Nykyajan kielenopas, luku 8 Taivutus:

Miten taivutusmuoto muodostetaan?

Sisällys:

Kun on rat­kais­tu, mitä sija­muotoa tai verbin­muotoa käy­te­tään, on joskus ongel­ma­na se, mikä taivutus­muodon asu valitaan, tai se, tai­puu­ko mää­ri­te pää­sanan­sa mukaan. Tässä käsi­tellään joitakin suomen sanojen taivu­tuksen taval­lisia ongel­mia. Seuraavassa luvussa tar­kas­tel­laan erisnimien ja vieraiden sanojen taivutusta.

Vaihtoehtoiset muodot

Suomen sanojen taivutusta koskevia tietoja kannattaa hakea ensi sijassa Kielitoimiston sanakirjasta. Siinä kussakin sana-artikkelissa on Taivutus-valintaruutu, jonka valitsemalla saa näkyviin sanan eri muotoja. Suomen­kieli­sen lukijan oletetaan osaavan muodostaa muut muodot niiden perusteella.

Joukahainen-palvelussa on mahdollisuus saada nominista näkyviin lähes kaikki taivutus­muodot (pois lukien komitatiivi ja yksikön instruktiivi); se ei kuitenkaan ole virallinen tieto­lähde.

Useimmissa sijoissa sanalla on vain yksi muoto yksikössä ja toinen monikossa, mutta etenkin monikon genetiivissä ja partitiivissa on usein vaihtoehtoisia muotoja.

Jos taivutustiedoissa jokin muoto on sulkeissa, esimerkiksi ”kissojen, (kissain)”, se tar­koit­taa sanakirjan ohjeen mukaan vain, että muoto on muita harvinaisempi. Käytännössä täl­lai­set muodot ovat vanhentuneita tai ainakin vanhahtavia, eikä niitä juuri käytetä enää edes runo­kielessä.

Vaikka vaihto­ehtoisten muotojen järjestyksen merkitystä ei ole kuvattu, se yleensä hei­jas­taa yleisyyttä. Esimerkiksi kuvauksesta ”omenia, omenoita, (omenoja)” voi päätellä, että ”omenia” on tavallinen muoto, ”omenoita” vähemmän tavallinen ja ”omenoja” hyvin har­vi­nai­nen.

Yleensä kannattaa valita Kielitoimiston sanakirjan esittämistä vaihto­ehtoisista taivutus­muodoista ensimmäinen.

Muita muotoja esiintyy kuitenkin joissakin vakiintuneissa yhdyssanoissa, sanonnoissa, nimikkeissä yms., esimerkiksi ”kansain­väli­nen” (normaali genetiivi on ”kansojen”), ”kautta rantain” (normaali genetiivi on ”rantojen”), ”puolustusvoimain komentaja” (virallinen nimike; normaali genetiivi on ”puolustusvoimien”),

Taivutustyypin valinta

Tavallisia ongelmatapauksia

Seuraavassa listassa on muutamien ongelmallisten sanojen taivutus esitettynä genetiivi­muodolla (joka vastaa kysymykseen ’minkä’ tai ’kenen’).

ori : oriin tai ori : orin
tiili : tiilen
viini : viinin
ruis : rukiin
viive : viiveen tai viive : viipeen

Ori : oritta : oriin

On joitakin suomen kieleen vanhastaan kuuluvia sanoja, joita nykyisin usein taivutetaan eri tavalla kuin ennen. Esimerkiksi sanan ”ori” oikeana taivutuksena on pidetty sellaista, että monikko on ”oriit”, genetiivi ”oriin” jne. Koska tämä sana on kuitenkin taivutukseltaan poik­keuk­sel­li­nen, ainoa laatuaan, ja melko harvinainen useimpien kielessä, sitä on ruvettu taivuttamaan yk­sin­ker­tai­sem­man mallin mukaan ori : orit : orin. Joskus väärä taivutus saattaa yleistyä niin, että se hyväksytään vanhan rinnalle, ehkä tilallekin. Näin on käynyt ori-sanalle, mutta va­ro­vai­nen kirjoittaja käyttää silti vanhaa taivutusta, jos kirjoittaa hevosalan lehteen. Sen lu­ki­jois­ta monet saattavat pitää vanhaa taivutusta ainoana oikeana.

