Pienehkö sivistyssanakirja, f-alkuiset sanat

faabeli tarina, satu, varsinkin (Aisopoksen) opettavainen eläinsatu

faarao muinaisen Egyptin hallitsija ¶ Virallinen kirjoitusasu lyhytvokaalinen (farao), koska tätä muotoa on vanhastaan käytetty raamatunsuomennoksissa.

faasi (fys., kem.) olomuoto tai kiderakenne; vaihe ¶ Yleisesti faasi tarkoittaa tapahtumasarjan kohtaa, vaihetta. Tavallisimmin sanaa kuitenkin käytetään terminä, joka on yleisnimitys olomuodoille (kiinteä aine, neste, kaasu, plasma) ja (kiinteän aineen kiteisten muotojen) kidemuodoille.

faattinen sellainen (toiminta viestinnässä), jonka tarkoituksena ei ole välittää informaatiota, vaan pitää yllä viestintäyhteyttä

fabrikaatti valmiste, tuote ¶ Sana on vanhahtava.

fabrikoida sepittää, keksiä; väärentää ¶ Tullut käyttöön englannin sanan "fabricate" vaikutuksesta. Vrt. fabrisoida.

fabrisoida tuottaa (teollisesti) ¶ Vanha, nykyisin harvoin käytetty sana. Vrt. fabrikoida.

fabula [faabula] = faabeli

fabuloida tarinoida, sepitellä, kertoa keksimäänsä, "kertoa satuja"

face lift [feis lift] kasvojenkohotus (myös kuvaannollisesti)

face to face [feis tu feis] kasvokkain; kasvokkais-

fagotti eräs puupuhallin

fahrenheitaste [faarenhait-aste] aste Fahrenheitin lämpötila-asteikolla, tunnus °F ¶ Tällä asteikolla veden jäätymispiste on 32 °F ja kiehumispiste 212 °F. Käytössä anglosaksisissa maissa. Virallinen kirjoitusasu on "fahrenheitaste", mutta "Fahreinheit-aste" on myös käytössä, arkikielessä myös pelkkä "fahrenheit".

fair play [feö plei] reilu peli ¶ Usein vain 'sääntöjä rikkomaton peli', mutta myös merkityksessä 'rehellinen ja muita kunnioittava toiminta'.

fajanssi läpinäkymätön puoliposliini

fakiiri itsensäkiduttaja; itämainen askeetti; taitava temppujen tekijä

fakki ammattiala; kokoelma vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin ¶ Vanhastaan sana tarkoittaa ammattialaa, tieteenalaa tai vastaavaa ja johtuu ruotsin sanasta fack. Uudempi merkitys johtuu englannin sanojen frequently asked questions lyhenteestä FAQ; suomennettuna vastineena on käytetty lyhenteitä UKK (usein kysytyt kysymykset) ja VUKK (vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiinsä).

fakki-idiootti omaan alaansa (fakkiinsa) rajoittunut, muista aiheista tietämätön ihminen

fakkiutua rajoittua vain omaan alaansa, fakkiinsa (harrastuksiltaan ja tiedoiltaan) ¶ Sana on arkityylinen ja sävyltään moittiva.

faksi järjestelmä, joka lähettää valokopioita puhelinyhteyksien kautta; siten lähetetty viesti ¶ Kielitoimisto suosittaa sanoja "faksi" ja "telekopio", joista jälkimmäistä ei paljoakaan käytetä. Usein sana esiintyy sitaattilainan omaisesti (englannin) asussa "fax". Vanhempi nimitys oli "telefax". Faksinumeroiden ilmoittamisesta ks. Puhelinnumeroiden ja muiden yhteystietojen esittämisestä.

faksimile ulkoasua myöten tarkka jäljennös; näköispainos

fakta tosiasia ¶ Ks. Kelpaako monikko yksiköksi? (fakta vai faktumi?)

faktinen tosiasiallinen, todellinen

faktitiivinen teettämistä ilmaiseva, teetto- ¶ Esim. "faktitiivinen verbi" 'teettoverbi', kuten "kirjoituttaa", joka on verbin "kirjoittaa" faktitiivijohdos. Myös asussa "faktiivinen". Vrt. kausatiivinen.

faktoidi tosiasiana (faktana) esitetty t. pidetty ¶ Sanan merkitys ja sävy vaihtelee. Lievimmillään se viittaa vain siihen, että kyseessä ei ole ilmeinen eikä todistettu asia, tai siihen, että kyseessä on kyllä tosiasia mutta se on merkityksetön tiedonsirpale. Sana voi tarkoittaa myös pelkkää harhaluuloa tai tiedotusvälineiden luomaa käsitystä.

faktori johonkin vaikuttava seikka, "tekijä"; mestaria vastaava kirjapainoalan ammattinimike

faktorointi jakaminen faktoreihin (esim. luvun jakaminen alkutekijöihin); rahoitusmuoto, jossa yritys siirtää saatavansa toiselle yritykselle ja saa tältä sitä vastaavat rahat (miinus korot ja kulut)

faktuaalinen tosiasiallinen, tosiasioita koskeva

faktuura kauppalasku, etenkin tukkukaupassa myydystä tavarasta esitetty lasku

faktuuri (pinta)kudos; pinnan ominaisuudet; valmistustapa; (musiikillinen) rakenne ¶ Tämän sanan merkitys vaihtelee suuresti käyttöalan ja käyttäjän mukaan.

fakultatiivinen (mm. kielitieteessä:) valinnainen, vapaasti valittava, vapaaehtoinen, vapaa, mahdollinen; (mm. biologiassa) vain määräoloissa esiintyvä, sellainen, joka esiintyy vain joissakin (ympäristö)oloissa

falangi eräs vanhalla ajalla käytetty taisteluryhmitys; kenraali Francon johtama puolue Espanjassa 1933 - 1977

falangisti Espanjan falangin jäsen; Libanonin oikeistokristittyjen ryhmittymään kuuluva

fallinen fallokseen liittyvä; (freudilaisuudessa:) ihmisen kehitysvaiheesta, jossa sukupuolielimillä on psyykkisesti keskeinen merkitys

fallismi falloskeskeisyys (vrt. fallistinen)

fallistinen falloskeskeinen; mieskeskeinen; fallinen

fallos siitin, varsinkin erektiossa oleva

falsetti ohutsointinen, resonanssiton, korkeaääninen laulutapa

falsifioida osoittaa vääräksi, kumota

fan [fän t. fan] = fäni

fanaatikko kiihkoilija, jonkin aatteen tms. kiihkomielinen kannattaja

fanaattinen kiihkoileva ¶ Vrt. fanaatikko. Usein sanaan liittyy tuomitseva sävy - ja ajatus siitä, että fanaattiset ihmiset ovat suvaitsemattomia ja tuomitsevat toisin ajattelevia.

fandango [fandáŋgo] eräs kolmijakoinen andalusialainen paritanssi

faneeri sanan vaneri vanha asu

fanfaari juhlallinen (torven)toitotus, varsinkin aloitusmerkkinä; (musiikissa) eräs sävelkulku ¶ Musiikkiterminä: lyhyt sävelkulku, joka perustuu vaskipuhaltimien alimpiin luonnonääniin, ns. duurikolmisointuun; soitetaan yleensä trumpetilla.

fani [fani t. fäni] (esim. muusikon tai esiintyjän) innokas ihailija ¶ Rinnakkaismuotoja: fan, fäni; ks. Mukautus kirjoitus- vai äänneasun mukaan? (hakkeri vai häkkeri?). Tässä tapauksessa a:llinen muoto on muodostunut vallitsevaksi.

fanittaa (ark.) olla jonkun fani, ihailla, palvoa

fantasia mielikuvitus; mielikuvituksen tuote, kuvitelma; eräs sävellystyyppi

fantasmagoria (näköhäiriöön perustuva) harhakuva t. harhakuvien sarja

fantasioida kuvitella, haaveilla, kehitellä fantasioita ¶ Myös asussa "fantasoida", mutta sitä ei mainita sanakirjoissa.

fantastinen mahtava, suurenmoinen, upea; mielikuvituksellinen, eriskummainen

fantisoida fantasioida

fantomisärky haamusärky ¶ Kokemus särystä ruumiinosassa, joka on poistettu.

