Pienehkö sivistyssanakirja, e-alkuiset sanat

e- elektroninen, digitaalinen ¶ Muotietuliite, jonka kirjoitusasu vaihtelee, esimerkiksi "e-oppiminen" tai "eOppiminen".

eau de Cologne [oode-kolonje t. oodəkolónj] kölninvesi, eräs hajuvesityyppi ja tuoksutyyppi

eau de toilette [oode-tualette t. oodötualét] eräs hajuvesityyppi ¶ Ilmaisun tarkka merkitys vaihtelee; usein se tarkoittaa samaa kuin eau de Cologne mutta voi tarkoittaa myös voimakkaampia tuoksuja sisältävää hajuvettä.

ebola eräs virus ja sen aiheuttama tauti, vaarallinen verenvuotokuume ¶ Aiemman käytännön mukaan kirjoitettiin "Ebola-virus", "Ebola-kuume", mutta nykysuosituksen mukaan "ebolavirus" ja "ebolakuume".

economy [ekonomi] turistiluokka ¶ Lentoalalla nykyisin käytetty nimitys halvemmasta matkustusluokasta (halvempi kuin bisnes). Usein asussa "Economy", "economy-luokka" tms.

ecstacy [ekstasi] eräs voimakas huume, "ekstaasi"

ecu EU:n laskennallinen valuutta (ennen euron käyttöönottoa) ¶ Lyhenne sanoista "European currency unit" 'eurooppalainen valuuttayksikkö'; siksi usein isokirjaimisena ECU. Kirjoitettiin joskus aksentillisena "écu", koska haluttiin luoda mielleyhtymä vanhaan rahayksikköön.

écu [ekýy] vanha ranskalainen rahayksikkö; ecu

edafinen (kasvitieteessä:) maaperästä johtuva, maaperä-

edikti (virallinen ja velvoittava) julistus

editio julkaisun painos, laitos

editoida toimittaa, saattaa julkaisukuntoon; muokata tekstiä (t. muuta dataa) tietokoneohjelmalla

editori tietokoneohjelma tekstidatan kirjoittamiseen ja muokkaamiseen; (julkaisun) toimittaja t. muokkaaja ¶ Tietokoneohjelmista puhuttaessa editori tarkoittaa yleensä ohjelmaa, jolla voi kirjoittaa ja muokata tekstiä "paljaana tekstinä" ilman kursivointeja yms. ja jossa ei ole ns. tekstinkäsittelyohjelmien piirteitä kuten oikeinkirjoituksen tarkistusta. Etenkin ihmistä tarkoittaessaan sana esiintyy joskus myös kirjoitusasussa "ediittori" tai englannin mukaisessa asussa "editor".

edutainment [eduteinment] opettava viihde, viihteellisesti esitetty opetus ¶ Viihteen ja opetuksen yhdistelmä. Muodostettu sanoista education 'kasvatus' ja entertainment 'viihde'. Vrt. infotainment.

eekkeri anglosaksinen pinta-alan mitta, noin 4 000 m² (0,4 ha) ¶ Englanniksi "acre".

eepikko kertomakirjailija, epiikan kirjoittaja

eepos laaja runomittainen, kertova teos (esim. Kalevala); laaja kertomus yleisesti

eeppinen kertova, kertomakirjallisuuteen (epiikkaan) kuuluva

eera geologinen maailmankausi

eesti viro, viron kieli ¶ Tämä on sivistyssana siinä mielessä, että se on samaa alkuperää kuin viron kielen nimitys useimmissa maailman kielissä. (Vastaava koskee kansallisuuden ja maan nimeä.) Suomen kielessä käytetään vanhastaan nimitystä "viro", jota myös kielitoimisto suosittelee. Sanaa "eesti" ei kuitenkaan voi pitää virheellisenäkään. Tavanomaisin väite sanoja "Viro", "viro" ja "virolainen" vastaan on se, että "Viro" on vain yksi maakunta. Mutta vaikka se on peräisin maakunnan nimestä (Viru), niin samoin on monen muun maan ja kielen nimi monessa kielessä; esim. Saksa ja Suomi ovat nekin peräisin maakunnannimistä.

eestiläinen virolainen ¶ vrt. eesti.

eetos moraalinen mielenlaatu

eetteri eräs nukuttamiseen käytetty aine; (kemiassa) yleisemmin eräästä aineryhmästä; ilma, avaruus; kuviteltu avaruuden täyttävä näkymätön aine ¶ Kemiassa eettereiksi kutsutaan aineita, joita voi muodostua, kun kaksi alkoholimolekyyliä yhdistyy siten, että yksi vesimolekyyli poistuu. Nukutukseen käytetty eetteri on kemialliselta nimeltään etyylieetteri. Sana "eetteri" tarkoittaa lähinnä 'ilma' esimerkiksi fraasissa "lähettää (radiolähetys) eetteriin" (s.o. ilmoille, julkisuuteen). Fysiikan historiassa "eetteri" (tai "valoeetteri") tarkoittaa aiemmin yleisesti oletettua avaruuden täyttävää ainetta, jonka aaltoliikkeeksi valo ja muu sähkömagneettinen säteily oletettiin.

eettinen etiikkaan sisältyvä t. etiikkaa koskeva

efedriini eräs lääkeaine, alkaloidi, jota on käytetty myös doping-aineena

efekti vaikutus, teho; keinotekoinen tehoste (esim. elokuvassa)

efektiivinen vaikuttava, tehoava, tehollinen

efemeraalinen = efemeerinen ¶ Sana on on tullut vanhan sivistyssanan tilalle englannin vaikutuksesta.

efemeerinen lyhytaikainen, ohimenevä, katoava

efemeridi päivän tapahtumien luettelo; taivaankappaleen ennalta laskettujen paikkojen luettelo

effeminaatio naisistuminen ¶ Miehen muuttuminen naismaiseksi.

efferentti vievä (esim. hermosyy t. verisuoni), keskipakoinen

egalitaarinen tasa-arvoinen, tasa-arvon aatteen mukainen

egalitarismi tasa-arvoaate ¶ Joskus myös muodossa "egalitarianismi". Sukulaissanoista ks. ismi.

ego minuus, minä; ihmisen oma käsitys itsestään ¶ Käsite on tullut tunnetuksi etenkin Sigmund Freudin oppien takia; Freudilla sana liittyy kolminaisuuteen id (se, "vaistot ja vietit"), ego (minä, "tietoinen ihminen"), superego (yliminä, "omatunto"). Sana on oikeastaan sitaattilaina latinasta, mutta ääntyy tuskin koskaan klassillisen latinan mukaisesti ([egoo]).

egoismi [ego'ismi] itsekkyys, oman edun (häikäilemätön) tavoittelu ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

egosentrikko itsekeskeinen ihminen

egosentrinen itsekeskeinen, minäkeskeinen

egyptienne [egyptienne t. ežipsjén] fonttiperheiden laji, jossa kirjaimet ovat päätteellisiä mutta viivat lähes tasapaksuja ¶ Egyptiennet ovat tavallaan antiikvan ja groteskin välimuotoja. Koska kyseessä on sitaattilaina, pitäisi kirjoitusasun oikeastaan olla ranskan mukainen "égyptienne", jota myös joskus käytetään.

egyptologia muinaista Egyptiä tutkiva tieteenhaara ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

eideetikko ihminen, jolla on eideettisiä kokemuksia

eideettinen todellista aistimusta täysin vastaava (kuvitelma tai muistikuva)

ejakulaatio siemensyöksy

ejakuloida saada siemensyöksy

eklektikko eklektinen, (aatteellisesti) valikoiva ihminen

eklektinen (aatteellisesti) valikoiva ¶ Sävyltään usein kielteinen sana, joka viittaa asenteeseen, jossa erilaisista aatteista, uskonnoista tms. poimitaan vain "parhaita paloja", niiden miellyttäviä piirteitä, välittämättä siitä, että tulos voi olla pinnallinen sisäisesti ristiriitainenkin.

eklektismi (aatteellinen) valikoivuus, eklektisyys ¶ Vrt. synkretismi. Sukulaissanoista ks. ismi.

eko- ekologiaa koskeva t. sen mukainen; usein: luonnonvaroja (etenkin energiaa) säästävä

ekofasismi (yleensä haukkumasanana:) suuntaus, joka korostaa ekologiaa ja vaatii ihmisten toiminnan tiukkaa säätelyä luonnon suojelemiseksi

ekoilu (arkiseti, usein halventavasti t. väheksyvästi:) luonnonmukaisen, ekologisen elämäntavan suosiminen t. ihailu

ekokatastrofi hyvin laaja ympäristötuho, usein kaiken elollisen tuhoavaksi mielletty

ekologia luonnontalous; sen tutkiminen; oppi sen huomioon ottamisesta ihmisen toiminnassa ¶ Alun perin "ekologia" tarkoittaa elollisten olioiden ja niiden ympäristön välisen aineellisen vuorovaikutuksen eli "luonnon talouden" (esim. ravintoaineiden kiertokulku) tutkimusta. Myöhemmin sanaa ruvettiin käyttämään myös itse "luonnon taloudesta". Sukulaissanoista ks. logia. Etenkin johdokseen "ekologinen" ja sen lyhentymään "eko-" liittyy yleiskielessä useimmiten ajatus raaka-aineiden säästämisestä, luonnon saastuttamisen välttämisestä jne.

