Pienehkö sivistyssanakirja, d-alkuiset sanat

da capo [da kaappo t. da kaapo] alusta alkaen uudestaan ¶ Alkujaan vain sävelmän kertaamista ilmoittava musiikkitermi, sitaattilaina italiasta.

daami naisseuralainen; hienostonainen; kuningatar šakkinappulana (arkik.)

dadaismi [dada'ismi] eräs naivistinen taidesuunta

dakryo- kyynel-

daktylo- sormi-

daktyloskopia sormenjälkitutkimus

daktyyli aleneva kolmitavuinen runojalka; (musiikissa:) tasasävelinen, jälkiosaltaan kahtia jakautunut iskuala; muinaisen Kreikan taruston haltija, jollaisten uskottiin keksineen metallien takomisen

dalai-lama lamalaisuuden hengellisen johtajan nimitys ¶ Ilmaisun kirjoitusasu vaihtelee, mutta se suositellaan kirjoitettavaksi gemenalla, koska kyseessä on yleisnimi, ei erisnimi (vrt.: kalifi, paavi).

dalton eräs massan yksikkö, jota käytetään atomi- ja molykyylimassojen ilmaisemiseen ¶ Tunnus Da. Saman yksikön aiempi nimi ja tunnus: atomimassayksikkö (u). Yksi dalton (Da) on noin 1,66×10−27 kg. Kerrannaisia ovat kilodalton (kDa) ja megadalton (MDa).

damaski nilkansuojus, nilkkain, säärys

damaskiteräs juovikas teräslaji, joka on hitsattu kovuudeltaan vaihtelevista teräslangoista

damaskoida hitsata teräs pinnaltaan juovikkaaksi; (heraldiikassa:) koristella kiemuroin

dance macabre [dans makaabre t. dããs makáabr] kuolemantanssi ¶ Alkujaan keskiajan kuvaamataiteen aihe. Periaatteessa sitaattilaina ranskasta.

dandy [dändi] keikari

darvinismi Charles Darwinin kehittämä oppi evoluutiosta; tätä oppia olennaisilta osin vastaava oppi ¶ Alkuperäisessä darvinismissa keskeistä oli muuntelu ja luonnonvalinta. Opin myöhemmissä kehitelmissä, "uusdarvinismissa", ovat mukana geenit ja mutaatiot. Usein darvinismilla tarkoitetaan evoluutio-oppia yleisesti tai jopa epämääräistä ajatusta "sopivimpien eloonjäämisestä" ("heikot sortuu elon tiellä"). Aiempi ja edelleen tavallinen muoto: darwinismi (ks. huomautuksia vieraiden kirjainten käytöstä). Sukulaissanoista ks. ismi.

das Ding an sich [das diŋ an zih] olio sinänsä, itsessään ¶ Etenkin Immanuel Kantin filosofian keskeisiä käsitteitä hänen tehdessään eron sen välillä, mitä ulkomaailman oliot itsessään ovat ja miltä ne meille aistiemme kautta näyttävät.

data aineisto tai aineiston osa, joka koostuu luvuista tai on muuten automaattiseen käsittelyyn sopivassa muodossa ¶ "Data" on nykyaikaisen datatekniikan peruskäsitteitä mutta hankalasti määriteltävissä. Usein sen määritelmissä viitataan "tiedon" tai ainakin "asian" esittämiseen käsittelykelpoisessa. Datan ei kuitenkaan tarvitse esittää yhtään mitään; esimerkiksi satunnaislukujen jono on ihan hyvää dataa ja usein tarpeellista (eräissä laskentamenetelmissä, ohjelmien testaamisessa jne.). Alkujaan monikkomuoto latinan sanasta "datum". Kielitoimiston ehdottama suomalaisempi vastine, joka ei tullut käyttöön: anne (monikossa anteet).

datanomi tietojenkäsittelyn perustutkinnon opistossa tai ammattikorkeakoulussa suorittanut henkilö

datatekniikka datan käsittelyn tekniikka ¶ Datatekniikkaan kuuluu etenkin datan käsittely ns. tietokoneilla, mukaan lukien datan varastointi ja datan kopiointi paikasta toiseen ("datansiirto", "tiedonsiirto"). Yleisimmin datatekniikasta käytetään nimitystä "ATK" (tai "atk" tai joskus avattuna "automaattinen tietojenkäsittely") taikka uudempaa muoti-ilmaisua "IT" tai "informaatiotekniikka" tai "informaatioteknologia", joskus myös "ICT" 'information and communication technology'. Myös sanaa "tietotekniikka" käytetään. Sana "telematiikka" oli eräässä vaiheessa muodissa, nyt jäänyt vähälle käytölle. Eri ilmaisujen käyttö heijastelee usein asenteita, esim. "ATK" koetaan usein vanhanaikaisiin datankäsittelymuotoihin viittaavaksi.

dateerata päivätä, merkitä päivämäärä; ajoittaa, määrittää (muinaislöydön tms.) syntyhetki tai ikä

datiivi sijamuoto, joka osoittaa, kenen hyväksi tai vahingoksi jokin tapahtuu ¶ Tyypillisimmässä käytössä datiivi on "antamisen sija", joka ilmoittaa, kenelle jotakin annetaan, mutta se voi ilmaista myös mm. sen, keneltä jotakin otetaan pois. Datiivi esiintyy useissa kielissä, mm. latinassa, saksassa ja venäjässä, mutta ei suomessa (jossa osittain samoissa tehtävissä esiintyy allatiivi).

datša huvila (Venäjällä ja aik. Neuvostoliitossa)

dau kauppalaivatyyppi, johon kuuluu latinalaispurje ja jota käytetään Itä-Afrikan ja Arabian rannikolla ¶ Myös kirjoitusasuissa "dhau" ja (englannin mukaisesti) "dhow".

de facto [de fakto t. dee faktoo] tosiasiallisesti, todellisuudessa, itse asiassa ¶ Esimerkiksi "de facto -standardi" 'normi, jota yleisesti sovelletaan, vaikka sitä ei ole virallisesti vahvistettu'. Vrt. de jure.

de jure [de juure t. dee juure] oikeudellisesti, oikeusjärjestyksen mukaan, lain kannalta ¶ Vrt. de facto. Joskus kirjoitettuna de iure (latinan alkuperäistä kirjoitusjärjestelmää jäljitellen).

de luxe loisto-, luksus- ¶ Usein tuotemerkin nimen yhteydessä vain tarkoittamassa vähän parempaa mallia, "de luxe -mallia". Myös yhteen kirjoitettuna (esim. "deluxe-malli").

deadline [dedlain] määräaika, johon mennessä työn on valmistuttava

dealer [diiler, diilö(r)] = diileri

debatti julkinen väittely, kiistely

debentuuri obligaation luonteinen arvopaperi ¶ Joukkovelkakirja, joka on vaihtuvakorkoinen ja haltijavelkakirja.

debet [debet t. deebet] veloituspuoli (tilinpidossa) ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Vrt. kredit.

debiili heikkomielinen ¶ Erään määritelmän mukaan debiiliksi luokitellaan ihminen, jonka älykkyysosamäärä on 52 - 67. Yleiskielessä sanaa käytetään lähinnä haukkumasanana.

debit maksu-; debet ¶ Aiemmin "debit" esiintyi sanan "debet" muunnelmana (varsinkin englannin vaikutuksesta). Nykyisin se esiintyy lähinnä maksukorttitoimintoon viitattaessa luotto- tai maksuaikakortin vastakohtana; ks. credit.

debitoida veloittaa

debytantti ensiesiintyjä, debyytin suorittaja

debytoida esiintyä ensi kerran, suorittaa debyytti

debyytti ensiesiintyminen, etenkin taiteilijan ensimmäinen julkinen esiintyminen

décolleté [dekoltee t. dekoltée] = dekoltee

decrescendo [dekrešéndo] (musiikkiterminä:) hiljeten, heiketen

dedikoida omistaa t. varata jollekulle, jollekin tai johonkin käyttöön ¶ Aiemmin joskus myös "dedisoida", ks. K vai s?.

deduktiivinen päättelevä, päättelyä koskeva, deduktioon perustuva t. liittyvä

deduktio päättely, etenkin erityisen väittämän johtaminen yleisestä ¶ Alkeellinen esimerkki deduktiosta: yleisestä väittämästä "ihmiset ovat kuolevaisia" voidaan johtaa väittämä "Sokrates on kuolevainen", kun lisäksi sovelletaan väittämää "Sokrates on ihminen". Vrt. induktio.

defaitismi [defetismi] tappiomieliala, antautumishenki ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

defekaatio (nesteen) kirkastaminen; ulostaminen

defekoida kirkastaa (nestettä); ulostaa

defensiivi puolustus, puolustautuminen (et. sodassa); puolustuksellinen toimenpide

defensiivinen puolustuksellinen, puolustautuva (mm. sodassa)

defenssi puolustus, puolustautuminen (et. psykologian käsitteenä)

deffa (puhekielessä) defibrillaattori ¶ Myös asussa "deffi".

defibrillaattori laite, jolla annetaan sähkösysäyksiä rytmihäiriön korjaamiseksi ja sydämenpysähdyksen hoitamiseksi ¶ Duodecimin sanastolautakunta suosittaa suomen kieleen nimitystä "sydäniskuri".

definiitti määräinen, sellainen, jonka jokin määrää, rajoittaa ¶ Mm. kielitieteessä ja matematiikassa käytetty termi. Myös: definitiittinen; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?

definitiivinen lopullinen, ratkaiseva

definitio määritelmä

deflaatio rahan arvon nousu ¶ Ilmenee tuotteiden keskimääräisen hintatason alenemisena. Käytännössä paljon harvinaisempaa kuin inflaatio.

deflatoida aiheuttaa deflaatiota; tehdä deflaation huomioon ottavia muunnoksia laskelmien rahasummiin

deflatorinen rahan arvoa laskeva, deflaatiota edistävä

deformaatio muodon muuttaminen (etenkin huonompaan suuntaan); epämuodostuma

degeneraatio rappeutuminen, degeneroituminen

degeneroitua rappeutua; surkastua; supistua; huonontua suvustaan ¶ Eri yhteyksissä hyvin erityyppisissä merkityksissä käytetty sana. Alkuperäinen merkitys tarkoittaa suvusta huonontumista, moraalista rappeutumista. Esimerkiksi matematiikassa sana viittaa esim. jonkin tehtävän supistumiseen yksinkertaiseksi, melko mielenkiinnottomaksi erikoistapaukseksi.

degressio väheneminen, pieneneminen; vähentäminen

dehydraatio nestehukka, kuivuminen

deifikaatio jumalallistaminen ¶ Kristillisessä teologiassa: (ihmisen) muuttuminen Jumalan kaltaiseksi. Sanaa on ruvettu käyttämään myös mm. asioiden käsittämisestä Jumalan t. jumalien aiheuttamiksi.

