Pienehkö sivistyssanakirja, v-alkuiset sanat

vaasi maljakko

vagaalinen kiertäjähermoa koskeva

vagina [vagina tai vagíina] emätin; (lääketieteen termeissä myös) tuppi ¶ Alkujaan sitaattilaina latinasta ja sellaisena edelleen käytössä lääketieteen termeissä tarkoittamassa tuppea, tuppimaista kuorta elimen ympärillä, esim. vagina tendinis 'jännetuppi'. Yleiskielessä aina äännettynä kirjoitusasun mukaan ja tarkoittamassa emätintä (naisen yhdyntäelintä, joka on myös synnytyskanavan osa).

vaginaalinen emättimeen kuuluva t. liittyvä, vagina-

vakanssi (avoin) virka tai toimi; viran tai toimen avoinna oleminen ¶ Käytännössä sanalla tarkoitetaan virkaa tai tointa yleensä, ja puhutaan esimerkiksi vakanssin hoitamisesta. Sanakirjoissa se kuitenkin on kuvattu nimenomaan avointa virkaa tai tointa taikka viran tai toimen avoinna olemista tarkoittavana, ja yleismerkitys on leimattu vältettäväksi.

vakuumi (vanh.) tyhjiö ¶ Sanaa käytetään edelleen liikealalla, usein lyhennettynä "vac.", esim. "vac.pak." 'vakuumipakattu, tyhjiöpakattu'.

valenssi (kemiassa) luku, joka kuvaa atomin kykyä sitoutua kemialliseksi yhdisteeksi; (kielitieteessä) sanan pakollisten määritteiden joukko ¶ Kemiassa negatiivinen valenssi kertoo, kuinka monta vetyatomia alkuaineen atomi pystyy sitomaan, positiivinen puolestaan, kuinka monta vetyatomia alkuaineen atomi pystyy korvaamaan yhdisteessä.

validaattori ohjelma validiuden tarkistamiseen

validi kelvollinen, hyväksyttävä, oikea; määrätyt muotosäännöt täyttävä

validiteetti kelvollisuus, validius, esim. voimassaolo

validoida tarkistaa jonkin hyväksyttävyys, validius

valkyria [valkyria t. valkyyria] muinaisgermaanisen taruston kuolemanhaltijatar, "sodanneito" ¶ Usein myös muodoissa "valkyyria" ja "valkyyri", mutta "valkyria" on Suomen kielen perussanakirjan mukainen muoto.

valloni erään Etelä-Belgiassa ja Pohjois-Ranskassa elävän kansanryhmän jäsen ¶ Sanaa käytetään etenkin Belgian ranskankielisestä väestönosasta, erotukseksi hollantia (flaamia) puhuvasta väestöstä. Myös asussa "vallooni", mutta oikea kirjoitusasu on ns. -oli-säännön mukainen.

valssata muovata metallia pyörivien telojen (valssi) välissä; (puhekielessä) tanssia valssia

valssi eräs tanssimusiikki- ja tanssilaji; tela

valuutta jonkin maan raha, etenkin vieraan maan; (arkikielessä myös) raha yleensä

valuuttapositio valuutta-asema, yrityksen valuuttamääräisten saamisten ja velkojen kokonaisuus t. eritelty laskelma niistä

valööri värin valovoimaisuus, valoisuus- tai tummuusaste; arvo; vivahde

vamppi viettelijätär, joka käyttää miehiä taloudellisesti hyväkseen

vampyyri [vampyyri t. vamppyyri] kuviteltu olento, joka imee verta ihmisistä (ja eläimistä); viettelijätär, vamppi; eräitä verta imeviä lepakoita

vandaali tuholainen, hävitysvimmainen ihminen; erään muinaisen germaaniheimon jäsen ¶ Kansainvaellusten aikaan vandaalien heimo sai hävittäjien leiman, koska he mm. ryöstivät Rooman.

vandalismi hävitysvimma, tuholaisuus, varsinkin kulttuurin tuotteisiin kohdistuva

vaneri ristikkäin liimatuista puuviiluista valmistettu levy

vapiti eräs isohko pohjoisamerikkalainen hirvieläin ¶ Luetaan nykyisin omaksi lajikseen Cervus canadensis, aiemmin saksanhirven Cervus elaphus alalajiksi. Englanniksi wapiti.

