Pienehkö sivistyssanakirja, a-alkuiset sanat

à [aa] kukin, kappaleelta; vaihteluvälin ilmaisemiseen ¶ Kirjoitetaan hyvin usein väärin "á". Useimmiten korvattavissa merkityksen mukaan joko sanalla "kukin" tai vaihteluväliä ilmaistaessa viivalla tai muulla ilmaisulla, esim. "4 à 6" paremmin "4–6" (tai "4 - 6") tai "4:stä 6:een". Periaatteessa sitaattilaina ranskasta.

a cappella [akapella] moniäänisesti ilman säestäviä soittimia esitettävä; näin esitetty laulu tms. ¶ Ilmaus on periaatteessa sitaattilaina italiasta, jossa ääntämys on [akkapélla].

à la [ala] jonkun tai jonkin mukaan, tapaan ¶ Erityisesti ravintolakielessä, mm. "à la maison" 'talon tapaan', "à la carte" 'ruokalistan mukaan, ruokalistalta' (vastakohtana ns. päivän annoksille). Ilmaisu on sitaattilaina ranskasta. Myös espanjan vastaavaa ilmaisua käytetään; se kirjoitetaan ilman aksenttimerkkiä, siis "a la".

a posteriori [a posterioori t. aa posterióori] havaintojen t. tutkimuksen jälkeen (tehtävä päätelmä) ¶ Vrt. aposteriorinen. Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

a priori [a prioori t. aa prióori] ennakolta, ennalta, ennen havaintoja t. tutkimusta (tehtävä olettamus) ¶ Vrt. apriorinen. Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

à propos [apropóo] sivumennen sanoen, muuten ¶ Sitaattilaina ranskasta. Usein virheellisesti asussa "a propos" ilman aksenttia. Suomalaistunut muoto: apropoo.

aaloe eräitä liljakasveja (suku Aloë); sellaisten mehusta valmistettu ihonhoito- yms. aineiden ainesosa

aamen oikeastaan: totisesti, varmasti; usein yleisenä lopetussanana ¶ Erikoiskäyttöä: "papin aamen" '(kirkollinen) avioliittoon vihkiminen'. Aiemmin kirjoitusasu usein lyhytvokaalinen: amen.

aari pinta-alan yksikkö, tunnus a, 100 m²

aaria suurimuotoiseen laulettuun musiikkiteokseen sisältyvä laulusoolo

aarpora avarruskone ¶ Eräs työstökoneiden tyyppi. Käytetään mm. reikien laajentamiseen ja sylinteripintojen sisäpuoliseen työstämiseen.

aasa skandinaavien muinaisuskonnon pääjumalia (mm. Odin ja Thor)

aateli sääty-yhteiskunnan ylin luokka papiston rinnalla t. jälkeen ¶ Aateli yleensä nautti perinnöllisiä etuoikeuksia. Nykyisin Suomessa aatelilla ei ole etuoikeuksia eikä uusia aatelisarvoja myönnetä, mutta aatelista pidetään yhä aateliskalenteria. Sanan yhdyssanamuoto on "aatelis-". Myös: aatelisto, aatelissääty.

abachi [abátši] = apassi

abakus pylvään nelikulmainen katelaatta; vanhalla ajalla käytetty helmitaulun tapainen laskulevy; helmitaulu

abbedissa nunnaluostarin johtajatar (katolisen kirkon piirissä) ¶ Vertaa sanaan apotti.

abderiitti tyhmyri, hölmö

abduktio ulkoavaruuden olentojen tekemä ihmisen sieppaus; loitonnus; oivallus, keksiminen; selityksen etsiminen t. löytäminen ilmiölle ¶ Sanan alkumerkitys on 'pois vieminen'. Elokuvissa yms. se yleensä tarkoittaa tilannetta, jossa tuntemattomat olennot, humanoidit sieppaavat henkilön omiin tarkoituksiinsa, esim. alukseensa. Raajojen liikkeistä puhuttaessa se tarkoittaa loitontamista, raajan, sormen tai varpaan liikuttamista poispäin vartalon, käden tai jalan keskilinjasta. Filosofiassa se on erään käsityksen mukainen induktion ja deduktion rinnakkaismuoto, eräänlainen oivallus etenkin yllättävän asian selittämiseksi.

aberraatio poikkeama

abessiivi eräs suomen kielen sijamuoto, -tta- tai -ttä-loppuinen ¶ Esim. "rahatta" 'ilman rahaa'. Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: vajanto.

abhaasi erään lähinnä Abhasiassa elävän kaukasialaiskansan jäsen; saman kansan kieli

abi = abiturientti

abitura [abituura t. abitúura] naispuolinen abiturientti ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

abiturientti ylioppilaskokelas, lukion viimeisen luokan oppilas ¶ Arkikielessä yleensä "abi". Vrt. abitura, abiturus.

abiturus [abituurus t. abitúurus] miespuolinen abiturientti ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

abjekti eräissä kulttuurintutkimuksen suuntauksissa objektin ja subjektin välinen käsite, 'torjuttu', 'pois heitetty', jopa 'vastenmielinen, inhottava' ¶ Ks. esim. Janne Vanhanen: Teknologian haamut.

ablaatio irtoaminen, poistuminen; irrottaminen, poistaminen; irronnut osa ¶ Esim. jäätikön sulaminen t. lumen sulaminen ja haihtuminen. Lääketieteessä: istukan t. verkkokalvon irtoaminen; elimen poisto kirurgisesti; kasvaimen t. muun kudoksen poistaminen t. pienentäminen hajottamalla sitä niin, että tuhottu kudos jää elimistöön immuunipuolustuksen poistettavaksi.

ablatiivi eräs sijamuoto, suomessa -lta- tai -ltä-loppuinen ns. ulkoinen erosija ¶ Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: ulkoeronto. Esiintyy myös mm. latinan kielessä, eikä eri kielten ablatiiveiksi kutsutuilla sijoilla välttämättä ole juuri muuta yhteistä kuin se, että ne viittaavat muun muassa 'jostakin lähtemiseen'.

ablaut [ablaut t. aplaut] vartalon vokaalin vaihtelu sanaa taivutettaessa ¶ Sana tarkoittaa ensisijaisesti indoeurooppalaisissa kielissä esiintyvää taivutuksellista vaihtelua kuten englannin sing : sang : sung tai saksan singen : sang : gesungen. Sana on peräisin saksasta, ja saksan mukainen ääntämys on [aplaut].

ableismi [ableismi t. eiblismi] iskusana, jolla paheksutaan oletettua ihmisten luokittelua heidän kykyjensä mukaan ¶ Erityisesti sanalla viitataan ajatteluun, joka mukaan ajatteluun, jonka mukaan vammattomuus on normaalia ja vammaisuus (esimerkiksi näkö- tai kuuloaistin tai liikuntakyvyn puute) epänormaalia- Sukulaissanoista ks. ismi.

abnormaali epänormaali, poikkeava ¶ Aiemmin käytettiin samassa merkityksessä joskus myös sanaa "abnormi". Vrt. normaali, anormaali.

abo Australian alkuasukas ¶ Lyhentymä sanasta aboriginaali. Ei ehkä vielä täysin kirjakielinen ilmaisu.

abolitionismi laillistetun prostituution vastustaminen, prostituution kieltämistä vaativa liike; (historiassa myös:) orjuutta vastustanut liike Yhdysvalloissa ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

aboriginaali alkuperäisasukas, alkuasukas (varsinkin Australian, "abo")

abortoida aiheuttaa abortti, keskeyttää raskaus ¶ Datatekniikassa myös kuvaannollisesti esim. ohjelman suorituksen keskeyttämisestä.

abortti raskaudenkeskeytys, sikiönlähdetys; keskenmeno ¶ Nykyisin tarkoittaa lähes aina tahallisesti aiheutettua raskauden keskeytystä, joskus myös tapaturman tms. aiheuttamaa (spontaani abortti).

absens [apseens] poissaoleva ¶ Tätä latinan sanaa käytetään mm. promootiossa lueteltaessa vihittäviä, kun vihittävä ei ole paikalla.

absessi märkäpesäke, paise

absidi = apsidi

absintti eräs liköörilaji, maustettu koiruoholla

abskissa (matematiikassa) koordinaatiston vaakasuora akseli, x-akseli; pisteen sijainti x-akselilla ¶ Nykyisin "x-akseli" on tavallisempi ilmaisu. Vertaa: ordinaatta.

absolutismi rajaton yksinvalta; ehdoton raittius (alkoholista pidättyminen); ajatussuunta, jonka mukaan on olemassa absoluutti; ehdoton mielipide t. oppi ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

absoluutio synninpäästö

absoluutti ehdoton, riippumaton olevainen (filosofiassa ja teologiassa); eräänlainen tuoksua antavien uutteiden eli esanssien tyyppi (kosmetiikassa) ¶ Joskus myös = absoluuttinen (ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?).

absoluuttinen ehdoton, rajoittamaton, riippumaton ¶ Usein vastakohtana relatiivinen. Usein korvattavissa omaperäisemmillä sanoilla, mutta joillakin aloilla vakiintunut termi.

absorboida imeä itseensä (esim. nesteitä tai kaasuja)

absorptio imeminen t. imeytyminen (esim. nesteiden tai kaasujen) ¶ Esim. lääkehiilen käyttö perustuu absorptioon: se imee itseensä kaasuja ja nesteitä. Vrt. adsorptio.

abstrahoida muodostaa abstraktio, käsitteellistää ¶ Lisätietoja: Eero Nenolan Filosofian sanaston hakusana abstrahoida.

abstrakti (alku)tiivistelmä; abstraktinen, käsitteellinen ¶ "Abstrakti" on tavallisempi kuin "abstraktinen" (ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?). Toisaalta "abstrakti" tarkoittaa (englannin vaikutuksesta) myös (tieteellisen) kirjoituksen tiivistelmää, etenkin sen alussa olevaa; tilalle sopisi paremmin sana "tiivistelmä" (tai "alkutiivistelmä").

abstraktinen käsitteellinen, yleisiin käsitteisiin perustuva; todellisuutta jäljittelemätön (taide) ¶ Tavallisempi muoto on "abstrakti". Vastakohta: konkreettinen, taiteessa figuratiivinen. Usein sävyltään kielteinen, 'epähavainnollinen, vaikeatajuinen'.

abstraktio käsite, käsitteellinen "kuva" tai "malli" jostakin ¶ Myös: abstraktioiden muodostaminen toimintana.

absurdi järjetön, mieletön

absurdismi taidesuunta, joka viljelee mielettömyyksiä ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

abyssinen meren syvyyksissä elävä t. sijaitseva, syvänmeren ¶ Myös muodossa "abyssaalinen".

acne = akne

acquis [akíi] "EU sellaisena kuin se on", EU:n jäsenmaiden oikeudet ja velvollisuudet kokonaisuutena ¶ Eurojargonin sana, joka on lyhentymä ranskankielisestä ilmaisusta acquis communautaire.

acta [akta, aakta] asiakirjat; julkaisut ¶ Usein tieteellisen julkaisusarjan nimessä. Ilmaisu "ad acta" tarkoittaa kirjeen tms. panemista saapuneiden asiakirjojen joukkoon ilman, että sitä käsitellään. Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

ad jopa, vieläpä; enintään ¶ Latinan prepositio, jota käytetään suomenkielisessäkin tieteellisessä esityksessä. Esimerkiksi kun jonkin muutoksen sanotaan olevan "ad 25 %", tarkoitetaan sen määrän vaihtelevan ja olevan enimmillään noin 25 %.

ad hoc tapauskohtainen t. tapauskohtaisesti, yhteen tarkoitukseen soveltuva(sti) ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta, merkitykseltään 'tätä varten', mutta käytetään tavallisemmin määritteenä, esim. "ad hoc -ratkaisu". Usein sävyltään lievästi paheksuva; taustalla voi olla ajatus, että olisi pitänyt löytää tai kehittää yleinen ratkaisu mutta tehtiinkin jokin "viritelmä" joka sopii vain yhteen tilanteeseen eikä siihenkään ehkä luotettavasti.

ad hominem ihmiseen kohdistuva ¶ Ilmaisu on latinaa ja tarkoittaa sananmukaisesti lähinnä 'ihmistä kohti'. Sitä käytetään hyvin monenlaisissa merkityksissä. Esimerkiksi "ad hominem -hyökkäys" voi tarkoittaa henkilökohtaista, henkilöön käyvää (yleensä kuitenkin vain sanallista) hyökkäystä. Ilmaisu "ad hominem -argumentti" tarkoittaa usein samantapaista: henkilö repostelua hänen väitteidensä saattamiseksi huonoon valoon mutta sillä on muutakin käyttöä, ks. argumentum ad hominem.

ad infinitum [ad infiniittum t. ad iinfiiníitum] äärettömiin, äärettömyyksiin asti

ad libitum vapaasti, mielen mukaan, kuinka haluaa ¶ Ilmaisu on sitaattilaina latinasta, ja sitä käytetään mm. lääkemääräyksissä ja musiikin merkinnöissä. Lyhennetään usein "ad lib.".

ad nauseam kyllästymiseen asti ¶ Ilmaisu on sitaattilaina latinasta ja tarkoittaa sananmukaisesti 'pahoinvointiin (merisairauteen) asti'.

adagio [adaadžo t. adáadžo] (musiikissa) hitaasti; sävellyksen hidas osa ¶ Periaatteessa sitaattilaina italiasta.

adaptaatio sopeutuminen, mukautuminen (olosuhteisiin), adaptoituminen; sopeutumisen tulos, sopeutuma

adapteri (tekniikassa) sovituslaite, sovitin ¶ Laite, joka mahdollistaa johonkin tekniikkaan perustuvan laitteen käyttämisen toisen tekniikan yhteydessä. Aiemmin ehdotettuja suomennoksia: sovite, liittiö.

adaptiivinen sopeutuva; sopeutumisesta johtuva (vrt. adaptaatio) t. sitä edistävä

adaptoida sopeuttaa, mukauttaa (vrt. adaptaatio) ¶ Eri sana kuin adoptoida.

adaptoitua sopeutua, mukautua (vrt. adaptaatio)

addikti jonkin addiktion vallassa oleva

addiktiivinen addiktion aiheuttava t. addiktioon liittyvä

addiktio riippuvuus esim. lääkkeestä tai huumeesta

addiktoida aiheuttaa addiktio ¶ Tätä sanaa tavallisempi on sen johdos "addiktoitua" 'joutua addiktioon, tulla riippuvaiseksi'.

additiivinen yhdistävä, yhteenlaskua vastaava t. yhteenlaskuun liittyvä t. perustuva

addressi = adressi

adekvaatti täysin asianmukainen, sopiva, tarkoitusta vastaava ¶ Rinnakkaismuoto: adekvaattinen. Ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?.

adeiini eräs orgaaninen aine, DNA:n rakenneosia

adeno- rauhas-

adepti alkemisti, kullantekijä; asiantuntija; oppipoika, aloittelija

adessiivi eräs suomen kielen sijamuoto, -lla-loppuinen ¶ Esim. "pojalla". Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: ulko-olento.

adheesio (kemiassa) molekyylien tarttuminen toisiinsa; (lääketieteessä) kiinnike

adhokratia nopea sopeutuminen muuttuviin oloihin ¶ Lähinnä organisaatiotutkimuksen jargoniin kuuluva sana, joka on muovailtu ilmaisun ad hoc pohjalta.

adiafora ehdonvallan asiat, eettisesti t. uskonnollisesti merkityksettömät asiat

adjektiivi sana, joka ilmaisee, millainen jokin on ¶ Esim. "punainen", "tahmea". Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: laatusana (käytössä jossain määrin).

adjutantti upseeri, joka on määrätty ylemmän upseerin tai korkean virkamiehen käyttöön ¶ Esim. tasavallan presidentin adjutantti.

adjuvantti avustava, auttava (aine, hoito tms.) ¶ Sanaa käytetään lääketieteessä sekä adjektiivina (esim. adjuvantti lääkehoito annetaan leikkaushoidon tueksi) että substantiivina (esim. rokote sisältää adjuvanttia).

administraatio hallinto

administraattori hallinnoija, järjestelmän tms. hoitaja

administratiivinen hallinnollinen

adolesenssi nuorukais- t. neitoikä, murrosiän ja aikuisuuden välinen ikäkausi

adoptio (otto)lapseksi ottaminen

adoptoida ottaa (otto)lapseksi ¶ Jossain määrin myös kuvaannollisesti mm. ajatusten omaksumisesta. Eri sana kuin adaptoida.

adpositio prepositioiden ja postpositioiden yhteisnimitys

adrenaliini eräs lisämunuaisten tuottama hormoni, joka eri tavoin lisää elimistön toimintavalmiutta mm. vaaratilanteissa ¶ Usein kuvaannollisesti: jonkin sanotaan "lisäävän adrenaliinia", kun tarkoitetaan, että se ärsyttää tms.

adreno- lisämunuais-

adressi juhlallisiin viesteihin käytetty korupainotuote; monien allekirjoittama, nimetylle vastaanottajalle osoitettu mielenilmaisu ¶ Esim. surunvalitteluadressi, onnitteluadressi, Suuri adressi (Suomen historiassa). Joskus kirjoitettuna englannin mukaisesti kahdella d:llä, mutta "adressi" on suositeltu muoto. (Sekä ruotsissa että alkuperäisessä lainanantajakielessä ranskassa sana kirjoitetaan yhdellä d:llä.) Merkitys 'osoite' mainitaan sanakirjoissa mutta ei liene nykysuomen yleiskielessä käytössä.

adsorboida imeä, tiivistää tai kiteyttää pinnalleen

adsorptio pinnalle imeytyminen, tiivistyminen tai kiteytyminen ¶ Vrt. absorptio.

advektio vaakasuora ilmavirtaus

adventiivinen lisäkasvu-, myöhäis- ¶ Kasvitieteessä adventiivisiksi elimiksi eli adventiivielimiksi kutsutaan kasveihin myöhäissyntyisesti epätavalliseen paikkaan kehittyviä elimiä, kuten rungon osista kehittyviä juuria (adventiivijuuria). Tällaisesta elimestä saattaa muodostua itsenäinen yksilö, adventiivitaimi. Sana on toisentyyppisessä merkityksessä yhdyssanassa adventiivikasvi, joka tarkoittaa myöhäistulokasta tai satunnaistulokasta eli kasvilajia, jota tavataan jollakin alueella vain satunnaisesti ja vakiintumattomasti muualta levinneenä.

adventismi uskonsuunta, joka odottaa Kristuksen pikaista paluuta ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

adventti joulua edeltävä vajaan kuukauden aika; sen alku ¶ Jälkimmäinen merkitys, 'adventtiajan aloittava sunnuntai, adventtisunnuntai', on puhekielessä tavallisempi.

adverbi partikkeli, joka osoittaa tapaa, paikkaa, aikaa tai muuta vastaavaa ¶ Esim. "näin", "tuolla", "nyt". Adverbit muodostavat yhden sanaluokista. Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: seikkasana.

adverbiaali adjektiivin tai adverbin määrite taikka sellainen verbin määrite, joka ei ole objekti eikä predikaatti ¶ Nimitys kuvaa sanan asemaa lauseenjäsenenä, ei sanaluokkaa. Adverbiaali voi olla adverbi mutta myös esim. substantiivi kuten toinen sana lauseessa "Istun sohvalla".

adversatiivinen vastakohtaa (tai rajoitusta) ilmaiseva ¶ Esim. "mutta" on adversatiivinen konjunktio.