deiktinen osoittava, viittaava ¶ Deiktinen opetus tarkoittaa opetustapaa, jossa opitaan jäljittelemällä opettajaa. Kielitieteessä deiktiseksi sanotaan kieliopillista ainesta tai sanaa, joka kytkee lausuman sisällön lausuman esitysyhteyteen, esimerkiksi ilmaisee tapahtuma-ajan samaksi, aiemmaksi tai myöhemmäksi kuin puhehetki.

deindustrialisaatio [de-industrialisaatio] teollisuuden osuuden väheneminen ¶ Sanaa käytetään sekä siitä, että teollisuuden osuus kansantaloudessa vähenee (palvelualojen osuuden noustessa), että teollisuuslaitosten siirtymisestä pois (kaupunkien keskustasta muualle).

deismi katsomus, jonka mukaan Jumala on luonut maailman mutta jättänyt sen sitten toimimaan (säätämiensä) luonnonlakien mukaan ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

déjà-vu [dežavýy] tunne siitä, että jokin kokemus on oudolla tavalla tuttu, aiemmin koettu ¶ Ilmaisu on sitaattilaina ranskasta ja tarkoittaa sananmukaisesti 'jo nähty'. Usein kirjoitettuna yksinkertaistetusti "deja-vu" tai "dejavu".

deka- etuliitteenä SI-järjestelmässä 10-kertaisuutta ilmaisemassa (tunnus: da, aik. myös D)

dekaani yliopistossa tiedekunnan tms. puheenjohtaja; eräänlainen hiippakunnan virkamies (hiippakuntadekaani); eräs hiilivety (C10H22)

dekabristi Venäjällä v. 1825 puhjenneen kapinan osallistuja

dekadenssi rappeutuminen, veltostuminen, usein "hienostuneeksi rappioksi" ajateltuna

dekanaatti (yliopiston tiedekunnan tai vastaavan) dekaani ja varadekaanit yhdessä

dekadentti rappeutunut; erään Ranskassa 1870-luvulla esiintyneen tyylisuunnan edustaja ¶ Adjektiivina myös muodossa "dekadenttinen".

dekadi kymmenluku; suuruusluokka, kertaluokka; (historiassa) Ranskan vallankumouskalenterin 10-päiväinen viikko; logaritmisen taajuusvälin yksikkö, tunnus dec ¶ Sanottaessa, että A on dekadia (t. kertaluokkaa) suurempi kuin B, saatetaan tarkoittaa, että A on noin kymmenen kertaa suurempi kuin B. Tavallisempaa on kuitenkin, että tarkoitetaan väljemmin, että se on "seuraavalla kymmenluvulla", tai vielä väljemmin "eri suuruusluokkaa".

dekalogi (Raamatun) kymmenen käskyä

dekantoida erottaa neste siinä olevasta saostumasta varovasti kaatamalla ¶ Varsinkin viinin kaatamisesta karahviin niin, että pullon pohjalla mahdollisesti oleva sakka jää pulloon.

dekantteri keitinlasi ¶ Kemiassa käytetty tulenkestävä nokallinen lasiastia. Myös muodossa "dekantterilasi". Usein virheellisesti asussa "dekanteri" (ehkä verbin "\dekantoida" vaikutuksesta).

dekkari salapoliisiromaani ¶ Rikoskirjallisuuden laji, jossa keskeistä on tehdyn rikoksen (yleensä murhan) selvittäminen.

dekki nauhuri, jossa ei ole kaiuttimia eikä päätevahvistinta

deklamatorinen lausunnallinen; mahtipontinen

deklamoida lausua (etenkin mahtipontisesti esiintyen)

deklaraatio julistus; selostus, ilmoitus

deklaratiivinen tiedottava, selittävä, toteava, ilmoittava

deklinaatio nominien taivutus(luokka); eranto, magneettisen ja maantieteellisen pohjoisen välinen kulma; tähden kulmaetäisyys taivaan ekvaattorista

dekokti keite

dekoltee avokaulainen, syvään uurrettu; naisen puvun yläosan syvään uurrettu leikkaus; kaulan ja rintojen välinen alue ihossa ¶ Viimeksi mainittu merkitys on uusin. Joskus myös sitaattilainana ranskasta: décolleté.

dekompositio [de-kompositio] hajottaminen; osiin jako, hajotelma; hajoaminen

dekonstruktio [de-konstruktio] eräs filosofian ja kirjallisuudentutkimuksen menetelmä, jossa vakiintuneita käsityksiä "puretaan" ¶ Sanamukaisesti "hajottaminen", "purkaminen".

dekoodata [de-koodata] purkaa koodi, muuntaa koodatusta muodosta selväkieliseksi t. muuten käyttökelpoisemmaksi

dekoraatio koriste, somiste; koristeleminen; lavastus, kulissit; kunniamerkin antaminen; kunniamerkki

dekoratiivinen koristeellinen

dekoroida koristaa, somistaa; antaa kunniamerkki

dekreetti säädös, määräys ¶ Erityisesti: erityisvaltuuksin annettu hallinnollinen määräys.

dekriminalisoida [de-kriminalisoida] poistaa rangaistavuus eli kriminalisointi

dekstro- oikea-, oikeakätinen

dekstroosi glukoosin eli rypälesokerin tietynlainen muoto, D-glukoosi

deleetio (biologiassa) häviämä, puuttuma ¶ Jonkin elimen tai osan puuttuminen eliöstä, jonka kehityshistoriallisilla edeltäjillä se on ollut. Muun muassa geenijonon puuttuminen perimästä.

delegaatio valtuuskunta, lähetystö

delegitimaatio legitiimisyyden murtuminen, häviäminen

delegoida valtuuttaa, antaa alaiselle t. alemmalle viranomaiselle oikeus itse ratkaista asia ¶ Usein sanaa käytetään myös menettelystä, jossa asian ratkaiseminen siirretään toiselle samalla organisaatiotasolla tai jopa organisaatiossa ylöspäin. Oikeita nimityksiä näille ovat "siirtää" ja "alistaa".

deletoida hävittää, poistaa

delfiini eräistä hammasvalaista, etenkin yhdestä niiden lajista käytetty nimitys

delfinaario delfiiniallas (ja siihen liittyvät rakennelmat)

delfoimenetelmä tutkimusmenetelmä, jossa esitetään sama kysymys useille asiantuntijoille ja tehdään heidän vastauksistaan kooste ¶ Usein delfoi-menetelmää käytetään siten, että kysymys toistetaan myöhemmin, mahdollisesti siten, että asiantuntijat voivat välillä tutustua ensimmäisten vastausten koosteeseen. Myös: delfoi-menetelmä, Delfoi-menetelmä, delfimenetelmä jne.

deli pikaherkkumyymälä ¶ Herkkuruokakaupan ja pikaruokakaupan välimuoto: pienehkö kauppa, jossa myydään laadukkaita täytettyjä leipiä, salaatteja, valmisruokia yms.

delikaatti hieno, hienovarainen; herkullinen; arkaluonteinen

delikti oikeudenloukkaus, oikeudenvastainen teko ¶ Sanaa käytetään etenkin sopimusoikeudessa tarkoittamaan lainvastaista tekoa tai laiminlyöntiä, joka ei ehkä ole rikos (rangaistavaksi säädetty), mutta voi silti aiheuttaa korvausvelvollisuuden. Rikosoikeudessa delikti esiintyy tarkoittamassa rikosta yleisenä, abstraktina käsitteenä erotukseksi konkreettisista rikoksista.

delirium houretila, sekavuus

delta [delta t. deltta] suisto; kreikkalaisen aakkoston neljäs kirjain, Δδ ¶ Vrt. alfaan. Sana "delta" esiintyy myös usein viittaamassa ison deltan muotoon, kolmiomuotoon, esimerkiksi "deltasiipinen lentokone". Matematiikassa pieni delta esiintyy usein tarkoittamassa muutosta tai erotusta, differenssiä.

deluusio harhaluulo

demagogi kansankiihottaja, demagogian harjoittaja

demagogia kansankiihotus, kansanvillitseminen ¶ Sanaa käytetään usein syytöksenä poliittisen vastustajan toiminnasta, jonka väitetään vetoavan ihmisten alhaisiin motiiveihin.

demagoginen kansaa kiihottava, demagogiaa harjoittava

démarche [demárš] esitys, ehdotus (toiselle valtiolle); toimenpide ¶ Sana on sitaattilaina ranskasta. Joskus muodossa "demarssi".

demarkaatio (tilapäinen) rajanveto; (lääketieteessä:) rajautuminen, kudostuhoalueen rajan tuleminen selväksi ¶ Tavallisimmin ilmaisussa "demarkaatiolinja" 'tilapäinen rajalinja, aselepolinja'.

demaskulinisaatio [de-maskulinisaatio] miehen t. uroksen piirteiden poistuminen t. poistaminen t. estyminen kokonaan t. osittain ¶ Sanaa käytetään mm. hormonihäiriöiden aiheuttamasta urosominaisuuksien heikentymisestä t. niiden kehittymisen estymisestä, sukupuolenvaihdosleikkauksessa tehtävistä muutoksista ja yhteiskunnallisesta "miehisten ominaisuuksien" vähenemisestä.

dementia henkisten toimintojen heikentyminen t. heikentyneisyys ¶ Muistin ja päättelykyvyn heikkeneminen. Tavallista vanhuusiässä. Yleensä sanaa "dementia" käytetään, kun heikentyminen on edennyt melko pitkälle ja asianomainen ainakin ajoittain esimerkiksi ei lainkaan muista äsken sanottua, on menettänyt ajan ja paikan tajun jne.

dementikko ihminen, jolla on dementia

dementoida kumota, kiistää (huhu tms.)

demilitarisoida poistaa sotavarustukset ja sotajoukot (joltakin alueelta)

deminutiivi vähennysmuoto tai -johdos ¶ Esimerkiksi "kirjanen" on sanan "kirja" deminutiivi. Usein deminutiivijohdin saa muitakin merkityksiä kuin pienuuden ilmaisemisen. Esimerkiksi "poikanen" on kehittynyt tarkoittamaan muutakin kuin 'pieni poika'.

demo = demonstraatio

demobilisaatio [de-mobilisaatio] = demobilisointi

demobilisoida [de-mobilisoida] saattaa sotavoimat (ja valtio) rauhanajan mukaiseen tilaan ¶ Vrt. mobilisoida.

demografia väestötiede, väestön ominaisuuksien tutkiminen; väestön ominaisuudet; ekologiassa: populaatioiden yksilömääriin vaikuttavien tekijöiden selvittely

demografinen demografiaan kuuluva

demokraatti Yhdysvaltain demokraattisen puolueen jäsen; demokratian kannattaja

demokraattinen demokratian mukainen, kansanvaltainen ¶ Usein puolueen- ja aatteennimissä yhdyssanan jälkiosana, esim. sosiaalidemokraattinen, kristillisdemokraattinen. Yhdysvalloissa toinen valtapuolue on nimeltään vain "demokraattinen puolue"; Yhdysvaltain historiassa tämän puolueennimen merkitys on vaihdellut.

