Pienehkö sivistyssanakirja, p-alkuiset sanat

paapuuri aluksen vasen puoli

paaria kastiton (kaikkien kastien alapuolella oleva) ihminen; yleisemmin: jonkin yhteisön syrjimään joukkoon kuuluva ihminen

paaši hovipoika ¶ Myös kirjoitettuna "paashi"; ks. Suhuässä ja sen merkitseminen.

paatos mahtipontisuus, julistavuus, intomieli, vahva tunneväritteisyys

pace car [peis kaar] ryhmitysauto ¶ Autojen rata-ajossa auto, jolla kilpailijat välillä kerätään tiiviiksi jonoksi.

paella [paella t. paejja] espanjalaisperäinen ruokatyyppi, johon kuuluu riisiä, kasviksia ja vaihtelevia muita aineksia kuten kanaa ja äyriäisiä

paginoida numeroida sivut; jakaa sivuihin, sivuttaa

pagodi buddhalainen tornitemppeli

pajari venäläinen ylimys, ylimmän ruhtinaallisen palvelusluokan jäsen ennen Pietari Suuren aikaa ¶ Sanaa on käytetty myös kuvaannollisesti myöhempien aikojen venäläisistä mahtimiehistä.

pajatso eräänlainen raha-automaatti; (aiemmin:) ilveilijä, klovni

pakana (usein halventavasti) ihminen, joka ei tunnusta jotakin suurista yksijumalaisista uskonnoista; ei-uskonnollinen, uskontoa tunnustamaton; ei-kristitty; ei-juutalainen ¶ Sana johtuu alkujaan latinan sanasta paganus 'kyläläinen', joka varhaiskristittyjen kielessä tuli tarkoittamaan ei-kristittyä, ehkä lähinnä siksi, että kristinusko levisi ensin kaupunkeihin. Myöhemmin tätä sanaa käytettiin heprean sanan goj (monikossa gojim) vastineena käännettäessä Vanhaa testamenttia latinaksi, vaikka tämä sana tarkoitti ei-juutalaista. Tästä johtuvat nimitykset "juutalaiskristitty", puhe Paavalista "pakanain apostolina" jne. Myöhemmin on sanaa "pakana" toisaalta usein käytetty niin, että se tarkoittaa muita kuin kristittyjä, juutalaisia ja muslimeita. Sanaa on myös usein käytetty haukkumasanana. Toisaalta monet ateistit ihmiset ovat halunneet tehdä sanasta neutraalin ilmaisun, joka tarkoittaa laajasti ei-uskonnollista ihmistä.

palataali kitalakiäänne

palataalinen kitalaki-, kitalakea käyttäen äännettävä

palatalisoitua ääntyä osittain palataalisena, liudentua

palaveri keskustelu, neuvottelu ¶ Sanaa ei yleensä käytetä virallisimmassa kielenkäytössä, mutta muutoin se on tavallinen. Usein muodossa "palaver".

paleo- muinais-, vanha-

paleoantropologia ihmisen muinaisuutta etenkin fossiilien perusteella tutkiva tiede ¶ Vrt. paleontologia ja antropologia. Aiemmin myös asussa "paleantropologia".

paleofiktio kirja, elokuva tms., jonka tapahtumat on sijoitettu ihmiskunnan muinaisuuteen, yleensä kivikauteen

paleoliittinen vanhempaan (varhaisempaan eli hiomattoman kiven) kivikauteen kuuluva

paleontologia muinaisten eliöiden tutkimus etenkin niiden jäänteiden (fossiilien) ¶ perusteella Sukulaissanoista ks. logia.

paleotsooinen yhden maailmankauden nimitys, geologinen ajanjakso, joka alkoi n. 545 milj. vuotta sitten ja päättyi n. 250 milj. vuotta sitten

paletti kädessä pidettävä levy, jossa on väriaineita ja jossa taiteilija sekoittaa värinsä; taiteilijan töissään käyttämät värit; väriasteikko, väriskaala; värien valikoima ¶ Tietokonegrafiikassa paletti tarkoittaa kerralla käytettävissä olevien värien valikoimaa.

palimpsesti papyrus tai pergamentti, josta on raaputettu pois kirjoitus ja kirjoitettu uusi tilalle

palindromi sana tai sanajono, joka on takaperin kirjaimittain luettuna sama kuin normaalisti luettuna ¶ Esim. "saippuakauppias".

palisanteri ruusupuu, eräiden puiksi kasvavien hernekasvien (suku Dalbergia) puuaines ¶ Käytetään huonekaluihin. Kutsutaan usein jakarandaksi.

paljetti reiällinen pieni metallilevy, jota käytetään etenkin puvun koristeena

palladium eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Pd

palliatiivinen (vain) oireita helpottava (hoito), oire- ¶ Ilmausta käytetään yleensä hoidosta, jota annetaan, kun parantava hoito ei ole mahdollinen, vaan pyritään lievittämään sairauden aiheuttamaa kärsimystä. Ilmausta käytetään usein saattohoidon synonyymina, mutta lääketieteessä saattohoito on palliatiivisen hoidon eli oirehoidon se osa, joka tapahtuu elämän viimeisinä päivinä tai viikkoina (kuolevan potilaan hoito).

pallium miehen päällysviitta (muinaisessa Roomassa); keisarin (kruunaus)viitta (keskiajalla); katolisten piispojen virkakaulus; (anatomiassa:) aivovaippa

palpaatio käsin tunnustelu, palpointi

palpoida tunnustela käsin

palsami eräiden kasvien (Impatiens-suku) nimitys; hyväntuoksuinen kasvihartsi ¶ Palsamien suvulle on myös nimitys "häpykannukset", mutta sitä käytetään vähän. Palsameiksi kutsuttuja hartseja käytetään mm. hajusteisiin ja lääkkeisiin, aiemmin myös palsamoinnissa. Lääkekäytöstä johtuu kielikuva "palsamia haavoihin", joka tarkoittaa mm. jonkinlaisen hyvityksen saamista koetusta henkisestä, taloudellisesta tms. vahingosta. Kirjoitusasua "balsami" käytetään edelleen jonkin verran; molemmat asut hyväksytään yleiskielessä.

palsamoida käsitellä kuollut ruumis mätänemisen ja muun hajoamisen estämiseksi ¶ Kirjoitusasua "balsamoida" käytetään edelleen jonkin verran.

pamfletti kirjanen, jossa arvostellaan jotakin ajankohtaista ilmiötä, kiistakirjoitus

pampa ruohoaavikko tai -aro Etelä-Amerikassa (vrt. preeria)

pan- kaikki-, yleis-, yhteen-

pandemia yleiskulkutauti; hyvin laajalle (eri maanosiin) ulottuva kulkutauti ¶ Alkujaan sanalla on tarkoitettu jonkin kansan tai alueen piirissä laajalle levinnyttä tautia. Myöhemmin sen on tulkittu tarkoittavan eri maanosiin, jopa kaikkialle maailmaan levinnyttä tautia. Vrt. epidemia.

paneeli korokekeskustelu, ryhmän keskustelu yleisön edessä; sellaisen osallistujat; sisäseinän lautavuoraus; sellaisen käytettävä puutavara tai levy ¶ Usein myös asussa "paneli"; ks. huomautuksia vokaalien pituuksista.

paneerata = paneroida

panegyriikka ylistävä (juhla)puhe

panegyyrikko ylistyspuheen pitäjä

panegyyrinen ylistävä

paneli = paneeli

paneroida leivittää, kierittää ruoka (korppu)jauhoissa ennen paistamista

panfobia kaiken pelkääminen, yleiskammo

paniikki pakokauhu

panikoida joutua paniikkiin, hätääntyä ¶ Sana on melko arkinen. Johdos "panikoitua" esiintyy käytännössä samassa merkityksessä.

panini täytetty (lounas)sämpylä

pankki rahalaitos; (järjestetty) varasto ¶ Vanhassa merkityksessään sana on yleislaina, mutta se on saanut kansainvälisten esikuvien mukaisesti myös uuden merkityksen, joka on johtunut siitä, että pankki on ajateltu rahavarastoksi. Uusi, varastoon viittaava merkitys esiintyy lähinnä yhdyssanoissa, esim. spermapankki, tietopankki, geenipankki, termipankki.

panna kirkonkirous, kirkon yhteydestä erottaminen (katolisessa kirkko) ¶ Panna merkitsi lievemmässä muodossaan sakramenttikieltoa eli ennen muuta ehtoolliselta sulkemista (pieni panna). Voimakkaampi muoto erotti tuomitun kokonaan kirkon yhteydestä (suuri panna), jolloin kaikki yhteydenpito pannanalaiseen oli täysin kielletty; uskonnollisen yhtenäisyyden oloissa tämä jäi yhteiskunnan ulkopuolelle. Sanaa käytetään nykyisin usein kuvaannollisesti: jonkin asian "pannaan julistaminen" tarkoittaa sen kieltämistä, siitä erossa pysymistä.

panoptikon harvinaisten esineiden näyttely; vahakuvakokoelma

panoraama yleisnäkymä (korkealta paikalta); sellaista esittävä maalaus

panoroida kuvata elokuvakameralla kääntäen sitä sivusuuntaan

panslavismi [pan-slavismi] Aate kaikkien slaavilaisten kansojen yhteenkuuluvuudesta. ¶ Aatteeseen liittyy usein pyrkimys slaavien yhdistämisestä yhteen valtioon. Sukulaissanoista ks. ismi.

pantheon [panteon t. pantheon] kaikkien jumalien temppeli; jumalmaailma, jumalien luettelo ¶ Erisnimenä Pantheon tarkoittaa etenkin Roomassa sijaitsevaa temppeliä mutta myös muita (mm. Pariisin Panthéon

panteismi käsitys, jonka mukaan jumaluus täyttää kaiken olevaisen ja kaikki oleva on jumalallista ¶ Usein panteismi tarkoittaa vain jonkinlaista maailmankaikkeuden kuvaamista t. sanomista Jumalaksi. Sukulaissanoista ks. ismi.

pantomiimi elenäytelmä, äänetön näytelmäesitys

paparazzi [paparatsi] valokuvaaja (usein freelance-kuvaaja), joka pyrkii ottamaan sensaationhakuisia valokuvia julkisuuden henkilöistä

papiljotti pieni lieriö, jonka ympärille kierretään hiuskimppu kihartumaan

papyrus vanha kirjakäärö, jonka kirjoitusmateriaali on tehty papyruskaislasta; kyseinen materiaali; itse papyruskasvi (Cyperus papyrus)

par [paar t. par] ihannelyöntiluku golfissa; nimellisarvo, pariteettikurssi; pari, samankaltainen, samanarvoinen; eräs ranskan kielen prepositio, vastaa mm. sanoja 'kautta' ja 'vuoksi' ¶ Golfradan reiän ominaisuuksia kuvaava par-luku, joka on tarkoitettu vastaamaan ensiluokkaisen pelaajan normaalia lyöntimäärää reiällä, yleensä 3 - 5.

par avion [par aviõ´] lentopostitse

par excellence [parekselã´s] ennen kaikkea, ensisijaisesti, erinomaisimmin

paraabeli eräs geometrinen kuvio; vertaus, vertauskuvallinen kertomus ¶ Esimerkiksi yhtälön y = x² kuvaaja on paraabeli. Sanan viralliseen kirjoitusasuun kuuluu pitkä vokaali b:n edelle.

paraati juhlallinen sotilasjoukkojen katselmus; juhlallinen tai näyttävä järjestynyt kulkue

parabellum eräs sotilaspistoolityyppi

parabolinen paraabelin tai paraboloidin muotoinen; vertauskuvallinen

paraboloidi pinta, joka syntyy, kun paraabeli pyörähtää akselinsa ympäri

paradentoosi eräs hampaiden tukikudosten sairaus

paradigma ajatusmalli, lähestymistapa; sanan taivutuskaava, taivutusmuotojen kokonaisuus; tieteessä kulloinkin hyväksytyt perusperiaatteet ¶ Sana on tullut yleiseen käyttöön Thomas Kuhnin tieteenfilosofisten kirjoitusten takia. Niissä "paradigma" tarkoittaa jonkin tieteenalan perustavanlaatuisia periaatteita, joita ei aseteta kyseenalaisiksi; ns. tieteellinen vallankumous merkitsee paradigman korvaamista toisella. Yleiskielessä, varsinkin hienoutta tavoittelevassa, "paradigma" tarkoittaa milloin mitäkin, tyypillisesti ajattelutapaa, jonka mukaan ilmiöitä jäsennetään.

paradigmaattinen paradigmaan kuuluva; paradigmaan t. paradigmoihin kuuluva

paradoksaalinen (näennäisen) järjenvastainen, paradoksin sisältävä

paradoksi (näennäinen) järjenvastaisuus, esim. tilanne, jossa kaksi keskenään loogisesti ristiriitaista väitettä näyttävät molemmat olevan tosia ¶ Ainakin filosofiassa paradoksilla saatetaan tarkoittaa myös todellista järjenvastaista ristiriitaa; tai ainakin kyseessä voi olla ristiriita, jolle ei ole järjellistä selitystä.

parafiini eräänlainen hiilivetyjen muodostama vahamainen seos

parafilia seksuaalisen suuntautumisen häiriintyneenä pidetty muoto, perversio

parafinoida käsitellä parafiiniilla

parafoida vahvistaa sopimusluonnos nimikirjaimilla t. nimikirjoituksilla ennen varsinaista allekirjoittamista

parafraasi uudelleenmuotoilu, tekstin sisällön esittäminen omin sanoin

parafyysi (kasvitieteessä) nesterihma

paragon valvottu kuittijärjestelmä, joka perustuu numeroituihin kuitteihin ja niiden kopioihin; verraton, paras lajissaan ¶ Yleensä yhdyssanan alkuosana: paragonjärjestelmä, paragonkuitti.

paragrafi pykälä ¶ Vanhahtava t. leikillinen sana.

paralleeli rinnakkaistapaus; rinnakkaisuus; paralleelinen

paralleelinen yhdensuuntainen, rinnakkainen ¶ Sanaa käytetään mm. yhdensuuntaisista viivoista mutta myös ajallisesta rinnakkaisuudesta. Joskus (ja aina yhdyssanojen määriteosana) lyhentyneenä: "paralleeli", joka toisaalta on myös substantiivi; vrt. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?

parallelismi yhdensuuntaisuus, paralleelisuus; kerto (toisto) runousopillisena tyylikeinona; filosofiassa oppi, jonka mukaan sielulliset ja aineelliset asiat tapahtuvat rinnakkaisesti ilman, että toinen vaikuttaa toiseen

paralympialaiset neljän vuoden välein järjestettävä vammaisten huippu-urheilutapahtuma, vammaisten olympialaiset ¶ Nimen alkuosa viittaa paralyysiin, ja paralympialaiset olivatkin aluksi vain liikuntavammaisille tarkoitettuja, mutta mukaan ovat myöhemmin tulleet näkövammaiset ja kehitysvammaiset. Nykyisin paralympialaiset järjestetään aina olympiavuosina samassa kaupungissa ja samoissa kisapaikoissa kuin yleiset olympialaiset.

paralysia halvaus (= paralysia)

paralyysi halvaus (= paralyysi)

paralyyttinen halvaantunut; halvauksen aiheuttava; halvaukseen liittyvä, halvaus-

paramedic lääkintämies t. sairaanhoitaja; ambulanssinkuljettaja; sairaankuljetus ja sen yhteydessä annettava ensiapu

parametri matemaattisen kaavan tai mallin taikka tietokoneohjelman olennainen muuttuja, jonka arvoja muuttelemalla saadaan aikaan erilaisia versioita

parametroida tehdä kaava, malli tai tietokoneohjelma monipuolisemmaksi lisäämällä siihen parametreja; muuttaa matemaattinen esitys parametreja käyttäväksi; muunnella parametrien arvoja; määrittää parametreille sellaiset arvot, että tietty ehto toteutuu ¶ Myös: parametrisoida.

paramorfoosi aineen kiderakenteen muuttuminen (ilman, että kemiallinen rakenne muuttuu)

paranoia vainoharhaisuus, vainohulluus; sairaalloinen epäluuloisuus ¶ Varsinaisesti kyse on psykiatrian alaan kuuluvasta vakavasta mielenhäiriöstä, jossa asianomainen kokee (ilman objektiivisia perusteita) itsensä esim. jonkin organisaation järjestelmällisesti vainoamaksi. Arkikielessä sanaa käytetään sairaalloiseksi koetusta epäluulosta yms.

paranoidi vainoharhainen, paranoian vaivaama ¶ Myös "paranoidinen"; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?

paranormaali yliluonnollinen, tieteen avulla selittämätön

parapsykologia oppi yliluonnollisista psyykeen liittyvistä ilmiöistä

parasetamoli eräs tulehduskipulääke

parasiitti loinen

parasympaattinen hermoston osan nimityksenä ¶ "Parasympaattinen hermosto" tarkoittaa autonomisen hermoston toista pääosaa, joka osittain vaikuttaa toisen osan, sympaattisen hermoston, vaikutusta vastaan.

paratiisi (Raamatun mukaan) ensimmäisten ihmisten elinympäristö ennen syntiinlankeemusta; (eri uskontojen mukaan) autuaiden kuolemanjälkeinen olinpaikka ja olotila; (kuvaannollisesti) onnenmaa, onnela

paratyyfus pikkulavantauti, lavantautia muistuttava lievempi kuumetauti

pardon [pardõ´] anteeksi

parenkyymi (jonkin elimen) peruskudos

parenteeli sukupuussa tiettyyn sukupolveen kuuluvat yksilöt

parenteesi erillinen (usein sulkeisiin kirjoitettu) huomautus tai lisäys; sulkumerkki, sulje; näytelmän, elokuvan tms. käsikirjoituksessa oleva toiminnan kuvaus ¶ Sanaa käytetään myös Porkkalan vuokra-alueesta. parenteettinen erillisen huomautuksena (parenteesina) esitettävä

parfymoida hajustaa

parfyymi hajuste, hajuvesi; (hajusteen) hyvä tuoksu

pariteetti yhdenvertaisuus t. vastaavuus; (talousalalla) ostovoiman tms. vastaavuus; (datatekniikassa) se, onko bittijonon ykkösbittien määrä parillinen vai pariton; (luonnontieteissä) symmetriaan liittyvä peruskäsite

parkkeerata pysäköidä, paikoittaa (arkikielessä)

parkki pysäköinti(paikka); paikka, johon voidaan jättää esim. lapsi lyhytaikaiseen hoitoon ¶ Sana on edelleen jossain määrin arkikielinen.

parketti lattianpäällyste, joka on tehty suorakulmaisista kappaleista, usein puisista; tanssilattia; permanto (teatterissa)

parkki eräs purjealustyyppi; nahan parkitusta varten kuivattu puun kuori; eräs lahnan sukuinen kala, pasuri (Abramis blicca) ¶ Parkkilaivassa on 3 - 5 mastoa, jonka mesaanimastossa ei ole raakapurjetta mutta kaikissa muissa on.

