Nykyajan kielenopas, luku 6 Sanojen asu:

Yhteen vai erikseen?

Sisällys:

Tässä käsitellään sanojen kir­joit­ta­mis­ta yh­teen (yhdys­sanak­si) tai erik­seen (sana­lii­tok­si). Useissa tapauk­sis­sa on yh­teen kir­joi­tet­ta­vas­sa ilmauk­ses­sa käytettävä osien välissä yhdys­merkkiä (esi­mer­kik­si ”kuu-ukko”), mutta tätä kä­si­tel­tiin yhdys­merkin käy­tön sään­nöissä.

Yhdyssanasääntöjen merkitys

Jos et kirjoita selviä yhdys sa­no­ja yh­teen, tu­let ker­to­neek­si, että kir­joit­ta­mi­sen mal­li­na­si ovat lähinnä mainos tekstien isku lauseet ja asian tun­te­mat­to­mat kään­nök­set eng­lan­nis­ta. Silloin monet lukijat suh­tau­tu­vat teks­tiin epä luu­loi­ses­ti ja jopa jättävät sen lu­ke­mat­ta huo­non oikein kir­joi­tuk­sen vuoksi.

Edellisessä kappaleessa on kuusi kohtaa, joissa on vir­heel­li­ses­ti kirjoitettu yhdys­sana kahdeksi eri sanaksi. Ne ovat kaikki melko pahoja vir­hei­tä. Jos siis et tunnista niitä kaikkia, niin seu­raa­vas­sa esitettävät perus­asiat yhdys­sanois­ta kannattaa lukea erityisen huolellisesti.

On myös monia aika vähä­pätöi­siä yhdys­sana­kysymyk­siä, kuten se, kir­joi­te­taan­ko ”sen jälkeen” vai ”senjälkeen”. Mutta nekin voivat häiritä joitakin lukijoita, ja lisäksi ne on yleensä helppo välttää tai korjata oiko­luku­ohjel­mil­la. Oiko­luku­ohjelmat eivät kuitenkaan tunnista sellaisia virheitä kuin ”isku lause”, koska molemmat sanat ovat ihan oikein kir­joi­tettuja.

Monet osaavat kyllä välttää sellaisia kirjoitusvirheitä kuin ”tarjous jauhe liha”, mutta kir­joit­ta­vat esimerkiksi ”Bambi elokuva” tai ”Word ohjelma”, joissa on kyse pohjimmiltaan yhtä pahasta virheestä. Monet vain ovat oppineet kirjoittamaan englannin tai muun kielen esi­kuvan mukaan eikä suomen sääntöjen mukaisesti ”Bambi-elokuva” ja ”Word-ohjelma”. Katso myös juttua Kielipoliisi pamputtaa Unix tietokonetta, joka kertoo, miksi ”Unix tietokone” on pahempi kielivirhe kuin ”tarjous jauhe liha”.

Suomen kielessä ei juuri kos­kaan ole perusmuotoista substantiivia toisen sanan mää­rit­tee­nä muuten kuin yhdys­sanassa. Jos muistaa tämän, välttää yleensä häiritsevimmät yhdys­sana­virheet.

Sanojen yhteen ja erikseen kirjoittamista on käsitelty laajasti Kielikello-lehden numeron 4/1996 artikkelissa Yhdyssanat. Siinä esitetään myös näkemys, joka osittain kuvastaa sitä, miksi kielenhuolto on tehnyt asiasta ongelman:

Sanojen yhteen ja erilleen kirjoittaminen ei kuitenkaan ole ”pelkkä oikein­kirjoitus­asia”, vaan se on syvälle kielen olemukseen kuuluva sanarakenne­kysymys. Poh­jim­mil­taan on kyse käsitteen­muodostuksesta, joka kuvastuu kirjoituksessa yh­dek­si sa­nak­si tiivistymisenä ja erillisiksi sanoiksi jakautumisena. Yhdyssanojen avul­la hah­mo­tam­me maailmaa, jäsennämme ympäristöä, luokittelemme sitä kielen keinoin.

Nyrkkisäännöt

Yhdyssana on ilmaisu, jossa yksi sana sisältää osinaan kaksi sanaa. Puhutussa kielessä tätä vastaa se, että yhdyssanan osista vain ensimmäisellä on pääpaino, muilla sivupaino. Tämä johtuu siitä, että suomen kielen rakenne on siinä suhteessa hyvin yksinkertainen, että sanassa on vain yksi pääpaino, ensimmäisellä tavulla.

Vertaa esimerkiksi ilmaisuja työntekijä ja työn tekijä, joista jälkimmäinen tarkoittaa jonkin tietyn työn tekijää. Ensimmäinen on ”yksihuippuinen” eli pääpaino on vain alkutavulla ”työn”. Jälkimmäinen on selvästi ”kaksihuippuinen” eli osien alkutavut ovat yhtä painokkaita, mitä voidaan kuvata näin: työn tekijä.

Yleensä kun ajattelet, miten sanat puheessa lausutaan, voit siis päätellä, kirjoitetaanko yhteen vai erikseen. Jos korva ei sano mitään, kyseessä on luultavasti rajatapaus, jossa virheen tekeminen ei ole kovin vakavaa.

Sellaisissa tapauksissa kuin ”Bambi-elokuva” ei yksihuippuisuus aina ole aivan ilmeistä. Osittain onkin vain sopimuksenvarainen asia, että tällainen erisnimen ja yleisnimen yh­dis­tel­mä käsitetään yhdyssanaksi ja yhdistelmä ”elokuva Bambi” sanaliitoksi.

Tällaiset tapaukset käsitettiin aiemmin usein sanaliitoiksi. E. A. Saarimaa kirjoitti vielä Kielenoppaan 6. painoksessa vuonna 1964: ”Ennen noudatettiin yleisesti sitä tapaa, että käsitettiin sana­liitoiksi sellaiset yhtymät kuin Rein virta, Trasimenus järvi, Kaarle kuningas – –, Nykyään kieli­opit esittävät tällaiset yhtymät yh­dys­sa­noi­na, joissa on käytettävä yhdys­merkkiä: Rein-virta. Eril­leen kirjoit­ta­mis­ta ei kuitenkaan ole pidettävä virheenä.”

Toinen nyrkkisääntö on seuraava: Mitä selvemmin ilmaisun alkuosa tarkoittaa jotakin asiaa yleisesti eikä yksilöityä kohdetta, sitä todennäköisemmin kyseessä on yhdyssana. Täl­lä­kin perusteella on kirjoitettava yhteen työntekijä, kun tarkoitetaan työntekijöitä yleensä, mutta työn tekijä, kun puhutaan siitä, kuka on tehnyt tai tekee jonkin erityisen työn, tie­tyn homman.

Vastaavasti kirjaston hoitaja tarkoittaa yleisesti ihmistä, joka hoitaa kirjastoa, ehkäpä aivan tilapäisesti. Sen sijaan kirjastonhoitaja on ammatti- ja virkanimitys.

Esimerkiksi ilmaisussa huoneenlämpötila ei alkuosa tarkoita mitään erityistä huonetta, vaan mitä tahansa huonetta, asuintilaa yleensä. Kokonaisuutena tämä ilmaisu tarkoittaa asuin­huoneissa tyypillistä lämpötilaa. Myös ilmaisu huoneen lämpötila on täysin mahdollinen, mutta se tarkoittaa jonkin erityisen huoneen lämpötilaa.

Tämä tuote voidaan säilyttää huoneenlämpötilassa.
Voitte mennä huoneeseen U125. Huoneen lämpötila on nyt vain 15 astetta, koska siellä juuri tuuletettiin.

Miksi yhdyssanat ovat vaikeita?

Suomen kielessä on paljon pitkiä sanoja, jotka ovat vaikeita hahmottaa ja lukea. Sanojen yhdistäminen yhdyssanoiksi pahentaa tätä ongelmaa. Myös vieraiden kielten vaikutus tun­tuu. Englannin kielessä on usein sanaliitto (esim. ”fish restaurant”) silloin, kun suo­mes­sa on yhdyssana (esim. ”kalaravintola”).

Lisäksi osa yhdyssanoja koskevista säännöistä on melko mielivaltaisia. Osittain on menty yhteen kirjoittamisen suuntaan kummallisuuksiin asti varsinkin sanoissa, joita halutaan kä­si­tel­lä termeinä, kuten ”harmaanorjanhirvikoira” (aiemmin ”harmaa Norjan hirvikoira”). Myös monet tavalliset sana­yhdistelmät, jotka mielletään kiinteiksi ilmaisuiksi ja usein lau­su­taan yh­dys­sa­no­jen tapaan ja vanhojen sääntöjen mukaan kirjoitettiin yhdyssanoiksi, pi­täi­si nyky­sään­tö­jen mukaan kirjoittaa erilleen. Esimerkiksi ikäänkuin pitäisi kirjoittaa ikään kuin, mutta toisaalta jotenkuten on nykysääntöjen mukaan oikein, vaikka moni sanoo sen (var­sin­kin il­maus­ta painottaessaan) kahtena sanana joten kuten. Tämä on omiaan luomaan epä­var­muut­ta ja kenties myös hälläväliä-asennetta. Kielenhuollon käsikirjassa ilmaistaan tilanteen mieli­val­tai­suus oikeastaan aika selvästi (kohdassa 8.4.9 Erikseen muistettavat):

Suomen kielessä on suuri joukko suhteita osoittavia sanoja, joiden yhteen tai eril­leen kirjoittaminen ei ole selvää. Osa näistä on aikaisemmin ollutkin yhdyssanoja, mutta muuttunut myöhemmin sanaliitoiksi, koska pitkien sanojen määrää on haluttu vähen­tää. Painon kuulosteleminen ei auta näissä tapauksissa: sanaliitossa ikään kuin on vain yksi pääpaino. Liitteiden sijoittamisesta ei ole myöskään hyötyä: uloskinpäin on täysin mahdollinen muoto, vaikka sana kirjoitetaankin yhteen.

Nyttemmin normeja on muutettu niin, että voidaan kirjoittaa myös ulos päin.

Kielitoimiston ohjeessa Yhdyssana vai ei? luetellaan joukko yleisiä sääntöjä ja niiden poik­keuk­sia. Mitään yleistä periaatetta ei esitetä, vaan vain luetelman­omai­ses­ti tyyppi- ja jopa tapauskohtaisia ohjeita. Toisaalta luettelo on hyvä tarkistus­lista niille, jotka jo tuntevat periaatteet.

Joskus yhteen ja erikseen kirjoittamisen välillä on vain sävyero tai eron tekeminen on muu­toin vaikeaa. Kokeneellekin kirjoittajalle tuottavat usein vaikeuksia monet sellaiset il­mauk­set, joissa alkuosa on genetiivissä. Pitääkö kirjoittaa ”tämänkaltainen” vai ”tämän kal­tai­nen”? Entä ”lehmän maito” vai ”lehmänmaito”? Puhutun kielen ilmaukset voidaan usein kä­sit­tää joko yhdys­sanoiksi tai sanaliitoiksi. Joskus tähän sisältyy selvä merkitys­ero, joskus vivahde-​ero, joskus ei mitään muuta eroa kuin kirjoitusasun ero. Useinkaan tällaista asiaa ei edes kannattaisi pysähtyä miettimään, mutta pysähdytään kumminkin.

Vaikeuksia ovat aiheuttaneet myös sellaiset säännöt, joilla on pyritty auttamaan vai­keuk­sis­sa. Monet tuntevat säännön, joka neuvoo kokeilemaan, voiko ensimmäisen sanan perään lisätä -kin-lopun. Jos voi, kyseessä on säännön mukaan sanaliitto, muutoin yhdys­sana. Tämä sääntö luultavasti tuottaa enemmän harmia kuin hyötyä, koska se antaa liian usein väärän vastauksen.

Teknisillä syillä on niilläkin nykyisin jonkin verran vaikutusta kirjoitusasuihin. Oiko­luku­ohjelmat eivät yleensä osaa ilmoittaa virheestä, jos yhdyssana kirjoitetaan erikseen. Teksti­viestiä laadittaessa on usein helpompi kirjoittaa yhdyssanan osat erikseen, koska käytettävä ohjelma tunnistaa osina olevat sanat, mutta ei kokonaisuutta.

Kielentarkistusohjelmien käyttö

Oikolukuohjelmat auttavat myös yhteen tai erikseen kirjoittamisen pulmissa. Yleensä ne kuitenkin osaavat vain huo­maut­taa siitä, että ilmaisua ei kirjoiteta yhteen. Tämä johtuu niiden toimintatavasta, joka pe­rus­tuu ensisijaisesti tekstin käsittelemiseen sana kerrallaan. Tosin ne osaavat tunnistaa myös jotkin tavalliset tilanteet, joissa sanaparin tilalla pitäisi olla yhdys­sana.

Niinpä jos on epävarma siitä, kirjoitetaanko ilmaisu yhteen vai erikseen, kannattaa kokeilla kirjoittaa se yhteen. Jos esimerkiksi kirjoitan ”aniharva” ja Wordin kielentarkistus on käytössä, niin Word huomauttaa sanasta ja antaa pyydettäessä vihjeen siitä, että ”ani harva” olisi oikein. Jos taas kirjoitan ”pois päin”, niin Word kyseisessä toimintatilassa auto­maat­ti­ses­ti korjaa sen sanaksi ”poispäin”. Sen sijaan se ei ehkä huomauta mitään ilmaisusta ”viime aikainen”, koska ”viime” ja ”aikainen” ovat oikein kirjoitettuja suomen sanoja, eikä Wordin kielentarkistusta ole ohjelmoitu tunnistamaan tätä yhdistelmää ja huomaut­ta­maan, että oikea asu on ”viime­aikai­nen”. Tosin riittävän uusi Wordin versio osaa huo­maut­taa tällaisestakin tapauk­ses­ta. Jäljempänä kerrotaan erikseen Wordin oikoluvusta.