ekonomi kauppakorkeakoulun erään tutkinnon suorittanut; yleisemmin: talousalan asiantuntija

ekonomia talous, talouden tila

ekonominen taloudellinen, taloutta koskeva; säästäväinen

ekonomisti taloustieteilijä, taloustutkija

ekopiste kierrätettävien jätteiden kokoamispiste

ekosysteemi ekologinen systeemi, "luonnon talouden" järjestelmä, eliöiden ja ravinteiden vuorovaikutus; johonkin asiaan perustuva talouselämän osa ¶ Käytännössä tarkoitetaan yleensä järjestelmää, joka on jossakin suhteellisessa mielessä ympäristöstään erillinen, esimerkiksi järven ekosysteemi. Biologisen merkityksen lisäksi sanaa on ruvettu käyttämään myös myös taloudellisesta ja muusta toiminnasta, joka syntyy esimerkiksi uuden tuotetyypin perustalle.

ekotalo talo, joka on suunniteltu energiaa vähän kuluttavaksi

ekoterrorismi ympäristönsuojelun (ekologian) nimissä tehtävästä suorasta toiminnasta käytetty nimitys, jolla se luokitellaan terrorismikiksi

ekotiimi muutaman kotitalouden muodostama ryhmä, joka pyrkii toiminnassaan vähentämään luonnon kuormitusta, ekologinen tiimi

ekotoksikologia ympäristömyrkkyjen tutkimus, toksikologian haara, joka tutkii myrkkyjen vaikutusta elolliseen luontoon

eksa- SI-järjestelmän etuliite, joka vastaa triljoonalla kertomista eli kerrointa 1018, tunnus E

eksakti täsmällinen, tarkka ¶ Eksakteilla tieteillä tarkoitetaan tieteitä, joissa tarkat mittaukset ja laskelmat ovat olennaisessa asemassa.

ekseema ihottuma, rohtuma

eksegeesi (tieteellinen) raamatunselitys

eksegeetti (tieteellisen) raamatunselityksen harjoittaja

eksegetiikka (tieteellinen) raamatunselitysoppi

eksekvatuuri ulkomailla annetun tuomion tai viranomaisen päätöksen täytäntöönpanomääräys; (diplomatiassa) asemamaan antama konsulintoimen vahvistus

eksemplaari kappale; näyte(yksilö) ¶ Usein leikillisesti, mutta myös vakavassa tekstissä painotuotteen kappaleista ja luonnontieteessä eliön, aineen yms. mallinäytteestä.

eksentrikko poikkeava, eksentrinen ihminen

eksentrinen epäkeskinen; erikoinen, tavallisesta poikkeava; tasapainoton ¶ Ellipsin eksentrisyys on luku, joka kuvaa sitä, miten paljon ellipsi poikkeaa ympyränmuodosta, siis soikeuden mitta.

eksessiivi joskus sijamuodoksi kuvattu -nta- tai -ntä-loppuinen suomen kielen muodoste, esim. kotoonta 'kotoa' ¶ Eksessiivi kuvaa vanhojen kielioppien mukaan tilasta pois siirtymistä, esim. "poliisinta" 'poliisin virasta, poliisina olemisesta'.

ekshibitionismi [eksibitionismi t. ekshibitionismi] sukupuolinen suuntaus, jossa on on voimakas tarve paljastaa ruumiinsa seksuaalisia alueita; yleisemmin: itsensä (sairaalloinen) esittely ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

eksikkaattori eräänlainen kuivaus- ja säilytysastia, kuivatin ¶ Laboratorioissa käytettävä astia, jossa voidaan toisaalta kuivattaa aineita (poistamalla niistä vettä tai muita haihtuvia nesteitä), toisaalta säilyttää näytteitä, jotka pilaantuisivat huoneilmassa. Myös muodossa "eksikaattori".

eksistenssi olemassaolo

eksistentiaalinen olemassaoloa koskeva

eksistentialismi filosofian suunta, joka esittää ihmisen olentona, jonka "olemassaolo edeltää olemusta" ¶ Myös nimityksiä "eksistentiaalifilosofia" ja "eksistenssifilosofia" on käytetty. Sukulaissanoista ks. ismi.

eksistoida olla olemassa

eksitatorinen kiihottava, toimintaa aiheuttava ¶ Etenkin aiemmin myös muodossa "eksitatiivinen".

ekskavaatio kovertaminen; koverrus, kovertuma, kuoppa

eksklaavi valtion osa, joka on eristyksissä valtion pääalueesta niin, että välissä on muiden valtioiden alueita

eksklusiivinen poissulkeva, yksinomainen; valikoiva, hieno

ekskommunikaatio kirkon (seurakunnan) yhteydestä erottaminen

ekskreetio kuonaneritys

ekskreetti kuonaerite

ekskrementti uloste

ekskulpaatio syytteestä vapauttaminen, syyttömäksi osoittaminen t. tuomitseminen

ekskursio ryhmän tekemä opintoretki

ekskurssi poikkeaminen pääaiheesta; poikkeaminen asiasta

ekso- ulko, ulkoinen, ulkopuolinen

eksogeeninen ulkopuolisten syiden aiheuttama, ulkosyntyinen

eksonyymi nimi, jota käytetään johonkin kielialueeseen kuuluvasta kohteesta (paikka, kieli, kansa tms.) muussa kielessä ¶ Esimerkiksi "Tukholma", "Saksa", "venäläinen" ja "Finnish". Eksonyymi voi olla omakielisen nimityksen muunnelma (esim. "Tukholma" johtuu ruotsalaisesta nimestä "Stockholm") tai kokonaan eri alkuperää.

eksoottinen outoutensa (vierasmaalaisuutena) takia kiinnostava ja kiehtova ¶ Alkujaan sana "eksoottinen" viittaa jonkin asian tai ilmiön vierauteen tai vierasperäisyyteen, mutta se on ruvennut tarkoittamaan etenkin kaukaisten maiden ja vieraiden kulttuurien piirteitä, jotka ovat kiehtovia, koska ne poikkeavat tutuista, tavallisista oloista. Suomalaiset pitävät eksoottisina usein erityisesti trooppisten maiden oloja.

eksoplaneetta [ekso-planeetta] planeetta, joka kiertää muuta tähteä kuin Aurinkoa ¶ Vrt. ulkoplaneetta 'aurinkokuntamme planeetta, jonka rata on Maan radan ulkopuolella'.

eksoplasma [ekso-plasma] soluliman pintakerros, ulkolima

eksorkismi pahojen henkien poismanaaminen ¶ Etenkin aiemmin myös muodossa "eksorsismi"; ks. K vai s?

eksorkisti henkien pois manaaja, eksorkismin harjoittaja; eräs katolisen kirkon hengellisen säädyn alemman asteen jäsen

eksotiikka eksoottisuus

ekspansiivinen laajentuva, laajentumishaluinen

ekspansio laajeneminen, levittäytyminen

ekspatriaatti kotimaansa ulkopuolella toimiva (työntekijä tms.), ulkomailla työskentelevä t. opiskeleva ¶ Joskus virheellisessä asussa "ekspatriootti", koska sekaantunut sanaan "patriootti". Arkikielessä usein lyhentyneenä "ekspatti" tai englannin mukaisesti "expat".

ekspeditööri toimentaja ¶ Virkanimike aiemmin mm. postilaitoksessa.

eksperimentaalinen kokeellinen

ekspiraatio uloshengitys; ekspiroituminen

ekspiroida hengittää ulos

ekspiroitua (datatekniikassa) poistua vanhentuneisuuden takia, esim. asetetun määräajan täytyttyä

ekspertti asiantuntija

eksplementtikulma kulma, joka lisättynä annettuun kulmaan tuottaa täysympyrän (360°)

eksplikatiivinen selittävä; (kielitieteessä) yleisesti alistava (konjunktio) (esim. "koska")

eksplikoida sanoa suoraan, selittää selvästi (jättämättä asioita pääteltäväksi) ¶ Vastakohta: implikoida. Aiemmin käytettiin myös muotoa "eksplisoida"; ks. K vai s?

eksplisiittinen suoraan ilmaistu, eksplikoitu ¶ Vastakohta: implisiittinen.

eksploitaatio hyväksikäyttö ¶ Alkujaan sanaa käytettiin mm. siirtomaiden ja niiden väestön hyväksikäytöstä (usein kielteisessä mielessä: riistäminen). Nykyisin se tarkoittaa taiteessa laskelmoitua yleisön kiinnostuksen hyväksikäyttöä, esim. väkivallan tai pornografian laajaa sisällyttämistä elokuvaan jonkin tekosyyn varjolla. Usein se voitaisiin suomentaa (väkivallalla tms.) mässäilyksi.