Hankala konsonanttien vaihtelu

Monet aivan suomalaisetkin sanat saat­ta­vat olla vaikeita taivuttaa, koska ne ovat harvinaisia eivätkä kuulu useimpien sanavarastoon ja koska niissä on vartalon­vaihtelua, joka saattaa tuntua muut­ta­van sanaa oudosti.

Etenkin tämä koskee sanoja, joiden merkitykset viittaavat enimmäkseen menneen maail­man ilmiöihin, kuten vanhaan maatalouskulttuuriin. On esimerkiksi olemassa kasvin­nimi ”alpi”, mutta monet eivät sitä tunne eivätkä osaa tai­vut­taa sitä. Vanha taivutus on alpi : alven (kuten kilpi : kilven), mutta taivutus alpi : alpin on yleistynyt niin, että se hyväk­sy­tään jo Perussanakirjassa ja Kielitoimiston sanakirjassa. Vastaava koskee helpi-​sanaa (ks. Vuori ja vuorillinen). Kalannimi ”pallas” (tai ”ruijanpallas”) taivutetaan vanhastaan pallas : paltaan, mutta sitä paljon yleisemmäksi on käynyt pallas : pallaksen, ja Perus­sana­kirja­kin jo kuvaa sen ensimmäisenä vaihtoehtona. Sana tatar : tattaren esiintyy nykyisin jopa lehdissä taivutettuna tatar : tatarin, mutta tätä ei vielä ole hyväksytty yleis­kieleen.

Loppuvokaalin vaihtelu e ∼ i

Ongelmia aiheuttaa astevaihtelun lisäksi etenkin loppuvokaalin vaihtelu -i ∼ -e. Alpi-​sanas­sa on kyse molemmista. Siinä on astevaihtelu siten, että jois­sa­kin muodoissa on ”p”, joissakin ”v”. Lisäksi siinä on perusmuodossa ”i” lopussa, mutta useimpien taivutusmuotojen var­ta­lon lopussa on ”e”. Sääntöjen mukaan esimerkiksi sanassa ”tiili” loppuvokaali vaihtelee (tiilen, tiilet jne.), mutta vaihtelemattomuus (tiilin, tiilit jne.) on yleistä.

Hankaluuksia aiheuttaa se, että osassa i-loppuisista sanoista on tämän vaihtelu, osassa ei. Kielessä on jopa tapauksia, joissa kaksi perusmuodoltaan samaa sanaa taipuu eri tavalla.

laki : laen [esim. mäen laki tai päälaki]
laki : lain [laki säädöksenä tms.]
viini : viinen [nuolikotelo]
viini : viinin [tietynlainen juoma]
vuori : vuoren [korkea pinnanmuoto]
vuori : vuorin [esim. takin vuori]

Yleensä i-loppuisessa sanassa on vaihtelu i ∼ e, jos kyseessä on omaperäinen sana tai vanha lainasana. Uudemmissa lainasanoissa vaihtelua ei ole. Usein on kuitenkin vaikea tietää, kummanlaisesta sanasta on kyse.

Useimmissa tapauksissa vanha, sanakirjoissa esitetty taivutus on ainoa oikea. Esimerkiksi taivutus tuppi : tupin : tuppia : tuppeja on virheellinen, ja oikea on tuppi : tupen : tuppea : tuppia (missä tuppia-muoto on monikon partitiivi). Vain joissakin tapauksissa on kielen­huol­to hyväksynyt toisenalaisen, uusien lainasanojen taivutuksen mallia noudattavan taivutuksen vaihtoehtona vanhalle. Silloinkaan taivutuskaavoja ei tietenkään pidä sekoittaa samassa teks­tis­sä.

Taivutukset ovat kuitenkin usein sekaantuneet toisiinsa, alkujaan osittain leikillisen kielen­käytön vaikutuksesta. On leikillisesti pyydetty viintä, kun tarkoitetaan viiniä, ja myöhemmin tällaista taivutusta on ehkä ruvettu pitämään oikeana.