Tavallisia tapauksia (tarkistuslista)

Aina ei kielentarkistusohjelmia ole käytettävissä. Lisäksi niissä on joskus virheitä. Silloin voi olla hyötyä seuraavasta listasta, joka vastaa tavallisimpiin kiinteiden sanontojen yhteen tai erikseen kirjoittamisen kysymyksiin. Lyhenne ”(konkr.)” tarkoittaa ilmaisua konkreettisessa merkityksessä, ”(kuv.)” kuvaannollisessa, sanonnan omaisessa merkityksessä. Merkki ”∼” vaihtoehtojen välissä tarkoittaa, että molemmat ovat hyväksyttäviä.

aamunkoi ∼ aamun koi, aikaansaada, aikaansaava, aikaansaamaton, aikaavievä ∼ aikaa vievä, aika lailla, aika tavalla, aina kun, aivan kuin, ajan mittaan, ajan myötä, ajan oloon, ajan tasalla, alaspäin ∼ alas päin, alinomaa, alla mainittu, alla oleva, allapäin ∼ alla päin (kuitenkin vain alla päin mielialasta puhuttaessa), allekirjoittanut, alleviivattu, alun alkaen, alun perin, alun pitäen, ani harva, ani harvoin, ani varhain, ani varhainen, anteeksiannettava, anteeksiantamaton, arvossa pidetty, arvossapito, asiaankuulu­ma­ton ∼ asiaan kuulumaton, asiaankuuluva ∼ asiaan kuuluva, asianmukainen, asiantunteva, avojaloin, avokäsin, avopäin, avosylin;

edellä mainittu, edellä oleva, edeltä käsin, edeltäpäin ∼ edeltä päin, edespäin, edessäpäin ∼ edessä päin, edestakaisin, eespäin, ehdoin tahdoin, eloon jäänyt, ennalta ehkäisevä, ennaltaehkäisy, ennen aikaa, ennenaikainen, ennen kaikkea, ennenkoke­ma­ton ∼ ennen kokematon, ennen kuin, ennenkuulumaton, ennen mainitsematon, ennen muinoin, ennennäkemätön, ennen pitkää, ensi alkuun, ensiapu, ensi askel, ensiasunto, ensiesiintyminen, ensiesiintymä, ensiesittää, ensiesitys, ensihoitaja, ensihoito, ensi hätään, ensi-ilta, ensi-isku, ensi kerralla, ensi kerran, ensi kerta, ensi kertaa, ensikertainen, ensikieli, ensikonsertti, ensikoti, ensikymmen, ensikymmenluku, ensi käden, ensi kädessä, ensikäyttö¨, ensilumi ∼ ensi lumi, ensi luokan, ensi luokka, ensiluokkainen, ensimaito, ensin mainittu, ensi näkemältä, ensioire ∼ ensi oire, ensi osat, ensipainos, ensi parvi, ensipäivänkuori, ensipäivänleima, ensirakastaja, ensirakkaus, ensisijainen, ensi sijassa, ensi silmäyksellä, ensisuoja, ensisynnyttäjä, ensitanssija, ensitanssijatar, ensitieto, ensi tilassa, ensi työkseen, ensi töikseen, ensivaikutelma ∼ ensi vaikutelma, ensivaste, ensivierailu, ensi viikolla, ensi viikko, ensiviulu, ensi vuonna, ensi vuosi, eri aikaan, eriaikainen, eriarvoinen, eri asia, eriasteinen, erihintainen, erikokoinen, eri lailla, erilainen, erimielinen, eri mieltä, erimuotoinen, erioikeus, eripainos (’kausijulkaisun tms. kirjoitus erilliseksi vihkoksi painettuna’), eri painos (’muu painos’), eri paria, eriparinen, eripura, eri suuri, erisuuruus, eri tapaus, eri tavalla, eri tavoin, eritoten, erityyppinen, erivapaus, eronteko ∼ eron teko, esiin tullut, eteenpäin ∼ eteen päin;

harhaanjohtava (kuv.), harhaan johtava (konkr.), henkeäsalpaava ∼ henkeä salpaava, heti kun, hipihiljaa, hissun kissun, huiskin haiskin, hujan hajan, huomioon ottaen, huomioon ottamatta, huomiota herättävä, hyväksi käyttäminen, hyväksikäyttö, hyväntahtoinen, hädin tuskin, hällä väliä;

ikivanha, ikään kuin, ilkialasti ∼ ilki alasti, ilkialaston ∼ ilki alaston, ilman muuta, ilmi elävä ∼ ilmielävä, ilmiriita ∼ ilmi riita, ilmiselvä ∼ ilmi selvä, ilmiselvästi ∼ ilmi selvästi, itse asiassa, itse kukin, itsestään selvä ∼ itsestäänselvä, itsestäänselvyys, itse tehty;

joka ainoa, joka ikinen, joka päivä, jokapäiväinen, joka tapauksessa, jollain tavoin, jompikumpi, jonka jälkeen, jonkin aikaa, jonkin verran, joron jäljillä, jota paitsi, jotenkuten, julkihuuto, julki jumalaton ∼ julkijumalaton, julki juovuksissa, julkilausua, julkipanna, julkipano, julkitulo, juopon tuuri, juurta jaksaen, juurta jaksain, jälkeenjäänyt ∼ jälkeen jäänyt (merkityksissä ’älyllisesti kehitysvammainen’ ja ’epäajanmukainen’ aina yhteen), jälkeenpäin ∼ jälkeen päin, jälkikäteen, järkeenkäypä ∼ järkeen käypä;

kahden kesken, kahdenkeskinen, kahdenistuttava ∼ kahden istuttava, kahden kesken, kahdenkeskinen, kahdenmaattava ∼ kahden maattava, kahtiajakautuneisuus kahtia jakautunut, kahtiajako, kaikenikäinen ∼ kaiken ikäinen, kaiken kaikkiaan, kaikenkaltainen ∼ kaiken kaltainen, kaikenkarvainen ∼ kaiken karvainen, kaiken kattava ∼ kaikenkattava, kaikenkattavasti, kaikenkattavuus, kaikenkirjava, kaikenkokoinen ∼ kaiken kokoinen, kaikenlainen, kaikenmoinen, kaikennäköinen ∼ kaiken näköinen, kaikensuuruinen ∼ kaiken suuruinen, kaikentyyppinen ∼ kaiken tyyppinen, kaikenvärinen ∼ kaiken värinen, kaikin mokomin, kaikin puolin, kaikinpuolinen, kaksi kertaa, kaksin kerroin, kaksin käsin, kaksinkertainen, kaksin verroin, kalmankalpea ∼ kalman kalpea, kantaa ottava, kasvojenkohotus ∼ kasvojen kohotus, kaupan päälle, kaupanpäällinen, kautta aikojen, kerta kaikkiaan, kertakaikkinen, kesken jäänyt, kesken kaiken, kiikun kaakun, kipin kapin, kiven kovaan ∼ kivenkovaan, koko ajan, kokoillan (elokuva), koko lailla, korviavihlova ∼ korvia vihlova, kotiinpäin ∼ kotiin päin, kotoapäin ∼ kotoa päin, kotonapäin ∼ kotona päin, kouraantuntuva, kouriintuntuva, kovaksikeitetty ∼ kovaksi keitetty (konkr. merkityksessä aina yhteen), kummin päin ∼ kumminpäin, kuolemaantuomittu ∼ kuolemaan tuomittu, käsi kädessä, käsin kirjoitettu, käsin kosketeltava, käsin tehty, käänteentekevä;

lainkohta ∼ lain kohta, loppujen lopuksi, lukuun ottamatta, luoksepääsemätön, luotaantyöntävä, läpiajo, läpikotaisin, läpikulku, läpikuultava, läpikäydä. läpikäynti, läpikäyvä, läpilyönti, läpimeno, läpinäkyvä, läpipääsy, läpitunkematon, läpitunkeva, läsnä oleva, läsnä ollessa, läsnäolija, läsnäolo;

maanmainio ∼ maan mainio, maanosa (esim. Eurooppa, Aasia), maan osa (osa jotain maata), melko lailla, mieleen jäävä, mielin kielin, mielin määrin, minkälainen, minkä takia, minkä tähden, minkä vuoksi, minnepäin ∼ minne päin, missäpäin ∼ missä päin, mistäpäin ∼ mistä päin, mitenkuten, mitenpäin ∼ miten päin, mitä varten, monin verroin, mitä varten, moukan tuuri, muitta mutkitta, mukaan lukien, mukaan luettuna, mukaansatempaava, mukkelis makkelis, mullin mallin, muunlainen, muun muassa;

naistenmies ∼ naisten mies, neuvoa-antava ∼ neuvoa antava, niinpäin ∼ niin päin, niin ikään, niin kauan kuin, niin kuin, niin kutsuttu, niin ollen, niin pian kuin, niinpäin ∼ niin päin, niin sanottu, niin sanotusti, nimenomaan, nipin napin, nurin kään­net­ty, nurinpäin ∼ nurin päin, näin ollen, näinpäin ∼ näin päin;

ohi menevä (konkr.), ohimenevä (kuv.), ohimennen, oikeinpäin ∼ oikein päin, olemassa oleva, olemassaolo,  omin luvin, omin päin, omin neuvoin, omin päin, omin voimin. osaa ottava (’osallistuva’), osaaottava (’myötätuntoinen’), osanottaja, osanotto;

pahnanpohjimmainen, paikan päällä, paikka paikoin, paik­kan­sa­pi­tä­mä­tön ∼ paik­kan­sa pi­tä­mä­tön, paik­kan­sa­pi­tä­vä ∼ paik­kan­sa pi­tä­vä, palavakivi ∼ palava kivi, parisataa ∼ pari sataa, periksi antamaton ∼ periksiantamaton, perin juurin, perinpohjainen, perin pohjin, perästäpäin ∼ perästä päin, pienen pieni (∼ pienenpieni?), pikkuhiljaa ∼ pikku hiljaa, pikkujuttu ∼ pikku juttu, pikkutyttö ∼ pikku tyttö, pilkkopimeä, piripintaan, poikkipuolin, poikkipäin, poikkiteloin, pois lukien, poispäin ∼ pois päin, poissa oleva (konkr.), poissaoleva (’ajatuksiinsa vaipunut’), poissaolo, pois sulkien, puheena oleva, puoleltapäivin ~ puolelta päivin, puolikymmentä, puolipäivä, puolisataa, puolituhatta, puoli tusinaa, putipuhdas, päinvastainen, päinvastoin ∼ päin vastoin, päällekäyvä, päälläpäin ∼ päällä päin, päältäpäin ∼ päältä päin, päätä pahkaa;

rahanarvoinen ∼ rahan arvoinen, ripirinnan, ristiin rastiin, ritirinnan, rutikuiva;

salassa pidettävä, samalla lailla, samamerkityksinen, samanaikainen ∼ saman aikainen, saman alan, samanarvoinen ∼ saman arvoinen, samanhenkinen ∼ saman henkinen, samanhetkinen ∼ saman hetkinen, samanhintainen ∼ saman hintainen, samanikäi­nen ∼ saman ikäinen, samankaltainen ∼ saman kaltainen, samankeskinen, samankokoinen ∼ saman kokoinen, samankorkuinen ∼ saman korkuinen, samanlaatuinen ∼ saman laatuinen, samanlainen, samanmallinen ∼ saman mallinen, samanmerkityksinen ∼ saman merkityksinen, samanmerkkinen ∼ saman merkkinen, samanniminen ∼ saman niminen, samannäköinen ∼ saman näköinen, samanpituinen ∼ saman pituinen, samanpäiväinen ∼ saman päiväinen, samansisältöinen ∼ saman sisältöinen, samantekevä, saman tien, saman verran, sanoin kuvaamaton, satatuhatta ∼ sata tuhatta, selvin päin, sen jälkeen, senkaltainen ∼ sen kaltainen, sen sijaan, sen takia, sentapainen ∼ sen tapainen, sentyyppinen ∼ sen tyyppinen, sen tähden, sen verran, sen vuoksi, sielläpäin ∼ siellä päin, siellä täällä, sieltäpäin ∼ sieltä päin, sieltä täältä, sikin sokin, silloin kun, silloin tällöin, sillä aikaa kun, sillä lailla, sillä puolella, sillä puolen, sillä tavoin, sillä välin, silmiinpistävä, silminnähden ∼ silmin nähden, silminnähtävä, silmällä pitäen, silmänkantama, silmäänpistävä, sinnepäin ∼ sinne päin, sinne tänne, sisäänpäin ∼ sisään päin, sitten kun, sitä kautta, sitä mukaa, sitä paitsi, sitä varten, sitä vastoin, sivumennen, suin päin, suomen kieli, suomenkielinen, suoraa päätä, supisuomalainen, suuntaa antava, suuren suuri (∼ suurensuuri?), suurin osa, suurin piirtein, suussasulava ∼ suussa sulava, sydäntäsärkevä  ∼ sydäntä särkevä, sävy sävyyn, säälinsekainen ∼ säälin sekainen;

taaksepäin ∼ taakse päin, takanapäin ∼ takana päin, tavanmukainen, tavanomainen, tavan takaa, tervanjuonti ∼ tervan juonti, tervemenoa ∼ terve menoa, tervetuloa, tervetullut, tieten tahtoen, tipotiessään, toden teolla, todentuntuinen ∼ toden tuntuinen, toimeenpaneva, toimeenpano, toisin kuin, toisinpäin ∼ toisin päin, toisin sanoen, toisin sanottuna, toissapäiväinen, toissa päivänä, toissa talvena, toissa vuonna, toista sataa ∼ toistasataa, totta kai, tuiki tarpeellinen, tuiki tarpeeton, tuiki tavallinen, tuiki tärkeä, tuolla puolella, tuolla puolen, tuonnepäin ∼ tuonne päin, tuota pikaa, tuskanhiki ∼ tuskan hiki, tyhjänpuhuja ∼ tyhjän puhuja, typötyhjä, työn alla, tähän asti, tähänastinen, tällä hetkellä, tällä kertaa, tällä lailla, tällä puolella, tällä puolen, tällä tavoin, tämän jälkeen, tämän vuoksi, tänne asti, tännepäin ∼ tänne päin, tänä kesänä, tänä päivänä, täpötäysi, tätä nykyä, täysikuu ∼ täysi kuu, täysinpalvellut ∼ täysin palvellut, täälläpäin ∼ täällä päin, töin tuskin;

ulkoapäin ∼ ulkoa päin, ulospäin ∼ ulos päin, umpikiero, umpimähkään, upouusi, uppo-outo, uraauurtava, uudenaikainen, uudenkarhea, uudenlainen, uudenmallinen, uudentyyppinen, uudenvuodenpäivä, uusikuu ∼ uusi kuu, uusivuosi (vuodenvaihde t. uudenvuodenpäivä), uusi vuosi (vastakohtana vanhalle vuodelle);

valantehnyt ∼ valan tehnyt, vanhanaikainen, vanhojenpäivä ∼ vanhojen päivä, vanhojentanssit ∼ vanhojen tanssit, varta vasten, vartavastinen, varteenotettava ∼ varteen otettava, varteenotto, vastaansanomaton, vastaantuleva ∼ vastaan tuleva, vastaleivottu (konkr. merkityksessä myös: vasta leivottu), vastanainut, vastavalittu, vastavalmistunut, vastedes, vastikään, ventovieras, veronluonteinen ∼ veron luonteinen, vettähylkivä ∼ vettä hylkivä, vieri vieressä, vihdoin viimein, vihonviimein, vihonviimeinen, vihoviimein, vihoviimeinen, viimeaikainen, viime aikoina, viime hetkellä, viime kerralla, viimekertainen, viimeksi mainittu, viime kuussa, viime kädessä, viime näkemän, viime tinkaan, viimeviikkoinen, viime viikolla, viime vuodet, viime vuonna, viimevuotinen, viinaan menevä, vinksin vonksin, virkaa toimittava, voimaan tuleva, voimaan tullut, voimaantulo, voimassa oleva, voimassaolo, vuoden mittaan, vuoron perään, vähän väliä, väärin päin ∼ väärinpäin;

yhdentekevä, yhtaikaa, yhteen kuuluva (∼ yhteenkuuluva?), yhteen menoon, yhteensopiva ∼ yhteen sopiva, yhteensopimaton ∼ yhteen sopimaton, yhtä aikaa, yhtäaikainen, yhtä hyvin, yhtä kaikki, yhtäkkiä, yhtä kuin, yhtä lailla, yhtä mittaa, yhtäpitävä, yhtä päätä, yhtä suuri, yksinomaan, yleisesti ottaen, ylhäältäpäin ∼ ylhäältä päin, ylitse jäänyt, ylitsepääsemätön ∼ ylitse pääsemätön, ylitsevuotava, yllin kyllin, yllä mainittu, yllä oleva, yltä päältä, ylösalaisin, ylös alas, ylöspäin ∼ ylös päin, ympäripäissään ∼ ympäri päissään, ynnä muut, ypöyksin, yötä päivää;

äsken mainittu ∼ äskenmainittu

Aiemmin ilmaus ”päinvastoin” suositeltiin yksiselitteisesti kirjoitettavaksi yhteen. Nykyisen kannanoton mukaan myös ”päin vastoin” on sallittu. Saman kannanoton mukaan myös ”pikku hiljaa” on sallittu. Yhteen kirjoittaminen on edelleen mahdollista ja käytännössä järkevääkin, etenkin kun kyseessä ovat kiinteät, merkitykseltään erikoistuneet ilmaukset. Kannanotossa on myös toisensuuntainen muutos normeihin: aiemmin piti kirjoittaa erikseen ”itsestään selvä”, nyt myös ”itsestäänselvä” on sallittu.