eksploosio räjähdys; (fonetiikassa:) laukeaminen, laukeama, sulkeuman avautuminen klusiilia äännettäessä

eksploraatio tutkimus (varsinkin lääketieteellinen)

eksploratiivinen tutkiva, tutkimustarkoituksessa tehty, tutkimus-

eksponentiaalinen kiihtyvä; sellainen, jota voidaan kuvata eksponenttilausekkeella ¶ Sanaa käytetään yleensä ilmiöstä, jota voidaan kuvata tai ajatella kuvattavan muotoa y = a×bt olevalla lausekkeella, missä tyypillisesti t kuvaa aikaa ja b > 1, jolloin a kasvaa kiihtyvällä vauhdilla t:n kasvaessa.

eksponentti potenssia osoittava luku; (kirjallisuudessa) ilmentymä ¶ Tavanomaisissa matemaattisissa merkinnöissä eksponentti kirjoitetaan kirjainten perustasoa ylemmäs ja usein pienemmällä kirjasinlajilla, esim. m⊃3. Jos tämä ei ole mahdollista, korvikemerkintöinä käytetään sellaisia kuin m^3 tai m**3.

eksportoida viedä maasta (kaupallisesti)

eksportti vienti(kauppa)

ekspressiivinen ilmaisuvoimainen, ilmeikäs

ekspressionismi taidesuunta, jota luonnehtii pyrkimys taiteilijan kokemuksen voimakkaaseen ilmaisemiseen ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

ekstaasi hurmio, hurmioituneisuus; (puhekielessä) eräs huume, ecstacy

ekstaattinen hurmioitunut

ekstensiivinen laajaperäinen; ulospäin suuntautunut ¶ Esimerkiksi maanviljelyä sanotaan ekstensiiviseksi eli laajaperäiseksi, jos viljellään laajoja alueita suhteellisen vähäisellä työvoimalla, ja intensiiviseksi eli voimaperäiseksi, jos taas työn ja muiden voimavarojen käyttö pinta-alayksikköä kohti on suuri.

ekstensio laajennus; laajentaminen; laajentuminen; niiden olioiden joukko, johon jokin nimi tai muu ilmaisu viittaa; ojennus(liike)

ekstensionaalinen ekstensiota koskeva t. korostava t. siihen perustuva

eksternaalinen ulkoinen

eksterritoriaalinen [eks-territoriaalinen] (valtion) alueen ulkopuolisena pidetty, vaikkakin maantieteellisesti sen sisällä ¶ Erityisesti diplomatiaan sisältyvästä periaatteesta, jonka mukaan valtion lähetystön alueella katsotaan olevan eksterritoriaalioikeus: se kuuluu lähettäjävaltion oikeudenkäyttövaltaan.

ekstra (ylimääräinen) lisä; erinomainen; (yhdyssanojen alkuosana myös) ulko- ¶ Lohjennut erilliseksi sanaksi (jollaisena ei vielä ihan kirjakielinen), koska esiintyy lukuisten sivistyssanojen alkuosana.

ekstrahoida erottaa, ottaa erilleen; uuttaa

ekstrakti uute; tiivistelmä

ekstranet(ti) internetin tekniikoita käyttävä netti, joka on rajattu jonkin yhteisön ja sen yhteistyökumppanien käyttöön ¶ Usein vielä sitaattilainana "extranet".

ekstrapolaatio = ekstrapolointi

ekstrapoloida arvioida funktion arvo jonkin alueen ulkopuolella siitä, mitä arvoja se saa sen reunoilla ¶ Yksinkertaisimmassa tapauksessa kyse on yhden muuttujan funktion lineaarisesta interpoloinnista, jossa arvo jonkin välin ulkopuolella (mutta yleensä lähellä) olevassa pisteessä lasketaan funktion arvoista välin päätepisteissä ikään kuin funktio olisi lineaarinen. Vertaa: interpoloida.

ekstraterrestriaalinen maapallon ulkopuolinen (elämä)

ekstravagantti liioitteleva, kohtuuton

ekstraversio ulospäinsuuntautunut (asenne tai luonne); vastakohta: introversio

ekstravertti = ekstrovertti

ekstremismi mielipiteiden t. asenteiden äärimmäinen jyrkkyys t. taipumus sellaiseen ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

ekstremofiili äärimmäisissä oloissa (esim. erittäin kuumassa) elävä eliö

ekstrovertti ulospäinsuuntautunut ihminen; vastakohta: introvertti ¶ Harvemmin muodossa "ekstravertti".

ekstruuderi suulakepuristin

ekstruusio hampaan eteentyöntyminen

ekto- ulko-; pinta- ¶ Yleensä ekso-alkuiset muodot ovat tavallisempia.

ektoplasma [ekto-plasma] henkimaailmasta peräisin olevaksi väitetty aine; (biologiassa:) eksoplasma

ekumeeninen (kristillisten) kirkkojen välinen; yleiskirkollinen, yleinen

ekumenia pyrkimys (kristillisten) kirkkojen väliseen tiiviimpään yhteyteen

ekvaattori päiväntasaaja t. sitä vastaava pinta ¶ Yleisesti, geometriassa määriteltynä, ekvaattori on pyörähdyspinnan akselia vastaan kohtisuora ympyrä tai taso, joka jakaa pinnan kahteen yhteneväiseen osaan.

ekvi- tasa-, tasaus-, yhtäläis-

ekvivalenssi (täydellinen) vastaavuus, samanarvoisuus

ekvivalentti (täydellisesti) vastaava, samanarvoinen ¶ Myös: ekvivalenttinen; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?.

elaboroida kehittää, kehitellä, työstää (ajatuksia, ideoita)

elastinen kimmoisa, joustava

elastomeeri elastinen, kumimainen polymeeri

elatiivi suomen eräs sijamuoto, -sta- tai -stä-loppuinen ns. sisäinen erosija ¶ Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: sisäeronto.

eldorado [eldoraado] kultamaa, paratiisi, onnela ¶ Alkujaan erisnimi, El Dorado, oletetun kultaa tuottavan maan nimitys.

elefantiaasi imuteiden tuhoutumisesta johtuva pysyvä raajan turpoaminen ¶ Esiintyy etenkin filariaasin kroonisessa vaiheessa, jolloin alaraaja on turvonnut. Myös nimellä "elefanttitauti", aiemmin myös "norsutauti", lääketieteen latinassa "elephantiasis".

elefantti norsu

eleganssi aistikkuus, tyylikkyys

elegantti aistikas, tyylikäs

elegia kaihomielinen runo tai sävellys; (runousopissa) elegistä mittaa noudattava runo

elegikko elegisiä runoja luova taiteilija

eleginen kaihomielinen; (runousopissa) distikoneista koostuva

elektiivinen valikoiva, valintaan perustuvaa ¶ Elektiivinen sairaanhoito tarkoittaa kiireellisen hoidon vastakohtaa, siis kiireetöntä hoitoa.

elektro- sähkö-

elektrodi sähkönjohtimen pää, jonka kautta virta johtuu väliaineeseen tai väliaineesta ¶ Ehdotus omaperäiseksi vastineeksi: kohtio. Ks. anodi ja katodi. Kirjoitusasu ns. -oli-säännön mukainen.

elektrofysiologia solujen sähkömagnetismin tutkiminen ja käyttö mm. lääketieteessä

elektroluminesenssi sähköllä aikaan saatava luminesenssi

elektrolyysi kemiallisten reaktioiden aikaansaaminen sähkövirran avulla

elektrolyytti sähköä johtava ionisoituva aine

elektrolyyttinen elektrolyysissä tapahtuva t. siihen liittyvä

elektron (historiassa) lähinnä kullasta ja hopeasta koostuva metalliseos; magnesiumin ja alumiinin seos; meripiha ¶ Suomen kielessä sanasta on käytetty kreikan mukaista asua, mutta nykyisin 1. merkityksessä sen tilalla käytetään myös (latinan ja englannin mukaista) asua elektrum.

elektroni atomin ydintä kiertävä alkeishiukkanen ¶ Sähkövaraukseltaan negatiivinen. Atomin vuorovaikutus muiden atomien kanssa koskee yleensä nimenomaan elektroneja, ja elektroneihin perustuvat niin kemialliset sidokset kuin monet sähköilmiöt.

elektroniikka elektronisten ilmiöiden tutkimus ja hyväksikäyttö; niihin perustuvat laitteet ¶ Käytännössä elektroniikkaan ei lueta yksinkertaisia sähköilmiöitä vaan (yleensä heikkoina virtoina käytettävän) sähkön kehittynyt hyväksikäyttö sellaisissa laitteissa kuin elektroniputket, transistorit, mikropiirit ja näistä kootut järjestelmät kuten tietokoneiden prosessorit.

elektronimikroskooppi mikroskooppi, jossa kuvanmuodostus perustuu elektronisuihkuun ¶ Voidaan rakentaa paljon enemmän suurentavaksi kuin tavallinen mikroskooppi, jopa niin, että yksittäiset molekyylit voidaan havaita.

elektroninen vapaiden elektronien ominaisuuksiin perustuva; (usein virheellisesti) =digitaalinen ¶ Vrt. elektroniikka. Sanaa "elektroninen" tai sitä vastaavaa etuliitettä "e-" käytetään usein nimenomaan sellaisesta digitaalisuudesta, johon liittyy jokin "verkko", netti.