faradi sähköisen varautumiskyvyn eli kapasitanssin yksikkö SI-järjestelmässä, tunnus F

farao = faarao

fariinisokeri ruskea erikoissokeri, joka sisältää runsaasti melassia tai siirappia

farisealainen teeskentelevä, tekopyhä, ulkokultainen; juutalaisuuden erään muodon harjoittaja Jeesuksen aikoihin ¶ Sanaa käytetään nykykielessä lähes yksinomaan tekopyhään haukkumiseen. Jeesuksen ajan farisealaiset sanoivat olevan tärkeää noudattaa Jumalan Mooseksen kautta antamaa lakia ja sen vakiintuneita selityksiä tarkoin ja huolellisesti. Jeesus osittain arvosteli heitä, osittain sanoi, että heidän hurskautensa ei ole riittävää. Myöhemmin ruvettiin sanaa "farisealainen" käyttämään yleisenä haukkumasanana.

fariseus = farisealainen

farkut eräänlaiset lujasta kankaasta tehdyt arkihousut ¶ Aiemmin sanaa on pidetty arkisena, ja asiatyylissä sen tilalla on käytetty sanaa "farmarihousut", mutta nykyisin Yleinen suomalainen asiasanasto suosittaa farkut-sanaa.

farmako- lääke-

farmakodynamiikka lääkkeen vaikutus elimistössä

farmakokinetiikka tapa, jolla lääke vaikuttaa elimistössä (imeytyminen, jakautuminen, muuntuminen ja poistuminen)

farmakologia lääkeaineoppi ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

farmakopea virallinen lääkeluettelo ja -ohjeisto ¶ Virallisesti vahvistettu kokoelma määräyksiä lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistuksesta ja kaupasta.

farmari (omaa tilaansa hoitava) maanviljelijä varsinkin Yhdysvalloissa; arkikielinen nimitys farmariautolle, joka on eräs isolla tavaratilalla varustettujen autojen tyyppi; monikossa myös: tietynlaiset housut, farkut

farmaseutti henkilö, joka on suorittanut apteekkialan ns. alemman korkeakoulututkinnon

farmasia lääkkeenvalmistusoppi; apteekkiala

farmasisti farmasian ammattilainen ¶ Suomessa farmasisti on farmaseutti tai proviisori.

farmi maatila, varsinkin Yhdysvalloissa; kakkosjoukkue t. pelaajareservi; alue, jossa on keskenään samanlaisia esineitä tai rakenteita

farssi vauhdikas, ilveilevä huvinäytelmä; pelleily, sekoilu

faryngaali nieluntausäänne ¶ Nielun takaosassa ääntyvä äänne.

faryngo- nielu-, kurkku-

fasadi julkisivu

fasetti hiomapinta, tahko; pienehkö pinta; viiste; (hammaslääkäri asentama) hampaan ulkosivun muotoinen posliinilevy; ominaisuus tai näkökulma, jonka perusteella dokumentti voidaan luokittaa

fasilitaatio (psykologiassa:) helpottuminen

fasilitaattori mahdollistaja, mahdollisuuksien tarjoaja

fasiliteetti varuste(lu), välineet (ja tilat) jotakin varten ¶ Sana on arkisävyinen ja muodostunut englannin sanan facility pohjalta. Etenkin monikollisena myös erityisesti merkityksessä 'vessa'.

fasilitoida helpottaa, edistää, auttaa

fasinoida lumota, hurmata ¶ Vanhahtava sana. Myös muodossa "fašinoida".

fasismi eräs Italiassa 1920-luvulta alkaen vaikuttanut poliittinen liike; myös muista (äärioikeistolaisiksi leimatuista) liikkeistä ¶ Varsinaisesti "fasismi" oli 1. maailmansodan jälkeen Italiassa Benito Mussolinin johtama liike, jolle oli ominaista kansallismielisyys, valloitushalu ja totalitarismi. Etenkin vasemmistolaisessa kielenkäytössä sanaa on yleisesti käytetty myös yleisnimityksenä erilaisille väkivaltaisille, kiihkomielisille ja kommunisminvastaisille oikeistolaisille liikkeille (vrt. natsismi). Aiempia kirjoitusasuja: fascismi, fašismi. Ks. Suhuässä ja sen merkitseminen. Sukulaissanoista ks. ismi.

faskia (anatomiassa:) peitinkalvo; (lääketieteessä:) sidos

faskiaatio (kasvin) laakaverso

faskikulaatio (lääketieteessä:) nykiminen t. kimppuuntuminen

fast food [faast fuud] pikaruoka, nopeasti valmistettava ja syötävä ruoka, etenkin pikaruokaravintolasta ostettava

fata morgana [fata morgana t. faata morgáana] kangastus ¶ Periaatteessa sitaattilaina italiasta.

fataali kohtalokas, tuhoisa; (lääketieteessä:) kuolemaan johtava ¶ Myös "fataalinen", mutta lyhempi kirjoitusasu "fataali" on vallitseva; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?

fatalismi alistuminen kohtaloon; kohtalousko, ennalta määräytyneeseen kohtaloon uskominen ¶ Yleensä sana on sävyltään moittiva ja sisältää ajatuksen, että ihmisellä olisi ollut tai olisi mahdollisuus parantaa tilannettaan mutta hän ei yritäkään itse korjata sitä. Sukulaissanoista ks. ismi.

fatiikki uupuminen, uupumus

fatwa [fatva t. fatwáa] islamin uskonnollisen lain tulkinnan pohjalta muodostettu oppineen lausuma; erityisesti: ajatollah Khomeinin lausuma, jossa kehotetaan tappamaan kirjailija Salman Rushdie ¶ Aiemmin myös mm. asussa "fetva".

fauna eläimistö, etenkin jonkin alueen eläinlajisto; luettelo eläimistöstä

fauni metsänhaltija muinaisen Rooman mytologiassa, samaistettiin usein satyyrin kanssa

faustinen ylöspäin pyrkivä, täydellisyyttä ja äärettömyyttä tavoitteleva ¶ Nimi johtuu Goethen kuvaamasta Faust- eli Faustus-hahmosta.

fauvismi eräs 1900-luvun alun taidesuuntaus, joka suosi puhtaita voimakkaita värejä ¶ Tunnetaan myös nimellä "ranskalainen ekspressionismi" ja "dekoratiivinen ekspressionismi". Sukulaissanoista ks. ismi.

faux pas [fopáa] harha-askel

federaatio liitto, varsinkin liittovaltio ¶ Liittovaltion ja valtioliiton ero on periaatteessa siinä, että valtioliiton jäsenet ovat itsenäisiä valtioita, jotka ovat sopineet yhteistyöstä joillakin aloilla, kun taas liittovaltiolla on yleensä oma perustuslaki, valtiolliset elimet jne. Käytännössä selvää rajaa ei ole, vaan on olemassa eriasteisia liittoutumisen muotoja.

federalismi liittovaltion kannattaminen; liittovaltiomuoto ¶ Nykyisin sanaa käytetään varsinkin Euroopan unionista puhuttaessa, jolloin se tarkoittaa EU:n kehittämistä liittovaltion suuntaan. Sukulaissanoista ks. ismi.

federatiivinen liittovaltiomuotoinen, liitto-; liittovaltioon (federaatioon) kuuluva

feeniks antiikin taruston lintu, joka kuoltuaan tulessa nousee tuhkasta t. herää muuten henkiin; uusiutumisen, paluun vertauskuva ¶ Myös kirjoitusasussa fenix t. fenix; virallinen kirjoitusasu on pitkävokaalinen. Myös yhdyssanana feeniks-lintu t. feenikslintu. Myös isolla alkukirjaimella (Feeniks) erisnimen tavoin, koska tarujen mukaan maailmassa oli kerrallaan vain yksi Feeniks.

feissaus (ark.) kasvokkain tehtävä markkinointi, jäsenhankinta, varainkeruu yms. ¶ Johtuu englannin sanoista face to face.

fekaalinen ulosteperäinen; uloste-

fellaatio suuseksi, jossa kohteena on siitin

fellah maanviljelijä t. maataloustyöntekijä arabimaissa

femakko (leikillisesti t. halventavasti:) feministi

feminiini eräs kieliopillinen suku useissa kielissä, "naispuolinen" suku; sellaista sukua oleva sana; naispuolinen ¶ Ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista? Vrt. maskuliini.

