Pienehkö sivistyssanakirja, r-alkuiset sanat

raastupa arkikielessä: tuomioistuin, oikeuslaitos; historiassa: raastuvanoikeus, ns. vanhojen kaupunkien alioikeus; sellaisen istuntosali ¶ Vaikka raastuvanoikeudet on nykyisin korvattu käräjäoikeuksilla, on sana "raastupa" jäänyt elämään esimerkiksi ilmaisussa "vetää raastupaan" 'viedä asia oikeuteen'.

raati arvostelulautakunta; eräiden yhdistysten johtokunnan nimitys; eräiden kaupunkien hallintoelin varsinkin aiemmin

rabatti (hinnan)alennus

rabbi juutalaisuudessa Mooseksen lain ja perimätiedon tuntija ja opettaja

rabbiini juutalaisen seurakunnan hengellinen johtaja

rabbuuni (vanh.) rabbi

rabies raivotauti ¶ Eräs nisäkkäissä esiintyvä virustauti. Ihmisessä esiintyvänä siit käytetään nimeä vesikauhu.

rabulisti (poliittinen) räyhääjä, kansankiihottaja

raclette eräs rasvaisten, etenkin sulatettuna syötävien juustojen tyyppi ¶ Kielitoimisto suosittaa asua "rakletti".

radar tutka

radeerata raaputtaa pois (kirjoitusta); aiemmin myös: etsata

radiaani tasokulman mittayksikkö SI-järjestelmässä, tunnus rad ¶ Radiaani on ympyrän kahden sellaisen säteen välinen kulma, jotka erottavat ympyrän kehästä säteen pituisen kaaren. Tämä merkitsee, että täysi ympyrä on 2×π (π = pii) radiaania ja että radiaani on noin 57,3 astetta.

radiaatio säteily; säteittäinen hajaantuminen t. erilaistuminen

radiaattori säteilevä esine tai laite, esim. lämpöpatteri

radikaali suuria muutoksia vaativa henkilö; vapaita elektroneja sisältävä kemiallinen hiukkanen; matemaattinen juurilauseke; eräissä kielissä kolmen konsonantin ryhmä, joka muodostaa sananjuuren; kiinalaisen kirjoituksen yhdistelmämerkin osa, joka kuvaa merkitystä (vrt. fonetikum); radikaalinen

radikaalinen suuria, "juuriin meneviä" muutoksia merkitsevä tai vaativa

radikalisoida tehdä radikaaliseksi, radikaalistaa

radikalismi radikaalisia muutoksia vaativa aatesuunta ¶ Yleensä vastaavia -sti- ja -istinen-loppuisia sanoja ei käytetä, vaan niiden tilalla käytetään sanaa "radikaali" (tai "radikaalinen").

radioaktiivinen ydinreaktioista johtuvaa säteilyä lähettävä ¶ Radioaktiivinen aine sisältää yhden tai useamman alkuaineen epävakaita isotooppeja, jotka vähitellen hajoavat lähettäen säteilyä. Kyseistä säteilyä itseäänkin sanotaan usein radioaktiiviseksi, mutta oikeampi nimitys on "ionisoiva säteily". Ks. Säteilyturvakeskuksen sivua Ionisoivasta säteilystä lyhyesti.

radioamatööri radiotoiminnan harrastaja (amatööri), etenkin omia (pienitehoisia) radiolähettimiä käyttävä

radiologia lääketieteen haara, joka käyttää radioaktiivisia aineita tutkimuksissa tai hoidossa ¶ Esimerkiksi röntgenkuvaukset kuuluvat radiologian alaan. Sukulaissanoista ks. logia.

radisti radiosähköttäjä (laivassa); viestialiupseeri merivoimissa

radium eräs radioaktiivinen alkuaine,kemiallinen merkki Ra

radon eräs jalokaasuihin kuuluva radioaktiivinen alkuaine, kemiallinen merkki Rn ¶ Radonia on maaperässä paikoitellen sellaisia määriä, että siitä aiheutuu terveydellinen vaara, kun sitä vähitellen vapautuu ilmaan.

raffinoida jalostaa (tuotetta "puhtaammaksi"); tehdä (käytös) hienommaksi ¶ Tuotannosta puhuttaessa sana tarkoittaa esimerkiksi sokeripitoisten aineiden käsittelyä niin, että saadaan pelkkää, "puhdasta" sokeria. Käyttäytymisestä puhuttaessa sana etenkin muodossa "raffinoitunut" usein viittaa liialliseksi koettuun "hienouteen".

raflaava huomiota herättävä, repäisevä ¶ Sana on tyylisävyltään melko arkinen.

raguu höystö ¶ Johtuu ranskan sanasta ragout, aiempi kirjoitusasu ragoût [ragúu].

raion eräs tekokuitu; siitä valmistettu kangas

raison d'être [rezõdéetr] olemassaolon oikeutus, olemassaolon syy

rajoni piiri, hallintoalue eräissä maissa ¶ Neuvostoliitossa ja sen esikuvan mukaan eräissä muissa maissa käyttöön otettu hallintoalueen nimitys, joka on säilytetty joissakin maissa. Suomen kielessä käytetään vastineena tavallisemmin sanaa piiri, hallintopiiri tai piirikunta.

rakletti = raclette

rakuuna kevytaseinen ratsusotilas; sotilas ratsuväen perinteitä jatkavassa yksikössä; eräs maustekasvi ja siitä saatava mauste

rallicross vakioautojen nopeuskilpailu mutkikkaalla ja kapealla radalla

rallisprint autourheilumuoto, jossa ajetaan lyhyitä rallin erikoiskokeita

ramadan [ramadan t. ramadáan] islamin paastonaika, noin kuukauden mittainen ¶ Ramadanin aikana mm. syöminen ja juominen on kiellettyä auringonnousun ja -laskun välillä. Ramadan on yksi islamilaisen kalenterin kuukausista.

ramppi teatteri näyttämön etureuna, parras; kalteva ajotie, ajoluiska; rautateillä väline, jolla kiskoilta suistunut pyörä nostetaan takaisin ¶ "Ramppikuume" tarkoittaa alkujaan teatterin näyttelijän levottomuutta ja pelkoa ennen näyttämölle astumista, sitten yleisemmin esiintymispelkoa ja -jännitystä.

random [random t. rändöm] satunnaisuus; satunnainen ¶ Arkityylinen. Etenkin ilmaisussa "randomilla" 'satunnaisesti, arpomalla'. Periaatteessa sitaattilaina englannista.

rangi = ranki

rankata asettaa paremmuusjärjestykseen ¶ Sana on lähinnä arkikielinen. Vrt. ranki.

ranki arvoaste virkojen asteikolla; (matematiikassa) eräs matriisin ominaisuus, aste ¶ Historiassa "ranki" tarkoittaa etenkin johonkin virkojen viralliseen luokitukseen, varsinkin Pietari Suuren arvoasteikkoon, kuuluvaa arvoastetta. Matematiikassa "ranki" eli aste on matriisin lineaarisesti(lineaarinen) riippuvien vaaka- tai pystyrivien lukumäärä. Taivutus: ranki:rangin.

ranking [räŋkiŋ t. räŋkkiŋ] arvojärjestys, paremmuus- tai suositummuusjärjestys; sellaiseen järjestykseen paneminen

rankki väkevää alkoholia valmistettaessa käynyt, tislaamaton seos tai tislauksen jäljiltä jäävä sakka

raportoida lähettää tai antaa raportti, tiedottaa

raportti tiedonanto, selonteko, tav. kirjallinen ja melko yksityiskohtainen

rapsodia erillisistä osista koostuva sävellys ¶ Alkujaan: kiertelevän ammattilausujan, rapsodin, esittämä runo antiikin Kreikassa. Sittemmin: soitinsävellys, jonka pääaineksia ovat kansansävelmät, tai vastaava omaperäinen sävellys. Nykyisin tavallisimmin: sävellys, joka on koottu erillisistä osista.

rapsodinen erillisistä osista koostuva, rapsodian muodostava

rara avis [raara avis] harvinaisuus ¶ sitaattilaina latinasta, sananmukaisesti 'harvinainen lintu'.

rare [reö(r)] pihvin kypsyysaste, jossa liha on vain pinnasta paistettua, keskeltä selvästi punaista ¶ Sana on sitaattilaina englannista. Joskus se korvataan sanalla "raaka", mutta tämä on harhaanjohtavaa.