parlamentaarikko parlamentin jäsen

parlamentaarinen parlamentarismin mukainen; parlamentin voimasuhteiden mukaan valittu; parlamenttia koskeva

parlamentarismi järjestelmä ja oppi, jossa hallituksen on nautittava parlamentin luottamusta ¶ Parlamentarismin tarkka sisältö riippuu poliittisista katsomuksista ja järjestelmistä. Suppeimmillaan se sisältää sen, että kansanedustuslaitos voi erityisellä epäluottamuksensa osoituksella erottaa hallituksen, mutta nykyisin parlamentarismin usein katsotaan sisältävän myös sen, että parlamentti ohjaa hallituksen muodostamista, antaa hallitukselle ohjeita jne. Sukulaissanoista ks. ismi.

parlamentti kansanedustuslaitos, eduskunta; (yleisemmin, kuvaannollisemmin:) jotakin ryhmää edustavana pidetty neuvottelukokous, toimielin tms.; eräistä tuomioistuimista Ranskassa ennen vallankumousta käytetty nimitys ¶ Sanaa ei yleensä käytetä Suomen eduskunnasta, mutta kylläkin muiden maiden kansanedustuslaitoksista.

parmesaani Italiassa valmistettu kovien, voimakkaanmakuisten juustojen tyyppi ¶ Parmesaani tunnetaan Suomessa yleisimmin raasteena. Myös nimellä "parmesan" ja "parmanjuusto". Kyseessä on suojattu alkuperänimitys, mutta aiemmin näitä nimityksiä on käytetty myös muualla valmistetuista samantapaisista juustoista.

parnasso koroke, jolla promootiossa vihittävät maisterit ottavat vastaan seppeleen; taiteen (etenkin runouden) t. tieteen tyyssija; taiteen ja tieteen tekijöiden huippujoukko

parodia ivamukaelma ¶ Alkuperäisessä merkityksessä parodia on kirjallinen teos, joka mukailee toista teosta liioitellen ja korostaen sen naurettavina pidettyjä piirteitä taikka korvaa sen yleviksi tarkoitettuja aiheita koomisilla. Myös yleisemmin esim. mielipiteiden esittämisestä liioitellusti ja kärjistäen niin, että ne joutuvat naurunalaisiksi.

parodinen ivallisesti mukaileva, parodian sisältävä

parodioida mukailla ivallisesti, naurettavaksi tehden, tehdä parodia

paroni eräs aatelisarvo ¶ Keskiajalla vasallin, myöhemmin ylhäisaatelin alimman luokan arvonimi monissa maissa. Myös vapaaherran epävirallinen puhuttelunimi (ruotsalaisen ja saksalaisen esikuvan mukaan).

parsek tähtitieteellinen etäisyyden yksikkö, parallaksisekunti ¶ Tunnus "pc". Noin 30,856 petametriä eli noin 3,26 valovuotta.

partenogeneettinen neitseellinen (lisääntyminen) ¶ Partenogeneettinen lisääntyminen tarkoittaa uusien yksilöiden kehittymistä hedelmöitymättömistä munasoluista. Jälkeläiset ovat tällöin perimältään emoyksilön kaltaisia.

partia (liiketaloudessa) tavaraerä, tavaramäärä

partiaalinen osa-, osittainen, osaa koskeva

partikkeli pieni osanen, hiukkanen; (kieliopissa) yleisnimitys taipumattomille sanoille ¶ Kieliopissa on aiemmin käytetty suomalaisempaa vastinetta "apusana". Joissakin tapauksissa voi partikkeleilla olla eräänlaista taivutusta (esim. suomessa "sisällä", "sisältä", "sisään", jotka ovat muodoltaan vartalon "sisä-" sijamuotoja), ja osittain on tulkinnanvaraista, onko joitakin sanoja pidettävä vaillinaisen paradigman osina vai partikkeleina. Perinnäisesti partikkeleihin luetaan adverbit, postpositiot, prepositiot, konjunktiot ja interjektiot. Joissakin uudemmissa kieliopeissa partikkeleiksi lasketaan vain konjunktiot ja interjektiot.

partikulaarinen erityinen, osaa tai yksityiskohtaa koskeva

partikularismi ajatussuunta, joka korostaa jotakin erityistä (partikulaarista) vastakohtana yleisemmälle, laajemmalle asialle ¶ Erityisesti: osavaltion tai muun alueen pyrkimys mahdollisimman suureen itsemääräämiseen. Sukulaissanoista ks. ismi.

partisaani sissi; vastarintaliikkeen jäsen ¶ Sanaan liittyvät mielleyhtymät ja arvostukset vaihtelevat suuresti. Sana yleistyi toisen maailmansodan aikana ja tarkoitti erityisesti keskusvaltoja vastaan taistelevaa henkilöä, joka ei kuulunut varsinaisiin sotavoimiin tai osallistui niihin rintamien ulkopuolella. Suomessa sanalla on usein kielteinen sävy, koska Neuvostoliiton koettiin kutsuvan partisaanitoiminnaksi sellaistakin, jossa suomalaisten kokemusten mukaan hyökättiin siviiliväestöä vastaan.

partisiippi verbin adjektiivinen nominaalimuoto ¶ Esim. suomessa "kirjoittava", "kirjoittanut", "kirjoitettu" jne.

partitiivi eräs suomen sijamuoto, päätteenä -a, -ä, -ta tai -tä ¶ Esim. "kalaa", "miestä". Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: osanto.

partitio osio, jako-osa, osite; osiin jakaminen, osittaminen; jakaantuminen

partituuri useilla soittimilla esitettävien orkesteri- yms. sävellysten nuotit

partneri kumppani, kanssapelaaja, kaveri ¶ Sanaa käytetään mm. peleissä, kilpailussa ja liike-elämässä sekä myös seksistä puhuttaessa. Se, miten läheistä yhteistyötä tms. ajatellaan, vaihtelee suuresti.

party [paati t. paarti] kutsut ¶ Sana on sitaattilaina englannista ja esiintynee suomessa tavallisimmin erilaisten järjestettyjen kutsujen nimityksissä.

parusia Jeesuksen toinen tuleminen ¶ Yleensä kirjoitusasussa parousia tai paruusia, mutta parusia on oikea asu, tulkittiinpa sana sitaattilainaksi (kreikasta) tai varsinaiseksi lainasanaksi.

pasaati säännöllinen tuuli, joka puhaltaa päiväntasaajaa ympäröivillä alueilla korkeapaineen alueilta päiväntasaajan matalaa kohti

pascal paineen yksikkö SI-järjestelmässä, tunnus Pa ¶ Määritelmän mukaan paine on yksi pascal, kun yhden newtonin voima vaikuttaa yhden neliömetrin alaan. Koska tämä on varsin pieni yksikkö, käytetään yleensä kerrannaisia kuten kilopascal (kPa) ja megapascal (MPa). Normaali ilmanpaine on noin 100 kPa.

paseerata soseuttaa painelemalla siivilän läpi; (vanh.:) sivuuttaa, ohittaa; (vanh.:) kävellä huvikseen, käyskennellä

pasha makea ruoka, jossa on keskeisenä ainesosana rahkaa ja jota tehdään erityisesti pääsiäiseksi; sanan pašša (ei-suositeltava) kirjoitusasu ¶ Kun sana tarkoittaa ruokalajia, ääntyvät s ja h erikseen, eivät suhuässänä.

pashmina [pašmina] eräs pehmeä villalaji; siitä valmistettu huivi; pitkä leveä huivi ¶ Myös muodossa "pasmina".

pasianssi yksin pelattava korttipeli

pasifismi rauhanaate, rauhanliike, etenkin sellaisena, joka kieltää myös aseellisen puolustautumisen hyökkäystä vastaan ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

paslikka venäläinen suippo päähinetyyppi

paspartuu = passepartout

pašša turkkilaisperäinen korkeiden viranomaisten arvonimi ¶ Tässä sanassa suhuässän merkitseminen on erityisen ongelmallista, ellei hattuässää voida käyttää, koska silloin joudutaan käyttämään asua "pasha", jolla toisaalta on (toisin luettuna) eri merkitys (ks. pasha).

passé [pasée] pois muodista mennyt; vanhentunut, vanhanaikainen ¶ Sana on sitaattilaina ranskasta ja tarkoittaa sananmukaisesti 'mennyt'. (Ranskan kieliopissa passé tarkoittaa menneen ajan aikamuotoa.)

passepartout [paspartuu] valokuvan, piirroksen tms. pahvinen suojakehys, kehyskartonki; (aiemmin myös:) yleiskulkulupa ¶ Aiemmin asussa passe-partout.

passiivi verbien pääluokka, jossa subjekti ilmaisee tekemisen kohteen (t. tuloksen tms.); suomen kielessä verbinmuotojen ryhmä, jossa tekijänä on ilmaisematon persoona ¶ Suomen kieliopeissa kuvattu "passiivi" poikkeaa olennaisesti siitä, mitä "passiivi" yleensä tarkoittaa kielitieteessä, ja asiallisempi nimitys sille olisi esim. "neljäs persoona"; ks. kirjoitusta Passiivin käytöstä. Vrt. aktiivi. Joskus passiivi = passiivinen; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?

passiivinen toimimaton, vaikuttamaton; mukautuva, muiden ohjauksessa oleva; tuontivoittoinen (kauppatase); passiivimuotoinen ¶ Vastakohta: aktiivinen.

passim paikoitellen, siellä täällä ¶ Sana on sitaattilaina latinasta ja esiintyy mm. kirjallisuusviitteissä silloin, kun viitataan teoksen useisiin kohtiin yksilöimättä niitä.

passio Jeesuksen kärsimyshistorian kuvaus, etenkin sävellys; intohimo, kiihko; kärsimys; (filosofiassa) kohteena oleminen, passiivisuus

passiohedelmä kärsimyskukkien (Passiflora-suku) eräiden lajien syötävä hedelmä, granadilla

passivoida tehdä passiiviseksi

pasta vehnätaikinasta tehtyjen levyjen, nauhojen ym. ja sellaisiin perustuvien ruokien yleisnimitys; leivänpäällysteenä käytettävä tahna; salvaa kiinteämpi voide t. muotoiltava massa ¶ Ks. Raholan syötävien sanojen kuvausta pastoista.

pasteija pieni suolainen täytteellinen voitaikinaleivonnainen; patee; eräänlainen tahna, pasta

pastelli väriliitumaalaus; väriliitu; (yhdyssanoissa myös:) valkoisella pehmennetty (värisävy)

pastilli raemainen imeskeltävä makeinen; makuaineita sisältävä lääketabletti ¶ Pastillimakeiset sisältävät makuaineiden lisäksi usein lievästi desinfioivia, hengitysteitä avaavia tms. aineita, kuten anisöljyä.

pastissi teos, joka tarkoituksellisesti jäljittelee jonkun taiteilijan tai jonkin aikakauden tyyliä, usein sen ivaamiseksi ¶ Alkujaan sanaa on käytetty kuvaamataiteen, runouden ja säveltaiteen alalla etenkin petollisessa mielessä tehdystä huonosta jäljennöksestä tai ivallisesta matkimisesta. Sitä on käytetty myös väljästi esimerkiksi teoksen osan suorasta tai muokkaavasta kopioinnista.

pastoraali yhdyssanojen määriteosana: paimen-, sielunhoito-, pastoraalinen; musiikissa: sävellys, joka kuvaa paimenidylliä t. muuta ihannoitua maaseutua ¶ Sana on peräisin latinan paimenta tarkoittavasta sanasta pastor, ja tästä on johtunut erilaisia kuvaannollisia merkityksiä. Esimerkiksi "pastoraalitutkinto" tarkoittaa tutkintoa, joka antaa pätevyyden varsinaisiin papinvirkoihin, ja taustalla on ajatus papista "seurakunnan paimenena".

pastoraalinen paimenidyllin kaltainen; paimentamiseen liittyvä, paimen (vrt. pastoraali)

pastori evankelinen pappi, varsinkin sellainen, joka ei ole kappalaisena, kirkkoherrana tms.

pastöroida [pastöroida t. pastoroida] käsitellä elintarvike kuumentamalla bakteerien tappamiseksi

pašstu Afganistanin suurimpaan kansanryhmään kuuluva ihminen t. kyseisen rymän kieli, afgaani

pasunisti pasuunansoittaja

pasuuna eräs vaskipuhallintyyppi

pataani Afganistanin suurimpaan kansanryhmään kuuluva, afgaani

pataljoona sotaväen yksikkö, komppaniasta lähinnä isompi ¶ Pataljoonan vahvuus on tyypillisesti vajaat 1 000 miestä.

patee uunivuoassa vesihauteessa kypsennetty lihaa sisältävä mureke, jonka pinnalla on usein taikina- tai silavapäällys

pateettinen mahtipontinen, paatoksellinen; säälittävä, surkea ¶ Merkitys 'säälittävä, surkea' on yleistynyt englannin sanan "pathetic" vaikutuksesta. Kirjakieleen tämä merkitys ei kuulu, mutta toisaalta tilanne on sellainen, että tämän sanan käyttöä kannattaa yleisesti välttää kaksitulkintaisuuden takia.

patentoida hankkia patentti

patentti keksijälle myönnetty yksinoikeus keksintöönsä ¶ Patentti myönnetään hakemuksesta, ja se antaa määräajaksi yksinoikeuden keksinnön taloudelliseen hyväksikäyttöön. Lisätietoja: Yleistietoa immateriaalioikeudesta, kohta Patentti. Sanaa "patentti" käytetään arkikielessä myös kuvaannollisesti tarkoittamaan jotakin erityistä, toimivaksi todettua menetelmää; esimerkiksi "tähän ei ole mitään patenttiratkaisua" tarkoittaa, ettei ongelmaan ole mitään valmista yleispätevää ratkaisumenetelmää.

paternaalinen isällisen holhoava

paternalismi (isällinen) holhoavuus ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

patientti (kielitieteessä) ilmaus, joka kuvaa sen olion, jossa jokin tilan, sijainnin tms. muutos tapahtuu tai johon toiminnan vaikutus kohdistuu ¶ Useimmiten lauseen objekti (esim. "Hän poltti kirjeet") tai subjekti (esim. "Kirjeet paloivat").

patiinit miesten varsikengät, joissa on soljet tai kumijoustímet; (leikillisesti:) miesten kengät yleisesti; (aiemmin myös:) nauhalliset varsikengät

patina (arvokas) vanhuuden leima; kuparinhome, -ruoste ¶ Alkujaan sanaa on käytetty kupariesineen pintaan vähitellen kertyvästä ruostekerroksesta, sitten kuvaannollisemmin (esineen t. ajatuksen) pitkän iän tuomasta arvokkuuden leimasta ("ajan patina").

patio sisäpiha

patogeeninen tautia aiheuttava

patologia tautioppi, tautien syitä, syntyä, kehittymistä ja vaikutuksia käsittelevä tieteenala; lääketieteen ala, johon kuuluvat tautien diagnosointiin tähtäävät mikroskooppitutkimukset ja kuolinsyyn selvittäminen ¶ Sukulaissanoista ks. logia. "Patologinen" voi tarkoittaa sekä 'patologiaan kuuluva' että 'sairaalloinen, sairautta merkitsevä'. Patologi mielletään usein nimen omaan ruumiinavauksia tekeväksi lääkäriksi.

patonki pitkä, kapea, rapeakuorinen, ranskanleivän tapainen vehnäleipä

patotyyppi eliölajin alaryhmä, joka on määritelty sen taudinaiheuttamiskyvyn mukaan ¶ Englanniksi "pathotype" tai "pathovar", tunnus "pv.".

patriarkaalinen miesten hallitsema; isänvaltainen; patriarkkaan liittyvä ¶ Merkitys 'isänvaltainen' on nykykielessä muuntunut usein tarkoittamaan miesten hallitsemaa tai sellaiseksi koettua taikka vielä käsitteellisemmin vanhakantaista, epätasa-arvoista, syrjivää.

patriarkaatti patriarkan virka t. hallintoalue; isänvalta

patriarkka kunnioitettu vanha mies; Israelin kansan esi-isien kunnianimi; johtava piispa (lähinnä ortodoksisessa kirkossa)

patriisi ylimysluokkaan kuuluva antiikin Roomassa

patrimoniaalinen isänperintöä koskeva

patrimonium [patrimoonium t. patrimóonium] isänperintö; perintötila ¶ Maasta ja talosta muodostuva kollektiivinen omaisuuskäsite, josta omistajan on määrä huolehtia varmistaen sen jakamattomuuden, jälkipolville siirtämistä silmällä pitäen. Nykyisin sanaa käytetään ylevässä tyylissä myös kuvaannollisesti. Periaatteessa sitaattilaina latinasta

patriootti isänmaanystävä, isänmaallinen ihminen

patrioottinen isänmaallinen

patriotismi isänmaallisuus

patronyymi isännimestä johdettu nimi, esim. "Juhonpoika", "Matintytär" ¶ Monissa kulttuureissa patronyymeilla on tärkeä merkitys ja ne ovat kiinteä osa nimeä. Toisaalta usein niistä on kehittynyt sukunimiä, esim. "Svensson". Käytännössä myös (harvinaisempia) äidinnimistä johdettuja nimiä sanotaan patronyymeiksi, vaikka oikeastaan niitä pitäisi kutsua matronyymeiksi.

patruuna latauspanos; (vanhassa kielessä) tehtaanisäntä

patteri sähköparisto; tykistön perusyksikkö; lantakasa

patti ratkeamaton, "jumittunut" tilanne; šakkipelissä: eräs tasapelitilanne ¶ Šakissa "patti" on tilanne, jossa pelaaja ei sääntöjen mukaan voi tehdä mitään siirtoa: kuningas ei voi siirtyä, koska se joutuisi uhattuun ruutuun, eikä mitään muutakaan nappulaa voi siirtää. Tällöin peli päättyy heti, tasapeliksi todettuna. Yleiskielessä "patti" on ruvennut tarkoittamaan "jumittunutta" tilannetta kuten sellaista, jossa kiistelevät osapuolet eivät liikahda omista kannoistaan. Tällöin ei kyse yleensä ole mitenkään tasapeliin verrattavasta tilanteesta, vaan olotilasta, josta aikanaan siirrytään toiseen, esimerkiksi uusiin neuvotteluihin myönnytysten jälkeen.

pauna eräs anglosaksinen painomitta ¶ Noin 454 grammaa; tarkkaan ottaen massan eikä painon yksikkö. Tunnus: lb. Englanniksi pound. Suomen kielessä käytetään myös nimitystä "naula". Sana "pauna" on tullut englannin sanasta amerikansuomen kautta.

paviljonki näyttelyrakennus etenkin messuilla; puistomaja

pedaali soittimen poljin tai jalkio

pedagogi opettaja, kasvattaja

pedagogia kasvatusoppi, kasvatustaito

pedagogiikka kasvatusoppi

pedagoginen opetuksellisesti hyvä; kasvatusopillinen

pedantti saivartelija, pikkuasioihin puuttuja, koulumestarimainen

pedanttinen saivarteleva

pederasti pederastian harjoittaja

pederastia miesten homoseksuaalisuus, varsinkin sellainen, jossa toinen osapuoli on aikuinen ja toinen poika; suuntautuminen sellaiseen, "poikarakkaus"

pediatri lastenlääkäri

pediatria lastentautioppi

pedikyristi jalkojenhoitaja

pedikyyri (ammattimainen) jalkojenhoito

pedofilia sukupuolivietin kohdistuminen lapsiin

pedofiili henkilö, jonka sukupuolivietti kohdistuu lapsiin ¶ Sanalla on voimakkaan kielteinen sisältö pedofiilien tekemien lapsenraiskausten ja murhien takia

peer review [piö(r) rivjuu] vertaisarviointi, saman alan asiantuntijoiden suorittama arviointi ¶ Usein erityisesti tieteellisestä arvioinnista (vrt. referee) mutta myös yleisemmin.