feminiininen naisellinen; naispuolinen; feminiinimuotoinen

feminismi naisliike, naisten ja miesten tasa-arvon aate t. naisten oikeuksien ajaminen ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

femme fatale [famfatál] kohtalokas nainen

femto- tuhannesbiljoonasosa- (SI-järjestelmän etuliite, vastaa kerrointa 10-15, tunnus: f)

fengshui [feŋšui] vanha kiinalainen kaupunkien, rakennusten ja sisustuksen suunnittelun ajattelutapa ¶ Myös kirjoitusasussa feng shui. Ks. kriittistä artikkelia fengshuista.

fenkoli eräs maustekasvi ja siitä saatava mauste; (kemiassa:) eräs terpeenialkoholi, jota käytetään mm. liuottimena ¶ Fenkoli-kasvia ja -maustetta on kutsuttu myös nimellä "saksankumina".

fennica [fennika] suomalainen (Suomessa painettu t. Suomea koskeva) kirjallisuus

fennismi suomen kielelle ominainen ilmaisu, (kielellinen) suomalaisuus, suomenmukaisuus ¶ Myös: fennisismi. Sukulaissanoista ks. ismi. Vrt. fennisti.

fennisti suomen kielen tutkija

fennistiikka suomen kielen tutkimus

fenno- suomalais-, Suomi-

fennofiili suomalaisuuden ystävä, vars. 1700-luvun kansallisen liikkeen edustaja

fennomaani suomalaisuuden, fennomanian kannattaja

fennomania suomenmielisyys, suomalaisuusliike; suomenkiihkoisuus ¶ Suomalaisuus viittaa tässä ennen muuta suomen kieleen. Sanaa käytetään sekä myönteisessä mielessä (varsinkin 1800-luvun suomalaisuusliikkeestä) että paheksuvana.

fennougristi suomalais-ugrilaisten kielten ja kansojen tutkija

fenomeeni ilmiö

fenomenaalinen ilmiömäinen, mahtava; ilmiöitä koskeva

fenomenalismi filosofiassa käsitys, jonka mukaan vain havaittavat ilmiöt ovat todellisia t. tunnettavissa ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

fenomenologia Edmund Husserlin kehittämä filosofian suunta ¶ Korostaa ihmisen omiin havaintoihin ja elämyksiin perustuvan tutkimuksen (pohdinnan) merkitystä. Sukulaissanoista ks. logia.

fenotyyppi (biologiassa) ilmiasu, eliössä ilmenevät ominaisuudet; (kielitieteessä) ilmikategoria ¶ Vrt. genotyyppi. Eliön geeneistä osa jää vaille vaikutusta eliöön itseensä, vaikka se voikin periyttää niitä jälkeläisilleen. Lisäksi ympäristö vaikuttaa siihen, miten geenien vaikutus ilmenee.

feodaalinen läänityslaitokseen kuuluva, läänitys-

feodalismi läänityslaitos; yhteiskuntarakenne, jossa läänityslaitoksella oli keskeinen osa

feraali villiintynyt

fermentaatio käyminen, fermentoituminen

fermentoida käyttää, saattaa maitohappo-, alkoholi- tms. käymiseen

feromoni aineita, joilla eläimet viestivät keskenään kemiallisesti; erityisesti: sukupuolisesti houkuttelevat hajuaineet

ferri- kolmenarvoisen raudan

ferro- rauta-; kahdenarvoisen raudan

fertiili hedelmällinen, lisääntymiskykyinen

festivaali(t) juhlat, varsinkin suuret, laajat yleisöjuhlat ¶ Myös muodossa "festarit" (jopa sanomalehdissä).

festivo [festíivo] (musiikissa) juhlallisesti (esitettävä sävellyksen osa) ¶ Sana on sitaattilaina italiasta.

feta Kreikassa valmistettu määrätyyppinen juusto; aik. myös muista samantyyppisistä juustoista ¶ EU:ssa "feta" on periaatteessa suojattu alkuperänimitys, mutta sanan käytön rajaamisessa jouduttiin pitkällisiin kiistoihin ja siirtymäaikoihin.

fetisismi seksuaalinen suuntautuminen, johon sisältyy voimakas kiihottuminen joistakin esineistä (esim. kumiasuista); (uskontotieteessä) fetissien palvonta ¶ Aiempia kirjoitusasuja: fetishismi, fetišismi. Ks. Suhuässä ja sen merkitseminen.

fetissi palvottu esine, jonka uskotaan sisältävän taikavoimia; seksuaalisesti kiihottavaksi koettu esine tai muu kohde; seksuaalisuuden kiinnittyminen sellaiseen, fiksaatio ¶ Vrt. fetisismi Aiempia kirjoitusasuja: fetishi, fetišši. Ks. Suhuässä ja sen merkitseminen.

fetsi miesten punainen lieriömäinen päähine islamilaisessa maailmassa

fiasko täydellinen epäonnistuminen

fibriini rihma-aine, veren hyytyessä syntyvä liukenematon valkuaisaine

fibrilli rihmamainen muodostuma ¶ Lääketieteessä: kudoksen rihmamainen rakenneosa, joka on solun suuruusluokkaa pienempi. Voi muodostua rinnakkaisista rihmoista eli filamenteista. Myös sitaattilainana latinasta: fibrilla. Kuitutekniikassa: Kuidun kiteinen osa, jossa molekyyliketjut ovat venyneet suoriksi ja asettuneet yhdensuuntaisiksi ryhmiksi.

fibro- sidekudos-

fifty-fifty [fifti fifti] tasan, puolet kummallekin

figuuri muoto, kuvio, hahmo; ihmistä esittävä taideteos; lausekuvio; sävelkuvio

figuratiivinen esittävä, todellisuuden muotoja vastaava (taide); kuvaannollinen (puhe tms.) ¶ Kuvataiteesta puhuttaessa "figuratiivinen" tarkoittaa taidetta, joka "esittää jotain todellista", esimerkiksi ihmistä, maisemaa tai esinettä, vaikkakin ehkä muunnetussa muodossa; vastakohta: abstraktinen tai nonfiguratiivinen.

fiksaatio kiinnittyminen ¶ Erityismerkityksiä: silmän suuntautuminen kohteeseen niin, että näkö tarkentuu; tunneperäinen (ja epänormaalin voimakas) kiintyminen johonkin kohteeseen tai ajatukseen; päähänpinttymä.

fiksatiivi kiinnite, kiinnitysaine ¶ Lakkaliuos, jota suihkutetaan ohuena sumuna piirustusten ja pastellitöiden päälle, jotta värit säilyisivät paremmin. Myös: aine, jolla piirustus kiinnitetään paperiin,

fiksoida kiinnittää (useita erikoismerkityksiä) ¶ Valokuvauksessa: kiinnittää kehitetty kuva fiksatiivilla. Soluopissa: näytteen käsittely mikroskoopilla katsottavaksi. Lääketieteessä: murtuneen luun tukeminen. Tekstiilityössä: viimeistelyvaihe, jossa tuotteelle annetaan pysyvä muoto esim. lämmön avulla. Vanhempi muoto: fikseerata.

fiktiivinen kuvitteellinen, kuviteltu

fiktio kuvitelma; harhakäsitys

filamentti säie; (perus)kuitu; (kasviopissa:) palho; Auringon pinnan säiemäinen muodostuma

filantrooppi ihmisystävä, filantropian harjoittaja

filantrooppinen ihmisystävällinen, filantropian mukainen

filantropia ihmisystävällisyys, ihmisten yleisen edun ajaminen ja etenkin vaikeuksissa olevien auttaminen ¶ Vastineena voisi käyttää sanaa "hyväntekeväisyys", mutta sanoilla on sävyero: "filantropia" viittaa enemmän yleiseen asenteeseen (ja toisaalta voi olla pelkkää myötätuntoa ilman tekoja).

filariaasi filaria-rihmamatojen aiheuttamia, tropiikissa yleisiä tartuntatauteja ¶ Myös asussa "filarioosi".

filateelinen postimerkkeilyyn (filateliaan) kuuluva

filatelia postimerkkien (ja ehiöiden, leimojen, kirjekuorien yms.) keräily ja tutkiminen ¶ Filatelia.net kertoo: "filatelia, postimerkkien, ehiöiden tai yleensä postinkulkuun liittyvien kohteiden keräily. - -  Suomalainen vastine filatelialle on postimerkkeily, mutta usein halutaan postimerkkeily luokitella amatöörimäiseksi keräilemiseksi, kun taas filatelia esitetään pidemmälle menevänä postimerkkien tutkimisena."