rariteetti harvinaisuus, harvinainen ilmiö tai havainto

rasismi syrjintä; sorto; tasa-arvon vastaisuus; edellä mainitut erityisesti rotuun liittyvinä; rotuviha ¶ Alkujaan englannin sana "racism" muodostettiin (v. 1936) tarkoittamaan rotuun (engl. "race") perustuvaa syrjintää tai sortoa, jopa pyrkimystä kokonaisen rodun tuhoamiseen, taikka sellaisten taustalla olevia ajatussuuntia. Tähän liittyi alusta alkaen epämääräinen käsitys siitä, mitä "rotu" on. Sanaa on sittemmin käytetty yleisesti leimaamaan pahoiksi tai vääriksi koettuja (oletettuja) oppeja ja käytäntöjä, jopa sellaisia, joilla ei ole mitään tekemistä rodun kanssa, esim. "ikärasismi" 'ikään perustuva syrjintä', "läskirasismi" 'lihavien syrjintä'. Sukulaissanoista ks. ismi.

rasta rastafarismin kannattaja

rastafarismi eräs Jamaikassa syntynyt uskontosuunta

rasteri pisteiden tai viivojen verkko t. sillä esitetty kuva ¶ Alkujaan varsinkin painokuvia valmistettaessa käytetty tiheäruudukkoinen levy, sitten myös muunlaisesta kuvan tuottamiseen käytetystä verkosta mm. television tai tietokoneen kuvaruudulla.

rasteroida muuttaa rasterimuotoon

ratatui ranskalaisperäinen vihannesruoka, joka sisältää munakoisoa, kesäkurpitsaa ym. ¶ Yleisemmin ranskan mukaisessa asussa ratatouille, joka Kielitoimiston sanakirjan mukaan lausutaan [ratatui] tai [rataˈtuj], mutta taivutetaan ratatouillea (jne.).

ratifikaatio lopullinen vahvistaminen, ratifiointi

ratifioida vahvistaa lopullisesti (valtiosopimus) ¶ Ratifioidessaan tekemänsä sopimuksen valtio vahvistaa sitoutumisensa siihen. Usein sopimukseen liittyy ehto, että se tulee voimaan vasta, kun määrätty määrä osapuolia on sen ratifioinut. Ratifioinnissa valtio vahvistaa sopimuksen omalta osaltaan.

ratio järki; peruste, tarkoitus

rationaaliluku luku, joka voidaan esittää kahden kokonaisluvun osamääränä ¶ Esim. 1/3 on rationaaliluku, samoin 1,25 ( = 125/100 = 5/4). Vrt. reaaliluku.

rationaalinen järjellinen, järjenmukainen, järkevä; (matematiikassa) vain yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskulla muodostettu

rationalismi järjenmukaisuus, järkevyys; käsitys, jonka mukaan todellisuus on järjenmukainen ¶ Sana voi tarkoittaa filosofian suuntausta, mutta tavallisemmin se viittaa vain järkiperäisenä pidettyyn asioiden tarkasteluun. Sukulaissanoista ks. ismi.

rationalisoida tehostaa töiden järjestelyjä; tehdä järjenmukaiseksi, rationaalistaa; selittää järjelliseksi, järkiperäiseksi

ratsia poliisin tekemä yllätystarkastus

raveliini erillinen, yleensä takaa avoin varustus, joka sijaitsee vallihaudassa kurtiinin edessä ja suojaa linnoituksen porttia

ravet [reivit] = reivit

raviini kuru, kursu, veden uurtama syvä ja kapea laakso; rotko

re- takaisin-; uudelleen-; vastaan-

reaali ylioppilastutkinnon reaalikoe; (lähinnä yhdyssanoissa:) reaalinen; yhdyssanoissa myös: muihin oppiaineisiin kuin kieliin ja matematiikkaan kuuluva t. reaaliluku-

reaaliluku luku, joka vastaa jatkuvan suureen (esim. pituus) arvoa ¶ Reaalilukuja ovat mm. kaikki rationaaliluvut mutta lisäksi on ääretön määrä muita reaalilukuja, irrationaalilukuja (esim. luvun 2 neliöjuuri). Reaalilukujen tarkka määritelmä matematiikassa perustuu joko aksioomajärjestelmään tai menetelmiin, joilla reaaliluku määritellään esimerkiksi rationaalilukujen jonona. Vrt. imaginaariluku.

reaalinen tosiasiallinen, todellinen ¶ Usein vastakohtana ihanteelliselle (ideaaliselle) tai teoreettiselle.

reagenssi (kemiallinen) aine tai seos, jolla toinen aine voidaan osoittaa tai eristää, näytin

reagoida toimia (jonkin syyn takia), osallistua reaktioon ¶ Reagoimisesta puhuminen sisältää ajatuksen siitä, että jokin tapahtuma tai teko, ihmisistä puhuttaessa usein vain kannanotto, johtuu jostakin erityisestä ärsykkeestä tai syystä. Esimerkkejä: reagoida ehdotukseen, reagoida valoon.

reaktiivinen reaktiomainen; herkästi reagoiva

reaktio (jonkin seikan aiheuttama) tapahtuma; vastavaikutus ¶ Kemiassa: Ilmiö, jossa aineet vaikuttavat toisiinsa ja jossa kemiallisia yhdisteitä muodostuu tai hajoaa. Ydinfysiikassa: atomiydinten hajoaminen (fissio) tai yhdistyminen (fuusio). Fysiikassa yleensä: vastavaikutus, vastavoima. Ihmisistä puhuttaessa: yksilön (tai joukon) toiminta, jonka jokin ulkoinen tai sisäinen ärsyke tai motiivi aiheuttaa. Sosiologiassa joskus erityisesti: yleiselle käyttäytymiselle vastakkainen käyttäytyminen. Historiassa myös erityisesti: taantumus.

reaktionaarinen taantumuksellinen, aiempien olojen palauttamiseen pyrkivä ¶ Myös muodossa "reaktionäärinen". (Ks. selitystä Mistä kielestä?.)

reaktori laite, joka on tarkoitettu jonkin reaktion aikaansaamiseen, usein jatkuvatoimisesti ¶ Yleiskielessä "reaktori" tarkoittaa tavallisimmin ydinreaktoria, tarkemmin sanoen fissioreaktoria. Myös kemiassa puhutaan reaktoreista.

real [reál t. real] eräiden rahojen nimitys, nyk. Brasilian rahayksikkö

realisaatio toteuttaminen; toteutus, toteutuma; omaisuuden muuttaminen rahaksi; alennusmyynti

realismi todellisuudentaju, todellisuuden huomioon ottaminen; "todellisuusoppi" (useita erilaisia merkityksiä) ¶ Arkikielessä sana "realismi" viittaa tosiasioiden tunnustamiseen ja huomioon ottamiseen, vastakohtana kuvitelmille ja toiveille. Taiteessa se tarkoittaa pyrkimystä tarkkaan todenmukaisuuteen ja todellisuuden kuvaamiseen. Filosofiassa sanaa "realismi" käytetään viittaamaan mm. idealismin tai nominalismin vastakohtaan. Inhorealismi tarkoittaa yleensä todellisuuden kielteisten puolten tunteetonta ja ehkä liioittelevaa esille tuomista, usein jopa samaa kuin kyynisyys; periaatteessa kuitenkin (ainakin Suomen kielen perussanakirjan mukaan) inhorealismia on "epämiellyttäviä naturalistisia yksityiskohtia viljelevä realismi". Sukulaissanoista ks. ismi.

realisoida toteuttaa; muuttaa (omaisuus) rahaksi

realiteetti todellisuudessa vallitseva olosuhde tai vaikuttava voima; todellisuus

rebus [reebus] = reebus

reception [resep(t)šuun t. risepšön] (hotellin tms.) vastaanotto, asiakaspalvelupiste ¶ Sana ääntyy tavallisesti ruotsin tai englannin mukaisesti tai niitä mukaillen.

rectum [rektum t. reektum] peräsuoli

redaktio toimitustyö; toimitus; kansanrunouden tutkimuksessa: muunnos

redi = reti

rediskontata diskontata uudelleen

reductio ad absurdum [reduktio ad absurdum t. redúktioo ad apsúrdum] epäsuora todistus, väitteen todistaminen osoittamalla, että sen vastakohdasta seuraa mahdottomuus ("järjettömyys") ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

reduktio palauttaminen, vähentäminen, peruuttaminen (useita erikoismerkityksiä) ¶ Historiassa: kuninkaan antamien läänitysten yleinen peruuttaminen. Kielitieteessä: äänteen ääntyminen heikosti, vajavaisesti. Kemiassa: pelkistyminen. Matematiikassa: yhtälön tms. yksinkertaistaminen. Filosofiassa: asioiden selittäminen yksinkertaisemmista asioista johtuviksi, esimerkiksi elämän selittäminen pelkästään elottoman luonnon lakien pohjalta.