demokratia kansanvalta ¶ Erittäin yleinen iskusana, jonka merkitys vaihtelee suuresti. Valtiomuotojen nimeämisessä demokratia tarkoittaa järjestelmää, jossa väestö kokonaisuutena on periaatteessa valtiovallan perimmäiseksi haltijaksi ajateltu; käytännössä tämä merkitsee yleensä ylimpien vallankäyttäjien valitsemista yleisillä vaaleilla. Hyvin yleisesti sanaan "demokratia" sisällytetään myös muita ihanteina pidettyjä periaatteita kuten yleinen kansalaisvapauksien ajatus, oikeusvaltion periaatteita ja kansalaisten yhdenvertainen kohtelu (tasa-arvo) jossakin mielessä. Sana ilmeisesti sopii tähän paremmin kuin siitä osat kääntämällä muodostettu, "kansanvalta".

demokratisoida muuttaa demokraattisemmaksi, kansanvaltaistaa

demoni paha henki, riivaaja; itsenäisesti toimiva tietokoneohjelma

demonisoida kuvailla t. käsittää (vastustaja) pahuuden ruumiillistumaksi, paholaiseksi tai demoniksi

demonstraatio havaintoesitys; mielenosoitus ¶ Havaintoesitys tarkoittaa esimerkiksi tieteellisen teorian pätevyyden tai tietokoneohjelman toimivuutta kokeella tai muulla esityksellä. Etenkin tietokoneohjelmien yhteydessä käytetään puhekielessä tällöin sanan lyhentymää "demo".

demonstratiivinen mielenosoituksellinen; (kieliopissa) osoittava ¶ Esimerkiksi "tuo" on demonstratiivinen eli osoittava pronomini.

demonstroida osoittaa havainnollisesti, esittää demonstraatio; osoittaa mieltään

demoralisaatio [de-moralisaatio] moraalin rappeutuminen, tapainturmelus, demoralisoituminen

demoralisoida [de-moralisoida] vaikuttaa moraalia huonontavasti

denaari rahayksikkö muinaisessa Roomassa ja keskiajalla eräissä maissa ¶ Denaari oli keisariajalla tärkein hopearaha ja vastasi arvoltaan suunnilleen työmiehen päiväpalkkaa. Myös (mm. vanhassa raamatunsuomennoksessa) muodossa "denari".

denaturoida tehdä sopimattomaksi johonkin tarkoitukseen; muuttaa valkuaisaineen kemiallinen luonne ¶ Tavallisimmin ilmaisussa "denaturoitu sprii" (puhekielen "tenu"), joka tarkoittaa alkoholia, joka on tehty juomakelvottomaksi pahanmakuisilla ja -hajuisilla ja myrkyllisillä lisäaineilla.

dendriittinen puumaisesti haaroittuva

dendro- puu-

dendrologia puulajitiede ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

dengue [deŋge] eräs viruksen aiheuttama trooppinen vaarallinen kuumetauti ¶ Nimi esiintyy usein muodossa "denguekuume" mm. taivutuksen helpottamiseksi. Denguekuumetta levittävät eräät hyttyset (Aëdes-suvun lajit).

denier [denier t. deniee t. dönjée] eräs kuidun ominaisuuden mittayksikkö; eräs vanha raha ¶ Denier-rahoja lyötiin 1000-luvulta 1600-luvulle. Mittayksikkönä denier (tunnus den) ilmaisee 9 km pitkän langan tai muun kuidun painon grammoina, eli 1 den on noin 0,111 mg/m.

denominaalinen nominista johdettu (sana), nominikantainen

denominaatio nimitys; uskonnollinen yhteisö etenkin anglosaksisissa maissa; (rahan, postimerkin tms.) nimellisarvo

denotaatio sanan tai ilmaisun varsinainen merkitys, tarkoite ¶ Vrt. konnotaatio.

densitometri tiheysmittari, etenkin filmin mustuman mittalaite

dentaali hammasäänne, äänne, jota tuotettaessa kieli koskettaa hampaita (esim. suomen t)

dentaalinen hammas-, hampaita koskeva

dentilabiaalinen = labiodentaalinen

denudaatio kallioperän paljastuminen ja tasoittuminen (maankuorta kuluttavien geologisten prosessien vaikutuksesta)

deodorantti hajunpoistoaine ¶ Etenkin hienhajun poistamiseen käytettävä. Käytännössä perustuu osittain aineisiin, jotka estävät bakteeritoimintaa, sillä hien haju syntyy siitä. Osittain vaikutus perustuu voimakkaisiin hajuihin, jotka peittävät epämiellyttäväksi koetut hajut. Lisäksi deodorantiksi kutsuttu aine saattaa käytännössä olla myös antiperspirantti eli hikoilua estävä aine.

deontologia velvollisuusoppi ¶ Filosofian ala, joka tutkii velvollisuuden käsitettä. Sukulaissanoista ks. logia.

deonttinen (filosofiassa) velvollisuutta koskeva

departementti hallintoalue (etenkin Ranskassa); virasto (etenkin ministeriö) tai sen osasto

depersonalisaatio itsestä vieraantuminen, oman itsen vieraaksi ja epätodelliseksi kokeminen

depilaatio karvanpoisto

deponentti tallettaja

deponenttiverbi verbi, joka on muodoltaan passiivinen mutta merkitykseltään aktiivinen ¶ Deponenttiverbejä on mm. latinassa.

deponoida antaa säilytettäväksi (ja mahdollisesti käytettäväksi)

depositio talletus, luovutus säilytykseen

depottabletti lääketabletti, joka on päällystetty niin, että lääke vapautuu hitaasti ja siksi vaikuttaa pidempään

depressiivinen (syvästi) masentunut

depressio (syvä) masennus

deprivaatio jonkin riistäminen, poistaminen; puute, puuttuminen

deputaatio lähetystö; (historiassa) valtiopäivien valiokunta

Derby [derby t. dööbi] useista suurista ratsastuskilpailuista käytetty nimi ¶ Alkujaan vain Espomissa Englannissa järjestettävien kilpailujen nimi, nyttemmin muussakin käytössä (esim. Suuri suomalainen Derby). Periaatteessa sitaattilaina brittienglannista (jossa nimi ääntyy suunnilleen [daabi]).

derivaatta (matematiikassa) eräs raja-arvo, joka kuvastaa funktion muutosnopeutta; johdos, johdannainen ¶ Matematiikassa funktion f derivaatta pisteessä a on lausekkeen (f(x)-f(a))/(x-a) raja-arvo, kun x lähenee a:ta.

derivoida muodostaa derivaatta; johtaa

dermato- iho-

dermatologia ihotautioppi ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

derogaatio kumoaminen; heikentäminen (esim. lain säädösten)

dervissi islamilainen kerjäläismunkki ¶ Aiemmin s:n tilalla oli sh tai š: dervišši.

desantti lentokoneesta vihollisen puolelle pudotettu vakooja tai tuhotyöntekijä ¶ Suomessa sana viittaa erityisesti Neuvostoliiton Suomeen sodan aikana pudottamiin desantteihin.

desavuoida kiistää, kieltää, väittää vääräksi, tuomita

desendentti jälkeläinen, alenevaa polvea oleva sukulainen; vanhemmasta kielimuodosta uudempaan siirtyvä ¶ Vrt. asendentti. Ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?

desentralisaatio hajautus, toiminnan jakaminen eri laitoksille tai ihmisille tai alueille ¶ Vastakohta: sentralisaatio. Suomessa on käytetty myös outoa nimitystä "hajakeskitys".

desentralisoida hajauttaa, suorittaa desentralisaatio

desi (arkikielessä) desilitra, kymmenesosa litraa; etuliitteenä SI-järjestelmässä: kymmenesosa- (tunnus: d); desinfiointiaine ¶ Merkitys 'desinfiointiaine' on uudehko, ja kyseessä on luonteeltaan arkityylinen typistesana, joka kuitenkin on yleistynyt asiateksteihinkin, etenkin yhdyssanassa "käsidesi".

desibeli havaitun äänenvoimakkuuden yksikkö; yleisemmin yksikkö, joka ilmaisee kahden suureen keskinäistä suuruutta tai suureen arvoa suhteessa johonkin vertailutasoon ¶ Periaatteessa desibeli (dB) on belin (B) kymmenesosa, ja beli on yksikkö, jota käytetään ilmaistaessa suureita suhteellisesti logaritmisella asteikolla. Käytännössä desibeliä käytetään tavallisemmin ilmaisemaan kuuloaistin havaitsemaa äänenvoimakkuutta, joka riippuu äänenpaineesta logaritmisesti. Lisätietoja: Rami Aikion juttu Ihmisen korva ja asiaa melusta sekä Kalevi Koivuviidan kooste Desibeli-käsite muutamissa tapauksissa.

design [disain t. dizáin] (taiteellinen t. taideteollinen) suunnittelu, muotoilu ¶ Periaatteessa sitaattilaina englannista. Englannin sana "design" tarkoittaa varsin laaja-alaisesti suunnittelua mutta suomessa se on saanut rajatumman, lähinnä taideteolliseen tai taiteelliseen muotoiluun tai sommitteluun viittaavan merkityksen. Joskus (leikillisesti?) suomalaistetussa kirjoitusasussa "disain". Usein kirjoitettuna väärin "desing".

design for all [disain foor ool t. dizáin for ool] kaikki huomioon ottava suunnittelu ¶ Ilmaisu korostaa erityisryhmien kuten vanhusten ja vammaisten huomioon ottamista rakenteiden, tuotteiden, palvelujen ym. toteuttamisessa. Lyhenne: DfA. Ks. Suomen DfA-osaajaverkoston sivuja.

design-huume [disain-huume] yleisnimitys uusille synteettisille huumeille, jotka muistuttavat vanhoja huumeita ¶ Design-huumeet saattavat osittain olla laillisia, koska niitä ei mainita huumeiden luetteloissa.

desiili (tilastotieteessä) tutkittavan aineiston osa, joka on saatu jakamalla aineisto kymmeneen yhtä suureen osaan jonkin ominaisuuden mukaan, "kymmenespiste"

desinfektoida = desinfioida

desinfioida puhdistaa tauteja aiheuttavista pieneliöistä (usein kemikaaleilla)

desk study [desk stadi] kirjoituspöytätutkimus ¶ Tutkimus tai selvitys, joka tehdään pelkästään kirjallisen aineiston perusteella.

deskriptiivinen kuvaileva; (matematiikassa myös:) kolmiulotteisia kappaleita käsittelevä ¶ Deskriptiivinen tarkoittaa usein nimenomaan preskriptiivisen vastakohtaa mutta myös ilmiöiden kuvailua niiden syihin ja historiaan puuttumatta. Kielitieteessä "deskriptiivinen sana" tarkoittaa sanaa, joka äänneasullaan jotenkin kuvailee kohdettaan sen takia, että eri äänteiden ja äänneyhdistelmien koetaan tarkoittavan erilaisia ominaisuuksia, esimerkiksi "hontelo", "rähjäinen", "korskea". (Vertaa: onomatopoeettinen.) Matematiikassa "deskriptiivinen geometria" tarkoittaa kolmiulotteisten kappaleiden ominaisuuksien tutkimista erityisesti kuvaamalla (projisoimalla) niitä kaksiulotteiseen tasoon.

