Pienehkö sivistyssanakirja, i-alkuiset sanat

iatro- lääketieteellinen, lääketiede-, lääkäri-

ibidem [ibidem t. ibídem t. ibíidem] samassa paikassa (kirjassa); samassa kirjassa ¶ Lyhenne "ibid." tai "ib.". Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

ibis [iibis] = iibis

ibuprofeeni eräs tulehduskipulääke

ictus [iktus t. iiktus] isku, lyönti (mm. tahdinlyönnissä); (runo)paino; taudinkohtaus

id est se on, siis, toisin sanoen ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Lyhennettynä "i.e.".

idea ajatus, aate, mielle; (filosofiassa) olion ei-aineellinen olemus

ideaali ihanne, (perimmäinen) tavoiteltava tila

ideaalinen ihanteellinen, ihanteen mukainen

idealismi (sinisilmäinen) ihanteellisuus, haaveilu; (filosofiassa) oppi siitä, että perimmäinen todellisuus on henkinen, ideoiden maailma (vastakohtana materialismille) ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

idealisoida ihannoida, kuvitella ihanteen mukaiseksi (usein: todellisuuden kieltävästi)

ideationaalinen ideaa t. ideoita koskeva, idea-; käsitteen luonnetta koskeva

idem [idem t. iidem] sama ¶ Lyhenne "id.". Sana on sitaattilaina latinasta, jossa se ääntyy maskuliinisena [iidem], neutrina [idem].

identifikaatio = identifiointi

identifioida tunnistaa (joksikuksi t. joksikin); yksilöidä; samastaa; samastua

identiteetti samuus, yhtäpitävyys; sisin olemus, itseys; henkilöllisyys

identtinen täysin samanlainen, yhtäläinen ¶ Identtisiksi kaksosiksi sanotaan kaksosia, jotka ovat peräisin samasta munasolusta ja joilla siten on sama perimä ja jotka siten ovat miltei yhdennäköiset.

ideografia käsikirjoitus, ideogrammeihin perustuva kirjoitus

ideografinen käsitettä ilmaiseva (merkki), käsitekirjoitus-

ideogrammi käsitemerkki, käsitettä kuvaava graafinen symboli; sanamerkki; (kuvataiteessa) kuvallinen ilmaus, jonka osien suhteilla on ratkaiseva merkitys ¶ Harvinaisempi synonyymi: ideografi. Ideogrammeja ovat esimerkiksi liikennemerkit, karttojen symbolit ja matemaattiset symbolit. Ideogrammi on yleensä kielestä riippumaton. Vrt. piktogrammi. Kiinan kirjoitusmerkkejä kutsutaan usein ideogrammeiksi, mutta sopivampi nimitys on "sanamerkki", koska ne eivät tarkoita ideoita sinänsä vaan (yksitavuisia) sanoja. ("Sanamerkki" toisaalta tarkoittaa tavaramerkkiä, joka on sana.)

ideoida keksiä ajatuksia (jonkin ongelman ratkaisemiseksi)

ideologia (poliittinen tms.) aatejärjestelmä ¶ Sanalla on usein kielteinen sävy: ideologia ajatellaan ahtaaksi oppijärjestelmäksi, joka estää kannattajaansa näkemästä sen kanssa ristiriidassa olevia todellisuuden piirteitä. Sukulaissanoista ks. logia. Erityisesti: "ideologi" 'ideologian luoja t. kehittäjä'.

idiolekti yksilönkieli ¶ Yksilön käyttämä kieli eri muotoineen ja vivahteineen. Myös vastinetta "yksilömurre" on käytetty.

idiomaattinen jollekin kielelle tms. ominainen, idiominomainen

idiomi jollekin kielelle tai kielimuodolle ominainen sana t. sanonta; (yksilön tai ryhmän) kielimuoto

idiooma = idiomi

idiootti tollo, ääliö; syvästi vajaamielinen ¶ Periaatteessa sana tarkoittaa vajaamielisyyden syvintä astetta, jossa ihminen jää pysyvästi parivuotiaan lapsen älylliselle tasolle. Käytännössä sitä käytetään karkeahkona haukkumasanana.

idiopaattinen itsenäinen, omasyntyinen (sairaus); (psykologiassa:) itsekohtainen

idiopatia itsenäinen sairaus

idiosynkraattinen ominainen, erikoislaatuinen; idiosynkrasialle ominainen t. sen aiheuttava

idiosynkrasia yksilön tai ryhmän käyttäytymiselle ominainen erikoispiirre, erikoislaatu, omituisuus; voimakas vastenmielisyys tai yliherkkyys esim. jotain ainetta kohtaan

idiot savant [idiosavã´] vajaamielinen henkilö, joka on huippulahjakas jollakin erityisalueella, esimerkiksi ilmiömäinen päässälaskija ¶ Ilmaisu on sitaattilaina ranskasta ja tarkoittaa sananmukaisesti "osaava idiootti".

idiotia typeryys, ääliömäisyys; syvä vajaamielisyys (vrt. idiootti)

idiotismi = idiotia

idoli ihailtu ja palvottu ihminen; jumalankuva

idylli ihanteellinen, tunnelmallinen, viehättävä, rauhallinen tila t. paikka; sellaista esittävä maalaus; luonnonidylliä kuvaava sävellys t. runo

idyllinen idyllin kaltainen, ihanteellinen

iglu eskimoiden puolipallon muotoinen lumimaja; kuormalavan päälle asetettava, tavaraa suojaava muovikupu ¶ Sanaa käytetään nykyisin myös joistakin muista puolipallon muotoisista rakennelmista kuin lumimajoista, esimerkiksi lasisista kojuista.

ignoorata (ark.) ignoroida

ignorantti [iŋnorantti t. ignorantti] tietämätön, sivistymätön

ignoroida [iŋnoroida t. ignoroida] jättää huomiotta, sivuuttaa

iibis eräitä haikaralintuja ¶ Mm. muinaisten egyptiläisten palvoma pyhä iibis.

iiris silmän värikalvo; kurjenmiekka (eräs kasvisuku); sateenkaari ¶ Silmän värikalvo sisältää yksilöllisen kuvioinnin, ja siksi sitä voidaan käyttää biometrisessä tunnistuksessa. Kasveista puhuttaessa "iiris" ja "kurjenmiekka" tarkoittavat samaa, mutta iiris-sanaa käytetään yleensä leikkokukista ja koristekurjenmiekkojen yleisnimityksenä. Sanan tavallinen kirjoitusasu "iris", mutta normien mukainen asu on pitkävokaalinen (paitsi tieteellisessä nimessä Iris ja muissa sitaattilainoiksi tulkittavissa yhteyksissä).

ikebana (japanilainen) kukkienasettelutaito

ikoni (ortodokseilla) pyhä kuva; (datatekniikassa) kuvake; (semiotiikassa) merkki, joka kuvaa kohdettaan yhdennäköisyydellä; luonteenomainen ilmentymä, symboli ¶ Semiotiikan ikoni-käsite kattaa esimerkiksi kuvakkeen eli pienen kuvasymbolin, joka esittää tietokonetta ja toimii tietokoneen kuvaruudulla käyttäjän omaa tietokonetta edustavana symbolina. Kaikki kuvakkeet eivät kuitenkaan ole ikoneja yhdennäköisyysmielessä, vaan ne voivat olla myös sovinnaisia merkkejä, esimerkiksi tietokoneohjelman tunnuskuvia. Tästä huolimatta kuvakkeita kutsutaan englannin kielessä nimellä icon, ja tämän vaikutuksesta suomessakin on jonkin verran käytetty ikoni-sanaa kuvakkeen merkityksessä.

ikono- kuva-; ikoni-

ikonografia kuvataiteen teosten alkuperän, kehityksen ja merkityksen tutkimus

ikonografinen ikonografiaan kuuluva

ikonoklasti kuvainraastaja ¶ Alkujaan kristinuskon piirissä vallinnut suuntaus, joka vastusti kuvien käyttöä kuvainpalvontana ja tämän takia jopa rikkoi kuvia. Myöhemmin yleisemmin ja kuvaannollisemminkin.

ikonostaasi seinä, jolla on pyhiä kuvia (ikoneja) ja joka erottaa alttarin muista tiloista ortodoksisessa kirkossa

ikosaedri säännöllinen kaksikymmentahokas

iktyo- kala-

iktyologia kalatiede ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

iktyonomi kalatalouden alan määrätynlaisen tutkinnon suorittanut henkilö

iktyoosi suomutauti ¶ Perinnöllinen ihosairaus, jossa iho hilseilee ja suomuilee.