filatelisti postimerkkeilijä, filatelian harrastaja

file eräitä lihan arvokkaimmaksi katsottuja osia; verkkopitsi, ohut verkkomainen pitsikudos; (ATK-slangissa) tiedosto ¶ Naudan-, sian- yms. lihasta puhuttaessa "file" tarkoittaa eräitä selkälihan mureimpia osia, sisäfilettä ja ulkofilettä; sellaiseen merkitykseen on ehdotettu ja käytettykin suomalaisempia vastineita "seläke" ja "selys". Kalasta puhuttaessa tarkoitetaan peratun kalan pitkittäissuuntaista puolikasta, josta on leikattu pois selkäranka ja isot ruodot. Lintujen "sisäfile" taas tarkoittaa rintalihasta; myös nimitystä "rintafile" käytetään. Vanhojen normien mukainen asu on "filee" (taivutus: "fileen", "fileetä" jne.), mutta hyvin tavallista arkikielessä on, että sana esiintyy mukautuneena suomen kielen e-loppuisten sanojen malliin ("file", "fileen", "filettä" kuten "vene", "veneen", "venettä"); tämä on nykyisin sallittua. Ks. Raholan syötäviä sanoja, kohta Filee. Datatekniikan slangissa käytetään vielä jossain määrin englannin sanaa "file" 'tiedosto' suomen seassa, luettuna kirjoitusasun mukaan tai englannin ääntämyksen mukaan [fail].

fileerata leikata fileiksi ¶ Myös muodossa "fileoida".

filharmoninen musiikillinen ¶ Alkujaan '(musiikillista) harmoniaa rakastava', mutta nykyisin vain koristesanana orkesterien, musiikkiseurojen yms. nimissä.

filiaali haaraosasto, haaraliike

filigraani kulta- tai hopealangoista tehty pitsimäinen korutyö; vesileima

film noir [film nuáar] eräs rikoselokuvien tyyppi, "musta elokuva" ¶ 1940-luvulla syntynyt rikoselokuvatyyli, jolle on ominaista synkkyys ja pessimismi. Ks. esim. sivua Film Noir Films. Ilmaisu on sitaattilaina ranskasta.

filmaattinen elokuvamainen, filmillinen, vauhdikas, näyttävä

filmata elokuvata; esiintyä elokuvanäyttelijänä; teeskennellä, esittää (esim. loukkaantumista urheilussa)

filmatisoida muuttaa (esim. kirja) elokuvaksi

filmi elokuva; elokuvanauha; valokuvauslevy; ohut kalvo

filologia kielten ja kirjallisuuden tutkimus ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

filosofi filosofian harjoittaja; pohdiskelija, mietiskelijä

filosofia perustavien kysymysten tutkimus; elämänviisaus; pohdiskelu; järjestelmän tms. perusteet, perusidea ¶ Alkujaan "filosofia" tarkoittaa 'viisauden rakastamista', ja sen ala on käsitetty hyvin laajaksi, jopa kaikki tieteet kattavaksi. Tätä heijastaa myös yliopistoissa käytetty nimitys "filosofinen tiedekunta" ja sitä vastaavat tutkintonimikkeet; kyseiseen tiedekuntaan sijoitettiin ne alat, joille ei ollut omaa tiedekuntaa. Sittemmin "filosofia" eriytyi tarkoittamaan yleensä perustavimpien aiheiden (maailman alkuperä, tiedon olemus jne.) käsittelyä. Kysymys filosofian varsinaisesta olemuksesta on itsessään filosofinen kysymys, johon eri koulukunnat ovat vastanneet hyvin eri tavoin. Nykyisin sanaa käytetään myös teknisluonteisessa merkityksessä viittaamaan esim. yrityksen "toimintafilosofiaan" eli toiminnan lähtökohtiin ja periaatteisiin.

filosofinen filosofiaa koskeva t. siihen kuuluva; yliopistoissa: humanististen ja matemaattis-luonnontieteellisten alojen vanha yhteisnimitys

filosofoida harjoittaa filosofiaa ¶ Sanalla on usein väheksyvä merkitys 'pohdiskella turhia'.

filotaikina erittäin ohut lehtitaikina

filovirus rihmamainen RNA-virus, esim. Ebola-virus

filtteri suodatin, suodin ¶ Laite tai ohjelma, joka päästää lävitseen vain osan siihen tulevasta aineesta, energiasta tai datasta.

fimoosi esinahan ahtaus ¶ esinahan aukon pienuus, joka estää vetämästä esinahkaa taakse siittimen pään päältä

finaali loppukilpailu; loppunäytös, loppukohtaus, loppuosa

finalisti loppukilpailuun päässyt kilpailija

finanssit raha-asiat, talousasiat, rahavarat (varsinkin valtion tai muun julkisen yhteisön)

finanssitavaratalo yrityskokonaisuus, joka tarjoaa kaikkia pankki- ja rahoituspalveluja

finessi hienous, hieno vivahdus, taidokkuus

finiittinen verbinmuoto, joka voi esiintyä predikaattina; vastakohta: nominaalimuoto

firewall [faiö(r)wool] palomuuri, tietokoneen ja verkon välisiä yhteyksiä valvova ohjelmisto tai laite

firma toiminimi, liike ¶ Sana on hiukan puhekielinen; kirjakieleen sopivat suomalaisemmat vastineet paremmin.

fiskaalinen rahoja (rahavaroja) koskeva

fissio atomiydinten hajoaminen ¶ Erityisesti ketjureaktiona tapahtuvasta eli sellaisesta, jossa atomin ytimen hajoaminen tuottaa hiukkasia, jotka aiheuttavat uusia fissioita. Atomipommi ja ydinreaktori perustuvat sellaiseen. Vrt. fuusio.

fisteli epänormaali, taudista tai vammasta johtuva yhteys kahden ontelon tai ontelon ja ihonpinnan välillä, avanne ¶ Suomeksi usein "avanne", mutta tämä sana tarkoittaa myös stoomaa.

fitness eräs liikunnan muoto t. tyyppi; sopivuus, kelpoisuus, hyväkuntoisuus; (evoluutioteoriassa) menestyvyys, se, miten paljon jälkeläisiä yksilö tuottaa

flaami Belgiassa (ja Ranskan Flanderissa) puhuttu kielimuoto, joka tulkitaan hollannin kielen murteeksi tai lähikieleksi; sitä puhuvaan kansaan, flaamilaisiin, kuuluva ¶ Monien mielestä sanaa "flaami" ei tulisi käyttää kielennimenä vaan olisi puhuttava hollannista. Ks. myös kielitoimiston VUKK:n vastausta flaamikysymykseen.

flagrantti ilmeinen, silmiinpistävä, kiistämätön

flaijeri flyeri

flambeerata liekittää (ruokaa)

flamenco eräs espanjalainen kansantaidelaji, johon sisältyy musiikkia, tanssia, rytmikkäitä taputuksia ja korkojen koputuksia

flaneerata kuljeskella joutilaana, vetelehtiä, maleksia

flanelli kummaltakin tai ainakin toiselta puolen nukattu kangas

flanööri kuljeskelija, vetelehtijä, maleksija

flare [flare t. fleö(r)] Auringossa esiintyvä lyhytaikainen kaasupurkaus, joka esiintyy auringonpilkkujen yhteydessä

flash [fläš] salamavalo; eräänlainen tietokoneen muisti ¶ Sana on arkikielinen, paitsi yhdyssanassa "flash-muisti", joka tarkoittaa muistia, joka ei tarvitse sähkövirtaa datan säilyttämiseen. Tietokonealalla esiintyy myös "Flash" erään web-sivuilla käytetyn ohjelmatekniikan (Adobe Flash, aik. Macromedia Flash) erisnimenä.