vari eräs puoliapinalaji, Varecia variegata; sähkövoimatekniikassa loistehon (reaktiivisen tehon) yksikkö, tunnus var ¶ Yksikkö vari on voltin ja ampeerin tulo (V·A). Varin tunnus kirjoitetaan usein "VAr", missä V viittaa volttiin, A ampeeriin ja r reaktiivisuuteen, mutta "var" on SFS-standardissa käytetty asu.

variaabeli vaihteleva, muuttuva; muuttuja

variaatio vaihtelu, muuntelu; muunnelma

varianssi eräs tilastotieteellinen suure keskihajonnan neliö; muuntelu, vaihtelu, hajonta

variantti muunnelma

varietee näyttämö, jolla esitetään hilpeitä laulu-, tanssi-, ilveily- yms. esityksiä; sellainen esitys

varioida muunnella, muutella, vaihdella

varrantti (vanh.) todiste tavaratalletuksen vastaanottamisesta ¶ Asiakirja, joka annettiin yhdessä talletustodistuksen kanssa, kun tavara otettiin yleiseen talletusvarastoon Vrt. warrantti.

vasalli läänityslaitoksessa läänityksen saanut mies; toisesta riippuvainen henkilö (t. valtio)

vasektomia siemenjohtimen katkaisu (sterilointimenetelmänä)

vaseliini puolijähmeä, voiteena käytetty hiilivetyseos, jota saadaan tislaamalla maaöljyä

vaskulaarinen verisuoniin liittyvä, verisuoni-

vaso- verisuoni-

vasomotorinen verisuonten supistumista ja laajenemista koskeva, siihen vaikuttava t. sen aiheuttama

vegaani ihminen, joka ei käytä ravinnokseen tai muuten (esim. vaatetuksessa) mitään eläinperäistä; (yhdyssanojen alkuosana:) vegaaninen

vegaaninen vegaanin noudattamien periaatteiden mukainen (ruoka, juoma, vaate tms.)

vege (ark.) kasvisruoka; joskus erityisesti vegaaninen ruoka; kasvissyöjä, vegetaari; kasvis- ¶ Yhdyssanojen alkuosana (esim. vegeateria) viittaa kasvisruokaan.

vegetaari kasvissyöjä, pelkästään kasvisravintoa käyttävä ihminen ¶ Käytännössä vegetaareiksi saattavat kutsua itseään myös ihmiset, jotka käyttävät myös maitotuotteita ja munia, ehkä kalaakin, jopa pieniä määriä lihaa. Vrt. vegaani.

vegetaarinen vegetarismin mukainen

vegetariaani = vegetaari

vegetarianismi = vegetarismi

vegetarismi pitäytyminen pelkkään kasvisravintoon (vrt. vegetaari); oppi, jonka mukaan ihmisten yleensä tulisi syödä vain kasvisravintoa

vegetatiivinen kasvulle ja elämälle tarpeellinen, erityisesti hermoston siitä osasta, joka tahdosta riippumattomasti säätelee sisäelinten toimintoja

vekseli määrännäismaksusitoumus, käytännössä usein eräs luoton ottamisen muoto

vektori suure, jolla sekä määräsuuruus että määräsuunta; tämän käsitteen yleistys matematiikassa; kuljetin, kuljettamisen väline ¶ Lääketieteessä vektori tarkoittaa etenkin virusta, joka kuljettaa geenejä kohteen soluihin.

velaarinen kitapurje-, kitapurjetta (pehmeää kitalakea) käyttäen äännettävä

velodromi pyöräilyrata, jossa on kaltevat käänteet

vendetta [vendetta t. vendétta] verikosto, rikoksen t. loukkauksen kostaminen syyllisen sukulaisille ja tästä johtuva koston kierre

veneerinen sukupuolitauteja koskeva, sukupuolitauti-

venerologia lääketieteen ala, joka tutkii ja hoitaa sukupuolitauteja ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

ventilaattori tuuletin

ventiloida tarkastella, pohtia; tarkastaa (väitöskirja)

ventti eräs korteilla pelattava uhkapeli

venttiili laite, jonka tarkoitus on säädellä jostakin aukosta purkautuvan tai putkistossa kulkevan virtauksen voimakkuutta

venue (järjestettävien tapahtumien) tapahtumapaikka ¶ Sana on lainattu englannista, mutta äännetään yleensä kirjoitusasun mukaan ja taivutetaan sekamuotoisesti (venue : venuen : venueta venuet) mutta monikossa venueiden : venueita jne.). Sana on yleinen viihdealalla, mutta sitä ei voi pitää kirjakielisenä.