illatiivi eräs suomen kielen sijamuoto; esim. sanan "talo" illatiivi on "taloon" ¶ Illatiivin pääte vaihtelee (esim. kirja:kirjaan:kirjoihin, vene:veneeseen:veneisiin, maa:maahan:maihin) mutta on tavallisimmin loppuvokaalin pidentymä ja -n. Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: sisätulento.

illegaalinen laiton, lainvastainen

illiberaali epäliberaali, liberaalien periaatteiden vastainen ¶ Uudehko poliittinen iskusana.

illitteraatti lukutaidoton; luku- ja kirjoitustaidoton; oppimaton, tietämätön

illuminaatio valaistuminen, sisäinen ymmärrys (yliaistillisesta); tekstien yms. koristelu väritetyin alkukirjaimin; juhlavalaistus

illusorinen kuviteltu, näennäinen, harha-

illustraatio kuva, kuvitus, valaiseva esimerkki

illuusio todellisuuden tuntuinen kokemus tai käsitys, joka ei vastaa todellisuutta ¶ Etenkin taideteoksen synnyttämästä vaikutelmasta. Vanhemmassa kielessä muodossa "illusioni".

imaami islamilainen rukousten johtaja ja yhteisön hengellinen neuvonantaja ¶ Sunnalaisuudessa vain rukousten johtaja; šiialaisuudessa yhteisön hengellinen johtaja, jolla on myös maallista valtaa.

image [imidž] maine, hahmo, (henkilö- t. yritys)kuva ¶ Tavallisemmin: imago.

imaginaari- imaginaarinen; imaginaariluku-

imaginaariluku luku, joka on kahden reaaliluvun pari siten, että tällaisille pareille on määritelty eräät matemaattiset operaatiot ¶ Imaginaariluku siis koostuu kahdesta komponentista; niitä sanotaan reaaliosaksi ja imaginaariosaksi.

imaginaarinen kuvitteellinen, kuviteltu; (matematiikassa) imaginaarilukuihin t. niiden toiseen komponenttiin liittyvä ¶ Myös asussa "imaginäärinen"; ks. Mistä kielestä? (binäärinen vai binaarinen?).

imago maine, hahmo, henkilö- tai yrityskuva; täysimuotoinen hyönteinen; (psykoanalyysissä) syvyyspersoonassa säilynyt psyykkinen kuva itsestä t. rakastetusta

imbesilli eräs haukkumasana; keskivaikeasti vajaamielinen, vähämielinen

imitaatio jäljittely, matkiminen

imitaattori jäljittelijä, (ihmisten puheen, eleiden yms.) matkija

imitoida jäljitellä, matkia

immanenssi läsnäolo (varsinkin Jumalan)

immanentti läsnäoleva (varsinkin Jumala) ¶ Myös: immanenttinen; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?

immateriaalinen aineeton, ei-aineellinen ¶ Eräitä oikeuksia kuten tekijänoikeutta ja patenttioikeutta kutsutaan immateriaalisiksi, koska niitä on pidetty omistusoikeuteen verrattavina siten, että omistuksen kohde ei ole aineellinen vaan esimerkiksi sävellys tai keksintö. Ks. Yleistietoa immateriaalioikeudesta.

immersiivinen uppouttava ¶ Yleensä kuvaannollisesti taideteoksesta, teknisestä järjestelmästä tms., joka "uppouttaa" ihmisen kuvitteelliseen todellisuuteen, saa hänet kokemaan olevansa sisällä siinä.

immersio upotus, uppoaminen, peittyminen ¶ Erityisesti: taivaankappaleen joutuminen toisen peittoon; mikroskoopin erotuskyvyn parantaminen panemalla esineen ja objektiivin väliin nestettä, immersioöljyä.

immigrantti maahan muuttanut, maahanmuuttaja ¶ Vertaa sanaan emigrantti.

imminentti uhkaava

immobilisaatio liikkumattomaksi tekeminen

immobilisoida tehdä liikkumattomaksi

immoraalinen moraalin vastainen, epämoraalinen ¶ Vrt. amoraalinen.

immunisoida tehdä immuuniksi

immuniteetti elimistön vastustuskyky, immuunisuus; koskemattomuus, loukkaamattomuus

immuno- immuniteetti-, immuunisuus-, immuunijärjestelmää koskeva

immunosuppressiivinen elimistön immuniteettijärjestelmän toimintaa heikentävä ¶ Immunosuppressiivisia aineita käytetään lääkkeinä elinsiirtojen yhteydessä, jotta elimistö ei torjuisi siirrettä. Immunosuppressiivisuus voi olla myös lääkkeen sivuvaikutus.

immunoterapia hoitomuoto, jossa pyritään vahvistamaan elimistön immuunipuolustusta syöpää vastaan ¶ Myös nimellä "immuno-onkologinen hoito".

immuuni vastustuskykyinen (etenkin taudinaiheuttajia vastaan) ¶ Etenkin elimistön kyvystä puolustautua bakteereja, viruksia ym. vastaan mutta myös henkisestä "vastustuskyvystä" ajatuksia vastaan.

immuunikato = aids

impakti avaruudesta tulevan kappaleen törmäys Maahan; tehovaikutus (esim. mainoksen arvioitavissa t. mitattavissa oleva vaikutus); isku

impaktio (lääketieteessä:) kiilautuminen

impedanssi vaihtovirran kokonaisresistanssi, näennäisresistanssi

impedimentti joutomaa

imperaattori [imperaattori t. impperaattori] sotajoukkojen ylipäällikkö (lähinnä muinaisessa Roomassa); (joskus) keisari, hallitsija

imperatiivi [imperatiivi t. impperatiivi] (verbin) käskytapa, esim. "tule" tai "tulkaa"; käsky, velvoite ¶ Käytännössä vain pieni osa imperatiivimuodoista on varsinaisesti käskeviä; tavallisemmin ne ilmaisevat eriasteisia pyyntöjä ja toivomuksia. Kategorinen imperatiivi tarkoittaa Kantin filosofiassa ihmistä koskevaa ehdotonta moraalista velvoitetta. Teknologinen imperatiivi tarkoittaa, arvostelevassa mielessä, sellaista käsitystä, jonka mukaan se, mikä voidaan (teknisesti) tehdä, pitää tehdä.

imperatiivinen [imperatiivinen t. impperatiivinen] käskevä, määräävä; imperatiivimuotoinen

imperfekti [imperfekti t. impperfekti] eräitä verbien menneen ajan muotoja ¶ Suomen kielioppeihin "imperfekti" on vakiintunut menneen ajan tavallisen muodon (esim. "olin", "meni") nimitykseksi. Nimitys on huono (ja "preteriti" olisi parempi), sillä muiden kielten kuvauksissa "imperfekti" tarkoittaa erityistä menneen ajan muotoa, joka esittää jonkinlaista päättymätöntä tekemistä (tai tekemistä, jonka päättymistä ei ajatella) vastakohtana perfektille.

imperiaalinen brittiläinen (mittayksikkö) ¶ Sanaa käytetään englannin sanan "imperial" vastineena, mutta suomen kielessä on vakiintunutta puhua brittiläisistä mittayksiköistä (tuuma, jalka, pauna ym.).

imperialismi [imperialismi t. impperialismi] suurvallan pyrkimys laajan valtapiirin muodostamiseen ja säilyttämiseen ¶ Historiassa erityisesti: siirtomaavallan rakentaminen. Sukulaissanoista ks. ismi.

imperiumi [imperiumi t. impperiumi t. imppeeriumi] valtakunta, (alueeltaan laaja) suurvalta, suurvallan valtapiiri

implantaatio \implantin(implantti) istuttaminen; hedelmöityneen munasolun kiinnittyminen kohtuun

implantaatti kudokseen asetettu lääkevalmiste, josta lääkeainetta vapautuu elimistöön hitaasti; implantti

implantti istute, kudokseen asetettu vieras esine tai aine tai toisesta paikasta siirretty kudos ¶ Myös: implantaatti.

implementaatio toteutus, implementointi

implementoida toteuttaa ¶ Esimerkiksi toteuttaa jokin tekninen periaateratkaisu käytännössä laitteella tai järjestelmällä. Sanaan liittyy usein se ajatus, että saman periaatteen tai muun abstraktin ratkaisun toteutukset voivat olla erilaisia

implikaatio hiljainen olettamus t. looginen seuraussuhde, implikointi

implikoida ilmaista julki lausumatta, olettaa ymmärretyksi; antaa peruste loogisesti päätellä jotain ¶ Logiikassa "A implikoi B:n" sisältää sen, että A:sta loogisesti seuraa B. Myös: implisoida; ks. K vai s?