advertoriaali lehtijutuksi naamioitu mainos, "puffi" ¶ Kuvataan myös sanoilla "toimitukselliseen tapaan toteutettu ilmoitus". Journalismissa on vanhastaan vaadittu juttujen ja mainosten selvää erottamista toisistaan, ja advertoriaalit eriasteisesti hämärtävät tätä eroa.

advokaatti asianajaja ¶ Usein halventava. Myös kuvaannollisesti jonkin asian puolustajasta.

aero- ilma-, ilmaa koskeva

aerobic kuntovoimistelu määrätynlaisen rytmimusiikin tahdissa ¶ Myös muodoissa "aerobik" ja "aerobikki".

aerobikata harrastaa aerobicia ¶ Myös muodossa "aerobicata", mutta silloin astevaihtelulliset muodot näyttävät oudoilta ("aerobiccaan" jne.)

aerobinen ilmaa (happea) tarvitseva (eliö)

aerodance [aero-daans t. aero-däns] aerobicin ja tanssin yhdistelmä

aerodromi lentokenttä ¶ Sana esiintynee suomessa vain sanakirjoissa ja huonosti suomennetuissa käännösteksteissä.

aerodynaaminen aerodynamiikkaan kuuluva tai sen mukainen ¶ Usein erityisesti: ilmanvastukseltaan pieni, virtaviivainen.

aerodynamiikka fysiikan osa, joka käsittelee kappaleiden liikettä ilmassa tai muussa kaasussa

aerosoli sumute ¶ Kaasun ja nestemäisten tai kiinteiden hiukkasten seos. Yleiskielessä sanaa käytetään etenkin ihmisen tekemistä valmisteista. "Aerosolipommi" tarkoittaa pommia, joka muodostaa räjähtävän sumupilven.

afaatikko henkilö, jolla on afasia

afasia aivoperäinen puheen (t. kirjoituksen) ymmärtämisen ja tuottamisen häiriö ¶ Afasia tarkoittaa hallitsevan aivopuoliskon toimintahäiriöstä johtuvaa osittaista tai täydellistä kyvyttömyyttä ymmärtää tai tuottaa puhetta. Älykkyys sekä aisti- ja lihastoiminnot ovat tällöin yleensä normaalit. Laajassa merkityksessä afasialla tarkoitetaan mitä tahansa aivovammasta tai -sairaudesta johtuvaa kielellistä häiriötä. Tällöin afasia jaetaan lajeihin sen mukaan, mikä puhumisen tai puheen ymmärtämisen osa on häiriytynyt, esim. dysfasia ja dysleksia.

affekti mielenliikutus, kiihtymys, tunnereaktio

affektinen affekteja heijastava, mielialaa koskeva; tunnevaltainen ¶ Paljon yleisempi muoto on "affektiivinen", mutta "affektinen" lienee tulkittava suositeltavammaksi.

affektiivinen = affektinen

affiksi sanaan liittyvä epäitsenäinen morfeemi, esim. etuliite tai pääte

affiniteetti sukulaisuus; lankous; (kemiallinen) yhtymistaipumus

affirmaatio vahvistaminen, hyväksyntä, myöntäminen

affirmatiivinen vahvistava, hyväksyvä, myöntävä

affordanssi (oivallettavissa oleva) käyttömahdollisuus ¶ Tuotteen havaittavat piirteet, jotka ohjaavat ihmistä ymmärtämään käyttötavan ja -tarkoituksen. Ehdotettu suomenkielinen termi: tarjouma.

affrikaatta klusiili, jolla on frikatiivinen laukeama ¶ Esimerkiksi "ts" on affrikaatta, jos se lausutaan ja tajutaan yhdeksi äänteeksi eikä kahden peräkkäisen äänteen jonoksi.

afgaani Afganistanin suurimpaan kansanryhmään kuuluva ihminen; kyseisen ryhmän kieli; afganistalainen (Afganistanin asukas t. kansalainen); Afganistanin rahayksikkö; (puhek.) afgaaninvinttikoiraKielenhuollon suosituksen mukaan kieli on pa¨stu ja ihmisen nimitys pataani tai pa¨stu.

afgaaninvinttikoira eräs pitkäjalkainen koirarotu

aforismi lyhyt mietelmä, ajatelma

aforistikko aforismien sepittäjä ¶ Joskus muodossa "aforisti".

aforistinen aforismin omainen, ytimekkäästi ilmaistu

afrikaans hollannista Etelä-Afrikassa kehittynyt kieli, maan toinen virallinen kieli

afro- afrikkalais-, Afrikka-; neekeri- ¶ Esim. "afrokampaus" 'tuuhea, kihara kampaus, alkujaan nuorten afroamerikkalaisten käyttämä'.

afroamerikkalainen (Yhdysvaltain) neekeri; neekereille ominainen, neekeri-

afrodisiaka sukupuolisesti kiihottava aine ¶ Etenkin aiemmin myös "afrodisiakumi" (latinan sanasta afrodisiacum, jonka monikkomuoto on afrodisiaca).

afta suun limakalvon haavauma, etenkin sammas

after shave [aaftö sheiv] parranajon jälkeen käytettävä (kasvovesi) ¶ Myös kirjoitusasussa "after-shave".

after ski [aaftö skii] asustetyyppi, joka on alkujaan tarkoitettu käytettäväksi muotiasuna hiihdon jälkeen; hiihtokeskuksissa (alk. hiihdon jälkeen) harrastettu juhlinta

afääri liikeasia (puhekielessä, yl. tuttavallisesti)

agaatti = akaatti

agar eräs levistä saatava aine (polysakkaridi), jota käytetään hyytelön valmistukseen ¶ Myös muodossa "agar-agar".

agaave eräitä trooppisia kasveja, joilla on paksut, piikkeihin päättyvät lehdet ¶ Myös kirjoitusasussa "agave".

ageismi [age'ismi] ikäsyrjintä ¶ Käytännössä: iäkkäiden ihmisten syrjintä. Yleisemmin: iän perusteella tapahtuva syrjintä. Sukulaissanoista ks. ismi. Sanan alkuosa on otettu englannista (age 'ikä'). Myös nimityksiä "ikäismi" ja "ikärasismi" on käytetty.

agenda toimintaohjelma; asialista, esityslista; kirkkokäsikirja ¶ Alkujaan "agenda" tarkoittaa käsiteltävien asioiden luetteloa (ja järjestystä), mutta EU-kielessä se on muodostunut myös toimintaohjelmaa, laajaa hanketta tarkoittavaksi.

agentti asiamies; toiminnan suorittajan ilmaiseva lauseenjäsen; käyttäjän puolesta asioita hoitava tietokoneohjelma ¶ Usein erityisesti turvallisuuspalvelun palveluksessa olevasta ("salainen agentti"). Esim. passiivilauseessa voi tekijän ilmaista useissa kielissä agentilla, joka ruotsissa muodostetaan av- ja englannissa by-prepositiolla. Tietokonealalla "agentti" on suhteellisen itsenäisesti toimiva ohjelma, joka tyypillisesti muodostaa liittymän käyttäjän ja jonkin palvelun välille.

agentuuri edustus, asioimistoimi(sto)

agglomeraatio kasautuminen, iskostuminen; kasautuma, iskostuma ¶ Erityisesti mm. jonkin keskuksen ympärille syntynyt yhtenäinen kaupunkimaisen asutuksen vyöhyke, johon on sulautunut aiemmin erillisiä asuinalueita.

agglutinaatio veriheran aiheuttama verisolujen t. bakteerien saostuminen; haavan reunojen kiinniliimautuminen; affiksien liittäminen sanavartaloon ilman, että vartalo muuttuu; sanojen yhteensulautuminen

agglutinatiivinen sellainen (kieli), jossa sanaan liittyy päätteitä ja muita affekseja niin, ettei sanan vartalo muutu ¶ Suomen kieltä väitetään usein agglutinatiiviseksi, mutta todellisuudessa vartalonmuutokset ovat erittäin yleisiä mm. astevaihtelun ja loppuvokaalin vaihtelun (esim. kieli ~ kielessä) takia. Määritelmään saatetaan liittää myös se, ettei affiksin muoto riipu vartalosta eikä muista affikseista. Toisaalta sanaa käytetään myös epämääräisesti tarkoittamassa yleisesti kieltä, jossa taivutus perustuu lähinnä affikseihin. Sanaa "agglutinoiva" käytetään usein samassa merkityksessä kuin "agglutinatiivinen".

aggregaatio kasautuminen, aggregaatin muodostuminen

aggregaatti yhteenliittymä, yhdistelmä; kokouma, kasauma ¶ Erityisiä merkityksiä: kahden tai useamman toisiinsa liitetyn koneen muodostama kokonaisuus, jolle ehdotettu suomennosta "koneikko"; erityisesti polttomoottorin ja generaattorin yhdistelmä, siis laitteisto, joka käyttää nestemäistä polttoainetta ja tuottaa sähköä; molekyyliryhmittymä; (taloustieteessä:) kokonaissuure; datatekniikassa tietoalkioiden muodostama kokonaisuus, kooste (esim. taulukko tai tietue).

aggregatiivinen aggregaattia koskeva t. sellainen, joka perustuu jonkin tarkasteluun koosteena, kasaumana ¶ Suomennokseksi voisi sopia "koosteinen".

aggressiivinen hyökkäävä t. hyökkäävän oloinen, päällekäyvä; tarmokas, toimelias, määrätietoinen ¶ Kirjoitetaan usein virheellisesti yhdellä g:llä; ks. Yksi vai kaksi konsonanttia?. Sanaa on ruvettu käyttämään englannin esikuvan mukaisesti myös tarmokkuudesta ja innokkuudesta, johon ei välttämättä liity hyökkäävyyttä.

aggressio hyökkäys, hyökkäävän tuntuinen reaktio, hyökkäävyys ¶ Kirjoitetaan usein virheellisesti yhdellä g:llä.

agility [agiliti t. ägiliti] koirien taitokoe erityisellä tehtäväradalla ¶ Taivutus etu- tai takavokaalinen: agilitya ~ agilityä.

agitaatio kiihotus, yllytys (etenkin poliittinen), agitointi

agitaattori kiihottaja, yllyttäjä

agitoida kiihottaa, yllyttää ¶ Vanhempi, nykyisin vanhahtava muoto: agiteerata.

agnosia tietämättömyys; (lääketieteessä:) tajuamattomuus, tiedostamattomuus

agnostikko [aŋnostikko t. agnostikko] ihminen, jonka mielestä ei voida tietää, onko Jumalaa tai jumalia olemassa ¶ Vrt. agnostismi.

agnostismi [aŋnostismi t. agnostismi] käsitys, jonka mukaan ei voida tietää, onko Jumalaa tai jumalia olemassa ¶ Käsite ja määritelmä on ongelmallinen, koska se edellyttää jumaluuden olemassaolon luokittelemista tiedon eikä uskon asiaksi. Toisaalta agnostismiin päätyneen ihmisen voi ehkä sanoa tehneen sellaisen luokittelun. Vrt. ateismi. Rinnakkaismuoto: agnostisismi. Vastaava adjektiivi: agnostinen. Ihmisestä, jonka käsitys on agnostinen, käytetään nimitystä agnostikko.

agonia kuolinkamppailu

agora tori(kokous); Israelin vaihtoraha, sekelin sadasosa ¶ Alkujaan antiikin Kreikassa sotajoukon tai kansan kokous taikka paikka, jossa sellainen pidettiin. Yleisemmin: julkisen toiminnan paikka, tori.

agorafobia avoimen paikan kammo, "torikauhu"

agraari agraarinen; maatalouden asiantuntija t. opiskelija

agraarinen maatalousyhteiskunnalle ominainen; maatalousvaltainen; maataloutta koskeva t. puolustava

agremangi valtion suostumus ottaa vastaan toiseen maan diplomaattiedustaja ¶ Myös: agrementti.

agro- maatalous-; pelto-

agrokuitu heinäkasveista saatava kuitu, joka käytetään paperin valmistukseen

agrologi maatalousalan opisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö

agronomi maatalousalan yliopistotasoisen tutkinnon suorittanut

ahti evankeliumikirjan jakso Jeesuksen kärsimyshistoriaa ¶ Nykyisin yleensä vain sanassa "ahtisaarna", joka tarkoittaa pääsiäistä edeltävän ajan saarnaa, jonka aiheena on jokin ahti.

aids immuunikato, eräs immuunijärjestelmää vahingoittava sairaus ¶ Usein vielä kirjoitettuna AIDS, koska sana on lyhenneperäinen.

aioni (pitkä) ajanjakso, maailmankausi; eoni

ainu erään Pohjois-Japanissa asuvan kansan jäsen; tämän kansan kieli ¶ Aiemmin myös muodossa "aino".

aitiologia = etiologia

ajatollah hengellinen johtaja eräässä islamin suunnassa ¶ Erityisesti Iranin oloista puhuttaessa. Myös asussa ajatolla.

akaasia eräitä ainavihreitä puita ja pensaita (suku Acacia) ¶ Virallinen kirjoitusasu on lyhytvokaalinen: "akasia".

akaatti eräs juovikas kvartsilaji, jota käytetään korukivenä

akasia = akaasia

akateemikko akatemian jäsen; arvonimi, jonka saa ansioista tieteen tai taiteen alalla; (epävirall.:) akateeminen ihminen ¶ Suomessa on ollut akateemikon virkoja, mutta nykyisin akateemikko on arvonimi. Sanaa käytetään nykyisin myös epävirallisesti yliopiston tai korkeakoulun opettajista ja tutkijoista tai vielä laajemmin yliopisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneista.

akateeminen yliopistoon tai korkeakouluun liittyvä tai sille ominainen, yliopistollinen; akatemiaan liittyvä; yliopisto- tai korkeakoulututkinnon suorittanut; perustaitoihin kuuluva ¶ Usein halventavasti: käytännölle vieras, pelkästään teoreettinen. Opetusalalla käytetään ilmausta "akateemiset taidot" vanhasta merkityksestä poikkeavasti, viittaamaan luku-, kirjoitus- ja laskutaitoon ja niihin perustuviin taitoihin.

akatemia useista tieteellisistä tai taiteellisista yhteisöistä tai laitoksista käytetty nimitys ¶ Useissa maissa on valtion perustama akatemiaksi kutsuttu yhteisö, johon on kutsuttu eteviä tutkijoita ja taiteilijoita. Sillä saattaa olla myös virallisia tehtäviä esimerkiksi kirjakielen huoltajana, lausuntojen antajana taikka varojen tai apurahojen jakajana. Myös erilaisia oppilaitoksia kutsutaan akatemioiksi, ja joskus sellainen on otettu laitoksen nimeen (esim. Työväen akatemia).

akileija eräitä kannuskukkaisia koristekasveja ¶ Myös asussa "akileia", mutta j:llinen asu on Kielitoimiston sanakirjassa.

akillesjänne kinnerjänne, kantapään ja pohjelihaksen välinen jänne

akklimatisoida totuttaa ilmastoon ¶ Ehdotettu suomalaisempi vastine: luonnuttaa.

akkommodaatio mukautuminen, mukauttaminen ¶ Erityisesti: silmän mukautuminen näkemään eri etäisyyksillä olevia kohteita.

akkreditoida valtuuttaa toimimaan; hyväksyä; todeta päteväksi; kelpoistaa ¶ Vanhastaan tavallisimmin lähettilään valtuuttamisesta toimimaan muussa maassa kuin siinä, jossa hänen asemapaikkansa on, jolloin käsitteeseen sisältyy vastaanottajamaan hyväksyntä. Nykyisin vastaavasti myös tiedotusvälineen edustajan valtuuttamisesta. Joskus myös esim. valtuuttamisesta nostamaan rahoja tms. Sana on käytössä eri aloilla termimerkityksissä, jotka poikkeavat toisistaan mutta joille yhteistä on jonkinlainen hyväksyminen. Sanaa käytetään mm. sertifiointilaitoksen pätevyyden toteamisesta ja opetusta antavan laitoksen valtuuttamisesta ulkopuolisen arvioinnin perusteella.

akku (sähkön) varaamiseen käytettävä laite; tietokoneissa myös: keskusyksikön osa, rekisteri, mm. laskutoimitusten suorittamiseen ¶ Lyhentymä sanasta akkumulaattori. Yleiskielessä "akku" tarkoittaa ensisijaisesti laitetta, johon voidaan varata sähköenergiaa, kuten ladattavaa paristoa. Myös kuvaannollisesti: "ladata akkuja" 'rentoutua', viittaa ajatukseen henkisen energian keräämisestä; arkikielessä "akkulataamo" = mielisairaala.

akkulturaatio sopeutuminen t. sopeuttaminen toiseen kulttuuriin

akkumulaatio kasautuminen, kerääntyminen

akkumulaattori sähkön tai muun energian varaamiseen käytettävä laite ¶ Yleensä vanhentunut muoto, nyk. lyhentynyt sanaksi akku. "Automobiilissa on akkumulaattori, mutta autossa on akku."

akkumuloida kerätä, kasata, varata

akkuraatti tarkka, täsmällinen ¶ Kyseessä on arkikielessä käytetty, englannin sanaan "accurate" tai ruotsin sanaan "akkurat" perustuva sana.

akkusatiivi eräs sijamuoto, jota käytetään etenkin objektin sijana ¶ Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: kohdanto. Esiintyy monissa kielissä. Suomessa akkusatiivin sijaluonne on kyseenalainen; akkusatiivimuoto on vain muutamilla pronomineilla, mm. "minut", "kenet". Vanhoissa suomen kieliopeissa kuitenkin puhutaan akkusatiivista sijana, joka on kaikilla nomineilla ja joka on on nominatiivin tai genetiivin kaltainen, paitsi em. pronomineille.

akne finnitauti, finnien (runsas) esiintyminen

akordi velallisen ja velkojan sopimus, jossa velkojat luopuvat osasta saataviaan konkurssin välttämiseksi; (musiikissa) sointu; (historiassa) viran ostaminen

akribia täsmällisyys, (turhan)tarkkuus

akro- kärki-, huippu-

akrobaatti tasapainotaiteilija, akrobatian suorittaja

akrobatia tasapainotaiteilu ¶ Etenkin korkealla tapahtuvasta taitovoimistelusta. Usein kuvaannollisessa merkityksessä.

akrofobia korkean paikan kammo

akromaattinen [a-kromaattinen] väripoikkeamaa korjaava

akromatopsia värisokeus

akronyymi sana, joka on muodostettu jonkin ilmaisun sanojen alkukirjaimista, kirjainsana, lyhennesana ¶ Esimerkiksi sanan "lukihäiriö" alkuosa on akronyymi, koska sana on lyhennetty ilmauksesta "luku- ja kirjoitushäiriö". Kyseessä on usein tuotenimi, esim. "Abloy" [luetaan: abloi] (Ab Lukko Oy) ja "Heteka" (Helsingin Teräskaluste). Varsin usein akronyymeiksi kutsutaan myös alkukirjainlyhenteitä, joita ei lueta sanoina (esim. "SMTP"); tämä johtuu englannin sanan "acronym" samalla tavoin laajentuneesta käytöstä. Varsinaisesti kuitenkin akronyymi on sana, joka on alkuperältään alkukirjainlyhenne.

akryyli eräitä tavallisia tekokuituja (ja niiden valmistukseen käytettyjä aineita) ¶ Akryylista valmistettujen vaatteiden ominaisuuksia ovat pehmeä tuntu ja säänkestävyys.