Wordin kielentarkastus saattaa huomauttaa joistakin yhteen kirjoitetuista muodoista, jotka ovat normien mukaan sallittuja tai jopa ainoita mahdollisia. Se ei siis ole erehtymätön, vaikka tunteekin tavallisimmat tapaukset.

Lisää yleisiä periaatteita

Jälkiosana verbinjohdos, kuten -minen

Kielitoimiston ohjeen Yhdyssana vai ei: maastamuutto vai maasta muutto? lyhyt versio on:

Kun sanajonon ensimmäinen osa on ns. paikallissijassa (maasta, maahan) ja jälkiosa on verbistä muodostettu sana (muutto), kokonaisuus voidaan kirjoittaa yhteen. Tällöin kyseessä on usein jonkin erikoisalan vakiintunut ilmaus, termi:
maastamuutto, maahanmuuttaja
Verbistä muodostetut -minen-loppuiset sanat kirjoitetaan kuitenkin tavallisesti erilleen:

maasta muuttaminen, osastolta poistuminen

Jonkin verran on myös yhdyssanoiksi kirjoitettavia -minen-loppuisia termejä, kuten työssäoppiminen.

Esimerkkinä mainittu työssäoppiminen on koulutus­alan termi, joka ei tarkoita työssä oppi­mis­ta yleisesti, vaan määrätyn laista ammatilliseen koulutukseen kuuluvaa opiskelun osaa. Sana esiintyy haku­sanana Kieli­toimiston sana­kirjassa, jota muutenkin voi käyttää sen rat­kai­se­mi­seen, kirjoitetaanko -minen-loppuinen sana yhteen edeltävän sanan kanssa.

Vaikka ohjeet ovat melko selviä, niiden sovel­ta­mi­nen vaatii sen tietämistä, että infinitiivejä ja partisiippeja ei tässä yhteydessä pidetä verbin­johdok­si­na, vaan verbin­muotoina, jolloin niihin sovelletaan seuraavan kohdan sääntöjä. Seuraava esimerkki havainnollistaa sitä, että olennaisesti samaa tar­koit­ta­vis­ta il­mauk­sis­ta pitää usein toinen kirjoittaa erikseen, toinen yhteen, koska kieli­opillinen ra­ken­ne tulkitaan erilaiseksi.

läsnä oleva [jälkiosa partisiippi]
läsnäolija [jälkiosa substantiivinen verbinjohdos]

Ohjeet ovat melko epämääräiset, koska niiden mukaan yhdyssanoiksi kirjoitetaan ”termejä” ja ilmauksia, joilla on ”vakiintunut merkitys”. Useinkaan kyse ei ole termistä eikä sellaisesta ilmauksesta, jolle olisi vakiintunut osien merkityksistä poikkeava merkitys, vaan pikem­min­kin usein käytetyistä ilmauksista, fraaseista. Esimerkiksi biologiassa käytetty solunjakautuminen tarkoittaa vain sitä, että solu jakautuu, mutta se on silti Kielitoimiston sanakirjassa haku­sana­na (ja se on siksi parasta kirjoittaa yleensä yhteen).

Yhdysverbien johdoksia ei tulkita yhdys­sanoiksi, vaan ne kirjoitetaan yhteen, myös -minen-johdokset. Joissakin tapauksissa ilmauksen voi tulkita (ja lausua) kahdella tavalla, jotka johtavat eri kirjoitus­asuihin.

ristiinnaulitseminen [johdos verbistä ristiinnaulita]
toimeenpaneminen [johdos verbistä toimeenpanna]
toimeen paneminen [sanaliitto; vrt. panna toimeen]

Tosin on esitetty (ks. Lisähuomautuksia tulkinnanvaraisuudesta), että vain yhteen kirjoittaminen tulee kyseeseen silloin, kun sana­liiton ohella on käytössä vastaava yhdys­sana. Siis koska on olemassa verbi toimeenpanna, tulisi toimeen­paneminen tämän mukaan aina kirjoittaa yhteen. Toisaalta tällaiset ilmaukset ovat harvinaisehkoja; on tavallisempaa kirjoittaa toimeenpano.

Jälkiosana infinitiivi tai partisiippi

Mitä infinitiivit ja partisiipit ovat?

Verbien infinitiiveistä ovat yhdyssana­sääntöjen kannalta olennaisia lähinnä sentyyppiset kuin tehden, tehdessä ja tekemättä. Muiden infinitiivien, kuten tehdä ja tekemällä, kirjoittaminen erilleen on yleensä selvää, paitsi joidenkin yhdysverbien osalta.

Suomen kielen infinitiivien luetteloissa saatetaan mainita -minen-loppuisia muotoja, mutta tällöin kyse on sellaisista tapauksista kuin sinun on tekeminen. Yleisesti tekeminen-tyyppiset sanat tulkitaan verbin johdoksiksi, ei taivutus­muodoiksi, ja niitä koskevat edellisessä kohdassa kuvatut säännöt.

Verbin tehdä partisiippeja ovat tekevä, tehnyt, tehtävä, tehty ja tekemätön. (Niin sanotut agenttipartisiipit, kuten tekemäni, ovat ongelmattomia: ne kirjoitetaan aina erilleen.)

Pääsääntönä erilleen kirjoittaminen

Kielitoimiston ohjeessa Yhdyssana vai ei: poissa oleva vai poissaoleva? tarkoitetaan ilmauksia, joiden jälkiosa on infinitiivi tai partisiippi. Ohjeen lyhyt versio on:

Sellaiset sanaparin jälkimmäiset osat kuin oleva, mainittu, ollessa, ottaen, ottamatta kirjoitetaan edeltävästä sanaparin osasta yleensä erilleen:
läsnä oleva, läsnä ollessa, edellä mainittu, lukuun ottamatta

Epäselvä poikkeussääntö

Edellä mainitun ohjeen pitempi versio lisää seuraavan:

Kun kokonaisuuden merkitys on erikoistunut tai muuttunut kuvalliseksi, sanat kirjoitetaan yleensä yhteen:
silmäänpistävä yksityiskohta
asiantunteva henkilöstö
päällekäyvä puhetapa
poissaoleva katse
kuolemaantuomittu
asiaankuulumaton ja paikkansapitämätön väite

On jossain määrin erikoinen tulkinta, että kuolemaan­tuomittu olisi erikoistunut tai kuvallinen. Kielitoimiston sanakirjan mukaan ilmaus voidaan kirjoittaa myös kahdeksi sanaksi. Sen mu­kaan myös asiaankuulumaton voidaan kirjoittaa erikseen. Muutoinkaan ohjetta ei pidä ottaa liian vakavasti. Kielitoimiston sanakirjassa on esimerkiksi sana aikaansaamaton, vieläpä ilman mainintaa erikseen kirjoittamisen mahdollisuudesta; merkitys on kuitenkin yksin­kertaisesti ’joka ei saa aikaan’ ilman mitään kuvaannollisuutta tai erikoistuneisuutta.

Jos ilmauksen jälkiosa on infinitiivi tai partisiippi, se kirjoitetaan aina yhteen, jos koko­nai­suu­den merkitys on selvästi kuvaannollinen tai erikoistunut (termimäinen). Lisäksi on tapauksia, joihin yhteen kirjoittaminen on vakiintunut tai ainakin sallittu tapa, joka mainitaan sana­kirjoissa. Muutoin on varminta kirjoittaa infinitiivi tai partisiippi erilleen.

Lisähuomautuksia tulkinnanvaraisuudesta

Edellä mainittuja sääntöjä erikseen kirjoittamisesta ei useinkaan noudateta. Esimerkiksi ”olemassaoleva” lienee jopa yleisempi asu kuin normin mukainen ”olemassa oleva”. Tähän vaikuttaa osittain se, että sana ”olemassaolo” kirjoitetaan normin mukaankin yhteen. Toinen syy on, että sana koetaan kiinteäksi ilmaukseksi, ja erikseen kirjoittaminen korostaisi jälki­osaa liiaksi.

Myös merkityksen muuttuminen tai vaihtelu näyttää vaikuttavan siihen, kirjoitetaanko ilmaus yhdeksi sanaksi. Ohje ei ehkä tarkoitakaan niinkään vakiintuneita ilmauksia (onhan esimerkiksi ”näin ollen” hyvinkin vakiintunut) vaan sellaisia, joiden merkitys ei selity osien merkitysten perusteella.

Terho Itkosen Uusi kieliopas esittää asian hiukan toisin, laajemmin, ja edellä lainattu ohje vaikuttaa siitä tiivistetyltä. Ensimmäisen ohjeen alku on aivan sama, joskin esimerkkejä on enemmän, myös silmällä pitäen, arvonsa tunteva, ennalta ehkäisevä (tämä kirjoitetaan ny­kyi­sin paljon useammin yhteen kuin erikseen), korvia vihlova, maata viljelevä, poissa oleva (tämä kirjoitetaan yleensä yhteen ainakin kuvaannollisessa merkityksessä ja fraasissa tuomita poissaolevana; Kielitoimiston sanakirjassa ei yhdyssanan poissaoleva kohdalla edes ole mainintaa, että voisi kirjoittaa erikseenkin), vettä hylkivä (Kielitoimiston sanakirjan mukaan myös yhdyssana mahdollinen), virkaa toimittava, voimaan tuleva, kahden maattava (sana­kirjas­sa myös yhdyssanana), eloon jäänyt (kirjoitetaan hyvin usein yhteen substantiivin luonteisesti), kahtia jakautunut (käytännössä useammin yhteen kuin erikseen kirjoitettuna), arvossa pidetty, käsin kirjoitettu, nurin kään­net­ty, ennen mainitsematon. Itkonen muotoilee poikkeuksen merkitykseen liittyväksi ja luettelee paljon enemmän esimerkkejä:

Yhdyssanoiksi käsitetään tapaukset, joiden merkitys on erikoistunut, esim. ohi­men­nen; asiaankuuluva, asiantunteva, henkeäsalpaava, kouraantuntuva, käänteentekevä, luotaantyöntävä, läpitunkeva, mukaansatempaava, ohimenevä ’tilapäinen’, paik­kan­sa­pi­tä­vä, samantekevä, silmäänpistävä ’erikoinen, huomiota herättävä’, uraauurtava, viinaanmenevä, yhtäpitävä; silminnähtävä; asiaankuulumaton, ennennäkemätön, luoksepääsemätön, läpitunkematon, vastaansanomaton. Jos sanaliiton rinnalla on yhdysverbi (esim. saada aikaan = aikaansaada – –), kirjoitetaan vastaavat infinitiivit ja partisiipit yhdyssanoiksi, esim. hallituksen aikaansaamat uudistukset, sopimusta irtisanottaessa, läpikäydyt tekstit, eilen vastaanotettu lähetystö.

Vasta ’juuri, äsken’ kirjoitetaan partisiipin kanssa selvyyden vuoksi yhteen, esim. vastaleivottu, vastavalmistunut.

Esimerkiksi sanoista asiaankuuluva ja henkeäsalpaava Kielitoimiston sanakirja kuitenkin sanoo, että ne voidaan kirjoittaa myös erikseen. Toisaalta siinä on viinaan menevä vain erikseen kirjoitettuna. Siinä on myös sanasta vastavalittu sanottu, että se voidaan konkreettisessa merkityksessä kirjoittaa myös kahdeksi sanaksi.

Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas muotoilee poikkeuksen näin: ”Kun kokonaisuuden merkitys kiteytyy tai muuttuu kuvalliseksi, sanat kirjoitetaan yleensä yhteen.”

Ohjeissa ei mainita ilmausta yhteenkuuluva, joten ilmeisesti olisi kirjoitettava yleis­peri­aat­teen mukaisesti yhteen kuuluva. Merkitystä ei voine pitää kuvaannollisena, koska se vastaa ilmauksen kuulua yhteen merkitystä. Kuitenkin Kielikello-lehdessäkin esiintyy kahdesti sana yhteenkuuluva.

Ilmaukselle silminnähtävä on Kielitoimiston sana­kirjassa vain tämä yhteen kirjoitettu asu, vaikka sen merkityksiksi mainitaan sekä ’silmillä nähtävä, nähtävissä oleva’ (siis konk­reet­ti­nen ja sanan­mukainen merkitys) että ’ilmeinen, selvä, (selvästi) havaittava, huomattava’ (siis laajempi, abstraktimpi merkitys).

Ohjeissa on siis melko lailla tulkinnanvaraa. Niiden muotoilujen vaihtelu heijastaa sitä, että mitään selvää linjaa ei ole. Erikseen kirjoittaminen on yleinen sääntö, ja siihen on joukko poikkeuksia melko mielivaltaisesti. Hyvä yleissääntö on, että ei kirjoiteta sanoja yhteen, jos siihen ei ole hyvää syytä. Toinen, osittain eri suuntaan vievä periaate on, että jos yleinen käytäntö on selvästi asettunut johonkin, siitä ei juuri kannata poiketa. Kielen kehitys, kuten uusien ilmaisutarpeiden syntyminen, voi myös muuttaa sitä, mitkä ilmaukset on aihetta kirjoittaa yhteen.

Esimerkiksi ”olemassaoleva” (joka on nykysääntöjen mukaan väärä kirjoitus­asu) ei useinkaan tarkoita ’sellainen, joka on olemassa, eksistoiva’, vaan pikemminkin ’nykyinen’ tai ’todellinen’ vastakohtana tulevalle tai toivotulle. Mallin on osittain tarjonnut englanti, jossa voidaan sanoa ”existing customers”, joka helposti kään­ne­tään sananmukaisesti ”olemassa­ole­vat asiakkaat” eikä sujuvammin ”nykyiset asiakkaat”. Toisaalta sujuvampi ilmaus ei oikein sovi puhuttaessa menneisyydestä tai tulevaisuudesta. Täten ”olemassaoleva” tuntuisi täyttävän ilmaisu­tarpeen, johon on vaikea vastata muutoin, ja yhteen kirjoittaminen on ehkä omiaan hiukan etäännyttämään sanan­mu­kai­ses­ta ole­mas­sa­oloa tarkoittavasta merkityksestä.