implisiittinen johonkin sisältyvä, siitä pääteltävissä oleva, julkilausumaton ¶ Vastakohta: eksplisiittinen.

implisoida = implikoida

imponoida tehdä vaikutus ¶ Myös: imponeerata (joka on nykyisin yleensä sävyltään leikillinen).

impotenssi kyvyttömyys (erit. miehen kykenemättömyys yhdyntään)

impotentti kykenemätön (erit. yhdyntään kykenemätön mies)

impregnoida imeyttää, kyllästää (nesteellä) ¶ Etenkin tekstiilin kyllästämisestä vettä, likaa, hometta ym. hylkiväksi imeyttämällä siihen sopivia nesteitä sekä hiilidioksidin lisäämisestä nesteeseen painetta käyttämällä.

impressaari teatterikiertueen, taiteilijan tms. sopimus- yms. sasioiden järjestelijä ¶ Nykyisin käytetään yleensä sanaa manageri. Aiemmin myös asussa "impressaario".

impressio vaikutelma

impressionismi taidesuunta, joka pyrkii ilmaisemaan hetkellisiä vaikutelmia ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

improbatur [improbaattur t. improbáatur] suorituksen hylkäävä arvostelu eräissä arvosteluasteikoissa, 'hylätään' ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Arkikielessä usein "i".

impromptu improvisaation luonteinen pianosävellys

improvisaatio improvisointi t. improvisoitu esitys, tuote tms.

improvisoida esittää tai tuottaa valmistelematta, esim. äkillisen tarpeen ilmaannuttua

impulsiivinen mielijohteen mukaan toimiva

impulssi alkusysäys; mielijohde; (fysiikassa) liikemäärä, nopeuden ja massan tulo (m·v)

imputaatio (tilastollisissa tutkimuksissa:) paikkaus, puuttuvan tiedon korvaaminen esim. keskiarvolla; (teologiassa:) hyväksilukeminen, vanhurskauttaminen; jonkun syyksi tai ansioksi lukeminen

imputoida suorittaa imputaatio

in suosiossa, muodissa; etuliitteenä: sisään- t. ei- ¶ Itsenäisenä sanana "in" on laina englannista. Etuliitteenä se esiintyy monissa sivistyssanoissa hyvinkin erilaisissa merkityksissä, jotka ovat osittain aivan eri alkuperään.

in casu [iŋ kaasu t. in kaasuu] tapauksittain, kussakin tapauksessa erikseen ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

in corpore [iŋ korpore t. in korpore] kokonaisuudessaan, kaikki (yhdistyksen tms. jäsenet)

in medias res [in mediaas rees] suoraan asiaan, itse asiaan (mennen), kiertelemättä, ilman esipuheita ¶ Sitaattilaina latinasta.

in memoriam [in memoriam t. in memóoriam t. in memóriam] muistoksi, muistolle muistoa kunnioittaen ¶ Sitaattilaina latinasta. Usein ilmaisua edeltää tai seuraa sen henkilön, tapahtuman t. organisaation nimi, jonka muistamisesta on kyse; latinan kieli vaatisi tällöin genetiiviä, mutta yleensä käytetään perusmuotoa.

in silico [in siliko t. in siiliko t. iin silikoo] tietokoneiden avulla tehtävä (biologinen tms. tutkimus) ¶ Latinaa, sananmukaisesti "piissä". Ilmaus viittaa tutkimuksen tekemiseen tietokonesimulaatioilla ja muulla tietotekniikalla, vastakohtana käsitteille in vivo ja in vitro.

in spe [in spee t. iin spee] toivossa ¶ Käytetään leikillisesti tai sellaisen aseman, arvonimen tms. jäljessä, jota jonkun ajatellaan tavoittelevan.

in situ [in situ t. in siitu t. iin situu] "(omalla) paikallaan", jonkin alkuperäisessä paikassa tapahtuva ¶ Esimerkiksi eliölajin in situ -suojelu on sen säilyttämistä alkuperäisessä ympäristössään. Vrt. ex situ.

in toto [in toto t. in totoo] kokonaisuudessaan, täysin

in vitro [in vitro t. in vitroo] elävän olennon ulkopuolella, esim. koeputkessa, tehtävä (koe tms.) ¶ Sananmukaisesti "lasissa", joka viittaa lasiseen koeputkeen tai -pulloon. Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Vrt. in vivo.

in vivo [in viivo t. in viivoo] elävässä olennossa t. solussa tehtävä (koe tms.) ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Vrt. in vitro.

inauguroida [in-auguroida] asettaa virkaan; vihkiä käyttöön

incel [insel] ihminen, joka kokee, ettei voi saada seksuaalista tai romanttista kumppania ¶ Sanaa käytetään etenkin miehistä, jotka kuuluvat tällaisten ihmisten alakulttuuriin, jossa tilanne usein kuvataan naisten viaksi.

incognito [iŋkóŋnito t. iŋkógnitoo] = inkognito

indefiniittinen epämääräinen, määräämätön

indeksi suhdeluku; luettelo, hakemisto; osoitin, ilmaisin; symboliin liitetty lisämerkki; paikan taulukossa osoittava luku (t. muu suure) ¶ Yhteistä merkityksille on, että indeksi osoittaa jotain, viittaa johonkin. Yleiskielessä pelkkä "indeksi" tarkoitti aiemmin usein elinkustannusindeksiä, joka kuvastaa hintatason muutoksia; sana voi tarkoittaa muitakin vastaavia suhdelukuja.

indeksoida varustaa indeksillä; viedä indeksiin

indeterminismi käsitys, jonka mukaan on olemassa luonnonlaeista riippumattomia tapahtumia ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

indie [indie t. indi] riippumaton, itsenäinen, riippumattoman (pien)tuottajan tuottama ¶ Mm. elokuvista ja musiikkiäänitteistä. Yleensä yhdyssanoissa, esim. "indie-sarjakuva". Lyhentymä englannin sanasta independent 'riippumaton'.

indifferenssi indifferenttisyys

indifferentti yhdentekevä; välinpitämätön; (kemiassa) reagoimaton; (fysiikassa) sellainen tasapainotila, jonka ympärillä on muita tasapainotiloja

indigo eräitä trooppisia kasveja; syvänsininen väri(aine) ¶ Indigoväriä valmistettiin aluksi indigokasveista. Indigo on spektrissä sinisen ja violetin välissä.

indiisi = indisio

indikaatio ilmaus, osoitus (jostakin); taudin oireet (etenkin aiheena jonkin lääkkeen käyttämiseen, hoidonaiheet)

indikaattori ilmaisin, (jonkin asiantilan) osoitin

indikatiivi verbin eräs tapaluokka, "tositapa" ¶ Esittää tekemisen, tapahtumisen tai olemisen todellisena, esim. "esitän", "esitit".

indikatiivinen osoittava, ilmaiseva; indikatiivimuotoinen

indikoida osoittaa, ilmaista ¶ Vrt. indisoida.

indisio aihetodiste ¶ Oikeudenkäynnissä epäsuora todiste syyllisyydestä (esim. kellään muulla kuin syytetyllä ei ollut tilaisuutta tehdä rikos) tai yleisemmin seikka, joka epäsuorasti osoittaa jonkin oikeudellisesti merkitsevän asian. Myös: indiisi.

indisoida tehdä aiheelliseksi, olla aiheena; indikoida ¶ Alkujaan indikoida-sanan rinnakkaisasu, mutta s:llinen muoto on ainakin erään tulkinnan mukaan eriytynyt toiseen merkitykseen: etenkin lääketieteessä sillä tarkoitetaan, että jotkin oireet tekevät aiheellisiksi jonkin hoidon (eli osoittavat eli indikoivat hoidon aiheellisuuden).

indispositiivinen pakottava, ei-dispositiivinen

individi yksilö

individuaalinen yksilöllinen

individualismi yksilöllisyyttä korostava oppi t. asenne ¶ Sanaan voi liittyä sekä hyvin myönteisiä arvostuksia että moittivaa sävyä (yhteisöön torjuvasti suhtautuva yksilökeskeisyys, "sooloilu" ja jopa itsekkyys). Sukulaissanoista ks. ismi.

indo- Intiaan liittyvä, Intia-, intialais- ¶ Usein koko Intian niemimaahan (Etu-Intiaan) viitaten.

indoeurooppalainen erääseen laajaan kielikuntaan kuuluva ¶ Indoeurooppalaiseen kielikuntaan kuuluvat useimmat Euroopan kielet, joista monet ovat siirtomaa-ajalla levinneet laajalle muihin maanosiin, ja monet kielet Intiassa. Sanaa käytetään myös viittaamaan kyseisiä kieliä puhuviin kansoihin. Harvinaisempi nimitys: indogermaaninen.