elektroskooppi koje sähkövarausten mittaamista varten

elektrum = elektron

elementaarinen alkeellinen, alkeis-; alkuaineita koskeva; alkuainemuodossa oleva ¶ Joskus käytetty rinnakkaismuoto: elementäärinen. (Ks. selitystä Mistä kielestä?.)

elementti (rakentamisessa) valmisosa; (yleiskielessä) ympäristö, olot t. ala; (sähköopissa) sähköpari; (matematiikassa yms.) alkio; (filosofian historiassa) perusaine, "alkuaine" ¶ Yleisessä merkityksessä 'perusosa, perusaines' sanaa käytetään suomessa harvoin, mutta se esiintyy usein eri alojen terminä. Rakentamisessa "elementti" on tehtaassa valmistettu osa, esim. (iso) osa seinää (seinäelementti), joka tuodaan rakennustyömaalle. Filosofian historiassa sana tarkoittaa olevaisen perusainetta; antiikin Kreikan filosofeilla oli erilaisia oppeja tästä, ja tunnetuin on niiden yhdistelmäksi muodostettu neljän elementin (maa, vesi, tuli ja ilma) oppi. Nykyisessä yleiskielessä esim. ilmaisu "olla omassa elementissään" 'olla omalla alallaan t. itselleen sopivissa oloissa, olla kuin kala vedessä' on tästä kaukainen heijastuma. Matematiikassa ja vastaavilla aloilla "elementit" tarkoittavat jonkinlaisia perusosia, joista jokin kokonaisuus koostuu. Esimerkiksi joukko-opissa elementti tarkoittaa joukon jäsentä; yleensä sopii paremmin sana "alkio". Numeerisen laskennan eräs perusmenetelmä, elementtimenetelmä, perustuu alueen tai tilan jakamiseen pieniin osiin, elementteihin. Merkkauskielten yhteydessä "elementti" tarkoittaa dokumentin osaa, joka on erikseen osoitettu merkkauksella. Toisin kuin sanan useimmissa muissa merkityksissä, elementti tässä merkityksessä voi (usein) sisältää muita elementtejä.

eliitti parhaimmisto, valiojoukko

elisio loppuheitto, sanan loppuvokaalin jääminen pois vokaalialkuisen sanan edeltä; myös yleisemmin loppuäänteiden pois jäämisestä

elitismi pyrkimys esiintyä eliittiin kuuluvana tai korostaa siihen kuulumistaan ¶ Sana on käytännössä kai aina jonkinlainen moitesana, joka on lievästi elitistinen tapa sana pitävänsä jotakin ylpeytenä, pöyhkeilynä tai kerskailuna. Sukulaissanoista ks. ismi.

eliksiiri ihmelääke; alkemistien ihmeaine, "viisasten kivi" ¶ Farmasiassa sana tarkoitti aiemmin eräitä uuttamalla valmistettuja nestemäisiä lääkkeitä.

eliminaatio poistaminen, eliminointi t. eliminoituminen

eliminoida poistaa, sulkea pois (yleisesti ja useissa erikoismerkityksissä) ¶ Esimerkiksi matematiikassa eliminointi voi tarkoittaa jonkin muuttujan poistamista yhtälöstä algebrallisilla laskutoimituksilla. Päättelyssä tai päätöksenteossa eliminointi tarkoittaa vaihtoehtojen karsimista sitä mukaa, kuin ne todetaan mahdottomiksi tai huonoiksi. Bridgessä sana tarkoittaa jonkin maan ("värin") kaikkien korttien pelaamista pois. Biologiassa eliminoituminen eli eliminaatio tarkoittaa geenien sattumanvaraista häviämistä populaatiosta. Sanaa käytetään myös puolittain peittelevänä nimityksenä ihmisen tappamiselle.

ellipsi (täysin säännöllinen) soikio; (sanan tms.) poisheittyminen tai -jättäminen; sellaista tarkoittava kolmen pisteen symboli tai jono (...)

ellipsoidi pinta t. kappale, jonka voidaan ajatella syntyvän, kun ellipsi pyörähtää akselinsa ympäri

elliptinen soikionmuotoinen; pois jäämisen tai jättämisen kautta muodostunut; (matematiikassa) ellipseihin liittyvä

eloksoida käsitellä pinta hapettamalla se elektrolyyttisesti ¶ Etenkin alumiinipintojen käsittelystä.

emali lasite, lasimainen päällyste; (hammas)kiille

emansipaatio (naisten) vapauttaminen (miehen) holhouksesta t. ylivallasta ¶ Alkujaan latinan sanan "emancipatio" tarkoittaa pojan julistamista täysivaltaiseksi kansalaiseksi, vapauttamista isän holhouksesta. Nykyisin "emansipaatio" tarkoittanee kuitenkin nimenomaan naisten vapauttamista aviomiehen vallasta tai yleensä miesten ylivallasta taikka naisiin kohdistuvasta syrjinnästä. Tällöin tavallisesti viitataan toimenpiteisiin, joilla näkyvimpiä ylivallan tai syrjinnän muotoja poistetaan tai lievennetään. Kehittyneiden maiden osalta kyse on tällöin lähinnä historiallisesta käsitteestä; nykyaikaisiin pyrkimyksiin viitataan esim. ilmaisulla "(sukupuolten) tasa-arvo".

emansipatorinen emansipaation pyrkivä; emansipaatiota merkitsevä

emansipeerata vanhahtava muoto sanasta "emansipoida"

emansipoida vapauttaa, suorittaa emansipaatio

embargo saarto; kielto julkaista ennen määräaikaa; takavarikointi ¶ Kansainvälisessä oikeudessa alkujaan se, että valtio ottaa haltuunsa satamassa olevan vieraan valtion aluksen tai ainakin estää sitä lähtemästä. Nykyisin tavallisemmin: (valtioon kohdistettu) saarto. Journalismissa: se, että ennakkoon toimitettua aineistoa ei saa t. ei pitäisi julkaista ennen määrättyä ajankohtaa.

embleemi tunnuskuva, tunnusmerkki, tunnus; vertauskuva

embryo (eläimen t. ihmisen) alkio

emergenssi äkillinen uuden esille tulo; uusien ilmiöiden synty monimutkaisen kehityksen kautta; versokasvien solukkokarva ¶ Filosofiassa "emergenssillä" viitataan erityisesti käsityksiin, joiden mukaan järjestelmiin ilmaantuu kokonaan uudenlaisia ilmiöitä ikäänkuin itsestään.

emergentti äkillisesti t. laadullisesti uutena esille tuleva, sellainen, joka syntyy emergenssissä ¶ Myös: emergenttinen.

emeritus [emeritus] Sanasta esiintyy useita ääntämyksiä. ¶ Ks. Emeritus: eläkeläisen kunnianimitys. Naispuolisesta emerituksesta on ruvettu käyttämään feminiinimuotoa "emerita".

emfaattinen painokas, painollinen, korostava; mahtipontinen

emigrantti maasta pois muuttanut ¶ Periaatteessa sana "emigrantti" tarkoittaa maasta toiseen muuttanutta lähtömaan kannalta katsottuna, kun taas kohdemaan kannalta hän on immigrantti. Hyvin tavallista on kuitenkin käyttää sanaa "emigrantti" molemmissa tapauksissa. Usein tätä sanaa käytetään varsinkin ihmisistä, jotka muuttavat poliittisista syistä, esimerkiksi vallankumouksen jälkeen, kun taas muita muuttajia sanotaan maahanmuuttajiksi, siirtolaisiksi tms.

emigroitua muuttaa pois (maasta) ¶ Aiemmin sanalla "emigroida" oli sama merkitys.

emiiri ruhtinas islamilaisessa maailmassa (Lähi-Idässä tai Pohjois-Afrikassa) ¶ Myös valtion hallitsijan nimitys (Kuwaitin emiiri).

eminenssi ylhäisyys, ylhäinen henkilö ¶ "Harmaa eminenssi" tarkoittaa julkisuudesta poissa pysyttelevää mutta asioihin hyvin merkittävästi vaikuttavaa henkilöä.

emiraatti emiirikunta, emiirin hallitsema maa tai alue

emittoida lähettää, suorittaa emissio ¶ Joskus myös asussa "emitoida".

emissio osakkeiden tms. laskeminen markkinoille, esim. osakeanti; hiukkasten tai säteilyn lähettäminen

emoji [emodži t. emoji] eräänlaisia kuvanomaisia merkkejä ¶ Emojit ovat tyypillisesti kuvamerkkejä eli piktogrammeja ja ulkoasultaan usein värikkäitä. Emojien käyttö on levinnyt japanilaisista tekstiviesteistä muuhunkin viestintään. Kielitoimiston sanakirjassa sanalle ei ole ääntämisohjetta, mikä tarkoittaa sen ääntämistä kirjoitusasun mukaan [emoji] eikä japanin mukaan [emodži].

emootio tunne, mielenliikutus

emotionaalinen tunneperäinen; tunteita koskeva, tunteiden alaan kuuluva

emotivismi käsitys, jonka mukaan moraaliset arvot ovat vain tunteiden, emootioiden ilmaisuja

empaattinen toisen tunteisiin eläytyminen

empatia eläytyvä myötätunto

empiiri = empire

empiirikko kokeellista tutkimusta tekevä tieteenharjoittaja; empirismin kannattaja

empiirinen kokemusperäinen (esim. mittaamalla selvitetty), vastakohtana teoreettiselle

empire [ampiir tai ãpíir] Napoleonin aikainen, antiikkia jäljittelevä tyylisuunta ¶ Joskus käytetty vastine: keisarityyli. Periaatteessa sitaattilaina ranskasta.