Alkuosana taipumaton adjektiivi

Kielitoimiston ohjepankin sivu Yhdyssana vai ei: ensirakkaus vai ensi rakkaus? antaa seu­raa­van tulkinnan­varaisen ohjeen:

Sanat ensi, viime ja eri – – muodostavat substantiivin kanssa yhdyssanan silloin, kun kyseessä on merkitykseltään eriytynyt substantiivi (esim. ensi-ilta) tai -inen-lop­pui­nen adjektiivi (viimeviikkoinen). Muuten ne kirjoitetaan määrittämästään sanasta erilleen.

Sanoja ensi, viime ja eri pidetään kieli­oppien perinteessä adjektiiveina, vaikka niiltä puuttuu adjektiivien keskeisiä ominaisuuksia kuten taivutus (sija, luku) ja vertailu­asteet. Niitä voisi pitää pikemminkin taipumattomina etumääritteinä. Tällöin on ymmärrettävää, että niitä koskevat osin eri säännöt kuin (tavallisia) adjektiiveja.

Esimerkkisanassa ensi-ilta sana ensi on kyllä toisessa perus­merkityksessään ’ensimmäinen’, mutta yhdys­sana voidaan tulkita merkitykseltään erikoistuneeksi: se ei tarkoita iltaa, vaan näytelmän tms. ensimmäistä esitystä. Vaikeammin selitettävä on ensiesitys, joka esiintyy Kieli­toimiston sana­kirjassa, vieläpä ilman mainintaa erikseen kirjoittamisen mahdollisuudesta.

Sanasta ensi ohje sanoo lisäksi: ”Termit (merkityksessä ’ensimmäinen’) sekä muut mer­ki­tyk­sel­tään eriytyneet substantiivit yhteen”. On kuitenkin vaikea nähdä, miksi ohjeissa yhteen kirjoitetut ilmaukset, kuten ensirakkaus, olisivat enemmän termejä kuin esimerkiksi Koti­maisten kielten keskuksen teksteissä käytetty ilmaus ensi tavu (’sanan ensimmäinen tavu’). Siksi tämän oppaan tarkistuslistaan on otettu laajasti ensi-alkuisia ilmauksia, jotka eri normi­lähteiden mukaan kirjoitetaan yhteen. Ensi-alkuisten ilmausten kirjoittamisen ohjeet ovat jossain määrin muuttuneet; ks. kuvausta Suomen kielen normien muutoksia: Ensirakkaus ← ensi rakkaus yms..

Sanaa eri koskee vastaava huomautus, joskin yhteen kirjoitettavia sen ja substantiivin yhdistelmiä on vain muutama. Sen sijaan sana viime kirjoitetaan aina erilleen seuraavasta substantiivista.

Ohjeen mukaan ensi, viime ja eri kirjoitetaan aina yhteen seuraavan -inen-loppuisen sanan kanssa. Tämä poikkeaa tapauksista, joissa alkuosa on genetiivissä oleva adjektiivi, jolloin erikseen kirjoittaminenkin on mahdollista. Voidaan kirjoittaa samanaikainen tai saman aikainen, mutta vain eriaikainen.

Alkuosana vahvistava adverbi

Sellaisia sanoja kuin ani ja typö käytetään vahvistamaan seuraavan sanan merkitystä, eikä niillä ole itsenäistä merkitystä eikä muuta käyttöä. Tällaista niin sanottua vahvistavaa adverbia käytetään yleensä vain yhden tai muutaman harvan sanan kanssa.

Vahvistavan adverbin ja sen pääsanan yhdistelmä ääntyy yleensä niin, että siinä on vain yksi pääpaino. Tämän takia kielen sääntöihin on otettu, että tällaiset ilmaukset kirjoitetaan yhdyssanoiksi, esimerkiksi typötyhjä. Käytännössä erikseen kirjoittaminen, kuten typö tyhjä, ja ehkä sen mukainen painottaminenkin on melko tavallista.

Poikkeuksen muodostavat sanat ani ja tuiki, joka kirjoitetaan erilleen, esimerkiksi ani harva ja tuiki tarpeellinen.

Kohdassa Tavallisia tapauksia on lueteltu yleiskielen ilmaukset, joissa esiintyy tässä tarkoitetun kaltainen vahvistava adverbit.

Alkuosa yhdyssanamuodossa

Usein ilmaisun paljastaa yhdyssanaksi jo se, että sen alkuosa on erityisessä yhdyssana­muo­dos­sa. Esimerkiksi ”hevosmies” on yhdyssana, koska sana ”hevonen” esiintyy muodossa ”hevos-” vain yhdyssanoissa. Yhdyssanamuodoista, jotka eivät lainkaan esiinny itsenäisinä sanoina, tavallisimpia ovat -s-loppuiset muodot sanoista, joiden perusmuodon loppu on -nen. Niitä on paljon muitakin; ks. sivua Suomen kielen yhdyssana­muodot (kompositiivit).

uutisotsikko
asuinpaikka
keltakukkainen
ulkotila

Alkuosana erisnimi tai erikoismerkki tai -merkintä

Jos ilmaisun alkuosana on perusmuotoinen erisnimi, lyhenne, koodi, symboli tms., niin ilmaisu kirjoitetaan yhdyssanaksi, jossa käytetään yhdysmerkkiä. Monet alkujaan eris­nimi­alkuiset ilmaukset (esim. ”ranskanleipä”, ”dieselmoottori”) kuitenkin tulkitaan va­kiin­tu­neik­si termeiksi, jotka kirjoitetaan kokonaan yhteen; ks. kohtaa Erisnimialkuiset ilmaisut.

Windows-järjestelmä
RF-tunniste
printf-funktio
Anna cd- ja ls-komento.
@-merkki
Piirrä jana P-pisteestä Q-pisteeseen.

Jos ilmaisun toinen osa on jonkin asian nimi tai symboli ja toinen osa on sen luokkaa kuvaava yleisnimi, voi käyttää vaihtoehtoisesti myös sanaliittoa. Silloin erisnimenomainen ilmaisu on yleisnimen jäljessä ja usein erityisellä tavalla kirjoitettu, esim. lainausmerkeissä. Tämä menettely on usein kätevä etenkin silloin, kun nimi on pitkä tai luetellaan monia nimiä. Vrt. kohtaan Taivutuksen välttäminen.

funktio printf
Anna komennot cd ja ls.
merkki ”@”
Piirrä jana pisteestä P pisteeseen Q.

Jos yhdyssanan alkuosa on monikkomuotoinen erisnimi, käytäntö vaihtelee. Kirjoitetaan ”Jokerit-fani” tai ”Jokeri-fani” tai jopa ”jokerifani”. Kielen normeissa ei liene otettu kantaa asiaan. Yksikön käyttö on sikäli luonnollista, että yhdyssanan alkuosana myös muutoin aina monikolliset yleissanat ovat yksikkömuotoisia, esimerkiksi ”häät”, mutta ”hääpäivä”. Toisaalta erisnimen helppo tunnistettavuus voi olennaisesti riippua sen monikollisuudesta. Joka tapauksessa kannattaa muistaa sellaiset ongelmattomat vaihtoehdot kuin ”Jokerien fani” tai ”Jokerien kannattaja”.

Sanaliiton johdos

Jos ilmaisusta on muodostettu johdos eli johdettu uusi sana liittämällä siihen pääte (esim. -nen), kyseessä yhdyssana, vaikka alkuperäinen ilmaisu olisi sanaliitto.

suomen kieli
suomenkielinen
viisi vuotta
viisivuotias
Pekka Lipponen
pekkalipposmainen

Alkuosana sanaliitto

Jos sanaliitto otetaan taipumattomana yhdyssanan alkuosaksi, niin yleensä säilytetään sanan­välit ja lisätään yhdysmerkki jälkiosan eteen. Ks. kohtaa Sanaliiton ja sanan yhdistelmä.

tartu hetkeen -asenne

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaassa mainitaan kuitenkin esimerkki ”Liisan-päiväkahvi”, vaikka toisaalta kirjoitetaan ”Liisan päivä”. Oppaasta ei ilmene, missä tapauksissa tätä mallia sovelletaan, mutta ilmeisesti se on tarkoitettu vain tilanteisiin, joissa alkuosa on nimipäivän nimitys. Toisaalta Kielikellossa 1/2010 kirjoitetaan, hyvin järkevän tuntuisesti (artikkelissa Iloista Tiinan päivää!): ”Suomen kielen lautakunta katsoi 1989, että yhtenäiseen käytäntöön päästään varmimmin, kun merkkipäivien nimissä erisnimi kirjoitetaan isolla. Jos ilmaukseen kuuluu päivä-sana, kirjoitetaan osat erikseen: siis Tiinan päivä, Kalevalan päivä, Liisan liukkaat. – – Kun kutsutaan kahveille, kirjoitetaan kaikki osat erikseen: Tervetuloa Tiinan päivän kahveille!

Termien tekeminen yhdyssanoiksi

Mitä selvemmin on kyse termistä eli jollekin asialle annetusta erityisestä nimityksestä, sitä yleisemmin pyritään nykyisin muodostamaan ja käsittämään se yhdyssanaksi. Tämä on osittain valitettavaa, mutta se on vallitseva käytäntö nimeämistyössä.

punakärpässieni [aiemmin: punainen kärpässieni]
harmaanorjanhirvikoira [aiemmin: harmaa Norjan hirvikoira]

Suomen kielessä on vanhastaan käytetty sentapaisia ilmaisuja kuin ”punainen kärpässieni” ja ”harmaa Norjan hirvikoira”. Kielenhuolto on kuitenkin jo vuosien ajan ollut sellaisella linjalla, että termin luonteiset, kiinteästi yhteen kuuluvat, yhtä käsitettä tarkoittavat sanat kir­joi­te­taan yhteen, esimerkiksi ”harmaanorjanhirvikoira”, koska kyse on koirarodun nimestä. Usein tämä on vaatinut muitakin muutoksia ilmaisuun, esimerkiksi ”punakärpässieni”.

Yhteen kirjoittamisen vaatiminen on aiheuttanut paljon ongelmia. Yksi niistä on, että se rikkoo kielikorvaa vastaan. Käytännössä esimerkiksi lintulajin nimi ”uuden­kaledonian­lepinkäis­monarkki” varmaankin luetaan kahtena ellei kolmenakin sanana, siis niin, että siinä on useita pääpainoja. Näin pitkissä sanoissa myös tehdään helposti kirjoitusvirheitä, jotka vaikeuttavat lukemista entisestäänkin.

Asiateksteissä on usein tarpeellista noudattaa normeja silloinkin, kun ne ovat huonoja. Kirjoittaja joutuu usein miettimään, onko luettavuus tärkeämpää kuin norminmukaisuus. Monilla aloilla norminmukaiset asut ovat jo tavallisia siksi, että alalle kehitetty suomen­kielinen nimistö (esimerkiksi lintulajien nimet) on laadittu normien mukaiseksi. Niinpä sinänsä paljon luettavampi ilmaisu ”Uuden-Kaledonian lepinkäis­monarkki” herättäisi jo huomiota ja näyttäisi vanhahtavalta.

Erisnimi lääketieteen termin osana

Lääketieteen alalle edellä kuvattu yhdyssana­villitys ei ole ulottunut, vaan erisnimen ja yleisnimen yhdistelmät kirjoitetaan siellä yleensä sanaliitoiksi. Tämä koskee muun muassa anatomian käsitteitä, sairauksia ja koemenetelmiä, jotka on nimetty henkilön mukaan.

Langerhansin saareke
Downin syndrooma
Wassermannin koe

Osa henkilön tai paikan mukaan nimetyistä lääketieteen termeistä on yhdyssanoja, joissa alkuosa aloitetaan versaalilla ja erotetaan jälkiosasta yhdysmerkillä. Tämäkin poikkeaa kielenhuollon yleisestä suuntauksesta. Tästä kerrotaan tarkemmin kohdassa Tautien, virusten ja hoitomenetelmien nimet.

Münchhausen-oireyhtymä

Käytännössä monilla muillakin aloilla käytetään monisanaisia termejä, joissa ensimmäinen sana on erisnimi, tai yhdysmerkillisiä yhdyssanoja, kuten matematiikassa ”Hausdorffin avaruus” ja fysiikassa ”Coriolis-voima” (tosin esiintyy myös ”coriolisvoima”).

Ilmauksen kiinteyden ja erikoistuneisuuden vaikutus

Monissa tapauksissa voidaan ilmaus kirjoittaa joko sanaliitoksi tai yhdyssanaksi ilman, että vaihtoehdoilla on olennaista merkityseroa. Mitä kiinteämpi, yleisemmin käytetty ja mer­ki­tyk­sel­tään kiteytyneempi ilmaus on, sitä useammin se kirjoitetaan yhdyssanaksi.

kotihoidon tuki
kotihoidontuki

Kun mainitunlainen ilmaus esiintyy yhteydessä, jossa sillä on määritteitä, on useimmiten paras kirjoittaa se yhdyssanaksi. Tämä helpottaa lauseen kokonaisuuden jäsentämistä ja kenties välttää koomiset jäsennysmahdollisuudet tai jopa väärinkäsitykset.

Minkä suuruinen on Espoon kotihoidontuki?
Perheen kotihoidontuki kasvoi 3 %.
Matin alkoholinkäyttö on vähäistä.
Onko tämä kovan alkoholinkäytön seurausta?

Jos taas ilmauksen alkuosalla on määrite, on erikseen kirjoittaminen yleensä ainoa mah­dol­li­suus. Joskus harvoin saattaisi olla mahdollista käyttää pitkää yhdyssanaa, joka si­säl­tää myös mainitunlaisen määritteen.

lasten kotihoidon tuki
lastenkotihoidontuki (?)

Myös ilmauksen asiayhteys vaikuttaa yhteen tai erikseen kirjoittamiseen. Voidaan esi­mer­kik­si kirjoittaa ”huumeiden käytöstä” tai ”huumeidenkäytöstä” ilman olennaista mer­ki­tys­eroa. Yhteen kirjoittaminen on kuitenkin luonnollista etenkin silloin, kun rin­nas­te­taan erilaisia asioita tai ilmiöitä.

Huumeiden käyttö on lisääntynyt.
Huumeidenkäyttö on lisääntynyt.
Tutkimuksen mukaan ongelmina pidettiin etenkin huumeidenkäyttöä, työttömyyttä ja ylivelkaantumista.