indogermaaninen = indoeurooppalainen

indogermanisti = indoeurooppalaisten kielten tutkija

indoiranilainen erään kieliryhmän nimitys ¶ Indoiranilaisia kieliä puhutaan Intian niemimaalla ja Iranissa. Ne kuuluvat indoeurooppalaisiin kieliin.

indoktrinaatio indoktrinointi

indoktrinoida ujuttaa, iskostaa mieleen

indopasifinen Intian valtameren ja Tyynen meren alueeseen kuuluva ¶ Sanalla viitataan sekä merialueeseen että laajemmin alueesta, johon kuuluu myös maa-alueita kuten Intia, Indokiina ja Kiina.

induktanssi (sähköopissa) induktion aiheuttaman magneettikentän (magneettivuon) muutoksen suhde sähkövirran voimakkuuden muutokseen ¶ Yksikkö (SI-järjestelmässä) henry.

induktiivinen yksityisestä yleiseen päättelevä; muunlaiseen induktioon perustuva t. liittyvä

induktio yleisen päätelmän johtaminen yksittäistapauksista; sähkövirran syntyminen muuttuvan magneettikentän vaikutuksesta; eräs matemaattinen päättelymenetelmä; vaikutus, joka saa alkion kudokset erilaistumaan ¶ Filosofiassa induktio tarkoittaa mm. yleisen säännön päättelemistä suuresta määrästä yksittäisiä havaintoja; vrt. deduktio. Fysiikassa puhutaan sähkömagneettisesta induktiosta. Matemaattinen induktio on päättely, jossa osoitetaan, että luvulla 0 (tai 1) on jokin ominaisuus, ja sitten, että jos millä tahansa kokonaisluvulla n on kyseinen ominaisuus, niin myös luvulla n on se; lukuja koskevista säännöistä seuraa, että tällöin kaikilla kokonaisluvuilla 0:sta (tai 1:stä) alkaen on kyseinen ominaisuus; tätä sanotaan joskus täydelliseksi induktioksi. Biologiassa induktio tarkoittaa alkionkehityksessä kudosten vaikutusta toisiinsa tai aineen vaikutusta kudokseen siten, että erilaistumaton kudos alkaa erilaistua määräsuuntaan.

induktori laite, joka synnyttää sähkövirran induktiolla; kudos tai aine, joka aiheuttaa alkionkehityksessä induktion

indulgenssi ane (katolisessa kirkossa); anteeksiantavaisuus

indusoida aiheuttaa (sähkömagneettinen) induktio

industrialismi teollistuminen ja siihen liittyvät yhteiskunnalliset ilmiöt

inertia hitaus, jatkavuus, vitkaisuus ¶ Varsinkin fysiikan terminä, tarkoittamassa sitä massan ominaisuutta, että se pyrkii säilyttämään liiketilansa (paikallaanolon tai suoraviivaisen liikkeen).

inertti (kemiallisesti) tehoton, reagoimaton

inessiivi eräs suomen kielen sijamuoto, -ssa- tai -ssä-loppuinen ¶ Esim. "talossa". Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: sisäolento.

infantiili lapsellinen, lapsuusikään kuuluva; lapsenomainen, kehittymätön ¶ Aiemmin myös "infantiilinen"; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?

infantilismi infantiilisuus; kehityshäiriö, jossa ihminen jää ruumiillisilta tai henkisiltä ominaisuuksiltaan lapsen tasolle

infarkti (sepel)valtimotuloksen aiheuttama paikallinen kudoskuolio (etenkin sydämessä); sellaisen aiheuttava verenkiertohäiriö ¶ Yleiskielessä

infektio tartunta, taudinaiheuttajien pääsy elimistöön, aineeseen tms.

infektoida tartuttaa, aiheuttaa infektio

inferenssi päätelmä

infernaalinen kammottava, helvetillinen

inferno helvetti t. helvetinkaltainen tila

infiniittinen nominaalimuotoinen (verbi); rajoittamaton

infinitesimaalinen äärettömän pieni

infinitiivi verbin nominaalimuoto, jota käytetään substantiivin tavoin ¶ Useissa kielissä verbillä on vain yksi infinitiivi, mutta suomessa niitä on useita, mm. "tehdä", "tehdessä", "tehden", ja osalla niistä on substantiivista taivutustakin.

inflaatio rahan arvon lasku; arvon aleneminen ¶ Ilmenee tuotteiden keskimääräisen hintatason nousuna. Vrt. deflaatio. Usein kuvaannollisesti (ja väljähtyneesti) käytettynä, esim. "sana se-ja-se on kokenut inflaation" 'menettänyt merkitystään, tullut laajan käytön takia sisällyksettömäksi'.

inflatorinen inflaatiota aiheuttava; inflaatiota merkitsevä, inflaatio-

influenssa eräs usein epidemiana esiintyvä, hengitysteiden kautta leviävä virustauti(ryhmä) ¶ Usein influenssaksi kutsutaan flunssaa, mutta lääketieteessä nämä pyritään pitämään erillään. Influenssan aiheuttajia tunnetaan muutamia viruksia, ja influenssa on etenkin vanhoille ja huonokuntoisille vaarallinen ja on aiheuttanut suurta kuolleisuutta. Flunssan aiheuttajia on useita, ja flunssa, "nuhakuume", on useimmiten vaaraton, vaikkakin ikävä. Influenssaan on rokotteita, flunssaan ei.

influenssi sähkövarauksen siirtyminen; magneettisuuden syntyminen magneettikentän vaikutuksesta; vaikutus

info (arkikielessä ja kylteissä yms.) informaatio; informaatiopiste

infokratia tiedotusvälineiden valta, julkisen sanan valta ¶ Pääministeri Kalevi Sorsan v. 1984 käyttöön ottama sana, johon liittyy ainakin jonkinasteinen arvosteleva sävy.

informaali epämuodollinen, vapaamuotoinen, ei-formaali ¶ Myös "informaalinen", mutta tavallisesti sanaa käytetään ilman -nen-loppua; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?.

informaatikko tietopalvelua (työkseen) hoitava henkilö

informaatio data; tieto; tiedotus, tiedottaminen; (järjestelmän) järjestyneisyys ¶ Aiemmin "informaatio" tai lyhentyneenä, arkikielisenä "info" tarkoitti etupäässä tietoa tai tiedon esitystä, etenkin käytännöllistä, teknistä tietoa. Nykyisin se hyvin usein esiintyy samassa merkityksessä kuin data. Informaatioteoriassa sillä tarkoitetaan erottelua, joka vähentää epäjärjestystä eli entropiaa.

informaatiotekniikka = datatekniikka

informaatioteknologia = datatekniikka

informatiikka oppi informaation käsittelystä; tietopalvelu; datatekniikka ¶ Sanan merkitys vaihtelee, mutta siinä painottuu yleensä tietosisältö, informaatio, enemmän kuin tekninen datan käsittely.

informatiivinen tietopitoinen, (hyvin) tiedottava; (vain) tietoa antava, ei normatiivinen

informoida tiedottaa, antaa tieto ¶ Tätä sanaa käytettäessä ilmaistaan tiedon saaja partitiivilla, esim. "informoida johtajaa tilauksesta" 'antaa johtajalle tieto t. tietoja tilauksesta'.

infotainment [infoteinment] tietoa antava viihde, viihteellisesti esitetty informaatio ¶ Viihteen ja tiedotuksen yhdistelmä. Muodostettu sanoista information 'tieto, informaatio' ja entertainment 'viihde'. Vrt. edutainment.

infra (arkikielessä) infrastruktuuri; yhdyssanan alkuosana: ala-, ali-, perusta-

infrapunainen sähkömagneettisen säteilyn se alue, joka on lähinnä (näkyvän) valon alapuolella taajuudeltaan

infrastruktuuri perusrakenne, esim. taloudellisen toiminnan perusedellytykset kuten tiestö ja rahajärjestelmä

infuusio nesteen antaminen letkulla suoraan suoneen

ingressi [iŋressi] kirjoituksen (tai puheen) aloituskappale, usein korostetusti esitetty

inhalaatio sisäänhengitys, inhaloiminen

inhalaattori lääkehöyryn tms. hengittämisen apuväline, lääkesumutin

inhaloida hengittää sisään, vetää henkeen ¶ Varsinkin vesihöyryn, lääkehöyryn, hapen tms. vetämisestä keuhkoihin lääkinnällisessä tarkoituksessa.