deskriptio kuvailu, kuvaus

desktop (kunkin omalla) kirjoituspöydällä pidettävä t. tehtävä; työpöytä (myös kuvaannollisesti) ¶ Desktop-julkaiseminen tarkoittaa, että julkaisun sisällön laatija tekee sen painovalmiiksi asti omalla tietokoneellaan (työasemallaan); tälle on ehdotettu suomennosta "omataitto". Tietokonealalla "desktop" (suomennoksissa yleensä "työpöytä") tarkoittaa kuvaruudulla näkyvää, yleensä kuvaruudun peittävää kirjoituspöydän vastinetta, johon on sijoitettu tehtävän työn kannalta tarpeelliset kuvakkeet, valikot ym. "Desktop" voi joskus tarkoittaa myös pöydällä pidettävää tietokonetta, pöytämikroa (engl. desktop computer).

desperado [desperaado] piittaamaton, väkivaltainen rikollinen (etenkin lännenelokuvissa); (slangissa ym.:) epätoivoinen ihminen

despootti itsevaltias, yksinvaltias; hirmuvaltias

despotia itsevaltius, yksinvalta; hirmuvalta

despotismi = despotia

destilloida tislata

destruktiivinen tuhoava, hävittävä

desuetudo [desvetuudo t. deesveetúudoo] lain soveltamatta jättäminen siksi, että sitä pidetään vanhentuneena ¶ Sana on sitaattilaina latinasta.

detalji yksityiskohta; pikkuasia

detektori ilmaisin ¶ Etenkin sähkömagneettisen tai ionisoivan säteilyn ilmaisin.

detergentti pintajännitystä alentava (puhdistus)aine

deterioraatio huonontuminen

determinaatio käsitteen alan rajaaminen t. täsmentäminen; eliön osan erilaistumisen määräytyminen yksilönkehityksessä

determinantti matematiikassa: matriisin eräitä ominaisuuksia kuvaava suure taikka kaavio sen laskemiseksi; kielitieteessä: yhdyssanan tai lauseen määriteosa; logogrammin osa, joka määrää sen merkityksen

determinatiivinen rajoittava, (tarkemmin) määräävä

determinismi oppi, jonka mukaan kaikki on "ennalta määrättyä" ¶ Käsitys, jonka mukaan kaikki asiat johtuvat syy-seuraus-suhteiden mukaisesti toisistaan ja kaikki palautuu tässä mielessä aikojen alussa vallinneeseen tilanteeseen ja luonnonlakeihin. Usein käytetään ilmaisua, että kaikki on "ennalta määrättyä", vaikka determinismi käsitteenä ei edellytä persoonallista määrääjää. Ainakin yksinkertaisissa muodoissaan determinismi kiistää tahdonvapauden. Sukulaissanoista ks. ismi.

determinoida määrätä ennalta; rajata, rajoittaa

detritus hajonnut eloperäinen aines esim. järven pohjassa; mekaanisesti hienontunut kiviaines

deus ex machina [deus eks maakinaa] "jumala koneesta", keinotekoinen juonenkäänne, joka ratkaisee jonkin ongelman; odottamaton apu ¶ Ilmaisu on latinankielinen vastine alkujaan muinaisessa Kreikassa käytetylle ilmaisulle, joka tarkoitti näytelmän käännettä, jossa jokin ongelma ratkeaa sillä, että näyttämölle tulee jumala, joka puuttuu tapahtumien kulkuun. Myöhemmin yleisemmin vastaavista keinotekoisista ratkaisuista mutta myös myönteisesti asiasta, joka yllättäen ratkaisee jonkin ongelman.

deuterium raskas vety, vedyn isotooppi, joka on hiukan painavampaa kuin tavallinen vety ja jota käytetään mm. vetypommin valmistamiseen ¶ Kemiallinen merkki D tai H².

deutero- toinen, tois-, kakkos-

devalvaatio rahan arvon alentaminen t. alentuminen suhteessa muihin valuuttoihin ¶ Tavallisesti devalvaatio tarkoittaa valtiovallan nimenomaiseen päätöksen perustuvaa rahan arvon alentamista suhteessa ulkomaiden valuuttoihin. Käytännössä tämä merkitsee valuuttakurssien muuttamista (oloissa, joissa valtiovalta määrää kurssit tai ainakin säätelee niitä). Jos kyse on arvonalenemisesta ns. kelluvan valuutan oloissa, puhutaan yleensä devalvoitumisesta. Vrt. revalvaatio.

devalvoida alentaa rahan ulkomaista arvoa, suorittaa devalvaatio

devari (arkik.) dvd

devoni eräs geologinen kausi, alkoi n. 417 milj. vuotta sitten, päättyi n. 354 milj. vuotta sitten (= devonikausi); eräs pyörivien metalliuistinten tyyppi

devootio omistautuminen, pyhittäytyminen

di- kaksi-, kaksois-

dia esitysgrafiikassa (esim. PowerPoint) kerralla näytettävä, sivua vastaava esityksen osa; läpikuultavassa levyssä tai filmissä oleva, usein kehystetty kuva; yhdyssanojen alkuosana myös: halki-, läpi-, erilleen- ¶ Alun perin dia tarkoitti kuvaa, joka heijastettiin seinälle erityisellä diaprojektorilla. Sille oli ehdotettu suomalaisempi vastine, jota jossain määrin käytettiin: kuultokuva. Alkujaan lyhentymä sanasta "diapositiivi". Myöhemmin sanaa ruvettiin tarkoittamaan vastaavaa esitysgrafiikan käsitettä.

diaari luettelo virastoon tulleista ja sieltä lähteneistä lähetyksistä ¶ Muoto "diaario" on lähempänä alkukielen asua, mutta mitään erityistä syytä säilyttää loppu-o ei ole.

diaario = diaari

diabaasi eräs kivilaji, jota käytetään mm. kiuaskivinä

diabeetikko sokeritautinen, diabetestä sairastava

diabetes [diabeettes t. diabetes] sokeritauti, insuliinin puutteesta tai vähyydestä johtuva sairaus ¶ Normien mukainen kirjoitusasu perustuu lähinnä sanan käsittämiseen sitaattilainaksi. Jossain määrin ääntämys on ruvennut noudattelemaan kirjoitusasua.

diabolinen paholaismainen

diadeemi otsaripa, otsalla oleva koriste tai arvon merkki

diagnoosi taudinmääritys, arvio oireiden syystä; kuvaannollisesti: arvio joidenkin ongelmien tms. syystä

diagnosoida määrittää tauti (t. syy), tehdä diagnoosi

diagnostiikka taudinmääritysoppi, diagnoosien tekemisen menetelmät ja niiden tutkiminen

diagnostinen diagnoosia koskeva t. siihen kuuluva t. perustuva

diagnostisoida (vanh.) = diagnosoida

diagonaali lävistäjä; kangas, jossa on vinokuviointi; (yhdyssanojen alkuosana:) diagonaalinen ¶ Suorakulmion lävistäjä on suora, joka menee sen kulmasta vastakkaiseen kulmaan.

diagonaalinen lävistäjän, diagonaalin tavoin kulkeva

diagrammi graafinen esitys, joka esittää kahden tai useamman suureen välisiä yhteyksiä ¶ Esim. pylväsdiagrammi eli pylväskaavio voi esittää eri alueiden väkilukuja niin, että pylvään korkeus on verrannollinen väkilukuun.

diakoni eräs kirkollinen palvelusvirka diakoniaa varten; ortodoksisessa ja katolisessa kirkossa avustava pappi

diakonia kirkon t. muun uskonnollisen yhteisön sosiaalinen avustustyö

diakonissa eräs naisia varten perustettu kirkollinen virka diakoniaa varten, seurakuntasisar

diakriittinen ääntämystä osoittava tai muuten kirjoitusmerkin merkitystä muuntava (lisämerkki), tarke- ¶ esim. kirjaimen alla tai Taivutus loogisimmin diakriittinen : diakriittista, käytännössä usein diakriittistä. Tavallisia diakriittisia merkkejä eli tarkkeita ovat akuutti (´), gravis (`) sirkumfleksi (^), hattu (̌), tilde (~) ja treema (¨). Niistä varsinkin kolmesta ensiksi mainitusta käytetään myös nimitystä aksentti(merkki). Tarkkeiden vaikutus ääntämykseen riippuu kielestä, ja joissakin tapauksissa niiden tarkoitus on vain erottaa muuten samanlaiset sanat kirjoituksessa toisistaan. Sanan suositeltu taivutus takavokaalinen (diakriittista jne.), mutta etuvokaalinen (diakriittistä) on paljon tavallisempi.

diakroninen historiallinen, ajalliset muutokset huomioon ottava t. niitä tarkasteleva ¶ Vastakohta: synkroninen.

dialekti murre, alueellinen kielimuoto ¶ Tämän sivistyssanan käyttö saattaa joskus olla perusteltua siksi, että sanaan "murre" liittyy (vähätteleviä) arvostuksia.

dialektiikka marxilainen logiikka; väittelytaito ¶ Alkujaan sana tarkoittaa oppia keskustelusta (väittelystä). Hegel antoi sanalle oman merkityksensä ja Marx sitten sen pohjalta omansa.

dialektikko (taitava) väittelijä

dialektinen väittelevä; dialektiikan mukainen; saivarteleva

dialektologia murteiden (dialektien) tutkimus

dialogi keskustelu; vuorovaikutus ¶ Erityisesti: ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus, etenkin sellainen, jossa tietokoneohjelma esittää joukon kysymyksiä ja ihminen vastaa niihin.

dialyysi menetelmä, jossa ns. puoliläpäisevän kalvon avulla erotetaan kolloidiset yhdisteet pienimolekyylisistä liuoksista ¶ Dialyysiä käytetään mm. elimistöön kertyneiden kuona-aineiden poistoon verestä silloin, kun munuaiset eivät toimi riittävästi. Tähän käytettävää dialyysilaitetta sanotaan keinomunuaiseksi tai munuaiskoneeksi.

diapositiivi = dia

diarioida merkitä diaariin

diarrea ripuli

diaspora hajaannus, hajallaan asuminen (etenkin juutalaisten)

diastole sydämen lepo- eli veltostumisvaihe

diastolinen sydämen lepovaiheen aikainen ¶ Etenkin verenpaineesta puhuttaessa, vrt. systolinen. Ilmauksen "diastolinen paine" sijasta käytetään usein nimitystä "alapaine".

diatermia kudosten lämpökäsittely suurtaajuisella vaihtovirralla ¶ Tarkoituksena voi olla mm. liikakudoksen tuhoaminen kuumentamalla sitä.