akryyliamidi yhdiste, jota syntyy eräisiin ruokiin niitä kypsennettäessä ja jota on epäilty terveydelle vaaralliseksi

aksentti äänenpaino tai -korko; kielen yksikön kuten tavun sävelkulku; puheen kielellinen sävy, korostus; kirjaimen päällä oleva tarke; (musiikissa) isku ¶ Puheen korostuksesta puhuttaessa "aksentti" tarkoittaa usein erityisesti vierasta korostusta eli puhujan omaa äidinkieltä heijastavaa ääntämistapaa. Aksenttimerkeiksi sanotaan useita diakriittisiä merkkejä, etenkin akuuttia (´). Sellainen merkki (esim. kirjaimessa á) saattaa osoittaa aksenttia 1. merkityksessä (painoa), mutta sillä voi olla aivan muitakin tehtäviä (esim. unkarissa pituusmerkki).

akseptoida hyväksyä maksettavaksi, tunnustaa (vekseli) ¶ Myös: "akseptata".

aksiaalinen akselin suuntainen

aksidenssi epäolennainen, "satunnainen" ominaisuus; epäolennaisuus; tilapäinen kirjapainotyö; kaunoladelma; (musiikissa:) tilapäinen etumerkki

aksiisi valmistevero

aksiomaattinen sellainen, joka lähtee pienestä joukosta oletettuja perusväittämiä, aksioomia, ja johtaa niistä väittämiä yksinomaan loogisella päättelyllä ¶ Erityisesti matematiikassa. Aksiooma ei tällöin tarkoita "itsestäänselvyyttä" vaan oletettua lähtökohtaa. Erikseen on tutkittava, mitkä ovat sellaisia tilanteita, joissa aksioomat voimassa eli joihin aksiomaattisen päättelyn tulokset pätevät.

aksiooma perusväittämä aksiomaattisessa päättelyssä; selviö, itsestäänselvyys ¶ Rinnakkaismuoto: aksiomi.

aksonometria suuntaisperspektiivi ¶ Perspektiivikuva, jossa kuvattavan kohteen yhdensuuntaiset suorat kuvautuvat yhdensuuntaisina.

aksonometrinen suuntaisperspektiivin mukainen, aksonometriaan kuuluva

aksoplasma hermosolun solulima

akti juhlallinen toimitus; toiminta, tapahtuma; alastontutkielma; asiakirja; arkikielessä: sukupuoliakti, yhdyntä

aktiivat (kirjapidossa) varat, vastaavat

aktiivi verbien pääluokka, jossa subjekti ilmaisee tekijän; aktiivinen henkilö (järjestössä tms.); yhdyssanojen alkuosana myös: aktiivinen ¶ Vrt. passiivi. Joskus aktiivi = aktiivinen; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?

aktiivinen toimiva, vaikuttava; aloitteellinen, toiminnan käynnistävä; vientivoittoinen (kauppatase); aktiivimuotoinen; toimelias ¶ Vastakohta: passiivinen.

aktiivisuus aktiivisena oleminen; toiminnan voimakkuuden taso ¶ Esim. äänestysaktiivisuus tarkoittaa äänestäneiden osuutta äänioikeutetuista ja ilmaistaan yleensä prosentteina.

aktino- säde-, säteily-

aktio toiminta(kokonaisuus), toimenpide; (fysiikassa) vaikutus; virkasyyte

aktivaatio aktivoiminen; aktivoinnin tulos, aktivoituneisuus; esiintymä, ilmentymä (jonka aktivoiminen on luonut)

aktivaattori aktivoiva aine t. laite t. ihminen

aktivismi aktiivinen poliittinen toiminta ¶ Erityisesti: Suomessa Venäjän vallan aikana esiintynyt liike, joka pyrki irrottamaan Suomen Venäjästä. Sukulaissanoista ks. ismi.

aktivisti aktivismin harjoittaja tai kannattaja

aktiviteetti toiminta

aktivoida tehdä aktiiviseksi

aktori nuorempi työntekijä mentoroinnissa, mentoroitava; käyttäjärooli (ohjemistokehityksessä); toimija; virallinen syyttäjä

aktuaalinen todellinen; ajankohtainen ¶ Harvinaisia rinnakkaismuotoja: aktuaali, aktuelli.

aktuaari asiakirjoja vastaanottava ja säilyttävä virkailija; eräs tilastoalan virkanimike; vakuutusmatemaatikko

aktuaattori toimilaite eli laite, joka tuottaa määrätyn liikkeen siihen tulevan signaalin vaikutuksesta

aktualisoida ajankohtaistaa, aktuaalistaa

aktualiteetti ajankohtaisuus, aktuaalisuus

aku- kuulo-; akupunktio-

akunasta akupunktionasta, jota käytetään laihdutuskeinona korvaan kiinnitettynä

akupunktio pistelyhoito ¶ Neulojen pistely ihon erityisiin akupunktiopisteisiin esimerkiksi kivun lievittämiseksi. Rinnakkaismuoto, jota jotkut pitävät parempana: akupunktuuri.

akustiikka äänioppi; tilan ääniominaisuudet (kuuluvuus, kaikuvuus)

akustinen akustiikkaa koskeva: ääniopillinen, äänellinen

akuutti äkillinen, nopeasti kehittyvä; eräs diakriittinen merkki (´); korkea tai nouseva intonaatio; heleä vokaali ¶ Etenkin lääketieteen terminä kroonisen vastakohtana.

akvaario seiniltään ainakin osittain läpinäkyvä astia, jossa pidetään eläviä kaloja tai muita vesieläimiä tai -kasveja ¶ Myös kuvaannollisesti lasiseinäisestä tilasta taikka sellaiseksi kuvitellusta, "näytteillä olevasta".

akvaattinen vesi-, vettä koskeva t. veteen liittyvä

akvamariini sinisen vihreä väri; sininen tai vihreä kirkas berylli

akvarelli vesivärimaalaus

akvaristi akvaarioharrastaja t. -asiantuntija

akvatinta pinta- tai syväsyövytys (kuvataiteessa)

akvaviitti eräs mausteviinatyyppi, mausteena mm. kuminaa

akvedukti vesijohto, varsinkin antiikin roomalaisten rakentama maanpäällinen, kivistä muurattu

al dente "hampaille sopiva", "hampaissa tuntuva", pastan kypsyysaste

alabasteri eräs läpikuultava kipsikivi

aladobi lihahyytelö; kala- tai kasvishyytelö ¶ Usein pitkävokaalisena "aladoobi"; arkikielessä suomeen mukautuneena "alatoopi".

alarmismi aiheeton tai liioiteltu vaarojen esittäminen ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

alba valkea vaate, johon konfirmaatiossa pukeudutaan; messupaita

albatrossi isoja mustavalkoisia valtamerilintuja, heimo Diomedeidae

albiino eliö, jonka kudoksista puuttuu niissä normaalisti esiintyvä väriaine (pigmentti) ¶ Nisäkkäissä väriaineen puutos (albinismi) ilmenee etenkin ihon ja turkin vaaleutena, kukissa kehälehtien vaaleutena. Siihen liittyy muita ulkoisia merkkejä, ja se on erotettava valkean väriaineen esiintymisestä (valkoturkkisuudesta). Ehdotettu suomennos: "valkomuunnos". Joskus kirjoitettuna "albino". Harvinainen rinnakkaismuoto: "albiini". Sanaa voidaan käyttää sekä substantiivina, jolloin se voi esiintyä yhdyssanan alkuosana (esim. "albiinohiiri") että adjektiivina, jolloin se voi esiintyä sanaliitossa, jonka molemmat osat taipuvat (esim. "albiino hiiri", "albiinot hiiret").

albinismi väriaineen puuttuminen, ks. albiino ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

albumi keräilykansio; julkaisu ¶ Esim. valokuva-albumi, postimerkkialbumi. Julkaisuna "albumi" tarkoitti alkujaan kaunokirjallisia tai tieteellisiä kirjoituksia sisältävää tilapäisjulkaisua mutta nyttemmin yleisesti esimerkiksi isohkoa sarjakuvakirjasta tai äänilevyjulkaisua.

aldehydi alkoholien hapettuessa syntyviä yhdisteitä

ale [ale t. eil] eräs pintahiivaoluttyyppi, joka on suosittu mm. Isossa-Britanniassa ¶ Periaatteessa sitaattilaina englannista. Aivan eri sana kuin sanan "alennusmyynti" lyhentymä "ale".

aleatorinen sattumanvarainen; erään musiikin suunnan nimityksenä

aleksandriini jambin eräs muoto: kuusinousuinen ja loppusoinnullinen

aleksia lukemiskyvyttömyys, aivoperäinen kyvyttömyys t. vaikeus luettaessa yhdistää kirjaimia sanoiksi ¶ Vrt. afasia ja dysleksia.

aleksitymia vaikeus tai kyvyttömyys tunnistaa ja ilmaista tunteita

aleksityyminen aleksitymiaan kuuluva; sellainen, jolla on aleksitymia

alfa kreikan kirjaimiston ensimmäinen aakkonen, Αα ¶ Usein merkityksessä 'ensimmäinen', joka ei välttämättä tarkoita muuta kuin ensimmäiseksi nimettyä. Esimerkiksi "alfasäteily" on radioaktiivisen säteilyn laji, joka nimettiin ensimmäisenä. Susilaumassa "alfauros" on johtajauros, Joskus ilmaisussa "alfa ja oomega" 'ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu', joka kuitenkin tavallisesti esiintyy suomessa muodossa "A ja O".

alfalfa sinimailanen, rehumailanen (eräs rehukasvi)

alfanumeerinen aakkosellis-numeerinen, kirjaimista ja numeromerkeistä koostuva

algebra koulumatematiikassa: kirjainlasku; laskutoimitusten yleisiä ominaisuuksia tutkiva matematiikan haara

algebrallinen algebraan kuuluva t. liittyvä; (yhtälöstä) sellainen, joka sisältää vain yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja (ja positiiviseen potenssiin korottamista); (luvusta) sellainen, joka on algebrallisen yhtälön juuri

algo- levä-

algoritmi joukko toimintaohjeita, jotka esittävät yksiselitteisesti sarjan toimenpiteitä jonkin tehtävän suorittamiseksi ¶ Sanaa käytetään etenkin matematiikassa ja datatekniikassa.

alias toiselta nimeltä, eli; toinen nimi

alibi todiste siitä, että on ollut muualla (rikoksen tapahtuessa)

alienaatio vieraantuminen

alikvootti (musiikissa) yläsävel; (kemiassa yms.) yksi yhtäsuurista jako-osista

alkali emäs ¶ Normienmukainen asu lyhytvokaalinen, mutta "alkaali" on varsin tavallinen ääntämys.

alkaloidi eräitä orgaanisia yhdisteitä, joita esiintyy etenkin kasveissa ¶ Alkaloideilla on usein pieninäkin määrinä voimakas, usein myrkyllinen vaikutus ihmisiin ja eläimiin, ja monia niistä voidaan pitää kasvien kemiallisina puolustusaseina. Ehdotettu suomennos: kasviemäs.

alkemia pyrkimys muuttaa muita metalleja kullaksi, saavuttaa ikuinen nuoruus "viisasten kiven" avulla tai tehdä muita vastaavia taianomaisia asioita ¶ Alkemiaa on usein pidetty kemian esimuotona tai sen taikauskoisena vastineena. Eroksi voisi määritellä lähinnä sen, että kemia on alkemian nykyaikainen muoto, joka on luopunut turhiksi osoittautuneista pyrkimyksistä.

alkemisti alkemian harjoittaja

alkemistinen alkemiaan kuuluva

alkoholi viinin, oluen, viinan yms. sisältämä päihdyttävä aine; sitä sisältävä juoma; kemiassa myös muista, kemiallisesti samantapaisista aineista ¶ Kemiassa kutsutaan tavallista alkoholia nimellä etanoli (aik. etyylialkoholi). Kirjoitusasu ns. -oli-säännön mukainen.

alkoholismi alkoholin liiallinen käyttö, juoppous

alkoholisoitua muuttua alkoholistiksi

alkoholisti alkoholia liiaksi käyttävä ihminen, juoppo

alkoholoida käsitellä alkoholilla; muuttaa alkoholiksi ¶ Myös muodossa "alkoholisoida", mutta tällöin voi sekaantua sanaan "alkoholisoitua".

alkometri hengitysilman alkoholipitoisuuden mittari

alkovi makuukomero, huoneen erillinen osa nukkumista varten

alkyyni hiilivetyjä, jotka kuuluvat ns. asetyleenisarjaan ¶ Aiemmin myös nimellä "alkiini".

all right [ool rait] hyvä on, selvä, sovittu; kaikki hyvin

all stars [ool staars] (urheilussa) eri joukkueiden parhaista pelaajista koottu ¶ Ns. all stars -joukkueeseen valitseminen on käytännössä yleensä vain kunnianosoitus.

alla ks. à la

allakka = almanakka

allatiivi eräs sijamuoto, suomessa -lle-loppuinen ns. ulkoinen tulosija ¶ Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: ulkotulento.

alleeli geenin muunnelma

allegoria vertaus, vertauskuvallinen esitys ¶ Yleensä allegorian ajatellaan sisältävän suhteellisen tarkat vastineet asialle, jota se esittää, eli vertauksen eri osillakin on jonkinlaiset vastineet kuvattavassa asiassa.

allegorinen vertauskuvallinen, allegoriaan perustuva

allegretto [allegrétto t. allegretto] (musiikissa) keveästi (esitettävä osa) ¶ Sana on sitaattilaina italiasta. Käytännössä voi saattaa ääntyä yhtenä l:nä.

allegro [alleé(e)gro t. allegro] (musiikissa) nopeasti (esitettävä osa) ¶ Sana on sitaattilaina italiasta. Käytännössä voi saattaa ääntyä yhtenä l:nä.

allergeeni allergiaa aiheuttava aine

allergeeninen allergiaa aiheuttava

allergia liikaherkkyys, yliherkkyys; (lääketieteessä) eräs liikaherkkyyden muoto ¶ Allergiassa jokin elimistöön joutunut vieras aine (tai joskus elimistön omakin aine) aiheuttaa tautioireita. Yleensä allergiasta puhutaan vain silloin, kun aine ei ole varsinaisesti myrkky eikä yleisesti aiheuta oireita ihmisille (tai eläimille). Muutenkin allergian käsitettä on etenkin lääketieteessä rajattu mm. sen (oletetun) toimintatavan mukaan; usein vain valkuaisaineiden aiheuttamia ilmiöitä kutsutaan allergiaksi.

allerginen allergian aiheuttama; allergiaa sairastava

allergisoida aiheuttaa allergiaa, allergistaa

allianssi liitto, yhteenliittymä ¶ Sanaa käytetään mm. valtioiden välisistä liittoutumista (esim. Pyhä allianssi).

allitteraatio alkusointu, peräkkäisten sanojen (tarkoituksellinen) samanalkuisuus ¶ Suomen kielessä yleistä, usein sanojen samakantaisuudesta johtuvaa, esim. "sanalla sanoen", "hipi hiljaa".

allo- muu-, tois-, ulko-

allokaatio allokointi

allokoida jakaa eri kohteisiin ¶ Esimerkiksi voimavarojen (resurssien) jakamisesta, tietokoneen muistin jakamisesta osiin eri datoja varten tai osakkeiden jakaminen osakeannissa tai -myynnissä määrätyille ryhmille.

alloplastia kudoksen korvaaminen elottomalla aineella (lääketieteessä)

alloplastinen alloplastiaan kuuluva

allotrooppinen allotropiaan kuuluva, sen mukainen

allotropia alkuaineen esiintyminen samoissa oloissa kahdessa tai useammassa fysikaalisesti erilaisessa muodossa ¶ Tunnetuin tapaus on hiilen esiintyminen tavallisena hiilenä, grafiittina ja grafeenina.

alluusio epäsuora viittaus, vihjaus (varsinkin kirjallisessa esityksessä) ¶ Lisätietoja: Kääntämisen opetussanasto, hakusana alluusio.

alma mater [alma mater, alma maater] yliopisto ¶ Sananmukaisesti "hellä äiti". Aikoinaan myös antiikin Rooman runoilijoiden useille jumalattarille antama kunnianimi. Nykyisin tyylisävyltään juhlallisesta leikilliseen vaihteleva viittaus (omaan) yliopistoon. Sitaattilaina latinasta; pitkävokaalinen ääntämys on latinan mukainen.

almanakka kirjanen, joka sisältää kalenterin ja muita tietoja ¶ Voi sisältää esim. tietoja kuun vaiheista, toripäivistä yms. Kansankielessä: allakka.

alpakka uushopean kauppanimi; eräs laamaeläin; tämän villa t. siitä ja puuvillasta tehty kangas

alpinisti vuorikiipeilijä; alppilajien kilpailija

alppi- Alpeilla esiintyvä t. Alppeihin liittyvä; vuoristo-, (korkeaan) vuoristoon liittyvä

alruuna eräs koisokasvi, Mandragora officinatorum; sen juuri, jota on käytetty taikakaluna

alsikeapila eräs apilalaji (Trifolium hybridum) ¶ Nimi johtuu Ruotsin paikannimestä Alsike, mutta lausutaan suomessa kuten kirjoitetaan. Arkikielessä sanan alkuosa esiintyy myös itsenäisenä, suomen mukaan taivutettavana sanan alsike : alsikkeen.

altailainen Altain vuoristossa oleva t. esiintyvä t. siihen liittyvä ¶ Altailaisiksi kieliksi kutsutaan turkkilais-, mongoli- ja tunguusikieliä, koska niiden oletetaan kehittyneen alkujaan Altain suunnalla.

alter ego [alter ego, alter egoo] "toinen minä": kirjassa esiintyvä hahmo, jonka kirjailija on luonut itsensä kaltaiseksi; ihmisen jossakin yhteydessä omaksuma "toinen rooli"; kaksoisolento; hyvin läheinen ystävä, "sukulaissielu" ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta; pitkävokaalinen ääntämys on latinan mukainen.

alternatiivi vaihtoehto

alternoida vuorotella, vaihdella

alteroida (musiikissa:) muunnella, muuntaa

altisti alttoviulun, -torven tai -saksofonin soittaja

altruismi epäitsekkyys, toiminta toisten hyväksi (oman edun vastaisestikin) ¶ Alkujaan sana tarkoittaa tietoista toisten edun ajattelemista. Biologiassa, etenkin evoluutioteoriassa, sitä käytetään tarkoittamaan geenien määräämää toimintatapaa, joka on yksilön edun vastainen mutta koituu muiden hyväksi. Sukulaissanoista ks. ismi.

alttari kirkon kuorin koroke, jolla jumalanpalvelus toimitetaan; temppelin pöytämäinen koroke, jolla uhrimenot suoritetaan

altto (musiikissa) matala ääni, etenkin matala naisen- tai lapsenääni; matalaääninen viulu, alttoviulu

alumiini eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Al

alumni (korkeakoulun) entinen opiskelija, joka on suorittanut tutkinnon; oppilas; suojattu, turvatti, elätti ¶ Sanaa käytetään yliopiston, korkeakoulun, ammattikorkeakoulun tms. entisestä opiskelijasta varsinkin toiminnassa, jossa pyritään oppilaitoksen ja sen entisten opiskelijoiden väliseen yhteydenpitoon (alumnitoiminnassa). Sanan muut merkitykset ovat vanhempia ja lähes hävinneet käytöstä.