Joistakin ohjeista voi saada sen käsityksen, että ilmaus kirjoitettaisiin yhdeksi sanaksi, jos sillä on erikoistunut merkitys. Joissakin tapauksissa näin onkin. Esimerkiksi harhaan johtava tarkoittaa sellaista, joka sananmukaisesti johtaa (ohjaa) jonkun kulkemaan harhaan, kun taas harhaanjohtava on kuvaannollisempi ja tarkoittaa tyypillisesti käsityksen tai ajattelun johtamista harhaan.

Kielitoimiston ohjepankin sivu Yhdyssana vai ei: poissa oleva vai poissaoleva? sanoo: ”Kun kokonaisuuden merkitys on erikoistunut tai muuttunut kuvalliseksi, sanat kirjoitetaan yleensä yhteen”. Tämä kuitenkin koskee, kuten sivun otsikostakin ilmenee, sellaisia ilmauksia, joiden jälkiosana on verbin partisiippi.

Yleisesti pelkkä kuvaannollisuus tai merkityksen erikoistuneisuus ei aiheuta yhdyssanaksi kirjoittamista. Tosin Kielitoimiston ohjepankin sivu Yhdyssana vai ei? esittää: ”Kun peräk­käi­set sanat muodostavat merkitys­kokonaisuuden, ne kirjoitetaan tavallisesti yhteen”. Ohje on kuitenkin harhaanjohtava, koska kielessä on paljon täysin vakiintuneita sanaliittoja, joilla on hyvinkin erikoistunut tai kuvaannollinen merkitys. Esimerkiksi outo lintu ei yleensä tarkoita lintua lainkaan, vaan ihmistä tai muuta, joka on jossakin yhteydessä jotenkin vieras ja outo. Ilmaus harmaa talous on sekin sekä kuvaannollinen (ei tarkoiteta talouden väriä) että erikoistunut, mutta kirjoitetaan sanaliitoksi.

Adjektiivialkuiset ilmaukset

Yleensä adjektiivin ja substantiivin yhdistelmä kirjoitetaan kahdeksi sanaksi.

iso hevonen

Yhdistelmä kirjoitetaan kuitenkin yhdeksi sanaksi, jos sillä on erilaistunut merkitys. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistelmä tarkoittaa jotain muuta kuin mitä adjektiivin ja substantiivin merkityksistä suoraan seuraa. Usein merkitys on suppeampi: yhteen kirjoitettu ilmaus on jollekin annettu nimi.

isolokki [eräs lokkilintulaji, Larus hyperboreus]
iso lokki [isokokoinen lokkilintu (yleisesti)]
Sukeltajat käyttävät usein märkäpukua.
Hän kastui sateessa ja joutui käyttämään märkää pukua koko loppupäivän.

Pelkkä merkityksen erikoistuneisuus ei kuitenkaan riitä tekemään ilmauksesta yhteen kir­joi­tet­ta­vaa. Erikseen kirjoitetaan sellaiset merkitykseltään erilaistuneet ilmaukset, joiden rinnalle ei juuri voida kuvitella vastaavaa erilaistumatonta. Etenkin tämä koskee kuvaan­nol­li­sia ilmauksia. Puhe esimerkiksi mustasta pörssistä on täysin kuvaannollista; eihän pörs­sil­lä oikeasti ole väriä.

musta surma
harmaa eminenssi
pimeä raha
kevyt liikenne
kylmä sota

Kielitoimiston ohjeesta Yhdyssana vai ei: harmaalokki vai harmaa lokki? tosin saattaa saada toisenlaisen kuvan tilanteesta. Sen mukaan yhteen kirjoittaminen olisi pääsääntö silloin, kun ilmauksella on termi­mäi­nen merkitys. Se kuitenkin lisää: ”Joissakin tapauksissa sanat kirjoitetaan vakiintuneen tavan mukaan erilleen, vaikka kyseessä olisi termi­mäinen kokonaisuus. Tällaisia ovat mm. kuvalliset ilmaukset harmaa talous, pimeä raha, villi kortti ja kylmä sota.” Erikseen kirjoitettavia tapauksia on kuitenkin sana­kirjo­jen mukaankin niin paljon, että on syytä kysyä, mitä yhteistä niillä on. Ja yhteistä näyttää olevan se, että ilmaukselle ei erikseen kirjoitettunakaan ole hahmotettavissa muuta merkitystä kuin erikoistunut merkitys.

Toisaalta nykyisin termistötyössä pyritään yksisanaisiin termeihin hyvin innokkaasti, ja kielitoimisto on tämän linjan hyväksynyt. Jopa nen-loppuiset adjektiivit ja verbien partisiipit kirjoitetaan yhteen seuraavan sanan kanssa, vastoin kielen vanhaa käytäntöä.

oranssikärpässieni [eräs sienilaji; ennen: oranssi kärpässieni]
kultainennoutaja [eräs koirarotu; ennen: kultainen noutaja ]
särkynytsydän [eräs koristekasvi; ennen: särkynyt sydän ]

Ilmauksella ”nuorimies” on vanhassa kielessä ollut ensisijaisesti merkitys ’poikamies, naimaton mies’, joskin myös merkitys ’nuori mies’, joka nykyisin lienee lähes yksinomainen. Epäselvyyden mahdollisuus on kuitenkin olemassa. Yhteen kirjoitettu ”nuorimies” sisältää toisaalta sellaisia vivahteita ja asenteita, ettei sitä aina voi kirjoittaa kahdeksi sanaksi. Usein hyvä vaihtoehto on pelkkä ”mies”, jos ikään ei ole tarvetta viitata.

Nuori mies hurjasteli poliisia pakoon Jokioisilla. ∼ Nuorimies hurjasteli poliisia pakoon Jokioisilla.
Norjan parlamenttia uhkaillut mies pidätettiin.

Genetiivialkuiset substantiivien yhdistelmät

Merkitykseltään erikoistunut yleensä yhdyssana

Genetiivissä oleva substantiivi voi muodostaa yhdyssanan seuraavan sanan kanssa tai olla sen määritteenä erillisenä sanana. Ilmaus kirjoitetaan yhteen, jos sillä on selvästi erikoistunut merkitys, joka poikkeaa erikseen kirjoitetun ilmauksen merkityksestä.

talonpoika [tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluva, alkujaan viljelijä, joka omistaa maansa]
talon poika [jonkin talon poika]

Tämä ei kuitenkaan ole poikkeuksetonta, vaan jotkin merkitykseltään erikoistuneet ilmaukset kirjoitetaan sanaliitoiksi. Tällaisen saattaa aiheuttaa esimerkiksi se, että ilmauksen ensimmäinen sana itse on yhdys­sana.

korpikuusen kyyneleet [pontikan leikillinen nimitys]

Joissakin tapauksissa taas merkitykseltään erikostunut ilmaus voidaan normien mukaan kirjoittaa joko yhdys­sanaksi tai sana­liitoksi. Yhdys­sanan käyttö on selvempää, koska erikseen kirjoittaminen voi häiritsevästi tuoda mieleen osien konkreettiset merkitykset.

kissanpäivät ∼ kissan päivät [(ihmisen) hyvät, mukavat olot]

Lajien yms. nimet yhdyssanoja

Yhteen kirjoitettavia ovat nykyisten sääntöjen mukaan muun muassa kasvi- ja eläinlajien ja rotujen nimet, samoin yleensä esimerkiksi vakiintuneet ruokalajien nimet.

siperianlehtikuusi
uudenkaledonianparatiisimonarkki
burgundinpata

Kielenhuollon linja alkoi muodostua tällaiseksi 1960-luvun tienoilla. Aiemmin kirjoitettiin esimerkiksi Siperian lehti­kuusi, ja tällaista esiintyy yhä jonkin verran.

Runsaasti vaihtelua

Useissa tapauksissa yhteen kirjoittaminen on normaalia, mutta erikseen kirjoittaminenkin on mahdollista. Erikseen kirjoittaminen voi painottaa ilmauksen jompaakumpaa osaa. Yhteen kirjoittaminen taas tekee ilmauksesta termimäisemmän. Aihetta käsiteltiin jo edellä kohdassa Ilmauksen kiinteyden ja erikoistuneisuuden vaikutus.

ilmastonmuutos [ilmiö ja ongelma, johon viitataan tällä nimellä]
ilmaston muutos [ilmaston muuttuminen yleisesti]

pyykinpesu
pyykin pesu

vuohenmaito
vuohen maito

pianonsoitonopettaja
pianonsoiton opettaja

Yksilöivä alkuosa erikseen

Kun ilmaus, joka yleensä kirjoitetaan yhteen, kirjoitetaankin erikseen, sen alkuosa usein viittaa tiettyyn yksilöön eikä lajiin. Seuraavassa esimerkissä ”tupakan savu ” viittaa juuri sytytettyyn tupakkaan, ei tupakansavuun yleisesti.

Tyttö sytytti tupakan ja näytti välinpitämättömältä. Tupakan savu häiritsi poikaa.

Rinnastettava jälkiosa erikseen

Seuraavassa esimerkissä erikseen kirjoittaminen johtuu ilmauksen jälkiosan rinnastamisesta toiseen sanaan. Rinnastaminen on luontevampaa, kun rinnastetaan kokonainen sana sanaan eikä sananosaan. Seuraavassa esimerkissä rinnastetaan lampaasta saatava maito muihin lampaasta saataviin tuotteisiin.

Lampaan maito on taloudellisesti vähemmän tärkeä tuote kuin villa ja liha.

Sen sijaan ilmauksen alkuosa voidaan rinnastaa muihin sanoihin, vaikka ilmaus olisi yhdys­sana.

Onko tämä juusto tehty lampaanmaidosta vai vuohenmaidosta?

Kielten nimet erikoistapaus

Kielten nimet kirjoitetaan nykysääntöjen mukaan niin, että ”kieli” on erillisenä sanana eikä yhdyssanan jälkiosana. Aiemmin säännöt olivat toisenlaiset.

suomen kieli

Kuten seuraavassa kohdassa kuvataan, tällaisten ilmausten johdokset ovat yhdyssanoja.

suomenkielinen

Genetiivialkuiset -inen-loppuiset ilmaukset

Yhteen tai erikseen

Edellisessä kohdassa käsitellyn sanaryhmän tärkeän erikoistapauksen muodostavat ilmauk­set, joissa alkuosa on genetiivissä ja loppuosa on -inen-loppuinen. Niitä koskevat ohjeet, jotka kuvataan jäljempänä tarkemmin, voidaan tiivistää seuraavasti:

Pronominialkuiset tapaukset

Pronominialkuiset -inen-loppuiset sanat kirjoitetaan käytännössä useammin erikseen: sen kokoinen, tämän kokoinen, tuon kokoinen. Kielenhuollon ohjeet sallivat tämän, mutta ne esittävät yhteen kirjoittamisen ensimmäisenä vaihtoehtona ja saattavat antaa sellaisen vai­ku­tel­man, että se olisi tavallisempi.

Yleinen kielitaju tuntuu siis suosivan erikseen kirjoittamista tällaisissa tapauksissa. Syynä saattaa olla se, että ilmauksen molemmat osat koetaan tärkeiksi. Jälkiosa on asiallisesti tär­keä, koska se kertoo, mistä ominaisuudesta on kyse. Ilmaus siis ääntyy kaksihuippuisena (kum­man­kin osan alkutavulla on pääpaino), jolloin erikseen kirjoittaminen on luonnollista.

Erikseen kirjoittamiseen saattaa vaikuttaa sekin, että jotkin saman asian vaihtoehtoiset ilmaisutavat kirjoitetaan kahdeksi sanaksi.

Minkä kokoinen on hyvin toimiva lauma?
Mitä kokoa on hyvin toimiva lauma?
Mikä on hyvin toimivan lauman koko?

Vanhojen ohjeiden mukaan tällaiset ilmaukset kirjoitettiin yhdyssanoiksi. Tämä on siis edelleen turvallisempi vaihtoehto.

Kuitenkin saman ja muun kirjoitetaan useimmiten yhteen seuraavan adjektiivin kanssa, esimerkiksi useammin samansuuntainen kuin saman suuntainen.

Alkuosana adjektiivi

Joissakin tapauksissa adjektiivin genetiivin ja -inen-loppuisen adjektiivin yhdistelmä on muodostunut kiinteäksi yhdyssanaksi, jolla usein on erikoistunut merkitys. Vakiin­tu­nei­suu­den merkkinä voi pitää sitä, että sana on otettu Kielitoimiston sanakirjaan.

hyväntahtoinen
uudentyyppinen
vanhanaikainen

Muunlaisista adjektiivialkuisista tapauksista Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas sanoo, että ne ”voi kirjoittaa erilleenkin”. Käytännössä yhteen ja erikseen kirjoittamisen ero on pieni, ei välttämättä tyyli­ero eikä edes vivahde-ero.

sopivankokoinen
sopivan kokoinen

Opas kuitenkin lisää, että yhteen kirjoitettavia tapauksia ovat ne, joissa ”alkuosana oleva adjektiivi on pitkä tai viittaa johonkin konkreettiseen”. Esimerkkeinä ovat seuraavat:

selväjärkisen tuntuinen
väljehtyneen makuinen

Olennaisesti samanlaisia kannan­ottoja on Kieli­toimiston ohje­pankin ohjeessa Yhdyssana vai ei: raudanluja mutta kivantuntuinen vai kivan tuntuinen?

On varminta kirjoittaa adjektiivi ja -inen loppuinen ilmaus erikseen (esim. kivan tuntuinen), ellei kyseessä ole vakiintunut yhdyssana (esim. rauhantahtoinen. Tämä johtuu mm. ohjeiden tulkinnan­varaisuudesta.

Alkuosana substantiivi

Substantiivin genetiivin ja -inen-loppuisen adjektiivin yhdistelmä kirjoitetaan ohjeiden mukaan kahdeksi sanaksi, paitsi ”kiteytyneissä tapauksissa”.

Esimerkkejä yhteen kirjoitettavista tapauksista:

asianmukainen, järjenvastainen, kansainvälinen, lainmukainen, suomenkielinen, suonensisäinen, vanhanaikainen

Esimerkkejä tapauksista, joita ei tulkita kiteytyneiksi, vaikka jotkin niistä ovat yleisiä fraaseja:

hetken mittainen, kilometrin mittainen, vaahtosammuttimen kokoinen, vuoden ikäinen

Ohjetta voisi tulkita niin, että yhteen kirjoitetaan vain sellaiset tapaukset, jotka esitetään sana­kirjoissa omina hakusanoinaan. Tässä ei siis olisi sellaista valinnanvaraa kuin adjektiivi­alkui­sis­sa tapauksissa. Ohjeistoissa on kuitenkin muualla tätä väljentäviä kannan­ottoja.

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaan mukaan adjektiivi, joka ”kuvaa hahmoa tai aistit­ta­vuut­ta”, voidaan kirjoittaa myös yhteen substantiivin kanssa. Esimerkeissä on kuitenkin myös ”lapsuudenaikainen”, joten säännön tarkka sisältö jää epäselväksi. Joka tapauksessa yhteen kirjoittaminen edellyttänee, että substantiivi on merkitykseltään yleinen eikä sillä ole määritteitä.

ympyränmuotoinen ∼ ympyrän muotoinen
juustonmakuinen ∼ juuston makuinen
pitkään kypsytetyn juuston makuinen

Lisäksi Kielitoimiston sanakirjassa on esimerkiksi sanan jälkeinen selityksessä maininta, että voidaan kirjoittaa sodan jälkeinen tai sodanjälkeinen. Vastaava vaihtelu sallitaan sanan kuolemanjälkeinen selityksessä.