didaktiikka opetusoppi

didaktikko opetusopin tutkija

didaktinen opetusopillinen; hyvien opetusperiaatteiden mukainen

dieetti ruokavalio; erityisesti: laihduttava ruokavalio t. muu erikoisruokavalio

diegeesi kerronta

diegeettinen kerronnallinen, kerrontaan kuuluva ¶ Erityisesti: diegeettinen ääni 'elokuvan esittämään maailmaan kuuluva ääni (jonka lähde näkyy kuvassa)', vastakohtana taustamusiikille yms.

diereesi = treema

diesel [diisel] eräiden polttomoottorityyppien, niitä käyttävien kulkuneuvojen ja niiden polttoaineen nimitys ¶ Itsenäisenä sanana vain arkikielessä; muutoin yhdyssanojen määriteosana: dieselmoottori, -auto, -öljy ym. Joskus myös muodossa "diisel".

differenssi ero, erotus

differentiaali eräs derivaattaan liittyvä käsite matematiikassa; yhdyssanoissa myös: eroja koskeva t. tutkiva ¶ Matematiikassa "differentiaali- ja integraalilaskenta" tarkoittaa laajaa matematiikan alaa, jonka peruskäsitteitä ovat derivaatta ja integraali ja josta käytetään myös nimitystä "analyysi" ja englannissa nimitystä "calculus".

differentioida erilaistaa, eriyttää; derivoida

differentti erilainen, eriävä

diffraktio aaltoliikkeen (etenkin valon) taipuminen, leviäminen sen tiellä olevan esteen taakse

diffusoida aiheuttaa diffuusio ¶ Nykyisin yleisempi kuin alkuperäisempi verbi "diffundoida".

diffuusi jäsentymätön, hajanainen, epäselvä, epätarkka

diffuusio sekoittuminen ¶ Luonnontieteissä diffuusio tarkoittaa eri aineiden sekoittumista toisiinsa nesteessä tai kaasussa molekyylien satunnaisen liikkeen takia. Diffuusioksi sanotaan myös mm. kulttuuri-ilmiöiden siirtymistä ryhmästä toiseen (kulttuurien "sekoittumista"). Liiketaloudessa diffuusioksi kutsutaan yrityksen jakamista pienempiin, itsenäisinä yksiköinä verotettaviin osiin.

diftongi [diftoŋŋi] kahden samaan tavuun kuuluvan vokaalin yhtymä, esim. "ei" ¶ Vanhoissa kieliopissa käytetty nimitys: pariääntiö. Vrt. hiatus.

diftongiutua [diftoŋŋiutua] muuttua diftongiksi

digi- = digitaalinen

digiboksi digisovitin, digitaalinen lisälaite, joka kytketään televisioon, jotta sillä voi seurata digitaalisia lähetyksiä ¶ Myös kirjoitusasussa digiboxi, mutta ks:llinen asu on suositeltavampi.

digiscoping [digi-skoupinŋ] valokuvaaminen digikameralla kaukoputken läpi okulaarisuurennusta käyttäen

digitaalinen bittiesitykseen perustuva ¶ "Digitaalinen" on nykyaikaisen datatekniikan datatekniikan peruskäsitteitä ja hankalasti määriteltävissä. Joskus sen sanotaan tarkoittavan samaa kuin numeerinen, mutta olennaista on, että digitaalinen aineisto on teknisellä tasolla pohjimmiltaan kokonaislukuina. Useimmiten "alimman" tason esitysmuoto on binaarinen, joskin periaatteessa se on vain yksi mahdollinen digitaalisuuden muoto. Olennaista digitaalisuudessa on muun muan muassa se, että teknisen esitysmuodon "alimmalla" tasolla on vain äärellinen määrä vaihtoehtoja (yleensä vain kaksi, "0" ja "1"), ei liukuvaa asteikkoa. Tämän ansiosta aineiston voi kopioida ehdottoman tarkasti rajattoman määrän kertoja, kunhan kopiointimenetelmä pitää vaihtoehdot erillään. Sanan yhdyssanamuodoksi on 2000-luvulla alkanut yleistyä "digi-", mutta virallisempi yhdyssanamuoto on "digitaali-". Vastakohta: analoginen.

digitalisoida muuttaa (järjestelmä tms.) digitaaliseksi, digitaalisesti toimivaksi, digitaalitekniikkaan perustuvaksi ¶ Vrt. digitoida.

digitelevisio digitaalinen televisio ¶ Etenkin vastaanottimesta puhuttaessa: televisio, joka voi suoraan ottaa vastaan digitaalisia televisiolähetyksiä. Vrt. digi-TV.

digitoida muuntaa (aineisto) digitaaliseen muotoon ¶ Suomen kielen perussanakirja suositti tilalle sanaa "numeeristaa" (johdos sanasta "numeerinen"), mutta se ei juurikaan tullut käyttöön. Merkityksen osalta vrt. digitalisoida.

digi-TV digitaalinen televisio ¶ Etenkin ohjelmien tuottamisesta ja lähettämisestä puhuttaessa. Myös kirjoitusasussa digi-tv. Vrt. digitelevisio.

diglossia [di-glossia] yhteisön kaksikielisyyden muoto, jossa saman kielen eri muotoja käytetään eri tehtävissä; kaksikielisyys ¶ Tavallisimpia esimerkkejä diglossiasta on, että arabian kirjakielellä on oma käyttöalansa, kun taas arkisena käyttökielenä on kunkin alueen arabian puhuttu muoto, joka voi poiketa arabian kirjakielestä paljonkin. Sanaa "diglossia" käytetään myös kaksikielisyydestä yleisesti, mutta se aiheuttaa sekaannuksia.

digrafi [di-grafi] kahden merkin yhdistelmä, joka tarkoittaa yhtä äännettä ¶ Esimerkiksi "sh" suhuäänteen merkkinä. Vastineena on käytetty sanaa "kaksoiskirjain". Sopivampi olisi "kirjainpari", mutta se voi tarkoittaa myös mitä tahansa kahta peräkkäistä kirjainta.

diileri valuuttakauppojen välittäjä; jakaja, vähittäismyyjä, esim. huoltoaseman pitäjä ¶ Pankin diileri hoitaa päivittäisiä yhteyksiä ulkomaisiin pankkeihin valuutan myynnissä ja ostamisessa. Alkujaan sitaattilaina englannista: dealer.

diiva vaativainen tai hienosteleva ja oikutteleva ihminen; kuuluisa näyttelijätär

dikotomia (jyrkkä) kahtiajako t. kahtiajakautuneisuus; (sellaisen mukainen) vastakohtaisuus ¶ Yksinkertaisimmillaan dikotomia merkitsee kohteiden jakamista kahteen ryhmään sen mukaan, onko niillä jokin ominaisuus vai ei. Erityisesti filosofiassa dikotomia tarkoittaa usein todellisuuden, käsitteiden tms. ehdotonta jakamista kahteen ryhmään, esimerkiksi "aine" ja "henki", tai sellaisen jaon mukaista vastakohtaisuutta.

dikotominen (jyrkän) kahtiajaon, dikotomian mukainen

diktaattori yksinvaltias ¶ Diktaattoriksi kutsutaan yleensä rajattoman vallan kaapannutta henkilöä valtiossa, joka on muodollisesti tasavalta. Jos valtio on muodollisesti monarkia, käytetään muita nimityksiä. Diktaattori yleensä asettuu ainakin käytännössä lakien yläpuolelle. Alkujaan diktaattori (dictator) oli antiikin Roomassa virkamies, jollaisen senaatti ja kansa nimittivät määräajaksi, kun valtio oli suuressa vaarassa. Myöhemmin vallananastajat rupesivat nimityttämään itsensä diktaattoreiksi.

diktatorinen yksinvaltainen; yksinvaltiaan (diktaattorin) tavoin esiintyvä

diktatuuri yksinvaltius, diktaattorin valta; jonkin ryhmän ehdoton määräämisvalta

dilataatio laajeneminen; laajentaminen; laajentuma ¶ Joskus myös muodossa "dilaatio".

dildo tekopenis

dilemma pulma, ongelma, (ratkaisemisen) vaikeus; valinta kahden pahan välillä;(logiikassa) eräs määrämuotoinen päätelmä ¶ Alkujaan dilemma tarkoittaa valinnan vaikeutta tilanteessa, jossa on kaksi yhtä huonoa vaihtoehtoa. Myöhemmin merkitys on väljentynyt tarkoittamaan yleensä vaikeaa pulmaa tai vain ongelmaa.

diletantti harrastelija, varsinkin tieteen tai taiteen alalla

dilutoida miedontaa, laimentaa (etenkin lääkettä) ¶ Myös: diluoida.

diluutio laimennus

dimensio ulottuvuus; mitta, koko, suuruus

diminutiivi = deminutiivi

din eräs filmin herkkyyden yksikkö ¶ Myös isokirjaimisena (lyhennealkuperänsä takia): DIN.

dinaari useiden maiden rahayksikkö

dini = din

dinkki (ark.) avioitunut mutta lapseton "elintasoihminen" ¶ Johtuu sanoista "double income, no kids".

dinosaurus erääseen laajaan selkärankaisryhmään kuuluva eläin, "hirmulisko"; kuvaannollisesti: valtavan suuri, vanhentuneena pidetty organisaatio ¶ Dinosaurukset ("dinot") kuuluvat ryhmään Dinosauria, johon nykyisissä luokituksissa kuuluvat myös linnut. Nykyisin usein pidetäänkin lintuja dinosauruksina, mutta vanhemman ja tavallisimman kielenkäytön mukaan näin ei tehdä, jolloin voidaan sanoa, että dinosaurukset ovat sukupuuttoon kuolleita. Dinosaurusten joukossa oli erittäin isoja lajeja, ja yleisissä mielikuvissa "dinosaurus" tarkoittaakin usein vain suuria kasvinsyöjädinosauruksia. Sanaa "dinosaurus" käytetään usein kuvaannollisessa merkityksessä, etenkin tarkoittamaan jättimäistä organisaatiota, jota pidetään vanhentuneena, nykyaikaan sopeutumattomana jne. Sanan -us-loppu johtuu latinasta. Nykyisin käytetään joskus myös muotoa "dinosauri", joka perustuu englannin sanaan "dinosaur". Sana "dinosaurus" on muodostettu kreikan sanoista, jotka tarkoittavat hirmuista ja liskoa, ja tätä matkien on muodostettu suomeen sana "hirmulisko", mutta se ei ole kovin yleinen. Dinosaurukset eivät olleet liskoja, eikä niitä ole kovin perusteltua kutsua matelijoiksi lainkaan. Tietoja dinosauruksista: Tree of Life, haara Dinosauria.

diodi vain yhteen suuntaan sähköä johtava elektroninen komponentti ¶ Valmistetaan nykyisin puolijohteesta.

dioksiini eräs vaarallinen ympäristömyrkky

dionyysinen hurmioitunut, hillitön ¶ Nimen taustalla on muinaisten kreikkalaisten viininjumala Dionysos, jonka kunniaksi järjestettiin riehakkaita juhlia.