flatus [flaattus t. flaatus] suolikaasun päästäminen, pieru ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

flatulenssi suolikaasujen runsaus, "ilmavaivat"

flavistinen keltasävyinen (mustan värin puuttumisen takia)

flavonoidi eräitä kasveissa olevia värillisiä, terveyteen vaikuttavia yhdisteitä

flavori maku ja tuoksu

fleece [fliis] pörröinen tekokuituneulos ¶ Englannin kielessä sana tarkoittaa pörrötettyä neulosta yleensä, suomen kielessä se on rajoittunut tarkoittamaan tekokuituneulosta, jonka pinta on rikottu molemmin puolin, jolloin saadaan pehmeä tuntu ja hyvä lämmöneristyskyky. Joskus kirjoitettuna "fliisi", joka on Kielitoimiston sanakirjassa ensisijaisena.

flegmaatikko flegmaattinen henkilö

flegmaattinen hidasluonteinen; välinpitämätön, veltto, saamaton; alkujaan eräs temperamenttityyppi

fleksi koiran talutin, jonka hihna keriytyy auki koiran vetäessä ja on kelattavissa lyhyemmälle

fleksio (sanojen) taivutus

flekteerata taivuttaa (sanoja), varsinkin vartalonsisäisillä muutoksilla ¶ Esim. ruotsin taivutus bjuda - bjöd on flekteerausta sanan suppeammassa merkityksessä: etu- tai jälkiliitteiden käytön asemesta itse sanavartalo muuttuu, tässä tapauksessa vokaali vaihtelee.

fleur de lis [flördəlis] heraldinen lilja, Ranskan lilja ¶ Liljankuvaa esittävä määrätynlainen kuvio, jota on käytetty mm. Ranskan kuninkaiden vaakunassa ja Ranskan tunnuksena. Ilmaus on sitaattilaina ranskasta, jossa viimeinen sana esiintyy myös asussa "lys". Englannin kielessä se kirjoitetaan yleensä fleur-de-lis.

fliisi = fleece

flimmeri eteisvärinä ¶ Yksi sydämen rytmihäiriöiden laji; lääketieteessä diagnoosinimike on fibrillatio atriorum.

flipperi sähköllä toimiva pelilaite, jossa pyritään saamaan kuulia koloihin t. osumaan muihin kohteisiin; vastaava tietokoneessa toteutettu peli ¶ Vrt. fortuna.

flirtata hakkailla, keimailla

flirtti hakkailu, keimailu

flokki lyhytkuituinen irtovanu; (teollisuusprosessissa:) erillisten kiintoainehiukkasten muodostama löysä ryhmittymä; (tekstiilipainossa:) pehmeä, nukkapintainen, hieman koholla oleva painatus ¶ Alkujaan villa- tai puuvillanöyhtä, jota käytetään patjojen ym. täytteeksi. Nykyisin myös esim. sekakuidusta valmistettu vanu.

floora kasvisto, etenkin jonkin alueen kasvilajisto; luettelo kasveista; jossakin ympäristössä esiintyvien mikrobien kokonaisuus

flopata epäonnistua, tehdä floppi; hypätä korkeutta selkä edellä (Fosbury flop -tyyli

floppi paha epäonnistuminen, esim. elokuva, joka jää paljon jälkeen oletetusta yleisönsuosiosta; floppaava hyppy; (vanh. puhek.) eräänlainen tietokoneen levyke, engl. floppy (disk)

floretti eräs miekkatyyppi, pistomiekka

floristi kukkien kasvattaja t. harrastaja; kukkakauppias; kasvilajiston tuntija

fluidi juokseva (aine) ¶ Yleisnimitys aineille, joiden hiukkaset voivat liikkua vapaasti toistensa suhteen. Fluideja ovat lähinnä nesteet, kaasut ja plasmat, mutta myös hienojakoista kiinteää ainetta kuten hiekkaa saatetaan kutsua fluidiksi.

flunssa nuhakuume, yleisnimitys joukolle virustauteja, joihin liittyy kuumetta, nuhaa ym.; (virheellisesti:) influenssa

fluorata käsitellä fluorilla t. fluoripitoisella aineella ¶ Esimerkiksi hampaat voidaan fluorata karieksen torjumiseksi. Synonyymejä: fluorittaa, fluoroida. Kemiassa "fluorattu hiilivety" tarkoittaa yhdistettä, joka on muodostunut hiilivedystä, kun fluori on korvannut siinä olevan vedyn kokonaan tai osittain. kielellisesti oikeampi nimitys olisi "kloorihiilivety", jota jossain määrin käytetäänkin mm. EU-teksteissä.

fluoresenssi kloorjälkihehkuttoman loistevalon syntyminen ¶ Ilmiö, jossa säteilyä saanut aine lähettää sähkömagneettista säteilyä, jonka taajuus on yleensä pienempi kuin sen säteilyn, jota aine on absorboinut, ja joka loppuu lähes välittömästi, kun sitä aiheuttanut säteily on loppunut. Myös: "fluoriloiste". Vrt. fosforesenssi.

fluoresoida tuottaa jälkihehkutonta loistevaloa (fluoresenssia)

fluori halogeeneihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki F

fluorisoida = fluoresoida

flyeri [flaieri] pieni esite, mainos- tms. lehtinen ¶ Sana on arkikieltä. Kielitoimiston sanakirjassa se on asussa flaijeri. Myös asua flaieri käytetään.

flyygeli pianon tapainen soitin, jonka kielet ovat vaakasuorassa; siipirakennus, sivuosa

fobia (sairaalloinen) pelko, kauhu; (yhdyssanojen jälkiosana myös) vastustaminen, kielteisyys, viha

fokstrotti eräs seuratanssi ¶ Tavallisemmin englannin mukaisessa asussa "foxtrot", mutta sanakirjat ovat yleensä suomalaistuneen asun kannalla. Yleisin nimitys on kuitenkin "foksi", mutta sitä saatetaan vielä pitää arkisena.

fokus polttopiste, myös kuvaannollisesti: tarkastelun tai käsittelyn kohteena oleva asia, se, mihin keskitytään ¶ Myös kirjoitettuna "focus". Datatekniikassa sanaa käytetään mm. kuvaamaan, mikä kohde milloinkin on aktiivisena, käsittelynalaisena.

fokusoida asettaa fokus johonkin, keskittää t. keskittyä, kohdentaa, tarkentaa ¶ Usein muotisanana, jolloin "fokusointi" tavallisesti tarkoittaa yrityksen keskittymistä liiketoimintansa johonkin tärkeänä pidettyyn osaan.

folio ohut muovi- tai metallikalvo; nelisivuiseksi taitettu paperiarkki, puoliarkki; sellaisen koko (tav. 225 mm × 365 mm)

folklore [folklore t. folkloor] kansan perimätieto ja runous, perinnäistarinat

folkloristi folkloren tutkija

folkloristiikka folkloren tutkimus

fondi pohja, perusta, tausta; peruspääoma, pohjarahasto; kastikepohja

fondyy juustosta ym. valmistettu kuuma ruoka, johon kastetaan leipäkuutioita; lihakuutiot, jotka kypsytetään kuumassa öljyssä ¶ Myös sitaattilainana ranskan mukaisessa asussa "fondue" [fondyy t. fõdýy].

foneemi puheen pienin äänteellinen yksikkö, joka voi saada aikaan merkityseron ¶ Esimerkiksi suomen kielessä "t" ja "d" ovat eri foneemeja (eivätkä vain saman foneemin erilaisia esiintymiä), koska esim. sanojen "katon" ja "kadon" ero perustuu vain t:n ja d:n eroon. Kielitieteessä foneemi on keskeisimpiä mutta myös ongelmallisimpia käsitteitä. Foneemeja merkitään kirjoittamalla äänteen merkki vinoviivojen väliin, esim. /t/.

foneeminen foneemijaotuksen mukainen, (vain) foneemeja koskeva ¶ Myös: fonemaattinen.

foneetikko fonetiikantutkija

foneettinen ääntämistä, äänteitä koskeva; ääntämyksen mukainen (kirjoitus tms.)

fonemaattinen = foneeminen

fonetiikka tiede, joka tutkii kielen äänteitä ja ääntämistä

fonetikum kiinalaisen kirjoituksen yhdistelmämerkin osa, joka kuvaa ääntämystä ¶ Vrt. radikaali.

foni = fooni

fonologia funktionaalinen äänneoppi ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

fonometri äänen voimakkuuden mittari

fontti joukko kirjoitusmerkkien erityisiä näkyviä esitysmuotoja eli glyyfejä ¶ Yleensä fontti on pyritty suunnittelemaan tyyliltään yhtenäiseksi. Ks. Termikysymyksiä: fontti, fonttiperhe, fonttiluokka ja glyyfi.