venuskukkula alue naisen häpyluun edessä, mons Veneris

veppi (arkik.) = web

veranta kuisti

verbaaliakrobaaatti sanataituri, taitava sanoilla leikittelijä ¶ Sana on itsessään leikillinen.

verbaaliakrobatia sanataituruus, taitava sanoilla leikittely ¶ Sana on itsessään leikillinen.

verbaalinen sanallinen, sanoin esitetty

verbaliikka = verbaaliakrobatia

verbaalistaa = verbalisoida

verbalisoida esittää sanallisesti, saattaa sanalliseen muotoon, verbaalistaa

verbalistiikka = verbaaliakrobatia

verbi teonsana, sana, joka ilmaisee tekemistä tai olemista ja voi esiintyä predikaattina

verifikaatio todentaminen, verifiointi

verifikaatti tosite, kuitti

verifioida todentaa, osoittaa t. havaita todeksi

verismi eräiden "äärimmäiseen todenmukaisuuteen" pyrkivien taidesuuntien nimitys ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

vermiselli spagetin tapainen mutta lankamaisen ohut pasta ¶ Italiaksi vermicelli

vermutti eräs maustettujen viinien tyyppi

vernaalinen keväinen, kevät-

vernissa maaliöljy

versaali suuraakkonen, iso kirjain, esim. A vastakohtana a:lle (gemenalle) ¶ Nimitystä "suuraakkonen" on suositeltu täsmälliseksi ilmaisuksi, koska "iso kirjain" voi tarkoittaa myös vain isokokoista kirjainmerkkiä. Kirjapainoalalla "versaali" on vanhastaan käytössä oleva nimitys, joka on sikäli parempi, että se ei viittaa mitenkään kokoon.

versaalinumerot numeromerkkien esitysmuodot, jotka ovat keskenään samankorkuiset ¶ Vastakohta: gemenanumerot.

versio muunnelma, toisinto, vaihtoehto

versus vertauskohtanaan...; vastaan, vastassaan... ¶ Voi ilmaista vastakkaisuutta, kuten contra, jolloin "A versus B" on 'A vastassaan B, A B:tä vastaan', mutta tavallisemmin käsitteellistä jotakin vasten asettamista, vertailuna, jolloin "A versus B" on 'A verrattuna B:hen'. Usein lyhennettynä "vs." tai "vs" (kuten englannissa). Alkuperältään latinan prepositio.

verte käännä (lehteä)

vertigo [vertigo t. vertiigo t. vertíigoo] huimaus ¶ Sana on sitaattilaina latinasta ja tullut tunnetuksi mm. Hitchcockin elokuvan Vertigo nimenä.

vertikaali pystysuora, pysty-, pystysuuntainen ¶ Vrt. horisontaali. Myös (ja tavallisemmin) "vertikaalinen"; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?. Kuitenkin substantiivi "vertikaali" 'pystysuora tanko tms.' on myös käytössä.

vesiiri = visiiri

vesikkeli pieni rakkula ¶ Erityisesti: solulimassa oleva nestettä sisältävä kalvopussi, jossa elimistö varastoi, kuljettaa tai hajottaa yhdisteitä.

vesper iltamessu, iltajumalanpalvelus; sellaista varten tehty sävellys

vestibyyli eteinen, eteishalli, porrashalli ¶ Sana on vanhahtava.

veteraani sodassa palvellut sotilas; jonkin alan kokenut toimija ¶ Alkujaan sana viittaa iäkkyyteen ja pitkän toiminnan tuomaan kokemukseen.