reduktionismi oppi tai käsitys, jonka mukaan ilmiöt ovat selitettävissä yksinkertaisempien ilmiöiden pohjalta ¶ Kyse on tällöin reduktiosta sanan filosofisessa merkityksessä. Sukulaissanoista ks. ismi.

redundanssi toisteisuus, redundanttisuus

redundantti toisteinen, muualla esitettyä tietosisältöä toistava t. muutoin päällekkäinen ¶ Joskus redundantteja asioita sanotaan turhiksi, mutta asia ei ole niin yksinkertainen: toisteisuus voi osaltaan varmistaa sanoman oikean perillemenon tai järjestelmän toiminnan. Vrt. pleonasmi.

reduplikaatio sanan tai sananosan toisto

redusoida palauttaa, vähentää, peruuttaa, suorittaa reduktio ¶ Aiemmin myös "redukoida"; ks. K vai s?

reebus kirjainarvoitus t. kuva-arvoitus

reema lauseen osa, joka sisältää lauseen esittämän uuden asiasisällön ¶ Tyypillisessä lauseessa teeman muodostaa subjekti ja reeman predikaatti määritteineen.

reesus eräs apinalaji; sen mukaan nimetty veriryhmäominaisuus ¶ Reesusapinaa (Macacus rhesus) on käytetty paljon koe-eläimenä, ja siksi sen mukaan on nimetty yksi ihmisen veriryhmäominaisuus, joka ilmenee reesuspositiivisuutena (merkitään: Rh+) tai reesusnegatiivisuutena (Rh-).

reettori puhuja; puhetaidon opettaja muinaisessa Roomassa ¶ Myös asussa "reetori".

referaatti selostus (esim. teoksesta tai kokouksesta) ¶ Esimerkiksi kirjan referaatti on omin sanoin esitetty kuvaus sen pääsisällöstä.

referee [referii t. referee t. reföríi] asiantuntija, joka arvioi julkaistavaksi ehdotetun kirjoituksen ¶ Varsinaisiksi tieteellisiksi aikakausjulkaisuiksi katsotaan vain sellaiset, joissa jutut käyvät läpi käsittelyn, jossa refereet arvioivat, onko tutkimukset tehty tieteessä sovellettavien periaatteiden mukaan. Vrt. peer review. Sana on periaatteessa sitaattilaina englannista.

referenssi viite, viittaus (esim. kirjallisuuteen tai asiantuntijan arvioon) ¶ Erityismerkityksenä mm. 'työnhakijan, tarjouksen tekijän tms. viittaus aiemman työn tuloksiin, entisiin t. nykyisiin asiakkaisiin tms. pätevyyden osoittamiseksi'.

referentiaalinen (johonkin) viittaava

referentti referoija, selostaja; (keskustelun) alustaja

referoida selostaa, esittää referaatti

refilli täyttöpullo, täyttöpakkaus

reflaatio lievä hintatason nousu (inflaatio), etenkin tahallisesti aiheutettu

refleksi heijaste, tahaton reaktio

refleksiivinen itsekohtainen, itseen kohdistumista ilmaiseva (verbi tai pronomini) ¶ Esimerkiksi "itseäni" on refleksiivinen pronomini, ja "peseytyä" on refleksiivinen verbi.

refleksio harkinta, mietiskely; heijastus

reflektoida mietiskellä, harkita; (fysiikassa:) heijastaa

reflektori heijastin; peilikaukoputki

reflektiivinen reflektiota suorittava t. siihen liittyvä

reflektio opitun asian pohdiskelu, jäsentäminen, "sulattelu"

reflektoida harjoittaa reflektiota

refluksi takaisinvirtaus, takaisinvuoto (esim. oksennus) ¶ Lääketieteessä refluksitauti tarkoittaa mahansisällön nousua ruokatorveen.

reformaatio uudistaminen, varsinkin uskonnon, erityisesti uskonpuhdistus 1500-luvulla ¶ Sanaa on ruvettu käyttämään uskonpuhdistus-sanan sijaan etenkin tieteellisessä kielessä ja ekumeenisissa yhteyksissä. Ks. Uskonpuhdistus ja reformaatio.

reformaattori uudistaja, varsinkin uskonpuhdistaja

reformi uudistus (varsinkin yhteiskunnallinen)

reformismi (vähittäisten) uudistusten kannattaminen ¶ Useimmiten vastakohtana vallankumouksellisuudelle. Etenkin marxilaisten kielteisessä merkityksessä käyttämä sana. Sukulaissanoista ks. ismi.

reformoida uudistaa, parantaa

reformoitu kalvinistinen; uudistettu

refugio pakopaikka, turvapaikka; säilymisalue ¶ Sanaa käytetään mm. mietiskelyyn ja rauhoittamiseen varatusta paikasta mutta myös suppeahkosta alueesta, jossa eliöpopulaatio säilyy, vaikka se laajemmalta alueelta häviääkin ainakin joksikin aikaa (esim. jääkauden Euroopassa).

regaali hallitsijan arvonmerkki (esim. kruunu tai valtikka)

regatta suuri purjehdus- tai soutukilpailu

reggae [regei] eräs jamaikalaisperäinen pop- ja tanssimusiikin muoto

regiimi hallinto(koneisto), hallitus(järjestelmä); hallinta ¶ Esim. "Suharton regiimi" 'Suharton johtama hallinto'. Kansainvälisen yhteistyön kysymyksissä regiimi tarkoittaa (monimerkityksisesti) sopimusten, normien yms. kokonaisuutta tai niiden taustalla olevaa viitekehystä.

regimentti hallinto(järjestelmä), hallintavalta ¶ Sana esiintyy varsinkin luterilaisessa ns. regimenttiopissa, joka erottaa maallisen (valtiollisen) ja hengellisen (kirkollisen) regimentin omiin tehtäviinsä.

regionaalinen alueellinen

regionalismi alueellista kehitystä kannattava; paikallishenkisyys; nurkkakuntaisuus ¶ Nykyisin ehkä tavallisin merkitys viittaa alueiden (kuten maakuntien) omintakeisuuden ja itsehallinnon kehittämisen. Sukulaissanoista ks. ismi.

regressiivinen palautuva, takautuva; sellainen, joka pienenee jonkin perussuureen kasvaessa ¶ Vastakohta: progressiivinen.

regressio palauttaminen; taaksepäin meno, palautuminen aiempaan tilaan, taantuminen ¶ Tilastotieteessä ja matematiikassa: ilmiön teoreettinen selittäminen mallilla tai tämän mallin parametrien laskeminen havaintoaineistosta. Psykologiassa: mielen palaaminen aiempaan kehitysvaiheeseen.

regressioikeus takautumisoikeus ¶ Velasta yhteisessä vastuussa muiden kanssa olleen, velan maksaneen oikeus vaatia muilta velallisilta heidän osuutensa oikeus velasta.

regulaatio säätely, ohjailu

regulaattori säädin; geeniryhmää säätelevä geeni

regulatiivinen säätelevä, ohjaileva, ohjeellinen

regulatorinen = regulatiivinen

rehabilitaatio aseman tai arvon palauttaminen; kuntoutus ¶ Varsinkin julistuksesta, jolla "palautetaan kunnia" syyttömästi tuomitulle maissa, joissa on aiemmin harjoitettu mielivaltaa, mutta myös oikeudellisena terminä oikeusaseman palauttamisesta.

rehabilitoida palauttaa arvoonsa, suorittaa rehabilitaatio; (lääketieteessä:) kuntouttaa

rehtoraatti (korkeakoulun) rehtori ja vararehtorit yhdessä; rehtorin virka

rehtori oppilaitoksen (esim. koulun tai yliopiston) johtaja

reifikaatio [re'ifikaatio] esineellistäminen ¶ Sanalla on monia merkityksiä. Se voi tarkoittaa mm.: vieraantumista, ihmisen luomien järjestelmien kokemista esineellisiksi, ei-inhimillisiksi; abstraktien käsitteiden kokemista esineenomaisesti olemassa oleviksi; todellisuuden mieltämistä teorian mukaiseksi.