empiria kokemus (varsinkin tieteenfilosofian käsitteenä)

empirismi filosofian suunta, joka korostaa kokemuksen merkitystä ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

empowerment [impauerment] oikeuksien, valtuuksien tai vapauksien antaminen ¶ Sana on alkujaan tarkoittanut valtuuttamista tms. mutta muodostunut epämääräiseksi muotisanaksi, jolla luodaan mielikuvaa, että ihmisille annetaan enemmän valtaa vaikuttaa omaan työhönsä tai muihin asioihinsa. Useita erilaisia suomalaisia vastineita on ehdotettu tai käytetty, mm. voimaantuminen ja valtaistaminen.

emu eräs lentokyvytön lintu ¶ Erisnimi "Emu" tai "EMU" on eri alkuperää: lyhennesana, joka johtuu sanoista "European Monetary Union" 'Euroopan rahaunioni' (suomeksi virallisesti: Euroopan talous- ja rahaliitto).

emulgoitua sekoittua emulsioksi

emulaatio jäljittely, emulointi laite t. ohjelma

emulaattori jäljittelevä, emuloiva laite t. ohjelma

emuloida jäljitellä, matkia (etenkin laitteen toimintaa) ¶ Sanaa käytetään datatekniikassa mm. siitä, että jonkin vanhan laitteen toimintaa yksityiskohtaisesti jäljitellään uudemmassa laitteessa ohjelmistolla. Tämän ansiosta voidaan vanhoja sovelluksia käyttää uusissa laitteissa.

emulsio nesteiden seos, jossa neste on sekoittuneena toiseen pisaroina ¶ Ehdotettu omaperäisempi vastine: maidos. Vrt. kolloidi.

en bloc [ãblók] yhtenä kokonaisuutena, yhdessä ¶ Sitaattilaina ranskasta.

en passant [ãpasã´] ohimennen, sivumennen ¶ Sitaattilaina ranskasta. Esiintyy mm. šakkiterminä ohestalyönnistä puhuttaessa.

en passant [ãpasãã] ohimennen, sivumennen; oheisvaikutuksena; sattumalta ¶ Sitaattilaina ranskasta. Ilmaus "lyönti en passant" tai pelkkä "en passant" tarkoittaa šakkipelissä ohestalyöntiä (sotilas lyö kaksoisaskeleen ottaneen sotilaan ikään kuin se olisi ottanut vain yhden askeleen).

enantio- peilikuva-

encore [ãkóor] uudestaan, lisää ¶ Yleisön näyttelijöille, yhtyeelle tms. esittämä huuto, jolla heitä pyydetään takaisin lavalle (suosionosoituksia varten tai vielä yhden kappaleen esittämiseksi tms.), tai sellaisen johdosta t. muusta syystä esitetty ylimääräinen ohjelmanumero tms.

endeeminen kotoperäinen, suppealla alueella esiintyvä (eliölaji); paikallinen, paikkakunnallinen (tarttuvan taudin esiintyminen)

endo- sisä-

endogeeninen sisäsyntyinen

endokrinologia umpieritysoppi ¶ Umpirauhasia ja niiden erittämiä hormoneja tutkiva tieteenala. Sukulaissanoista ks. logia.

endomorfinen erään luokituksen mukainen ihmisen rakennetyyppi: pyöreäkasvoinen, lyhytraajainen ja lihavuuteen taipuvainen

endorfiini elimistön tuottama aine, jolla on samanlaisia vaikutuksia kuin morfiinilla

energeettinen energiaa koskeva, energia-

energia fysiikan peruskäsite, joka usein määritellään kyvyksi tehdä työtä; tarmo, puhti ¶ Merkitykset usein toisiinsa osittain sekaantuneita. Sanaa "tarmo" on joskus ehdotettu myös suomenkieliseksi fysiikan termiksi. Ruoka-aineista puhuttaessa "energia" viittaa niiden sisältämiin hiilihydraatteihin, rasvoihin ja valkuaisaineisiin (ja alkoholiin ja kuituihin), joita elimistö voi käyttää energian tuottamiseen.

energinen tarmokas ¶ Usein virheellisesti yhdyssanan jälkiosana, esimerkiksi "vähäenerginen", pitää olla "vähäenergiainen" (vähän energiaa sisältävä).

energisoida piristää, tehdä energiseksi; muuttaa energiaksi, käyttää energiantuotantoon

engrammi muistijälki ¶ aivoihin jäänyt muutos, joka säilyttää kokemuksen

enigma arvoitus

enigmaattinen arvoituksellinen

enkefaliitti aivotulehdus

enkefalo- aivo-

enklaavi erillisalue, valtion osa, joka on toisen valtion sisällä t. toisten valtioiden kokonaan ympäröimä taikka vastaavasti kunnan osa toisen kunnan sisällä tms.

enkliitti painollisen ja painottoman sanan kiinteä yhtymä

enkliittinen liite-, liitännäis-, edeltävään sanaan liitännäisenä liittyvä ¶ Erityisesti: enkliittinen partikkeli = liitepartikkeli eli partikkeli, joka ei esiinny itsenäisenä vaan vain sanan osana, esim. suomen -kin.

ennea- yhdeksän-

enneagrammi eräs yhdeksänkulmainen viivakuvio; sellaista käyttävä yhdeksänkohtainen persoonallisuustyyppien luokittelu

enologia viinioppi, viinien ja viinivalmistuksen tutkimus t. tuntemus ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

ensemble [ãsãã´bl(e)] yhtye

ensyklopedia tietosanakirja, (aakkosellisesti järjestetty) hakuteos

entalpia järjestelmän lämpösisältö, termodynamiikan perussuureita

entente [entente t. ãtã´t] yhteisymmärrykseen perustuva valtioiden yhteistyö ilman suoranaista liittosuhdetta ¶ Sanaa käytetään etenkin 1. maailmansodan toisen osapuolen, ns. ympärysvaltojen, tärkeimmistä maista (Ranska, Iso-Britannia ja Venäjä) tai alkuperäisestä Ranskan ja Ison-Britannian yhteistyösuhteesta, entente cordiale ('sydämellinen yhteisymmärrys'). Sana on sitaattilaina ranskasta.

entero- suoli-, suolisto-, vatsa-

enterotabletti lääketabletti, joka on päällystetty niin, että lääkeaine vapautuu vasta ohutsuolessa

entiteetti olio; kokonaisuus; rakenneosa

entomologia hyönteistiede ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

entrata (historiassa:) tehdä entraus; (murteissa ja arkikielessä:) muuttaa, korjata, säätää; (joskus käännöskielessä yms.:) mennä t. tulla sisään

entraus ennen meritaisteluissa käytetty menetelmä, jossa erityisiä entraushakoja käyttäen kytkeydyttiin vihollisalukseen sen valtaamiseksi

entrecôte [antrekoot] naudan ruhon osa etuselän ja ulkofileen välissä t. siitä valmistettu pihvi ¶ Useiden sanakirjojen mukaan "välikyljys", mutta kyseessä on luuton liha, kun taas kyljyksiksi muuten sanotaan luun sisältäviä ruhonosia. Ääntämys vaihtelee suuresti; ranskan mukainen ääntämys on suunnilleen [ãtrəkót].

entropia järjestelmän epäjärjestyksen (sekoittuneisuuden) astetta kuvaava suure ¶ Mitä suurempi epäjärjestys, sen suurempi entropia. Vrt. informaatio. Sanaa käytetään termodynamiikassa ja informaatioteoriassa. Termodynamiikan toisen pääsäännön mukaan luonnossa tapahtumien suunta on kohti entropian lisääntymistä. Ehdotettu suomennos: haje.

entsyymi (biokemiallisia) reaktioita katalysoiva valkuaisaine ¶ Entsyymit vaikuttavat elävissä olennoissa, mutta niitä käytetään myös teollisuudessa, lian hajottamiseen pyykinpesussa jne. Ehdotettu suomennos: käyte.

entusiasmi (suuri) innostus ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

entymologia sanan "etymologia" virheellinen asu ¶ Voi johtua sekaantumisesta sanaan "entomologia".

environmentalismi ajatussuuntaus, joka korostaa ympäristötekijöiden vaikutusta

eoni geologian ajanjaksojen ylimmän tason jakson (maailmankautta pitempi) nimitys ¶ Myös sanaa "aioni" on käytetty, mutta se tarkoittaa vanhastaan pitkää ajanjaksoa yleisesti.

epideeminen kulkutaudinomainen, epidemiana esiintyvä

epidemia kulkutauti (myös kuvaannollisesti), taudin t. muun ilmiön poikkeuksellinen yleisyys ¶ Alkujaan sana tarkoittaa kulkutautia eli tarttuvan taudin esiintymistä suuressa osassa väestöä ja leviämistä paikkakunnalta toiselle. Nykyisin se tarkoittaa myös vain tavallista suurempaa yleisyyttä.