Poikkeuksiksi voidaan tulkita myös sekainen-loppuiset ilmaukset: ne kirjoitetaan yleensä yhteen. Kieli­toimiston sanakirjassa on kyllä sanan säälinsekainen kuvauksessa huomautus, että se voidaan kirjoittaa myös erikseen, mutta sanoista hiekan­sekainen, itkun­sekainen, kauhun­sekainen, naurun­sekainen, pelon­sekainen, surun­sekainen ja veden­sekainen ei sanota samaa. Vielä Nyky­suomen sana­kirjassa kuvataan sekainen ensi­sijaisesti itsenäisenä sanana, mutta lisätään, että genetiivin määrittämänä se kirjoitetaan usein yhteen lyhyen, attri­buu­tit­to­man genetiivin kanssa. Yhteen kirjoittamista on ehkä edistänyt muun ohessa se, että itsenäisenä, ilman määritettä, sekainen tarkoittaa sekaisin, epäjärjestyksessä olevaa. Kuitenkin esimerkiksi Kotuksen sivulla Uhku esiintyy ilmaus veden ja lumen sekainen. Erikseen kirjoittaminen onkin tavallista tällaisissa moni­osaisissa ilmauksissa, ja Kieli­toimiston sana­kirjassakin on esimerkki säälin ja inhon sekainen.

savunsekainen (∼ savun sekainen)
mullan ja hiekan sekainen

Kielitoimiston ohjepankin sivulla Kielten nimitykset on erikoinen poikkeus, jonka mukaan taitoinen-loppuinen ilmaus kirjoitetaan kolmeksi sanaksi, jos alkuosa on tyyppiä suomen kielen, mutta yhdeksi, jos alkuosa on yksisanainen.

ruotsin kielen taitoinen
ruotsintaitoinen

Yhdyssanojen johdokset

Yhteen kirjoitettavia ovat tietysti yhdyssanojen johdokset. Esimerkiksi kansanvaltainen on johdos sanasta kansanvalta eikä sanojen kansan ja valtainen yhdistelmä; niistä jälkimmäinen kyllä on käytössä erillisenä sananakin, mutta merkityksessä ’valtaisa, valtava, hyvin suuri’.

Erisnimialkuiset tapaukset

Jos alkuosa on erisnimi, kirjoitusasu horjuu: Euroopan laajuinen ∼ Euroopan-laajuinen ∼ euroopanlaajuinen. Ongelmattomin vaihtoehto on erikseen kirjoittaminen, koska yhdyssanaa käytettäessä on vaikeaa ratkaista, pitäisikö käyttää yhdysmerkkiä ja pitäisikö aloittaa versaalilla.

Euroopan laajuinen

Suomen kieli tuntuu välttelevän erisnimistä ja adjektiivista koostuvia yhdyssanoja. Niiden si­jas­ta käytetään usein sanaliittoja tai erisnimi korvataan adjektiivilla. Esimerkiksi ”sak­san­mie­li­nen”, on harvinainen, oikeampi ”Saksan-mielinen” vielä harvinaisempi. Yleensä sanotaan ”sak­sa­lais­mie­li­nen”. Tämä on hiukan epäloogista, mutta tällöin kirjoitusasu on selvä, koska alkuosa on adjektiivi. Toisaalta tiettyjen poliittisten tapahtumien yhteydessä on tullut laajaan käyttöön sana ”Venäjän-mielinen” tai (harvemmin) ”Venäjä-mielinen”.

Lähinnä historiallisissa sanoissa ”suomenmielinen” ja ”ruotsinmielinen” alkuosa viittaa kieleen eikä maahan, joten ne eivät kuulu tähän yhteyteen.

Jos erisnimi-adjektiivi-yhdyssanoja kuitenkin käytetään, niin ehkä ne on paras kirjoittaa kokonaan yhteen ja gemenalla (euroopanlaajuinen), vaikka tämä vähän oudolta tuntuukin.

Ilmaisut, joissa jälkimmäinen osa on partikkeli

Jos ilmaisun jälkimmäinen osa on partikkeli eli taipumaton sana, ilmaisu kirjoitetaan yleensä kah­dek­si sanaksi, esimerkiksi ennen kuin. Tästä oli runsaasti esimerkkejä kohdassa Tavallisia ta­pauk­sia. Siinä oli esimerkkejä myös poikkeuksista. Partikkelin sisältävä ilmaisu kirjoi­te­taan yh­teen seuraavissa tapauksissa:

Erikseen kirjoitetaan eräät keskenään samantapaisten adverbien muodostamat parit: hujan hajan, mullin mallin, ristiin rastiin ym. Poikkeuksellisesti kirjoitetaan kuitenkin yhteen mitenkuten.

Kirjoitusasua alla päin suositellaan yksinomaiseksi silloin, kun ilmaus on kuvaannollinen, merkitykseltään ’alakuloisena, masentuneena; pahoilla mielin’. Käytännössä yhteen kir­joit­ta­mi­nen on vallitseva käytäntö. Konkreettinen ilmaus, jonka merkitys on ’alhaallapäin, alempana’, voidaan kirjoittaa yhteen tai erikseen, allapäinalla päin. Sellainen konkreet­ti­nen merkitys on kuitenkin harvinainen. Normin taustalla voi olla myös se sinänsä oikea ajatus siitä, että kyseessä on alkujaan selvä sanaliitto: alla päin on tarkoittanut konkreettisesti ’pää alhaalla’ (vrt. rakennetta ilmaukseen vesissä silmin). Yleinen kirjoitusasu taas selittyy sillä, että ilmaus koetaan kiinteäksi sanonnaksi, ja se myös äännetään yksi­huip­pui­se­na, eli osalla päin ei ole sivupainoa.

Sana kotiin tulkitaan tässä yhteydessä adverbiksi, eli voidaan kirjoittaa kotiin päin tai kotiinpäin. Yhteen kirjoittaminen on tavallista varsinkin kuvaannollisessa käytössä, esi­mer­kik­si vetää kotiinpäin ’ajaa omaa tai oman ryhmän etua’.

Rinnasteiset yhdyssanat

Yleisestä painotusta koskevasta nyrkkisäännöstä poikkeavat rinnasteiset yhdyssanat. Niissä osat ovat samanveroisia ja yhtä painokkaita. Esimerkiksi ilmaisu ”suomalais-ruotsalainen” on rinnasteinen, ja se luetaan käytännössä kahtena sanana, joiden kummankin alkutavulla on pääpaino.  Rinnasteisissa yhdyssanoissa käytetään yleensä yhdysmerkkiä, mutta tähän on joitakin poikkeuksia, esimerkiksi ”anglosaksinen”. Ks. tietoja yhdysmerkin käytöstä rin­nas­tei­sis­sa yhdyssanoissa. Yhdysmerkin käyttö ei suinkaan ole tae siitä, että kyseessä on rin­nas­tei­nen yhdyssana, vaan yhdysmerkin käyttö johtuu useimmiten muusta syystä (esimerkiksi ”linja-auto”, koska alkuosa loppuu samaan vokaaliin, jolla loppuosa alkaa).

sini-musta-valkea lippu

kanttori-urkurin virka

Samanhahmoisten sanojen parit, kuten ”hujan hajan”

Kielitoimiston ohjepankin sivun Yhdyssana vai ei: nurin päin vai nurinpäin? esittää, että yhteen kirjoitetaan ”sanaparit, joissa on kaksi samanhahmoista sanaa, kirjoitetaan erilleen”. Esimerkit ovat: hujan hajan, mullin mallin, ristiin rastiin alun perin, suurin piirtein. Osa näistä voidaan tulkita niin, että parissa on kaksi sanaa samassa sijamuodossa, mutta osittain kyse on vain sanoista, jotka näyttävät sellaisilta.

Sääntö on aika tulkinnanvarainen. Esimerkiksi jotenkuten on kirjoitettava yhteen, vaikka joten kuten näyttäisikin rinnastuvan edellä mainittuihin samanhahmoisten sanojen pareihin.

Erisnimialkuiset ilmaisut

Vaihtoehtojen paljous

Kun kaksiosaisen ilmauksen ensimmäinen, määrittävä osa on erisnimi, on useitakin vaihto­ehtoja:

Näin ollen on periaatteessa jopa 2 × 3 × 2 = 12 vaihtoehtoa. Tosin suurin osa yhdistelmistä on selvästi normien vastaisia, vaikka niitäkin esiintyy käytännössä. Esimerkin avulla tar­kas­tel­tui­na vaihtoehdot ovat:

Dieselin moottori Mahdollinen, usein yleisin vaihtoehto, tässä tapauksessa vanhentunut.
dieselin moottori Virheellinen.
Dieselinmoottori Virheellinen, ellei ilmaus kokonaisuutena ole erisnimi.
dieselinmoottori Joissakin ilmaisutyypeissä mahdollinen, jopa yleisin.
Dieselin-moottori Virheellinen.
dieselin-moottori Virheellinen.
Diesel moottori Virheellinen
diesel moottori Virheellinen.
Dieselmoottori Virheellinen, ellei ilmaus kokonaisuutena ole erisnimi.
dieselmoottori Mahdollinen, tässä tapauksessa selvästi yleisin nykykielessä.
Diesel-moottori Mahdollinen, usein yleisin vaihtoehto.
diesel-moottori Yleensä virheellinen, mutta voidaan joskus tulkita sallituksi.

Tavallisesti muotoa ”Dieselin moottori” tai ”Diesel-moottori” oleva ilmaus on ainakin aluksi tavallisin. Niiden välillä on runsaasti horjuvuutta. Genetiivialkuinen sanaliitto on aiemmin ollut suomen kielessä tavallinen ilmaus, mutta nykyisin käytetään usein nominatiivi­alkuista yhdys­sanaa, osittain varmaankin englannin vaikutuksesta. Jos käsite yleistyy ja ar­ki­päi­väis­tyy, saatetaan sana kirjoittaa kokonaan yhteen ja gemenalla. Alkuosan sija vaihtelee, usein siten, että genetiivialkuisuus korostaa yhteyttä erisnimeen: ”grévynseepra” on selvästi Grévyn mukaan nimetty seepralaji, kun taas ”dieselmoottori” on aika lailla menettänyt yhteyden keksijä Rudolf Dieseliin.

Ääritapauksissa erisnimi muuttuu yleisnimeksi. Tämä koskee yleensä vain puhekieltä: esi­mer­kik­si dieselmoottoria tai dieselöljyä saatetaan kutsua dieseliksi. Mitta­yksiköistä monet kui­ten­kin perustuvat aivan virallisesti ja kansainvälisen käytännön mukaisesti hen­ki­lön­ni­miin: hertsi (nimestä Herz), newton jne.

Biologisissa nimityksissä, ruokalajien nimissä yms. on tavallista käyttää genetiivialkuista yhdyssanaa, joka kirjoitetaan gemenalla ilman yhdysmerkkiä.

amerikantavi
nizzansalaatti

Genetiivimäärite vai yhdyssana?

Henkilön mukaan nimettyjen käsitteiden, menetelmien, yms. asussa on paljon vaihtelua. Yleensä kilpailevat keskenään sanaliitto ja yhdysmerkillinen yhdyssana. Usein kilpailu on varsin tasaväkistä.

Lorentzin muunnos ∼ Lorentz-muunnos

Kielenhuolto on suosinut sanaliittoa, koska sitä on suomen kielessä vanhastaan yleensä käytetty tällaisissa tapauksissa. Usein sanaliitto onkin ainoa kyseeseen tuleva vaihtoehto.

Newtonin mekaniikka [ei: Newton-mekaniikka]
Turingin kone

Kielenhuolto ei ole ottanut sellaista yleistä kantaa, että tämäntyyppisissä asioissa yhdyssana­ilmaukset olisivat virheellisiä. Joissakin tapauksissa ne ovat jopa täysin vakiintuneita tai ainakin selvästi yleisempiä kuin sanaliitto.

Mannerheim-risti [paljon yleisempi kuin Mannerheimin risti]
Eiffel-torni [yleisempi kuin Eiffelin torni]
Maginot-linja [paljon yleisempi kuin Maginot’n linja]

Toisaalta monilla aloilla kielenkäyttö on suosinut yhdyssanoja, varsinkin puhekielessä. Tähän on varmasti vaikuttanut englannin esikuva, mutta myös se, että yhteyttä hen­ki­lön­ni­meen ei ajatella eikä ehkä edes tunneta. Lisäksi genetiivin muodostuskin on joskus ongelmallista. Esimerkiksi ”Fourier-muunnos” tuntuu sujuvammalta kuin ”Fourier’n muunnos”.

Jos nimi liitetään partisiippiin, ei genetiivi tule kyseeseen, vaan kirjoitetaan ”Fourier-muunnettu” ja ”Nobel-palkittu” (ja ”Poisson-jakautunut ”, vaikka yleensä ”Poissonin jakauma”); tällaisissa ilmauksissa on puhekielen sävyä, mutta niitä on alettu käyttää myös asiateksteissä – varmaankin paljolti siksi, että kirjakielisemmässä vaihtoehdossa olisi toistoa, esimerkiksi ”Fourier-muunnoksella muunnettu”. Gene­tiivi­alkui­suus on joskus myös lievästi hämmentävä silloin, kun ilmauksella ko­ko­nai­suu­te­na on genetiivissä oleva määrite, esimerkiksi ”funktion Fourier’n muunnos”.

Silloin, kun kyse on termeistä tai terminomaisista ilmauksista, ei ole ihan sopivaa, että yksi kirjoittaa yhdellä tavalla, toinen toisella. Useimmissa tämäntapaisissa termeissä virta näyttää vievän kohti yhdyssanarakennetta, joten se kai on se suunta, jossa yhtenäisyys on saa­vu­tet­ta­vis­sa. Samalla vältetään horjuvuus genetiivin kirjoitusasussa.

Toisaalta ei ole järkevää tavoitella sellaista yhtenäisyyttä, että genetiivialkuisuudesta ko­ko­naan luovuttaisiin, sillä moni termi on hyvin va­kiin­tu­nut ge­ne­tii­vi­al­kui­sek­si. Esimerkkejä matematiikasta:

Taylorin sarja, Cauchyn jono, Dedekindin leikkaus, Liouvillen lause

Pikemminkin kunkin termin asu pitäisi pyrkiä vakiinnuttamaan. Usein yksinkertainen Google-hakujen (kuten "nobelin palkinto" ja "nobel-palkinto") vertailu antaa aika selvän vastauksen kysymykseen, kumpi vaihtoehto kannattaa yrittää vakiinnuttaa.