pegasos "runoratsu" (runollisen lennokkuuden vertauskuvana)

pehtori maatilan työnjohtaja ¶ Virallinen kirjoitusasu on ns. -oli-säännön mukainen. Koska sana itsessään on vanhahtava, se esiintyy usein muodossa "pehtoori".

pejoratiivinen väheksyvä, halveksiva

pelargoni eräitä kasveja ¶ Suku Pelargonium. Suosittuja koristekasveja. Nimestä on käytetty myös muoto pelargonia, mutta se ei ole koskaan ollut virallinen. Selvästi arkikielisiä asuja ovat pelakuuni ja pelakuu.

peleriini hartiaviitta, lyhyt naisten (turkis)viitta; (aiemmin myös) ajurinkaulus ¶ Sana esiintyy usein myös asussa "pelleriini", joka on Kielitoimiston sanakirjassa jopa päähakusanana. Muissa kielissä sanassa on kuitenkin yleensä vain yksi l.

pelletti melko irtonaisesta aineesta (esim. sahanpurusta tai kuivaruuasta) kokoon puristamalla tehty pienehkö kappale ¶ Sanaa käytetään usein nimen omaan polttoaineeksi tehdyistä pelleteistä mutta myös esimerkiksi lemmikkien ruokavalmisteista. Vrt. briketti.

penaali kynäkotelo

pendeli heiluri

pendelöidä sukkuloida, liikkua kahden paikan välillä, etenkin kodin ja työpaikan välillä (julkisilla kulkuneuvoilla); olla heiluriliikkeessä

peneplaani laaja, loivasti kumpuileva puolitasanko

penetraatio (tuotteen tms.) leviäminen, yleistyminen markkinoilla; levinneisyys, yleisyys; siittimen työntäminen emättimeen; sisään tunkeutuminen ¶ Alkuperäinen yleismerkitys '(sisään) tunkeutuminen' on nykyisin harvinainen. Seksuaalinen merkitys on vanha mutta erikoiskieleen rajoittunut. Leviämistä, "markkinoille tunkeutumista" tarkoittava merkitys on uusin ja johtuu englannin vaikutuksesta.

penetroida tunkeutua, suorittaa penetraatio

penis [penis t. peenis] siitin ¶ Alkujaan sitaattilaina latinasta, mistä johtuu pitkävokaalinen ääntämys, joka on nykyisin harvinainen.

penisilliini [penisiliini t. penisilliini] eräs yleisesti käytetty antibiootti, oikeastaan ryhmä niitä ¶ Sanan asusta ks. Yksi vai kaksi konsonanttia?.

pennalismi samanarvoiseen kohdistuva kiusaaminen (etenkin kouluissa ja asevoimissa)

penny [penni t. peni] Ison-Britannian vaihtoraha, alkujaan 1/240 puntaa, v:sta 1971 alkaen 1/100 puntaa

pensionaatti täysihoitola; sisäoppilaitos

penta- viisi-

pentagoni viisikulmio

pentagrammi viisikanta, viisisakarainen tähtimäinen kuvio ¶ Pentagrammilla on ollut monenlaisia merkityksiä eri uskonnoissa ja opeissa.

pentametri "viisimitta", runomitta, jossa on kuusi (!) säettä

pentateukki Raamatun Mooseksen kirjoista teologiassa käytetty nimitys, toora

peperoni [peperooni] eräänlaisia vihreitä maustepaprikoita; pepperoni ¶ Myös asussa peperoni.

pepperoni [pepperooni] eräs salamityyppisten makkaroiden tyyppi ¶ Myös asussa peperoni, vaikka sillä on myös muu merkitys (Kielitoimiston sanakirja hyväksyy tämän).

pepsiini mahanesteessä oleva ruuansulatusentsyymi

per kautta, kohden (latinan prepositio); kirjanpidossa: debetsitaattilaina latinasta. Esiintyy alkujaan vain latinankielisissä ilmaisuissa, esimerkiksi "per capita" 'henkeä kohti'.

per se [per see] itsessään, erikseen tarkasteltuna ¶ Ilmaisu on sitaattilaina latinasta. Se on suomessa melko harvinainen sattuneesta syystä, esimerkiksi englannissa tavallisempi.

perenna monivuotinen (koriste)kasvi

perestroika Neuvostoliitossa v:sta 1985 Mihail Gorbatšovin kaudella harjoitettu taloudellinen uudistuspolitiikka ¶ Sananmukaisesti "uudelleenrakentaminen". Sanalla tarkoitettiin talouden uudistamista; vrt. glasnost. Ks. kuvausta Reaalisosialismin romahdus.

perfekti verbien aikamuoto, jonka merkitys riippuu kielestä; täydellinen ¶ Suomen kieliopissa perfektiksi kutsutaan sellaisia muotoja kuin "on tehnyt". Muiden kielten kieliopeissa perfekti tarkoittaa usein puhtaammin menneeseen aikaan kuuluvaa tekemistä tai olemista, nimenomaan päättynyttä, loppuun suoritettua. - Merkitys 'täydellinen' on nykyisin harvinainen.

perfektionismi täydellisyyden tavoittelu ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

perforaatio perforointi, lävistys, rei'itys; perforoituminen, puhkeaminen; puhkeama

perforaattori lävistyskone, rei'itin

performance [performanse t. pöfóomöns] = performanssi

performanssi esitys, suoritus, varsinkin julkinen improvisoitu taiteelliseksi tarkoitettu esitys

performatiivi kielellinen ilmaus, jonka sanominen itsessään suorittaa merkityksellisen teon yhteisöllisten konventioiden mukaisesti ¶ Esimerkiksi lause "Lupaan tulla huomenna" merkitsee lupauksen tekemistä eikä ole vain toteava.

perforoida lävistää, rei'ittää, puhkaista

perfuusio läpivalutus; läpivaluminen

pergamentti kirjoituspohjaksi valmistettu nahka; voipaperi

pergola lehtimaja ¶ Ristikkäisten rimojen kannattamien köynnösten peittämä tila, esimerkiksi oleskelutila tai käytävä.

perifeerinen periferiaan kuuluva; toisarvoinen

periferia syrjäseutu, laita-alue

perifraasi kiertoilmaus

perifrastinen sanaliitolla ilmaistava; perifraasia käyttävä t. koskeva ¶ Kieliopissa perifrastinen muoto tarkoittaa taivutusmuodon tapaista sanaliittoa, esim. suomen perifrastinen futuuri "tulen tekemään".

perinataali [peri-nataali] syntymän aikoihin tapahtuva ¶ Ennen syntymää, syntymän aikana tai pian syntymän jälkeen tapahtuva. Myös asussa "perinataalinen".

perineum väliliha

periodi (ajan)jakso, kausi; (musiikissa) lauseke

periodinen jaksoittainen

periskooppi laite, jolla voi tehdä näköhavaintoja pysyen itse näkymättömissä ¶ Tavallisimmin: sukellusveneen laite, joka nostetaan ylös vedenpinnan yläpuolelle.

peristaltiikka peristalttiset liikkeet

peristalttinen aaltomaisesti putkimaisessa elimessä sen seinämien supistelun takia etenevä (liike) ¶ Tunnetuin on suoliston peristalttinen liike, joka kuljettaa ruokasulaa eteenpäin.

perkussio lyömäsoitin(ryhmä); koputtelu (lääketieteessä tutkintamenetelmänä)

perkussionisti lyömasoittimen soittaja, lyömäsoittaja

permanentti kestokampaus; pysyvä, kiinteä; (urheilukielessä:) joukkueen vakiokokoonpano

permeabiliteetti läpäisevyys; magneettivuon tiheyden ja magneettikentän voimakkuuden suhde

permissiivinen salliva, hyväksyvä, suvaitseva

permissio lupa, salliminen

permutaatio uuteen järjestykseen asettaminen, järjestyksen muutos; yksi monista vaihtoehtoisista järjestyksistä

permutoida suorittaa permutaatio

pernisiöösi pahanlaatuinen ¶ Esiintyy lähinnä ilmauksessa "pernisiöösi anemia", joka tarkoittaa B12-vitamiinin puutteesta johtuvaa anemiaa.

perpendikulaarinen pystysuora, kohtisuora

perpetuum mobile [perpetuum moobile t. perpétu'um moobile] ikiliikkuja ¶ Ilmaisu on periaatteessa sitaattilaina latinasta ja tarkoittaa laitetta, joka kerran käyntiin pantuna ainakin pysyy toiminnassa jatkuvasti ilman ulkoista voimanlähdettä. Ikiliikkujaa ei todellisuudessa voida rakentaa, ja siksi "ikiliikkujan keksiminen" on haaveellisuuden ja hyödyttömän puuhastelun vertauskuva.

persentiili prosenttipiste ¶ Tilastotieteessä p:s persentiili eli prosenttipiste eli sadannespiste on sellainen havaintoarvo, että p prosenttia kaikista havaintoarvoista on sitä pienempiä tai yhtäsuuria kuin se.

perseptio havainto, aistimus

perseveraatio toiminnan jatkaminen tai toistaminen ilman havaittavissa olevaa syytä

persistenssi toiminnan tai ilmiön jatkuminen, vaikka sen aiheuttanut asia on lakannut vaikuttamsta tai se kohtaa esteitä ¶ Esiintyy mm. sekä psykologian että datatekniikan terminä.

persistentti sellainen, jolla on persistenssi, lakkaamaton; itsepintainen, sitkeä

persona non grata [persoona non graatta t. persóona noon graata] ei-toivottu henkilö, epämieluisa, epäsuosiossa oleva ihminen ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Alkujaan diplomatian termi: ei-toivotuksi ilmoittaminen on kaunisteleva ilmaisu karkottamiselle.

personaali henkilökunta (vanhahtavana tai leikillisenä sanana)

personaaliunioni valtioiden välinen yhteys, joka perustuu vain siihen, että niillä on yhteinen hallitsija

personal trainer [pəəsənəl treinə(r)] henkilökohtainen valmentaja (etenkin kuntosaliharjoittelussa)

personalisoida = personoida

personifikaatio personointi (merkityksessä 'persoonalliseksi kuvitteleminen'); personoituma

personifioida = personoida (merkityksessä 'kuvitella persoonalliseksi')

personoida henkilökohtaistaa, yksilöllistää; olennoida, kuvitella tai kuvata elottomia olioita tai ilmiöitä persoonallisiksi, persoonallistaa ¶ Vanhemmassa merkityksessä (esim. "ukkosen personointi") sana tarkoittaa 'kuvitella elolliseksi olennoksi, henkilöidä, elollistaa'. Tämä on ainoa merkitys, jonka Suomen kielen perussanakirja tuntee. Sana "personifioida" sopii yksikäsitteisyyttään tähän tarkoitukseen paremmin. Uudempi, tekninen merkitys tarkoittaa tuotteen tai palvelun tekemistä jonkun yksilön käyttöön varatuksi tai sopivaksi, vaikkapa kuvaruudun taustakuvan muuttamista mieltymysten mukaiseksi tai yrityksen käyntikorttimallin käyttöä eri ihmisten käyntikorttien tekemiseen kirjoittamalla heidän tietonsa valmiiseen pohjaan. Pohjana on englannin sana personalize. Merkitykseen sopisi paremmin "yksilöllistää", jota sanaa jossain määrin käytetäänkin, tai "henkilökohtaistaa". Jopa "personalisoida" on parempi kuin "personoida", koska ei synny samassa määrin väärinkäsityksiä.

personoituma olio tai ilmiö personoituna, henkilöitymä, ruumiillistuma

persoona ihminen (tai muu tietoinen olento) yksilönä, henkilö; muihin vaikutuksen tekevä henkilö; tekijä (kieliopin käsitteenä) ¶ Sana voi tarkoittaa yksilöä yleensä psykologian käsitteenä, tietoisena ihmisyksilönä, mutta myös erityisesti ihmistä, joka ominaisuuksillaan ja usein omituisuuksillaankin tekee vaikutuksen muihin ("suuri persoona", "melkoinen persoona"). Kieliopissa "persoona" viittaa muun muassa verbien taivutuksen muotoihin, esim. "syön" on yksikön 1. persoonan muoto, "syöt" on 2. persoonan muoto ja "syö" 3. persoonan muoto. Lisäksi voidaan puhua 4. persoonasta (esim. "syödään"), ks. passiivi. Kristillisessä teologiassa "persoona" on ns. kolminaisuusoppiin liittyvä käsite: Jumalan persoonat ovat Isä, Poika ja Pyhä Henki.

persoonallinen yksilöllinen, yksilölle ominainen, omakohtainen, persoonaan kuuluva; erikoinen, omintakeinen

persoonallisuus yksilöllinen olemus; persoona; henkilöllisyys

perspektiivi näkökulma, katsantokanta (yl. kuvaannollisesti); se ilmiö, että kohteiden näkyvä koko riippuu niiden etäisyydestä; tämän ilmiön huomioon ottaminen kuvataiteessa ¶ Sana "perspektiivi" voi viitata siihen ilmiöön, että kaukana olevat esineet näyttävät pienemmiltä. Tavallisemmin tarkoitetaan tämän tosiasian huomioon ottamista kuvataiteessa niin, että kaksiulotteiselle pinnalle luodaan kolmiulotteinen tai ainakin todenmukainen vaikutelma. Arkikielessä sana on ruvennut tarkoittamaan väljästi tapaa katsoa asioita, siis näkökulmaa kuvaannollisesti. Usein yhdyssanoissa; esim. "sammakkoperspektiivi" viittaa asioiden katsomiseen kuvaannollisesti sanoen alhaalta, yksityiskohdista, kokonaisuutta hahmottamatta.

perspiraatio hikoilu

pertinenssi tarpeisto; tarpeistoesine

pertinentti asiaankuuluva

perturbaatio häiriö

peruukki tekotukka, irtotukka

perversio luonnonvastaisuus, kieroontuneisuus (etenkin seksuaalisuuden alalla)

perverssi luonnonvastainen, luonnoton, kieroutunut (etenkin seksuaalisuuden alalla)

pervertikko perverssi ihminen, "pervo"

pessaari ehkäisyvälineenä käytetty emätinrengas, emätinkalvo

pessimismi kielteinen asenne tulevaisuuteen, toivottomuus; synkkä maailmankatsomus ¶ Alkujaan "pessimismi" on tarkoittanut elämänkatsomuksen, koko elämänasenteen synkkyyttä, mutta yleisesti se viittaa vain jotakin aihetta tai asiaa koskevaan kielteiseen ennakkoasenteeseen: ei siitä mitään tule. Sukulaissanoista ks. ismi.

peta- SI-järjestelmän etuliite, joka vastaa tuhannella biljoonalla kertomista eli kerrointa 1015, tunnus P

petankki ranskalaisperäinen kuulapeli, jossa yritetään osua mahdollisimman lähelle pientä maalipalloa ¶ Aiemmin ranskan mukaisessa asussa pétanque.

petiitti eräs pieni kirjasinkoko; sillä esitetty teksti; yleisesti pienellä esitetty teksti ¶ Petiitti on varsinaisesti koko 1/9 tuumaa eli noin 2,82 mm (8 typografista pistettä) mutta yleiskielessä myös yleisemmin "pientä pränttiä". Ilmaisua "petiitillä painettu" käytetään myös kuvaannollisesti tarkoittamaan vähämerkityksisenä pidettyä.

petomaani pierutaiteilija

petrimalja kannellinen malja, jota käytetään mikrobien viljelyyn ¶ Aiemmin myös asussa "petrinmalja".

petro- kivi-, kallio-

petroli polttoöljy, paloöljy ¶ Puhekielessä yleisesti "petrooli". Virallinen kirjoitusasu on ns. -oli-säännön mukainen.

petrologia kivitiede ¶ Kiviä tutkiva geologian haara. Sukulaissanoista ks. logia.

petting seksuaalinen kanssakäyminen, joka sisältää hyväilyjä, kiihotusta ja ehkä orgasminkin mutta ei yhdyntää

phishing [fišiŋ] eräs huijauksen muoto Internetissä, tietokalastelu ¶ Perustuu yleensä siihen, että käyttäjille lähetetään esim. pankin nimissä meiliviestejä, joissa heitä kehotetaan käymään verkkosivulla ja antamaan käyttäjätietoja. Huijari "kalastaa" nämä tiedot itselleen ja käyttää niitä esim. rahan siirtämiseen tileiltä.

piaffi hevosen ravikäynti paikallaan pysyen

pianissimo [pianissimo t. pianíssimo] hyvin hiljaa (esitettävä sävellys) ¶ Periaatteessa sitaattilaina italiasta.

piano [piano (t. piáano)] eräs kosketinsoitin (vasarakoneistollinen, tavallisesti pystykielinen); hiljaa (esitettävä sävellys) ¶ Vrt. flyygeli. Sana esiintyy usein virheellisessä muodossa "pieno"; kyseessä on hyperkorrektismi, joka johtuu siitä, että useissa puhutuissa kielimuodoissa yleiskielen ie:n tilalla on ia tai iä (esim. "hiano", "piäni"). Sana "piano" on peräisin italiasta, ja siihen kuuluu a. Alkujaan sitaattilaina italiasta, ja esittämismerkintä "piano" voi myös ääntyä italian mukaan [piáano]. Tämän merkityksen osalta vrt. pianissimo.

piazza [piatsa t. piátsa] tori, aukio

piccolo = pikkolo

picnic = piknikki

pidgin [pidžin t. pidšin t. pidsin] eri kieliä puhuvien väliseen viestintään kehittynyt kieli, joka perustuu jonkin kielen kieliopillisesti yksinkertaistettuun muotoon ja jota kukaan ei puhu äidinkielenään ¶ Joskus myös kirjoitusasussa pidžin. Sanaa käytetään myös väheksyvässä merkityksessä esimerkiksi siitä, miten muut puhuvat englantia ("pidgin-englanti"). Vrt. kreoli.

pieteetti kunnioitus, arvonanto (esim. vanhoja esineitä kohtaan)

pieti (korttipelissä) luvatusta määrästä tikkejä puuttuva tikki, alitikki ¶ Taivutus pieti : pietin. Kuvaannollisesti merkityksessä 'virhe, erehdys', esim. "Se oli kallis pieti".

pietismi eräiden kristillisten herätysliikkeiden muotojen nimitys ¶ Alkujaan sana tarkoitti Saksassa 1600- ja 1700-luvulla syntynyttä liikettä. Suomessa sitä on käytetty erityisesti herännäisyydestä (körttiläisyydestä). Sukulaissanoista ks. ismi.

pietso- puristus-, paine-, jännitys- ¶ Lähinnä sanassa "pietsosähköinen", joka viittaa sähköisyyteen, jota mekaaninen jännitys aiheuttaa joihinkin kiteisiin.

pigmentti väriaine, erityisesti elävissä soluissa esiintyvä

pii kreikan aakkoston kirjain, Ππ; sillä merkitty vakio: ympyrän kehän ja säteen suhde, noin 3,14 ¶ Isoa piitä käytetään matematiikassa mm. tulon symbolina. - Ainetta tarkoittava sana "pii" on eri alkuperää, vanha omaperäinen sana, joka alkujaan tarkoitti hammasta.