inherentti olennaisesti johonkin kuuluva, jonkin olemukseen sisältyvä, ominais-

inhibiittori kemiallista reaktiota estävä (hidastava) aine

inhibitio estäminen

initiaali alkukirjain, sanan, lauseen tai muun rakenteen ensimmäinen kirjain

initiaatio riitti, jolla yksilö asetetaan uuteen asemaan yhteisössä; sen vaatima suoritus

initiatiivi aloite

injektio ruiske

injektoida (lääketieteessä ym.) antaa ruiske; (tekniikassa) ruiskuttaa ainetta rakenteen sisään

injisoida = injektoida ¶ Harvemmin muodossa "injisioida".

inka erääseen nykyisen Perun alueella eläneeseen intiaanikansaan kuuluva; sen hallitsija

inkarnaatio ruumiillistuma; ruumiillistuminen, "lihaksi tuleminen" ¶ Varsinkin jumalallisten olentojen syntymisestä ihmiseksi mutta myös kuvaannollisesti asioiden tai ideoiden konkretisoitumisesta.

inkarnoitua ruumiillistua, saada inkarnaatio; henkilöityä, ilmetä jossakussa

inkivääri eräs trooppinen ruohokasvi; sen juurakko t. siitä valmistettu mauste

inklusiivinen sisältyvä t. sisällyttävä (vrt. inkluusio)

inkluusio mukaan ottaminen, sisällyttäminen; johonkin sisältyminen ¶ Matematiikassa yms. inkluusio tarkoittaa esimerkiksi joukon sisältymistä toiseen. Koulutuksessa inkluusio tarkoittaa, että vammaiset ja muut, joilla on erityisiä tarpeita, mahdollisimman paljon käyvät samaa koulua kuin muut eivätkä erilliskouluja t. -luokkia.

inkognito [iŋkóŋnito t. iŋkoŋnito] tuntemattomana, nimettömänä t. peitenimellä ¶ Varsinkin julkisuuden henkilön esiintymisestä siten, että hän haluaa, ettei häntä tunnisteta. Myös: incognito (joka voidaan tulkita sitaattilainaksi latinasta, 'tuntemattomana').

inkongruenssi [iŋkoŋruenssi] mukautumattomuus, kongruenssin puute

inkongruentti [iŋkoŋruentti] mukautumaton, epäkongruentti

inkontinenssi pidätyskyvyttömyys ¶ Varsinkin kyvyttömyys täysin hallita virtsaamista, virtsankarkailu.

inkorporoida yhdistää, liittää yhteen

inkorrekti [iŋ-korrekti] virheellinen, väärä; tahditon, epähieno ¶ Vastakohta: korrekti.

inkrementaalinen lisäyksittäinen, (pienien) lisäysten kautta tapahtuva

inkrementoida lisätä, kasvattaa (esim. laskuria)

inkrementti lisäyksen (kasvun) määrä

inkubaatio tasalämmössä pitäminen; taudin itämisvaihe; pyhässä paikassa nukkuminen neuvon saamisen tai parantumisen takia

inkubaattori lämpökaappi; keskosten hoitoon käytetty laite, keskoskehto

inkuboida pitää lämpökaapissa

inkunaabeli irtokirjaimilla painettu varhainen, viimeistään vuonna 1500 ilmestynyt kirja ¶ Käsitteelle on jossain määrin käytetty nimitystä "kehtopainate".

inkvisiittori inkvisition jäsen

inkvisitio katolisen kirkon järjestelmä vääräoppisten etsimiseksi ja rankaisemiseksi ¶ Usein inkvisitio kuvataan kidutuksen tai mielipidevainon välineeksi, ja erilaisia järjestelmiä, jotka koetaan sellaista harjoittaviksi, saatetaan kutsua inkvisitioksi. Joskus "inkvisitio" tarkoittaa vain kuulusteluksi tai "tiukkaamiseksi" koettua käytöstä.

inno- innovaatio-

innovaatio keksintö, uusi menetelmä (varsinkin taloudellisesti hyödyllinen)

innovatiivinen kekseliäs, innovaatioita tuottava

innovoida keksiä innovaatioita

input syöte, lähtötiedot; ehdotukset, ideat

insatsi laulu- tai soitinäänen alkusävel, aloke

insentiivi kannuste, yllyke, kiihoke, motiivi

insertio lihaksen kiinnityskohta; sisään asettaminen

insertoida asettaa sisään t. väliin

insertti jonkin sisään asetettava t. asetettu esine t. aine t. esitys ¶ Esineistä puhuttaesa insertti voi olla esimerkiksi valumuottiin ennen valua pantu esine, joka siis näin valetaan toisen esineen sisään. TV-toiminnassa: lyhyehkö ohjelma, joka on osa makasiiniohjelmaa, tai mainostarkoituksessa esitetty näyte (tulevasta) ohjelmasta tai elokuvasta. Elokuvassa: lähikuva jostakin yksityiskohdasta. Lehdessä: ilmoitusliite.

insesti lapsen seksuaalinen riisto; lähisukulaisten välinen sukupuolisuhde, sukurutsa ¶ Alkujaan, ja edelleen mm. antropologiassa, sana tarkoittaa hyvin läheisten sukulaisten, kuten sisarusten, välistä avioliittoa tai muuta sukupuolisuhdetta, etenkin tarkasteltaessa tapoja ja sääntöjä, jotka kieltävät sellaisen (insestitabu). Nyttemmin sanaa "insesti" on ruvettu käyttämään omiin lapsiin (tai esim. lapsenlapsiin) kohdistetusta seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

insidenssi yhteensattuma; tapahtuma; sairastuvuus ¶ Lääketieteessä "insidenssi" tarkoittaa tietyn taudin uusien sairastapausten suhteellista määrää väestössä jonakin ajanjaksona, yleensä sairastapauksina 100 000 henkeä kohti vuodessa. Vrt. prevalenssi.

insidentti sattumus, normaalista poikkeava tapahtuma ¶ Eräissä yhteyksissä terminä, joka tarkoittaa normaaliksi määritellystä toiminnasta poikkeavaa tapahtumaa, usein häiriöksi tulkittavaa.

insinööri tekniikan alan määrätynlaisen tutkinnon suorittanut; tekniikan ammattilainen t. sellaiseksi ajateltu ¶ Usein sanaan liittyy määrite, joka täsmentää, millaisessa oppilaitoksessa suoritetusta tutkinnosta on kyse, esim. diplomi-insinööri. Sellaisten määritteiden käytössä saattaa asianomainen itse olla tarkkana. Yleiskielessä insinööreiksi saatetaan kutsua, usein arvostelevassa sävyssä, "teknisesti ajatteleviksi" koettuja ihmisiä.

insolvenssi maksukyvyttömyys

insomnia unettomuus ¶ Nukahtamisvaikeus, katkonainen nukkuminen tai heräily.

inspehtori tarkastaja, hoitaja; ylioppilaskunnan valvoja

inspektio tarkastus

inspiraatio innoitus, innostus (etenkin tieteelliseen t. taiteelliseen työhön); sisäänhengitys ¶ Teologiassa inspiraatioksi kutsutaan Pyhän Hengen suoraa vaikutusta Raamatun kirjoittajien työhön; ajatus tämän inspiraation (henkeytyksen) luonteesta vaihtelee.

inspiroida innoittaa, antaa inspiraatio

installaatio laitteisto, järjestelmä; taiteellinen rakennelma; installointi

installoida asentaa, saattaa käytettäväksi; asettaa virkaan ¶ Sanaa käytetään sekä laitteiden että varsinkin tietokoneohjelmien asentamisesta.

instanssi oikeus- tai hallintoaste; (puhek.) viranomainen t. vastaava

instant pika- ¶ Määriteosana yhdyssanoissa, esim. "instant-kahvi" 'pikakahvi' (käytännössä jauhemainen kahvivalmiste, joka kuumaan veteen sekoitettuna tuottaa kasvia; myös näin valmistetusta kahvista).

instillaatio tiputus, lääkken tiputtaminen esim. silmään, korvaan tai haavaan ¶ Sanaa käytetään joskus myös mm. rakon huuhtelusta lääkettä sisältävällä nesteellä.