veto [veetto t. veeto t. veto t. vetoo] kielto-oikeus tai kieltolausuma, valtionpäämiehen t. muun oikeus kiellollaan estää muiden tekemän päätöksen voimaantulo t. tämän oikeuden käyttö ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Koska sana helposti sekoittuu vetämistä tarkoittavaan sanaan "veto", olisi parempi käyttää sanaa "kielto-oikeus" tms.

via [via t. viia] kautta (prepositiona) ¶ Esim. "via Helsinki" 'Helsingin kautta'.

viadukti maasilta ¶ Silta, joka ei vie vesistön yli. Periaatteessa "viadukti" on tarkempi sana, koska "maasilta" tarkoittaa joskus kannasta.

vibraatio värähtely

vibraattori koje tärinän tai muun värähtelyn aiheuttamiseksi

vibrafoni lyömäsoitin, joka värähtelee lyönnin vaikutuksesta sähkön voimalla

vibrato [vibraatto t. vibráato] laulu- t. soittotapa, jossa ääni värähtelee

vichy [vissy t. viššy t. viší] hiilihappopitoisten kivennäisvesien tyyppi ¶ Periaatteessa sitaattilaina ranskasta, mutta lähes aina mukautuneena suomen kielen ääntämykseltään ja arkikielessä usein kirjoitusasultaankin (vissy). Muista kivennäisvesistä vichy poikkeaa etenkin siinä, että siihen on lisätty ruokasuolaa.

video kuva- ja ääninauhuri; kuva- ja ääninauhoite; yhdyssanojen alkuosana myös: kuvalliseen viestintään kuuluva, kuva-

vidi [vidi t. viidi t. viidii] olen nähnyt ¶ Latinan sana, jota käytetään asiakirjoissa yhdessä henkilönnimen kanssa osoittamaan, että asianomainen on nähnyt asiakirjan eli hänellä on ollut mahdollisuus tutustua siihen.

vidiootti ihminen, joka katsoo hyvin paljon tv:tä tai videoita ¶ Sana on arkityylinen ja moittiva. Se on yhdistelmä sanoista video ja idiootti.

vigilia yöjumalanpalvelus (suuren juhlapyhän aattona)

vigvami intiaanimaja

viikinki kauppa- ja ryöstöretkiä tehnyt muinainen skandinaavi; (puhekielessä) ruotsinmaalainen t. ruotsinmielinen henkilö

viineri makea leivonnainen, joka on tehty voitaikinan tapaisesta vehnätaikinasta ja koristettu ja maustettu esim. hillolla

viisumi valtion myöntämä maahantulo- ja maassaoleskelulupa ¶ Käytännössä viisumi voi olla erillinen asiakirja tai (tavallisemmin) passiin tehty merkintä.

vikaari sijainen, viransijainen ¶ Yleensä vain vanhahtavassa kielessä, mutta "apostolinen vikaari" on virallisesti paavin edustajan arvonimi sellaissa maissa, joissa ei ole katolista piispaa, ja myös paavin erikoislähettilään arvonimi.

viktoriaaninen kuningatar Viktorian, varsinkin hänen hallituskautensa (1837 - 1901) aikainen; tälle ajalle ominainen t. sitä vastaava; ankaran sovinnainen

vikunja eräs laamaeläin, Lama vicugna

vinaigrette [vinegret] ranskalainen salaattikastike, öljy-viinietikkakastike ¶ Myös muodoissa "vinegretti" ja "vinegrette".

vinjetti koristekuvio; merkki, tunnus ¶ Alkujaan sana tarkoittaa kirjankuvituksessa käytettyä koristekuviota, varsinkin alku- tai loppusomistetta. Nyttemmin sanaa on ruvettu käyttämään väljemmin erilaisista merkeistä ja tunnuksista, myös sellaisista, joiden tarkoitus on käytännöllinen. Televisiotoiminnan jargonissa vinjetti saattaa tarkoittaa kanavatunnusta, jota näytetään varsinkin ohjelmien välillä, siis tavallaan alku- tai loppusomisteena.

vintage [vintidž t. vintage] vuosikerta-; laatu-; (muodikkaan) vanha(htava) ¶ Alkujaan vuosikertaviineistä käytetty nimitys. Sanaa on ruvettu käyttämään myös yleisesti laatua kehuvana sanana ja toisaalta oman vuosikymmenensä muotia t. tyyliä edustavista vanhoista (aluksi 1900-luvun alkupuoliskon, nyttemmin laajemminkin) vaatteista tai muista tuotteista.