epidemiologi tartuntatautilääkäri

epidemiologia tieteenala, joka tutkii sairauksien esiintyvyyttä yms. väestötasolla tilastollisin menetelmin; (vanh.) tatuntatautioppi, kulkutautioppi

epidemiologinen epidemiologiaan kuuluva; (vanh.) tartuntatautiopillinen

epifania (jumalallinen) ilmestyminen; ilmestysjuhla, loppiainen

epifenomeeni seurannaisilmiö, (epäolennainen) oheisilmiö; näennäisilmiö

epifenomenaalinen epifenomeenin luonteinen

epifyytti päällyskasvi, toisen kasvin päällä (esim. köynnöksenä) kasvava

epigeneesi yksilön tai elimen kehittyminen erilaistumattomasta kudoksesta

epigeneettinen kasvun ja erilaistumisen, epigeneesin aikainen t. siihen liittyvä; geenien toiminnan päälle rakentuva; ympäröivää kivilajia nuorempi

epigoni jäljittelijä

epigrafi piirtokirjoitus, kiveen hakattu kirjoitus; motto; mietelause

epigrammi lyhyt runo, jossa on (usein mieleenpainuva) iskevä huomio tai toteamus

epiikka kertomakirjallisuus, etenkin runomuotoinen

epikriisi (lääkärin laatima) hoitotiivistelmä ¶ Hoidon päätyttä laadittava kertomus sairauden kulusta ja hoidosta sekä jatkosuunnitelmista.

epikurolainen filosofi Epikuroksen oppien mukainen; niiden kannattaja; nautiskelija

epilaatio karvojen poisto

epilaattori laite karvojen, varsinkin säärikarvojen, poistoon

epilepsia eräs keskushermoston sairauksien ryhmä, kaatumatauti ¶ Nimitystä "kaatumatauti" pidetään nykyisin usein leimaavana ja sitä siksi vältetään; se johtuu joillekin epilepsian muodoille ominaisista kohtauksista.

epileptikko epilepsiaa sairastava, kaatumatautinen henkilö

epileptinen epilepsialle ominainen, kaatumatautinen

epilogi loppusanat, jälkisanat; loppunäytös

episentrumi maanjäristyksen keskus ¶ Tarkkaan ottaen: kohta, jossa maanalaisesta maanjäristyksen keskuksesta eli hyposentrumista lähtevät järistysaallot kohtaavat maanpinnan tai merenpohjan. Joskus virheellisesti muodossa "episentri".

episkooppi pintakuvaheitin, läpinäkymättömien kuvien heijastin

episkopaalinen anglikaaninen; piispallinen

episodi sivunäytös, sivutapahtuma, pääjuonesta (melko) irrallinen tapaus

episteeminen tietoa koskeva, tieto-opillinen

epistemologia tieto-oppi, tietoteoria, tietoa tutkiva filosofian ala ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

epistola kirjeen muotoinen Uuden Testamentin kirja; sellaisesta luettava katkelma; kirje; puhetulva, (nuhde)saarna

epitafi hautakirjoitus; kirkkoon asetettu vainajan muistotaulu

epiteeli ihon t. limakalvon pinnan päällyskerros, jossa ei ole verisuonia

epiteetti henkilön nimeen pysyvästi liitetty luonnehtiva määrite; olennainen ominaisuus;lisänimi; (kieliopissa) substantiivin määrite ¶ Esimerkiksi ilmaisussa "Kaarle Suuri" jälkimmäinen sana on epiteetti.

epo eräs dopingiin käytetty hormoni, erytropoietiini ¶ Myös asussa "EPO" ja "epo-hormoni".

epoletti olkakoriste sotilaan, virkamiehen tms. takissa ¶ Yleensä epolettiin kuuluu tupsuja. Suomessa epoletit ovat nykyisin käytössä vain meriupseerien paraatiasuissa.

eponyymi sellainen henkilönnimi, josta on muodostettu paikan, kansan tms. nimitys

epookki aikakausi; aikakauden lähtö- tai käännekohta; epookkidraama ¶ Erityisesti paleontologiassa ja geologiassa yksi ajoituksen yksikkö, kesto muutamista miljoonista pariinkymmeneen miljoonaan vuoteen.

epookkidraama jotakin mennyttä aikakautta (epookkia), usein erityisesti sen yläluokan elämää, kuvaava näytelmä tai elokuva ¶ Myös lyhentyneenä muodossa "epookki", joka on luonteeltaan puhekielinen, mutta nykyisin yleiskieleen hyväksytty.

epsilon kreikkalaisen aakkoston viides kirjain, Εε ¶ Vrt. alfaan. Matematiikassa pieni epsilon esiintyy usein tarkoittamassa "mielivaltaisen pientä lukua".

erektio siittimen jäykistyminen tai jäykistyneisyys

eremiitti erakko, (uskonnollisista syistä) yksin, muista eristyksissä elävä ihminen ¶ Sana on vanhaa kieltä. Aiemmin myös asussa "eremiitta".

ergi energian yksikkö ns. CGS-järjestelmässä, 0,1 mikrojoulea

ergo siis, joten; yhdyssanojen alkuosana: työ-, toiminta- ¶ Päätelmää ilmaiseva ergo on sitaattilaina latinasta, ja voi siksi ääntyä myös "ergoo". Yhdyssanoissa esiintyvä ergo- 'työ-' on eri alkuperää (kreikasta).

ergodinen tasaantuva; pitkän aikavälin tasapainoa koskeva; lukijalta ponnistuksia vaativa ¶ Sanaa käytetään matematiikassa kuvaamassa järjestelmien käyttäytymistä silloin, kun aika tai muu parametri kasvaa paljon tai rajatta. Sillä kuvataan myös järjestelmää, joka silloin lähestyy vakaata tilaa, erityisesti sellaista, joka palaa lopulta mihin tahansa tilaansa. Lisäksi sana viittaa tällaisten järjestelmien ominaisuuksiin ja tutkimiseen. Kirjallisuustieteessä sanaa on ruvettu käyttämään aivan muussa merkityksessä, tarkoittamaan kirjallisuutta, jonka lukeminen vaatii lukijalta erityisiä ponnistuksia.

ergometri laite lihastyön mittaamiseksi

ergonomia oppi työn menetelmien, välineiden ja ympäristön tekemisestä ihmisille sopiviksi; menetelmän tms. ominaisuudet ihmisen kannalta ¶ Ehdotettu suomalaisempi vastine: "työtiede".

ergonominen ergonomiaan kuuluva tai sen mukainen

erineumi (kasvin) nukkaäkämä

eriometri villakuidun paksuuden mittauslaite; punasolujen läpimitan mittauslaite

erkkeri seinästä ulkoneva tornimainen, ikkunallinen rakennuksen osa

erodoida kuluttaa, syövyttää, aiheuttaa eroosiota; (lääketieteessä:) aiheuttaa haavauma t. syöpymä, eroosio

eroosio maaperän kuluminen etenkin juoksevan veden ja tuulen vaikutuksesta; (lääketieteessä:) orvaskeden t. limakalvon pintahaavauma t. hammaskiilteen pinnan syöpymä

eroottinen erotiikkaan kuuluva, rakkaus-

erosoida = erodoida

erotiikka seksuaalinen rakkauselämä, varsinkin sen ulkonaiset ilmentymät ¶ Usein sanojen "erotiikka" ja "seksi" ero on lähinnä sanan käyttäjän arvostuksissa; tavallisesti erotiikaksi kutsutaan hienostuneemmiksi koettuja tai esitettyjä asioita.

eruptiivinen tulivuorenpurkauksesta syntynyt, etenkin magmasta syntynyt

eruptio (tulivuoren)purkaus

erytro- puna-

erytromysiini eräs antibiootti

erytrosytemia veren punasolujen liiallinen runsaus, liikapunasoluisuus

erytrosyytti punasolu

esanssi makua tai tuoksua antava liuos ¶ Esanssi voi olla luonnonaineista esim. vettä haihduttamalla valmistettu tai keinotekoinen (synteettinen).

eskaaderi eräs ilmavoimien tai laivaston yksikkö

eskadroona ratsuväen perusyksikkö

eskalaatio eskaloituminen, mm. vaiheittainen kehittyminen (usein pahemmaksi)

eskalaattori liukuportaat ¶ Vanhahtava sana.

eskaloida eskaloitua; aiheuttaa eskaloituminen; hankkia lisäresursseja

eskaloitua kehittyä vaiheittain (pahemmaksi), kärjistyä t. muuten muuttua asteittain; siirtää ylemmälle käsittelytasolle ¶ Usein etenkin ristiriitojen tai muiden ongelmien portaittaisesta (tai jatkuvastakin) kärjistymisestä. Taustalla on tavallisesti ajatus, että yksi vaihe johtaa seuraavaan, esimerkiksi vihamieliseen toimenpiteeseen vastataan käyttäen voimakkaampia menetelmiä. Sanalle on toisaalta tullut myös merkitys "siirtää (asian käsittely) ylemmälle tasolle (ja siitä ehkä vielä ylöspäin)". Tämä aiheuttaa sekaannuksia, koska esimerkiksi "ongelmien eskaloiminen" voidaan ymmärtää kahdella aivan eri tavalla. Molemmissa on taustalla alkuperäinen konkreettinen merkitys, joka on tarkoittanut portaita ylöspäin nousemista.