institutionaalinen laitosmainen, laitostunut, laitokseksi muodostettu

institutionalisoida muodostaa instituutioksi, järjestää pysyväksi

instituutio laitos, (hallinnollinen tms.) järjestelmä t. yksikkö

instituutti tutkimuslaitos t. vastaava; (ylempi) oppilaitos

instruktiivi eräs suomen kielen sijamuoto, ilmaisee tapaa, olosuhdetta ym., esim. "käsin" ¶ Nykyisin enimmäkseen monikkomuotoisena ja melko harvinaisena, paitsi vakiintuneissa, adverbinomaisissa ilmaisuissa. Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: keinonto. Merkitys kuvataan usein välinettä kuvaavaksi, mitä myös nimitykset heijastavat, mutta tyypillisemmin instruktiivi ilmaisee tekemisen tapaa tai tyyliä taikka tekemisessä mukana olevaa asiaa (ks. ISK § 1263). Vrt. instrumentaali.

instruktiivinen opettavainen, valaiseva; toimintaohjeita antava; ohjaileva (tyylilaji)

instruktio toimintaohje (esim. koehenkilölle tai opiskelijalle); ohje, neuvo; määräys

instruktionismi eräs oppimisteoria, korostaa mm. instruktioiden merkitystä

instrumentaali eräiden kielten, mm. venäjän, sijamuoto, joka ilmaisee mm. välinettä t. keinoa ¶ Yhdyssanojen alkuosana myös = instrumentaalinen. Vrt. instruktiivi.

instrumentaalinen soittimellinen, soittimia käyttävä (musiikki); välinettä t. keinoa osoittava

instrumentoida (tekniikassa):) varustaa välineistöllä, asentaa laitteita, kojeistaa; (musiikissa:) soitintaa

instrumentti väline; koje, kone; erityisesti: soitin

insuliini haiman erittämä hormoni, joka on tarpeen sokeriaineenvaihdunnalle ¶ Sokeritauti (diabetes) johtuu siitä, että haima ei tuota (tarpeeksi) insuliinia, ja siksi insuliinia annetaan lääkkeeksi siihen.

intarsia kuviointitapa, joka perustuu eri materiaalien käyttöön pinnan eri osille ¶ Tavallisimmin tarkoitetaan puuhuonekalun tai muun puupinnan kuvioimista upottamalla yhdestä puulajista tehtyyn pintaan muusta lajista t. muista lajeista leikattuja kuviota. Intarsiaksi voidaan kutsua myös kuviollisen tekstiilin tuottamista käyttämällä erivärisiä lankoja, eri kivilajeja yhdistelemistä kuviopintojen tuottamiseksi ym.

integraali (matematiikassa) eräs funktioon liittyvä suure ¶ Integraalin käsitteeseen voidaan päätyä mm. siten, että funktion arvoalue jaetaan pieniin osiin ja funktion keskimääräinen arvo kussakin osassa kerrotaan osan leveydellä t. pinta-alalla ja tulokset lasketaan yhteen; integraali voidaan määritellä sellaisten summien raja-arvoksi, kun osien kokoa rajattomasti pienennetään.

integraatio yhdentyminen t. yhdentäminen (etenkin taloudellinen), integroituminen t. integroiminen

integraattori yhdentämistä integrointia tekevä ihminen, laite tai organisaatio; (aiemmin:) laite, jolla voidaan määrittää funktion integraali

integriteetti (valtion alueen t. ihmisen persoonan) koskemattomuus, eheys, loukkaamattomuus

integroida yhdentää, muodostaa yhtenäise(mmä)ksi kokonaisuudeksi; laskea integraali ¶ Sanaa ja etenkin sen passiivijohdosta "integroitua" käytetään laajasti kansainvälisen talouden alalla, kuvaamaan etenkin pyrkimystä muodostaa yhtenäisiä, valtioiden rajat ylittäviä talousalueita. Sanaa käytetään myös yleensä toiminnallisesta yhdentämisestä tai yhdistämisestä. Sosiaalinen integraatio tarkoittaa ihmisten liittymistä tai liittämistä osaksi yhteiskuntaa, sosiaalisiin suhteisiin, muiden joukkoon, vastakohtana eristymiselle. Tekniikassa "integroitu piiri" tarkoittaa monimutkaista elektroniikkapiiriä, mikropiiriä, joka yhtenä kiinteänä kokonaisuutena hyvin pienessä tilassa, "sirulla" (chip). Yleisesti integrointi tarkoittaa tekniikassa toimintojen, tietoaineistojen, palvelujen ym. liittämistä yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Sanan "integroitu" vastineena tällaisessa yhteydessä käytetään joskus sanaa "yhdysrakenteinen". Matematiikassa funktion integrointi tarkoittaa sen integraalin laskemista.

intellekti äly, ymmärrys, ajattelukyky

intellektuaalinen älyllinen

intellektuelli älymystöön kuuluva ihminen

intelligenssi älykkyys, hyvä ymmärrys; älymystö

intelligentsija älymystö, oppineisto (ent. Neuvostoliitossa)

intelligentti älykäs

intendentti tieteellisen tai taiteellisen laitoksen vastuullinen hoitaja

intendentuuri sotilashallinnon osa, joka huolehtii joukkojen talousasioista, muonituksesta ja vaatetuksesta

intensiivinen voimakas, määrätietoinen; voimaperäinen ¶ Viimeksi mainitun merkityksen osalta vrt. sanaan ekstensiivinen.

intensio (sisäinen) voima; (logiikassa) käsitteen olennaiset piirteet; sanan tai muun ilmaisun kaikkia tarkoitteita kuvaavat piirteet

intensionaalinen intensiota koskeva t. korostava

intensiteetti voimakkuus, teho; (fysiikassa erit.:) säteilyn tai aaltoliikkeen teho pinta-alaa kohti

intentio tarkoitus, pyrkimys, tavoite; tavoitteellisuus

intentionaalinen tarkoituksellinen, tavoiteellinen

inter- väli-; keskinäis-

interaktiivinen [inter-aktiivinen] vuorovaikutteinen, interaktioon perustuva

interaktio [inter-aktio] vuorovaikutus, esim. ihmisen ja tietokoneen välinen

intercity [intersiti] kaukoliikenteen juna, joka pysähtyy vain harvoilla asemilla, jotta saavutetaan nopeat yhteydet suurten kaupinkien välille ¶ Kirjoitetaan usein Intercity tai InterCity, mutta kyseessä on junatyypin kansainvälinen nimitys, ei erisnimi. Lyhennetään IC.

interferenssi aaltoliikkeiden yhdistyminen, yhteisvaikutus; kielten vaikutus toisiinsa

interiööri sisusta, sisustuksen kokonaisuus, sisätilat ympäristönä; sisäkuva

interjektio huudahdussana, esim. "hei" tai "ah"

interleukiini eräitä hormonien tapaisia aineita, joita mm. käytetään syövän hoitoon

intermezzo [intermetso] välisoitto; välinäytös

internaalinen sisäinen

internaatti sisäoppilaitos

internationaali (historiassa) sosialistisen työväenliikkeen eräiden kansainvälisten yhteenliittymien nimitys ¶ Kirjoitusasussa "Internationaali" myös laulun nimi ("Kansainvälinen", "Työn orjat - -").

internationalismi kansainvälisyys(aate); kansainvälinen sana, sivistyssana ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

internet eräs maailmanlaajuinen datan lähettämisen järjestelmä, "tietoverkko", ja siihen perustuvat ilmiöt ¶ Vrt. netti. Teknisesti internet voidaan määritellä sen perustana olevan protokollan, TCP/IP:n, mukaan. Sana kirjoitetaan usein isolla alkukirjaimella; erään täysin teoreettisen kehitelmän mukaan "internet" ja "Internet" tarkoittavat eri asioita. Virallisessa taivutuksessa loppu-t ei kahdennu taivutusmuodoissa (internetiä); käytännössä se kahdentuu (internettiä) aina puheessa ja usein kirjoituksessakin.

internoida pidättää, eristää asumaan erossa muista ¶ Etenkin sodan aikana tapahtuvasta vihollismaan kansalaisten (muiden kuin sotilaiden) pidättämisestä ja sijoittamisesta eristysleiriin.

interpersonaalinen yksilöiden välinen ¶ Etenkin viestinnästä. Usein nimenomaan kahdenkeskisestä viestinnästä, vaikuttamisesta (vastakohtana isommassa ryhmässä tapahtuvalle). Myös muodossa "interpersoonallinen".

interpolaatio = interpolointi

interpoloida arvioida funktion arvo jonkin alueen pisteessä siitä, mitä arvoja se saa sen reunoilla ¶ Yksinkertaisimmassa tapauksessa kyse on yhden muuttujan funktion lineaarisesta interpoloinnista, jossa arvo jonkin välin sisällä olevassa pisteessä lasketaan funktion arvoista välin päätepisteissä ikään kuin funktio olisi lineaarinen. Vertaa: ekstrapoloida.