reifioida [re'ifioida] esineellistää, tehdä reifikaatio

reinkarnaatio [re-inkarnaatio] uudelleensyntyminen, uusi inkarnaatio

reivit koko yön kestävä nuorison teknomusiikkitilaisuus, teknobileet ¶ Kirjoitetaan myös "ravet". Johtuu englannin sanasta "rave"

rekisteri luettelo, kokoelma; ihmisen tai soittimen ääniala; urkujen äänikerta; tietokoneen keskusyksikön osa datan lyhytaikaiseen tallentamiseen; tiedosto, joka sisältää suhteellisen muuttumattomia tietoja mm. järjestelmän asetuksista; kielen vaihtelu tilanteen muodollisuuden asteen mukaan ¶ Luettelo-merkityksessä viittaa nykyisin useimmiten tietokoneella ylläpidettävään aineistoon, esim. henkilörekisteri.

rekisteritonni tilavuusmitta laivojen vetoisuutta mitattaessa, n. 2,83 m³ ¶ Yksikkö on nykyisin vanhentunut. Vuodesta 1994 alkaen vetoisuus on virallisesti ilmaistu yksiköttömällä, logaritmisesti lasketulla luvulla.

rekisteröidä merkitä rekisteriin; tallentaa; panna merkille, havaita; valita uruista äänikerrat

reklaami mainos (vanhahtavuuttaan yl. leikillinen nimitys)

reklamaatio reklamointi

reklamoida esittää tuotteen myyjälle yksilöity huomautus tuotteen virheestä; yleisemmin: ilmoitus virheestä tai viivästyksestä sopimuksen täyttymisessä

rekombinaatio uudelleenyhdistely; uusi yhdistelmä, uusi kombinaatio

rekonstruktio ennallistus; ennallistaminen, rekonstruointi

rekonstruoida rakentaa uudelleen, ennallistaa ¶ Sanaa käytetään sekä konkreettisessa merkityksessä esimerkiksi tuhoutuneen rakennuksen uudelleen rakentamisesta että kuvaannollisemmin esimerkiksi tilanteen "uudelleen luomisesta" tai kuvan tai muodostamista siitä, millainen jokin on ollut.

rekrytoida hankkia työntekijöitä; pestata miehiä sotaväkeen

rekryytti alokas

rektaalinen peräsuoli-

rektio kieliopissa se ominaisuus, että sana vaatii määritteensä määrämuotoon ¶ Esimerkiksi verbin "luottaa" rektio on sellainen, että luottamuksen kohde ilmaistaan illatiivilla, esim. "luotan sinuun".

rekursiivinen rekursion sisältävä t. siihen perustuva

rekursio se, että jokin määritellään, lasketaan tms. eräässä mielessä itsensä kautta; eräs hallinto-oikeudellinen muutoksenhakukeino ¶ Matematiikassa ja datatekniikassa "rekursio" tarkoittaa, että jokin suure määritellään tai lasketaan kaavalla, joka sisältää sen itsensä. Esimerkiksi luvun n kertoma n! määritellään rekursiokaavoilla 0! = 1 ja n! = n×(n-1)!. Oikeustieteessä "rekursio" tarkoittaa muutoksenhakua siltä viranomaiselta, jonka palveluksessa oleva on ratkaisun tehnyt.

rekviemi = requiem

rekvisiitta näyttämövarusteet; tarvikkeet, varusteet, tarvittava välineistö

rekyyli vastavoima, etenkin ampuma-aseen t. sen liikkuvien osien liike taaksepäin ammuksen lähtiessä, "potku"

relaatio suhde ¶ Matematiikassa relaatio on kahden joukon välille määritelty suhde, jossa yhden joukon joitakin alkioita vastaa jokin määrä (nolla, yksi tai useampia) toisen joukon alkioita. Relaation erikoistapaus on funktio.

relaksaatio rentouttaminen, relaksointi; rentoutuminen; (fysiikassa(fysiikka):) järjestelmän palautuminen tasapainoasemaansa

relaksoida rentouttaa

relatiivinen suhteellinen; takakohtainen (pronomini) ¶ Yhdyssanamuoto: relatiivi-. Relatiivilause tarkoittaa sivulausetta, joka määrittää edeltävää sanaa tai ilmaisua ja alkaa relatiivipronominilla; suomessa relatiivilause yleensä alkaa joka-sanalla.

relativismi suhteellisuusoppi, näkemys jonkin (etenkin arvojen) suhteellisuudesta ¶ Sukulaissanoista ks. ismi. Fysiikassa "relativistinen" tarkoittaa 'suhteellisuusteorian mukainen'.

relativisoida käsittää t. selittää suhteelliseksi

rele koje, joka fyysisen ilmiön vaikutuksesta kytkee tai katkaisee sähkövirran; (datatekniikassa) jokin, joka vain välittää jonkin pyynnön, viestin tms. eteenpäin ¶ Sana on peräisin englannin sanasta "relay" ja taipuu rele:releen:relettä jne.

releoida toimia releenä ¶ Mm. välittää radio- tai TV-aseman lähetystä.

relevanssi merkityksellisyys, relevanttisuus, merkitys

relevantti merkityksellinen, olennainen, asiaan vaikuttava

reliaabeli luotettava ¶ Tilastotieteessä sanaa käytetään terminä, joka tarkoittaa, että mittaustapa tai -menetelmä antaa olennaisesti saman tuloksen, jos saman kohteen mittaus toistetaan.

reliabiliteetti luotettavuus, reliaabelius

reliefi korkokuva, kohokuva

religioso [relidžóozo] uskonnollisesti, hartaasti (esitettävä sävellys) ¶ Sana on sitaattilaina italiasta.

reliikki pyhänjäännös

relikti jäänne-eliö, säilymä ¶ Eliö, joka on jäänyt jonnekin "laikkuun" jäljelle, kun sen esiintymä-alue on supistunut ympäriltä ja ympäristö yleensä muuttunut.

rem ekvivalenttiannos, säteilyannoksen mittayksikkö (= 10 mSv)

remburssi ulkomaankaupan maksutapa, jossa ostajan pankki (avaajapankki) sitoutuu maksun suorittamiseen kaupan osapuolten sopimia asiakirjoja vastaan

remissi tasapeli (šakissa); lähete; uusintaottelu; toistuva huono siirto ¶ Hallinnossa ja liike-elämässä "remissi" tarkoittaa lähetettä eli asiakirjan mukana lähetettävää dokumenttia lähettämisen tarkoituksesta (esimerkiksi asiakirjan palauttaminen tai lausunnon pyytäminen). Merkitys 'uusintaottelu' voi johtua sekaantumisesta sanaan "revanssi". Merkitys 'toistuva huono siirto' (šakkislangissa) taas johtuu etuliitteen "re-" ja "missaamisen" (mahdollisuuden hukkaamisen) yhdistämisestä.

remissio palautus, takaisin lähettäminen; myönnytys, lievennys; taudin oireiden lieveneminen t. häviäminen (ehkä vain väliaikaisesti); siten syntyvä potilaan tila ¶ Lääketieteessä remissio-sanaa käytetään etenkin syövän oireiden häviämisestä, joka ei välttämättä merkitse parantumista.

remontantti remontoiva (kasvi)

remontoida korjata, kunnostaa; (kasveista:) kukkia uudestaan samana kasvukautena; (ennen:) hankkia hevosia (armeijalle) ¶ Kasvunjalostuksessa käytetään lähinnä partisiippia "remontoiva" tarkoittamaan lajiketta, joka tuottaa satoa erityisen pitkään. Tämä tarkoittaa, että se kukkii pitkään tai toistuvasti.

remontti (ark.) korjaus, korjaustyö; (aik. sotilasalalla:) hevoshuolto t. täydennyshevonen

rem-uni vilkeuni, nukkumisen vaihe, jossa silmät liikkuvat nopeasti ja nähdään unia ¶ Myös kirjoitusasussa "REM-uni". Nimi johtuu englannin sanoista rapid eye movements 'nopeat silmien liikkeet'.

renderöidä esittää, saattaa havaittavaan (etenkin näkyvään) muotoon

rendez-vous [raandevuu t. rãdevú] sovittu tapaaminen, kohtaaminen ¶ Sana on sitaattilaina ranskasta.

renessanssi [renesanssi t. renessanssi] 1300-luvulla syntynyt pyrkimys herättää antiikin kulttuuri eloon; aikakausi, jota leimasi tämä pyrkimys; yleisemmin: elpyminen, uudestisyntyminen ¶ Sanan asusta ks. Yksi vai kaksi konsonanttia?.