piisami eräs jyrsijä, Ondatha zibethica ¶ Aiempaa, selvästi vanhahtavaa kirjoitusasua "biisami" käytetään vielä jonkin verran, osasyynä ehkä sekaantuminen sanaan "biisoni".

piispa kristillisessä kirkossa pappi, joka on erityisessä korkeassa virassa ¶ Yleensä piispa johtaa tiettyä kirkollista aluetta, hiippakuntaa.

pikantti (erikoisuudellaan) piristävä, huomiota herättävä; virkistävän kirpeä ¶ Sanaa käytetään sekä ruuan mausta ("pikantti aromi") että väljemmin, ja merkitys on paljolti muuttunut kirpeydestä kiinnostavan, erikoisen suuntaan.

pikareskiromaani veijariromaani

pikee eräs vakopintainen kangas, tavallisesti puuvillaa

pikkelssi etikkainen ja mausteinen, yleensä vihreä sekavihannessalaatti ¶ Aiemmin asussa "pikkelsi".

pikkelöidä tehdä pikkelssi

pikkolo hotellipoika; pieni huilu; viinien pieni pullokoko (2 dl)

piknik eväsretki, luontoon tehtävä retki, jossa on eväät mukana ¶ Myös muodossa "piknikki".

piko- biljoonasosa- (SI-järjestelmän etuliite, vastaa kerrointa 10-12, tunnus: p)

pikseli kuvapiste ¶ Pieni kuva-alkio, jollaisista tietokoneen näytössä näkyvä sisältö (myös teksti) koostuu. Myös vastaava alkio paperitulostuksessa, jossa kuitenkin pikselikoko on yleensä paljon pienempi kuin kuvaruudulla.

pikselöidä rakeistaa, sumentaa yhdistelemällä pikseleitä lohkoiksi; tehdä (suurentamalla) pikseleistä selvästi erottuvia ¶ Ensimmäinen merkitys on paljon tavallisempi. Nämä merkitykset ovat lähes vastakkaisia, joten sanaa ei juuri kannata käyttää. Edelleenjohdoksia: pikselöityä, pikselöinti, pikselöityminen.

piktogrammi kuvamerkki, kuvasymboli, jolla on erityinen sovittu merkitys ¶ Toisin kuin ideogrammi, piktogrammi jotenkin muistuttaa kuvaamaansa asiaa vaikka voi olla hyvin pelkistetty ja tyylitelty, esim. tunnettu pyörätuolimerkki. Harvinaisempi synonyymi: piktografi. Vrt. emoji.

pilari kulmikas pystytuki

pilasteri seinän pilarimainen ulkonema

piletti pääsylippu; matkalippu ¶ Vanhentunut sana, nykyisin leikillisesti käytetty.

pilleri nieltävä pallomainen lääkevalmiste; (arkik.:) nieltävä lääkevalmiste, huume tms. ¶ Vrt. tabletti.

pilotoida tehdä pilottitoteutus

pilotti kokeileva, uraauurtava jonkin ajatuksen toteutus, edelläkävijätoteutus; TV-sarjan tms. erityinen aloitusjakso; lentokoneen (tai avaruusaluksen) ohjaaja, lentäjä ¶ Lentäjämerkitys on vanhin, ja kuvaannollisempi käyttö on esiintynyt aluksi yhdyssanoissa (pilottitoteutus, pilottijakso). Pilottijaksolle on ominaista, että se esittelee sarjan perustilanteen ja päähenkilöt tai kuvaa tapahtumat, jotka johtivat sarjassa kuvattavaan tilanteeseen; yleensä pilottijakso on tavallisia jaksoja pitempi. Tieteessä pilottitutkimus tarkoittaa esitutkimusta, jossa mm. selvitetään tutkimusmenetelmän toimivuutta.

pilsneri (usein väheksyvästi:) mieto olut; eräs vaalea oluttyyppi ¶ Jostakin syystä oluttyypin nimitys "Pilsener" ('Pilsenin [olut]') kehittyi arkisuomessa tarkoittamaan alkoholipitoisuudeltaan mietoa olutta, ykkösolutta (I veroluokan olutta). Toisaalta olutharrastajat ovat ruvenneet taas käyttämään sanaa alkuperäisessä merkityksessä.

pineaalinen käpymäinen, käpy-; käpylisäke-

pinkki eräs väri, "vaaleanpunainen" ¶ Suomen kielessä ei ole ollut pinkille omaa nimeä, joten englannin sanasta "pink" on lainattu sille nimitys. Tämä sana koetaan kuitenkin usein vielä sävyltään hiukan arkiseksi, kirjakieleen sopimattomaksi. Usein käytetään edelleen sanaa "vaaleanpunainen", vaikka se ei kovin hyvin kerrokaan, mistä on kyse. Vrt. roosa.

pin-koodi tunnusluku (eräissä teknisissä järjestelmissä) ¶ Käytössä esim. matkapuhelimissa ja pankkiautomaateissa. Myös kirjoitusasussa "PIN-koodi". Myös nimityksiä "pin-luku" ja "pin-tunnus" käytetään. Johtuu sanoista Personal Identification Number 'henkilökohtainen tunnusluku'.

pinsetit atulat, pienet pihdit

pinssi (pieni) rintamerkki

pintti anglosaksinen tilavuusmitta, noin puoli litraa ¶ Myös alkuperäisessä englannin mukaisessa muodossa "pint". Käytössä on useita erilaisia pinttejä; nestemittana brittipintti on 0,568 litraa, amerikkalainen pintti 0,473 litraa.

pin-up [pin-ap] (vähäpukeista) nuorta naista esittävä kansikuva ¶ Alkujaan sana viittaa (seinälle) kiinnittämiseen, siihen, että miehet kiinnittivät tällaisia kuvia seiniin. Myös asussa "pinup".

pinyin [pinjin] kiinan kielen nykyisin yleisin transkriptiomenetelmä

pioneeri tienraivaaja, edelläkävijä; teknisten erikoisjoukkojen sotilas; kommunistisen nuorisoliikkeen jäsen

pipetti tiputin, tiputusputki ¶ Myös sanaa "pipettori" käytetään joskus.

piplia Raamattu, biblia

piraatti tekijänoikeutta tms. loukaten valmistettu ohjelma, äänite tai muu teos; merirosvo; vanhanaikainen käsityölaukku ¶ Tietokoneohjelmia, äänilevyjä ja muita tuotteita, jotka on valmistettu tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta loukaten, ruvettiin kutsumaan "piraattituotteiksi", "piraattikopioiksi" yms. koska niiden tekijät haluttiin leimata (meri)rosvoihin rinnastettaviksi. Taustalla siis on ajatus, että immateriaalioikeuksien loukkaaminen on eräänlaista varkautta. Myöhemmin alkuosa "piraatti" lohkesi erilleen itse tuotteita tarkoittamaan. Sana "piraattihousut" tarkoittaa polven alapuolelle ulottuvia kapealahkeisia naisten housuja (ajatuksena se, että merirosvot käyttivät sentapaisia).

piratismi piraattituotteiden valmistus ja myynti; merirosvous

piruetti ympäripyörähdys (taitoluistelussa, kouluratsastuksessa, baletissa ym.)

pisoaari [pisuaari t. pisoaari] ¶ pisuaari miesten käymälä, jossa on virtsaamisallas, mutta ei wc-istuinta; virtsaamisallas, urinaali Vaihtelu o:n ja u:n välillä johtuu siitä, että ruotsissa kirjoitetaan o ja äännetään (lähinnä) u. Nykyisin u sallitaan kirjoituksessakin. Ks. Kirjoitus- vai äänneasun mukaan? Kielitoimiston sanakirjan mukaan sanalla on vain 1. merkitys.

pistooli yhden käden ampuma-ase

pita Lähi-idästä peräisin oleva leipätyyppi ¶ Ohut vaalea leipä, jota Suomessa käytetään varsinkin halkaistuna ja täytettynä.

pitaali = lepra

pitaalinen pitaalia eli lepraa sairastava; saastainen, syrjitty

pitsa italialaisperäinen uunissa paistettava ruoka, jossa ohuen leipämäisen pohjan päällä on juustoa, tomaattikastiketta ja yleensä jotain muutakin päällystettä ¶ Sana oli italian mukaisessa kirjoitusasussa "pizza", siis periaatteessa sitaattilainana, pitkään sen jälkeen, kun niin sanasta kuin ruuastakin oli tullut osa suomalaista arkea. Asu "pitsa", jota kielitoimisto on suosittanut jo v. 1979, on yleistynyt 1990-luvulta alkaen, kun Helsingin Sanomat rupesi käyttämään sitä.

pitseria pitsaravintola, pitsapaikka, ruokala, jossa pitsoilla on keskeinen asema ruokalistassa

pittoreski maalauksellinen, kiehtova

pivot napa, keskipiste; tappi, kiertymisen keskipiste; avainasemassa oleva pelaaja tms.; keskeinen, olennainen tieto ¶ Tietotekniikassa pivot-taulukko on kooste, johon on koottu laajan taulukon tai tietokannan osan keskeiset tai kiinnostavat tiedot esimerkiksi tunnuslukuina.

pizza [pitsa] = pitsa

pizzeria [pitseria] = pitseria

pizzicato [pitsikaatto t. pitsikáato] sormilla näppäillen ¶ Musiikkitermi, jousisoittimista puhuttaessa. Periaatteessa sitaattilaina italiasta.

placebo [plasebo t. plakéeboo] = plasebo

plagiaatti plagioimalla tehty teos

plagiaattori plagioija

plagioida käyttää toisen kirjallista tai taiteellista teosta tai ideoita oman teoksensa osana, kuin omanaan ¶ Puhutaan myös kirjallisesta (tai taiteellisesta) "varkaudesta", mutta omaisuusrikoksesta ei tietenkään ole kyse. Plagiointi on erotettava asianmukaisesta lainauksen (sitaatin) käytöstä, johon mm. kuuluu lähdeviite. Plagioinnissa käytetään toisen teosta sellaisenaan tai pinnallisesti muunneltuna taikka esitetään toisen ajatuksia omina, alkuperää ilmoittamatta. Puhutaan myös esimerkiksi "tyylin plagioinnista", mutta siinä on kyse eri asiasta, eikä tyylin jäljittelyä yleensä pidetä moraalisesti tuomittavana saati laittomana.

plakaatti juliste, julkinen tiedonanto

plaketti tavallisesti neliskulmainen, valettu tai lyöty levyke

planeetta kiertotähti, iso Aurinkoa tai muuta tähteä kiertävä taivaankappale ¶ Planeetaksi ei kuitenkaan kutsuta tähteä (edes sammunutta), vaikka se kiertäisi toista tähteä. Vuonna IAU muutti 2006 planeetan määritelmää niin, että planeetan tulee olla niin iso, että se on oman painovoimansa vaikutuksesta pallonmuotoinen, ja lisäksi sen tulee "hallita" omaa kiertorataansa. Tämän takia Pluto pudotettiin pois planeettojen joukosta. Vrt. planetoidi, meteoroidi, satelliitti.

planetaario rakennelma tähtitaivaan ilmiöiden havainnollista esittämistä varten

planetoidi pikkuplaneetta, planeettaa pienempi keskustähteä kiertävä kappale

plankton veden pintakerroksissa ajelehtivat pienet eliöt, keijusto

plantaasi tropiikin suurviljelmä ¶ Aiemmin s:n tilalla oli sh tai š: plantaashi tai plantaaši.

plasebo näennäislääke, lumelääke ¶ Aine, jolle ei ole osoitettavissa olevaa aineellista vaikutustapaa mutta joka saattaa toimia lääkkeen tavoin, koska potilas uskoo sen lääkkeeksi. Puhuttaessa "plasebovaikutuksesta" tarkoitetaan yleensä sitä, että usko aineen lääkeominaisuuksiin vaikuttaa aivan sen todellisista ominaisuuksista riippumatta. Alkujaan "placebo" tarkoittaa 'miellytän'. Sanaa saatetaan käyttää sitaattilainana, mutta tavallista on, että vaikka sana kirjoitettaisiin "placebo", se lausutaan "plasebo" eikä latinanmukaisesti.

plasma verineste; aineen olomuoto, jossa atomit ovat ionisoituneita; (solun) alkulima

plasmaekspanderi plasmanlisääjä ¶ Urheilijalle suoneen annettava neste, joka lisää plasman eli verinesteen määrää esim. hemoglobiiniarvon laskemiseksi tai nestetasapainon korjaamiseksi. Luokitellaan dopingiksi.

plastiikka muovausleikkaus; muovailu, kuvanveisto; sulava liikehdintä; ruumiinhallinnan taito ¶ Yleisesti sana tarkoittaa muovaamista, muokkaamista. Yleiskielessä se tavallisimmin esiintyy yhdyssanassa "plastiikkakirurgia".

plastikki muovi ¶ Sana "plastikki" on vanhentunut ja nykyisin siksi joskus leikillisesti käytetty.

plastinen plastiikkaan kuuluva ¶ Muovailtava, muovautuva, taipuisa; muovaava, muovaus-; veistoksellinen; sulava-, kaunisliikkeinen.

platform [platform t. plätfoom] (datatekniikassa) alusta, perusta ¶ Laitteisto, ohjelmisto tai niiden yhdistelmä, joka tarjoaa toimintaympäristön datateknisille toiminnoille, esimerkiksi sovellusohjelmille. Voidaan esimerkiksi puhua "Windows-platformilla" toimivista ohjelmista, kun tarkoitetaan ohjelmia, joita voidaan käyttää tietokoneissa, joissa on jokin Microsoft Windows -käyttöjärjestelmänä. Sana "platform" kuuluu lähinnä alan puhekieleen; kirjoitetussa kielessä "alusta" on tavallisempi.

platina eräs jalometalleihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki Pt

platoninen henkinen, epäaistillinen, pyyteetön; Platonin filosofian mukainen ¶ Tavallisimmin sanaliitossa "platoninen rakkaus" tai "platoninen suhde", jolla käytännössä tarkoitetaan yleensä miehen ja naisen läheistä suhdetta, johon ei sisälly sukupuolisuhdetta.

platonismi Platonin filosofia; Platonin perustama filosofian suunta; ihanteita korostava filosofia t. elämänasenne ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

playboy [pleiboi] rikas, työtä tekemätön, "menevää" elämää viettävä henkilö ¶ Sana viittaa yleensä nuoreen miespuoliseen ihmiseen, joka liikkuu seurapiireissä. Sanaa käytetään usein paheksuvassa ja usein kadehtivassa mielessä. Joskus on käytetty tai ainakin ehdotettu suomenkielistä vastinetta "rattopoika".

playoff {pleiof] pudotuspeli(t) ¶ Joukkueurheilun pelimuoto, jossa hävinnyt joukkue putoaa jatkosta. Myös: play off, playoffit, playoffs, playoffsit jne.

plebeiji muinaisen Rooman alempaan kansanluokkaan kuuluva; sivistymätön ihminen; moukka

pleenum(i) täysistunto, yhteisistunto

pleistoseeni eräs geologinen kausi, alkoi n. 1,81 milj. vuotta sitten, päättyi n. 10 000 vuotta sitten

pleksilasi eräs akryylimuovi; siitä valmistettu, yleensä läpinäkyvä pinta ¶ Arkikielessä yleensä lyhenteenä muodossa "pleksi".

plektra pieni luu- tai muovilevy, jota käytetään kitaran tai muun soittimen näppäilyyn

pleonasmi samaa tarkoittavien sanojen (turha) käyttö, liikasanainen ¶ Vrt. tautologia. Yleensä "pleonasmi" tarkoittaa yhden tai muutaman ylimääräisen sanan tarpeettomana pidettyä käyttöä, kun taas "tautologia" voi tarkoittaa esimerkiksi kokonaista lausetta, joka sanoo aivan kuin sitä edeltävä lause. Sanaa "redundanssi" tarkoitetaan varsinkin teknisissä yhteyksissä ja myös tarpeelliseksi koetusta asiantoistosta.

pleonastinen pleonasmia sisältävä

plombi hampaantäyte; lyijysinetti

pluraali monikko (kieliopissa)

plurale tantum [pluraale tantum t. pluráale tantum] vain monikossa (esiintyvä sana), esim. suomessa "häät" ¶ Ilmaisu on sitaattilaina latinasta, ja se esiintyy tavallisimmin sellaisissa yhteyksissä kuin "plurale tantum -sana".

pluralismi moniarvoisuus, erilaisten arvomaailmojen rinnakkaisuus, suvaitsevaisuus; filosofiassa käsitys, että on useita perusolioita, moneusoppi ¶ Moniarvoisuuden merkityksessä sana voi tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa on eri ihmisillä ja ryhmillä erilaisia arvomaailmoja, mutta tavallisimmin tarkoitetaan sellaisen tilanteen hyväksyvää (yksilön tai yhteisön) asennetta. Sukulaissanoista ks. ismi.

pluripotentti lähes kaikkikykyinen ¶ Kantasolu on totipotentti, jos se voi erilaistua minkä tahansa tyyppiseksi kyseisen eliölajin aikuisen yksilön soluksi (mutta ei sikiökalvon soluksi). Vrt. termeihin multipotentti ja totipotentti.

plus ynnä; plusmerkki, ynnämerkki, plussa

plussa ynnämerkki ("+"); ylimääräinen lisä (etenkin arvostuksessa tms.) ¶ Sana on plusmerkkiä tarkoittaessaan lievästi arkinen.

pluskvamperfekti verbin aikaluokka, suomessa sellainen kuin "oli tehnyt" ¶ Ilmaisee, että tekemisen tai tapahtumisen ajankohta oli ennen jotakin ajankohtaa, johon lauseyhteys viittaa. Lisäksi asioita tarkastellaan kyseisen viiteajankohdan tilanteesta. Vertaa seuraavia: "hän hankki paljon varusteita, ennen kuin rupesi pakkaamaan" ja "hän oli hankkinut paljon varusteita, ennen kuin rupesi pakkaamaan". Vrt. perfekti.

plutokratia rikkaiden valta, rahavalta

plutoninen syvällä maankuoressa syntynyt (kivilaji); (astrologiassa:) Pluto-planeetan vaikutuksesta muotoutunut (ihmistyyppi)

plutonismi käsitys, jonka mukaan suurin osa kivilajeista on syntynyt magmasta

plutonium eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Pu ¶ Käytetään mm. ydinvoimaloiden polttoaineen ja atomipommien valmistamiseen.

plyysi nukkapintainen kangas ¶ Joskus muodossa "plyyssi". Aiemmin s:n tilalla oli sh tai š: plyyshi tai plyyši.

pneumaattinen paineilmalla toimiva; hengellinen

pneumatiikka paineilman hyväksikäyttöön perustuva tekniikka; oppi hengistä; oppi Pyhästä Hengestä

pneumato- hengitys-; henki-; ilma-, kaasu-

pneumo- keuhko-, hengitys-

pneumokokki eräs bakteeri, joka aiheuttaa mm. keuhkokuumetta

pneumonia keuhkokuume

podium koroke; antiikin teatterin tai sirkuksen katsomon alin rivi; teatterin näyttämö ¶ Nykyisin tavallisimmin: urheilukilpailun palkintokoroke. Myös esim. puhujankoroke, musiikkiesityksen johtajan tai solistin koroke taikka roomalaisen temppelin t. alttarin korostettu jalusta.