vinyyli vanhanaikainen muovista valmistettu äänilevy, virallisemmin "vinyylilevy"; eräs kemiallinen radikaali, CH2=CH-, joka on mm. yleinen muovien rakenneosa; sellaisia sisältävä muovi, virallisemmin "vinyylimuovi"

viola alttoviulu, viulua matalaäänisempi jousisoitin; orvokki

violetti sinipunainen

violisti viulunsoittaja, viulutaiteilija ¶ Sana on enimmäkseen väistynyt sanan "viulisti" tieltä. Muissa kielissä "violist", "violista" jne. tarkoittaa violan soittajaa.

vip hyvin tärkeä henkilö; paremman luokan (palvelu tms.) ¶ Kirjakielessä vain yhdyssanan alkuosana, esimerkiksi vip-huone, vip-kohtelu. Taivutus arkikielessä: vip : vipin : vippiä jne.; joskus perusmuotona on vippi. Kirjoitetaan myös isoin kirjaimin: VIP. Johtuu englannin sanoista very important person. Nykyisin vip-lippu tms. tarkoittaa yleensä kalliimpaa, parempaan palveluun oikeuttavaa pääsylippua, jonka voi ostaa kuka tahansa.

viraalinen virusperäinen, viruksen aiheuttama; viruksen tapainen, viruksen tavoin (etenkin verkossa) leviävä

viriili mieskuntoinen, miehekäs, mies-

viroidi virusta pienempi ja yksinkertaisempi molekyyli, joka lisääntyy solussa ja voi aiheuttaa taudin

virologia virusoppi, viruksia ja virustauteja tutkiva tiede ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

virtuaalinen netin kautta t. yleensä tietokoneella t. muuten ilman fyysistä tapaamista t. tekemistä hoidettava; kuvitteellinen, näennäinen ¶ Nykyisin korostuu usein se, että keinotekoisesti datatekniikalla tehty kokemusmaailma voi antaa erittäin todenmukaisen vaikutelman - ainakin tieteiskuvitelmissa.

virtuoosi taituri, jonkin tekniikan mestarillisesti hallitseva taiteilija

virulenssi (mikrobin) elinvoimaisuus, kyky aiheuttaa tauti

virulentti elinvoimainen (mikrobi), taudinaiheutuskykyinen

virus [virus t. viirus] erittäin pieni olio, joka loisii ja monistuu elävissä soluissa ja usein aiheuttaa tauteja; haitallinen, taudinkaltaisesti leviävä pieni tietokoneohjelma(npätkä) ¶ Virus biologisessa ja lääketieteellisessä merkityksessä on erotettava tietokoneviruksesta, joka nimitys on myöhempi ja analogiaan perustuva ja voi tarkoittaa joko suppeassa mielessä ohjelmakoodin palasta, joka tarttuu muihin ohjelmiin ja monistuu niiden kautta, tai yleisemmin erilaisia tuho- ja haittaohjelmia.

vis-à-vis [vizavíi] vastakkain, kasvotusten

viseerata tarkastaa ja varustaa tarkastusmerkinnällä, etenkin passi viisumilla

visentti eräs eurooppalainen nautaeläin, eurooppalainen biisoni, Bison bonasus

visibiliteetti näkyvyys

visiibeli näkyvä, näkyvissä oleva

visiiri korkea virkamies islamilaisissa maissa; (kypärän) silmikko; aluksen keulan t. perän ylös nostettava osa

visiitti vierailu(käynti) ¶ "Ranskalainen visiitti" tarkoittaa pikavierailua, hyvin lyhyttä vierailukäyntiä.

visio näkemys, hahmotelma, kuvitelma; harhanäky

visionaarinen näkemyksellinen, visioita luova ¶ Myös "visionäärinen". (Ks. selitystä Mistä kielestä?.)