diopteri tähtäin; (arkikielessä:) dioptria ¶ Tähtäyslaite esim. aseessa, kompassissa tai maanmittauslaitteessa. Aiemmin myös asussa "dioptri".

dioptria linssin taittokyvyn mittayksikkö ¶ Taittokyky on polttovälin käänteissuure ja sen perusyksikkö on siten metrin käänteisarvo, 1/m, mutta sille on annettu oma nimi. Joskus myös asussa "diopteri" tai "dioptri", mutta "dioptria" on mittayksikköasetuksessa käytetty termi.

dioraama ainakin osittain kolmiulotteinen maisemamalli tai asetelma; läpikuultava panoraamamaalaus, joka tuottaa erilaisia vaikutelmia valaistuksen mukaan

dipata kastaa haarukkapaloja kastikkeeseen

diploidi kromosomistoltaan kaksinkertainen ¶ Sellainen (eliö tai solu), jonka kromosomisto on kaksinkertainen, kuten eliön tavallisissa soluissa yleensä on. Vrt. haploidi. Adjektiivina myös: diploidinen.

diplomaatti diplomatian alalla toimiva henkilö

diplomaattinen diplomatiaa koskeva t. sen mukainen; kohtelias; hyvää neuvottelu- tai suostuttelutaitoa osoittava

diplomatia valtioiden välisten virallisten suhteiden hoito; kohteliaisuus; neuvottelu- tai suostuttelutaito ¶ Koska valtioiden välinen yhteydenpito on suuressa määrin (pitkällisiäkin) neuvotteluja ja koska siihen on vakiintunut suuri joukko ulkonaisia käytössääntöjä, jotka ilmentävät ainakin muodollista kohteliaisuutta ja toisen osapuolen kunnioittamista, sana "diplomatia" on saanut kuvaannollista merkitystä.

diplomi todistus jonkin arvon, palkinnon tms. saamisesta ¶ Tutkintojen nimikkeissä alkuosa "diplomi-" saattaa osoittaa, että kyseessä on korkeakoulutason tutkinto, mutta tämän etuliitteen käyttö on levinnyt muihinkin tarkoituksiin.

dipoli (fysiikassa) kaksinapainen, kahden vastakkaismerkkisen magneettinavan t. sähkövarauksen yhdistelmä

dipsomaani kausijuoppo

dipsomania kausijuoppous

director cantus [direktor kantus t. diiréektor kantuus] eräs arvonimi, myönnetään ansioituneille kanttoreille ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta; sananmukaisesti "laulunjohtaja".

director musices [direktor muusikes t. diiréektor muusikees] eräs arvonimi, myönnetään ansioituneille muusikoille ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta; sananmukaisesti "musiikinjohtaja".

direktiivi toimintaohje; erityisesti: Euroopan unionissa jäsenvaltioita velvoittava lainsäädäntöohje ¶ Direktiivien asemasta EU:ssa ks. dokumenttia Yhteisön oikeuden perusteet, kohtaa Lainsäädäntövälineet. Datatekniikassa direktiivi tarkoittaa mm. ohjelmointikielen käännösohjelmalle ("kääntäjälle") tai web-palvelimelle jossakin tiedostossa annettua ohjetta esimerkiksi siitä, miten kääntäminen tulee suorittaa tai miten palvelimen tulee käsitellä tiedosto.

direktio-oikeus työnjohto-oikeus, työnantajan oikeus johtaa ja valvoa työtä

direktoraatti johtajisto; tuomaristo; (EU:n komission) pääosasto, hallinnonhaara

direktori direktorion jäsen

direktorio eräistä hallintoelimistä käytetty nimitys ¶ Etenkin Ranskan hallitus v. 1975–1799,

dis- haja-, eri-, erilleen, epä-

disain = design

disc jockey [disk džoki] diskon työntekijä, joka huolehtii musiikin soittamisesta ja juontamisesta ¶ Myös: disk jockey. Sana on paljolti väistynyt suomalaistetumman väännelmänsä "tiskijukka" tieltä.

disharmonia [dis-harmonia] epäsointu, harmonian puute; epäsopu

disinformaatikko [dis-informaatikko] disinformaation levittäjä

disinformaatio [dis-informaatio] tahallinen väärän tai harhaanjohtavan informaation levittäminen tarkoituksena asenteisiin ym. vaikuttaminen; sellainen informaatio ¶ Käytännössä sanalla tarkoitetaan usein myös tavallista valehtelua, mutta periaatteessa "disinformaatio" tarkoittaa virheellisen tai vääristellyn tiedon jakamista harhaanjohtamisen tarkoituksessa yhtenä propagandan muotona. Disinformaatioksi voidaan käsittää myös sinänsä oikean tiedon esittäminen harhaanjohtavalla tavalla. Jonkin verran käytetään myös verbiä "disinformoida". Vrt. misinformaatio

disinvestoida [dis-investoida] = divestoida

disipliini tieteenala; kuri, järjestys

disjunktiivinen erottava; vaihtoehtoa ilmaiseva ¶ Esimerkiksi "tai" on disjunktiivinen konjunktio.

disjunktio sanaa "tai" vastaava looginen operaattori t. sillä muodostettu lauseke; erottaminen

diskantti moniäänisen musiikin ylin ääni, sopraano; kosketinsoitinten oikea puoli; ylempi sävelalue basson vastakohtana

diskata = diskvalifioida

disketti (tietokoneen) levyke

diskiitti välilevyn tulehdus

disko ajanvietepaikka, jossa soitetaan musiikkia levyiltä, nauhoilta tms.; jalallinen ehtoollislautanen ortodoksisessa kirkossa ¶ Ensin mainitussa merkityksessä lyhentymä sanasta "diskoteekki", jota ei enää juuri käytetä (tässä tai alkuperäisessä merkityksessä 'levyvarasto').

diskonfirmaatio [dis-konfirmaatio] (väitteen tms.) kumoaminen t. heikentäminen ¶ Vastakohta: konfirmaatio.

diskontata laskea diskontto jollekin summalle; ostaa t. myydä jotain niin, että hinnasta vähennetään diskontto

diskontto ennakkokorko, korkoa vastaava vähennys ¶ Voidaan esimerkiksi sopia, että jos saatava maksetaan ennen erääntymispäivää, saa maksaja vähentää summasta diskonttona määrän, joka vastaa laskennallista korkoa maksupäivän ja eräpäivän väliseltä ajalta.

diskoteekki = disko

diskreditoida saattaa huonoon maineeseen; poistaa luottokelpoisuus, riistää luotto

diskreetti tahdikas, hienovarainen; matematiikassa: erillinen piste t. arvo taikka sellaisista koostuva; rakenteellisesti eriytynyt ¶ Matematiikassa diskreetti on jatkuvan vastakohta, ja diskreetti matematiikka tutkii rakenteita, joissa on vain äärellinen määrä alkioita.

diskretisoida muuntaa diskreetiksi (matematiikassa yms.)

diskriminaatio syrjintä, diskriminointi

diskriminantti erottava, tunnusomainen seikka; (matematiikassa:) eräs matriisin alkioista tai yhtälöryhmän kertoimista muodostettu lauseke t. sen arvo

diskriminoida syrjiä

diskursiivinen erittelevä, johdonmukaisesti etenevä

diskurssi jostakin käytävän keskustelun kokonaisuus sääntöineen; keskustelu, puhe ¶ Yksinkertainen merkitys 'keskustelu' on jäänyt syrjään, kun kulttuuria koskevissa tarkasteluissa on ruvettu kutsumaan diskurssiksi jostakin aiheesta tai aihepiiristä käytävän keskustelun kokonaisuutta, sen tarkastelutapoja ja sääntöjä. Tällöin "keskustelu" tarkoittaa myös (ja tyypillisesti) kirjallista, varsinkin painetussa sanassa esitettyä asiaa.

diskussio keskustelu; väittely

diskuteerata keskustella ¶ Sana on arkityylinen, ja se saattaa olla väheksyvä tai toisaalta viitata kiistelyyn tms.

diskvalifioida hylätä, julistaa kelpaamattomaksi, et. urheilussa kilpailukelvottomaksi ¶ Puhekielinen muoto "diskata" on jo melko yleinen kirjoitetussakin kielessä mutta saatetaan vielä diskata kielentarkistuksessa.

dismeriitti [dis-meriitti] ansioiden arvioinnissa kielteisenä pidettävä seikka, "epämeriitti"

disorganisaatio organisaation häiriintyminen; (psykologiassa:) yhteyksien särkyminen

dispergoitua hajota, hajaantua

dispersio hajaantuminen, levittyminen; (kemiassa:) seos, josss hienojakoinen aine on sekoittuneena toiseen aineeseen. ¶ Kemiassa dispersio voi olla mm. suspensio, emulsio, aerosoli tai vaahto (kaasukuplia nesteessä).

disperssi dispersion sisältävä

disponibiliteetti ulkoasiainhallinnon virkamiehen vapauttaminen virkatehtävistä siten, että hän säilyttää palkkaetunsa ja on velvollinen olemaan käytettävissä ¶ Käytännössä usein diplomaatin "hyllyttäminen", kun hän ei enää ole sopiva hoitamaan tehtäväänsä ulkomailla, mutta hänelle ei ole heti löydettävissä muuta tehtävää. Arkikielessä "dispo".

disponoida määrätä (oikeudellisesti); jäsentää, tehdä dispositio

dispositiivinen tahdonvaltainen, sovittavissa oleva, väistyvä ¶ Lakitieteessä säädöstä kutsutaan dispositiiviseksi, jos oikeussuhteen osapuolet voivat sen estämättä sopia toisin. Tämä voidaan ilmaista myös sanomalla, että dispositiivista säädöstä sovelletaan vain niihin asioihin, joita ei ole hoidettu sopimuksilla.

dispositio (esitelmän, kirjoitelman tms.) jäsennys; alttius, taipumus (esim. tautiin); määräys; urkujen äänikertojen jako koskettimistoille

disputaatio tieteellinen väittely; väitöstilaisuus; (aiemmin myös:) väitöskirja

dissektio leikkely, paloittelu, etenkin ruumiin leikkely anatomian opiskelussa

dissidentti vallitsevan (poliittisen) järjestelmän vastustaja ¶ Sanaa on käytetty alkujaan uskonnollisesta "toisinajattelemisesta", eriuskoisuudesta, myöhemmin yleensä poliittisesta asenteesta ja toiminnasta etenkin ent. Neuvostoliitossa. Vastineena on käytetty sanaa "toisinajattelija".

dissimilaatio erilaistuminen, dissimiloituminen

dissimiloitua muuttua erilaiseksi, erilaistua ¶ Vrt. assimiloitua.

dissipatiivinen hajautuva, hajottava; vaimentava, energiaa sitova

dissosiaatio dissosiointi, erottaminen, hajottaminen; dissosioituminen, eroaminen, hajoaminen

dissosioida hajottaa, erottaa

dissosioitua hajaantua, hajota ¶ Varsinkin molekyylien hajoamisesta atomeiksi tai ioneiksi.