poeetta runoilija

poeettinen runollinen

poesia runous

poeta laureatus [poeetta laureaattus t. poéeta laureáatus] (laakeriseppeleellä) palkittu runoilija ¶ Ilmaisu on sitaattilaina latinasta.

poetiikka runousoppi

pogosta veropiiri Venäjän maaseudulla keskiajalla; kirkkopitäjä

pogromi juutalaisvaino varsinkin tsaarinajan Venäjällä; johonkin väestöryhmään kohdistuva laaja väkivalta yleensä

pointillismi maalaustaiteen menetelmä, jossa maalaus koostuu pienistä täplistä, täplämaalaus ¶ Uusimpressionistinen maalaustekniikka, jossa maalaus kootaan rasteripisteiden tapaisista puhtaiden värien täplistä. Nimi johtuu ranskan sanasta "point" 'piste', ja nimen alku yritetäänkin joskus ääntää ranskalaisittain. Sukulaissanoista ks. ismi..

pointti asian ydin, olennainen sisältö; asiakohta; näkökohta; jutun tarkoitus, se mitä ajetaan takaa ¶ Sana on arkikielinen ja monimerkityksinen, osittain samaan tapaan kuin sen alkuperä englannin sana "point". Esim. "pointtini, on että..." aloittaa yrityksen selittää, mikä aiemmin sanotussa on olennaisinta tai jutun "kärki", kun taas ilmauksessa "hän esitti useita hyviä pointteja" tarkoitaan asioita tai näkökohtia.

pokeri eräs korttipeli, usein uhkapelinä pelattu; (=pokerinaama) ilmeettömät kasvot ¶ Koska pokerissa on tärkeää olla ilmeillään ja käytöksellään paljastamatta, onko saanut hyvät kortit, on ilmaisua "pokerinaama" eli lyhyesti "pokeri" tai "pokka" ruvettu käyttämään siitä, että tunteita ilmaisemattomista kasvoista ("naama peruslukemilla").

polaarinen navan lähellä tai napaa kohti oleva, napa-; vastakkaisen navan lähellä oleva, vastakkainen ¶ Tässä "napa" voi tarkoittaa esim. maapallon (tai muun taivaankappaleen) maantieteellistä pohjois- tai etelänapaa taikka magneetin napaa tai kuvitellun "mielipiteiden pallon" napaa.

polarisaatio ilmiö, jossa valon värähtelyn suuntautuminen poikkeaa tasaisesti joka suuntaan tapahtuvasta värähtelystä; kärjistäminen t. kärjistyminen

polarisoida aiheuttaa polarisaatio; kärjistää, tehdä asenteet polaarisiksi ¶ Usein passiivijohdoksena "polarisoitua".

polariteetti napaisuus, polaarisuus

polderi Pohjanmeren etelärannikon kuivatettu, padoilla ympäröity marskimaa

poleemikko poleeminen, väittelynhaluinen ihminen

poleeminen väittelevä, kiistelevä; riidanhaluinen ¶ Voimakkaita näkemyksiä esittävä, usein ankarasti arvosteleva, sanasotaan haastava.

polemiikki väittely, kiistely, sanasota ¶ Vrt. poleeminen.

polemisoida väitellä, kiistellä, haastaa riitaa ¶ Vrt. poleeminen. Joskus myös: polemikoida. Ks. K vai s?.

polenta italialaisperäinen maissipuuro; siihen käytettävät ryynit

poletti kaasumittarin rahake; leimattu lippu; levy, jota käytetään mitattaessa pinta-aloja kartalta

poli (ark.) poliklinikka

policy [polisi] menettelytapa, linja, politiikka

poliitikko politiikassa säännöllisesti toimiva

poliittinen politiikkaa koskeva, politiikassa merkitsevä, etenkin kiistanalainen

polikliininen poliklinikassa tehtävä

poliklinikka yksikkö (tav. sairaalan osa), jossa sairastuneet otetaan vastaan ja jossa annetaan alustavaa tai suhteellisen yksinkertaista hoitoa

polio eräs tauti, joka aiheuttaa lihashalvauksia, aiemmin lapsihalvaukseksi kutsuttu ¶ Lääketieteessä virallinen termi poliolle on poliomyeliitti.

politbyroo kommunistisissa puolueissa korkein johtoelin (käytännössä) ¶ Periaatteessa puolueen keskuskomitean "poliittinen toimikunta".

politiikka julkisen yhteisön päätöksentekoon vaikuttaminen; menettelytapa, linja ¶ Alkujaan "politiikka" tarkoittaa suunnilleen samaa kuin englannin "politics". Mutta etenkin kun sanalle "policy" ei ole selvää vastinetta suomessa, on sanaa "politiikka" ruvettu käyttämään myös muusta kuin valtion, kunnan, puolueen tms. päätöksentekoon liittyvistä asioista, esimerkiksi yrityksen toimintapolitiikasta.

politikoida harjoittaa politiikkaa, ottaa osaa poliittiseen elämään

politisoida tehdä tai väittää poliittiseksi

politologia politiikan tutkimus, valtio-oppi ¶ Yhteiskuntatieteiden osa, joka tutkii yhteiskunnan valtajärjestelmiä ja vallankäyttöä. Sukulaissanoista ks. logia.

politrukki sotilasyksikön tai muun ryhmän poliittinen ohjaaja ja valvoja (Neuvostoliitossa)

poloneesi eräs juhlatanssi, joka perustuu puolalaiseen perinteeseen

polterabend [polteraabend] = polttarit

poltergeist [poltergaist] räyhääjähenki, eräänlainen kummitus

polttarit häitä edeltävänä päivänä sulhaselle t. morsiamelle järjestettävät rajut juhlat ¶ Alkujaan arkikielinen väännös sanasta "polterabend", joka perustuu saksan sanaan Polterabend, joka tarkoittaa häitä edeltävää tilaisuutta, jossa rikotaan astioita onnen tuottamiseksi.

poly- moni-

polyarkia valtiollisen vallan jakautuminen monille ihmisille

polyesteri eräitä kestomuoveja ¶ Taivutus etuvokaalinen (polyesteriä jne.).

polyfonia moniääninen sävellys, jossa kullakin äänellä on itsenäinen melodinen sisältö

polygaaminen moniavioinen

polygamia moniavioisuus

polyglotti monikielinen, monia kieliä osaava ihminen

polygoni monikulmio ¶ Umpinainen kuvio, joka muodostuu toisiinsa katkeamattomasti liittyvistä janoista. Sanalla voidaan tarkoittaa joko tätä murtoviivaa (monikulmion piiriä) tai sen rajaamaa aluetta, osaa pinnasta. Määritelmän alaan mahtuvat myös kolmiot, suorakulmiot ym., mutta yleensä sanaa käytetään vain sellaisista monikulmioista, joille ei ole niitä tarkemmin kuvaavaa nimeä.

polymeeri pitkäketjuinen, polymeerinen yhdiste

polymeerinen (kemiassa:) useiden samanlaisten molekyylien yhteenliittymisestä syntynyt, yleensä pitkäketjuinen; (biologiassa:) useasta eri geenistä johtuva

polymorfinen monimuotoinen, monessa muodossa esiintyvä

polynomi (matematiikassa) usean jäsenen summa, etenkin sellainen, jossa kukin jäsen on on muodoltaan tulo ¶ Esimerkiksi 5×x⊃2 + 3×x + 7 on polynomi, joka on toista astetta x:n suhteen eli jossa korkein x:n potenssi on toinen potenssi. Erikoistapauksia: monomi, binomi, trinomi.

polyploidi vähintään kolminkertaisen kromosomiston sisältävä ¶ Lajien, varsinkin kasvilajien, risteymä on usein polyploidi, mikä voi tehdä siitä mm. nopeakasvuisen. Sanaa käytetään sekä adjektiivina että substantiivina; adjektiivina myös: polyploidinen.

polysakkaridi sakkaridi, jonka molekyylissä on enemmän kuin kolme yksinkertaista sokeria

polyseeminen monimerkityksinen (sana)

polysemia (sanan) monimerkityksisyys

polyteismi monijumalaisuus ¶ Vrt. monoteismi. Sukulaissanoista ks. ismi.

polytekninen ylintä tekniikan opetusta antava t. koskeva

polyyppi limakalvon kasvain esim. nenässä; erääseen onteloeläinten ryhmään (Hydrozoa) kuuluva eläin

pomeranssi eräs sitrushedelmä, jonka kuorta käytetään mausteena, ja sitä tuottava puu, Citrus aurantium ¶ Joskus myös nimellä "hapanappelsiini", englannin ilmauksen "bitter orange" mukaan,

pomo- hedelmä-

pomologia hedelmätiede, hedelmäoppi ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

pompöösi komeileva, mahtipontinen, pramea ¶ Usein virheellisesti asussa "pömpöösi".

pomsi eräs kankaiden perussidoslaji; sitä käyttäen kudottu kangas

poncho [pontšo] viitta, jossa on aukko päätä varten

pons asinorum [pons asinoorum t. poons asinóorum] aasinsilta, keinotekoinen siirtyminen asiasta toiseen ¶ Ilmaisu on sitaattilaina latinasta ja tarkoittaa sananmukaisesti 'aasien silta'. Esiintyy myös muodossa "pons asini" 'aasin silta'.

ponttoni kelluke tai alus, jota käytetään laiturin, sillan, lautan tms. kannattimena, uponneiden alusten nostamiseen tms. ¶ Aiemmin ja edelleen yleisesti myös "ponttooni"; virallinen kirjoitusasu on ns. -oli-säännön mukainen.

pooli elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä, rengas; napa, kohtio ¶ Nykyisin lähes yksinomainen merkitys tarkoittaa yhteenliittymää tai yhteistyötä yhteisten kauppaehtojen tai muiden yhteisten päämäärien hyväksi. (Merkityksessä 'napa, kohtio' sana on eri alkuperää.)

poolinen (kemiassa:) napainen, erimerkkiset sähköiset osittaisvaraukset sisältävä

pooliton sellainen, joka ei ole poolinen

poolo eräs pallopeli, jossa pelaajat liikkuvat ratsain; vastaava polku- tai moottoripyörillä pelattava peli ¶ Nimitys "poolopaita" tai "poolopusero" viittaa vaatetyyppiin, joka tuli alkujaan muotiin poolonpelaajien asuna.

pop suosittu, suosiossa (muodissa) oleva, etenkin nuorison suosima (musiikki tms.) ¶ Sana on melko arkinen, ja sitä käytetään sekä adverbina (esim. "liikunta on pop") että substantiivina (lähinnä popmusiikkiin viittaamassa), jolloin se taipuu pop : poppia.

pop up [popap] = popup

popkulttuuri (nuoriso)kulttuuri, johon luetaan mm. popmusiikki ja poptaide ¶ Kirjoitetaan myös "pop-kulttuuri". Vrt. populaarikulttuuri.

popmusiikki eräs rytmisen musiikin muoto, joka perustuu rokkiin; (yleisemmin:) nuorisomusiikki ¶ Kirjoitetaan myös "pop-musiikki".

poppeli lehtipuita, jotka kuuluvat samaan sukuun (Populus) kuin haapa

poppi = pop

poptaide eräs kuvataiteen suunta, joka käyttää mm. kollaasitekniikkaa ja jäljittelee sarjakuvia, mainoksia yms. ¶ Kirjoitetaan myös "pop-taide".

populaari kansanomainen, helppotajuinen ¶ Myös: populääri; ks. Mistä kielestä? (binäärinen vai binaarinen?).

populaarikulttuuri yleisesti suosiossa oleva kulttuuri, etenkin viihde ¶ Esitetään usein vastakohtana ns. korkeakulttuurille, jolla tarkoitetaan perinnäistä, suhteellisen suppeiden piirien harrastamaa ja yläluokkaiseksikin leimattua kulttuuri. Populaarikulttuuri voidaan nähdä "alhaalta lähtevänä", omaehtoisena ja nuorison valitsemana. Toisaalta populaarikulttuuri voidaan määritellä suurille kuluttajaryhmille suunnatuiksi viihdeteollisuuden tuotteiksi, ja siitä voidaan käyttää myös nimityksiä "massakulttuuri" ja "massaviihde". Vrt. popkulttuuri.

populaatio väestö, asukkaat; kasvien, eläinten tai muiden eliöiden (keskenään lisääntyvä) joukko, kanta; (tilastotieteessä) perusjoukko (josta otanta tehdään)

popularisoida tehdä yleistajuiseksi, kansanomaistaa

populariteetti kansansuosio

populismi kansansuosion tavoittelu politiikassa yksinkertaistavilla iskulauseilla ja ohjelmajulistuksilla; eräs kirjallisuuden suuntaus ¶ Populismille on yleensä ominaista pyrkimys paljastaa vakiintuneen vallankäytön epäkohtia ja vedota "tavalliseen kansaan". Sanaa käytetään yleensä paheksuvassa tai väheksyvässä mielessä. Sukulaissanoista ks. ismi. Taidesuunnan nimenä sana on lähes jäänyt käytöstä; se tarkoitti Ranskassa 1. maailmansodan jälkeen syntynyttä suuntausta, joka otti aiheensa kansanelämästä ja käsitteli niitä \realistisesti(realismi).

popup [popap] (esiin) ponnahtaminen, ponnahdus; esiin pulpahtaminen (lyhyehköksi ajaksi) ¶ "Popup-ikkuna" tarkoittaa tietokoneen näyttöön tulevaa uutta, usein pienehköä ikkunaa, joka voi sisältää esimerkiksi virheilmoituksen tai mainoksen. "Popup-yritys" tarkoittaa yllättäen ilmestyvää yritystä (kauppa, ravintola tms.), joka saattaa toimia vain lyhyen aikaa (esim. kunnes varasto on myyty loppuun) ja ehkä laittomasti.

porfyyri eräs magmakivien laji

pormestari eräiden kaupunginjohtajien tai muiden korkeiden paikallisten virkamiesten nimitys; myös arvonimi ¶ Ei varsinainen sivistyssana, vaan lainaa ruotsista (borgmästare); saksassa ym. on vastaava sana. Sanan merkitys on vaihdellut, ja nykyisin se on Suomessa vain toisaalta arvonimi, toisaalta muutamien kunnanjohtajien nimitys kunnissa, joissa sovelletaan ns. pormestarimallia. Sanaa kuitenkin käytetään muiden maiden oloista puhuttaessa kaupunginjohtajan ja pienien paikkakuntien johtajienkin tittelinä. Ks. Pormestari: monenlaisia virkamiehiä ja muita.

porno = pornografia

pornografia sukupuolisesti voimakkaan kiihottaviksi tarkoitetut kuvat, kirjoitukset yms.

pornografinen pornografiaan kuuluva t. sitä sisältävä

portaali web-sivusto, jonka kautta on tarkoitus päästä kätevästi suunnistamaan käyttäjää kiinnostaville sivuille; julkisen rakennuksen koristeltu pääovi tai portti ¶ Esimerkiksi Suomen julkisen hallinnon palveluiden yhteinen portaali on Suomi.fi.

portatiivi kantourut; yöastia ¶ Vanhassa merkityksessä sana tarkoittaa kantourkuja eli pientä kannettavaa urkusoitinta (eli organettoa), joka oli käytössä keskiajalta 1500-luvulle. Uudemmassa merkityksessä se tarkoittaa isohkoa yöastiaa etenkin sairaalakäytössä.

portfolio työkansio, näytekansio, näytesalkku, työnäytteiden kokoelma; omistettujen arvopaperien kokonaisuus, "salkku"; liiketoimintojen kokonaisuus ¶ Peräisin ranskan sanasta, jonka alkuperäinen merkitys on konkreettisesti 'salkku', mutta suomen sana tarkoittaa yleensä vain kuvaannollisesti jonkinlaista "salkkua" tai salkun sisältöä.

portieeri ovenvartija, eteisvahtimestari, "portsari"

portteri eräs väkevien, tummien oluiden tyyppi

portti kulkuaukko tms.; verkkoon kytketyn tietokoneen yksikkö, jonka kautta verkosta tuleva ja verkkoon menevä data kulkee ¶ Vanhoissa merkityksissään "portti" on tietysti yleislaina, ei sivistyssana. Datatekniikassa se on englanninkielisen termin "port" vastine, ja tässä merkityksessä sen voinee luokitella sivistyssanaksi.

portviini [port-viini] eräs portugalilaisten väkevien viinien tyyppi

poseerata esiintyä kuvaamista varten tai muuten näyttävästi, ottaa erityinen asento ja ilme

posetiivi kammella soitettava soittokone

positiivi oikeasävyinen valokuva; adjektiivin perusmuoto, joka ei sisällä vertailua ¶ Valokuvauksessa "positiivi" tarkoittaa valokuvan kappaletta, jossa värit ovat "oikeat" eli samat kuin kuvattavassa kohteessa eivätkä niille käänteiset kuten negatiivissa. Adjektiiveista puhuttaessa "positiivi", jolle on aikoinaan ehdotettu suomennosta "perusaste", tarkoittaa adjektiivin perusmuotoa vastakohtana varsinaisille vertailuasteille (komparatiivi ja superlatiivi).

positiivinen myönteinen; (matematiikassa) nollaa suurempi, plusmerkkinen; jonkin läsnäoloa ilmaiseva ¶ Vastakohta: negatiivinen. Yleensä ilmaisua selventää, jos tämä sana korvataan merkityksensä mukaan sanalla "myönteinen" tai ilmaisulla "nollaa suurempi"; ks. kuitenkin sanan negatiivinen kuvausta termikäytöstä.

positio asema, sijainti, tilanne; asento ¶ Talousasioissa "positio" tarkoittaa erityisesti myymisen ja ostamisen tilannetta: "pitkä positio" vallitsee, kun tuotetta on ostettu enemmän kuin myyty, "lyhyt position" päinvastaisessa tilanteessa. Ks. myös valuuttapositio. Matematiikassa "positiojärjestelmä" tarkoittaa (nykyisin yksinomaista) lukujen merkintätapaa, jossa numeron sijainti vaikuttaa sen merkitykseen, esim. merkinnässä 33 ensimmäinen kolmonen tarkoittaa kymmeniä, toinen ykkösiä.

positionaalinen position ilmaiseva, positioon liittyvä t. perustuva

positivismi filosofian suunta, joka pyrkii rakentamaan vain havaittavien tosiasioiden ja loogisen päättelyn varaan ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

posliini eräs saviteollisuuden tuote, jota käytetään etenkin astioihin ¶ Valmistetaan kaoliinista, maasälvästä ja kvartsista. Vanha kirjoitusasu: porsliini.

possessiivinen omistusta, jollekin t. johonkin kuulumista tms. ilmaiseva

possessiivipronomini possessiivinen pronomini ¶ Omistusta, kuulumista yms. ilmaiseva pronomini kuten "minun".

possessiivisuffiksi possessiivinen liite, omistusliite ¶ Esimerkiksi "-si" sanassa "vaimosi". Nimityksestä huolimatta possessiivisuffiksi useimmiten ilmaisee jotain muuta kuin omistamista, esimerkiksi läheistä suhdetta tai johonkin kuulumista.