eskapismi todellisuuspakoinen ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

eskatologia oppi viimeisten aikojen tapahtumista ¶ Lähinnä kristinuskon yhteydessä. Sukulaissanoista ks. logia.

eskimo erään Amerikan pohjoisimmilla seuduilla ja Grönlannissa elävän ihmisryhmän jäsen; sen kieli; eräs kangaslaatu ¶ Vrt. inuiitti. Kangasterminä sana tarkoittaa karstavillakangasta, joka on nurjalta puolelta nukkainen ja jota käytetään päällysvaatteisiin.

eskortti (sotilas)saattue, saattovartio; (mies)seuralainen

esofagus ruokatorvi

esoteerinen salaileva, sisäpiirille tarkoitettu

esperantisti esperanton harrastaja t. esperantoaatteen kannattaja

esperanto eräs suunnitelmakieli (keinotekoinen kieli ihmisten väliseen viestintään) ¶ Tämä L. L. Zamenhofin kehittämä kieli on selvästi laajimman käytön saanut suunnitelmakieli, ja sen takia sanaa "esperanto" joskus käytetään tarkoittamaan suunnitelmakieltä yleisesti.

esplanadi [esplanaadi t. esplanadi] puistokatu, katujen reunustama puisto ¶ Vrt. bulevardi. Normienmukainen kirjoitus- ja äänneasu on lyhytvokaalinen.

espresso höyrynpaineen avulla valmistettu kahvi

essealainen Jeesuksen ajan juutalaisuuden erään eristäytyvän suuntauksen jäsen; kyseisen suuntauksen mukainen, siihen liittyvä ¶ Essealaiset muodostivat luostarinomaisen yhteisön. Essealaisuudessa on samanlaisia piirteitä kuin kristinuskossa mutta vaikutussuhdetta ei ole voitu osoittaa.

essee kirjoitelma, tutkielma ¶ Kirjallisuudenlajeista puhuttaessa "essee" tarkoittaa yleensä eräät tyylivaatimukset täyttävää kaunokirjallista tutkielmaa, tavallisesti yleistajuista. Yleisemmin sanaa saatetaan käyttää muunkintyyppisistä kirjoitelmista; voidaan esim. puhua esseevastauksista vastakohtana ns. rasti ruutuun -vastauksille.

esseisti [esse'isti] esseekirjailija, esseiden kirjoittaja

esseistiikka [esse'istiikka] esseekirjallisuus

essenssi olemus ¶ Englannista lainattu uudempi sana kuin essentia.

essentia [essentia t. esséntia] olemus, etenkin filosofiassa olemassaolon vastakohtana ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Vrt. essenssi.

essentiaalinen olemusta koskeva, olemus-

essentialismi olemusajattelu, filosofian suuntaus, joka korostaa essentiaa ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

essiivi eräs suomen kielen sijamuoto, -na- tai -nä-loppuinen ¶ Esim. "opettajana", "maanantaina". Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: olento.

establishment [istä´blišment] yhteiskunnan vakiintunut järjestelmä ja sen johdossa olevat piirit

esteetikko estetiikan tutkija; esteetti

esteetti esteettisyyttä (liiaksi) korostava ihminen, "kaunosielu"

esteettinen (aisteja) miellyttävä, kaunis, taiteellinen; estetiikkaan kuuluva t. sitä koskeva

esteri alkoholista (sanan laajassa merkityksessä) ja haposta t. niiden johdoksista syntynyt yhdiste

estetiikka tiede, joka tutkii ilmiöiden, taiteen yms. (aistillista) miellyttävyyttä, kauneutta; esineen tms. esteettiset ominaisuudet

estetismi esteettisyyden (liiallinen) korostaminen

estetisoida kiinnittää (liiaksi) huomiota esteettisyyteen; selittää asioita esteettisiksi

estimaatio arvio; arviointi, estimointi

estimaatti (määrällinen) arvio

estimoida arvioida, muodostaa (määrällinen) arvio jostakin

estradi [estraadi t. estradi] (esitys)koroke, esiintymisalue ¶ Normienmukainen kirjoitus- ja äänneasu on lyhytvokaalinen.

estrogeeni naishormoni, munasarjahormoni ¶ Hormoni, joka säätelee naiselle ominaisia kehonpiirteitä ja -toimintoja, mm. kohdun toimintoja. Syntyy pieninä määrinä myös miehen elimistössä.

et ja ¶ Sana on peräisin latinasta ja esitetään usein erityisellä et-merkillä &.

et al. [et al t. et ali'ii] ja muut, ynnä muut ¶ Lyhenne latinan sanoista "et alii" 'ja muut'. Käytetään varsinkin artikkelin ja kirjan tekijöitä mainittaessa ilmoittamaan, että tekijöitä on lueteltujen lisäksi muitakin.

et cetera [et setera t. et ketera] ja niin edelleen (jne.), lyhennettynä "etc."

etableerata = etabloida

etabloida vakiinnuttaa, vahvistaa, ottaa käyttöön, sijoittaa, panna paikoilleen

etanoli tavallinen alkoholi, etyylialkoholi ¶ Kirjoitusasu ns. -oli-säännön mukainen.

etappi välitavoite; (sotilaiden) levähdyspaikka

eteerinen hyvin kevyt, "kuin ilmaa" oleva; helposti haihtuva ¶ Eteeriset öljyt ovat mm. mausteissa esiintyviä öljyjä, jotka haihtuvat helposti ja siksi antavat aineelle voimakkaan tuoksun.

etiikka oppi moraalista; moraalisuus; moraaliset säännöt ¶ Sanojen "moraali" ja "etiikka" merkityssuhde vaihtelee. Usein sanotaan, että moraali on käsitys oikeasta ja väärästä, etiikka taas moraalien tutkimista, moraalifilosofiaa, Vanha suomalaisempi oppisana tälle on "siveysoppi", mutta nykyisin "siveys" tulkittaneen kuitenkin toisin kuin tässä olisi tarkoitus. Käytännössä "etiikka" on usein vain toinen nimitys moraalille, ehkä painottaen enemmän ns. sisäistä moraalia vastakohtana yhteisön julkiselle moraalille. Toisaalta esimerkiksi "ammattietiikka" (tai "eettiset ohjeet") tarkoittaa ammattikunnan moraaliohjeita.

etiketti käyttäytymissäännöt, tapasäännöstö; nimilappu, joka on kiinnitetty pakkaukseen tai esineeseen

etiologia syyoppi, oppi jonkin asian synnystä tai alkuperästä ¶ Varsinkin lääketieteen haara, joka tutkii tautien syitä. Joskus muodossa "aitiologia". Sukulaissanoista ks. logia.

etninen kansallisuutta, rotua tai kulttuurista alkuperää koskeva; vieraaseen kansallisuuteen tms. kuuluva, sellaisen mukainen ¶ Alkujaan sana viittaa nimenomaan kansallisuuteen. Nyttemmin sitä on ruvettu käyttämään väljemmin ihmisten "alkuperästä" puhuttaessa; osasyy tähän on, että monet pitävät rodun käsitettä kokonaan vältettävänä. Ilmaisu "etninen ravintola" tarkoittaa jonkin toisen ruokakulttuurin mukaista ravintolaa. Muutenkin "etninen" usein viittaa vieraaseen kansaan tai kulttuuriin.

etnografi kansatieteilijä, etnografian tutkija

etnografia kansatiede, varsinkin kuvaileva, esineistöön huomiota kiinnittävä ¶ Vrt. etnologia.

etnologia kansatiede, kansallisten kulttuurien tutkimus ¶ Vrt. etnografia. Sukulaissanoista ks. logia.

etnosentrinen ryhmäkeskeinen, omaan kansaan t. muuhun ryhmään (ahtaasti) keskittyvä

etnosentrismi ryhmäkeskeisyys, etnosentrisyys ¶ Erityisesti (moittivana) ilmaisuna tarkastelusta, joka rajoittuu oman kansan, kielen tai kulttuurin näkökulmaan. Sukulaissanoista ks. ismi.

etologia eläinten käyttäytymisen tutkimus ¶ Aiemmin käytettiin myös ilmaisua "eläinpsykologia". Sukulaissanoista ks. logia.

etsata syövyttää (taidegrafiikassa)

etydi soitinsävellys tai -harjoitus, varsinkin soittotekniikkaa kehittämään tarkoitettu

etymologia sanojen alkuperän tutkimus; sanan alkuperä t. sen selitys ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

eu- hyvä-, hyvin- (kreikkalaisperäisten sanojen etuliitteenä)

eufemismi eufemistinen, kaunisteleva ilmaisu, kiertoilmaisu

eufemistinen kaunisteleva (ilmaisu), "pumpuliin kääritty" ¶ Esimerkiksi "vähemmän kaunis" saattaa olla eufemistinen tapa ilmaista, että pitää jotakin rumana.