Hämmennystä on aiheuttanut suomen kielen lautakunnan 31.1.2014 tekemä kannanotto, jonka mukaan vuori-sanaa voidaan taivuttaa vuori : vuoren myös merkityksessä ’pukineen tms. sisäpuolta verhoava kangas’. Sen mukaan ”vaikka vuori-sanan i:llinen taivutus on hyvin vakiintunut erikoisalalla mm. käsityöterminä, ei kahtalaisesta taivutustavasta ole yleiskielessä haittaa. Samoin voidaan käyttää rinnakkain johdoksia vuorillinen ja vuorellinen sekä vuoriton ja vuoreton”.

Hyvinkäähän vai Hyvinkääseen?

Jonkin verran epäselvyyksiä on pitkään vokaaliin loppuvien sanojen yksikön illatiivin muo­dos­tuk­ses­sa. Sellaiset suomalaiset paikan­nimet saavat (Asutusnimi­hakemiston mukaan) illatiivissa seen-päätteen, myös ruotsin­kielisiin nimiin perustuvat, esimerkiksi Finnoo : Finnooseen (ruotsiksi Finno). Lisäesimerkkejä: -seen, esimerkiksi Saimaa : Saimaaseen, Korp­poo : Korppooseen. Hyvinkää : Hyvinkääseen.

Hyvinkää-nimestä käytetään yleensä ulko­sijoja: Hyvinkäällä, Hyvinkäältä, Hyvinkäälle. Jos lause­yhteys vaatii sisä­sijaa, oikein on Hyvinkääseen. esimerkiksi kun puhutaan jonkin liittämisestä tai vertaamisesta Hyvinkään kaupunkiin. Ks. Kielikellon 4/1987 artikkelia Säätytalossa vai Säätytalolla?

Jos loppuvokaali kuitenkin on pai­nol­li­nen (pää- tai sivupainollinen), pääte on -hVn, missä V tarkoittaa perusmuodon loppu­vokaa­lia lyhyenä. Tämä koskee toisaalta yksitavuisia sanoja, kuten Ii : Iihin, toisaalta sel­lai­sia yhdys­sano­ja, joiden jälkiosa on yksitavuinen, esi­mer­kik­si Maksamaa : Maksamaahan. Sen sijaan esi­mer­kik­si Loimaa ei ole yhdyssana, vaan sen illatiivi on yleissäännön mukainen Loimaaseen.

Pitkänä ääntyvään vokaaliin loppuvissa vieraissa nimissä ja sitaattilainoissa on illatiivin pääte yleensä -hVn, esimerkiksi Malmö : Malmöhön. Ks. kohdan Vieraiden nimien ja sanojen taivutuksen perussäännöt alakohtaa illatiivin muodostuksesta.

Vuoti vai vuosi?

Sellaisissa verbeissä, joiden vahva-asteisessa vartalossa on t, esiintyy menneen ajan muo­doissa vaihtelua. Joissakin verbeissä on menneen ajan tunnuksen i:n edellä t tai sen aste­vaihtelu­pari (useimmiten d), joissakin taas aste­vaihtelusta riippumaton s.

huutaa : huudan : huusin : huusi
noutaa : noudan : noudin : nouti
kiitää : kiidän : kiidin ∼ kiisin : kiisi ∼ kiiti

Yleiskielessä vartaloltaan kolmi- ja useampi­tavuisissa verbeissä t aina muuttuu s:ksi menneen ajan tunnuksen (i) edellä.

puhaltaa : puhalsi [murteissa myös puhalti]

Kaksitavuisten vartaloiden taivutuksessa on vaihtelua. Osittain t on yksinomainen, muun muuassa h:n jäljessä, esimerkiksi johtaa : johti, mutta yleensä s on tavallisempi, etenkin pitkän vokaalin ja diftongin jäljessä. Vaihtelua kuvailevat Kieli­toimiston ohje­pankin sivu Taivutus­tyyppejä: verbit kiisi ja kiiti, kaarsi ja kaartoi ja Ison suomen kieli­opin kohta Esimerkkejä vaihtelusta. Taivutus pitää tarvittaessa tarkistaa sana­kirjoista.