post- jälkeen-, jälki-

post festum liian myöhään, "juhlien jälkeen"

post mortem jälkikäteen, tapahtumien jälkeen (tehtävä analyysi tms.); kuolemanjälkeinen; kuoleman jälkeen; ruumiinavaus ¶ Ilmaisu on sitaattilaina latinasta ja tarkoittaa sananmukaisesti 'kuoleman jälkeen'. Sitä käytetään adverbin, adjektiivin tai substantiivin tapaan. Lääketieteessä se tarkoittaa etenkin ruumiinavausta tai muuta kuoleman jälkeen tehtävää tutkimusta. Ilmaisua käytetään myös mm. pelien, projektien yms. jälkeen tehtävistä erittelyistä siitä, miksi meni pieleen tai miksi onnistuttiin. Myös yhteen kirjoitettuna: postmortem.

post scriptum [post skriptum t. post skriiptum] = postskriptumi

postaalinen postitoimintaa koskeva t. siinä käytetty, posti-

postdateerata [post-dateerata] päivätä todellista myöhäisemmäksi

postdoctoral [post-doktoral] tohtorin tutkinnon jälkeinen ¶ Etenkin vaativasta akateemisesta tai ammatillisesta työstä, joka tehdään tohtorin tutkinnon suosittamisen jälkeen.

poste restante [poste restantte t. poste restánte t. post restã´t] postitoimistosta noudettava (lähetys), noutoposti ¶ Menettely, jossa asiakas ilmoittaa osoitteekseen vain nimensä, postitoimipaikan osoitteen ja sanat "poste restante" ja itse noutaa postinsa toimipaikasta. Ilmaisu on periaatteessa sitaattilaina ranskasta, mutta ranskanmukainen ääntämys on nykyisin hyvin harvinainen.

poster [poster t. pouster] juliste, esille pantu aineisto ¶ Etenkin konferenssissa esitys, joka vain pannaan näkyville taululle kirjallisena ja kuvallisena, vastakohtana suulliselle esitykselle.

postgraduate [poust-grädjueit] alimman korkeakoulututkinnon jälkeinen; jatko-opiskeluun kuuluva, jatko-opinto ¶ Brittienglannissa sana viittaa alimmanasteisen korkeakoulututkinnon (bachelor-tutkinnon) jälkeiseen opiskeluun tai jopa high school -tutkinnon jälkeiseen opiskeluun; amerikanenglannissa sellaisista opinnoista käytetään sanaa "graduate". Kuitenkin suomessa sana "postgraduate" usein käsitetään niin, että se viittaa korkeakoulujen (ylemmän) perustutkinnon jälkeiseen opiskeluun, siis jatko-opiskeluun lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa varten.

posthypnoottinen [post-hypnoottinen] hypnoosin jälkeinen ¶ Erityisesti vaikutuksesta, joka hypnoosissa annetuilla käskyillä on hypnoosin jälkeen.

postiitti esinahan tulehdus

postiljooni postinkantaja

postilla saarnakirja, saarnoja sisältävä kirjallinen julkaisu

postmoderni postmodernismin mukainen, postmodernistinen

postmodernismi eräs taidesuuntaus, joka esiintyy vastavaikutuksena modernismille ¶ Postmodernismia on luonnehdittu näin: "siinä korostuvat toisto ja jäljittely, populaarikulttuurin pinnallisuus ja näyttävyys. Se sekoittaa alhaista ja ylevää, eri tyylejä, faktaa ja fiktiota ja parodioi - itseäänkin." Sukulaissanoista ks. ismi.

postpositio nominin jäljessä käytettävä partikkeli, joka kiinteästi liittyy nominiin ¶ Esimerkiksi sana "jälkeen" ilmaisussa "kesän jälkeen". Suomenkieliseksi nimitykseksi on joskus ehdotettu sanaa "jälkisana". Vrt. prepositio.

postskriptumi jälkikirjoitus ¶ Varsinaisen kirjoituksen jälkeen kirjoitettu lisähuomautus, esimerkiksi asia, joka kirjeen kirjoittajan mieleen on tullut vasta, kun hän on allekirjoittanut kirjeen. Usein lyhennettynä PS tai P.S. Johtuu latinan sanoista "post scriptum", 'kirjoituksen jälkeen'.

posttraumaattinen [post-traumaattinen] vamman jälkeinen ¶ Voi viitata sekä ruumiilliseen että sielulliseen vammaan.

postulaatti olettamus ¶ Postulaateiksi voidaan kutsua ajatuskoetta varten tehtyä olettamusta, josta tehdään päätelmiä, joita verrataan todellisuuteen postulaatin paikkansapitävyyden arvioimiseksi. Filosofiassa voidaan postulaateiksi sanoa myös käsityksiä, joita ei voida todistaa mutta joita kuitenkin pidetään välttämättöminä.

postuloida olettaa (esim. ajatuskoetta varten)

postuumi tekijän kuoleman jälkeen julkaistu; isän kuoltua syntynyt

potaska pötypuhe, roska; (kemiassa) kaliumkarbonaatti

potassium = kalium Käännösvirhe. Useimpien alkuaineiden -um-loppuiset englanninkieliset nimet ovat samat kuin suomessa, mutta tämä on poikkeus. Vrt. sodium.

potensoida lisätä, kohottaa, korottaa potenssiin

potenssi kyky, kykeneväisyys (etenkin miehen kyky sukupuoliyhdyntään); (matematiikassa) samansuuruisten tekijöiden tulo t. tällaisen käsitteen yleistys ¶ Matematiikassa luvun a n:s potenssi an (ks. eksponentti) on tulo, jossa on n kertaa tekijänä a, kun n on positiivinen kokonaisluku. Esimerkiksi 53 = 5×5×5 = 125.

potentiaali verbin eräs tapaluokka suomen kielessä, esim. "tehnee", "lienee" ¶ Vanhassa kansankielessä potentiaalia käytetään sivulauseissa ja epäilevissä kysymyslauseissa, esim. "Osanneeko hän tehdä sen?" Kirjakieleen potentiaali on otettu jonkinlaista todennäköisyyttä ilmaisevaksi tapaluokaksi. Ks. Lieneekö potentiaalikaan tarpeellinen?

potentiaalinen mahdollinen, mahdollisuuksien rajoissa oleva

potentti kykenevä (etenkin: yhdyntään kykenevä [mies])

potomaani juomahimoinen ihminen

potomania juomahimo

potpuri sekoitus; erityisesti: sävelmäketju t. vihannessekoitus t. tuoksusekoitus

PR [pee är] suhdetoiminta; sillä saavutettu (hyvä) maine, myönteinen yrityskuva ¶ Myös muodossa "peeär(rä)". Johtuu sanoista "public relations".

pragmaatikko pragmaattinen ihminen

pragmaattinen käytännöllinen, käytäntöön suuntautunut; syysuhteet selvittävä (historiankirjoitus)

pragmatiikka kielitieteen osa, joka tutkii kielellisten ja muiden ilmaisujen suhdetta niiden käytännöllisiin tarkoituksiin ¶ Pragmatiikka asettaa kysymyksen kielenkäyttäjän tavoitteista, tarkoituksista, kun taas semantiikka tutkii ilmaisujen merkityssisältöjä.

pragmatismi oppi, jonka mukaan toiminta on tiedon edellytys ja päämäärä ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

praksis käytäntö

praktiikka (etenkin lääkärin) käytännöllinen ammatinharjoitus; harjaannus; käytäntö

praktikumi käytännöllinen harjoituskurssi

praktinen käytännöllinen

praliini eräistä makeistyypeistä käytetty nimitys ¶ Praliini on alkujaan tarkoittanut ranskalaisia, sokerisiirappipäällysteisiä, suklaakuorrutettuja, paahdettuja, yksittäisiä manteleita. Laajemmin praliineiksi kutsutaan sellaisia suklaamakeisia, jotka sisältävät pähkinää, ja vielä laajemmin suklaamakeisia (konvehteja) yleensä.

pre- esi-, edeltä-, ennen-

predestinaatio ennaltamäärääminen ¶ Etenkin uskonnon alalla: oletettu Jumalan aikojen alussa tekemä ratkaisu, joka määrää kunkin ihmisen iankaikkisen kohtalon.

predestinoida määrätä ennalta

predikaatti verbin finiittinen muoto lauseessa; logiikassa väitelauseen rakenteen osa, joka kertoo, mitä jostakin väitetään ¶ Esimerkiksi lauseessa "Tahtoisin lähteä kotiin" on "tahtoisin" predikaatti, kun taas "lähteä" on toisenlainen verbinmuoto, infinitiivi. Predikaatti on eräässä mielessä lauseen keskus: se ilmaisee tekemisen tai olemisen, ja muut lauseenjäsenet ilmaisevat, kuka tai mikä tekee tai on, mikä on tekemisen kohde ja tapa jne.

predikatiivi määrite, joka liittyy kopulan kautta subjektiin tai objektiin ¶ Esimerkiksi lauseessa "taivas on sininen" sana "sininen" on predikatiivi, joka liittyy kopulan "on" kautta subjektiin "taivas".

preemio hintaero, esim. vertailukelpoisten arvopaperien välillä; palkinto, palkkio; (aiemmin:) vakuutusmaksu

preeria ruohoaavikko tai aro Pohjois-Amerikassa ¶ Pääasiassa ruohoa kasvavasta kasvillisuustyypistä käytetään eri nimityksiä eri alueiden osalta, esim. "preeria", "pampa", "savanni" jne. Nimitysten eroihin liittyy osittain ns. paikallisväriä, osittain eroja sen mukaan, millaista ruohoarojen kasvillisuus ja eläimistö on eri alueilla.

preesens eräs verbien aikaluokka, yleensä perusaikaluokaksi käsitetty ¶ Esimerkiksi suomessa esimerkiksi muoto "tekee" vastakohtana menneen ajan muodolle "teki" (ja yhdistetyille aikamuodoille kuten "on tehnyt" ja "tulee tekemään"). Usein preesensin sanotaan ilmaisevan "nykyistä" tekemistä tai olemista, mutta todellisuudessa se ilmaisee myös muun muassa "ajattomuutta" tai ajallista yleispätevyyttä ("kaksi plus kaksi on neljä"), suomessa myös tulevaa aikaa jne.

preettori ylin oikeusvirkamies antiikin Roomassa ¶ Kirjoitetaan usein "preetori".

prefekti hallintoalueen johtava virkamies (etenkin Ranskassa ja Italiassa); sairaalan, tutkimuslaitoksen tms. esimies

prefektuuri hallintoalue (joissakin maissa), etenkin prefektin johtama

preferenssi valinta (annetuista vaihtoehdoista); etusijaisuus, etuoikeus; eräs korttipeli

preferoida pitää parempana, asettaa etusijalla

prefiksi (sanan tai lausekkeen) etuliite

pregnanssi tärkeys, osuvuus

pregnantti painava, tärkeä, ytimekäs

preivi (vanhassa kielessä, nyk. leikillisesti:) kirje

prejudikaatti ennakkopäätös, ennakkoratkaisu ¶ Tuomioistuimen (Suomessa korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden) antama tuomio, joka on tärkeitä lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai muutoin oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi. Kyseessä ei siis ole ennakolta, ennalta annettu päätös vaan päätös, joka vaikuttaa alempien tuomioistuinten myöhempiin ratkaisuihin samanlaisissa asioissa. Eri asia kuin ennakkotapaus, joka tarkoittaa yleisesti ensimmäistä tuomioistuinratkaisua jostakin asiatyypistä.

prekambrinen [pre-kambrinen] kambrikautta edeltävä

prekariaatti tilapäistöitä tekevät ihmiset (yhteiskuntaluokaksi käsitettynä) ¶ Nimi on muodostettu sanoista "precarious" 'epävarmassa tilassa, muiden armoilla oleva' ja "proletariaatti". Jonkin verran on prekariaatista käytetty sanaa "tilapäistö".

prekliininen [pre-kliininen] kliinistä edeltävä ¶ Lääketieteen opetuksen alkuvaiheesta.

prekolumbiaaninen [pre-kolumbiaaninen] eurooppalaisten Amerikkaan tuloa edeltänyt ¶ Sana johtuu Kristofer Kolumbuksesta.

prelaatti eräs korkea virka-arvo katolisessa kirkko; yleisemmin: mahtava pappimies

preliminääri valmistava koe, varsinkin ylioppilastutkinnon ("preli")

preludi alkusoitto (usein kuvaannollisesti); eräs itsenäinen sävellyslaji

premissi edellytys, peruste, ehto ¶ Erityisesti logiikassa: väittämä, joka on peruste tai yksi perusteista, joista jokin väittämä loogisesti johdetaan.

premium [preemum t. priimium] huippulaatuinen, erikois-, priima- ¶ Etenkin tuotenimissä käytetty sana.

premiääri ensi-ilta

prepaid [priipeid] (ennalta) maksettu ¶ Mm. puhelinliittymästä, jonka käytöstä on etukäteen maksettu määräsumma ja jota saa käyttää sitä vastaavan määrän. Sana on sitaattilaina englannista. Esiintyy myös asussa "pre-paid" ja (suomessa) "pre paid".

preparaatti valmiste, erityisellä tavalla valmistettu näyte ¶ Preparaatti tehdään esimerkiksi anatomian, biologian tai kemian alaan kuuluvia tutkimuksia varten. Esimerkiksi kudoksesta voidaan tehdä hyvin ohut leike ja kenties käsitellä se erikoisaineilla mikroskooppitutkimusta varten.

preparaattori työntekijä, joka tekee valmistavia tehtäviä esim. tutkimuksia varten; museoesineiden kunnostaja

preparoida valmistaa preparaatti

prepositio nominin edellä käytettävä partikkeli, joka kiinteästi liittyy nominiin ¶ Esimerkiksi sana "ennen" ilmaisussa "ennen kesää". Suomessa prepositioita on vähän. Suomenkieliseksi nimitykseksi on joskus ehdotettu sanaa "etusana". Vrt. postpositio.

prequel [priikwel] esiosa ¶ Elokuvan, kirjan tms. jälkeen julkaistava teos, joka kuvaa tapahtumia, jotka johtivat alkuperäisen teoksen tilanteeseen.

presbyteeri presbyteerion maallikkojäsen; alkukirkossa seurakunnan johtaja, "seurakunnan vanhin"

presbyteerinen eräistä reformoiduista kirkoista käytetty nimitys ¶ Nimitys perustuu kirkkohistorialliseen presbyteeri-nimitykseen ja on tarkoitettu korostamaan hallintojärjestelmää, jossa sekä maallikot että papit osallistuvat kirkon johtamiseen.

presbyteerio presbyteerisen kirkon kirkkoneuvosto

presbyteriaani presbyteerisen kirkon jäsen

presedenssi etusija(järjestys); ennakkotapaus; (operaattorien) sidontajärjestys

presenssi läsnäolo, paikallaolo ¶ Sanaa käytetään lähinnä poliittisissa yhteyksissä jonkin tahon näkyvästä läsnäolosta.

presentaatio esitys, esittely

presentoida esittää, esitellä

preservatiivi ehkäisyväline, kondomi(vanhentunut nimitys)

presidentti johtajan, puheenjohtajan nimitys useissa valtiomuodoissa ja organisaatioissa ¶ Yleisesti on tasavaltaisen valtion valtionpäämiehen nimitys "(tasavallan) presidentti". Suomessa eräiden tuomioistuinten puheenjohtajia kutsutaan presidenteiksi. Koska englannissa "president" on tavallinen nimitys myös yhdistysten, yritysten ym. johtajista, on vastaavasti myös presidentti-sanaa käytetty suomessakin myös esim. moottoripyöräkerhojen johtajista.

presidium(i) puheenjohtajisto, puhemiehistö

preskriptiivinen määräävä, määräilevä, normeja asettava, ohjaileva ¶ Vrt. deskriptiivinen.

prestiisi arvovalta, arvostettu asema, kunnioituksen kohteena oleminen

presto nopeasti (musiikkiterminä)

presumptio (oikeudellinen) olettama ¶ Asiaintilaa koskeva olettamus, jota jonkin oikeusperiaatteen mukaan pidetään totena, kunnes toisin todistetaan. Esimerkiksi se, että sitä, jonka hallussa esine on, pidetään sen omistajana, ellei voida todistaa sen kuuluvan toiselle. Myös asussa "presumtio".

presuppositio [pre-suppositio] julkilausumaton edellytys, hiljainen olettama

presymptomaattinen ennen oireiden ilmenemistä tapahtuva t. oleva ¶ Esim. jonkin tartunnan saanut saattaa levittää tautia presymptomaattisesti eli ennen kuin hänessä itsessään ilmenee sen oireita.

prêt à porter [pretaportée] valmis käytettäväksi, valmisvaate ¶ Ilmaisu on sitaattilaina ranskasta. Usein kirjoitettuna ilman aksentteja ja usein yhdysmerkillisenä: pret-a-porter.

preteriti verbien aikaluokka, joka ilmaisee tekemisen kuuluvan menneeseen aikaan ¶ Suomen kielen imperfektiksi kutsuttu muoto vastaa itse asiassa sitä, mitä kielitieteessä yleensä kutsutaan preteritiksi eli yleiseksi menneen ajan muodoksi.

prevalenssi (taudin) vallitsevuus, esiintyvyys, yleisyys suhteessa koko väestöön ¶ Tiettyä tautia sairastavien ihmisten määrä tietyssä väestössä jonakin ajankohtana tai ajanjaksona. Myös sanaa "sairastavuus" käytetään, mutta se sekaantuu helposti käsitteeseen "sairastuvuus" eli insidenssi.

preventiivinen ennalta estävä, ehkäisevä

preventio ennalta estäminen, ehkäiseminen

priapismi siittimen sairaalloinen pysyvä jäykistyneisyys

priima ensiluokkainen; paras laatu; painoarkin ensin painettu puoli

priimas mustalaisorkesterin tai jousikvartetin ensiviulun soittaja; eräiden arkkipiispojen kunnianimi; ensimmäinen, etevin

priimi (musiikissa) asteikon 1. sävel; intervalli sävelestä siihen itseensä t. sen kromaattiseen muunnokseen; eräs miekkailuasento; eräälle kirjoitusmerkille (′) ehdotettu nimi

priimus ensimmäinen, paras ¶ Sanaa käytetään varsinkin koululuokan, kurssin tms. parhain arvosanoin suorittaneesta tai opiskelumenestykseltään parhaaksi oletetusta.

prikaati eräs sotilasyksikkö; aik. sosialistisissa maissa myös tuotantoryhmä, työyhteisö; joistakin järjestöistä käytetty nimitys ¶ Sana on tarkoittanut eri aikoina ja eri armeijoissa varsin erisuuruisia yksiköitä, muutaman sadan miehen yksiköstä tuhansien miesten yksikköön. Sana esiintyy myös joidenkin rikollis- ym. järjestöjen nimissä kuten "Punaiset prikaatit" ja "al-Aqsan marttyyrien prikaatit".

prikaatikenraali everstin ja kenraalimajurin väliin sijoittuva sotilasarvo ¶ Perustettu v. 1994 kansainvälisten tehtävien takia. Nimike oli aluksi (loogisemmassa) muodossa "prikaatinkenraali".