aluna alumiinin ja kaliumin kaksoissuola, alumiinikaliumsulfaatti-dodekahydraatti, AlK(SO4)2 × 12·H2O ¶ Käytetään mm. desinfiointiin.

alveolaarinen hammasvalli- ¶ Alveolaarinen äänne on sellainen, jossa kieli koskettaa ylähampaiden takana olevaa hammasvallia, esim. n-äänne.

amalgaami elohopean ja jonkin muun metallin seos ¶ Käytetään mm. hampaiden paikkaamiseen.

amanuenssi eräistä virkailijoista käytetty nimitys; lääkäriharjoittelija

amatsoni hyvin roteva nainen, voimanainen; (historiassa) antiikin Kreikan taruston erääseen sotaisaan naiskansaan kuuluva soturi

amatööri harrastaja, harrastelija ¶ Erit. urheilijasta, ammattilaisen vastakohtana. Periaatteessa amatööriurheilija ei saisi lainkaan ansaita urheilulla, mutta tulkinnat ovat aikojen kuluessa vaihdelleet. Muissa yhteyksissä usein halventavasti, etenkin johdoksessa "amatöörimäinen".

ambidekstria molempikätisyys ¶ Se, että vasen ja oikea käsi ovat (suunnilleen) yhtä käteviä.

ambidekstrinen molempikätinen

ambientti ympäröivä; eräällä menetelmällä värjätty (paperi); taustavalosta johtuva (heijastus)

ambiguiteetti monitulkintaisuus, monimerkityksisyys, monimielisyys

ambitio [ambitio t. ambiittio] kunnianhimoinen tavoite; kunnianhimo

ambivalenssi ambivalenttisuus

ambivalentti kahtaalle vetävä tai suuntautuva ¶ Esimerkiksi elämyksestä, joka herättää sekä miellyttäviä että vastenmielisiä tunteita.

ambivertti introvertin ja ekstrovertin välimuoto t. yhdistelmä ¶ Epämääräinen käsite, jolla on kuvattu mm. ihmistä, joka kokee olevansa ajoittain hyvin ulospäinsuuntautunut, ajoittain hyvin sisäänpäinkääntynyt.

ambly- heikko-, huono-

ambra kaskelotin suolistoon erittyvä aine, jota käytetään arvokkaana hajusteena; meripihka

ambrosia (antiikin Kreikan tarustossa) jumalten nauttima ruoka, joka yhdessä nektarin kanssa antoi heille kuolemattomuuden

ambulanssi sairaankuljetusauto; liikkuva tai liikuteltava sairaanhoitoyksikkö

ameba = ameeba

ameeba valejalkaisiin kuuluva alkueläin ¶ Nykyisten normien mukainen kirjoitusasu on lyhytvokaalinen: ameba.

amen [aamen t. amen] = aamen

ametisti kvartsin violetti muunnos ¶ Käytetään jalokivenä.

amfetamiini eräs keskushermostoa kiihottava huume

amfi- kahtaalle-, molemminpuolinen

amfibinen sekä vedessä että maalla elävä tai kulkeva

amfibio sekä vedessä että maalla kulkeva ajoneuvo; amfibinen eliö

amfiteatteri katoton teatteri, jossa portaittain kohoava katsomo ympäröi näyttämöä

amfora (muinainen) ruukku esim. viinin säilytykseen; vanha mittayksikkö, n. 25,5 L

amino- typpeä sisältävä

aminohappo ryhmä kemiallisia yhdisteitä, joista proteiinit koostuvat

amiraali ylimmän arvoluokan meriupseeri; eräs päiväperhonen

amiraliteetti (Ison-Britannian) meriministeriö; amiraalikunta

ammoniakki eräs typen ja vedyn yhdiste, NH4; (arkikielessä:) sen vesiliuos

amnesia muistinmenetys

amnestia yleinen armahdus

amnio- vesikalvo-

amok hulluus, raivokohtaus; vaativa koe, koettelemus; (antropologiassa:) alkukantaisissa yhteisöissä esiintyvä mielenhäiriö, joka ilmenee raivokohtauksina ¶ Johtuu malaijikielen sanasta "amuk", joka tarkoittaa eräänlaista väkivaltaista raivokohtausta. Sana "amok" (usein yhdyssanana "amok-juoksu") on ruvennut tarkoittamaan mieletöntä riehumista yleensä. Toisaalta sanan "amok-juoksu" on koettu tarkoittavan myös vaativaa koetta tai koettelemusta, kujanjuoksua.

amoraalinen moraalista riippumaton, moraalin alaan kuulumaton, ei-moraalinen; moraalinvastainen, epämoraalinen ¶ Kaksimerkityksisyyden takia on parempi käyttää muuta ilmaisua, esim. "muu kuin moraalinen".

amorfinen ei-kiteinen (kiinteä aine)

amoriini lapseksi kuvattu lemmenhaltija, Amor-hahmo

ampeeri [amppeeri tai ampeeri] sähkövirran voimakkuuden perusyksikkö SI-järjestelmässä, tunnus: A ¶ Normien mukaisessa kirjoitusasussa on yksi p. Ks. Yksi vai kaksi konsonanttia?

amplifikaatio (tyylillinen) laajennus, laajentaminen, kehittely

amplitudi värähdysliikkeen laajuus, värähtelyn ääripisteiden etäisyys toisistaan ¶ Normienmukainen asu lyhytvokaalinen, mutta ääntämystä "amplituudi" esiintyy.

amppeeri = ampeeri

amppeli riippuva kukka-astia; maljamainen riippulamppu

ampulli lääkeputki, joka on sulatettu umpinaiseksi; voide- tms. pullo

amputaatio ruumiinosan poistaminen leikkaamalla

amputoida suorittaa amputaatio

amuletti mukana kannettava taikakalu, jonka uskotaan tuovan onnea ¶ Voi olla luonnosta otettu esine, eläimen t. kasvin osa tms. tai erikseen valmistettu esine. Vrt. amuletti.

amylo- tärkkelys-

an sich [an zih] itsessään ¶ Sitaattilaina saksasta.

anaalinen peräaukon kautta tehtävä t. tapahtuva, peräaukkoon liittyvä; (freudilaisuudessa:) ihmisen kehitysvaiheesta, jossa peräaukon toiminnoilla on psyykkisesti keskeinen merkitys

anabaptismi uudestikastamisliike ¶ Eräistä baptismin suuntauksista niiden vastustajien (aiemmin) käyttämä nimitys. Sukulaissanoista ks. ismi.

anabolinen ruumiinvaihduntaa (anaboliaa) koskeva tai siihen liittyvä ¶ Erityisesti: anaboliset steroidit ovat hormonivalmisteita, joita käytetään lääketieteelliseen hoitoon ja doping-aineena etenkin lihasmassan kasvattamiseen.

anaerobinen [an-aerobinen] ilmaa (happea) tarvitsematon (ja sietämätön) ¶ Monet bakteerit ovat anaerobisia eli kasvavat vain hapettomissa oloissa.

anafora sanan tai ilmaisun toistaminen peräkkäisten lauseiden virkkeiden alussa ¶ Esimerkki: "Aika on syntyä ja aika kuolla. Aika on istuttaa ja aika repiä istutus."

anaforinen puheessa tai tekstissä taaksepäin viittaava ¶ Esim. anaforinen pronomini.

anaforminen = anamorfinen

anafylaksi nopeasti kehittyvä yliherkkyysreaktio, johon liittyy yleisoireita ja huomattava verenpaineen lasku ¶ Myös asussa "anafylaksia".

anafylaktinen anafylaksiin liittyvä t. sille ominainen t. siitä johtuva

anagrammi kirjainleikki, jossa kirjainten järjestystä muutellaan; sanasta tai sanoista näin muodostettu ilmaisu ¶ Yleensä tuloksen halutaan sisältävän oikeita sanoja tai ainakin oikeiden sanojen näköisiä ilmaisuja. Esimerkiksi nimen "Jukka Korpela" yksi anagrammi on "Jurpo Kelakka". Lisätietoja: Tero Vilkesalon Anagrammiessee.

anakoluutti virkkeen alun ja lopun yhteensopimattomuus ¶ Tämä tarkoittaa, että virkkeen osat eivät kieliopilliselta rakenteeltaan sovi yhteen. Esim.: "Meidän täytyy pyrkiä lisäämään tuotantoa ja vähennettävä menoja." (Pitää olla esim. "- - ja vähentämään menoja".) Johtuu yleensä siitä, että ajatus katkeaa välillä ja kirjoittaja unohtaa, mitä oli sanonut tai kirjoittanut aiemmin. Usein kirjoittaja on horjunut kahden ilmaisutyypin välillä (esim. "täytyy pyrkiä" ja "on pyrittävä") ja sitten päätyy käyttämään toista tyyppiä virkkeen alussa ja toista lopussa.

anakronismi väärään aikaan sijoittaminen; aikaansa kuulumaton ilmiö ¶ Esimerkiksi elokuvassa oleva virhe, jossa joku käyttää esinettä tai käsitettä, joka ei ollut tunnettu sinä aikana, jota elokuva kuvaa. Sukulaissanoista ks. ismi.

anakruusi (runon) esitahti, nousutahti

analfabeetti luku- ja kirjoitustaidoton ihminen

analgeetti kipulääke

analogia vastaavuus, yhdenmukaisuus, verrattavuus; vastaava ilmiö tms. ¶ Monimutkaisia asioita voidaan yrittää selittää rinnastamalla niitä yksinkertaisempiin tai tutumpiin; tällöin voidaan sekä sitä, mihin rinnastetaan, että itse rinnastamista sanoa analogiaksi. Vrt. metafora. Yhdyssanoissa usein analogia- = analoginen.

analoginen muu kuin digitaalinen; samantapainen, verrattavissa oleva, analogiaan perustuva

analysoida eritellä, tutkia osiin jakamalla, jäsentää, tehdä analyysi

analytiikka analyysien tekeminen, analysointi

analyysi erittely, jäsentely ¶ Kemiassa: aineen koostumuksen selvittäminen. Matematiikassa usein erityisesti: differentiaali- ja integraalilaskenta, raja-arvon käsitettä käyttävät matematiikan alat. Taivutuksessa ovat sekä "analyysia" että "analyysiä" mahdollisia.

analyytikko analyysejä tekevä, varsinkin sijoitus- ja yritystutkija

analyyttinen erittelevä, analyysiin pyrkivä tai perustuva ¶ Kielitieteessä: ilmaisu, joka muodostuu erillisistä sanoista, vastakohtana synteettiselle.

anamneesi potilasta koskevat muistinvaraiset esitiedot t. niiden kysyminen ¶ Potilaalta, hänen omaiseltaan tai saattajaltaan kysyttävät tiedot mm. sairauden alkamisesta ja kulusta taikka niiden kysyminen.

anamnestinen anamneesiin kuuluva t. perustuva

anamorfinen sellainen (kuvan tallennus- ja siirtomuoto), jonka mittasuhteet ovat pystysuunnassa erilaiset kuin vaakasuunnassa ¶ Anamorfisuus tarkoittaa sitä, että kuvan mittasuhteita talletuksen tai siirron ajaksi muuttamalla saadaan teknisiltä mittasuhteiltaan erilaiseen talletustilaan tai lähetteeseen mahdutettua suurempi määrä kuvainformaatiota kuin käsittelemällä kuvaa esitysmittasuhteissa. Anamorfisessa tallennusmuodossa voidaan esim. laajakangaselokuvan kuva tallennusvaiheessa venyttää pystysuunnassa normaalin TV-kuvan korkuiseksi. Jos TV tukee anamorfisuutta, se katseluvaiheessa litistää kuvan taas oikean muotoiseksi. Etuna on, että esim. DVD:hen ei talleteta ylä- ja alareunan mustia palkkeja (kuten letterbox-muodossa), joten tilaa on enemmän itse kuvan tarkkaan tallentamiseen.

anapesti ylenevä kolmitavuinen runojalka

anarkia sekasorto; hallituksettomuus ¶ Yleiskielessä "anarkia" tarkoittaa yleensä sekasorron ja laittomuuden tilaa, usein hyvin kielteisesti, joskus leikillisesti. Toisaalta monet tarkoittavat sillä myönteistä vapauden tilaa, (rajoittavan) hallintokoneiston puutetta. Näiden välimaastoon sijoittuu sanan merkitys esim. lauseessa "Internet on anarkia", jolla tarkoitetaan (osittain virheellisesti), että internettiä ei kukaan hallitse eikä ohjaile. Vrt. anarkismi.

anarkkinen anarkian tilassa oleva

anarkismi yhteiskunnallinen suuntaus, joka pyrkii poistamaan hallitusvallan ¶ Vrt. anarkia.

anatomi anatomiaa (yleensä ammatikseen) tutkiva, anatomian tutkija ¶ Nykyisin usein virheellisesti muodossa "anatomisti" (englannin sanan "anatomist" vaikutuksesta).

anatomia oppi eliöiden rakenteesta; eliöiden rakenne

andante [andánte t. ándante] (musiikissa) hitaasti ("käyden", "kävellen") (esitettävä sävellyksen osa) ¶ Periaatteessa sitaattilaina italiasta.

andantino [andantíino] (musiikissa) andantea hiukan nopeammin (esitettävä sävellyksen osa) ¶ Sana on sitaattilaina italiasta.

andragogiikka aikuiskasvatus(oppi), aikuisopetus, aikuiskoulutus, aikuispedagogiikka

andro- mies-; uros-, koiras-; hede-

androgeeni mieshormoni, koirashormoni

androgeeninen koiras-, uros-, miespuolinen

androgynia kaksineuvoisuus, androgyynisyys

androgyyni kaksineuvoinen eliö, hermafrodiitti; androgyyninen ihminen

androgyyninen kaksineuvoinen, kummankin sukupuolen sukupuolielimet omaava (eliö); sellainen (ihminen), jolla on kummankin sukupuolen ominaisuuksia ¶ Ihmisistä puhuttaessa sana viittaa yleensä miehisiksi tai naisellisiksi yleisesti koettujen ulkonäkö- ja käyttäytymisominaisuuksien sekoittumiseen.

androidi ihmistä muistuttava robotti

andrologia miestentautioppi ¶ lääketieteen ala, joka tutkii miesten sukupuolielinten sairauksia ja häiriöitä Ei muodosta virallista lääketieteen erikoisalaa, vaan tämä ala luetaan nykyisin lähinnä urologian osaksi. Sukulaissanoista ks. logia.

andropaussi vanhenevan miehen oireisto, jonka arvellaan johtuvan mieshormonin tuotannon vähenemisestä, "miehen vaihdevuodet"

aneeminen vähäverinen ¶ Sekä lääketieteen terminä, jolloin kuvastaa etenkin punasolujen ja hemoglobiinin vähyyttä, että kansanomaisissa käsityksissä vaivojen syistä. Usein kuvaannollisesti: 'heikko'.

anekdootti juttu, tarina; kasku ¶ Tarinantapainen, lyhyt, usein hiukan kärkevä kertomus yleensä jostakusta ihmisestä tai tärkeästä tapahtumasta. Anekdootti voi olla (hiukan) huvittava tai se voi tähdätä vain esimerkiksi ihmisen luonteen kuvailuun jonkin "hänelle tyypillisen" käyttäytymisen kertomisella.

anemia aneeminen tila

anemo- tuuli-

anestesia nukutus; tunnottomuus

anestesiologi anestesialääkäri, nukutuslääkäri

aneurysma sydämen tai valtimon pullistuma

anfangi koristeellinen iso kappaleen alkukirjain; holvinkanta

angiina [aŋŋiina] bakteerin aiheuttama nielurisatulehdus ¶ Sanaa käytetään myös väljemmin nielutulehduksista.

angina pectoris [áŋŋiina péktoris t. aŋgíina péktoris] sydänkouristus, rasitusrintakipu ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta, mutta yleisyytensä takia ääntyy yleensä kansanomaisessa asussa.

angio- verisuoni-

anglikaaninen [aŋlikaaninen] Englannin valtionkirkkoon kuuluva tai sen mukainen

anglismi [aŋlismi] englannin vaikutuksesta toiseen kieleen tullut ilmaisu t. piirre; englannin kielelle ominainen ilmaus ¶ Sanaa käytetään usein paheksuvassa merkityksessä mm. suomen kieleen tulleista ilmauksista, jotka jäljittelevät englantia (esim. "pitkässä juoksussa"). Aiemmin muodossa "anglisismi". Sukulaissanoista ks. ismi.

anglisti [aŋlisti] englannin kielen ja englantilaisen kulttuurin tutkija tai harrastaja

anglistinen [aŋlisti] englannin mukainen, anglismin sisältävä

anglisismi [aŋlismi] = anglismi

anglo- [aŋlo-] englantilais-, Englanti-

angloamerikkalainen [aŋlo-amerikkalainen] englantilais-amerikkalainen; englantilaista alkuperää oleva amerikkalainen

anglosaksi [aŋlosaksi] anglien ja saksien heimoista Englannissa syntyneeseen kansaan kuuluva; heidän kielensä, muinaisenglanti; (nykyajasta puhuttaessa:) äidinkielenään englantia puhuva, englanninkieliseen kulttuuripiiriin kuuluva ihminen

anglosaksinen [aŋlosaksinen] englanninkieliseen kulttuuripiiriin kuuluva ¶ Lähinnä: englantilainen tai yhdysvaltalainen (= angloamerikkalainen). Mm. eräistä kyseisen kulttuuripiirin vanhoista mittayksiköistä.

angsti [aŋsti] ahdistus, henkinen tuska(tila)

angstinen ahdistunut, ahdistuksen vallassa oleva

aniliini eräs keinotekoinen väriaine

anima sielu, henki; analyyttisessä psykologiassa: naisarkkityyppi miehessä eli miehen (tiedostamattomat) naiselliset ominaisuudet (vrt. animus)

animaalinen eläimellinen, eläin- (myös kuvaannollisesti)

animaatio piirtämällä tai tietokoneella tehty liikkuva kuva ¶ Esim. piirretty elokuva mutta myös esim. tietokoneohjelmalla tehty peräkkäisten kuvien jakso, jonka ihminen kokee liikkuvana kuvana. Ehdotettu suomalaisempi vastine: elotus.

animaattori animaation tekijä ¶ Tämä sana on paljon tavallisempi kuin animoida-verbistä johdetti "animoija".

anime Japanista peräisin oleva piirrosfilmien (animaatioiden) tyylilaji

animismi usko, jonka mukaan kaikilla tai monilla luonnon esineillä ja ilmiöillä on sielu, sielu-usko ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

animoida tuottaa animaatio

animus sielu, henki; analyyttisessä psykologiassa: miesarkkityyppi naisessa eli naisen (tiedostamattomat) miehiset ominaisuudet (vrt. anima)

anioni hiukkainen, jolla on negatiivinen sähkövaraus

anjovis eräs pieni kala, sardelli; siitä t. kilohailista valmistettu maustesäilyke

annaali vuosikirja, kertomus vuoden tapahtumista

anneksi lisäke, lisäosasto; (historiassa:) apupitäjä

anneksio alueen anastaminen, annektointi

annektoida anastaa alue, liittää toisen valtion alueen osa itseensä

annihilaatio häviäminen, täydellinen tuhoutuminen

anno [annoo] vuonna

anno dazumal [annoo datsumaal] kauan sitten, entisaikaan

anno Domini [ánnoo dóminii] vuonna (jälkeen Kristuksen syntymän), "Herran vuonna" ¶ Ilmaisu on sitaattilaina latinasta ja yleensä äännetään klassillisen latinan mukaan. Lyhennetään A.D. tai AD.