fooni eräs äänenvoimakkuuden (äänekkyystason) yksikkö ¶ Myös asussa "foni".

foorumi jonkin tapahtumapaikka; tori; oikeusistuin; näyttämö, katsomo ¶ Alkujaan latinan "forum" tarkoitti avointa julkista tilaa; tästä sanan merkitys on laajentunut moneen suuntaan, mutta yhteistä on yleensä jonkinlaisen julkisen tapahtumisen merkitys. Joskus kirjoitusasu vielä lyhytvokaalinen ja ehkä ilman i:tä: forum.

force majeure [fors mažöö´r t. forse majeure] ylivoimainen este ¶ Oikeudellinen käsite, joka tarkoittaa sopimusosapuolista riippumatonta tapahtumaa (esim. luonnonmullistusta), joka estää sopimukseen kuuluvan velvollisuuden (esim. tavaran toimittaminen) täyttämisen. Ilmaisu on periaatteessa sitaattilaina ranskasta. Yleensä sopimuksen osapuoli on korvausvelvollinen, jos hän ei täytä sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan. Sopimukseen liitetty "force majeure -ehto" tarkoittaa sitä, että korvausvelvollisuutta ei ole, jos täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

fordismi suurien valmistussarjojen tuottaminen standardoiduista tuotteista ¶ Nimi johtuu teollisuus mies Henry Fordista (1863-1947), joka kehitti autojen valmistuksen massatuotannoksi (mm. osien standardoinnilla ja liukuhihnaperiaatteella). Sanaan saatetaan yhdistää myös ajatus työntekijöiden työn muuttumisesta rasittavan yksitoikkoiseksi, keskitetyistä tuotantolaitoksista ja joustamattomuudesta.

forelli purotaimen; (virheellisesti:) kirjolohi ¶ Sanakirjojen mukaan "forelli" on taimenen joistakin alalajeista, lähinnä purotaimenesta eli tammukasta (Salmo trutta fario), käytetty nimitys. Sanaa on myös käytetty harhaanjohtavasti aivan erilaisesta kalasta, kirjolohesta.

forensinen oikeudenkäyntiä koskeva, oikeudenkäynti-; rikostutkinta-; "taivaan foorumilla" julistettava ¶ Alkujaan sanan merkitys on 'torilla (foorumilla= tapahtuva' mutta se erikoistui oikeudenkäyntiin liittyväksi ja sitten edelleen niin, että tavallisin merkitys on (lähinnä englannin sanan forensic vaikutuksesta) 'oikeudenkäyntiä valmisteleva t. siihen liittyvä (tutkimus)', erityisesti 'rikostutkintaa palveleva'. Teologiassa sana esiintyy yhteydessä "forensinen vanhurskauttaminen", jolla tarkoitetaan, että Jumala ikään kuin taivaan foorumilla julistaa (tuomitsee) syntisen vanhurskaaksi Jeesuksen uhrin tähden. Sana esiintyy myös asussa "forenssinen".

forintti Unkarin rahayksikkö

formaali (täysin) muodollinen, muodollisesti esitetty ¶ Yleiskielessä usein sävyltään kielteinen sana. Matematiikassa, datatekniikassa yms. sana tarkoittaa erityisillä sovinnaisilla merkintätavoilla (kaavoilla tms.) ehdottoman täsmällisesti esitettyä; sellainen esitystapa on usein täysin välttämätön moniin tarkoituksiin (sanallisten selitysten täsmentämiseen). Myös "formaalinen", mutta tavallisesti sanaa käytetään ilman -nen-loppua; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?.

formaatti painatteen, paperin tms. koko (ulottuvuudet); datatekniikassa: tarkka muoto, esitystapa; TV-ohjelman tms. "muotti", malli (jota usein hyvin samanlaisena käytetään eri maissa)

formaldehydi eräs kaasumainen, pistäväntuoksuinen kemiallinen yhdiste, HCHO ¶ Tunnetaan myös nimellä "metanaali".

formaliini formaldehydin vesiliuos ¶ Käytetään mm. kudosnäytteiden säilyttämiseen ja desinfiointiin.

formalismi muodollisuus, muodollisuuksiin takertuminen; järjestelmä formaalien määritelmien esittämiseen ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

formalisoida saattaa formaaliin asuun, formaalistaa

formantti resonanssiäänteiden akustisessa rakenteessa esiintyvä vahvennusalue

formatiivi kielen pienin lauseopillisesti toimiva yksikkö

formatiivinen opetuksen aikana tapahtuva (oppimisen arviointi) ¶ Formatiivisella arvioinnilla ajatellaan olevan myös motivoiva merkitys. Esimerkiksi välikokeet ja pistokokeet sekä opettajan oppitunnilla oppilaalle antama palaute.

formatoida muotoilla, saattaa aineisto johonkin erityiseen formaattiin; alustaa tietokoneen levy

formula kaava; resepti, valmistuskaava; eräs rata-ajossa käytettävä kilpa-autotyyppi ¶ Kilpa-autotyyppinä "formula" kirjoitetaan kielitoimiston ohjeiden mukaan gemena-alkuisena, mutta versaalialkuinen "Formula" on paljon tavallisempi. Toisaalta yhdyssanoissa noudatetaan yleensä kielitoimiston linjaa, esim. "formulakuski" eikä "Formula-kuski".

formuloida muotoilla (ajatus, ehdotus tms. sanalliseen asuun)

forte voimakkaasti (esitettävä sävellyksen osa)

fortissimo [fortíssimo t. fortissimo] erittäin voimakkaasti (esitettävä sävellyksen osa) ¶ Periaatteessa sitaattilaina italiasta.

fortuna [fortuna t. fortuuna] onni, suotuisa sattuma; onnetar; eräs mekaaninen pelilaite, jossa vieritetään kuulia koloihin t. aitauksiin (vrt. flipperi)

forum = foorumi

fosfiini eräs fosforin ja vedyn myrkyllinen yhdiste, PH3 ¶ Vuonna 2020 Venuksen ilmakehästä havaittiin fosfiinia, ja tämän epäillään johtuvan elävien olioiden toiminnasta.

fosfaatti fosforihapon suola, osana monissa lannoitteissa

fosforesenssi jälkihehkuisen loistevalon syntyminen ¶ Ilmiö, jossa säteilyä saanut aine lähettää jonkin ajan kuluttua sähkömagneettista säteilyä, jonka taajuus on toinen kuin sen säteilyn, jota aine on absorboinut, ja joka jatkuu havaittavan ajan sen jälkeen, kun sitä aiheuttanut säteily on loppunut. Virheellinen lyhentymämuoto: fosforenssi. Vrt. fluoresenssi.

fosfori eräs alkuaine, kemiallinen merkki P

fossiili muinaisen eliön kivettynyt tms. jäännös; (yhdyssanan alkuosana myös:) fossiilinen; (arkikielessä) hyvin vanhanaikainen ihminen, tapa tms. ¶ Erityisesti "fossiilitalous" tarkoittaa fossiilisten aineiden käyttöä energian tuotantoon ja raaka-aineina. "Fossiilivapaa" tarkoittaa sellaisten aineiden käytön välttämistä.

fossiilinen fossiilina säilynyt; muinaisten eliöiden jäänteistä muodostunut ¶ Sanaa käytetään nykyisin etenkin raaka-aineista, jotka ovat syntyneet maan sisällä eliöiden jäänteistä: maaöljy, kivihiili ja maakaasu, laajemmin myös niistä jalostetuista aineista,.

fossiloitua muuttua fossiiliksi, kivettyä ¶ Myös muodoissa fossilisoitua ja fossiilistua.

foto (arkikielessä) valokuva; etuliitteenä myös: valo-

fotogrammi valokuva, joka valmistetaan ilman valokuvauskonetta ¶ Voidaan tehdä esimerkiksi panemalla esine valokuvauspaperin päälle ja valottamalla paperi. Tällöin käytetään usein nimitystä "varjokuva".

fotomontaasi eri valokuvista koostettu kuva

fotoni valon alkeishiukkanen; yleisemmin: sähkömagneettisen säteilyn kvantti

fotoniikka fotonien ominaisuuksien ja hallitun käytön tutkimus sekä siihen perustuva datatekniikan alue ¶ Fotoniikassa tutkitaan erityisesti datan siirtoa valon avulla. Sovelluksia ovat mm. optiset kuidut.