Nobel-palkinto [monta kertaa yleisempi kuin Nobelin palkinto]

Joissakin tapauksissa on yhdyssana selvempi siksi, että genetiivi olisi monitulkintainen. Tällöin yhdyssana on myös tavallisesti yleisempi. Esimerkiksi ”Schengenin alue” tuntuisi oudolta, koska se tuntuisi tarkoittavan Schengenin seutua, vaikka tarkoitetaan Schengenissä tehdyllä sopimuksella perustettua aluetta.

Schengen-alue
Schengenin sopimus (∼ Schengen-sopimus)

Genetiivialkuisten ilmausten muodot

Jos ilmaisun alkuosa on genetiivissä oleva erisnimi, saattaa olla, kuten edellä jo todettiin, kolmekin mahdollista kir­joi­tus­tapaa:

Joissakin tapauksissa voisi tulla kyseeseen myös kahden viimeksi mainitun asun välimuoto: sana kir­joi­te­taan gemena-alkuisena, mutta yhdysmerkkiä käyttäen. Tämä kuitenkin vaatisi erityisen perusteen ku­ten sen, että alkuosa loppuu samalla vokaalilla, jolla jälkiosa alkaa, tai sen, että luettavuus vaatii yhdys­merkkiä.

Monissa tapauksissa voi vain yhtä kirjoitusasuista pitää oikeana. Kyse on osittain il­maus­ten luonteesta, osittain vakiintuneesta käytännöstä. Esimerkiksi ”Suomen mestaruus” on yli kolme kertaa yleisempi kuin ”suomenmestaruus”, kun taas asua ”Suomen-mestaruus” käy­te­tään näistä vähiten, eikä sitä ohjeissa usein edes mainita vaihtoehtona. Suomen kielen lauta­kunnan vuonna 2003 tekemän kannanoton kuvaus sanoo:

Pohdittiin, voidaanko ilmaustyypin Suomen mestari, Euroopan mestari, Suomen mestaruus (myös Suomen-mestari jne.) rinnalle hyväksyä myös kirjoitusasut suomenmestari, euroopanmestari, suomenmestaruus jne. Hyväksyttiin kyseiset muodot aiemmin mainittujen rinnalle.

Asiallisesti tämä merkitsee, että ”Suomen mestaruus” voidaan edelleen asettaa etusijalle. Tämä on myös sen yleisperiaatteen mukaista, että sanoja ei kirjoiteta yhteen, ellei yhteen kirjoittamiseen ole selvää syytä.

Selvästi virheellisiä asuja ovat ”suomen mestaruus”, ”Suomenmestaruus” ja ”Suomen Mestaruus”.

Kielitoimiston sivulla Suomen mestaruus, Suomen-mestaruus, suomenmestaruus sanotaan kaikkien kolmen ilmauksen olevan mahdollisia. Yhdys­sanaksi kirjoittaminen vastannee paremmin yleistä ääntämystä (vain yksi pääpaino), mutta erikseen kirjoittaminen on silti selvästi yleisintä.

Alkuosa nominatiivissa

Erisnimen ja yleisnimen yhdistelmän kirjoittaminen yhteen on virheellistä silloin, kun alku­osa on perus­muodos­sa (nominatiivissa).

Voidaan kirjoittaa esimerkiksi ”Suomi-rock tai ”suomirock”. Kielilautakunnan kan­nan­ot­to vuodelta 2003 hyväksyy tässä tapauksessa molemmat; ensimmäinen voitaneen asettaa etu­sijal­le. Sen sijaan ei pidä kirjoittaa ”suomi rock” eikä ”Suomi rock”, ei myöskään ”Suomirock”.

Tuttuuden vaikutus yhteen kirjoittamiseen

Yhteen tai erikseen kirjoittamiseen vaikuttaa mm. se, miten tuttuna ilmaisua pidetään. Usein erisnimen merkitys on ”laimentunut” ja ilmaisu kokonaisuutena koetaan jonkin asian ni­mek­si. Tällöin myös lausumistapa on usein selvästi yksihuippuinen (pääpaino vain ensim­mäisellä tavulla). Koko ilmauksen merkitys saattaa olla hyvin erikoistunut.

Esimerkiksi ”espanjantauti” ei tarkoita yleisesti Espanjasta peräisin olevaa tautia, vaan tiettyä, ensim­mäi­sen maailman­sodan lopulla ja jälkeen riehunutta suurta influenssaepidemiaa. (Se sai nimensä Espanjasta sen takia, että tiedot siitä levisivät Espanjan kautta. Koska Espanja oli puolueeton, siellä ei ollut sota­sensuuria.)

Seuraavissa esimerkeissä on tildeoperaattori ∼ osoittamassa vaihtelua: kummatkin muodot ovat hyväksyttäviä.

celsiusaste [aiemmin: Celsius-aste]
dieselmoottori
berliininmunkki
saksanpaimenkoira
Wankel-moottori ∼ wankelmoottori
Braillen kirjoitus ∼ Braille-kirjoitus ∼ braillekirjoitus
Jehovan todistajat
Pekkas-päivä ∼ pekkaspäivä

Vielä suhteellisen hiljattain sentapaiset ilmaukset kuin ”saksanpaimenkoira” tulkittiin sanaliitoiksi, esimerkiksi ”Saksan paimenkoira”. Ks. kohtaa Termien kirjoittaminen yhdyssanoiksi.

Esimerkiksi ”Ruotsin-laiva” on luonteva kirjoitusasu, jos ajatellaan Ruotsiin kulkevaa laivaa. Sen sijaan ”ruotsinlaiva” on jo käsite ja viittaa tietynlaiseen matkailun muotoon ja tyyliin.

Erityyppisten genetiivien vaikutus

Joissakin tapauksissa on yhteen tai erikseen kirjoittamisella olennainen merkitysero. Ge­ne­tii­vin erilaiset merkitykset nimittäin saatetaan erottaa juuri tällä tavoin etenkin, jos il­mai­sus­sa on kaksois­genetiivi eli kaksi erityyppistä genetiiviä. Toisaalta erikseen kirjoittaminen on yleistä silloin, kun to­del­lis­ta kaksiselitteisyyttä ei ole. Monet ilmaisutyypit kirjoitetaan yhteen sil­loin, kun osat ovat lyhyitä, mutta erikseen, jos ainakin toinen osista on pitkä. Tarkkoja sään­tö­jä ei ole, ja asia riippuu myös ilmaisun merkityksestä ja lauseyhteydestä. Käytännössä voi soveltaa seuraavia nyrkki­sääntöjä:

Kilon toimipiste [= Kilossa sijaitseva toimipiste]
yrityksen Kilon toimipiste ∼ yrityksen Kilon-toimipiste
Nokian Kiinan tehdas ∼ Nokian Kiinan-tehdas
Nokian Kiinan komponenttitehdas
MEKin Lontoon toimisto ∼ MEKin Lontoon-toimisto
Tanskan tuonti [= tuonti Tanskaan]
Tanskan-tuonti [= tuonti Tanskasta]

Sellaisia ilmauksia kuin ”Tanskan-tuonti” saatetaan käyttää myös (substantiivina tai ad­jek­tii­vi­na) merkityksessä ”Tanskasta tuotu”, esimerkiksi ”Ori on Tanskan-tuonti”. Vaikka il­maus on periaatteessa mahdollinen, tuntuisi yleisnimeksi kirjoittaminen, ”tanskantuonti”, luon­nol­li­sel­ta. Yksinkertaista ilmausta ”Tanskasta tuotu” ei ehkä haluta käyttää siksi, että se oli­si liian konkreettisen tuntuinen.

Lähetystöjen ja lähettiläiden nimityksiin on vakiintunut käytäntö, jonka mukaan lähettäjä­valtion ilmaiseva määrite kirjoitetaan erilliseksi sanaksi, kohde­valtiota tai asema­paikkaa osoittava määrite yhdys­sanan alku­osaksi. Lähetystöt nimetään tavallisesti asema­paikan mukaan muun muassa siksi, että lähetystö saattaa edustaa lähettäjä­valtiota myös muissa valtioissa kuin asema­maassa; ks. ulko­ministeriön luetteloa edustustoista.

Suomen suurlähettiläs [= Suomea vieraassa maassa edustava suurlähettiläs]
Suomen-suurlähettiläs [= vierasta maata Suomessa edustava suurlähettiläs]
Ruotsin Suomen-suurlähettiläs [= Ruotsia Suomessa edustava suurlähettiläs]
Suomen Madridin-suurlähetystö

Eurosanat erikoistapauksina

Euro-alkuisissa sanoissa on suurta sekaannusta:

Erikoistapauksia

Maantieteelliset nimet

Maantieteellinen nimi kirjoitetaan nykyisten sääntöjen mukaan yhdyssanaksi. Tähän on joukko poikkeuksia, joita käsitellään nimien yhteydessä kohdassa Milloin maantieteellinen nimi on yhdyssana?

Mustameri
Uusi-Seelanti
Isojärvi
Katri Valan puisto

Jos esimerkiksi kadunnimi muodostetaan sanaliitosta ja sanasta ”katu”, ”tie” tai vastaava, osat kirjoitetaan eri sanoiksi, esimerkiksi ”Urho Kekkosen katu” – ei siis ”Urhokekkosenkatu”, ku­ten voisi luulla. Melko tavallinen kirjoitustapa ”Urho Kekkosenkatu” on myös normin vas­tai­nen – ja epäjohdonmukainen, sillä eihän sana ”Urho” ole sanan ”Kekkosenkatu” määrite.

Kustaa Aadolfin katu
Aino Acktén tie

Kadunnimet, joissa alkuosana on yksisanainen nimi, kirjoitetaan tavallisiksi yhdyssanoiksi. Nimiä annettaessa kannattaakin pyrkiä tällaisiin ongelmattomiin ilmaisuihin.

Snellmaninkatu

Vivahde-ero: pikku Kalle ∼ pikku-Kalle

Sellaisilla ilmaisuilla kuin ”pikku Kalle” ja ”pikku-Kalle” on ehkä jonkinlainen vivahde-ero. Myös versaalialkuinen ”Pikku-Kalle” on mahdollinen, jos tarkoitetaan henkilöä, jonka erisnimeksi (lempinimeksi) tällainen ilmaisu on vakiintunut.

Vahvistussanat, kuten supi-

Monet vahvistussanat kirjoitetaan yhteen pääsanan kanssa, varsinkin jos vahvistussanana on taipumaton ilmaus. Tässä tarkoitetut vahvistussanat ovat tyypillisesti sellaisia, etteivät ne esiinny kielessä itsenäisinä eivätkä ylipäänsä muissa yhteyksissä kuin yhden tai muutaman sanan vahvistussanana. (Vahvistussana supi- on aivan eri alkuperää kuin eläintä tarkoittava taipuva sana supi.)

hipihiljaa
putipuhdas
rutiköyhä
täpötäysi
uppo-outo
supisuomalainen

Muutamat vahvistussanat kirjoitetaan kuitenkin erikseen.

ani harva
tuiki tavallinen

Toisteiset ilmaukset, kuten pienenpieni ∼ pienen pieni

Kuvaileva Iso suomen kielioppi esittää (§ 425) yhtenä toistoyhdyssanan muotona sellaiset sanat kuin pienenpieni, joissa adjektiivia määrittää sama adjektiivi genetiivissä. Se lisää: ”Tällainen adjektiivin toistorakenne esiintyy yhtä lailla sanaliittona, esim. pienen pieni”. Normeissa ei asiaan oteta kantaa.

Kielitoimiston sanakirja tosin esittää vain vaihtoehdon pienen pieni (sanan pieni käyttö­esi­mer­keis­sä), ei yhdyssanaa pienenpieni. Tästä ei kuitenkaan voi päätellä, että yhteen kirjoittaminen olisi väärin; sanakirja ei tietenkään voi sisältää kaikkia suomen kielen yhdyssanoja. Nykysuomen sanakirjassa esiintyy mm. pienenpieni, joskin siihen liittyy huomautus, että se kirjoitetaan tavallisesti erikseen.

Vuosien takainen vai vuosientakainen?

Sanasta ”takainen” Nykysuomen sanakirja esittää, että se kirjoitetaan usein yhteen varsinkin lyhyen attribuutittoman määritteen kanssa. Esimerkeissä se mainitsee – monien erikseen kirjoitettujen tapausten, kuten ”vuosituhansien takainen”, ohella – lukuisia yhdyssanoja, mm. ”vuosientakainen” ja ”talventakainen”. Sellaisia sanoja ei kuitenkaan ole enää Kielitoimiston sanakirjassa. Nykynormeja ilmeisesti onkin tulkittava niin, että tällaiset ilmaukset kirjoitetaan erikseen.

Katselimme vuoden takaisia valokuvia.

Toisaalta sanakirjassa on sanan ”takainen” selityksissä paitsi kuvaannollinen sana ”haudantakainen” myös sanat ”ikkunantakainen”, ”lahdentakainen” ja ”merentakainen”. Tätä lienee tulkittava niin, että yhteen kirjoittaminen on mahdollista, jos merkitys on ’jonkin takana oleva’ eikä ’jotakin aikaisempi’.

Toissa vuonna

Sanaa ”toissa” ei nykyinen kielitaju koe sanan ”toinen” muodoksi (konsonanttivartaloinen essiivi; vrt. normaaliin essiiviin ”toisena”), vaan sanaksi, jota käytetään vain muutamissa sanonnoissa. Tämän takia sellaiset ilmaisut kuin ”toissa päivänä” kirjoitetaan usein yhteen, ”toissapäivänä”, mutta normien mukaan ne tulee kirjoittaa erikseen. Sellaiset johdokset kuin ”toissapäiväinen” kirjoitetaan yhteen normien mukaankin.

toissa päivänä
toissa vuonna
toissavuotinen

Lukuun ottamatta

Oikea kirjoitusasu on ”lukuun ottamatta”, ei ”lukuunottamatta”. Näin vain on päätetty melko mielivaltaisesti. Tässä tapauksessa yhteen kirjoittamista voisi perustella sillä, että ilmaus on merkitykseltään erikoistunut. Erikseen kirjoittaminen taas on perusteltavissa sillä, että mer­ki­tys selittyy kuitenkin hyvin ilmauksen ”ottaa lukuun” (= ottaa mukaan laskuihin, ottaa huo­mioon) pohjalta.

Käytännössä tämän ilmauksen yhteen kirjoittaminen lähes yhtä yleistä kuin erikseen kirjoittaminen. Toisaalta normit ovat oikeastaan tiukentuneet: Nykysuomen sanakirja sisältää hakusanan ”lukuunottamatta” joskin mainitsee, että ilmaus kirjoitetaan yleensä erikseen, kun taas uudemmissa sanakirjoissa asuna on vain ”lukuun ottamatta”. Yhteen kir­joit­ta­mis­ta lienee siis pidettävä yleisyydestään huolimatta virheellisenä.

Vastaavista syistä on syytä kirjoittaa ilmaus ”pois lukien” sanaliitoksi. Vaikka siinä lukea-verbi on nykykielen kannalta hiukan erikoisessa merkityksessä, kyse ei kuitenkaan ole merkitykseltään erikoistuneesta ilmauksesta.