renonssi korttipelissä: jonkin maan puuttuminen kädestä, "reno"

renoveerata uudistaa, korjata ¶ Vanhentunut, nykyisin leikillinen sana.

repertuaari (keinojen tms.) valikoima, etenkin esiintyvän taiteilijan ohjelmavalikoima ¶ Etenkin aiemmin muodossa "repertoaari". Ks. Kirjoitus- vai äänneasun mukaan?

repatriaatio palaaminen t. palauttaminen kotimaahan t. kotiseudulle

replica jäljitelmä, varsinkin aidonnäköinen mutta toimimaton asejäljitelmä ¶ Myös kirjoitusasussa "replika".

repliikki vastauspuheenvuoro, etenkin lyhyt välihuomautus; vuorosana

replikoida esittää repliikkejä; (datatekniikassa:) monistaa, kopioida

repolarisaatio [re-polarisaatio] hermon palautuminen polarisaatiotilaansa ärsytyksen jälkeen

reponoida (lääketieteessä) panna paikoilleen, asettaa sijoilleen ¶ Esim. asettaa nyrjähtänyt nivel paikoilleen tai työntää tyrä takaisin.

reportaasi lehti-, televisio-, radio- tms. selostus ¶ Aiemmin s:n tilalla oli sh tai š: reportaashi tai reportaaši.

reportteri lehden, television, radion tms. (uutis)toimittaja

repositio paikalleen asettaminen, reponointi

representaatio esittäminen, kuvaaminen ¶ Filosofiassa ja psykologiassa "representaatio" tarkoittaa olion edustusta toisessa oliossa tai järjestelmässä. Esimerkiksi havaintojen voidaan sanoa olevan kohteiden representaatioita ihmismielessä.

representatiivinen edustava

representoida edustaa, olla jokin representaatio

repressiivinen tukahduttava; sortava; (oikeustieteessä:) jälkikäteinen (vastakohtana preventiiviselle)

reproduktiivinen uudelleen tuottava, toistava

reproduktio toisintaminen; aiemman muistiaineksen mieleen palauttaminen; eliöiden lisääntyminen

reprodusoida toisintaa, jäljentää, tuottaa uudelleen

republikaani Yhdysvalloissa toisen pääpuolueen kannattaja; tasavaltalainen

repulsiivinen poistava, hylkivä, poisto-

repulsio poistovoima

requiem [rekviem] sielunmessusävellys, rekviemi

rescue [reskjuu] toiminta, yhdistys, laitos tai suojakoti kodittomien tai nykyiseen kotiinsa sopimattomien kotieläinten pelastamiseksi ja uudelleensijoittamiseksi

resepti (lääkärin kirjoittama) lääkemääräys; valmistusohje (etenkin ruuan)

reseptiikka oppi (ruoka)reseptien laatimisesta; (ruoka)reseptien kokoelma ¶ Sana on merkityksensä epäselvyyden takia yleensä korvattavissa paremmilla ilmauksilla. Sillä saattaa kuitenkin olla termikäyttöä, jossa se tarkoittaa vakioitujen ja täsmällisten ruokareseptien laatimista ja käyttöä.

reseptiivinen vastaanottavainen

reseptori aistinelin (esim. aistinsolu), aistimuksia vastaanottava elin tai elimen osa

reservaatio varaus; reservaatti

reservaatti erityistarkoitukseen kuten luonnonsuojeluun t. alkuperäiskansalle varattu alue

reservi varalla olevat voimavarat; varajoukko, etenkin sotilaallinen ¶ Erityisesti reserviksi kutsutaan niitä asevelvollisia, jotka ovat suorittaneet varsinaisen asevelvollisuuden mutta ovat ensisijaisesti palvelukseen kutsuttavia tarvittaessa.

reservoida panna säilöön, varata

resessi (historiassa:) (yhteis)päätös, sopimus

resessiivinen väistyvä (geeni) ¶ Geeni, joka ei vaikuta yksilössä, ellei sillä ole tätä geeniä kaksinkertaisena. Vastakohta: dominantti.

resetoida palauttaa alkutilaan, alustaa, nollata ¶ Sana on lähinnä tietotekniikan kieltä. Se ei välttämättä tarkoita laitteen uudelleenkäynnistystä, vaan tehdään ehkä erityisellä reset-painikkeella tai -komennolla tms.

residenssi lähettilään, maaherran, ruhtinaan tms. asuinpaikka; hallituskaupunki

residentti pysyvästi läsnä oleva; erään arvoluokan diplomaatti; siirtomaavallan pysyvä edustaja siirtomaassa tms.

residivoida (lääketieteessä:) uusiutua

residuaali jäännös

residuaalinen jäännös-

resignaatio [resiŋnaatio t. resignaatio] alistuminen, tyytyminen kohtaloon tai oloihin

resignoitua [resiŋnoitua t. resignoitua] alistua, tyytyä kohtaloonsa tai oloihinsa

resiina kiskoja pitkin kulkeva, 3- tai 4-pyöräinen kevyt vaunu

resilienssi sopeutumiskyky; selviytymiskyky ¶ Uudehko sana, jota käytetään melko vaihtelevissa merkityksissä kuvaamaan mm. kykyä selviytyä kriiseistä tai sopeutua muutoksiin. Ks. Resilienssi eli kriisinkestävyys.

resilientti sopeutumiskykyinen; selviytymiskykyinen ¶ Vrt. resilienssi.

resiprookkinen vastavuoroinen, molemminpuolinen

resistanssi (sähköopissa) (tehollinen eli pätö-)vastus ¶ Ellei sekaannuksen vaaraa ole, voidaan sanaa "vastus" käyttää sekä esineestä tms., joka vastustaa sähkövirran kulkua lävitseen, että resistanssista, joka on sellaista vastustuksen suuruuden esittävä fysikaalinen suure (jonka yksikkö on ohmi).

resistentti vastustuskykyinen (esim. taudinaiheuttajille tai myrkyille) ¶ Sanaa käytetään mm. sekä ihmiselimistön kyvystä vastustaa taudinaiheuttajabakteerien toimintaa että bakteerien yms. kyvystä vastustaa niitä vastaan käytettäviä lääkkeitä (jotka ovat niiden kannalta myrkkyjä). Sana on tullut yleiseen käyttöön etenkin siksi, että monien lääkkeiden (etenkin antibioottien) laajan käytön takia on syntynyt niille resistenttejä bakteerikantoja.

resitaali yksittäisen muusikon, tanssijan tai tanssiryhmän esittämä konsertti; musiikki- tai tanssioppilaiden näytösesitys

resitatiivi laulusävellystyyli, joka mukautuu sanojen luonnolliseen lausumiseen, puhelaulu

resitoida esittää puhelauluna

reskontra kirjanpitoon sisältyvä velkojakohtainen erittely ostoveloista (ostoreskontra) tai velalliskohtainen erittely myyntisaamisista (myyntireskontra)

reskripti käskykirje

resoluutio (tietokoneen tms.) näytön esitystarkkuus kuvapisteinä; viranomaisen, kokouksen tms. päätös, ratkaisu; ratkaiseminen, selvittäminen ¶ Jos näytön resoluution on esimerkiksi 1024 × 768, se tarkoittaa, että näytössä näkyvä kuva muodostuu kuvapisteistä, joita on vaakasuunnassa 1024 ja pystysuunnassa 768.

resonaattori laite, jossa esiintyy resonanssi

resonanssi myötävärähtely, resonointi

resonoida värähdellä mukana, joutua värähdysliikkeeseen toisen, lähellä olevan esineen tai järjestelmän värähtelyn takia; aiheuttaa mukana värähtely

resori joustin (esim. patjassa)

resortti lomakeskus

respekti kunnioitus, arvostus, arvonanto ¶ Joskus virheellisesti muodossa "respektio". Oikeustieteessä respektioikeus (joskus "respektio-oikeus") tarkoittaa tekijänoikeuteen sisältyvää sääntöä, jonka mukaan teosta ei saa muuttaa eikä saattaa yleisön saataviin sellaisella tavalla, joka loukkaa tekijän arvoa.

respiitti pätevöitymisaika (joka myönnetään yliopistoviran hakijalle)

respondentti opinnäytteen, etenkin väitöskirjan, puolustaja

responsiivinen johonkin mukautuvasti reagoiva; vastauksena esitettävä, vastaus- ¶ Tietotekniikassa erityisesti: käytettävän laitteen ominaisuuksiin kuten näyttöalueen kokoon mukautuva.