fotorealismi valokuvarealismi, valokuvamaisuuteen pyrkivä realismi ¶ Sanan tarkka merkitys vaihtelee. Sillä on tarkoitettu mm. kuvataiteen suuntausta, jossa kuvien mallina ei ole todellisuus vaan sen (valo)kuvat. Myös nimitystä "hyperrealismi" on käytetty. Sukulaissanoista ks. ismi.

fotosynteesi (biologiassa) yhteyttäminen; (kemiassa) yhdisteiden syntyminen valon vaikutuksesta

foxtrot = fokstrotti

fraasi (vakiintunut) sanontatapa, ilmaisutapa; korulause; (fonetiikassa) puhejakso; (musiikissa) säe

fragmentaarinen katkelmallinen

fragmentoida hajottaa osasiksi, fragmenteiksi

fragmentoitua hajota osasiksi, fragmenteiksi(fragmentti), murentua, pirstaloitua

fragmentti katkelma, palanen, ote, siru

frakki miesten juhlapuku, johon kuuluu hännystakki

fraktaali kuvio t. ilmiö, jossa sama perusrakenne toistuu eri mittakaavoissa ¶ Esimerkiksi rantaviivaa voidaan pitää fraktaalina. Ks. The Sierpinski Triangle.

fraktiili (tilastotieteessä) piste, joka jakaa järjestetyn aineiston yhtä suuriin joukkoihin ¶ Esim. 25 %:n fraktiili (jota sanotaan myös alakvartiiliksi) on piste, jota pienempiä on neljäsosa aineistosta.

fraktio kokonaisuudesta erotettu t. eroava osa; murtoluku ¶ Politiikassa: ryhmittymä, joka pyrkii erottautumaan suuremmasta ryhmästä, ryhmäkunta. Kemiassa: jae, jaos, aineesta fysikaalisin keinoin erotettu osa.

fraktuura eräs vanhanaikainen kirjasinlajityyppi; luunmurtuma ¶ Periaatteessa fraktuura on goottilaisen fonttityypin alalaji, mutta käytännössä sana tarkoittaa yleensä kaikkia goottilaisia fontteja.

franchising [fräntsaisiŋ t. fräntšaiziŋ] yritystoiminnan muoto, jossa yrittäjä saa korvausta vastaan jonkin konseptin käyttöoikeuden, toisin sanoen siihen liittyvät tietotaidon, tavaramerkit ja yhteistyöedut ¶ Ks. YritysSuomen artikkelia franchisingyrittäjyys Periaatteessa sitaattilaina englannista. Suomen kielen lautakunta on ehdottanut suomalaista vastinetta "luvake", joka ei ole tullut käyttöön.

frangi [fraŋŋi] eräs rahayksikön nimitys (mm. Sveitsissä ja aiemmin Ranskassa)

frankeerata [fraŋkkeerata t. fraŋkeerata] merkitä postimaksun suoritus lähetykseen leimalla, joka tehdään postimaksukoneella; myös: varustaa postimerkeillä ¶ Yleiskielessä sana viittaa nimenomaan frankeerauskoneen käyttöön, mutta postimerkkeilijät käyttävät sitä myös postimerkeillä varustamisesta; heidän kielessään esim. "ylifrankeerattu" tarkoittaa lähetystä, jossa on merkkejä isommasta arvosta kuin postin hinnasto vaatisi. Usein asussa "frankkeerata", mutta virallisten sääntöjen mukaisessa asussa on vain yksi k.

frankki erääseen muinaiseen germaanikansaan kuuluva henkilö ¶ Frankit elivät suunnilleen nykyisen Ranskan alueella, ja Ranska sai heistä nimensä (latinaksi Francia)

franko postimaksu; vapaasti toimitettuna; yhdyssanan alkuosana myös: ranskalais-, Ranskan-

frankofiili Ranskan, ranskalaisuuden ystävä

franseesi eräs monivuoroinen seuratanssi

fransiskaani Franciscus Assisilaisen perustaman kerjäläisveljestön jäsen, "harmaa veli"

fraseologia jonkin alan lauseparsisto, fraasit; korelauseet

freelance(r) [friilaans(er) t. friilääns(er)] vapaa ("keikkahommia" tekevä) toimittaja, juontaja, ohjelmoija tms. ¶ Vastakohtana työsuhteessa olevalle. Periaatteessa sitaattilaina englannista, jossa ääntämys erilainen britti- kuin amerikanenglannissa ja jossa "free lance" ja "freelancer" ovat molemmat käytössä, ja ilmaisun asu muutenkin hiukan vaihtelee. Arkityylissä käytetää myös lyhentynyttä muotoa "free", esimerkiksi "freetoimittaja" (freelancetoimittaja).

freesi tuore, raikas, virkeä ¶ Sana on sävyltään arkinen. Aiemmin s:n tilalla oli sh tai š: freeši. Sanalla "freesi" on aiemmin ollut myös (toista alkuperää oleva) merkitys 'jyrsin'.

freestyle [frii-stail] hiihtoakrobatia, laskettelu voltteja yms. tehden ¶ Freestyle sisältää eri lajeja kuten kumparelasku ja hypyt. Myös pitemmin "freestylehiihto". Taivutuksessa loppu-e säilyy kirjoituksessa mutta ääntyy yleensä i, esim. "freestylea" [frii-stailia].

freeware [friivare t. friiveör t. friiweə(r)] vapaasti käytettävä ja jaettava tietokoneohjelma

fregatti purjealustyyppi, jossa on vähintään kolme mastoa

frekvenssi esiintymistiheys, taajuus, yleisyys

frekventatiivinen (kielitieteessä) toistoa ilmaiseva ¶ Esim. "kirjoitella" on sanan "kirjoittaa" frekventatiivinen johdos.

frenologia oppi, jonka mukaan luonteenpiirteet voidaan päätellä pääkallon muodosta ¶ Lääkäri F. J. Gallin 1700-luvulla esittämä oppi, joka on osoitettu perusteettomaksi.

freoni virheellinen nimitys CFC-aineille ¶ "Freon" on eräiden kemiallisten aineiden tuotemerkki. Osa näistä aineista on kloorista, fluorista ja hiilestä koostuvia CFC-aineita, joita on käytetty mm. jäähdytyslaitteissa kylmäaineina ja jotka on nykyisin kielletty kehittyneissä maissa.

fresko tuoreeseen rappauspintaan tehty maalaus

freudilainen [froidilainen] Sigmund Freudin oppeihin kuuluva t. niiden mukainen ¶ Esim. "freudilainen lipsahdus" tarkoittaa sitä, että ihminen tulee vahingossa sanoneeksi, mitä hän todella tuntee ja ajattelee; Freud kuvasi tällaista kirjassaan Arkielämämme psykopatologiaa.

frigidi sukupuolisesti kylmä (nainen), seksuaalisuudesta kiinnostumaton t. seksuaalisesti tyydyttämätön

frigiditeetti naisen sukupuolinen kylmyys, frigidisyys

friikki jonkin (harrastus)alan intohimoinen, siihen vihkiytynyt harrastaja ¶ Peräisin englannin sanasta "freak". Suomessa sana ei ehkä ole yhtä vahvasti outouteen, kummallisuuteen vihjaava.

frikatiivi hankausäänne

frisbee [frisbii] virheellinen liitokiekkojen yleisnimitys ¶ Liitokiekko on kevyehkö kiekko, jota heitetään leikeissä ja kilpailuissa. Sana "Frisbee" on eräs liitokiekkojen tavaramerkki.

frisyyri kampaus, tukkalaite

frivoli kevytmielinen, kaksimielinen ¶ Sana on vanhahtava.

frontaalinen otsaan tai julkisivuun kuuluva

frotee silmupintainen kangas tai neulos

frottage [frotáaž] hieronta, hankaus; kuvan tuottaminen paperille siten, että paperin alla on kohokuvioinen esine ja paperia hangataan yläpuolelta

frugaali vaatimaton, niukka; säästeliäs, voimavaroja tehokkaasti käyttävä ¶ Frugaali innovointi tarkoittaa tarkoittaa vähillä voimavaroilla tehtävää toimintaa, Frugaali innovaatio on tuote, jota voidaan tuottaa ja käyttää taloudellisesti niukoissakin oloissa; tämä voi perustua esim. tuotteen yksinkertaistamiseen.