priki eräs kaksimastoinen purjelaivatyyppi

prima ballerina [priima balleriina t. priima balleríina] ensitanssijatar

prima facie [priima fakie t. priimaa fakie] ensi näkemältä, ensi kädessä; aluksi, toistaiseksi ¶ Usein ilmaisuissa, joissa jotakin käsitystä, velvollisuutta tms. pidetään lähtökohtaisesti pätevänä tai oikeana mutta tunnustetaan se mahdollisuus, että jokin peruste osoittaa sen vääräksi tai ohittaa sen. Periaatteessa sitaattilaina latinasta, merkitykseltään lähinnä 'ensi näkemältä', 'ensi silmäyksellä'.

prima vista [priima vista] (musiikissa:) suoraan nuoteista, harjoittelematta ¶ Sitaattilaina italiasta, sananmukaisesti 'ensi näkemältä'.

primaaliterapia eräs kiistanalainen psyykkisten ongelmien hoito, jossa pyritään kohtaamaan elämän "alkuperäinen" trauma kuten syntymän aiheuttama

primaarinen ensisijainen, alkuperäinen, perustana oleva, ensi-, ensiö- ¶ Usein myös muodossa "primäärinen"; ks. Mistä kielestä? (binäärinen vai binaarinen?). Myös lyhentyneenä "primaari" t. "primääri".

primaatti etusija, johtoasema; (eräissä kirkoissa:) priimaksen arvo

primadonna teatterin huomattavin näyttelijätär; näyttämön ensimmäinen näyttelijätär

primas [priimas] = priimas

prime time [praim taim] (TV:n) paras katseluaika, aika jolloin katsojamäärät ovat suurimmillaan; yleisemmin: aktiivisin aika, suosituin aika

prime-korko [praim-korko] pankin oma viitekorko ¶ Periaatteessa prime-korko on sellainen, jonka pankki perii "hyvältä asiakkaalta". Sen tasosta päättää pankki itse. Lainoja ja talletuksia voidaan sitoa siihen siten, että korko on määrätyn määrän prosenttiyksiköitä sen yli tai ali.

primitiivinen alkukantainen, alkeellinen

primitivismi alkukantaisuutta tavoitteleva taidesuuntaus ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

primordiaalinen alkuperäinen, alkuaikana syntynyt t. tehtävä, alku-

primus motor [priimus mootor] käynnistäjä, alkuunpanija, hankkeen liikkeellepaneva voima

primäärinen = primaarinen

prinsessa hallitsijasukuun kuuluva nainen (paitsi kuningatar); prinssin puoliso; ruhtinatar

prinsiippi periaate, perusajatus tai -sääntö; perimmäinen perusta

prinssi hallitsijasukuun kuuluva mies (paitsi kuningas); ruhtinas ¶ Myös hallitsevan kuningattaren puolisolla on usein prinssin arvonimi. Sanaa käytetään käännösteksteissä usein yleisesti englannin prince-sanan vastineena, vaikka suomen kielessä on ollut vakiintunutta käyttää sanaa "ruhtinas" silloin, kun kyse on ruhtinaskunnan päämiehestä.

printteri (tietokoneen tms.) kirjoitin, paperille tulostava laite

printti paperituloste; paperijulkaisu; paperijulkaiseminen (kirjat, lehdet ym.)

prioni eräitä kopioituvia proteiinirakenteita, joiden oletetaan aiheuttavan aivoja tuhoavia sairauksia ¶ Prionit ovat mm. ns. hullun lehmän taudin ja scrapien oletettu syy.

priori pienen luostarin johtaja

priorisoida asettaa tärkeysjärjestykseen; asettaa etusijalle

prioriteetti etusija; tärkeysjärjestys; aiemmuus

prisma särmiö

privaatti yksityinen, yksityiselämään kuuluva

privatiivinen poistamista t. puuttumista ilmaiseva

privatiiviverbi poistamista ilmaiseva verbi ¶ Esim. "oksia" 'poistaa oksat', "juuria" 'poistaa juurineen'.

privatisoida tehdä t. kokea yksityiseksi, privaatiksi

privilegio erioikeus, erityinen suoraan yhteiskunnallisesta tms. asemasta johtuva oikeus ¶ Privilegiot olivat tavallisia sääty-yhteiskunnassa, mutta niiden merkitys on suuresti vähentynyt. Myös muodossa "privilegi".

pro [proo] asemesta, sijasta; puolesta, hyväksi ¶ Sana on varsinaisesti latinan kielen prepositio. Sitä käytetään muun muassa sellaisissa ilmaisuissa kuin "A pro B" 'A B:n asemesta'. Erilaisten palkintojen, kunniamerkkien yms. nimissä se viittaa jonkin hyväksi tehtyyn työhön, esimerkiksi "Pro Finlandia" 'Suomen hyväksi'.

pro bono [proo bono t. proo bonoo] yleisen hyvän vuoksi, hyväntekeväisyydestä ¶ Ilmaisua käytetään varsinkin oikeudellisesta avusta, jota annetaan ilman palkkiota.

pro exercitio [proo ekserkitio t. proo ekserkítioo] Eräänlainen vieraan kielen koe yliopistoissa aiemmin. ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

pro forma [proo forma t. proo formaa] muodollinen, muodollisuuksien täyttämiseksi tehtävä; laskennallinen ja havainnollistamistarkoituksessa esitettävä (tilinpäätöstieto); = proforma ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta, sananmukaisesti 'muodon vuoksi'. Liiketaloudessa pro forma -informaatio tarkoittaa sellaista, joka laskennallisesti havainnollistaa, mitä olisi tapahtunut, jos esimerkiksi jokin toimenpide olisi tehty todellista aiemmin; ks. KHT-yhdistyksen pro forma -ohjetta.

pro gradu [proo gradu t. proo graduu] Yliopistoissa ns. ylempää korkeakoulututkielmaa varten ¶ laadittava laajahko tutkielma. Arkikielessä usein "gradu", virallisemmin taas "pro gradu -työ". Periaatteessa sitaattilaina latinasta, sananmukaisesti 'oppiarvoa varten'.

pro patria [proo patria t. proo patriaa] isänmaan puolesta (sitaattilaina latinasta)

pro primo [proo priimoo] ensimmäiseksi, ensiksi ¶ Ilmaisu on sitaattilaina latinasta. Kohtia numeroidusti esitettäessä jatketaan latinan järjestysluvuilla: pro secundo 'toiseksi', pro tertio, pro quarto jne.

pro rata [proo raata t. proo rataa] kullekin lasketun t. määrätyn osuuden mukaisesti; suhteellisesti ¶ Myös pitemmin "pro rata parte". Osuus voi olla samansuuruinen jokaiselle, jolloin merkitys on 'pääluvun (henkilömäärän) mukaan'. sitaattilaina latinasta.

proaktiivinen [pro-aktiivinen] ennalta vaikuttava, ennakoiva, (ongelmiin, muutoksiin tms.) ennalta varautuva

probabilismi todennäköisyysoppi, erilaisista opeista, joissa todennäköisyydellä on keskeinen asema ¶ Sanaa käytetään ajatuksesta, jonka mukaan tietomme maailmasta on vain todennäköisyyksiä, ei varmuutta. Erikoistuneempi merkitys: oppi, jonka mukaan teko on moraalisesti oikea, vaikka se perustuisi vain todennäköisyyspäätelmiin. Sukulaissanoista ks. ismi.

probiootti elävä mikrobi, jolla on riittävän suuressa määrin nautittuna terveyttä edistäviä vaikutuksia ¶ Väitteillä tuotteiden probioottivaikutuksesta ei useinkaan ole tieteellistä perustaa. Lisäksi probiooteilla saattaa olla haittavaikutuksia lääkehoitojen aikana. Suomessa vain eräs hiivasieni rekisteröity lääkkeeksi; muut pro­biootit tai sellaisiksi väitetyt lue­taan Suo­messa ny­kyään ra­vin­to­lisik­si tai elin­tar­vik­keiksi.

probleema ongelma, ratkaistava tehtävä ¶ Myös: probleemi.

problemaattinen ongelmallinen, vaikea

problematiikka jonkin alan tai tehtävän probleemat kokonaisuutena

problematisoida esittää t. väittää ongelmalliseksi

product placement [prodakt pleisment] tuotteen esillepano, tuotesijoittelu, mainonnan muoto, jossa tuotetta käytetään tarkoituksellisen näkyvästi esim. elokuvassa

produktiivinen tuottelias, tuottava ¶ Kielitieteessä johdinta sanotaan produktiiviseksi, jos se "tuottaa" paljon uusia sanoja tarvittaessa eli jos se voi liittyä uusiin kantasanoihin.

produkti tuote; tulos

produktio tuotos, varsinkin taiteellinen

produktiviteetti tuotteliaisuus, produktiivisuus

produsoida tuottaa, saada aikaan

profaani arkinen; epäkunnioittava; maallinen (uskonnollisen, hengellisen vastakohtana); epäpyhä

profanoida tehdä profaaniksi, esittää profaanina ¶ Suomalaisemmiksi vastineksi voi sopia, merkityksen mukaan, "arkistaa", "alentaa", jopa "häpäistä".

profeetallinen ennustuksellinen

profeetta julistaja, varsinkin uskonnollinen ja tulevia ennustava

professio ammatti, varsinkin vakiintunut ja järjestäytynyt

professionaalinen ammatillinen, ammattina (professiona) harjoitettava; ammattitaitoinen

professionalismi ammatillisuus, professionaalisuus; ammatillisuuden korostaminen ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

professori korkeakoulun tai yliopiston ylimmän tason opetus- ja tutkimusviran haltija; myös arvonimi ¶ Professorin viran arvostuksen takia sanasta "professori" on tehty myös arvonimi, joka voidaan myöntää ansioituneelle tutkijalle, taiteilijalle tms. ja johon ei liity mitään virkaa. Nykyisin professorin virkanimike ei enää osoita välttämättä yhtä korkeaa asemaa kuin ennen, koska aiemmat "yliopiston apulaisen" virat on nimetty uudelleen ensin apulaisprofessorin viroiksi ja sitten professorin viroiksi. Sana esiintyy yhdyssanoissa myös todellisten virkojen tai asemien nimityksissä korkeakoululaitoksen ulkopuolellakin, esimerkiksi "tutkijaprofessori" ja "taiteilijaprofessori".

professuuri professorin virka; sen alaan kuuluva toiminta resursseineen

profetia (jumalallinen) ennustus, ilmoitus

profetoida ennustaa, julistaa (Jumalan tahto)

profiili ominaispiirteet, luonteenomaiset piirteet; erityiset ominaisuudet t. niiden kuvaus; ääriviivat; poikkileikkaus ¶ Konkreettisimmassa merkityksessä kyseessä on esineen kohtisuora poikkileikkaus tai sen ääriviivat. Muut merkitykset ovat syntyneet siitä, että sellaisen on katsottu sisältävän kohdetta luonnehtivan esityksen. Nykyisin sana viittaa usein jonkin joukon ominaisuuksiin, esim. "asiakasprofiili" 'asiakaskunnan yleiset ominaisuudet ja jakautuminen eri asiakastyyppeihin'.

profiloida tehdä luonteeltaan (profiililtaan) määrätynlaiseksi; määrittää profiili ¶ Usein passiivijohdoksena "profiloitua", joka tarkoittaa etenkin oman profiilin etsimistä. Profilointi voi tarkoittaa mm. yrityksen tms. ilmeen rakentamista tai toisaalta tuotteen kohderyhmän määrittelemistä kuvaamalla ostajien ominaisuuksia (profiili). Rikostutkinnassa se on epäillyn ominaisuuksien päättelemistä mm. rikoksen luonteen ja tekotavan perusteella ja tähän perustuvaa epäiltyjen joukon määrittämistä.

proformalasku lasku, jonka myyjä tekee ostajaa varten ennen lopullista kaupantekoa ¶ Proformalasku esittää, miltä lopullinen lasku tulee näyttämään. Se voi olla ostajalle tarpeen joissakin kauppaan liittyvissä toimenpiteissä, kuten lisenssin anomiseksi tai tullitietojen hankkimiseksi. Alkuosa johtuu sanoista pro forma ja kirjoitetaankin joskus erikseen ("pro forma -lasku"), englannissa usein yhdysmerkillisenä (pro-forma invoice).

proge (lähinnä arkikielessä:) eräs rokin muoto, "progressiivinen rock"

prognoosi ennuste

progressiivinen etenevä, ylenevä; edistyksellinen, uutta luova ¶ "Progressiivinen verotus" tarkoittaa, että veroprosentti kasvaa, kun verotettavan tulon t. omaisuuden määrä kasvaa, eli suurista tuloista maksetaan suhteellisestikin isompi vero kuin pienistä.

progressio jatkuva sarja; asteittainen lisäys; verotuksen progressiivisuus

projekti hanke (varsinkin erikseen suunniteltu, järjestetty ja rahoitettu)

projektio kappaleen kuvaaminen tasopinnalle t. tasokuvion kuvaaminen suoralle sädekimpulla; näin saatu kuva; tunteiden yms. heijastaminen (kuvitteleminen) toisen ihmisen t. häneen kohdistuviksi tunteiksi

projektoida järjestää projektiksi, hankkeistaa

projektori kuvanheitin ¶ Laite, jolla kuvia (tai tekstiä) saadaan näkyviin valkokankaalle.

projisoida tehdä projektio, heijastaa, kuvata; heijastaa nykyisyys menneisyyteen t. tulevaisuuteen ¶ Aiemmin myös muodossa "projisioida".

prokaryootti [pro-karyootti] esitumallinen, alkeistumallinen ¶ Eliö, jossa kromosomit ovat eivät ole tumassa vaan eräänlaisessa tuman esiasteessa. Prokaryootit ovat hyvin vanha eliöryhmä, ja ne ovat yksisoluisia. Vrt. eukaryootti.

proklamaatio julkinen tiedonanto, julistus

proklamoida julistaa, kertoa julkisesti

prokrastinaatio vitkastelu, viivyttely, asioiden lykkääminen

prokrastinoida vitkastella, viivytellä, lykätä asioita

proksimaalinen läheinen, lähi-, lähin

prokuraattori eräiden virkamiesten nimitys ¶ Muinaisessa Rooman valtakunnassa prokuraattoreiksi kutsuttiin laajahkojen alueiden päälliköitä, "maaherroja". Suomessa autonomian aikana prokuraattori oli oikeudenkäytön valvoja, joka lähinnä vastasi nykyistä oikeuskansleria. Muissa maissa sana esiintyy erilaisten, usein oikeudenkäyttöä hoitavien virkamiesten nimikkeenä.

prokura yleisvaltuutus tehdä oikeustoimia yrityksen nimissä, kirjoittaa firman nimi ¶ Myös muotoa "prokuura" käytetään, ja se vastaisi sivistyssanojen yleisiä sääntöjä, mutta lyhytvokaalinen asu on melko vakiintunut.

prokuristi yrityksen virkailija, jolla on yleisvaltuutus (prokura) tehdä liiketoimia yrityksen nimissä

prokuura = prokura

prolatiivi suomen kielen adverbi, jossa on -tse-pääte, esim. "maitse" ¶ Joskus prolatiivi on käsitetty sijamuodoksi. Ks. Kirjeitse annettu määräys. Suomen kielen prolatiiveista.

proletaari köyhälistöön, työväenluokkaan kuuluva ¶ Alkujaan sana viittasi muinaisen Rooman alimpaan, omaisuutta vailla olevaan kansanluokkaan. Marxismi otti sanan kuvaamaan työväenluokkaan kuuluvaa. Myöhemmin se ymmärrettiin usein kurjalistoa, ryysyköyhälistöä tarkoittavaksi.

prloetariaatti proletaarit yhteiskuntaluokkana, köyhälistö

prologi esinäytös; esipuhe; alkajaisruno

promemoria muistio, varsinkin virallinen

promenadi kävelyretki; julkinen kävelypaikka, esim. kävelykatu

promille tuhannesosa; arkikielessä etenkin veren alkoholipitoisuudesta puhuttaessa

promiskuiteetti (yhteisön) käyttäytyminen, jossa sukupuolinen kanssakäyminen on rajoituksetonta, "ollaan kaikkien kanssa"

promootio juhlalliset tohtorin- ja maisterinvihkiäiset yliopistossa; uimakoulun päättäjäiset

promoottori henkilö, joka promootiossa toimittaa vihkimiset; manageri

promovendi promootiossa vihittävä henkilö

promovoida vihkiä tohtoriksi tai maisteriksi promootiossa

prompt heti, viivytyksettä

prompti kehote, tietokoneohjelman esittämä teksti tai merkintä, joka osoittaa, että ohjelma on valmis ottamaan vastaan käyttäjän antaman komennon, tiedon tms.

pronaatio raajan sisäänkierto, -kiertyneisyys

pronomini asemo- eli viittaussana ¶ Sana, jota käytetään substantiivin tai joskus muun nominin asemesta tai siihen viittaavana tai sellaista kysyvänä, esimerkiksi "hän", "joka", "mikä".

pronssi kuparin ja tinan seos; muu kuparivaltainen seosmetalli; kolmas sija urheilu- tms. kilpailussa ¶ Sana "pronssi" tarkoittaa alkujaan oikeastaan vain tinan ja kuparin seosta, joskin siinä on tietysti aina ollut epäpuhtauksia mukana vaihtelevassa määrin. Mutta merkitys on väljentynyt. Suomalainen tietosanakirja sanoo: "Nykyisin pronssin voi sanoa merkitsevän yleensä sellaista kuparivaltaista metalliseosta, jolla tavalla tai toisella on poikkeuksellisen hyvät ominaisuudet, varsinkin lujuudessa. - - Usein pronsseiksi sanotaan mainosarvon vuoksi jopa eräitä messinkejä."

proosa suorasanainen ilmaisu, vastakohtana runoudelle

proosallinen arkipäiväinen; proosamuotoinen

propaganda aatteen tai opin järjestelmällinen, mielipiteitä muokkaava levitys ¶ Sanalla on yleensä kielteinen vivahde, ja se viittaa epä-älylliseen, tunteisiin vetoavaan julistukseen.

propagandisti propagandan tekijä

propagandistinen propagandaa sisältävä, propaganda-

propagoida edistää, julistaa, levittää propagandaa

propedeuttinen valmistava, johdattava (kurssi yliopistossa)

propelli potkuri

proportio (oikea) suhde, tasasuhtaisuus

proportionaalinen suhteellinen, suhteessa oleva,

propositio lausuma, väittämä, väitelause

propri erisnimi

prosaisti [prosa'isti] proosakirjailija

proseduraalinen proseduureja koskeva t. niihin perustuva

proseduuri (tarkoin ennalta määritelty) menettelytapa; (tietokoneohjelman) aliohjelma

proseminaari [proo-seminaari] yliopistolliset harjoitukset, jotka ovat seminaaria vähemmän vaativia

prosentti sadasosa, sadannes ¶ Prosentin merkki on %, ja se erotetaan luvusta välilyönnillä. Sana "prosenttiyksikkö" on käytössä prosenttilukuja vertailtaessa. Jos esimerkiksi inflaatio yhtenä vuonna on 5 % ja seuraavana vuonna 6 %, sanotaan, että inflaatio kasvoi yhden prosenttiyksikön.