annotaatio huomautus, lisätieto; kommenttiPuheentallennuksen yhteydessä annotaatio tarkoittaa puhetallennetta luokittelevaa, analysoivaa tai kuvaavaa oheistietoa.

annualisoida muuntaa vuositasoiseksi ¶ Etenkin sijoitusalalla, kun tarkoitetaan jotakin tuottoa vastaavan vuosituoton laskemista.

annuiteetti tasasuuruinen vuotuismaksu ¶ Laina voidaan sopia maksettavaksi takaisin annuiteettiperiaatteella eli siten, että kokonaismaksu (lyhennys ynnä korot) on joka vuosi sama. Tällöin lyhennyksen osuus aluksi pienehkö ja kasvaa ajan mittaan.

anodi sähkökemiallisen reaktion se elektrodi, jonka sähkövaraus on positiivinen

anomaalinen poikkeava, yleisen säännön vastainen

anomalia poikkeavuus, ilmiö, jota yleinen sääntö ei ennusta

anonymiteetti nimettömyys, nimen säilyminen salassa

anonyymi nimetön, nimeään ilmoittamaton ¶ Salanimellä tai nimimerkillä esiintyvää pidetään myös anonyymina, ellei niiden takana olevaa henkilöllisyyttä yleisesti tiedetä. Teknisissä yhteyksissä voi sanalla "anonyymi" olla muitakin merkityksiä. Datatekniikassa esim. "anonyymi FTP" tarkoittaa FTP-tiedostonsiirtoa, jonka voi tehdä ilman käyttäjätunnusta ja salasanaa FTP-palvelimessa.

anorakki hupullinen pusero tai takki

anoreksia laihuushäiriö; ruokahaluttomuus ¶ Anorexia nervosa, etenkin tytöillä esiintyvä mielenterveyshäiriö, jolle on ominaista mm. lihomisen pelko ja siitä johtuva alipainoisuus. Lääketieteen kielessä joskus myös ruokahaluttomuus.

anorektikko anoreksian vaivaama ihminen

anorektinen anoreksian vaivaama; anoreksiaan kuuluva

anormaali epänormaali, säännönvastainen ¶ Vrt. abnormaali, joka on tavallisempi ja ehkä sävyltään kielteisempi sana.

ansari talvikasvihuone, talvipuutarha, orangerie; kasvihuone ¶ Sana tunnetaan laajasti sivistyssanakirjoissa, mutta nykyisin se on osittain väistynyt sitaattilaina-asun "orangerie" tieltä, osittain muuttunut tarkoittamaan kasvihuonetta yleensä tai kuvaannollisessa merkityksessä (suojatut kasvuolot).

antabus eräs lääke, jota käytetään alkoholismin hoidossa ¶ Aiheuttaa voimakkaan pahanolon tunteen, jos antabusta saanut käyttää alkoholia.

antagonismi (voimakas) vastakkaisuus, vastakohtaisuus, vastakkain olo; (hammaslääketieteessä:) vastapurenta

antagonisti vastustaja (esim. kiivaassa kiistassa) ¶ Lääketieteessä: "vastavaikuttaja", aine tms., jonka vaikutus on vastakkainen jonkin lääkkeen tms. vaikutukselle.

antagonistinen (voimakkaasti) vastakkainen, vastakkaissuuntainen, vastustava

antarktinen eteläisiin napaseutuihin kuuluva tai niille ominainen ¶ Voi viitata, kuten myös erisnimi "Antarktis", joko vain Etelänapamantereeseen tai myös sitä ympäröivään merialueeseen. Vrt. arktinen.

antasidi antasidinen aine

antasidinen happoa sitova tai neutraloiva

antenni johdin, joka ottaa vastaan tai lähettää sähkömagneettisia aaltoja; (eläimen) tuntosarvet ¶ Antenni on usein erillinen, laitteesta ulos (ylöspäin) ulkoneva osa mutta voi olla myös laitteen sisään rakennettu.

anthrax [antraks] pernarutto, eräs vaarallinen tartuntatauti

anti- vastaan-, vasta-, vastustus- ¶ Tämä kreikasta peräisin oleva etuliite kuvaa yleensä aktiivista vastustusta tai selvää vastakohtaa, kun taas a-etuliite saattaa kuvata pelkkää ulkopuolelle asettumista. Ks. esim. asosiaalinen ja antisosiaalinen. Huomaa, että "anti" on myös suomen sana aivan eri merkityksessä (esim. "osakeanti") ja se voi esiintyä yhdyssanoissakin (esim. "antiesite", joka siis ei tarkoita vastaesitettä!). Siksi esimerkiksi "antikampanja" on selvemmin sanottuna "vastustuskampanja".

antibakteerinen bakteereja tappava t. niiden kasvua estävä

antibiootti [anti-biootti] yleisnimitys joukolle aineita, jotka estävät eri bakteerien kasvua ¶ Alkujaan antibiootit olivat luonnosta eristettyjä aineita (ensimmäisenä penisilliini), joilla havaittiin olevan lääkevaikutus. Myöhemmin niitä on opittu valmistamaan myös keinotekoisesti.

antidiureettinen [anti-diureettinen] virtsaneritystä vähentävä

antihistamiini aineita, jotka estävät histamiinin vaikutuksia ¶ Antihistamiineja käytetään mm. allergisten reaktioiden lieventämiseen.

antiikki Kreikan ja Rooman muinaisaika; vanhanaikainen tyyli t. esineistö ¶ Tarkkoja aikamääritteitä ei voida esittää kummankaan merkityksen osalta. Antiikin ajan voidaan katsoa loppuneen esim. 300-luvulla kansainvaelluksiin. Huonekalu- yms. tyyleistä puhuttaessa "antiikki" viittaa yleensä 1900-lukua edeltävään aikaan, mutta antiikkina saatetaan pitää myös jugendia, samoin jopa varhaista funktionalismia.

antiikkinen antiikkiin kuuluva, niille ominainen; vanhanaikainen, vanhentunut

antiikva fonttien luokka, jossa kirjaimissa on pieniä pääteviivoja ja vaihteleva viivanpaksuus ¶ Kirjoissa ja lehdissä käytetään yleensä antiikvaa. Aiemmin sanaa "antiikva" käytettiin lähinnä vastakohtana fraktuuralle, nykyisin vastakohtana groteskille. Nykyisin käytetään (englannin kielen vaikutuksesta) antiikvasta myös ranskalaisperäistä sanaa "serif". Joskus sana "antiikva" tarkoittaa yleisesti tavallista pystysuoraa fonttia vastakohtana kursiiville.

antikliimaksi huippukohdasta, kliimaksista laskeutuminen ¶ Taiteessa sana tarkoittaa tyylikuviota, jossa siirrytään (yleensä asteittain) voimakkaasta ilmaisusta lievään, kiihkeästä toiminnasta rauhalliseen tilaan tms. Yleisemmin tarkoitetaan jännityksen tai kiihkon laukeamista tai sitä seuraavaa "laskeutumista".

antikolinergi eräs hermostoon vaikuttavien aineiden tyyppi ¶ Aine, joka estää välittäjäaine asetyylikoliinin toimintaa hermostossa.

antikristus Kristuksen vastustaja ¶ Kristinuskon kielenkäytössä sana on peräisin lähinnä Ilmestyskirjasta ja tarkoittaa erityisesti "lopun aikojen" mahtavaa olentoa, joka vastustaa Kristusta ja vainoaa kristittyjä; usein ajateltuna "vääräksi Kristukseksi", siis Kristuksen kaltaisena esiintyväksi. Myös erinimen kirjoitusasua Antikristus käytetään (ei Raamatussa).

antikvaari (arkik.) antikvariaatti

antikvaarinen vanhoja kirjoja t. muita vanhoja esineitä käsittelevä

antikvariaatti vanhojen kirjojen ym. kauppa ¶ Antikvariaateiksi sanotuissa liikkeissä saatetaan käytännössä käydä kauppaa myös lehdillä, videoilla, keräilyesineillä ym. ja myydä uuttakin tavaraa, t.s. "antikvariaatti" saattaa olla vain hienompi nimitys divarille.

antikviteetti muinaisesine; muinaismuisto

antilooppi yleisnimitys useille lähinnä afrikkalaisille märehtijälajeille

antimateria aine, joka tavallista ainetta kohdatessaan reagoi sen kanssa siten, että ne muuttuvat energiaksi ¶ Antimateriaa on valmistettu vain yksittäisiä atomeita. Tieteiskuvitelmissa antimaterian käyttö esiintyy usein energiantuotannon muotona.

antimikrobinen mikrobeja tappava t. niiden kasvua estävä ¶ Myös: antimikrobiaalinen.

antimoni eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Sb

antinomia ristiriita kahden (näennäisesti) pätevän väitteen tai periaatteen välillä ¶ Keskeinen käsite Immanuel Kantin filosofiassa.

antioksidantti hapettumista estävä aine ¶ Varsinkin ihmisen ravintoon sisältyvistä aineista, jotka estävät elimistölle haitallisia hapettumistapahtumia.

antipasto (italialainen) alkuruoka, jossa on kylmiä, ruokahalua kiihottavia suupaloja

antipatia (voimakas) vastenmielisyys

antiperspirantti hikoilua estävä aine ¶ Vrt. deodorantti.

antipodi maapallon vastakkaisella puolella asuva ihminen; mielipiteiltään (jollekulle) vastakkainen ihminen; (kasvitieteessä:) siemenaiheen alkiorakon tyvipään solu t. tuma; (kemiassa:) optisesti aktiivisen yhdisteen isomeeri

antiseerumi seerumi, joka valmistetaan jonkin myrkyn vastalääkkeeksi sellaisen eläimen verestä, jolle on annettu kyseistä myrkkyä

antisemiitti antisemitismin kannattaja

antisemitismi juutalaisten vastustaminen, vainoaminen tai vihaaminen ¶ Usein poliittisena moitesanana käytetty, jolloin saattaa sanoa enemmän käyttäjästään kuin kohteesta, etenkin, koska syytös antisemitismistä sisältää melko selvän rinnastuksen juutalaisvainoihin. Sukulaissanoista ks. ismi.

antiseptinen mikrobeja tuhoava ¶ Yleensä antiseptisten aineiden käytön tarkoitus on tappaa mahdollisia taudinaiheuttajia vaatteista, käsistä ym. Vrt. aseptinen.

antisosiaalinen yhteiskunnanvastainen ¶ Vrt. anti- ja sosiaalinen sekä asosiaalinen.

antiteesi jollekin periaatteelle vastakohtainen periaate; vastakohtainen väite ¶ Esiintyy Hegelin ja myöhemmin Marxin filosofiassa kolmikon teesi - antiteesi - synteesi osana.

anto- kukka-

antologia kirjallisten otteiden valikoima, lukemisto; runovalikoima

antonyymi vastakohtaa tarkoittava sana

antosyaani [anto-syaani] kasvien sinisiä ja punaisia väriaineita

antrasiitti eräs kivihiililaji, kivihiilen pisimmälle hiiltynyt muoto

antrooppinen ihmisen olemassaoloon perustuva ¶ Antrooppinen periaate tarkoittaa selitysperustetta, jonka mukaan maailman "täytyy" olla sellainen, että ihminen on voinut kehittyä siihen. Tämän mukaan elämme mahdollisista tai rinnakkaisista maailmoista siinä, jossa olosuhteet sattuvat olemaan suotuisat planeettojen, elämän ja ihmisen synnylle.

antropo- ihmis-

antropofagi ihmissyöjä

antropofobia ihmispelko, ihmiskammo

antropologia ihmistä tutkiva tiede ¶ Se, mikä kaikki luetaan antropologian alaan, vaihtelee suuresti. Eräs vanha suppea merkitys on suunnilleen 'ihmisen ruumiillisia ominaisuuksia, etenkin niiden roduittaista yms. vaihtelua, tutkiva tiede'. Antropologia voidaan ymmärtää myös ihmisen tutkimiseksi eläinlajina tai alkukantaisten kulttuurien tutkimukseksi. Nykyisin yhteiskuntatieteiden piirissä vallitseva merkitys on paljolti anglosaksisesta kielenkäytöstä peräisin oleva; sen mukaan antropologia on lähinnä kulttuurien vertailevaa ja yleisiä säännönmukaisuuksia etsivää tutkimusta. Suomenkieliseksi nimeksi mainitaan sanakirjoissa "ihmistiede", mutta se ei ole levinnyt käyttöön, ja se voitaisiin ymmärtää väärin ('ihmisten harjoittama tiede'). Sukulaissanoista ks. logia.

antropomorfismi ihmisen kaltaiseksi kuvitteleminen ¶ Uskontotieteessä: Jumalan tai jumalien käsittäminen ihmisen kaltaiseksi. Yleisemmin myös luonnonilmiöiden, teknisten järjestelmien yms. inhimilliseksi ajatteleminen.

antroposeeni ihmisen aika (Maapallon historiassa) ¶ Epämääräinen käsite, jolla nykyisin viitataan etenkin aikakauteen, jolloin ihminen vaikuttaa olennaisesti luontoon (kuten ilmastoon). Sanalla saatetaan viitata muutaman tuhannen vuoden aikaan, mutta antroposeenin on toisaalta katsottu alkaneen vasta teollistumisen myötä 1800-luvulla.

antroposentrinen ihmiskeskeinen

antroposofi antroposofian kannattaja

antroposofia Rudolf Steinerin perustama uskonnollis-filosofinen oppisuunta

antroposofinen antroposofiaan kuuluva, sen mukainen

anus peräaukko

aoristi eräiden kielten verbinmuoto, joka ilmaisee tehtyä tekoa tai tapahtunutta asiaa ¶ Aoristi esiintyy mm. kreikassa, jolla Uuden testamentin alkuteksti on kirjoitettu, ja teologiassa on kehitelty ajatuskulkuja, jotka perustuvat aoristimuotojen erilaiseen tulkintaan. Varsinaisesti aoristi viittaa yksinkertaiseen tapahtumaan ilmaisematta, onko kyseessä loppuun saatettu toiminta, toistuuko tapahtuma jne.; nimikin tarkoittaa alkujaan 'epämääräinen, rajaamaton'. Sen on kuitenkin tulkittu tarkoittavan myös nimenomaan kertakaikkista, ainutkertaista tapahtumaa, lähinnä kai siksi, että ajatellaan, että muunlaisista tapahtumista käytettäisiin muita verbinmuotoja.

aorto- aortta-

aortta sydämestä lähtevä valtimo

apaattinen tylsistynyt, välinpitämätön, apatian vallassa oleva

apanaasi hallitsijahuoneen jäsenten ylläpitoon osoitetut varat; määräaikainen elatusmaksu

aparaatti koje, laite; koneisto (myös kuvaannollisesti) ¶ Yleensä arkinen, usein leikillinen sana. Tarkoittaa joskus myös hallintokoneistoa tai tutkimuksen käsitteiden, menetelmien yms. "koneistoa" (esim. "viiteaparaatti" 'lähdeviitteiden käyttö'). Vanhempi muoto: apparaatti. Tässä tapauksessa on yleisten sääntöjen vastaisesti vakiintunut yhden p:n sisältävä asu, kenties sanan arkisuuden takia.

aparatuuri kojeisto, välineistö

apartheid [aparthaid] rotuerottelu, etenkin Etelä-Afrikassa käytössä ollut; rotusorto ¶ Tarkoittaa sananmukaisesti "erillisyyttä" eli ihmisrotujen pitämistä erillään toisistaan, mutta sana ymmärretään yleisesti rotusortoon ja valkoisen rodun ylivaltaan viittaavaksi. Sana on afrikaansista, jossa se lausutaan suunnilleen [apartheit], mutta suomessa ääntämys on osittain englantia jäljittelevä.

apache [äpä´tši] = apassi

apassi eräs puu; erään intiaanikansan jäsen; suurkaupungin rikollinen ¶ Puulajin nimenä "apassi" (tai joskus "apatsi" tai "abatsi") on suomalaistettu muoto sanasta "abache"; kyseessä on mm. lauteisiin käytetty trooppinen puu, Triplochiton scleroxylon. Pohjois-Amerikan yhden intiaanikansan jäsentä tarkoittavana sana "apassi" on suomalaistettu muoto sanasta "apache". Suurkaupungin alamaailmaan kuuluvaa, varsin öisin liikkuvaa rikollista tarkoittavana sana "apassi" lienee jäänyt pois käytöstä. Aiemmin s:n tilalla oli sh tai š: apashi tai apašši.

apatia tylsistyneisyys, välinpitämättömyys, haluttomuus ¶ Sanalla voidaan tarkoittaa sairaalloista ja vakavaa tilaa. Arkipuheessa käytetään ehkä yleisemmin apaattinen-sanasta johdettua sanaa "apaattisuus", jolla tarkoitetaan tavallisesti vain viitsimättömyyttä.

apatsi = apassi

apelli (lainopissa:) muutoksenhaku; (sotilasalalla:) käskynjako; ostamisyllyke; eräs miekkailuliike

aperitiivi ennen ateriaa nautittava alkoholijuoma ¶ Usein aperitiivin ajatellaan lisäävän ruokahalua.

apertuura avauma, aukko

apertuuri optisen laitteen kuten mikroskoopin linssin aukko; sellaisen laitteen valonkeräyskykyä kuvaava suure

apikaalinen kärkeen liittyvä, kärki- ¶ Fonetiikassa: kielenkärjellä äännettävä. Lääketieteessä: sydämen vasemman kammion kärjen alueelle sijoittuva. Hammaslääketieteessä: hampaan juuren kärkialueella esiintyvä. Solubiologiassa: epiteelisolun ontelonpuoleisella pinnalla sijaitseva.

apiko- kärki-

apis muinaisegyptiläisten pyhä härkä ¶ Myös: apishärkä.

apliitti vaalea, hienorakeinen graniitti

aplodeerata osoittaa suosiota tai kiitosta kättentaputuksella ¶ Tilalle on suositeltu sanaa "aplodoida".

aplodi kättentaputus (suosiota tai kiitosta osoitettaessa)

apnea hengityksen pysähtely varsinkin nukkuessa (uniapnea); hengityksen pysähdys

apokalypsi lopun aikojen tapahtumat, varsinkin suurta tuhoa ennakoivat t. aiheuttavat, jopa maailmanloppu ¶ Sana on peräisin Raamatun Ilmestyskirjan kreikankielisestä nimestä ja mielletään yleensä kyseiseen kirjaan liittyväksi. Ilmestyskirja itse kuitenkin kuvaa nykyisen maailman tuhon lisäksi viimeisen tuomion ja uuden maailman luomisen.

apokalyptinen apokalypsiin kuuluva t. sitä ennakoiva ¶ "Apokalyptiset ratsastajat" tarkoittaa Ilmestyskirjan (Ilm. 6) neljää ratsastajaa, jotka tuovat suuren tuhon.

apokryfinen Raamatun kaanonin ulkopuolelle jätetty; salaperäinen

apolloninen sopusointuinen, harmoninen

apologeetta puolustaja, apologian esittäjä

apologia puolustus, varsinkin kristinuskon (älyyn vetoava) puolustus

apomiktinen (kasvitieteessä:) ilman hedelmöitystä tapahtuva (siemenkasvin lisääntyminen)

apoptoosi ohjelmoitunut solukuolema ¶ Monisoluisen eliön normaaliin kasvuun ja elämään kuuluva solujen kuoleminen, jota elimistön sisäiset mekanismit ohjaavat.