viskaali virallinen syyttäjä t. oikeuden esittelijä; (arkikielessä) virkamies t. pomo, päällikkö

viski yleisnimitys eräille tislatuille, usein savunmakuisille alkoholijuomille ¶ Viskien raaka-aineena ovat erilaiset viljatuotteet, ja tislauksen jälkeen niitä kypsytetään useita vuosia. Britanniassa käytetään yleensä kirjoitusasua "whisky", mutta asua "whiskey" käytetään amerikkalaisesta ja irlantilaisesta viskistä. Yhdysvalloissa ja Irlannissa taas päinvastoin tavallinen kirjoitusasu on "whiskey", mutta asua "whisky" saatetaan käyttää skotlantilaisesta viskistä.

viskokytkin eräs nelipyörävetoisten autojen automaattikytkintyyppu

viskoosi eräs selluloosasta valmistettu hyytelömäinen neste; siitä valmistettu tekokuitu

viskoosinen sakea, sitkainen, hidas

viskositeetti sitkaisuus, tahmeus, hidasliikkeisyys; sisäinen kitka, nesteen tai kaasun virtausta hidastava ilmiö

vissy = vichy

visti eräs neljän hengen korttipeli ¶ Mm. bridge on kehitetty vististä.

visuaalinen näköaistia koskeva t. siihen perustuva

visualisaatio visualisointi, visualisoiminen toimintana t. varsinkin sen tulos, näkyvä havaintoesitys, kuvannus

visualisoida kuvantaa, saattaa näkyvään muotoon, havainnollistaa näkyvällä esityksellä; kuvitella havainnollisina mielikuvina ¶ Nykysuomen sanakirja mainitsee sanan vastineeksi myös verbin "nähtävöidä".

visus näöntarkkuus ¶ Suure, joka kuvaa silmän kykyä tarkkaan näkemiseen (lähekkäisten pisteiden erottamiseen toisistaan).

vitaalinen elinvoimainen; elämälle ominainen

vitaliteetti vitaalisuus, elinvoimaisuus, vireys

vitamiini yleisnimitys eräille orgaanisille yhdisteille, joita eliö tarvitsee ravinnossaan suhteellisen pieniä määriä ¶ Ilmaus "suhteellisen pieniä määriä" sulkee pois hiilihydraatit, valkuaisaineet ja rasvat sekä niiden rakenneosat. Vitamiineilla on kirjainkoodit, esim. "C-vitamiini" ja "B12-vitamiini", minkä lisäksi niistä voidaan käyttää myös kemiallisen rakenteen mukaisia nimiä, esim. C-vitamiini on askorbiinihappo.

vitaminoida lisätä (ruokaan t. juomaan) vitamiinia t. vitamiineja

vitriini lasikko, lasiseinäinen kaappi

viulisti viulunsoittaja

viulu nelikielinen jousisoitin ¶ Ns. viuluperheen diskanttisoitin.

vivisektio elävien eläinten leikkely; kokeet elävillä eläimillä

vodka = votka

vokaali äänne, joka voi yksinäänkin muodostaa tavun (suomessa: a, e, i, o, u, y, ä, ö)

vokaalinen vokaaleja koskeva; vokaali-; lauluun kuuluva, laulu- (vastakohtana soitolle)

vokalisaatio vokaaliksi muuttuminen

vokalismi kielen vokaalijärjestelmä; sanan vokaalit

vokalisoida tuottaa ääntä, varsinkin musiikkiin kuuluva laulu; merkitä vokaalit tekstiin ¶ vokalisointi tarkoittaa, että arabialaisiin konsonanttimerkkeihin liitetään pieniä lisämerkkejä, jotka osoittavat lyhyitä vokaaleita ja konsonanttien kahdennuksen, joita normaalisti ei merkitä arabialaisessa kirjoituksessa. Myös mm. hepreankielinen teksti voidaan vokalisoida.

vokalisti tanssiyhtyeen laulusolisti

vokata valmistaa ruokaa vokissa ¶ Myös: wokata.

vokatiivi puhuttelusija ¶ Sijamuoto, joka osoittaa, että sana on varsinaisesta lauseyhteydestä erillinen puhuttelu, joka kertoo, kenelle puhutaan. Esim. latinassa ja kreikassa, ei suomessa.