euforia (keinotekoinen) voimakas hyvänolon tunne

euforinen euforiaan kuuluva

eugeniikka suuntaus, joka pyrkii ihmisen perintöaineksen parantamiseen, "rotuhygienia" ¶ Sana on saanut kolkon kaiun erityisesti siksi, että natsi-Saksan harjoittama "alempiin rotuihin" kuuluvien tai muuten epätoivottujen ihmisten järjestelmällinen murhaaminen yhdistetään siihen.

eukaryootti [eu-karyootti] aitotumallinen ¶ Eliö, jossa kromosomit ovat varsinaisessa tumassa. Aitotumallisia ovat mm. kaikki kasvit ja eläimet. Vrt. prokaryootti.

euklidinen (matematiikassa:) Eukleideen oppien mukainen, niihin liittyvä ¶ Etenkin ilmaisuissa "euklidinen geometria" ja "euklidinen avaruus", joilla tarkoitetaan tavallista kolmiulotteisen avaruuden käsitettä tai sitä vastaavaa abstraktia matemaattista rakennetta, vastakohtana epäeuklidisille geometrioille.

eunukki kuohittu miespalvelija, varsinkin vartiotehtäviin haaremissa käytetty

euribor euroalueen (euroa käyttävien maiden) rahamarkkinoiden viitekorko

euro Euroopan unionin useiden maiden yhteinen rahayksikkö ¶ Tunnus €. Euroa käyttävistä maista käytetään nimitystä euroalue.

euro- Euroopan unionia koskeva; euroa koskeva; Eurooppaa koskeva ¶ Usein muodinomaisesti käytetty. Moniselitteisyyden takia tätä etuliitettä on syytä välttää.

eurobarometri eri EU-maissa samanaikaisesti tehtävä mielipidetutkimus (barometri)

eurobondi euroalueen yhteinen bondi ¶ Joukkovelkakirjalaina, jossa lainanottajina ja takaisinmaksajina ovat kaikki euromaat yhdessä.

eurokraatti (ark., usein kielteisen sävyisesti:) EU:n korkea virkailija

eurooppa- Euroopan unionia koskeva, unionin laajuinen ¶ Esim. eurooppaministeri, eurooppaoikeus, eurooppayhtiö. Selvempi olisi etuliite "EU", esim. EU-oikeus.

europarlamentti EU:n parlamentti

europidi eurooppalaiseen, "valkoiseen" rotuun kuuluva ihminen

eurosentrismi Eurooppa-keskeisyys

eurosentti sentti, euron sadasosa ¶ Tätä pitempää nimeä käytetään joskus erotukseksi sentti-sanan muista merkityksistä.

eustressi [eu-stressi] "hyvä stressi", myönteinen stressi, joka ei aiheuta ahdistusta

eutanasia ihmisen surmaaminen hänen kärsimystensä lopettamiseksi ¶ Yleensä eutanasialla tarkoitetaan parantumatonta tautia sairastavan ihmisen surmaamista joko hänen pyynnöstään tai koska hän on pysyvästi tajuttomana tai muuten toimintakyvyttömänä ilman paranemisen toivoa. Sana on muodostettu kreikan sanoista, jotka tarkoittavat "hyvä kuolema". Useita suomenkielisiä nimityksiä on ehdotettu ja käytetty, mutta ne sisältävät yleensä (vahvahkon) kannanoton asiaan, esim. armomurha, kuolinapu. Usein erotetaan aktiivinen ja passiivinen eutanasia siten, että aktiivinen merkitsee aktiivista surmaamista ja passiivinen sitä, että lopetetaan hoito tai esim. hengityskoneessa pitäminen.

evakuoida siirtää uhanalaisen alueen tai tilan väestö, tavaraa, laitoksia ym. turvaan; (lääketieteessä ym.) tyhjentäminen ¶ Vaikka verbi tarkoittaa alueen tai tilan tyhjentämistä, se voi saada objektikseen myös ihmisiä (tai tavaraa tms.) tarkoittavan ilmauksen, esim. "väestö evakuoitiin nopeasti".

evaluaatio arvon tai muun suureen laskeminen; arviointi ¶ Ohjelmoinnissa evaluaatio tarkoittaa lausekkeen arvon määrittämistä (laskemalla). Muissa yhteyksissä se voi tarkoittaa laskemisen lisäksi myös arviointia, arvion esittämistä jostakin.

evaluoida laskea tai arvioida arvo, suorittaa evaluaatio

evankelikaalinen eräistä amerikkalaisperäisistä herätyskristillisyyden suunnista ¶ Eri asia kuin evankelinen.

evankelinen eräistä evankeliumia korostavista kristillisistä suunnista, suunnilleen = protestanttinen; evankeliumin mukainen

evankelioida julistaa evankeliumia (etenkin kristityissä maissa maallistuneille ihmisille)

evankelis-luterilainen luterilainen ¶ Kielitoimiston suosittaa asua evankelisluterilainen.

evankelista evankeliumin kirjoittaja (Matteus, Markus, Johannes t. Luukas); evankeliumin julistaja

evankeliumi Jeesuksen julistus; Uuden Testamentin neljän ensimmäisen kirjan yhteisnimitys; ilosanoma, vapauttava sanoma

eventiivi nimitys, jota on käytetty verbinmuodoista, joissa on sekä potentiaalin että konditionaalin pääte ¶ Esim. "suuttuneisi". Esiintyy Kalevalan kielessä ja joskus nykykielessäkin, mutta ei kuulu yleiskieleen.

eventuaalinen mahdollinen, mahdollisesti toteutuva

eventualiteetti mahdollisuus; sattuma

evergreen [evögriin] ikivihreä, jatkuvasti suosionsa säilyttävä (musiikkikappale tms.) ¶ Sana on sitaattilaina englannista, jossa se tarkoittaa myös sananmukaista kasvin ikivihreyttä.

eversti eräs upseerinarvo (maa- ja ilmavoimissa)

evidenssi todiste; ilmeisyys

evidentti ilmeinen

eviskeraatio sisälmysten t. sisäelinten poisto

evolutiivinen kehitystä, evoluutiota koskeva t. siihen sisältyvä

evoluutio kehitys, varsinkin eliöiden muodostuminen muista elämänmuodoista ¶ Yleismerkityksessään sana usein viittaa jatkuvaan, tasaisehkoon kehitykseen vastakohtana mullistuksille, revoluutioille. Biologiassa sana viittaa sekä "pienimuotoiseen" eliöpopulaatioiden perimän muutoksiin kuten lajin vähittäiseen muuttumiseen tai jakautumiseen alalajeiksi (mikroevoluutio) että suurempiin, pitkien ajanjaksojen kuluessa tapahtuviin muutoksiin, joissa syntyy uusia lajeja, sukuja jne. (makroevoluutio). Vrt. darvinismi.

ex- entinen (puoliso) ¶ Esimerkiksi "ex-mies" 'entinen aviomies'. Varsinaisesti "ex" on latinan prepositio ja etuliite, joka merkitykseltään vastaa lähinnä suomen elatiivia ja joka esiintyy monissa sivistyssanoissa mutta yleensä suomeen mukautuneessa kirjoitusasussa eks-.

ex analogia [eks analogia t. eks analógiaa] analogian mukaan, analogisesti, yhdenmukaisuuden perusteella ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

ex ante ennalta, etukäteen

ex post jälkikäteen, jälkeenpäin

ex situ [eks siitu t. eks situu] "poissa paikaltaan", muualla kuin jonkin alkuperäisessä paikassa tapahtuva ¶ Esimerkiksi eliölajin ex situ -suojelu on sen säilyttämistä muualla kuin alkuperäisessä ympäristössään. Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Kirjoitetaan joskus "ex-situ". Vrt. in situ.

ex tempore valmistelematta; määräyksen mukaan (apteekissa) valmistettava

eximia cum laude approbatur [eksimia kum laude aprobaattur t. eksímiaa kum laude laude aprobáatur] arvosana eräissä eräissä arvosteluasteikoissa, 'hyväksytään poikkeuksellisen kiitoksen kera' ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Usein lyhyesti "eximia".

exit poistumistie, uloskäynti; poistuminen (näyttämöltä)

exit poll äänestyspaikkakysely, ovensuukysely ¶ Tutkimus, jossa äänestäneiltä kysytään äänestyspaikalta, miten he äänestivät.

exitus kuolema, poismeno ¶ Lääkärien kielessä.

exlibris kirjanomistajan merkki ¶ Joskus myös erikseen kirjoitettuna: ex libris (koska sana johtuu näistä latinan sanoista).

expo näyttely

express pika-; pikalähetys; pikavuoro ¶ Varsinkin postiliikenteessä myös ranskankielisessä asussa "exprès".

expressis verbis [ekspressis verbis t. ekspréssiis verbiis] erikseen sanottuna, sanallisesti ilmaistuna ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

extra = ekstra

extreme [ikstriim t. ikstríim] urheilussa yms.: ihmisen suorituskyvyn rajoja koetteleva (laji) ¶ Sana viittaa usein sellaiseen, mitä ennen kutsuttiin uhkarohkeaksi. Yleensä ilmaisussa "extreme-laji" (paremmin: äärilaji) tms.

eyeliner [ailainer] (silmän)rajauskynä; rajausväri