aporia puheen alku- tai loppusanojen tapailu retorisena tehokeinona

aposteriorinen havaintojen tai tutkimuksen jälkeen tehtävä (päätelmä) ¶ Vrt. a posteriori.

apostille virallinen, esimerkiksi julkisen notaarin antama todistus siitä, että tietyn asiakirjan allekirjoittaneella henkilöllä on ollut oikeus tehdä ja allekirjoittaa kyseinen asiakirja ¶ Myös pitemmin: apostille-todistus. Joskus muodossa "apostilla".

apostilli lisäys, esim. reunahuomautus tai jälkikirjoitus; (joskus:) apostille

apostoli Jeesuksen erityiseen tehtävään kutsuma opetuslapsi; jonkin opin julistaja ¶ Uusi testamentti mainitsee apostoleiksi kaksitoista alkuperäistä opetuslasta ja Juudas Iskariotin tilalle kutsutun Mattiaan sekä Sauluksen (Paavalin). Myöhemmin on apostoleiksi kutsuttu eri kansojen keskuudessa vaikuttaneita kristillisen lähetystyön uranuurtajia ("slaavien apostoli" yms.). Sana on saanut myös yleisemmän merkityksen 'julistaja, jonkin asian ajaja', jolloin mukana on yleensä jonkinasteinen ajatus siitä, että mukana on uskonnollistyyppistä intoa ja hartautta. "Apostolinkyyti" tarkoittaa jalkaisin kulkemista.

apostrofi heittomerkki; poissa olevan puhutteleminen puheessa ¶ Sanaa ei liene mitään syytä käyttää sanan heittomerkki asemesta; sen sijaan toisessa merkityksessä se on joskus ehkä tarpeen.

apoteoosi jumalaksi korottaminen, jumalaksi julistaminen; jumalaksi ylistäminen, ylistys(laulu)

apotti munkkiluostarin johtaja (katolisen kirkon piirissä)

apparaatti = aparaatti

appassionato [appassionáato] (musiikissa) intohimoisesti (esitettävä sävellyksen osa) ¶ Periaatteessa sitaattilaina italiasta.

appellaatio = apelli (lainopissa)

appellatiivi yleisnimi ¶ Vastakohta: erisnimi. Sama sana voi olla käytössä sekä appellatiivina (esim. "karhu" eläinlajin nimenä) että erisnimenä (esim. "Karhu" sukunimenä tai tuotemerkkinä). Kielitieteen terminä "yleisnimi" lienee tavallisempi (ja parempi) kuin "appellatiivi".

appendisiitti umpilisäketulehdus ¶ Arkikielessä yleisesti "umpisuolentulehdus".

apperseptio mieltäminen, uuden asian omaksuminen jäsentämällä se osaksi omaa ajatusmaailmaa

appersipioida omaksua uutta, varsinkin uusi ärsykeaines apperseption kautta

applikaatio päällikeompelu; päällikekoriste; kirjan kannen käsinkultaukseen liittyvä nahkapalasten asettelu; (datatekniikan jargonissa:) sovellus; lääkkeen vieminen tarvittavaan elimistön kohtaan, esim. tiputus silmään, ¶ Joskus (etenkin ompelumerkityksessä) kirjoitusasussa "aplikaatio". Vastaava verbi: applikoida.

applikoida koristaa päällikeompelulla; asettaa, viedä (esim. lääkettä johonkin onteloon) ¶ Joskus myös muodossa "applisoida"; ks. K vai s?

apportti osakkeiden merkintä muuta omaisuutta kuin rahaa vastaan; (parapsykologiassa) fyysinen\ kohde, joka ilmestyy selittämättömällä tavalla

appositio verbin ja substantiivin yhteinen määrite; kielen lauseketta seuraava samatarkoitteinen ja samassa lauseenjäsentehtävässä oleva lauseke; kerrostumiskasvu (esim. kasvin solunseinässä) ¶ Kieliopissa saatetaan kutsua esimerkiksi lauseen "nuorena hän oli vallaton" jäsentä "nuorena" appositioksi; se määrittää samalla sekä verbiä (oli) että substantiivia (hän). Toinen kieliopillinen merkitys (mm. Isossa suomen kieliopissa) on 'sellainen aines, tyypillisimmin substantiivilauseke, joka seuraa välittömästi samatarkoitteista ja samassa lauseenjäsentehtävässä olevaa lauseketta', esimerkiksi toinen sana ilmauksessa "täällä Suomessa".

approbatur [aprobaattur t. aprobáatur] alin hyväksyttävä arvosana eräissä arvosana-asteikoissa; oppiaineen perusopintojen yhteisnimitys vanhassa korkeakouluopintojen järjestelmässä ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Arkikielessä usein "a" tai "appro". Laajin arvosteluasteikko (josta saattaa olla vain osa käytössä) on: improbatur, approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur, laudatur.

approksimaatio likiarvo; likiarvon laskeminen t. muu määrittäminen, approksimointi

approksimatiivinen likiarvoinen, likimääräinen

approksimoida määrittää likiarvo

appropriaatio omaksuminen, omaksi ottaminen, omaan käyttöön ottaminen ¶ Taiteessa sana on tarkoittanut muiden teoksista tai käyttöesineistä otettujen piirteiden (kuvien, muotojen, tyylien tms.) käyttämistä omissa teoksissa. Nykyisin (kulttuuriseksi) appropriaatioksi sanotaan usein (kielteisessä sävyssä) toimintaa, joka koetaan alkuperäiskansojen tai kulttuurivähemmistöjen kulttuurin piirteiden "omimiseksi".

appsi [apsi] (arkik.) sovellus, sovellusohjelma ¶ Sanaa käytetään varsinkin ns. älypuhelimille ja tableteille tehdyistä sovelluksista. Myös muodossa "appi" (genetiivissä "apin").

apriorinen [a prioori t. a prióori] ennakolta, ennalta, ennen havaintoja t. tutkimusta tehtävä (olettamus) ¶ Vrt. a priori ja a posteriori.

apropoo sivumennen sanoen, muuten ¶ Muodostunut sitaattilainasta à propos.

apsidi apsis; planeetan tai muun kiertolaisen radan piste, joka on auringosta kauimpana tai aurinkoa lähinnä oleva

apsis puolipyöreä tila, yleensä holvattu, tavallisesti suurempaan tilaan ilman väliseinää liittyvä

apteekkari apteekin omistaja

apteekki lääkkeitä valmistava ja myyvä kauppa

apteerata sovittaa, asettaa; jakaa puiden rungot osiin, puutavaralajeiksi (mahdollisimman taloudellisesti)

aqua [akva] vesi ¶ Sana on latinaa ja esiintyy joissakin sitaattilainoissa kuten aqua destillata 'tislattu vesi'.

arabeski koristeellinen viivakuviointi; sävelmä, joka kiemurtelee mielikuvituksellisesti; eräs balettiasento

arabi arabiaa puhuviin kansoihin kuuluva; (suppeammin:) Arabian niemimaalla asuva

arabia eräs seemiläinen kieli ¶ Alkujaan peräisin Arabian niemimaalta ja sitten levinnyt laajalle Välimeren etelä- ja itäpuolelle.

arabikumi eräiden akaasiapuiden kasvikumi; siitä tehty sidosaine t. liima ¶ Sana ei ole yhdyssana vaan johtuu sanasta arabicum 'arabialainen'.

arakno- hämähäkki-

araknofobia hämähäkkien pelko

aralia murattikasveihin kuuluvia kasveja, joista eräitä isolehtisiä lajeja pidetään huonekasveina

araukaaria eräitä eteläamerikkalaisia ja australialaisia havupuita ¶ Myös huonekasveina ja istutettuina puina. Virallinen kirjoitusasu on lyhytvokaalinen: "araukaria".

arbitraasi välitystuomio, välimiesmenettely; kurssiero; ulkopuolisen henkilön arvio omaisuuden määrästä

arboretum [arboreettum t. arboreetum] puulajipuisto ¶ Arboretumissa on esillä erilajisia puita ja pensaita, ja sitä hoidetaan puistomaisesti tai puistometsässä.

arboristi puunhoitaja, joka on suorittanut erityisen kurssin

arbuusi vesimeloni ¶ Myös muodossa "arpuusi".

areena kilpailuja varten rakennettu paikka; kilpakenttä, näyttämö tai muu tapahtumapaikka (etenkin kuvaannollisesti) ¶ Alkujaan amfiteatterin tai sirkuksen hiekkakenttä antiikin Roomassa, usein taistelunäytöksiin käytetty. Sitten yleisemmin kilpakentistä yms., myös kuvaannollisesti. Nykyisin tavallisimmin kilpailuja varten tehdyistä rakennuksista; usein sellaisten nimen osa. Joskus myös kirjoitettuna "arena"; ks. Lyhyt vai pitkä vokaali?

areiolainen (kirkkohistoriassa:) Areioksen oppia kannattava ¶ Areios kiisti Jeesuksen jumaluuden ja opetti, että Jeesus oli luotu olento, enkeli.

arenti maanvuokraus; maanvuokra

areometri uppovaaka

aresti järjestysrikkomuksesta määrätty (lyhytaikainen) vapausrangaistus; koulussa: jälki-istunto ¶ Sanaa on käytetty etenkin sotilaskurin rikkomisesta määrätyistä rangaistuksista, mutta myös paljon lievemmistä koulun kurinpitomuodoista. Sanaa "kotiaresti" käytetään sekä vanhempien lapsille antamasta kiellosta lähteä illalla ulos että joissakin maissa viranomaisten mm. poliittisille toisinajattelijoille asettamista, usein pitkäaikaisista liikkumisvapauden rajoituksista.

argento- hopea-

argon eräs jalokaasuihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki Ar

argonautti kultaisen taljan noutajia muinaisen Kreikan tarustossa ¶ Olivat Iasonin mukana Argos-laivassa.

argumentaatio perustelu, todistelu, argumenttien esittely

argumentoida perustella, todistella, esittää argumentteja

argumentti (järkeen vetoava) perustelu, todistelu; (matematiikassa) funktiossa sellainen muuttuja, josta funktion arvo riippuu; (ohjelmoinnissa) rakenne, joka edustaa aliohjelmalle välittyvää dataa; (mat.) kompleksiluvun napakoordinaatistoesityksen kulma

argumentum ad hominem [argumentum ad hominem t. arguuméntum ad hominem] henkilöön käyvä argumentti ¶ Usein nimenomaan: väite, joka pyrkii osoittamaan vastakkaisen väitteen vääräksi viittaamalla sen esittäjän henkilöön Esim. "ehdotus on hylättävä, koska sen esittäjä elää avoliitossa". Kyseessä ei varsinaisesti ole argumentti, vaan yleensä kyse on asia-argumenttien puutteesta. Ilmaisu on sitaattilaina latinasta, ja myös muotoa "ad hominem -argumentti" käytetään. Ilmaisun sisältö vaihtelee. Henkilöön käyvyys voi koskea (väitettyä) luonnetta, tekoja, koulutusta, henkilökohtaisia olosuhteita ym. Erilaisia argumentum ad..." -ilmaisuja on useita muitakin, esim. argumentum ad populum 'kansaan vetoava argumentti', kuten vetoaminen yleisiin käsityksiin tai tunteisiin; ks. Markku Huttusen koostetta Päättelyvirheistä. Vrt. myös ad hominem.

aristokraatti ylimys, (aateliseen tms.) yläluokkaan, aristokratia kuuluva

aristokraattinen ylimyksellinen, ylhäinen; ylimysvaltainen

aristokratia ylimystö, (aatelinen tms.) yläluokka; ylimysvalta, harvainvalta

aristoteelinen Aristoteleen oppien mukainen t. niihin perustuva

aritmeettinen laskennollinen, aritmetiikkaan kuuluva ¶ Useissa matematiikan termeissä erikoismerkityksessä, esim. "aritmeettinen keskiarvo" tarkoittaa ns. tavallista keskiarvoa (lukujen summa jaettuna niiden lukumäärällä) erotukseksi muista keskiarvokäsitteistä, ja "aritmeettinen sarja" on lukujono, jossa peräkkäisten lukujen erotus on vakio (esim. 10, 12, 14, 16, ...).

aritmetiikka laskuoppi, laskento, luvuilla laskeminen

arjalainen indoeurooppalaisten kielten ja kansojen itäiseen ryhmään kuuluva; indoeurooppalainen yleensä; natsien rotuopissa: ns. pohjoiseen rotuun kuuluva, ylempirotuinen ¶ Varsinaisesti arjalaisia kieliä ovat ns. indoiranilaiset kielet, joita on puhuttu ja puhutaan nykyisen Intian ja Iranin alueella.

arkaainen muinainen, muinaisaikaan kuuluva

arkadi pylväiden kannattamien holvikaarien rivi ¶ "Arkadipelit" tarkoittaa erästä graafisten tietokonepelien tyyppiä.

arkadinen (ihannoidun) luonnon- tai maalaismaiseman kaltainen, idyllinen

arkaismi [arka'ismi] vanhanaikainen ilmaisu tai ilmiö, etenkin kielellinen

arkaisoiva [arka'isoiva t. arkaisoiva] vanhanaikaista jäljittelevä

arkaistinen [arka'istinen t. arkaistinen] vanhanaikainen, muinaisaikainen, etenkin kielellinen ilmaisu

arkeo- muinais-

arkeobakteeri yksisoluisia tumattomia eliöitä, jotka aineenvaihdunnaltaan poikkeavat muista eliöistä ¶ Arkeobakteereihin (Archaeobacteria tai Archaea) kuuluu mm. eliöitä, jotka saavat energiansa hajottamalla metaania tai rikkiyhdisteitä. Yleensä käytetään suomen kielessä nimitystä "arkkibakteeri", mutta tämä on epäloogista, koska alkuosaa archaeo- (kreikan arkhaios- 'muinainen) vastaa suomessa yleensä arkeo-, kun taas arkki- vastaa alkuosaa archi- (kreikan arkhi- 'pää').

arkeologia tieteenala, joka tutkii kulttuurien esinejäänteitä ¶ Omaperäinen vastine "muinaistiede" on nykyään vanhentunut. Sukulaissanoista ks. logia.

arkeoni = arkkibakteeri

arkipelagi saaristomeri, runsassaarinen merialue ¶ Rinnakkaismuoto "arkkipelagi" vastaisi alkuperäistä kreikan sanaa, mutta yhden k:n muoto on tullut suomeen ruotsista.

arkki- pää-, yli- ¶ Alkujaan kreikan etuliite ja siksi etupäässä kreikkalaisperäisissä sanoissa mutta myös yleistynyt muutenkin käytettäväksi, esim. "arkkivihollinen" 'päävastustaja, perivihollinen'. Huomaa, että joissakin arkki-alkuisissa sanoissa (esim. arkkikoko) alkuosa tarkoittaa arkkia tavallisessa merkityksessä (kuten paperiarkkia).

arkkiatri arvonimi, joka Suomessa annetaan yhdelle ansioituneelle lääkärille kerrallaan

arkkibakteeri = arkeobakteeri

arkkieliö = arkeobakteeri

arkkipelagi = arkipelagi

arkkitehti rakennusten (ja asemakaavojen, sisustusten yms.) suunnittelija; rakenteiden suunnittelija (etenkin tietotekniikassa) ¶ Suomessa arkkitehti-nimitystä saa itsestään käyttää vain korkeakoulussa arkkitehdin tutkinnon suorittanut; opistotason vastaava tutkinto on rakennusarkkitehdin tutkinto. Sanaa käytetään muutoin väljästi myös yleensä jonkin suunnittelijasta, esim. "uudistuksen pääarkkitehti", ja tietotekniikassa yleisesti tietojärjestelmän tms. rakenteiden suunnittelijasta. Suositeltu taivutus on takavokaalinen (arkkitehtia jne.), mutta etuvokaalinen (arkkitehtiä jne.) on paljon tavallisempi.

arkkitehtoninen rakennustaiteellinen, arkkitehtuurin alaan kuuluva

arkkitehtuuri rakennustaide, rakennusten (yms.) suunnittelu; (perus)rakenne ¶ Vanhassa merkityksessä sana tarkoittaa rakennusten suunnittelun "taiteellista" puolta laajasti ymmärrettynä. Etenkin tietokonealalla sanaa on ruvettu käyttämään järjestelmien yleisestä rakenteesta, rakenneperiaatteista; esim. "tietokonearkkitehtuuri" ei suinkaan tarkoita rakennusten suunnittelua tietokoneella vaan tietokonejärjestelmän teknisten perusratkaisujen kokonaisuutta.

arkkityyppi yleispätevä ajatusmuoto tai peruskuva, joka on ihmiskunnan menneiden sukupolvien kokemusten perintöä ja sijaitsee kollektiivisessa piilotajunnassa ¶ Alkujaan Carl Jungin psykologian peruskäsitteitä, sittemmin muuallakin käytetty.

arkontti korkein virkamies eräissä muinaisen Kreikan kaupunkivaltioissa; virkamiehiä Bysantin valtakunnassa

arktika arktisilla alueilla pesivien lintujen massamuutto touko-kesäkuussa

arktinen pohjoisiin napaseutuihin kuuluva tai niille ominainen ¶ Usein kuvaannollisessa merkityksessä yleensä kylmistä oloista. Vrt. antarktinen.

armada iso sotalaivasto; iso lento-osasto; suuri joukko, lauma

armanjakki Lounais-Ranskassa Gersin alueella valmistettu viinistä tislattu viina ¶ Nimitys "armanjakki" on samaan tapaan suojattu kuin "konjakki". Aiemmin sitaattilainana "armagnac".

armatuuri varusteet, koneiden ja laitteiden osat ¶ Kaikki varusteet, jotka kuuluvat koneeseen tai laitteeseen, jotta se olisi käyttökunnossa. Niitä voivat olla esimerkiksi hanat, venttiilit ja painemittarit.

armeerata vahvistaa, suojata esim. teräksellä

armeija sotavoimat, puolustusvoimat; maasotavoimat; eräs sotatoimiyhtymätaso; kuvaannollisesti: suuri joukko ¶ Sanalla on siis (kuvaannollisen käytön lisäksi) kolme eritasoista merkitystä: se voi tarkoittaa valtakunnan sotavoimia kokonaisuutena tai niihin kuuluvia maavoimia (siis meri- ja ilmavoimat pois lukien) tai maavoimien osana olevaa suurta sotatoimiyksikköä. Sotatoimiyksikkönä "armeija" tarkoittaa epäloogisesti suurempaa yksikköä kuin "armeijakunta". Sanaa "armeija" käytetään myös organisaatioista, jotka on järjestetty joissakin suhteissa sotilaallisesti, esim. Pelastusarmeija.

aromaattinen tuoksuva, runsasarominen

aromi tuoksu, etenkin vivahteikas ruuan tai juoman tuoksu

aronia ruusukasveihin kuuluvia koriste- ja marjapensaita

arrakki eräs väkevien alkoholi juomien tyyppi

arroganssi röyhkeys, arroganttisuus

arrogantti röyhkeä, julkea, kopea ¶ Tämän sanan käytöllä voidaan syytös toisen huonosta käytöksestä verhota sivistyssanaan.