responssi vastaus, vaste ¶ Lääketieteessä: elimistön reaktio ärsykkeeseen kuten annettuun hoitoon.

restauraatio aiemman poliittisen järjestelmän palauttaminen, varsinkin kuningasvallan palauttaminen (erityisesti Englannissa v. 1660); entistys, restaurointi

restauroida entistää, ennallistaa, korjata entiselleen, "entisöidä"

restituoida palauttaa entisiin oikeuksiinsa

restituutio entisten oikeuksien palautus

restonomi matkailu- ja ravintoalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut ¶ Sana ei varsinaisesti ole sivistyssana, vaan Suomessa kansainvälisiä sanoja mielivaltaisesti pilkkomalla ja yhdistelemällä muodostettu. (Resto- on typistetty sanasta restaurant 'ravintola'.)

restriktio rajoitus, rajoite

restriktiivinen rajoittava

resultantti samaan pisteeseen vaikuttavien voimien summa, kokonaisvoima (fysiikassa)

resultatiivinen toiminnan tulosta ilmaiseva (verbi)

résumé [resymee t. rezymée] tiivistelmä, varsinkin ansioluettelo ¶ Alkujaan sitaattilaina ranskasta, mutta yleistynyt suomessa varsinkin englannin vaikutuksesta. Kirjoitetaan usein ilman aksenttimerkkejä "resume".

resursoida osoittaa voimavaroja johonkin, varustaa toimintaedellytyksillä, etenkin rahalla ¶ Hiukan useammin muodossa "resurssoida", mutta "resursoida" on Suomen kielen perussanakirjan mukainen muoto. Se toisaalta sanoo: "us. paremmin: rahoittaa, tukea (taloudellisesti) tms.".

resurssi voimavara, toiminnan edellytys (rahat, tilat, työvoima ym.) ¶ Aiemmin sanaa käytettiin enimmäkseen monikossa, mutta yksikön käyttö on yleistynyt. Nykyisin sanaa käytetään myös esineellistävästi ihmisestä: "työntekijät ovat yhtiömme tärkein resurssi".

resurssoida = resursoida

retentio pidättäminen, pidättyminen ¶ Psykologiassa: muistissa tai mielessä säilyminen t. säilyttäminen. Lääketieteessä: eritteen (kuten ulosteen tai virtsan) pidättyminen, umpi. Taloudessa: asiakkaiden säilyminen, asiakasuskollisuus.

reti sataman ulkopuolinen ankkuroimisalue, satamaselkä ¶ Taipuu reti : redin. Usein myös muodossa "redi".

retikulaarinen verkkomainen, verkko-

retina (silmän) verkkokalvo

retoriikka puhetaito t. oppi siitä; sen käyttö, varsinkin tyhjä t. johdatteleva kaunopuheisuus

retorinen puhetaitoon tai sen tehokeinoihin kuuluva; kaunopuheinen, korkealentoinen; korusanainen ¶ Erityisesti: "retorinen kysymys" on kysymys, johon ei odoteta vastausta vaan jolla pyritään johdattelemaan lukijaa tai vain ilmaisemaan ihmetystä tai "heittämään kysymys ilmaan". Sanan virallinen asu ns. -oli-säännön mukainen, mutta "retoorinen" esiintyy puheessa ja joskus kirjoituksessakin.

retriitti (hengellinen) hiljentymistapahtuma; etäällä tavallisesta työympäristöstä järjestettävä työyhteisön kokous

retro (arkik.) vanhojen muotien harrastus t. siihen kuuluva asia; etuliitteenä myös: takaisin-, taaksepäin- ¶ Esimerkiksi tietokonealalla "retro" tarkoittaa vanhojen tekniikoiden, pelien yms. harrastamista. Usein kyse on harrastajan omassa lapsuudessa tai nuoruudessa vallinneiden muotien ja ilmiöiden kertaamisesta, siis tietynlaisesta nostalgiasta. Myös verbiä "retroilla" käytetään.

retrospektiivinen ajassa taaksepäin katsova, takautuvan katsauksen esittävä

retrovirus virus, joka sulauttaa oman perimänsä isäntäsolun perimään

retsina kreikkalainen pöytäviinityyppi, maustettu pihkalla

retusoida parannella, muokata (valokuvaa) ¶ Aiemmin s:n tilalla oli sh tai š: retushoida tai retušoida.

reuma useiden kiputiloja aiheuttavien nivel- ja lihassairauksien ja -oireiden yleisnimitys, etenkin nivelreuma

reumaattinen reumasta johtuva; reumaa sairastava

reumatismi = reuma

revalvaatio rahan arvon nostaminen t. nouseminen suhteessa muihin valuuttoihin ¶ Vrt. devalvaatio.

revalvoida suorittaa revalvaatio

revanssi voitto kilpailijasta tai vastustajasta, jolle aiemmin on hävitty; sellaiseen tähtäävä toiminta; hyvitys ¶ Esimerkiksi ilmaisu "vaatia revanssia" tarkoittaa peleistä yms. puhuttaessa sitä, että hävinnyt vaatii uutta ottelua samaa vastustajaa vastaan. Aiemmin s:n tilalla oli sh tai š: revanshi tai revanšši.

reversiibeli palautettavissa, peruutettavissa oleva ¶ Muutosta sanotaan reversiibeliksi, jos on mahdollista palauttaa alkuperäinen tilanne. Vastakohta: irreversiibeli. Esimerkiksi ruuan siirtäminen astiasta toiseen on yleensä reversiibeli tapahtuma (ruoka voidaan siirtää takaisin), mutta ruuan syöminen ei (syötyä ruokaa ei enää saada entiselleen).

reviiri oma alue, hallinta-alue (eläintieteen, politiikan yms. käsitteenä) ¶ Eläintieteessä reviiri on alue, jota eläinyksilö tai lauma puolustaa kaikkia ulkopuolisia saman lajin yksilöitä vastaan. Kyse on tällöin lähinnä oman ravinnonhankinta-alueen puolustamisesta. Sanaa käytetään paljon myös puhuttaessa esimerkiksi valtion hallinnosta, jossa eri ministeriöt yms. puolustavat omia "reviirejään" (hallinnonalojaan).

reviisori tarkastaja, varsinkin tilintarkastaja

revisio tarkastus, varsinkin tilintarkastus; suunnitelman tms. tarkistaminen t. uusittu versio ¶ Sana voi viitata tarkastukseen, jossa selvitetään, onko jossakin toiminnassa noudatettu määräyksiä, ohjeita, lakia ym., mutta myös asiakirjaluonnoksen, teoksen, teorian, mielipiteiden yms. tarkistamiseen eli uudelleenarviointiin ja muuttamiseen taikka sen tulokseen.

revisioida suorittaa revisio

revisionismi aatesuunta tai liike, joka pyrkii revisioon; erityisesti eräistä 1900-luvun aatteista ¶ Marxilaisuudessa sana tarkoitti Marxin oppien tarkistamista niin, että monista keskeisistä kohdista, varsinkin vallankumouksen ajatuksesta, luovutaan; käytännössä suunnilleen samaa kuin sana sosiaalidemokratia. Sanaa käytettiin myös liikkeistä, joissa pyrittiin 1. maailmansodan jälkeisten rauhansopimusten tarkistamiseen. Sukulaissanoista ks. ismi.

revolutionaarinen (vallan)kumouksellinen, revolutionaarinen henkilö

revolutionaarinen (vallan)kumouksellinen; mullistava ¶ Usein myös muodossa "revolutionäärinen"; ks. Mistä kielestä? (binäärinen vai binaarinen?).

revoluutio (vallan)kumous; mullistus

revolveri yhden käden ampuma-ase, jossa on pyörivä ammusrumpu

revyy viihteellinen näyttämöesitys, jossa laulut, tanssit, sketsit yms. vuorottelevat

RF-tunnistus radiotaajuuksinen tunnistus, joka perustuu kohteessa olevaan pieneen tunnisteeseen (RF-tunniste) ¶ Tunnistettavaan kohteeseen on kiinnitetty tai upotettu pieni laite, jossa on radiolähetin (radioaaltojen taajuusalueella olevaa säteilyä lähettävä laite). Kun kohde tulee RF-lukulaitteen lähelle, niin lukulaite saa lähettimen lähettämään laitteen muistisiruun tallennetun datan. Data voi esimerkiksi olla sen tavaran hinta tai tuoteseloste tai eläimen tunnistetiedot. Myös "RFID" tai rfid"; johtuu sanoista radio frequency identification.