dissonanssi riitasointu

distaalinen ulompi, etäisempi; ylipurentainen

distanssi etäisyys, välimatka

distikon heksametrin ja pentametrin muodostama säepari

distinktiivinen erottava, erotteleva, (merkitys)eron tekevä

distinktio erottaminen, eronteko; ero (asioiden välillä)

distributiivinen jakeleva, jaotteleva

distribuutio jakauma, jako ¶ Kielitieteessä: ne ympäristöt, joissa jokin kielenaines voi esiintyä. Tilastomatematiikassa: suureen mahdollisten arvojen todennäköisyyksien joukko.

disyaani [di-syaani] eräs kaasumainen, myrkyllinen hiilen ja typen yhdiste ¶ Kaava (CN)2. Rinnakkaisnimi: syanogeeni.

dityrambi (mahtipontinen) ylistyslaulu tai -runo

diureetti virtsan eritystä lisäävien lääkeaineiden yleisnimitys

diureettinen virtsaneritystä lisäävä

diureesi virtsaneritys

divaani leposohva, erityisesti itämaistyyppinen; arabialainen tai persialainen runokokoelma

divari (arkikielessä:) osto- ja myyntiliike, varsinkin antikvariaatti; arkikielinen muunnelma sanasta "divisioona" merkityksessä 'palloilusarja' ¶ Ensimmäisessä merkityksessä sana on alkujaan väännös ruotsin sanasta "diversehandel".

divergenssi hajaantuminen, divergoituminen

divergentti hajaantuva, divergoiva

divergoida hajaantua, erkaantua, erota ¶ Mm. mielipiteiden eroamisesta ja matematiikassa siitä, että päättymätön lukujono tai sarja ei suppene (konvergoi) kohti äärellistä raja-arvoa.

diversifikaatio hajaannuttaminen, diversifiointi

diversifioida hajaannuttaa, hajottaa, jakaa; erilaistaa, tehdä erilaiseksi

diversiteetti monimuotoisuus, moninaisuus, vaihtelevuus ¶ Ks. biodiversiteetti, kulttuuridiversiteetti.

divestoida myydä (yrityksen) kiinteää omaisuutta ¶ Usein yrityksen kannattamattoman osan myymisestä tai siitä luopumisesta. Myös: desinvestoida, disinvestoida.

divinaatio ennustajanlahja, ennustamisen taito

divinatorinen ennustava, aavistuksellinen

divisioona eräs sotatoimiyksikkö (varsinkin maavoimissa); palloilusarja; osasto ¶ Divisioonan vahvuus vaihtelee mutta on tyypillisesti 10 000 - 20 000 miestä. Merkityksessä 'osasto' (esim. yrityksessä) sana on englannin kielen vaikutusta eikä sellaisena kuulu yleiskieleen. Sitä kuitenkin nykyisin käytetään mm. yrityksen osastojen nimissä.

DNA [dee-en(n)-aa t. dee-än(n)-aa] iso kaksoiskierteinen molekyyli, joka sisältää eliön perimän valtaosan ¶ Varsinaisesti deoksiribonukleiinihappo-nimen englanninkielisen vastineen lyhenne mutta muodostunut käytännössä yhdisteen nimeksi. Ks. Kemia 2: DNA.

dodekaedri (säännöllinen) kaksitoistatahokas

dodo eräs sukupuuttoon kuollut lintu

doggi eräs koiratyyppi ¶ Isoja, lyhytkarvaisia seurakoiria. Sanassa voi olla astevaihtelu: doggi : dogin tai doggi : doggin. Sana esiintyy myös muodossa "dogi".

dogma elokuvan laji (tyylisuunta), jossa pyritään mahdollisimman luonnolliseen dokumentaariseen kuvaamiseen; dogmi

dogmaatikko dogmatiikan tutkija; dogmaattinen ihminen

dogmaattinen dogmeihin perustuva; ahdasmielinen

dogmatiikka oppi dogmeista, etenkin teologian alana ("uskonoppi")

dogmatismi ahdasmielisyys, dogmeihin kiinnittyminen ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

dogmi opinkohta (etenkin uskonnon alalla); arvovaltaisen tahon esittämä sääntö; ajatus, josta ihminen pitää kiinni ¶ Kristillisessä teologiassa on esitetty, että uskon ydinsisällön kiteyttäminen dogmeiksi selventää asioita ja auttaa taistelemaan harhaoppeja vastaan. Yleiskielessä sanasta "dogmi" on tullut lähes yksinomaan kielteinen sana, jolla moititaan toisten sellaisia käsityksiä, jotka koetaan ahdasmielisyydeksi, päähänpinttymiksi tms.

dogsitter [dog-sitter] (koulutettu) koiranhoitaja

doktriini oppijärjestelmä tai -lauselma esim. politiikan alalla ¶ Sanalla tarkoitetaan yleensä ainakin jossain määrin virallista ja täsmällisesti muotoiltua kantaa johonkin asiaan.

dokumentaarinen tapahtumia kuvaava, dokumentin luonteinen

dokumentoida laatia asiasta kirjallinen seloste tai muu dokumentti; asiakirjoilla t. muilla todisteilla todistaa oikeaksi

dokumentti asiakirja, (kirjallinen) todistuskappale; jotakin asiaa selostava TV- tms. ohjelma

dolce vita [doltše viita] Sitaattilaina italiasta; siksi ¶ usein artikkelin kera käytettynä (la dolce vita). Joskus myös yhteen kirjoitettuna: dolcevita.

dollari Yhdysvaltain ja usean muun maan rahayksikkö ¶ Dollarin tunnus on merkki $, joka toisaalta tarkoittaa muitakin rahayksiköitä.

domain [domain t. domein] alue, etenkin netissä tietokoneiden ns. nimiavaruuden osa ¶ Aiemmin joskus merkityksessä 'maa-alue'. Nyk. yl. datatekniikassa 'tietokoneiden tms. joukko, joka on joissakin suhteissa yhteisen hallinnan tai ohjauksen alainen'. Erityisesti internet-domain on hierarkkisesti järjestetyn nimijärjestelmän osa; ylimmän tason domain vastaa tavallisimmin jotakin valtiota tai laajaa toiminnan alaa (esim. com 'kaupalliset yritykset'). Sana on periaatteessa sitaattilaina englannista. Sille on yritetty kehittää suomalaisempia vastineita, mutta "alue" on epämääräinen ja jopa harhaanjohtava, ja sama ongelma on erilaisissa täsmennysyrityksissä ("verkkoalue", "toimialue").

domeeni alue; valtion metsä t. tila; valtion kiinteä omaisuus

domestikaatio eläinlajin kesyttäminen (t. kesyyntyminen) kotieläimeksi; kasvilajin kehittäminen viljelykasviksi

domestikoida suorittaa domestikaatio, kesyttää t. kehittää viljelykseen

domina seksipalveluja myyvä nainen, joka esiintyy hallitsevana, miestä alistavana; seksuaalisen roolileikin alistava naisosapuoli; emäntä, valtiatar; nunnaluostarin johtaja, abbedissa

dominaatio hallinta, ylivalta, dominointi

dominaatti muinaisen Rooman keisariajan viimeinen vaihe, v:sta 284 alkaen

dominaattori silmän verkkokalvon sellainen solu, joka aistii valon kaikkia kirkkausasteita

dominanssi hallitsevuus, dominanttisuus

dominantti hallitseva (etenkin geeni); huippusävel, sävelasteikon 5. sävel ¶ Geeni on dominantti, jos sen vaikuttaa yksilössä vaikka geeni olisi siinä vain yksinkertaisena; vastakohta: resessiivinen. Dominanttisuus on aivan eri asia kuin se, miten yleinen geeni on populaatiossa; hyvin harvinainenkin geeni voi olla dominantti.

dominio Ison-Britannian kruunun alaisten itsehallinnollisten alueiden aiempi nimitys

dominikaani Munkki Dominicuksen perustaman kerjäläiskerjäläisveljestön jäsen, "musta veli"; eräs linnun, Vidua macroura, aiempi nimi, nyk. dominikaanileski.

dominikaanilainen Dominikaanisen tasavallan asukas t. kansalainen

domino eräs laatoilla pelattava seurapeli; hupulliseen naamiaiskaapuun pukeutunut henkilö; sellainen kaapu ¶ Dominoteoria viittaa jonkin järjestelmän "kaatumiseen" kuin rivi pystyssä olevia dominonappuloita, kun yhtä niistä tönäistään.

dominoida vallita, hallita, olla määräävässä asemassa, dominanttina

donaatio lahjoitus; lahjoitusrahasto; lahjoitusmaa

donaattori lahjoittaja; luovuttaja, donori

dongle [donŋle] tietokoneen porttiin liitettävä moduli, jolta suoritettavana oleva ohjelma tarkistaa ohjelman käyttöoikeuden ¶ Ehdotettu suomalaistettu asu "tonkeli" ei ole levinnyt käyttöön.

donitsi hiivattomasta taikinasta tehty, pientä munkkirinkilää muistuttava leivonnainen; kankaasta tms. tehty pehmeä rengas, jolla poninhäntä kiinnitetään, hiusdonitsi ¶ Donitsi on muodoltaan torus.

donjuan [donhuan] mies, joka valloittaa naisia (ja jättää heidät) ¶ Alkujaan espanjankielinen nimi; myös kirjoitettuna alkuperäisessä asussa Don Juan.

donna rouva, ylhäisönainen, vallasnainen (Italiassa)

donori antaja, luovuttaja; atomi t. molekyyli, joka jossakin reaktiossa luovuttaa elektronin tai atomiryhmän ¶ Lääketieteessä sana tarkoittaa ihmistä tai eläintä, jonka verta tai muita kudoksia käytetään verensiirrossa tai kudoksensiirrossa.

doorilainen erääseen muinaiskreikkalaiseen kansanheimoon kuuluva t. liittyvä ¶ Doorilainen pylväs tarkoittaa ylöspäin kapenevaa, varreltaan uurrettua pylvästä, jossa on pylväänpäänä pyöreä laatta mutta ei koristeita.

dopamiini eräs kemiallinen aine, joka vaikuttaa mm. mielihyvän tuntemuksiin ¶ Käytetään lääkkeenä mm. masennuksen ja alkoholismin hoidossa.

doping [douppiŋ t. doupiŋ] (urheilussa) suorituskyvyn keinotekoinen parantaminen esim. kemiallisilla aineilla ¶ Dopingin tarkka määritelmä on kiistanalainen. Ks. huomautusta -ng-loppuisten sanojen taivutuksesta.

dormitorio makuusali (esim. luostarissa, sisäoppilaitoksessa tai majoitusliikkeessä)

dosentti tutkija, jolle on annettu erityinen oikeus opettaa yliopistossa tai korkeakoulussa ¶ Dosentin tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut, minkä lisäksi dosentin pätevyyteen tarvitaan tieteellisiä ansioita. Dosentilla on vapaus valita, mitä alansa asioita hän opettaa, ja hän saa opetuksestaan palkkion.