arseeni eräs myrkyllinen alkuaine, kemiallinen merkki As

arsenaali asevarasto; arkikielessä: keinojen valikoima

arsenikki arseenitrioksidi; (aiemmin:) arseeni ¶ Ainakin salapoliisiromaaneissa usein myrkyttämiseen käytetty aine.

arsina vanha venäläinen pituusmitta, noin 0,71 metriä

art deco [art deko] eräs taideteollisuuden ja sisustustaiteen tyyli ¶ Vaikutti 1. ja 2. maailmansodan välisenä aikana. Joidenkin hakuteosten mukaan sana olisi sitaattilaina ranskasta ja ääntyisi [ardekóo], mutta tämä edellyttäisi kirjoitusasua art déco eikä vastaa todellista käytäntöä, jossa kirjoitusasu on englannista ja ääntämys on suomen mukainen.

art director graafinen suunnittelija, ulkoasusuunnittelija ¶ Usein lyhennettynä "AD".

art nouveau [arnuvó] jugendista etenkin ranskassa ja englannissa käytetty nimitys

artefakti teennäinen, luonnoton, keinotekoinen luomus; ihmisen tekemä esine, rakennelma tms. (vastakohtana luonnon muodostamalle); (lääketietessä:) tutkimuslöydös, joka ei johdu tutkittavasta kohteesta vaan esim. tutkimusmenetelmän virheestä tai näytteen saastumisesta; ¶ Myös asuissa "artefakta", "artifakti" ja "artifakta", mutta sanakirjojen mukainen asu on "artefakti". Ehdotettu suomalaisempi vastine: teennös. Alkuperäinen merkitys on 'ihmisen tekemä esine'.

artenomi käsi- ja taideteollisuusalan opisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut

arterio- valtimo-

artesaani käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut; (yhdyssanojen alkuosana myös:) käsityönä t. muuten perinteiseen tapaan valmistettu ¶ Sana esiintyy myös asussa "artisaani" mm. yritysnimissä, mahdollisesti siksi, että ei viitata vain artesaanin tutkinnon suosittaneisiin.

artikkeli toimitettu kirjoitus lehdessä t. kokoomateoksessa; substantiivin määräisyyttä tai epämääräisyyttä osoittava sana t. pääte; valikoimaan kuuluva tuote ¶ Lehtikielessä "artikkeli" tarkoittaa usein määrätyntyyppistä kirjoitusta (eri lehdissä osittain erityyppistä), esimerkiksi laajahkoa ja perusteellista kirjoitusta.

artikla sopimuksen tai lain kohta, pykälä

artikulaatio ääntäminen ¶ Usein yksittäisten äänteiden muodostuksesta, mutta myös puheen kokonaisuudesta, esim. "hyvä artikulaatio" 'selkeä puhe'.

artikuloida ääntää, lausua; ilmaista; jäsentää ¶ Ensisijaisesti puheesta, mutta kuvaannollisesti myös kirjallisesta ilmaisusta, esim. "artikuloida mielipiteensä", ja pinnan tai kappaleen jäsentelystä rakennustaiteessa.

artisokka erääseen asterikasvisukuun (Cynara) kuuluva kasvi; erään sellaisen (latva-artisokka) syötävä osa ¶ Sana esiintyy myös kasvinnimessä maa-artisokka ja sen syötävien mukuloiden nimessä (maa-artisokka eli mukula-artisokka). Yhteistä sillä ja artisokkakasveilla on lähinnä se, että kyseisiä kasvinosia pidetään herkullisina.

artisteria pinnallinen, tekniikkaa painottava taiteellisuus

artisti esiintyjä, etenkin esiintyvä viihdemuusikko; (aiemmin:) taiteilija ¶ Ks. Artisti: taiteilijasta esiintyjäksi

artistinen taiteellinen

artriitti niveltulehdus

artro- nivel-

artroosi nivelrikko, nivelkuluma, muu kuin tulehduksellinen nivelsairaus

asbesti eräiden tulenkestävien mineraalikuitujen nimitys ¶ Asbestin käyttö on vähentynyt, kun sen terveysriskit on huomattu. Toisaalta sanaa on ruvettu käyttämään kuvaannollisesti, esim. "pukeutua asbestipukuun" 'suojautua (henkisesti) arvostelulta'.

asbestoosi asbestin aiheuttama pölykeuhko

aseksuaali ihminen, joka ei tunne sukupuolista halua t. vetovoimaa

aseksuaalinen sukupuolista halua t. vetovoimaa tuntematon; ei-seksuaalinen, sukupuoleen t. sukupuolisuuten liittymätön; (biologiassa) suvuton

asendentti takenevaa polvea oleva (sukulainen), esi-isiin kuuluva; uudemmasta kielimuodosta vanhempaan siirtyvä ¶ Vrt. desendentti. Myös: asendentti; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?

aseptiikka aseptiset menetelmät t. niiden käyttö

aseptinen tartunta-aineista (suhteellisen) vapaa ¶ Lääketieteessä aseptinen menetelmä tai väline tarkoittaa sellaista, jossa pyritään ennalta estämään tauteja aiheuttavien mikrobien pääsy. Vrt. antiseptinen.

asessori eräs virkanimike etenkin oikeus- ja hallintovirastoissa ¶ Asessori on kollegiaalisen viraston kollegion jäsen. Esim. hovioikeuden asessori, tuomiokapitulin asessori.

asetoni (kemiassa) eräs neste, dimetyyliketoni ¶ Käytetään mm. liuotteena. Asetonia muodostuu myös ihmiselimistössä. Kirjoitusasu ns. -oli-säännön mukainen.

asetti pieni lautanen (esim. leipää varten)

asetyleeni eräs kaasumainen, helposti räjähtävä hiilivety

asetyylisalisyylihappo eräs yleisesti käytetty kuume- ym. lääke ¶ Tullut tunnetuksi varsinkin kauppanimellä Aspirin® ja siitä väännetyllä nimellä "aspiriini".

asfaltti [asvaltti t. asfaltti] = asvaltti

asiditeetti happamuusaste ¶ Aineen happamuuden taso mitattavissa olevana suureena (pH).

asido- hapan-, happo-

asidofilus eräs maitohappobakteeri, Lactobacillus acidophilus ¶ Sana esiintyy etenkin tällä bakteerilla hapatettujen tuotteiden nimissä, esim. "asidofiluspiimä" (= A-piimä).

askeesi kieltäytyminen nautinnoista, etenkin uskonnollisista syistä

askeetti askeesin harjoittaja, nautinnoista kieltäytyvä

askeettinen karu, koruton; askeesille ominainen, siihen sisältyvä ¶ Kuvaannollinen, miedontunut merkitys (esim. "askeettinen sisustus") on nykyisin tavallisempi kuin askeesiin viittaava.

asketismi askeettinen elämäntapa, askeettisuus

askorbiinihappo eräs sokereita muistuttava orgaaninen yhdiste, sama kuin C-vitamiini ¶ Lisätään ruokiin paitsi vitamiinivaikutuksen takia myös säilöntäaineeksi.

asosiaalinen yhteiskuntaan sopeutumaton ¶ Vrt. antisosiaalinen.

aspartaami eräs keinotekoinen makeutusaine

aspekti näkökohta, näkökulma; eräs verbin ominaisuus mm. venäjän kielessä; kahden taivaankappaleen keskinäinen asema Maasta nähtynä; lajisto, joka luonnehtii kasviyhdyskuntaa kasvukauden jonakin ajankohtana ¶ Kieliopissa aspekti koskee etenkin sitä, ajatellaanko toiminta hetkelliseksi vai jatkuvaksi.

aspiraatio äänteeseen, etenkin klusiiliin liittyvä h:n kaltainen henkäys; loppukahdennus ¶ Esimerkiksi englannin p-äänteessä on melko voimakas aspiraatio, joka erottaa sen selvästi b-äänteestä. Usein aspiraatio merkitään pienellä h:lla (ph), mutta mistään h-äänteestä ei ole kyse. Aspiraatio esiintyy eri kielissä eriasteisena; suomessa sitä ei juurikaan esiinny. Suomen kieliopeissa on aspiraatioksi harhaanjohtavasti kutsuttu myös seuraavan sanan alkukonsonantin kaltaista sananloppuista konsonanttia, "loppuhenkosta", esim. kirjoitetun kielen sanan "mene" lopussa esiintyvää konsonanttia ("mene sinne" [menes sinne], "mene pois" [menep pois]); asiallinen nimitys on loppukahdennus.

aspirantti virkaan tai asemaan pyrkijä, hakija, kokelas

aspiriini asetyylisalisyylihaposta usein virheellisesti käytetty nimitys; joskus särkylääkettä yleisesti tarkoittavanakin sanana ¶ Aspirin on rekisteröity tavaramerkki.

aspiroida ääntää äänne henkäysloppuisena eli niin, että siinä esiintyy aspiraatio

aspiroitua ääntyä henkäysloppuisena; muuttua henkäysloppuiseksi eli aspiraation sisältäväksi ¶ Kielihistoriassa voidaan puhua äänteen aspiroitumisesta siinä merkityksessä, että äänteessä, jossa ei aiemmin esiintynyt aspiraatiota, rupeaa esiintymään henkäysloppu. Tavallisempaa on kuitenkin, että sana esiintyy muodossa "aspiroitunut", jolloin yleensä tarkoitetaan vain sitä, että äänteessä esiintyy aspiraatio, ottamatta kantaa aspiraation syntyyn.

assertiivinen itseensä luottava, vakuuttava ¶ Varsinkin viestinnästä, jossa oma näkemys tuodaan esiin selkeästi, päättäväisesti ja rauhallisesti.

assimilaatio samanlaistuminen, yhtäläistyminen, assimiloituminen

assimiloida muuttaa samankaltaiseksi, itsensä kaltaiseksi ¶ Usein melko kuvaannollisesti esimerkiksi ihmisten sulauttamisesta yhteiskuntaan niin, että he joissakin suhteissa omaksuvat valtaväestön tapoja ja elämänmuodon.

assimiloitua muuttua samankaltaiseksi ¶ Esim. kielitieteessä äänteen muuttumisesta toisen äänteen kaltaiseksi. Vrt. dissimiloitua.

assistentti (arkik.) avustaa, toimia assistenttina

assistentti [asistentti t. assistentti] avustaja, apulainen, etenkin yliopistollisena virkanimikkeenä ¶ Sanaa käytetään nykyisin myös mm. yritysten monitoimisihteereistä. Sanan asusta ks. Yksi vai kaksi konsonanttia?.

assonanssi puolisointu, epätäydellinen loppusointu

assosiaatio liityntä, liittymä; mielleyhtymä; liitto ¶ Varsinkin sanojen ja asioiden yhdistymisestä toisiinsa ihmisen mielessä sekä jonkin asian mieleen tulemisesta (jonkin ärsykkeenä toimivan sanan tai tapahtuman takia).

assosiatiivinen (mielteiden) yhdistymiseen perustuva; (matematiikassa) liitäntälakia noudattava

assosiationismi assosiaatioiden merkitystä korostava psykologian suunta

assosioida yhdistää (etenkin mielteitä); liittää (liittoon)

assyriologia muinaisen Assyrian ja Babylonian (Kaksoisvirranmaan) tutkimus ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

asteekki = atsteekki

asteenikko = leptosomi

asteeninen = leptosominen

astenia (lääketieteessä:) heikkous, voimattomuus

asteriski tähteä muistuttava kirjoitusmerkki * ¶ Joskus kirjoitettuna "asteriksi", ehkä nimen "Asterix" vaikutuksesta.

asteroidi pikkuplaneetta, aurinkoa kiertävä, planeettaa pienempi kappale; eräs geometrinen kuvio, hyposykloidi

astma kohtauksittainen hengenahdistus

astmaattinen astmaa poteva; astman aiheuttama

astmaatikko astmaa poteva ihminen

astraalinen tähtiä koskeva, tähti- ¶ Uskomuksia koskevissa yhteyksissä, esim. "astraaliruumis". Tähtitieteessä käytetty tähtiin viittaava sivistyssana on sideerinen.

astro- tähti-

astrologia Tähdistä ennustaminen ja sitä palveleva tähtien liikkeiden ¶ tutkiminen. Astrologialle on ominaista käsitys, jonka mukaan tähtitaivaan tapahtumat, esimerkiksi planeettojen (näennäiset) kohtaamiset, vaikuttavat maanpäällisiin tapahtumiin. Huomaa, että vaikka -logia usein tarkoittaa tieteenalaa, "astrologia" on vakiintunut muuhun merkitykseen; vrt. astronomia. Sukulaissanoista ks. logia.

astronautti avaruuslentäjä

astronomi tähtitieteen (astronomian) tutkija

astronomia tähtien ja avaruuden tieteellinen tutkiminen, tähtitiede ¶ Astronomia tutkii varsinaisten tähtien (omavaloisten taivaankappaleiden) ohella myös planeettoja, komeettoja, tähtienvälistä ainetta, avaruuden tuntemattomia säteilylähteitä yms. Vrt. astrologia.

astronominen tähtitieteeseen (astronomiaan) kuuluva t. liittyvä; valtavan suuri ¶ Koska tähtitieteessä etäisyydet, massat yms. ovat usein hyvin suuria, ovat sanat "astronominen" ja "tähtitieteellinen" saaneet myös kuvaannollisen merkityksen.

asuuri taivaansininen

asvaltti päällysteaine, joka on valmistettu bitumista ja kiviaineksesta; (geologiassa) eräänlainen luonnossa syntynyt sitkainen, usein suurina massoina (asvalttijärvinä) esiintyvä seos (luonnonasvaltti) ¶ Yleisempi kirjoitusasu on vielä "asfaltti", ja se on Suomen kielen perussanakirjassa päähakusanana. Ks. Vieras vai kotoinen kirjain?.

asyklinen epäsyklinen ¶ Erityisesti kemiasa: ei-rengasrakenteinen, avoketjuinen. Kasviopissa: lehtiasennoltaan kierteinen (kukka).

asymmetria symmetrian puute, epäsymmetria

asymmetrinen epäsymmetrinen

asymptomaattinen oireeton ¶ Sanaa käytetään yleensä yksilöstä, joka on saanut jonkin tartunnan, mutta jossa ei ilmene siitä johtuvia oireita.

asymptootti käyrä (t. funktio), jota äärettömiin ulottuva käyrä (t. funktio) rajatta lähenee

asymptoottinen jotakin (asymptoottia) rajattomasti lähenevä

asyndeettinen sidesanaton ¶ Kieliopissa sanojen rinnasteisista yhdistelmistä, joista puuttuu sidesana (konjunktio) kuten "ja". Esimerkkejä: "mennen tullen", "kesät talvet".

asyndeton sidesanaton (asyndeettinen) rinnasteisten sanojen tai lauseiden yhdistelmä

asynkroninen tahdistamaton; eriaikainen ¶ Vastakohta: synkroninen.

asyyli turvapaikka; hoitola, hyväntekeväisyyslaitos; (kemiassa:) happoradikaali

atavismi sellaisen perinnöllisen piirteen ilmeneminen, joka on ollut sukupolvien ajan piilossa ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

ateelinen sellainen (tilanne), jota ei ajatella tulokseen tai päätepisteeseen johtavana ¶ Kielitieteen termi. Vastakohta: teelinen.

ateismi [ate'ismi] jumalauskon puuttuminen, käsitys, jonka mukaan Jumalaa t. jumalia ei ole olemassa ¶ Yleensä tätä nimitystä käytetään vain ajattelusta, johon sisältyy jonkinlaisen kannan ottaminen kysymykseen jumaluuden olemassaolosta, vastakohtana agnostismille ja täydelliselle välinpitämättömyydelle uskonnollisista asioista. Käsitteeseen liitetään usein myös aktiivinen kirkon- ja uskonnonvastaisuus. Selvintä olisi käyttää sanaa kaikista käsityksistä, joihin sisältyy se, että jumalolentoja ei ole olemassa. Sukulaissanoista ks. ismi.

ateljee kuvaamataiteilijan työhuone; valokuvaamo; muotiliike

atero- valtimo-

ateroskleroosi [atero-skleroosi] (valtimoiden) rasvakovettumistauti ¶ Sairaus, jossa valtimoiden sisäpintaan muodostuu rasvapaksuntumia, jotka myöhemmin mahdollisesti kalkkiutuvat ja ahtauttavat suonen.

atesti kirjallinen todistus ¶ Esim. aitoustodistus.

atlantismi atlanttisten suhteiden korostaminen ¶ Käytännössä lähinnä Yhdysvaltain ja (Länsi-)Euroopan välisen yhteistyön ajaminen etenkin vastakohtana vain Euroopan sisäiselle yhteistyölle.

atlantti miestä esittävä patsas rakennusten kannatinpylväissä

atlanttinen Atlantin valtamereen t. sitä ympäröiviin maihin liittyvä; Atlantissa elävä ¶ Geopolitiikassassa: (Pohjois-)Atlantin ympärillä olevien maiden ja alueiden, etenkin läntisen Euroopan, Yhdysvaltain ja Kanadan välisiä siteitä ja yhteistyön tarvetta korostavasta ajattelusta. Biologiassa: (vain) Atlantissa tai sen rannikkoseuduilla elävä (eliölaji). Ilmaisu "atlanttinen kausi" tarkoittaa ajanjaksoa noin 5 500 - 3 000 eKr. ns. lämpökauden aikana.

atlas kartasto; suuri kuvateos; eräs selkärangan nikama; eräs satiinisidoksinen, kiiltävä silkkikangas ¶ Taivutus: atlas : atlaksen : atlasta.

atleetikko ruumiinrakennetyypiltään vankkarakenteinen, lihaksikas ihminen

atleetti ruumiillisesti hyvin voimakas ihminen ¶ Usein lievästi väheksyvän sävyinen, ehkä vihjaten hengenlahjojen vähäisyyteen.

at-merkki = ät-merkki

atmosfääri ilmapiiri, tunnelma, "paikan henki"; ilmakehä

atolli kehämäinen koralliriutta (tavallisesti Tyynellämerellä)

atomaarinen atomitasolle kuuluva, atomitason

atomi alkuaineen pienin osanen; jonkin kokonaisuuden pienin jakamaton osa ¶ Alkuaineen atomi on sen pienin osanen, jolla vielä on kyseisen aineen ominaisuudet. Alkujaan sana tarkoittaa 'jakamatonta', ja tämän mukaisesti se on saanut myös väljentynyttä käyttöä muilla aloilla. Alkuaineen atomi voi kuitenkin hajota fissiossa; nykyisin sanotaankin, että atomi on alkuaineen pienin kemiallisesti jakamaton osanen.

atomismi käsitys, jonka mukaan maailmankaikkeus on selitettävissä atomitasolta lähtien; yleisesti ajatus kokonaisuuden (jäännöksettömästä) selittämisestä pienimpien osasten pohjalta; atomioppi ¶ Usein "tieteellinen" moitesana, jolla vastustajaa syytetään siitä, että hän ei näe metsää puilta. Sukulaissanoista ks. ismi.

atomisoida jakaa atomeiksi (myös kuvaannollisesti); käsittää atomin kaltaiseksi

atonaalinen ei-tonaalinen, kaksitoistasävel-

atooppinen atopiaaan liittyvä; atopiaa sairastava

atopia luontainen yliherkkyys, eräs allergian muoto (t. allergia sanan suppeammassa merkityksessä); elimen t. kudoksen sijainti väärässä paikassa

atrappi jäljitelmä, joka laukaisee jonkin reaktion ¶ Esimerkiksi linnunkuva, jota käytetään houkuttelemaan lintuja paikalle, siis keinotekoinen houkutuslintu.