rhesus [reesus] = reesus

rhododendron [rododendron] = rododendron

richter [rihter] maanjäristysten voimakkuuden logaritminen mitta ¶ Alun perin käytettiin sentapaisia ilmaisuja kuin "järistyksen voimakkuus oli 6,2 Richterin asteikoilla", mutta nykyisin sanotaan myös lyhyemmin "järistyksen voimakkuus oli 6,2 richteriä". Ks. magnitudi.

rigidi jäykkä, kankea

rigorismi henkinen jäykkyys, järkähtämätön periaatteesta kiinni pitäminen ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

rihveli kivikynä ¶ Kynä, jolla kirjoitetaan tai piirretään kivitauluun.

riimi loppusointu

riimittää tehdä loppusointuja

riimukirjoitus germaanisten kansojen vanhin kirjainkirjoitus

riimusauva puusauva, johon on kaiverrettu kalenteri

riisi eräs viljakasvi; paperin määrän mitta, 20 "kirjaa" eli 500 arkkia

riitti uskonnollinen tai maaginen meno, jolle on ominaista perinteisyys, yhteisöllisyys ja säännöllinen toistuvuus

rikša rattaat, joita vedetään ihmisvoimin t. polkupyörällä (Japanissa ja Kiinassa)

ringette [rinŋŋette] naisille suunniteltu jääkiekkoa muistuttava mutta vähemmän raju peli

rino- nenä-

ripaska kyykkyasennossa tanssittava vilkas slaavilainen tanssi ¶ Venäjäksi "prisjadka"

riskaabeli (melko arkinen) riskialtis, vaarallinen

riskeerata (melko arkinen) tehdä riskistä huolimatta, ottaa riski

riski vahingonvaara, tappionuhka, epäonnistumisen mahdollisuus ¶ Alkujaan taloustermi, muodossa "risiko" ja taloudellisen tappion vaaraa tarkoittava. Nykyisin merkitykseltään väljempi, usein tarkoittamassa vain mahdollisuutta, että jossakin ei onnistuta.

risotto ruoka, jossa on riisiin sekoitettu lihaa, kanaa tms. ¶ Risottoon käytetään erityistä risottoriisiä, joka ei puuroudu kypsennettäessä.

rituaali vakiintuneet ulkonaiset menot, usein uskonnolliset

roadmap [roudmäp] (yksityiskohtainen) suunnitelma (jonkin nimetyn tavoitteen saavuttamiseksi) ¶ Sitaattilaina englannista, jossa ilmaisu esiintyy myös kirjoitusasussa "road map". Nykyisin sana usein korvataan harhaanjohtavalla käännöslainalla "tiekartta".

roaming [rouming] verkkovierailu ¶ Toisen operaattorin matkapuhelinverkon käyttö, tavallisesti ulkomailla. Maksullisuus riippuu oman operaattorin kanssa tehdystä sopimuksesta.

robotiikka robottitekniikka ¶ Robottien kehittäminen, valmistus ja käyttö sekä näiden aiheiden tutkimus.

robotisaatio robotisoiminen (etenkin laajana ilmiönä)

robotisoida tehdä robottien avulla toimivaksi ¶ Myös muodossa "robotoida".

robotti monimutkainen kone tai ohjelma, joka tekee joissakin suhteissa ihmismäisiä toimintoja; ihmisen kaltainen kone, koneihminen ¶ Alkujaan sana on peräisin tieteiskirjallisuudesta, jossa se tarkoittaa ihmisenkaltaista rakennettua keinotekoista olentoa. Sanaa käytetään usein kuvaannollisesti: "toimia kuin robotti" 'toimia mekaanisesti'. Teollisuudessa roboteiksi kutsutaan koneita, jotka suorittavat monimutkaisia tehtäviä ja joissa usein on käden kaltaisia osia tai näköaistin kaltaisia toimintoja. Teollisuusrobotti on yleensä ohjelmoitavissa erilaisiin tehtäviin. Datatekniikassa roboteiksi tai lyhyesti boteiksi kutsutaan myös tietokoneohjelmia, jotka kerran käyntiin pantuina suorittavat suhteellisen itsenäisesti jonkin tehtäväkokonaisuuden. Robotin käsitteeseen voidaan sisällyttää itsenäinen, ihmisestä riippumaton toiminta, mutta toisaalta robotiksi voidaan kutsua myös kauko-ohjattavaa laitetta. Lääketieteessä puhutaan leikkausroboteista, vaikka kyse ei ole itsenäisesti toimivasta järjestelmästä, vaan lääkärin käsien ohjaamasta laitteistosta.

robusti vankka, roteva; kestävä, luotettava

rock = rokki

rodeo ratsastuskilpailu, jossa käytetään villejä hevosia tai sonneja

rododendron alppiruusu ¶ Koristekasveina käytettyjä suurikukkaisia pensaita. Arkikielessä "rodo". Myös kirjoitusasussa "rhododendron" (jopa Suomen kielen perussanakirjassa), mutta h:ton asu on kreikkalaisperäisiä sanoja koskevien yleisten sääntöjen mukainen.

rojalismi kuningasmielisyys, kuningasvallan kannattaminen ¶ Etenkin oloissa, joissa kuningas on syösty vallasta. Sukulaissanoista ks. ismi.

rojalti käyttöoikeusmaksu, lisenssimaksu ¶ Maksu, joka suoritetaan (yleensä sopimuksen perusteella) teoksen käyttöoikeudesta (tekijänoikeuskorvaus) tai muun ns. aineettoman oikeuden kuten patentin suojaaman kohteen käytöstä.

rokki eräs musiikkityylien ryhmä ¶ Alkujaan Yhdysvalloissa 1950-luvulla nimellä "rock and roll" tai "rock'n'roll" syntynyt, myöhemmin moniin muotoihin jakautunut. Tavallisin kirjoitusasu ehkä vielä "rock"; asu "rokki" on virallisesti yleiskielinen, mutta sitä usein vältetään.

rokokoo koristeellinen tyylisuunta, joka syntyi Ranskassa Ludvig XIV:n aikana

rollaattori kävelyteline, jossa on pyörät

roll-on pullo, josta levitetään nestettä sen suulla olevan pyörivän pallon avulla ¶ Etenkin deodoranttipulloista. Ehdotettuja suomalaisia vastineita: "kieppo", "pallopullo".

roll-up [rollap ~ rol ap] rullajuliste, rullattava mainosjuliste

rom lukumuisti, tietokoneen osa tai muistiväline, jota voi ainoastaan lukea ¶ Alkujaan lyhenne sanoista read-only memory. Useimmiten kirjoitusasussa "ROM". Taivutus usein ainakin puheessa rom : rommin.

romaani pitkähkö kaunokirjallinen teos; romani, mustalainen

romaaninen latinasta polveutuvien kielten yleisnimitys; erään taidesuunnan nimitys ¶ Romaanisia kieliä ovat mm. espanja, portugali, ranska, italia ja sardi. Joskus sana "romaaninen" esiintyy käännösvirheenä merkityksessä 'roomalainen', koska esimerkiksi englannin sana Roman tarkoittaa molempia.

romani mustalainen ¶ Romanit ovat Intiasta peräisin oleva, eri puolille maailmaa levinnyt kansa, jota Suomessa on vanhastaan kutsuttu mustalaisiksi. Jotkut pitävät sanaa "mustalainen" leimaavana. Sana "romani", joka aiemmin esiintyi asussa "romaani", perustuu kansan omakieliseen nimitykseen,

romania eräs romaaninen kieli, jota puhutaan lähinnä Romaniassa

romanismi romaanisille kielille ominainen ilmaisu

romanisti romaanisten kielten (ja kulttuurien) tutkija (t. opiskelija); erääseen 1500-luvun suuntaukseen kuuluva taidemaalari

romanssi rakkausjuttu, "suhde"; romanttinen rakkaustarina t. runo t. sävellys

romantiikka romanttisuus varsinkin taidesuuntana; romanttinen kirjallisuus ¶ Alkujaan romantiikka oli 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa vallinnut, arkitodellisuutta vieroksuva suuntaus taiteessa ja kirjallisuudessa. Myöhemmin se on tarkoittanut yleisesti romanttisuutta. Sanalla saattaa olla moittiva sävy: se viittaa todellisuuspakoisuuteen, kuvitelmissa ja haaveissa elämiseen.