prosentuaalinen prosenttiluvulla ilmaistava, prosentti-

prosessi tapahtumakulku; oikeudenkäynti, oikeusjuttu ¶ Tekniikassa "prosessi" tarkoittaa valmistusta tms., joka koostuu useista vaiheista ja joka usein on jatkuvaa (jatkuva prosessi). Oikeustieteessä "prosessioikeus" tarkoittaa oikeudenkäyntiä koskevia sääntöjä ja niitä koskevaa tutkimusta, ja "prosessiväite" on oikeudenkäynnin muotoseikkoihin puuttumista.

prosessoida käsitellä ¶ Yleensä "prosessoida" tarkoittaa käsittelemistä, muokkaamista tms., etenkin josssain teknisesssä prosessissa. Ilmausta "prosessoitu ruoka" on alettu käyttää kielteisesti "teollisesti käsitellyistä" ruuista niiden väitetyn epäterveellisyyden vuoksi.

prosessori tietokoneen keskusyksikkö; eräänlainen metsätalouden monitoimikone; yl. jotakin käsittelevä kone t. järjestelmä

prosessuaalinen prosessia koskeva, prosessi-

prosit [proosit] terveydeksi! kippis!

prosodia kielen ilmaisujen kesto, painotus, sointiväri yms.; niitä koskeva oppi

prosodiikka = prosodia

prosodinen prosodiaan kuuluva

prosopo- henkilö-; kasvo-

prospekti näköala; esite- tai mainosvihkonen; pääkatu, valtakatu (Venäjällä ja Neuvostoliitossa); urkujen julkisivupillistö

prospektiivinen tulevaisuutta koskeva, tulevaisuuteen suuntautuva

prostaglandiini eräs hormonin kaltainen rasvahappo, joka vaikuttaa useiden elinten toimintaan

prostata eturauhanen

prosteettinen (kemiassa:) proteiiniosaan sitoutunut

prostituoida asettaa haureuden palvelukseen; häväistä

prostituoitu henkilö, joka ansaitsee suostumalla sukupuoliyhteyteen

prostituutio tulojen hankkiminen sukupuolisuhteiden avulla

protagonisti (jonkin asian) esitaistelija; muinaisessa Kreikassa draaman pääosan esittäjä

proteiini valkuaisaine, elävien olentojen keskeisiä rakennusaineita

proteesi tekojäsen (esim. tekojalka); tekohampaat

protektionismi maan tai muun alueen tuotannon suojaaminen suojatullien ym. avulla ¶ Sanaa käytetään nykyisin etenkin kiistanalaisista toimista, joiden katsotaan rikkovan kansainvälisen kaupan vapauttamisen sääntöjä. Sukulaissanoista ks. ismi.

protektoraatti suojelualue; valloitettu alue, joka on järjestetty muodollisesti "suojelun" alaiseksi valtioksi t. alueeksi; suojelusuhde; protektorin hallitsema maa, erityisesti Englanti Oliver Cromwellin aikana

protektori valtionhoitaja, hallitsijan valtaoikeuksien käyttäjä; suojelija

proteomi eliön tai solun tuottamien erilaisten proteiinien kokonaisuus ¶ Koska proteiinien synteesiä ohjaavat geenit, proteomi määräytyy perimmältään genomin perusteella.

protestantti protestanttista uskoa tunnustava henkilö

protestanttinen ns. uskonpuhdistuksen oppien mukainen (kirkko t. suunta)

protesti vastalause, nimenomainen vastustus; eräs vekseleihin liittyvä oikeustoimi ¶ Muun muassa urheilun alalla "protesti" tarkoittaa kilpailun tuomari(e)n ratkaisun erityistä vastustamista tavalla, jossa vedotaan kilpailulautakuntaan tms. ratkaisun muuttamiseksi.

protestoida esittää protesti

proto- alku-, alkuperäis-; esi-, varhais- ¶ Sana "proto" esiintyy arkikielessä itsenäisenäkin, merkityksessä 'prototyyppi'.

protoni atomiytimen hiukkanen, jolla on positiivinen sähkövaraus

protokolla (diplomatian) käytössäännöt, menettelytapasäännöt; (vanh.) pöytäkirja; datatekniikassa: jotakin asiaa koskevat tekniset menettelytavat t. niiden kuvaus ¶ Vrt. standardi.

protoplasma alkulima, solun perusaines

prototyyppi esimerkinomainen toteutus; mallikappale; perusmuoto, alkumuoto, perustyyppi ¶ "Prototyyppi" tarkoittaa nykyisin usein esimerkiksi tietokoneohjelman alustavaa, kokeilevaa toteutusta, joka annetaan koekäyttöön, jonka tulosten perusteella varsinaista ohjelmaa kehitellään. Mittojen ja painojen määrittelyssä käytettiin aiemmin menettelyä, jossa yksikkö määritellään jonkin yksilöllisen aineellisen kappaleen mukaan; tätä kappaletta sanotaan yksikön prototyypiksi.

prototyyppinen (kielitieteessä:) tyypillinen, perusmuotoinen

protuberanssi Auringon reunasta ulkoneva kieleke; (anatomiassa:) kohouma, kyhmy

provenienssi (esineen, tavan, käsitteen tms.) alkuperä ¶ Nykyisin joskus myös englantia mukailevassa asussa "provenanssi".

proviisori apteekkialan (farmasian) asiantuntija, joka on suorittanut alan ns. ylemmän korkeakoulututkinnon

provinsialismi maakuntahenkisyys; murteellisuus

provinssi laajahko hallintoalue; maaseutu pääkaupungin vastakohtana ¶ Alkujaan "provincia" oli nimitys muinaisen Rooman valloittamille alueille, joiden hallinto oli erityisellä tavalla järjestetty. Myöhemmin vastaavia nimityksiä on käytetty hallintoalueista useissa maissa ja myös katolisessa kirkossa. Provinsseiksi kutsutaan tavallisesti myös Kanadan osavaltioita, vaikka yleensä provinssi-nimeä ei käytetä alueista, joilla on itsehallinto.

provisio toimipalkkio, hyvitys, esim. välittäjälle maksettava välityspalkkio, "provikka"

provokaatio yllytys, provosointi

provokaattori yllyttäjä, kiihottaja, provosoija

provokatiivinen yllyttävä, provosoiva

provosoida yllyttää, kiihottaa, ärsyttää ¶ Aiemmin myös "provokoida"; ks. K vai s?

proxy [proksi] välipalvelin, välityspalvelin ¶ Webissä palvelin, joka välittää dataa selainten ja palvelinten välillä. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on datan välivarastointi niin, että selaimet saavat usein käytetyt tiedostot nopeasti välipalvelimen muistista.

psalmi Vanhan testamentin Psalmien kirjaan kuuluva runomuotoinen teksti; virsi

psalttari Vanhan testamentin Psalmien kirja

pseudo- vale-, väärä-; näennäis- ¶ Johtuu valehtelemista tarkoittavasta kreikan sanasta. Tarkoittaa kuitenkin nykyisin usein vain jonkinlaista näennäisyyttä tai kaltaisuutta. Esim. "pseudosatunnaisluvut" ovat lukuja, jotka eivät ole aidosti satunnaisia mutta joita voidaan yleensä pitää riittävän satunnaisina. Vrt. kvasi-.

pseudonyymi salanimi, peitenimi

psoriaasi eräs pitkäaikainen iho- ja muiden kudosten sairaus ¶ Tavalliseesa muodossa ihon sarveissolut lisääntyvät tavallista nopeammin. Oireina ovat tarkkarajaiset punoittavat läiskät, joiden päällä on hopeanharmaata hilsettä. Usein lyhentyneenä "psori". Etenkin aiemmin myös lääketieteen latinan mukaisessa asussa "psoriasis". Aiemmin "hilsetystauti".

psoriaatikko psoriaasia sairastava

psykedeelinen haltioitunut, epätodellisen kiehtova (aistivaikutelma t. kuvitelma)

psykedelia psykedeelisyys

psykiatri psykiatriaan koulutettu ja sitä harjoittava lääkäri

psykiatria oppi mielen epänormaaleista tiloista ja niiden hoitamisesta, "mielitautioppi"

psykiatrinen psykiatriaan kuuluva

psyko- mieli-, sielu-, henki-; psykologinen, psykologia-

psykoanalyysi eräs psykologian ja psykiatrian suuntaus, alkujaan Sigmund Freudin perustama

psykoanalyytikko psykoanalyysin harjoittaja

psykoanalyyttinen psykoanalyysiin kuuluva

psykodraama ryhmäpsykoterapian muoto, jossa yksilö rooleissa toimien käy läpi elämän tapahtumia

psykofysiologia psykologian suunta, joka pyrkii selittämään psyykkisiä tapahtumia fysiologian avulla

psykofyysinen sielullis-ruumiillinen, etenkin puhuttaessa psyyken vaikutuksista ruumiillisiin ilmiöihin

psykohistoria historian tutkiminen psykologian, usein erityisesti psykoanalyysin avulla

psykologia ihmismieltä tutkiva tiede, "sielutiede" ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

psykologisoida selittää psykologian keinoin ¶ Sanaa käytetään usein väheksyvästi tai moittivasti näkemyksistä, joissa asioita selitetään ihmisten oletettujen motiivien pohjalta.

psykomotorinen sellainen, joka perustuu psyykkisten ilmiöiden vaikutukseen ruumiin liikkeisiin

psykoosi vakava mielenhäiriö t. mielenhäiriöisen vakavien kohtausten vaihe ¶ Yleensä psykoosin ja neuroosin eroksi mainitaan se, että psykoosissa ihmisen käsitys todellisuudesta on vaikealla tavalla harhainen eli realiteettien taju on vahvasti häiriytynyt, esim. psykoosissa oleva elää omassa harhamaailmassaan.

psykoottinen psykoosissa oleva

psykopaatti luonnevikainen, luonnehäiriöinen ihminen, sosiopaatti

psykopatia psykopaatin mielen tila t. käyttäytyminen

psykopatologia mielenhäiriöiden tutkiminen ¶ Tutkimuskohteina ovat lähinnä psykoosit ja neuroosit, jossain määrin myös psykopatia. Sukulaissanoista ks. logia.

psykopolitiikka politiikan jäsentäminen psykologian käsitteiden ja teorioiden avulla

psykosomaattinen sielullis-ruumiillinen, psykofyysinen ¶ Sana esiintyy usein vain ilmaisemassa maallikon olettamusta siitä, että toisen ihmisen kokemat vaivat ovat sielullista alkuperää.

psykososiaalinen psyykkis-yhteiskunnallinen, psyykkisen ja sosiaalisen yhteisvaikutukseen perustuva

psykoterapia psyyken häiriöiden käsittely (hoito) keskustelun yms. keinoin (ei lääkkeillä)

psykro- kylmä-, kylmyys-, viileä-; kosteus-

psykrofiili (pien)eliö, joka menestyy parhaiten viileässä (alle 15 °C)

psykrometri kosteusmittari, ilmankosteuden tarkka mittalaite

psyyke sielu, mieli ¶ Sana esiintyy myös muodossa "psyykke".

psyykkinen sielullinen, mielessä tapahtuva tai mieltä koskeva

pub [pub t. pab] oluttupa, -kapakka ¶ Periaatteessa sitaattilaina englannista. Sanaan sisältyy usein ajatus laadukkaasta oluttuvasta vastakohtana "juottolalle".

puberteetti murrosikä

pubi = pub

publiikki tilaisuus, jossa akateemisen tutkinnon suorittaneelle annetaan todistus ¶ Kyseessä on virallinen tilaisuus, joka ei kuitenkaan ole promootion tavoin juhlallinen.

publikaani muinaisessa Rooman valtakunnassa verotulojen vuokraaja ¶ Jeesuksen aikana publikaaneja yleisesti paheksuttiin, koska heitä pidettiin veronkiristäjinä: publikaani vuokrasi oikeuden verotulojen perimiseen, joten hänen etujensa oli kantaa mahdollisimman paljon veroja.

puffata tehdä t. teettää puffi, mainostaa jotakin puffilla

puffi mainostava uutinen tai lehtijuttu ¶ Sana on melko arkikielinen. Sillä on usein kielteinen sävy, koska mainosten ja toimitetun aineiston sekoittamista toisiinsa pidetään journalismin perusperiaatteiden vastaisena.

pugilisti (ammatti)nyrkkeilijä; taistelija, tappelija

puljonki lihaliemi ¶ Sana on lähinnä "kyökkisuomea"; hienompi muoto on "buljonki".

pulloveri pään yli vedettävä puseron tapainen vaatekappale ¶ Aiemmin asussa pullover.

pulmonologia keuhkosairausoppi

pulsaattori sysäyksiä, pulsseja tuottava laite

pulsari tähti, joka lähettää sykäyksittäin säteilyä radioaaltojen taajuudella ¶ Pulsari on neutronitähti, joka pyörii nopeasti akselinsa ympäri.

pulsoida sykkiä, tykyttää ¶ Lähinnä lääketieteen sana. Aiemmin myös "pulseerata".

pulssi valtimonlyönti, sydämen syke, etenkin sen tiheys (tahti); sykäys, etenkin toistuva, usein jaksollinen

punk eräs nuorisokulttuurin, varsinkin rokin suuntaus ¶ Syntyi Englannissa 1970-luvun lopulla. Saanut ajoittain rajuja ja väkivaltaisiakin muotoja. Myös asussa "punkki". (Eräiden hämähäkkieläinten nimityksenä käytetty sana "punkki" on eri alkuperää.)

punkkari punkin piirissä elävä, punkia harrastava ihminen

punkteerata suorittaa punktio

punktio nesteen poisto ruumiista ontolla neulalla tms.

punssi eräs makeahkojen alkoholijuomien laji

punta eräiden maiden, mm. Ison-Britannian, rahayksikkö; eräs anglosaksinen painomitta, pauna, engl. pound

pupilli silmäterä, (silmän) mustuainen; optisessa laitteessa aukko, joka rajoittaa valosädekimppua

purismi puhdasoppisuus, puhtaustavoitteisuus ¶ Usein nimenomaan kielellinen purismi eli pyrkimys säilyttää oma kieli mahdollisimman puhtaana vieraista vaikutteista, puhdaskielisyys. Sanaa käytetään yleisesti moittivassa sävyssä. Sukulaissanoista ks. ismi.

puritaani kirkon puhdistamista vaativia henkilö anglikaanisen kirkon piirissä; ankaran siveellinen, nautinnoista kieltäytyvä henkilö

puritaaninen puritaaneille ominainen; koruton, askeettinen

purppura eräs punertava väriaine, jota alkujaan saatiin eräistä kotiloista; kyseinen väri ¶ Koska aito purppuraväri oli kallista ja sitä käytettiin juhlapukujen värjäämiseen, on "purppuraan pukeminen" muodostunut loistokkaan pukeutumisen vertauskuvaksi.

purppuri eräs monivuoroinen kansantanssin laji

purpuri = purppuri

purseri matkustajalaivan tai -lentokoneen talouspuolen esimies

pusta ruohoaavikko tai -aro Unkarin (ja Romanian ym.) alueella; vrt. preeria

putinismi Venäjän johtajan Vladimir Putinin politiikasta käytetty nimitys, jolla usein viitataan keskusjohtoisuuteen ja opposition toiminnan rajoittamiseen

putsch [put¨] vallankaappaus(yritys) ¶ Sana tarkoittaa varsinaisesti vallankaappausta mutta koska kaappaus usein onnistuu mutta kukistuu pian, raja kaappauksen ja kaappausyrityksen välillä on liukuva. Sana on sitaattilaina saksasta ja esiintyy etenkin Saksassa 1920-tehtyjen kaappausyritysten nimissä, joissa se kirjoitetaan saksan sääntöjen mukaan versaalialkuisena (Kapp Putsch, Hitler Putsch). Sitä on käytetty (joskus yleislainan omaisesti asussa "putš") myös Neuvostoliiton vuoden 1990 kaappauksesta.

putti (golfissa) lyhyt lyönti maata pitkin, tavoitteena saada pallo suoraan reikään

puuta eräs vanha venäläinen painomitta, noin 16,38 kg

puzzle [putsle] älytehtävä, pulmatehtävä; palapeli ¶ Älytehtävässä eli pulmatehtävässä voi tehtävänä olla esimerkiksi sommitella annetut kuviot niin, että annetut ehdot täyttyvät tai päätellä annetuista tosiasioista vastaus määrättyyn kysymykseen. Lähinnä käännösteksteissä puzzle voi joskus tarkoittaa palapeliä (engl. jigsaw puzzle).

pyelo- munuaisallas-

pygmi kääpiö, etenkin afrikkalaiseen pienikasvuiseen kansaan kuuluva

pyjama pitkähousuinen yöpuku

pyknikko eräässä luonneopissa ruumiinrakenteen ja luonteen tyyppi, jolle on ominaista pyylevyys, pyöreäkasvoisuus ja avomielisyys

pykninen pyknikolle ominainen

pyloni ylöspäin kapeneva torni ¶ Alkujaan nimitystä on käytetty egyptiläisen temppelin sisäänkäytävää reunustavan torniparin torneista. Nykyisin pyloneiksi kutsutaan myös esim. siltaa kannattavan torniparin torneja.

pylorus mahanportti

pyo- mätä-, märkä-

pyodermia märkäinen ihotulehdus

pyramidi rakennelma tai kappale, jonka pohja on monikulmio ja sivut kolmioita, jotka yhtyvät yhdessä pisteessä ¶ Erityisesti faaraoiden hautarakennelmista ja niitä vastaavista muodoista, joissa pohja on neliö. Matematiikassa sanalla on laajempi merkitys: 'monitahokas, jota rajoittavat yhteiskärkiset kolmiot ja jokin monikulmio'; ehdotelma nimeksi: särmäkartio. Kuvaannollisesti sana tarkoittaa rakennetta tai järjestelmää, joka kapenee huippua kohti.

pyree sose, etenkin sakea tomaattisose ¶ Perusmuoto esiintyy myös asussa "pyre", joka on nykyisin sallittu.

pyro- palo-, poltto-

pyrolyysi aineen hajoaminen t. hajottaminen lämmön vaikutuksesta ¶ Suppeammassa merkityksessä pyrolyysi tarkoittaa kuivatislausta eli haihtuvan osan erottamista orgaanisesta aineesta kuumentamalla hapettomassa tai lähes hapettomassa tilassa. Pyrolyysiuuni on uuni, joka voidaan puhdistaa sen toiminnolla, joka aiheuttaa sisällä olevan lian pyrolyysin.

pyromaani pyromaniaa poteva ihminen

pyromania sairaalloinen halu sytyttää ja katsella tulipaloja

pyrometri eräänlainen lämpömittari korkeita lämpötiloja varten

pyrooppi verenpunainen granaatti

pyton [pyytton tai pyyton] eräitä jättiläiskäärmeitä (suku Python ja yleisemmin alaheimo Pythoninae) ¶ Virallinen kirjoitusasu lyhytvokaalinen. Joskus myös sitaattilainana kirjoitettu: python. Tieteellinen nimi tulee kirjoittaa Python.

pyyton = pyton

pääri ylähuoneen jäsen Isossa-Britanniassa

pörssi laitos, jossa ostetaan ja myydään arvopapereita, valuuttoja, raaka-aineita ym. suurina määrinä ¶ Suomessa toimii Helsingin arvopaperi- ja johdannaispörssi, jota ylläpitää Hex Oyj.