atrium [atrium t. aatrium] Antiikin aikana rikkaan roomalaisen talon keskellä ¶ oleva huone, jonka katossa oli valoaukko. Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

atriumtalo rivitalotyyppi, jossa kuhunkin asuntoon liittyy piha, jota ympäröi seinä kolmelta suunnalta ¶ Saanut vaikutteita atrium-rakenteesta mutta ei vastaa sitä.

atrofia surkastuminen, kuihtuminen

atrofinen surkastunut, kuihtunut

atseotrooppinen sellainen (nesteseos), josta vakiokiehumispisteessä syntyvän höyryn koostumus on sama kuin nesteseoksen itsensä

atsimuutti tähden ja zeniittipisteen kautta kulkevan pystytason ja meridiaanitason välinen kulma ¶ Atsimuutti ilmaisee ilmansuunnan, jossa (tähtitieteellinen) kohde näkyy.

atsoto- typpi ¶ Myös lyhentyneenä atsot- tai atso-.

atsoryhmä eräitä typpeä sisältäviä molekyylin osia, jotka tekevät aineen värilliseksi

atsoväri väriaineena käytetty atsoyhdiste

atsoyhdiste synteettinen orgaaninen yhdiste, joka sisältää atsoryhmän

atsteekki erään nykyisen Meksikon alueella asuneen muinaisen intiaanikansan jäsen ¶ Nykyisin suomen kielen lautakunta suosittaa nimelle asua "asteekki". Ks. Mixteekki, misteekki vai kielenhuollon misteikki? Asu "asteekki" on kuitenkin jäänyt harvinaisuudeksi, ja jopa kirjoitusasu "azteekki" on yleisempi.

attasea (diplomatiassa) lähetystöavustaja ¶ Sanaa "attaseasalkku" on käytetty erääntyyppisistä asiakirjasalkuista. Aiemmin s:n tilalla oli sh tai š.

attentaatti poliittinen murha tai murhayritys tai tuhotyö

attestoida (kielitieteessä) havaita, todeta; todistaa, varmistaa oikeaksi t. aidoksi ¶ Kielitieteessä yleensä partisiippina "attestoitu", jolla viitataan todellisesta kielenkäytöstä havaittuun sanaan, muotoon tms. Sana esiintyy nykyisin joskus myös englannin verbin "attest" vastineena mm. tarkoittamassa todistamista tms.

attika vaakasuora koristeosa, joka on rakennuksen kattolistan yllä

atto- triljoonasosa- (SI-järjestelmän etuliite, vastaa kerrointa 10-18, tunnus: a)

attrahoida vetää puoleensa

attraktio puoleensa vetäminen, vetovoima

attrappi = atrappi

attribuoida panna t. määrittää jokin jonkun nimiin ¶ Esim. määrittää tai ilmoittaa taideteos jonkun taiteilijan tai koulukunnan tuotteeksi.

attributiivi määrite, joka ei kongruoi pääsanansa kanssa

attribuutio attribuointi, jonkin paneminen jonkun nimiin

attribuutti määrite, jotakin luonnehtiva tai rajaava (määrittävä) sana tai ilmaisu ¶ Kieliopissa suppeammin: substantiivin välitön määrite.

au contraire [okötréer] päinvastoin

au naturel [onatyrél] sellaisenaan, ilman lisäkkeitä ¶ Esim. omeletti au naturel on munakas, jossa ei ole mitään täytettä. Ilmaisu on sitaattilaina ranskasta ja tarkoittaa sananmukaisesti 'luonnollisella tavalla, luonnollisesti'. Vrt. naturelli.

au pair [aupair t. opéer] kotiapulainen, joka asuu isäntäväen luona; samanarvoinen ¶ Periaatteessa sitaattilaina ranskasta, merkitykseltään 'samassa asemassa'. Tarkoittaa suomessa yleensä tyttöä, joka matkustaa ulkomaille kotiapulaiseksi perheeseen ja saa palkaksi asunnon, ruuan ja ehkä taskurahaa. Alkujaan määritteenä (esim. "au pair -tyttö"), nykyisin yleisesti substantiivina, joskus yhteen kirjoitettuna ("aupair").

au revoir [oorövuaa(r)] näkemiin ¶ Sitaattilaina ranskasta.

audienssi vastaanotto, tapaaminen ¶ Virallisesti sanaa käytetään korkea-arvoisen henkilön myöntämästä tapaamismahdollisuudesta. Leikillisesti sitä käytetään yleensä tapaamisesta, jota toinen osapuoli on pyytänyt.

audio yhdyssanan alkuosana: kuulo-, ääni-; itsenäisenä sanana: äänentallennus ja -toisto ¶ Itsenäisenä sanana (puhekielessä) myös: äänentallennuksen tai -toiston järjestelmä; äänisignaali.

audiovisuaalinen kuulo- tai näköaistin piiriin kuuluva, ääneen tai kuvaan (ja usein niiden yhdistelmään) perustuva ¶ Lyhennetään usein "AV". Vrt. auditiivinen, visuaalinen.

audit tarkastus, arviointi, auditointi

auditiivinen kuuloaistia koskeva, kuuloon perustuva

auditoida tarkastaa, arvioida ¶ Sana on tullut käyttöön englannin sanan "audit" vastineeksi. Kielitoimisto ei suosita sitä yleiseen käyttöön vaan esittää, että suomessa voidaan käyttää sanaa "arvioida". Englannin sanaa "audit" käytetään usein terminluonteisesti tarkoittamaan virallista, ulkopuolisen tekemää tarkastusta tai arviointia, joka ehkä tehdään jostakin erityisestä syystä, kuten tilintarkastusta.

auditorio luentosali, esitelmäsali; kuulijakunta

auguuri ennustajapappi muinaisessa Roomassa

auksino- pituuskasvu-

auktori (kirjan) tekijä; eliölajin tieteellisen nimen antaja

auktorisoida valtuuttaa (virallisesti) ¶ Myös muodossa "auktorisoida". Varsinkin tietoteknisissä yhteyksissä esiintyy nykyisin englannin vaikutuksesta muoto "autorisoida", jota sanakirjat eivät yleensä tunne.

auktoritatiivinen arvovaltainen; ohjeellinen, virallinen; määräävä, ratkaiseva ¶ Myös asussa "autoritatiivinen", mutta Nykysuomen sivistyssanakirja suosittaa k:llista muotoa, joka on myös yleisempi. Nykyisin auktoritatiivisessa Kielitoimiston sanakirjassa on vain k:llinen muoto. Toisaalta kumpikin muoto sekaantuu kovin helposti sanaan "autoritaarinen". Useimmiten suomalaisempi vastine kuten "arvovaltainen" tai "virallinen" on selvempi.

auktoriteetti tietojensa tai asemansa takia kunnioitettu ja arvostettu henkilö; käskyvaltainen henkilö; sellaisen henkilön asema

auktoriteettinen auktoriteettia korostava; autoritaarinen ¶ Sanaa ei esiinny virallisissa sanakirjoissa. Sitä käytetään sekä autoritaarinen-sanan sijasta (yleensä kielteisessä sävyssä) että sanana, joka tarkoittaa auktoriteettia korostavaa t. ilmaisevaa, auktoriteettiin perustuvaa (myönteisesä t. neutraalissa sävyssä).

aupair = au pair

aura ihmistä ympäröivä oletettu kenttä (parapsykologiassa); (väljemmin:) kohteeseen liittyvä tunnelma, lataus, mielikuva tms.; (kohtauksen) ennakko-oireet (lääketieteessä) ¶ Sana on eri alkuperää kuin kyntämisvälinettä tarkoittava "aura", joka on vanha lainasana.

aureus kultaraha muinaisessa Roomassa ¶ Vastasi 25 denaaria.

auro- kulta-

aurora [auroora t. auróora] aamurusko ¶ Sana on sitaattilaina latinasta ja esiintyy myös (isolla alkukirjaimella kirjoitettuna) erisnimenä, tarkoittamassa aamuruskon jumalatarta.

auskultaatio auskultointi

auskultantti opetus- tai virastoharjoittelija ¶ Yleensä kyse on jonkin pätevyyden saavuttamiseksi tarvittavasta pakollisesta harjoittelusta, joka on esimerkiksi opettamista valvonnan ja ohjauksen alaisena tai osallistumista tuomioistuimen työskentelyyn.

auskultoida olla auskultanttina; (lääketieteessä:) tutkia kuuntelemalla, kuunnella

auspiisit enteet; ennustaminen; käskyvalta

australidi austrasialaiseen rotuun (Australian alkuasukkaisiin) kuuluva ihminen

australopithecus [australopitekus] erääseen sukupuuttoon kuolleeseen sukuun kuuluva ihmistä muistuttava eläin ¶ Voidaan kirjoittaa myös tieteellisten nimien sääntöjen mukaan kursiivilla ja versaalialkuisena: Australopithecus. Tätä menettelyä käytetään etenkin viitattaessa eri australopithecuslajeihin, esim. Australopithecus afarensis. Sananmukaisesti "etelänapina", jota nimeä myös aiemmin käytettiin suomenkielisenä nimenä.

austro- itävaltalais-; etelän- ¶ Esim. sanat austromarxismi ja austrofasismi tarkoittavat kyseisten ideologioiden itävaltalaisia muotoja; tällöin alkuliite johtuu Itävallan latinankielisestä nimestä Austria. Joissakin sivistyssanoissa ja nimissä austro- johtuu latinan etelää tarkoittavasta sanasta ja viittaa usein erityisesti Australiaan (esim. austroaasialainen, Austronesia).

autarkia omavaraisuus, itseriittoisuus, omillaan toimeen tuleminen; itsevaltius ¶ Alkuperäinen merkitys oli 'itsevaltius' (engl. autarchy). Nykyisin sana yleensä vastaa englannin sanaa "autarky", ja merkityksenä on omavaraisuus taloudellisessa mielessä, esim. valtion riippumattomuus tuonnista, mutta filosofiassa sana voi tarkoittaa yksilön riippumattomuutta ulkopuolisista siteistä.

autarkkinen omavarainen, autarkian mukainen

autentia aitous, oikeaperäisyys

autentikoida varmistaa aitous, aidontaa, todentaa ¶ Autentikointi tarkoitta sen varmistamista, kuka tai mikä on tietokoneen, tietojärjestelmän tms. käyttäjänä viestinnän toisena osapuolena. Esimerkiksi salasanan käyttö on yksi autentikointimenetelmä, joskaan ei aina kovin luotettava. Myös asussa "autentisoida"; ks. K vai s?

autenttinen aito, aitoperäinen

auteur [otöö´r] tekijä ¶ Sana on sitaattilaina ranskasta. Sivistyssanana sitä käytetään etenkin elokuva-alalla puhuttaessa ohjaajasta elokuvan "varsinaisena tekijänä" ja elokuvasta taiteena.

autismi psyykkinen kehityshäiriö, jossa yhteys muihin ihmisiin on vakavasti häiriytynyt tai lähes katkennut; sisäänpäin kääntyminen, (sairaalloinen) omiin ajatuksiin vaipuminen ¶ Sanaa käytetään nykyisin usein fraasissa "autismin kirjo", jolla on tarkoitus viitata ilmiön vaihtelevuuteen.

autistinen ihminen, jolla on autismi; autismille ominainen

auto- itse-, oma-, automaattinen; autoa koskeva ¶ Osa auto-alkuisista sanoista viittaa autoihin, osa taas on kreikkalaisperäisiä lainasanoja, joissa etuliite on peräisin sanasta, jonka merkitys on 'itse'. Näillä on se yhteys, että "auto" kulkuneuvon nimenä on lyhentymä sanasta "automobiili" 'itseliikkuva'.

autobiografia omaelämäkerta, ihmisen itsestään kirjoittama biografia

autodidakti itseoppinut

autoerotiikka omaan itseen kohdistuva erotiikka

autofiktio teoslaji, jossa tekijä käyttää omaa nimeään kertojalle ja päähenkilölle, mutta ilmoittaa teoksensa fiktioksi

autografi omakätinen kirjoitus, etenkin nimikirjoitus

autoimmuuni omaa kudosta vastaan immuuni ¶ Autoimmuunitaudissa elimistön puolustusjärjestelmä, joka normaalisti tuhoaa taudinaiheuttajia ja muita vieraita aineksia, suuntautuu omia kudoksia vastaan.

autoimmunisaatio immunisoituminen omaa kudosta vastaan, autoimmuunitauti

autokefaalinen riippumaton, hallinnoltaan itsenäinen (kirkko)

autoklaavi painekeitin ¶ Paineastia, jossa aineita kuumennetaan korkeassa lämpötilassa ja paineessa.

autokraatti itsevaltias

autokratia itsevaltius

autologinen eliöstä itsestään peräisin oleva: sana, joka itse kuuluu määrittelemänsä käsitteen alaan ¶ Autologinen kantasolusiirto tarkoittaa hoitoa, jossa käytetään potilaan omia kantasoluja. Joskus kieliasioissa käytettynä autologinen tarkoittaa sanaa, joka itse on sellainen, mitä se kuvaa; esimerkiksi yhdyssana on yhdyssana ja substantiivi on substantiivi.

automaatio automaattiseksi tekeminen, automatisointi

automaatti laite tai järjestelmä, joka itsenäisesti suorittaa jonkin suhteellisen mutkikkaan tehtävän; (yhdyssanan alkuosana myös:) automaattinen

automaattikirjoitus väitetty yliluonnollinen ilmiö, jossa esim. kuollut ohjaa kirjoittajan kättä

automaattinen itsetoimiva, itsestään tapahtuva t. toimiva ¶ Yleensä viittaa automaattiin, jolloin sana "koneellinen" usein ilmaisisi asian riittävän selvästi. Joskus myös ihmisen toiminnasta, suunnilleen samassa merkityksessä kuin spontaani.

automarket suurmyymälä, hypermarket ¶ Nimi viittaa siihen, että asiakkaiden oletetaan tulevan omalla autolla. Tyypillisesti automarket sijaitsee vilkkaan liikenneväylän varrella mutta suhteellisen kaukana asutuksesta, ja sen yhteydessä on iso pysäköintialue.

automatiikka automaattilaitteisto t. sen käyttö t. sen toiminta

automatisoida tehdä automaattiseksi ¶ Käsitteeseen sisältyy usein ihmistyön korvaaminen automaattien suorittamalla työllä. Ehdotettu rinnakkaismuoto: automaattistaa.

autonomia sisäinen itsehallinto; "sisäinen itsenäisyys" ¶ Sanan merkitys poliittisessa kielenkäytössä vaihtelee suppeasta paikallisesta päätösoikeudesta lähes itsenäisyyteen. Suomen historiassa sana tarkoittaa erityisesti Suomen erityisasemaa Venäjän valtakunnan osana v. 1809 - 1917. Taiteenteoriassa "autonomia" viittaa teoksen tarkastelemiseen "sisäisesti itsenäisenä", syntytaustastaan riippumattomana.

autonominen omista asioistaan määräävä, autonomian omaava; sisäsyntyinen; tahdosta riippumaton (hermosto) ¶ Biologiassa sana viittaa sisäisistä syistä (eikä ulkoisista ärsykkeistä) johtuviin kasvu- ja muihin tapahtumiin.

autopilotti automaattinen ohjauslaite, automaattiohjaus ¶ Vrt. auto- ja pilotti.

autoplastia ihmisen t. muun eliön oman kudoksen siirto toiseen paikkaan ¶ Esim. oman ihon siirto palovamman korjaamiseksi. Myös muodossa "autoplastiikka".

autoplastinen autoplastiaan kuuluva

autopsia ruumiinavaus

autorisoida = auktorisoida

autoritaarinen hallitsemaan ja määräilemään pyrkivä; käskyvaltaan perustuva ¶ Myös: autoritäärinen. Ks. selitystä Mistä kielestä?.

autoritatiivinen paremmin: auktoritatiivinen

autosomi kromosomi, joka ei ole sukupuolikromosomi

avant-garde [avantgarde t. avãgárd] kärkijoukko, etujoukko ¶ Periaatteessa sitaattilaina ranskasta. Myös kirjoitusasuissa "avant garde" ja "avantgarde".

avantgardismi Uusien ilmaisukeinojen kokeilu taiteessa. ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

avatar (sijais)hahmo, käyttäjää edustava hahmo virtuaalisessa maailmassa ¶ Avatarilla on näkyvä, ihmismuotoinen tai muu ulkoasu ja muita ominaisuuksia, jotka käyttäjä on halunnut avatarilleen antaa. Lainasanataivutuksen avatar : avatarin : avataria ohella kielitoimisto hyväksyy suomen -tar-loppuisten naisennimijohdosten mukaisen taivutuksen avatar : avattaren : avatarta. Joskus yksikkömuoto kirjoitetaan selvyyden vuoksi "avatari". Peräisin samasta sanasta kuin avatara.

avatara jumalan, etenkin Višnun, ruumiillistuma (hindulaisuudessa)

avec [avek t. avék] seuralaisen kera; seuralainen; konjakin t. liköörin kanssa ¶ Periaatteessa sitaattilaina ranskasta, jossa sana on prepositio ja tarkoittaa 'kanssa, seurassa'. Sitä on ruvettu käyttämään mm. konjakin tai liköörin tilaamisesta tai nauttimisesta kahvin keralla sekä seuralaisen (puolison tms.) tuomisesta kutsuille. Kutsukortissa "avec" täten tarkoittaa käytännössä yleensä, että kutsu on kahdelle, joskin kutsujalla saattaa olla oma käsityksensä siitä, keitä sopii tuoda seuralaisena. Arkikielessä sanasta on muodostunut myös substantiivi, esim. "tulla mukaan avecina" [avekkina].

aversio torjuminen, inho, vastenmielisyys

aviisi (vanhahtavasti, leikillisesti) sanomalehti

avis [avis t. avíi] ilmoitus, lyhyt kirjallinen tiedonanto; lintu ¶ Periaatteessa sitaattilaina ranskasta. Esiintyy etenkin EU-asioista puhuttaessa, varsinkin tarkoittamassa lausuntoa, joka koskee jäsenyyttä hakevan maan soveltuvuutta EU:n jäseneksi. Samoin kirjoitettava mutta aivan eri alkuperää oleva sana esiintyy myös latinassa, merkityksessä 'lintu'; suomessa se esiintyy joskus sitaattilainassa "rara avis" tai "avis rara" 'harvinainen lintu', yleensä kuvaannollisessa merkityksessä (harvinaisuus, esim. harvinainen vieras).

avisointi pankin ilmoitus saapuneesta tai suoritettavasta maksusta

avokado [avokaado t. avokado] eräs puulaji (Persea americana) ja sen hedelmä ¶ Usein sitaattilainana kirjoitettu: avocado. Normienmukainen kirjoitusasu lyhytvokaalinen, mutta "avokaado" on tavallinen ääntämys. Joskus mainitaan rinnakkaisnimeksi alligaattori(n)päärynä, mutta sitä tuskin juurikaan käytetään.

ayrshire [eišiir] eräs Suomessa yleinen nautarotu ¶ Ruskean ja valkean kirjava lypsykarjarotu. Nimi lyhennetään usein "ay", joka luetaan tav. kirjaimittain "aa yy".

azeri erääseen lähinnä Azerbaidžanissa asuvaan kansaan kuuluva; tämän kansan kieli