romantikko romantiikan kannattaja t. edustaja

romantisoida kuvata romanttiseksi, usein ihannoiden ja todellisuudenvastaisesti

romanttinen runollisen, herkän viehättävä, usein haaveksivan ja ihannoivan sävyinen; romantiikan mukainen

rombi vinoneliö ¶ nelikulmio, jonka sivut ovat yhtä pitkät, mutta joka ei ole neliö (eli joka ei ole suorakulmainen)

rombinen sellainen (kide t. kidejärjestelmä), jossa on kolme eripituista, toisiaan vasten kohtisuorassa olevaa akselia

rommi eräs väkevien alkoholijuomien tyyppi, raaka-aineena sokeriruoko; eräs korttipeli(tyyppi); (jargonissa) tietokoneen lukumuisti, ROM

romppu CD-rom, eräänlainen datan tallentamiseen käytetty ohut levy ¶ Sana ei ole varsinainen sivistyssana vaan suomalainen väännelmä kansainvälisestä ilmaisusta, tarkemmin sanoen sen jälkiosasta.

rondo sävellys, jossa on toistuva pääaihe ja kaksi tai kolme sivuaihetta

ronna- SI-järjestelmän etuliite, joka vastaa kerrointa 1027 ¶ Tunnus R,

ronto- SI-järjestelmän etuliite, joka vastaa kerrointa 10−27 ¶ Tunnus r,

rooli (näyttelijän) osa; yksilön sosiaalinen asema t. siihen kuuluva, tyypillinen, odotettu t. omaksuttu käyttäytymisen tapa ¶ "Roolipeli" tarkoittaa peliä, jossa kukin pelaaja omaksuu määrätyn roolin, esimerkiksi soturin tai taikurin roolin.

roomalainen muinaiseen Rooman valtakuntaan kuuluva t. liittyvä; sen perinteitä jatkava; Rooman kaupunkiin kuuluva t. liittyvä ¶ Roomalainen oikeus tarkoittaa muinaisessa Roomassa vähitellen muodostunutta oikeusjärjestelmää, erityisesti sen yleisiä periaatteita, jotka ovat, yhdessä germaanisen ja kanonisen oikeuden kanssa, muodostaneet länsimaisen oikeusjärjestelmän perustan.

rootata [ruutata] poistaa ohjelmistolukitus eli laitteen valmistajan asettamat rajoitukset ohjelmakoodin suorittamiselle ja asetusten muuttamiselle

roottori sähkömoottorin osa, joka pyörii ilman mekaanista välitystä; helikopterin osa, joka saa aikaan kantovoiman ja eteenpäin työntävän voiman

roosa ruusunpunainen, pinkki t. pinkin värin eräs tyyppi ¶ Vrt. rosee.

ropax-alus matkustaja-rahtilaiva, ro-ro-aluksen tapainen laiva, joka kuljettaa myös matkustajia ¶ Myös kirjoitusasussa ro-pax-alus.

roquefort [rokfoor t. rokfóor] eräs ranskalainen homejuustolaji

ro-ro-alus laiva, joka kuljettaa pyörillä liikkuvia suuria tavarankuljetusyksiköitä ¶ Nimi johtuu sanoista "roll in, roll out".

rosé [rosee t. rozée] = rosee

rosee vaaleanpunainen mieto viini; vaaleanpunainen ¶ Alkujaan värinnimitys (vrt. roosa) mutta tarkoittaa suomessa enimmäkseen roseeviiniä, joka valmistetaan siten, että rypäleiden kuoret ovat käymisessä mukana vain jonkin aikaa, jolloin väriksi muodostuu punertava, ei punaviinin tumma väri. Sana esiintyy myös nimessä "roseepippuri" (= ruusupippuri). Myös ranskanmukaisessa kirjoitusasussa rosé, vaikka sanaa ei enää voikaan pitää sitaattilainana.

rotaatio kierto, (todellisen tai kuvitellun) akselin ympäri tapahtuva pyörimisliike

rotari Rotary International -järjestöön kuuluva mies ¶ Myös alkuperäistä kirjoitusasua "rotary" käytetään. Järjestöön kutsutaan jäseniksi eri alojen vastuullisessa asemassa olevia miehiä, ja se harjoittaa erilaista hyväntekeväisyyttä. Ks. Suomen Rotary.

rotasismi (kielihistoriassa) s-äänteen muuttuminen r-äänteeksi; r-äänteen virheellinen ääntämys, r-virheisyys, ärrävika, sorakielisyys

royalti [rojalti] = rojalti

rubato [rubaatto t. rubáato] rytmisesti vapaasti (esitettävä sävellys) ¶ Sana on periaatteessa sitaattilaina italiasta, ja sananmukainen merkitys on 'ryöstäen'. Tarkoittaa vapaata aikamitan käyttöä, jolloin toisten sävelten saama aika-arvon lisäys ikäänkuin ryöstetään toisilta.

rubiini eräs punainen, arvokas jalokivityyppi

rubriikki otsikko

rubrisoida otsikoida

ruderaatti joutomaa, etenkin eliöiden elinympäristöksi käsitettynä ¶ Maa-alue, joka ei ole ihmisen hyötykäytössä, etenkin aiemmin hyötykäytössä ollut mutta hylätty tai ihmisen rakentamassa ympäristössä oleva käyttämätön alue, esimerkiksi teiden väliin jäänyt alue. Usein tällainen joutomaa muodostaa ympäristön, jossa menestyy monipuolinen, lajistoltaan muusta alueesta poikkeava eliöstö.

rudimentaarinen jäänne-, rudimentti-

rudimentti jäänne, säilymä, esim. surkastuma

rugby [ragbi] anglosaksinen peli, jossa palloa kuljetetaan kantamalla, potkimalla ja heittämällä

ruineerata raunioittaa, saattaa perikatoon ¶ Arkityylinen sana.

ruletti onnenpeli, jossa heitetään kuula pyörivälle numerolevylle ja lyödään vetoa, mihin tai millaiseen numeroon se jää; siinä käytettävä laite

ruljanssi hälinä, hyörinä, touhu ¶ Arkityylinen sana.

rumba eräs Kuubasta peräisin oleva tanssi; arkikielessä myös: kiireinen, usein sekava toiminta, touhu, "pyöritys"

ruminaatio märehtiminen (myös kuvaannollisesti) ¶ Sanaa käytetään eräiden eläinten (märehtijöiden) toiminnasta, jossa kerran nielty ruoka palaa uudelleen pureksittavaksi, mutta lääketieteessä ihmisen vastaavasta toiminnasta (syömishäiriöstä) sekä "henkisestä märehtimisestä", jossa ihminen murehtii ja analysoi asioita.

rupia Intian ja eräiden muiden Aasian maiden rahayksikkö

rupla Venäjän (ja Neuvostoliiton) rahayksikkö ¶ Lyhenne "rpl", kansainvälinen tunnus nykyisin "RUB" (aik. "RUR").

rusetti nauharuusuke, solmuke; sellaista muistuttava liikerata esim. luistelussa

russo- venäläis-, Venäjän

russofobia Venäjän pelko, venäläisten pelko

rusthollari ratsutilallinen

rustholli ratsutila

rutiini tottumuksen tuoma taito; vakiintunut, kaavamainen toimintatapa; tietokoneohjelman aliohjelma t. vastaava ¶ Sanaa käytetään usein kielteisessä merkityksessä kuvaamaan tylsää, kaavamaista työtä tai muuta toimintaa vastakohtana luovuudelle ja monipuolisuudelle.

rutinoitua harjaantua, oppia kokemuksen kautta niin, että toiminta muuttuu rutiiniksi

rykmentti sotavoimien yksikkö, suurin samaa aselajia oleva yksikkö ¶ Rykmentin vahvuus on tyypillisesti noin 3 000 miestä.

rytmi säännönmukainen, toistuva erilaisten vaiheiden vuorottelu

rytmiikka rytmioppi; rytmisyys

rytminen rytmiin perustuva, rytmikäs ¶ Etenkin aiemmin myös muodossa "rytmillinen".

röntgen arkikielessä: röntgentarkastus eli röntgensäteillä tehtävä tutkimus t. sellaisten suorituspaikka; fysiikassa: (röntgen- ja gammasäteilyn) säteilytyksen vanha yksikkö (tunnus R; 1 R = 0,258 mC/kg)

röntgenologi röntgenlääkäri, lääkäri, joka on erikoistunut röntgensäteiden käyttöön lääketieteessä

röntgensäteet lyhytaaltoista (10 pm - 100 nm), läpitunkevaa sähkömagneettista säteilyä

rösti eräs Sveitsistä peräisin oleva perunaruoka