dosentuuri dosentintoimi

douglaskuusi [douglaskuusi t. daglaskuusi] pohjoisamerikkalainen havupuusuku ja -laji

draama näytelmä, etenkin vakavamielinen ¶ Arkikielessä draamaksi kutsutaan usein myös tapahtumia "elämän näyttämöllä", etenkin surullisia tai järkyttäviä.

draamallinen näytelmällinen, draamaan kuuluva

drag queen [dräg kwiin] naiseksi pukeutuva mies ¶ Ilmauksella viitataan usein näyttäviin, meluisiin, jopa tarkoituksellisen mauttomiin esiintymisiin.

drag show [dräg šou] näytös, jossa miehet esittävät naisia

drakma Kreikassa aiemmin käytetty rahayksikkö; apteekkimitta, n. 3,7 g ¶ Aiemmin käytettiin myös kirjoitusasua drakhma.

drakoninen hyvin ankara, epäinhimillisen kova (laki tms.)

dramaatikko draamakirjailija, näytelmäkirjailija

dramaattinen vakava, järkyttävä; jännittävä; näytelmällinen, draamalle ominainen

dramatiikka vakavuus, dramaattisuus; näytelmäkirjallisuus ¶ Alkuperäinen merkitys kirjallisuudenlajin nimityksenä esiintyy yleensä vain taiteenteoriassa yms.

dramatisoida esittää vaikutusta tavoittelevaan, dramaattiseen tyyliin; saattaa näytelmän muotoon ¶ Arkikielessä tavallisempi merkitys viittaa usein nimenomaan liioitteluun, (vähäisten) asioiden kuvailuun "draamoina".

dramatisti = dramaatikko

dramaturgi teatterin työntekijä, joka on draamakirjallisuuden asiantuntija ¶ Dramaturgi avustaa kirjallisten teosten saattamisessa näytelmän muotoon, teatteriohjelmiston suunnittelussa yms.

dramaturgia näytelmien teoria, draaman estetiikka; niiden ilmeneminen jossakin näytelmässä

drastinen voimakkaasti vaikuttava, tehokas, iskevä

dreija valupyörä, pyörivä laatta savemnuovausta varten

dreijata muovata dreijassa

drinkki juoma-annos, etenkin alkoholipitoinen ¶ Arkikielessä myös "drinksu". Vrt. long drink, cocktail.

drive-in [draiv in] sellainen, johon voi ajaa autolla sisään, auto- ¶ Esim. drive-in-elokuvateatteri.

dromedaari yksikyttyräinen kameli

drone [drone t. droun] = drooni

drooni miehittämätön ilma-alus ¶ Drooni voi olla etäältä ohjattava tai itsenäisesti toimiva (lentävä robotti).

dryadi puunhengetär (antiikin Kreikan mytologiassa)

duaali (kieliopissa) kaksiluku, kaksikko ¶ Muoto, joka ilmaisee, että esineitä, asioita, tekijöitä tms. on tasan kaksi. Ei suomessa. Tosin eräät pronominit kuten "kumpi" voisi tulkita duaalimuodoiksi. Vrt. duaalinen.

duaalinen (kieliopissa) duaalimuotoinen; (matematiikassa) dualiteettia koskeva ¶ Yhdyssanamuoto: duaali-. Ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?

dualismi kaksinaisuus(oppi), etenkin oppi kahdesta alkuperusteesta ¶ Filosofiassa dualismi tarkoittaa usein oppia siitä, että "aine" ja "henki" ovat yhtä alkuperäisiä, uskontotieteessä taas ajatusta siitä, että hyvä ja paha (jumaluus) ovat molemmat alkuperäisiä ja taistelevat keskenään. Yleisesti dualismi tarkoittaa kahden yhtä alkuperäisen tai olennaisen perusteen tai ilmiön olemassaoloa tai oppia sellaisesta. Esimerkiksi fysiikassa aalto-hiukkasdualismi tarkoittaa, että valolla on sekä aalto- että hiukkasluonne. Sukulaissanoista ks. ismi.

dualiteetti kaksinaisuus, kahtalaisuus; (matematiikassa) eräänlainen vastaavuus

duathlon [duatlon] urheilulaji, joka koostuu juoksusta (kahdessa erässä) ja pyöräilystä

dubata jälkiäänittää, äänittää päälle ¶ Tehdä elokuvalle, videolle yms. uusi äänitys, yleensä siksi, että henkilöt saadaan puhumaan yleisölle tuttua kieltä. Suomessa dubataan yleensä vain lastenelokuvia, muut tekstitetään; muualla maailmassa dubbaus on tavallisempaa. Sana taipuu dubata:dubbaan jne. Sana on slangimainen; kirjakieleen sopii paremmin "jälkiäänittää".

dubbaus ks. dubata

dublee kultapäällyste; kullalla päällystetty metalli(esine); joskus vastaavasti hopeapäällysteestä

dubletti = dupletti

duchesse [dyšés] eräs kiiltävä silkkikangaslaji, jota käytetään naisten juhlapukuihin

duetto kaksinlaulu

dukaatti = tukaatti

dumpata myydä polkumyynnillä; datatekniikassa: tulostaa dumppi ¶ Etenkin: myydä alle omakustannushinnan, tarkoituksena valloittaa markkinat (ja sitten nostaa hintoja). Myös: myydä huonosti kaupaksi käyvä tavara hyvin halvalla.

dumping [damp(p)iŋ] polkumyynti, dumppaus; (lääketieteessä:) äkillinen tyhjeneminen

dumppi vedos (tietokoneen muistista tms.)

duo [duuo] kaksikko, etenkin kahden solistin yhtye; sellaiselle kirjoitettu sävellys

duodenaalinen pohjukaissuoli-

duopoli kahden myyjän markkinat

dupletti kaksoiskappale, duplikaatti

duplikaatti kaksoiskappale, dupletti

duplikoida kahdentaa, valmistaa kaksoiskappale(ita)

durra eräs lämpimissä maissa tärkeä viljakasvi, Sorghum bicolor; sen jyvät

durumvehnä viljalaji, joka on tavallista vehnää sitkoisempi ja sopii paremmin pastan valmistukseen ¶ Durumvehnän (Triticum durum) muita nimityksiä: "kova vehnä", "lasivehnä", "makaronivehnä".

duuma kansanedustuslaitos, parlamentti (Venäjällä) ¶ Sana viittaa historiassa vuosina 1905 - 1917 Venäjän keisarikunnassa toimineeseen duumaan, jonka valta oli varsin rajallinen, ja nykyisin (v:sta 1993) Venäjän parlamentin alahuoneeseen. Sanaa on käytetty myös muista hallintoelimistä (esim. kaupunginduuma).

duuri sävellaji, jota voidaan luonnehtia kirkkaaksi ja "kovaksi" ¶ Duurin kolmisoinnun muodostavat suuri terssi ja ja puhdas kvintti. Johtuu latinan sanasta durus 'kova'. Vrt. molli.

dvd [deeveedee] määrätynlainen laserlevy ¶ Tallennusväline, josta luetaan data (esim. musiikkia tai tietokoneohjelma) lasersäteellä. Myös pidemmin "dvd-levy". Myös asussa "DVD", ks. Nykyajan kielenoppaan kohtaa versaalin käytöstä lyhenteissä. Teknisesti dvd-levy on cd-levy, mutta sen kapasiteetti on paljon suurempi kuin alkuperäisessä cd-tekniikassa.

dyadi kaksikko, kahden ryhmä; matematiikassa: eräs kahden vektorin muodostama operaattori; biologiassa: kahden vastinkromosomin pari

dynaaminen voimakas, muutoksiin valmis, eteenpäinpyrkivä; liikettä, muutosta sisältävä; dynamiikkaan kuuluva ¶ Aikamme muotisanoja. Alkuperäinen merkitys viittaa voimaan (kreikan dynamis) mutta nykymerkitykset enemmänkin muuttuvuuteen tai siihen, että jotakin syntyy tilanteen mukaan. Usein staattisen vastakohtana.

dynamiikka mekaniikan osa, joka tutkii voimien vaikutusta; järjestelmässä vaikuttavien voimien kokonaisuus; (epämääräisessä kielenkäytössä:) kehitys, muutokset, muuttuvuus, voimat, (vuoro)vaikutukset

dynamiitti eräs räjähdysaine (keskeisenä aineksena nitroglyseroli)

dynamo kone, joka muuttaa energian mekaanisesta sähköiseksi tai kääntäen; laite, jossa sellainen kone on olennainen osa ¶ Esim. polkupyörän dynamosta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä laitetta, joka muuttaa mekaanisen energian (pyörän liikkeen) sähköksi, joka ohjautuu lamppuun, jossa se muuttuu valoksi.

dynastia hallitsijasuku, varsinkin muinaisessa Egyptissä

dynastinen hallitsijasukua koskeva

dys- heikko-, häiriö-, epä- ¶ Kreikasta peräisin olevissa sanoissa esiintyvä etuliite, joka tarkoittaa erilaisia kielteisiä asioita tai häiriöitä.

dysfasia afasia; afasian muoto, jossa puhutun kielen ymmärtäminen (ja mahd. tuottaminen) on laaja-alaisesti häiriintynyt; kehityshäiriöstä johtuva afasia ¶ Käsitteistö on selkeytymätön: "dysfasia" voi tarkoittaa samaa kuin "afasia" tai olla sen alakäsite.

dysforia epämiellyttävä olo, huonovointisuus

dysfunktio toimintahäiriö

dysfunktionaalinen toimintahäiriöinen, toimintahäiriöstä johtuva t. siihen liittyvä

dysleksia aivoperäinen lukemisen (ja kirjoittamisen) häiriö ¶ Yleiskielessä käytetään sanaa "lukihäiriö" tai "lukivaikeus" (aiemmin myös "sanasokeus") yleiskäsitteenä tarkoittamassa luku- ja kirjoitushäiriötä; "dysleksia" tarkoittaa joko samaa tai lukihäiriön vaikea-asteisia muotoja. Sana "aleksia" tarkoittaa yleensä samaa kuin "dysleksia", vaikka sanojen alkuperän perusteella "dysleksia" olisi lukemisen häiriintyneisyyttä, "aleksia" täydellistä lukemiskyvyttömyyttä.

dysmorfinen (oman ruumiin) epämuotoiseksi kokemista koskeva ¶ Dysmorfinen ruumiinkuvahäiriö tarkoittaa tilaa, jossa ihminen vakavasti kokee oman ruumiinsa joiltakin osin epämuotoiseksi, vaikka se on muiden mielestä normaali.

dystooppinen synkkää tulevaisuutta ennustava t. kuvaava

dystopia synkkä tulevaisuuskuvitelma, kielteinen utopia

dyyni (suuri) hiekkakinos

d¸ihad = jihad

d¸onkki eräs kiinalainen purjealustyyppi