interpretaatio tulkinta, selitys

interrail [interreil] määräaikainen, edullinen, lähinnä nuorille myyty junalippu (kortti), jolla voi matkustaa useimmissa Euroopan maissa; sellaisella tehty matka ¶ Sana esiintyy myös kirjoitettuna Interrail t. Inter-Rail.

interregnum aika, jolloin maassa ei ole yleisesti tunnustettua hallintoa ¶ Usein korvattavissa esim. ilmaisulla "sekasorto" tai "hajaannuksen aika". Sana "interregnum" sisältää ajatuksen tilapäisyydestä ('hallintojen välinen aika'). Sanaa käytetään mm. Saksan alueella 1254 - 1273 vallinneesta tilasta.

interrogatiivinen kysyvä, kysymys-

intersektio leikkausjoukko, leikkaus ¶ Kahden joukon intersektio on niiden alkioiden joukko, jotka kuuluvat kumpaankiin joukkoon.

intersubjektiivinen subjektien välinen, ihmisten keskeinen ¶ Vertaa sanoihin subjektiivinen ja objektiivinen. Yleensä "intersubjektiivinen" tarkoittaa vastakohtaa ennen muuta puhtaasti yksityiselle, henkilökohtaiselle (havainnolle tms.), kun ei haluta väittää, että kyse olisi täysin objektiivisestakaan asiasta.

intertekstuaalinen tekstienvälinen ¶ Esimerkiksi viittaus tekstistä toiseen.

intervalli väli, etenkin suoran kahden pisteen välinen osa t. sävelten korkeusero

interventiivinen intervention sisältävä, interventio

interventio väliintulo, puuttuminen (johonkin) ¶ Esim. sekaantuminen sotilaallisesti toisen maan sisällissotaan. Tutkimuksista puhuttaessa interventio tarkoittaa puuttumista tutkittavaan, etenkin tutkittavan ihmisen elämään vaikuttavia tutkimustoimenpiteitä.

intestinaalinen suolistoa koskeva, suolisto-, sisälmys-

intifada [intifaada] palestiinalaisten taistelu Israelia vastaan tämän miehittämillä alueilla ¶ Usein sana käännetään "kansannousuksi", kun taas toisen osapuolen mukaan kyse on ainakin osittain terrorista.

intiimi yksityisyyteen kuuluva, yksityinen, henkilökohtainen; läheinen (esim. yhdessäolo) ¶ Sana viittaa erityisesti sellaisiin asioihin, jotka ihmiset yleensä haluavat pitää poissa julkisuudesta ja joihin liittyy tunteita ja herkkyyttä, muun muassa (mutta ei yksinomaan) sukupuolielämään.

intimiteetti intiimisyys, yksityisyys (varsinkin asiana, jota oikeusjärjestelmä suojaa)

intoleranssi se, ettei siedä jotakin, sietokyvyn puute, sietämättömyys

intonaatio sävelkulku (etenkin puheessa)

intra (jargonissa:) intranet; yhdyssanojen alkuosana myös: sisäinen, sisä-

intramuraalinen seinämänsisäinen

intranet(ti) internetin tekniikoita käyttävä netti, joka on rajattu jonkin yhteisön sisäiseen käyttöön

intransigentti jyrkkä, tinkimätön (etenkin politiikassa)

intransigenssi jyrkkyys, tinkimättömyys

intransitiivinen sellainen (verbi), jolla ei voi olla objektia; relaatio, joka ei ole lainkaan transitiivinen ¶ Vertaa sanaan transitiivinen. Intransitiivisia verbejä ovat esimerkiksi "iloita" ja "pudota". Relaatio on intransitiivinen, jos siitä, että A on relaatiossa B:hen ja B on relaatiossa C:hen, seuraa, että A ei ole relaatiossa C:hen.

intratekaalinen suoraan selkäydinnesteeseen ruiskutettava

intresantti kiinnostava, mielenkiintoinen ¶ Hiukan vanhahtava sana. Myös asussa "intressantti".

intresentti asianosainen ¶ Henkilö, jonka etuja jokin asia koskee. Myös asussa "intressentti".

intressi etu, etunäkökohdat; tavoite; kiinnostuksen kohde, harrastus

intrigi [intrigi t. intriigi] juoni, vehkeily

intro (arkik.) johdanto, introduktio

introduktio johdanto, "intro"

introspektio itsetutkistelu, oman mielen tutkiminen ¶ Myös psykologian menetelmänä, jossa etsitään ihmismielen yleisiä lainalaisuuksia omia mielenliikkeitä erittelemällä.

introversio sisäänpäin kääntyminen; vastakohta: ekstraversio

introvertti sisäänpäinsuuntautunut ihminen; vastakohta: ekstravertti

intuitiivinen sisäiseen oivallukseen, intuitioon perustuva t. vetoava ¶ Nykyisin sanaa käytetään myös arkisemmin sellaisesta, joka vetoaa ihmisen "luonnolliseen", valmiiseen ymmärtämiskykyyn; esim. tietokoneohjelman käyttöliittymää saatetaan sanoa intuitiiviseksi, kun tarkoitetaan, että se on käyttäjän helppo hahmottaa ja ymmärtää ilman selityksiäkin.

intuitio sisäinen, "vaistonvarainen" oivallus t. näkemys ¶ Yleensä vastakohtana järjestelmälliseen opiskeluun, päättelyyn tai kokeiluun perustuville asioille

inuiitti eskimo ¶ Sanaa on ruvettu käyttämään sen takia, että eskimo-sanaa on pidetty hylättävänä, koska se on ulkopuolisten eskimoille antama nimitys. Asia on kuitenkin kiistanalainen, ja osa eskimoistakin on sitä mieltä, että "eskimo" on parempi nimitys. Myös: "inuit" ja "inuitti".

invaasio suuren joukon tunkeutuminen, hyökkäys (maahan t. alueelle)

invalidi [invalidi t. invaliidi] vammainen

invaliditeetti vammaisuus

invar eräs metalliseos, jota käytetään hienomekaanisissa kojeissa ¶ Sisältää 64 % rautaa, 36 % nikkeliä ja pieniä määriä muita aineita.

invarianssi, \invariantti\suus muuttumattomuus

invariantti muuttumaton (suure tai asia) ¶ Etenkin jostakin, joka pysyy muuttumattomana sen ympärillä olevien asioiden muuttuessa.

invasiivinen (ympäristöönsä) tunkeutuva

invektiivi loukkaus, herjaus ¶ Sanaa on käytetty sekä häväistyskirjoituksta että yksittäisistä loukkaavista sanoista, herjasanoista.

inventaari järjestelmällinen, usein määrätyt vaatimukset täyttävä luettelo tavaroista taikka varoista ja veloista ¶ Etenkin kaupoissa vuosittain laadittava koko varaston luettelo. Myös pitemmässä muodossa "inventaario".

inventio keksintö; suppea, usein kontrapunktinen sävellys

inventoida tehdä inventaario

inversio ylösalaisin t. päinvastoin kääntyminen t. kääntyneisyys ¶ Erityisesti: kieliopissa sanojen tai lauseiden muuttuminen käänteiseen järjestykseen t. sellainen järjestys; musiikissa käännös; lääketieteessä nurinkääntyneisyys, normaalille vastakkainen sijainti; ilmatieteessä lämpötilan nousu ylöspäin mentäessä sekä ilmakehän kerros, joka estää alemman kerroksen leviämisen ylös; biologiassa kromosomin kääntyminen päinvastaiseen asentoon, kääntymä; kemiassa ruokosokerin hajoaminen rypäle- ja hedelmäsokerin seokseksi (inverttisokeriksi); matematiikassa mm. eräs lineaarisen muunnoksen erikoistapaus tai kahden vierekkäisen alkion vaihtaminen keskenään; psykologiassa vietin kääntyminen pois luonnollisesta kohteestaan t. kolmiulotteiseksi hahmotetun tasokuvion kääntyminen päinvastaiseksi katsojan mielessä.

inverssi (matematiikassa) käänteisluku, -matriisi tms.

invertoida kääntää, tehdä inversio

investoida sijoittaa (pääomaa t. muita voimavaroja)

investituura viran tai maaomaisuuden haltijaksi nimittäminen ja (keskiajalla) siihen liittyvä vallan ulkonaisten tunnusmerkkien antaminen

investointi sijoittaminen, investoiminen; sijoitus, sijoitettu rahamäärä tms. t. sillä hankitut tuotantohyödykkeet

invokaatio (esille, paikalle) kutsuminen

involuutio kääntyminen, paluu aiempaan; (matematiikassa:) permutaatio, joka on oma käänteisoperaationsa; (lääketieteessä:) palautuminen toimettomuustilaan, etenkin vanhenemisen myötä tapahtuva surkastuminen tai palautuminen toimettomuuteen, kuten munasarjojen toiminnan lakkaaminen vaihdevuosina

ioni [ioni t. joni] sähköisesti varautunut atomi tai molekyyli ¶ J:llinen ääntämys on ruotsin kielen vaikutusta ja edelleen melko tavallinen.