fruitariaani sellainen kasvissyöjä, joka syö vain kasvien satoa, kuten hedelmiä, marjoja ja viljoja

fruktoosi hedelmäsokeri, eräs mm. hedelmissä esiintyvä, tavallista sokeria makeampi sokeri

frustraatio turhautuminen, turhautuma ¶ Sivistyssana ehkä on ilmaisuvoimaisempi: frustraatio voi merkitä esimerkiksi syvää ahdistusta ja masennusta siitä, että ankaran uurastuksen tulokset ovat tuhoutuneet.

frutti di mare [frutti di maare] merenelävät ¶ Ruuaksi käytettävät merieläimet kaloja lukuun ottamatta, siis mm. äyriäiset, simpukat ja mustekalat.

fudge [fadže ~ fadž] lohkeava kerma- tai maitokaramelli, kinuski, toffee

fugato [fugáato t. fugaatto] fuugamainen osa laajassa sävelteoksessa; kesken jäänyttä fuugaa muistuttava sävellys ¶ Periaatteessa sitaattilaina italiasta.

fuksi ensimmäisen vuoden opiskelija korkeakoulussa, keltanokka ¶ Arkikielinen sana.

fundamentaalinen perustavanlaatuinen, perusluonteinen

fundamentalismi uskonnollinen suuntaus, joka rakentuu uskon perusteiksi koetun järjestelmän (esim. pyhän kirjan) melko kirjaimellisen tulkinnan varaan ¶ Puhutaan mm. kristillisestä ja islamilaisesta fundamentalismista. Sanaa käytetään etupäässä moitesanana; esim. kristillinen fundamentalismi käyttää itsestään sentapaisia nimityksiä kuin "raamatullisuus". Sukulaissanoista ks. ismi.

fundamentti perusta

funikulaari kaltevalla radalla käytettävä kuljetusjärjestelmä, jossa on kaksi köyden vastakkaisiin päihin kytkettyä vaunua ¶ Vaunuista toinen liikkuu alas samalla, kun toinen liikkuu ylös. Suomessa käytettyjä nimityksiä ovat "köysirata" ja "vinoköysirata".

funkis = funktionalismi

funktio tehtävä, tarkoitus; (matematiikassa) kuvaus siitä, miten suure riippuu muista suureista; suureen riippuvuus toisesta suureesta; toisesta suureesta riippuva suure ¶ Tarkassa matemaattisessa määrittelyssä funktio eli kuvaus on relaatio

funktionaalinen toimintaa koskeva, toiminnallinen, toiminta-; (matem.) funktioita koskeva ¶ Usein merkitykseltään epämääräinen, esim. "funktionaalinen elintarvike" 'ruoka, jolla väitetään olevan erityisiä vaikutuksia terveyteen'.

funktionalismi eräs arkkitehtuurin suunta ¶ Funktionalismin sanotaan korostavan tarkoituksenmukaisuutta, toiminnallisuutta, ja vastustavan koristeellisuutta. Sukulaissanoista ks. ismi. Arkikielessä ja kevyehkössä kirjoitetussakin kielessä usein lyhentyneenä muotoon "funkis".

funneli suppilo ¶ Erityisesti markkinoinnissa ja myynnissä käytetty sana, jota käytetään kuvaamaan asiakasvirran ohjautumista kohti ostotapahtumia.

furioso [furiooso t. furióozo] raivoisasti (esitettävä sävellyksen osa) ¶ Periaatteessa sitaattilaina italiasta.

futurismi etenkin Italiassa 1910- ja 1920- luvulla esiintynyt "tulevaisuuteen suuntautuva" taidesuunta; eräs rokin suuntaus 1980-luvulla ¶ Sukulaissanoista ks. ismi. Sanaa "futuristinen" käytetään myös väljästi merkityksessä 'tulevaisuuteen suuntautuva, tulevaisuutta hahmottava, oletetun tulevaisuuden mukainen'.

futurologia tulevaisuudentutkimus, arvioiden esittäminen tulevaisuudesta ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

futuuri tulevaa aikaa ilmaiseva verbien aikaluokka; sopimus jonkin hyödykkeen ostamisesta tai myymisestä tulevaisuudessa ¶ Suomen kielessä on ns. liittofutuuri, esim. "tulee tekemään" (ja vanhahtava "on tekevä"). Useimmiten suomessa käytetään futuurin asemesta preesensiä. Liittofutuuri on tarpeeton, jos esimerkiksi erillinen ajan määrite jo viittaa tulevaisuuteen, esim. "Huomenna teen...".

fuuga eräs moniääninen sävellysmuoto ¶ Kehittynyt 1600-luvulla. Nimi johtuu latinan ja italian sanasta "fuga" 'pako'.

fuusio yhdistyminen, yhteen sulautuminen ¶ Talouselämässä: yritysten yhdistyminen toisiinsa; usein varsinainen sulautuminen (organisaatioiden yhdistyminen) tapahtuu vaiheittain. Fysiikassa: atomiydinten yhdistyminen, etenkin ketjureaktiona (vrt. fissio); auringon energiantuotanto ja vetypommi perustuvat sellaiseen. Ruokakulttuurissa fuusio-alku tarkoittaa suunnilleen samaa kuin cross kitchen.

fuusioitua sulautua yhteen, yhdistyä fuusiossa

fylogeneesi lajin tai muun taksonomisen yksikön kehitys ¶ Harvinaisehko rinnakkaismuoto: fylogenia.

fysiatri fysiatriaan erikoistunut lääkäri

fysiatria fysikaalinen lääketiede ¶ Fysikaalisia hoitomuotoja tutkiva ja käyttävä lääketieteen haara.

fysiatrinen fysiatriaan kuuluva t. perustuva

fysiikka luonnonilmiöitä yleisesti tutkiva tiede; ruumiinrakenne; ruumiinkunto ¶ Joskus sanotaan, että fysiikka tutkii elottoman luonnon ilmiöitä, mutta myös elollisen luonnon ilmiöt ovat fysiikan lakien alaisia; olennaista on, että vain elolliselle luonnolle ominaiset ilmiöt eivät kuulu fysiikan vaan biologian alaan. - Ilmaisu "hänellä on hyvä fysiikka" tms., joka kuuluu lähinnä arkikieleen, voi viitata yleiseen ruumiinrakenteeseen mutta ehkä yleisemmin kunkinhetkiseen fyysiseen kuntoon.

fysikaalinen fysiikan alaan kuuluva t. siihen perustuva ¶ Usein vastakohtana kemian ja biologian alaan kuuluville asioille. Lääketieteessä fysikaalinen hoito tarkoittaa fysioterapiaa, fysikaalinen tutkimus vastaavasti sellaisia potilaan tutkimisen menetelmiä kuin tarkastelu, tunnustelu, hengitysäänien kuuntelu, koputtelu ja lämpötilan mittaus.

fysio- luonnon-, luonto-

fysiognomia = fysionomia

fysiokraatti fysiokratian kannattaja, fysiokratisti

fysiokratia Ranskassa 1700-luvulla esiintynyt taloustieteen koulukunta, joka korosti "luonnon" (etenkin maatalouden) merkitystä ¶ Myös: fysiokratismi. Sukulaissanoista ks. ismi.

fysiologia elimistön toimintaa tutkiva tiede ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

fysionomia ulkonäkö, kasvonpiirteet

fysioterapeutti (koulutuksen saanut) fysioterapian antaja, lääkintävoimistelija

fysioterapia fysikaalinen kuntoutus ¶ Fysikaalisten tekijöiden kuten kylmyyden, lämmön, valon, sähkövirran, hieronnan, liikehoidon ja ruumiillisen kuormituksen käyttö hoidossa.

fyto- kasvi-

fyysikko fysiikan tutkija; (opiskelijakielessä myös:) fysiikan opiskelija

fyysinen luontoon (fysiikan alaan) kuuluva; aineellinen, esineellinen; ruumiillinen (vastakohtana psyykkiselle)

fäni = fani

föhn [föön] vuoristosta puhaltava kuiva, lämmin tuuli ¶ Tavallisesti yhdyssanana föhntuuli t. föhn-tuuli.

föönata käsitellä hiukset kuohkeiksi harjalla tai kammalla ja föönillä

fööni hiustenkuivain