Kannattaa muistaa, että usein ”lukuun ottamatta” on korvattavissa sujuvammalla sa­non­nal­la, jossa käytetään esimerkiksi sanaa ”paitsi”. Lauserakenteen toki silloin pitää olla toisen­lainen.

Toimittakaa minulle koko asiakirja liitettä A lukuun ottamatta.
Toimittakaa minulle koko asiakirja paitsi liite A.

Halutunlainen vai halutun lainen?

Tiivistelmä

Sana lainen ja sitä edeltävä genetiivi­muotoinen sana kirjoitetaan yhteen tai erikseen edeltävän sanan luokan mukaan seuraavasti:

1. sanan luokka Kirjoitussääntö Esimerkki
persoonapronomini yhteen t. erikseen minunlaiseni ~ minun laiseni
muu pronomini yhteen samanlainen
peruslukusana yhteen kolmenlainen
adjektiivi yhteen hyvänlainen
partisiippi, määritteetön yhteen t. erikseen kerrotunlainen ~ kerrotun lainen
partisiippi, määritteellinen yhteen edellä kerrotun lainen
erisnimi erikseen Maijan lainen
yhdyssana erikseen ajokoiran lainen
muu yleisnimi, määritteetön erikseen t. yhteen koiran lainen ~ koiranlainen
muu yleisnimi, määritteellinen erikseen mustan koiran lainen

Viralliset ohjeet ovat kuitenkin osittain puutteellisia ja jopa risti­riitai­sia. Tämä koskee tapauksia, joissa ensimmäinen sana on substantiivi, adjektiivi tai partisiippi.

Jos ilmauksen alkuosa on yhdyssana, sana­liitto tai eris­nimi, kirjoitetaan lainen yhteen sen kanssa. Muutoin on parempi kirjoittaa erikseen.

Yleensä yhteen

Monet lainen-loppuiset ilmaukset kirjoitetaan aina yhteen, mm. kaikenlainen, muunlainen ja minkälainen. Kuitenkin suomen kielessä voi lainen esiintyä myös itsenäisenä sanana.

Sana lainen on alkujaan laji-sanan johdos ja kehittynyt muodosta lajinen, mutta erilaistunut osittain eri merkitykseen. Esimerkiksi eläimistä puhuttaessa samanlajinen tarkoittaa samaa eläinlajia olevaa, samaan lajiin kuuluvaa, kun taas samanlainen tarkoittaa väljästi saman­kaltaisuutta, saman­tapaisuutta.

Kielikellon 2/2002 kirjoituksessa Mainitunlainen ja viimeksi mainitun lainen sanotaan:

Suomessa on itsenäinen sana lainen, joka tarkoittaa samaa kuin kaltainen. Niinpä sellaiset ilmaukset kuin Pariisin lainen kaupunki ja Simbergin lainen taiteilija ovat mahdollisia. Monen mielestä lainen yksinään kuitenkin kuulostaa vähän tök­säh­tä­vältä, ja kaltainen onkin näissä tapauksissa tavallisempi sana. Useim­mi­ten lainen kirjoi­te­taan­kin yhteen edeltävän sanan kanssa, nimittäin sil­loin, kun edellä on genetiivi­muotoinen pronomini, numeraali, adjektiivi tai par­ti­siip­pi, vaikkapa toisenlainen ja mainitunlainen.

Töksähtävyyden sijasta olisi ehkä parempi puhua outoudesta: koska lainen esiintyy vain harvoin itsenäisenä sanana ja paljon useammin sanan jälki­osana, sitä ei aina edes pidetä ”oikeana sanana”.

Voiko lainen-sanan korvata toisella?

Vaikka lainen-sanan käyttöä itsenäisenä onkin usein hyvä välttää, se ei aina ole helposti korvattavissa. Erityisesti lainen ja kaltainen eivät tarkoita yleisesti samaa. Sana kaltainen sisältää aika vahvasti aja­tuk­sen samantapaisuudesta, muistuttavuudesta, pikemminkin kuin samanlaisuudesta. Niin­pä kun haluamasi lainen tarkoittaa ’sellainen kuin haluat (t. halusit)’, voidaan ilmaisun haluamasi kaltainen hyvin tulkita tarkoittavan ’sellainen, joka muistuttaa haluamaasi’. Merkitykseltään ongelmaton korvaava ilmaus olisi sen sijaan sellainen kuin haluat (t. halusit).

Sana lainen ei siis ole erityisen suositeltava substantiivin yhteydessä, mutta sen välttely voi johtaa pahempiin on­gel­miin, kuten virkerakenteen muuttumiseen raskaammaksi sivulauseen lisäämisen takia taik­ka jopa merkityksen hämärtymiseen, jos käytetään sanaa kaltainen.

Pronomini ja lainen

Kielitoimiston ohjepankin sivu Yhdyssana vai ei: tämäntyyppinen vai tämän tyyppinen sanoo:

Pronomini ja lainen kirjoitetaan yleensä yhteen:

minkälainen, kaikenlainen, samanlainen
minunlaiseni (~ minun laiseni)

Sääntöjä lienee tulkittava niin, että pronomini ja lainen kirjoitetaan aina yhteen, paitsi jos siinä on persoona­pronomini, jolloin myös erikseen kirjoittaminen on mahdollista. Kieli­toimiston sana­kirjassa mainitaan vaihto­ehdot minun­laiseniminun laiseni, sinun­laisesisinun laisesi ja hänen­laisensahänen laisensa. Peri­aatetta lienee tarkoitus soveltaa myös monikollisiin persoona­pronomineihin: meidän­laisemmemeidän laisemme, teidän­laisenneteidän laisenne, heidän­laisensaheidän laisensa. Näihin kaikkiin kuuluu kirja­kielessä possessiivi­suffiksi (ei minun­lainen tms.).

Tulkinnassa on ongelmana, että ei ole määritelty täsmällisesti, mitkä sanat ovat prono­mi­ne­ja. Käytännössä on parasta käyttää (edellä mainittujen persoona­pronomini­tapaus­ten lisäksi) vain tavallisimpia pronominin ja lainen-sanan yhdistelmiä, jotka kaikki siis kirjoitetaan yhteen: eräänlainen, harvanlainen, jonkalainen, jonkinlainen, kahdenlainen, kaikenlainen, kummankinlainen, kummankaanlainen, kunkinlainen, minkinlainen, minkälainen, minkäänlainen, tämänlainen, useanlainen, yhdenlainen.

Pronominialkuisia yhdyssanoja ovat myös jollainen, millainen, sellainen, tuollainen ja tällainen, joissa pronominin genetiivipääte n on assimiloitunut l. Assimilaatio on tavallinen myös esimerkiksi sanassa samanlainen (ääntämys siis voi olla samallainen), mutta sitä ei osoiteta kirjoituksessa.

Alkuosana adjektiivi tai partisiippi

Yleiset ohjeet eivät käsittele erikseen adjektiivin tai partisiipin ja lainen-sanan yhdistelmiä. Täten niitä koskee peri­aat­tees­sa yleinen sääntö adjektiivi­alkuisista -inen-loppui­sis­ta ilmauksista: ne voi kirjoittaa yhteen tai erilleen, esimerkiksi halutunlainen tai halutun lainen. Yhteen kirjoittaminen on yleensä parempi ratkaisu, sillä moni pitää erikseen kirjoitettua asua virheellisenä.

Uusi kieliopas esittää yleisenä sääntönä, että lainen kirjoitetaan yhteen edeltävän genetiivi­muotoisen ”pronominin, numeraalin, adjektiivin ja partisiipin kanssa”, ja ainoina poikkeuksina (ilman selityksiä), että voidaan kirjoittaa sinunlaisesi tai sinun laisesi, entisen­laisensa tai entisensä lainen sekä edellä­mainitun­lainen tai edellä mainitun lainen. Muissakin oppaissa ja ohjaissa on samaan suuntaan viittaavia kannan­ottoja.

Kieli­toimiston sanakirjan lainen-sanan kuvauksesta voidaan päätellä, että vain erikseen kirjoittaminen tulee kyseeseen silloin, kun partisiipilla on määrite, sillä ilmaukselle viimeksi mainitun lainen ei mainita yhteen kirjoittamisen mahdollisuutta.

Toisaalta samasta kuvauksesta voidaan päätellä, että vain yhteen kirjoittaminen tulee kyseeseen silloin, kun lainen esiintyy ”yhdyssanojen jälkiosana merkitystä lieventämässä”, esimerkiksi helponlainen ’helponpuoleinen, helpohko;’.

Oppaissa ja sanakirjoissa esitetyissä esimerkeissä lainen-loppuisen yhdys­sanan alku­osana esiintyvä partisiippi on yleensä passiivin partisiippi (esim. tunnettu), harvemmin aktiivin partisiippi (esim. seuraava). Agentti­partisiippi, kuten haluamasi, näyttäisi vain Nyky­suomen sana­kirjan esimerkissä kertomani lainen, eikä siinä ole mainintaa yhteen kirjoittamisen mahdollisuudesta.

Yleisten sääntöjen pohjalta arvioiden sekä haluamasi lainen että haluamasilainen ovat kuitenkin oikeita. Molemmat ovat ongelmallisia, ja valinta on hankala. On aika helppoa sanoa, että halutunlainen on sujuvampaa kieltä kuin halutun lainen, mutta haluamasilainen ei istukaan kieleen niin hyvin.

Tällaisissa tapauksissa alkuosa on genetiivissä kuten lainen-loppuisissa yhdys­sanoissa yleensäkin. Agentti­partisiipeissa vain ei ole genetiivin päätettä, koska niissä on aina possessiivi­suffiksi, ja se taas aiheuttaa n-päätteen pois jäännin; siten haluamasi on sekä nominatiivi että genetiivi.

Alkuosana lukusana

Järjestyslukusanat, kuten neljäs, ovat kieliopillisesti adjektiiveja, joten edellä sanotun mukaisesti voi kirjoittaa neljännen lainen tai neljännenlainen.

Peruslukusanat, kuten neljä, kirjoitetaan yleensä yhteen seuraavan lainen-sanan kanssa. Kieli­toimiston sana­kirja ei anna esimerkeissään erikseen kirjoittamisen vaihtoehtoa sanalle neljänlainen. Vanhemmassa Nykysuomen sana­kirjassa on kuitenkin esimerkit sen seitsemän laisia ja kymmenenkin laisia.

Alkuosana substantiivi

Kielitoimiston ohjepankin sivu Yhdyssana vai ei: tämäntyyppinen vai tämän tyyppinen käsittelee myös substantiivi­alkuisia tapauksia:

Huomaa, että -lainen, -läinen kirjoitetaan substantiivien yhteydessä erilleen: Maijan lainen, Aleksis Kiven lainen. Tavallisempaa on kuitenkin käyttää sanaa kaltainen, tapainen tai tyyppinen: Maijan kaltainen.

Vaikka ohje siis puhuu substantiiveista yleensä, esimerkkeinä on vain erisnimiä, joten ehkä on tarkoitettu vain niitä. Kieli­toimiston sanakirja mainitsee lainen-sanan kuvauksessa, että koiranlainen voidaan kirjoittaa myös erikseen. Samaa ei sanota esimerkeistä ajokoiran lainen ja mustan koiran lainen. Tämä lienee tulkittava niin, että vain erikseen kirjoittaminen tulee kyseeseen, kun substantiivilla on määrite. Epäselvää on, tulkitaanko myös yhdys­sanan alku­osa tällöin määritteeksi.

Selvän ohjeen antaa Uusi kieliopas:

Substantiivialkuiset tapaukset ovat harvinaisia; ne kirjoitetaan yhteen t. erikseen (jos ei tervanlainen t. tervan lainen aine auta), eräissä tapauksissa vain erikseen: hautatervan lainen, juoksevan tervan lainen aine; Pariisin laisessa suurkaupungissa (edellä yhdys­sana, sana­liitto t. eris­nimi)

Muista lainen-loppuisista sanoista

Muutamissa sanoissa, jotka voitaisiin tulkita lainen-loppuisiksi yhdys­sanoiksi, alku­osa ei ole genetiivissä: erilainen (joskus virheellisesti erinlainen), sekalainen, yhtäläinen (huomaa mukautuminen vokaali­sointuun), kahtalainen.

Aivan eri alkuperää on johtimena käytetty -lainen tai -läinen, jolla muodostetaan mm. asukkaan­nimityksiä, esimerkiksi espoolainen, kauniaislainen, härmäläinen. Niissä kantasana on on päätteettömässä muodossa, ei genetiivissä,

Monitasoiset yhdyssanat

Tässä tarkoitetaan moniosaisella yhdyssanalla sellaista yhdys­sanaa, jossa ainakin toinen osista on yhdys­sana. Ne ovat usein hankalan pitkiä, ja siksi voi tulla mieleen, pystyisikö niitä takamaan osiin. Jos alkuosa on nominatiivissa, vaihtoehtoja ei ole, joskin selventävän yhdysmerkin käyttö olisi periaatteessa mahdollista, mutta harvinaista.

jälkiruokavaihtoehto
jälkiruoka-vaihtoehto [mahdollinen, mutta harvinainen kirjoitusasu]

Jos alkuosa on genetiivissä, saattaa olla mahdollista erottaa se omaksi sanakseen eli käyttää yhdys­sanan sijasta sana­liittoa. Tällöin kuitenkin merkitys tai ainakin sävy voi muuttua, kuten mm. kohdassa Genetiivi­alkuiset substantiivien yhdistelmät kuvataan.

peruskoulunopettaja ~ peruskoulun opettaja

Usein pitkä ilmaus kirjoitetaan sanaliitoksi silloinkin, kun alkuosa määrittää sisällöllisesti vain jälkiosan alkuosaa.

saunankäyttömahdollisuus [varmasti oikein, mutta pitkä]
saunan käyttömahdollisuus [ehkä myös oikein]

Koska ilmauksen ajatus on, että on mahdollisuus käyttää saunaa, erikseen kirjoittamista voi pitää epäloogisena: eihän kyse ole saunan mahdollisuudesta. Sana myös lausutaan niin, että ensisijainen sivupaino on osan mahdollisuus alkutavulla, mikä korostaa, että sana jäsentyy osiin saunankäyttö ja mahdollisuus. Sellainen erikseen kirjoittaminen kuin saunan käyttömahdollisuus on kuitenkin tavallista, eikä sitä liene asetettu kyseen­alaiseksi kielen­huollossa. Sitä kuvailee Ison suomen kieliopin kohta Määrittääkö laajennus määriteosaa vai koko yhdyssanaa?

Kaksitasoisen ilmauksen voi joskus kirjoittaa kolmellakin eri tavalla: monitasoiseksi yhdyssanaksi, sanan ja yhdyssanan yhdistelmäksi ja kolmen sanan yhdistelmäksi. Näillä on yleensä jonkin­lainen merkitys­ero tai ainakin vivahde-ero.

leikkauksentoteuttamistapa [periaatteessa mahdollinen, mutta tuskin käytössä]
leikkauksen toteuttamistapa [tavallinen, joskin tavallaan epälooginen]
leikkauksen toteuttamisen tapa [helppolukuisin, mutta ei juuri sovi termimäisiin ilmauksiin]