vokki maljamainen pannu, jota käytetään etenkin kiinalaisen ruuan valmistukseen

volangi liehureunus ¶ Vaatteeseen tms. somisteeksi poimutettu kaitale.

volapük [volapyk] eräs keinotekoinen kieli, joka oli suosiossa 1800-luvulla ¶ Sanaa käytetään joskus kuvaannollisesti kummallisen kielen vertauskuvana.

volatiili herkästi vaihteleva, muuttuva ¶ Sanaa käytetään mm. pörssin hintojen tilanteesta ja tietokoneohjelmoinnissa muuttujasta, jonka arvo voi ennakoimattomasti muuttua ohjelman ulkopuolisesta syystä.

volatiliteetti vaihtelevuus, volatiilisuus

volframi eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki W ¶ Käytetään mm. sähkölamppujen hehkulankoihin ja kuumuutta kestäviin työkaluihin. Sana kirjoitetaan myös asussa "wolframi". Englanniksi "tungsten", joka sana joskus esiintyy (virheellisesti) suomennetuissa teksteissä yms.

voltti sähköjännitteen yksikkö SI-järjestelmässä, tunnus V; kierähdyshyppy, pyörähdys ilmassa vartalon poikittaisakselin ympäri; hevosen kulkema pieni ympyrä (kouluratsastuksessa ja ravi- tms. kilpailun yhdessä lähtömuodossa)

volyymi (äänen) voimakkuus; tilavuus; laajuus, paljous, määrä; (kirjan) nidos

vompatti australialaisia pussieläimiä (heimo Vompatidae)

voodoo [vuuduu] eräs Amerikassa ja Afrikassa esiintyvä magian ja kansanuskon muoto; taikuus, noituus ¶ Sana on saanut kielteisen leiman ja mielletään yleisesti ns. mustaan (vahingoittavaan) magiaan viittaavaksi. Sitä käytetään myös moitesanana arvosteltaessa käsityksiä ja tekoja taikauskoisiksi, Tämän takia jotkut ovat ruvenneet käyttämään sanasta muita asuja kuten kreoliranskan vodou [voduu] taikka vodun, vudun, vodon tai voudou.

votiivi lupauksen mukaan annettava (uhrilahja) ¶ Etenkin lahjasta, jonka joku antaa sen takia, että on Jumalalle luvannut antaa lahjan (esim. kirkolle), jos pelastuu hädästä.

votka eräs maustamattomien viinojen tyyppi ¶ Kielitoimiston suosittama kirjoitus- ja äänneasu on "votka". Sana esiintyy tavallisemmin alkukielen (venäjän) kirjoitusasun mukaisesti kirjoitettuna ja lausuttuna "vodka", vaikka venäjässä -d- ääntyy tässä sanassa t:nä.

voucher [vautšer t. voutser t. vautser t. vautšö(r)] matkatoimiston antama todistus hotellihuoneen tms. etukäteismaksusta ¶ Myös: voucheri. Suomen kielen lautakunta suosittaa tilalle seteli-sanaa (majoitusseteli, ateriaseteli ym.).

vouti (Pohjoismaissa:) kuninkaan t. suurtilallisen virkamies; (alkujaan:) kirkon palveluksessa oleva maallinen virkamies

voyeurismi [vuajörismi] seksuaalinen poikkeavuus, jossa mielikuvat alastomien t. yhdynnässä olevien ihmisten katselemisesta ja pyrkimys siihen hallitsevat ajatuksia ja toimintaa ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

vulgaari rahvaanomainen, karkea; moukkamainen ¶ Myös: vulgääri. (Ks. selitystä Mistä kielestä?.)

vulkaani tulivuori

vulkaaninen tuliperäinen; tulivuorta koskeva, tulivuori-

vulkanismi vulkaaniset ilmiöt, tulivuoritoiminta

vulkanoida käsitellä kautsua t. vastaavaa ainetta rikillä; paikata (kumia) kuumentamalla rikkipitoista kautsua

vulkanologia tulivuorten tutkimus ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

vulva ulkosynnyttimet, naisen ulkoiset sukupuolielimet

vuvuzela [vuvuseela] stadiontorvi, värikäs, muovinen, pitkä torvi, jota käytetään jalkapalloilun yhteydessä meluisien äänien tuottamiseen