ioninen ionimuotoinen, sähköisesti varautunut (hiukkanen); ioneita sisältävä (aine)

ionisoida [ionisoida t. jonisoida] tuottaa ioneja, antaa hiukkasille sähkövaraus ¶ "Ionisoiva säteily" tarkoittaa sitä, mitä arkikielessä usein kutsutaan radioaktiiviseksi säteilyksi.

ionisoitua muuttua ioneiksi tai ioneita sisältäväksi ¶ Sanan "ionisoitunut" asemesta voidaan usein käyttää sanaa "ioninen".

ipso facto [ipso fakto t. ipsoo faktoo] itse asiassa, tosiasiallisesti

ironia ilmaisumuoto, jossa sanotaan (usein ivaamisen tarkoituksessa) päinvastaista kuin tarkoitetaan, niin että todellinen tarkoitus on kuulijan tai lukijan pääteltävissä ¶ Ironiaa on esimerkiksi ilmaus "olitpa sinä fiksu" silloin, kun asiayhteydestä selviää, että tarkoitus oli sanoa, että toinen toimi tyhmästi. Ironia tulkitaan ja selitetään yleensä salaivaksi, mutta sen tarkoitus voi olla muukin kuin ivailu, varsinkin itseironiassa, ja toisaalta ironiaan sisältyvä ivailu voi olla hyvinkin avointa. Vrt, sarkasmi. Ironiaksi saatetaan nykyisin kutsua myös "kohtalon ivaa" eli sitä, että olosuhteet tai tapahtumat ikään kuin pitävät pilkkanaan ihmisen suunnitelmia ja odotuksia,

ironinen ironiaa sisältävä t. käyttävä, ivallinen t. ivaileva

iris [iiris] = iiris

irkata sättäillä IRC-ohjelmalla

irrationaalinen järjetön, järjenvastainen; (matematiikassa) luku, jota ei voi esittää kahden kokonaisluvun osamääränä (vrt. reaaliluku)

irreaalinen epätodellinen

irrelevantti epäolennainen, asiaan kuulumaton t. vaikuttamaton, epärelevantti

irreversiibeli palautumaton, peruuttamaton, ei reversiibeli

iskemia (paikallinen) verettömyys t. verenvähyys (joka johtuu verenkierron häiriytymisestä) ¶ Esim. sydänlihaksen verenpuute,

iskias lonkkahermon särky

islam eräs yksijumalainen uskonto ¶ Islam pitää Muhammedia viimeisenä profeettana eli Jumalan (Allahin) tahdon ilmoittajana. Pääsuuntaukset: sunnalaisuus ja šiialaisuus. Vanhempi nimitys: muhamettilaisuus.

islamilainen islamiin tai sen vaikutuspiiriin kuuluva ¶ Yleensä vain adjektiivina; islamia tunnustavasta ihmisestä käytetään nimitystä muslimi.

islamismi islamiin liittyvistä t. siihen vetoavista aatteista ja liikkeistä käytetty, merkitykseltään vaihteleva nimitys ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

islamofobia vihamielinen t. muuten kielteinen suhtautuminen islamiin; islamin pelko ¶ Vrt. fobia.

ismi aate, ideologia; koulukunta, oppi, teoria; jälkiosana myös mm. ilmiö, tauti ¶ Itsenäisenä sanana "ismi" on melko harvinainen ja kevyttä tyyliä. Paljon tavallisempi se on johtimena, jolloin se useimmiten tarkoittaa aatetta (esim. sosialismi) tai oppisuuntausta tai teoriaa (esim. darvinismi) mutta myös monenlaisia muita ilmiöitä (esim. terrorismi, alkoholismi, anglismi). Vastaava henkilöä tarkoittava johdin on -isti, mutta jos -ismi ei tarkoita aatetta tai oppia, saattaa vastaava -isti-johdos puuttua tai sen merkitys vaihtelee tapauksittain. (Esimerkiksi taidesuunnista puhuttaessa -isti tarkoittaa kyseistä suuntaa edustavaa taiteilijaa.) Vastaava adjektiivijohdin on -istinen, ja se on ymmärrettävä -ismiin, ei -istiin liittyväksi; esimerkiksi "anglistinen" on 'anglismin sisältävä, englannin kielelle ominainen tai siitä peräisin oleva', eikä sana "anglisti" edes ole lainkaan käytössä.

iso- sama-, yhtäläis- ¶ Luonnollisestikin iso-etuliite voi olla myös tavallinen suomen sana "iso", mutta kreikkalaisperäisissä sivistyssanoissa usein esiintyy kreikkalaisperäinen iso-alku, joka merkitsee samanlaisuutta, jopa samuutta.

isobaari saman paineen käyrä tai pinta ¶ Etenkin meteorologiassa, jossa sanalla tarkoitetaan käyrää, joka koostuu pisteistä, joissa vallitsee sama ilmanpaine.

isokroninen samakestoinen, saman ajan kestävä

isolaatio eristys, eristäminen t. eristyminen

isolaatti eristymä, eristynyt ryhmä tms. ¶ Biologiassa ja sosiologiassa: isommasta ryhmästä eristynyt ryhmä. Kielitieteessä: kieli, jolla ei ole tunnettuja sukukieliä.

isolationismi eristäytymispolitiikka ¶ Valtion pyrkimys olla puuttumatta maailmanpolitiikan tapahtumiin. Varsinkin Yhdysvaltain historiassa esiintyneistä ilmiöistä. Sukulaissanoista ks. ismi.

isoloida eristää, saattaa eristyksiin; vrt. isoloiva

isoloitua eristyä

isoloiva (kielitieteessä) taivutukseton

isomeeri toisen yhdisteen kanssa isomeerinen yhdiste

isomeerinen isomeriasuhteessa oleva

isomeria (kemiassa:) se, että yhdisteillä on sama atomikoostumus mutta erilaiset ominaisuudet; (fysiikassa:) se, että atomiytimet ovat rakenneosiltaan samanlaiset mutta ominaisuuksiltaan erilaiset ¶ Isomeria johtuu siitä, että atomit tai niiden osat voivat usein yhdistyä toisiinsa eri tavoilla.

isometria samanmittaisuus

isometrinen samanmittainen, mittasuhteet säilyttävä; vähäliikkeinen, voima- ¶ "Isometrinen harjoittelu" on voimaharjoittelua, joka tehdään vähin lihasliikkein esimerkiksi painoja käyttäen.

isotermi lämpökäyrä, niiden pisteiden muodostama käyrä, joissa vallitsee annettu lämpötila

isoterminen tasalämpöinen

isotoninen osmoottiselta paineeltaan sama (kuin toinen liuos) ¶ Tavallisimmin vertailtavana toisena liuoksena on ihmisen kudosneste; käytännössä "isotoninen juoma" on sellainen, että siinä on suoloja ja sokereita sellainen määrä, että osmoottinen paine on suunnilleen sama kuin ihmisen verellä, kudosnesteellä ja kyynelnesteellä. Synonyymeja: "iso-osmoottinen", "isosmoottinen".

isotooppi alkuaineen muunnelma, joka poikkeaa muista isotoopeista atomipainoltaan

isotopia isotooppien esiintyminen

IT [ii-tee] "informaatiotekniikka", epämääräinen ilmaisu, joka tarkoittaa lähinnä datatekniikkaa; ilmatorjunta

italo- italialais-, Italian- ¶ Esim. "italowestern" 'Italiassa tehty, erästä tyylisuuntaa edustava western'.

item samoin

iteraatio iterointi; iterointikierros

iteratiivinen toistamista, iterointia ilmaiseva t. käyttävä

iteroida toistaa; toistaa laskentaa siten, että kunkin kierroksen tulos on seuraavan lähtökohta ¶ Matematiikassa iterointi yleensä on sellaista, että peräkkäisten kierrosten tulosten ero pienenee ja saavutetaan halutunlainen likiarvoratkaisu.

iteronomi eräs matkailualan tutkintonimike ¶ Kyseessä ei ole varsinainen sivistyssana, vaan lähinnä Suomessa käytetty muodoste, joka on koottu latinan ja kreikan sanoista.