Jos sanakirjassa on vaihto­ehtoja, kannattaa käyttää muotoja, joissa i:n edellä on t tai sen aste­vaihtelu­pari. Ne ovat useimmissa tapauksissa tavallisempia yleis­kielessä. Lisäksi s:lliset muodot saattavat sekoittua muihin sanoihin. On parempi käyttää muotoa vuoti kuin vuosi, jonka lukija saattaa ensin hahmottaa substantiiviksi. Kuitenkin yltää-sanan sellaiset muodot kuin yllin ja yllit ovat niin harvinaisia, että on parempi käyttää kaikissa persoonissa s:llisiä muotoja. Tämä merkitsee seuraavia valintoja (suluissa toinen sääntöjen sallima muoto):

Muutamilla verbeillä on menneen ajan muodoissa yleis­kielessä poikkeavaa vaihtelua seuraavasti (sulkeissa harvinaisempi vaihtoehto):

Astevaihtelu ja sen puute

Lainasanat ja sepitesanat

Suomen kielen vanhasta käytännöstä poikkeavaa astevaihteluttomuutta on myös monissa uusissa sanoissa. Sellaisia ovat etenkin uudet lainasanat ja sellaiset sanat, etenkin ni­met, jotka on sepitetty sanoja lyhentämällä tai säännöttömästi muuttamalla tai vain panemalla kirjaimia (äänteitä) peräkkäin, Aihetta käsitellään tarkemmin lainasanojen astevaihtelun yhtey­dessä.

toti : totin
Alko : Alkon
Tupu : Tupun

Uhkat vai uhat?

Joissakin omaperäisissä sanoissa astevaihtelu ongelmia murre­vaihtelujen takia. Tällaisia ovat etenkin sanat, joissa on hk-yhdistelmä. Sanotaanko ”uhkat” vai ”uhat”? Mo­lem­mat ovat käy­tös­sä ja yleis­kielessä hyväksyttyjä; vaihtelematon hk on yleinen itämurteissa. Iso suomen kielioppi kuvailee (§ 44):

Yhtymä hk on yleensä astevaihtelun ulkopuolella, mutta joissakin sanoissa esiintyy vaihtelua hk : h joko säännöllisesti (pyyhe : pyyhkee-, pyyhin : pyyhkime-, uhata : uhkaa) tai vaihtelemattomuuden ohella (nahka : nahannahkan; vihko, uhka, vihkiä, lohkoa).

Yleiskielessä vihkiä-sanassa on aste­vaihtelu, esimerkiksi ”vihimme” (ei ”vihkimme”). Iso suomen kieli­oppi kuvaa suomea laajemmin kuin normien mukaisena yleis­kielenä.

Sanakirjoissa on ilmoitettu aste­vaihtelusta, mutta niissä ei kuvata eri vaihto­ehtojen ylei­syyk­siä. Tosin voi olettaa, että niissä ensimmäisenä esitetty vaihto­ehto on tavallisempi.

Google-​hakujen perusteella arvioiden ”uhat” on yli kaksi kertaa yleisempi ja siinä mielessä hiukan tur­val­li­sem­pi valinta asia­tekstiin. Vielä selvempi ero on sanan ”tuhka” taivutuksessa: vaikka aste­vaih­te­lul­li­set muodot ”tuhan”, ”tuhat”, ”tuhassa” jne. ovat sallittuja, ne ovat paljon harvi­nai­sem­pia kuin astevaihteluttomat ”tuhkan” ym. ja saatetaan kokea murteellisiksi tai oudoiksi.

Usein astevaihtelu tuottaa muodon, joka voisi olla myös toisen sanan muoto. Esimerkiksi ”vihoissa” voisi olla myös sanan ”viha”, mutta ”vihkoissa” on yksi­selitteinen. Se on myös selvästi yleisempi.

Joihinkin yhdyssanoihin ja sanontoihin on vakiintunut jompi­kumpi kahdesta muuten vaihto­ehtoisesta muodosta.

uhanalainen [ei: uhkanalainen]
pysyä nahoissaan [ei: pysyä nahkoissaan]

Seuraavassa on sanoja, joissa sekä astevaihtelu että aste­vaihteluttomuus ovat yleis­kielessä sallittuja, mutta jompi­kumpi voidaan asettaa etu­sijalle edellä kuvatuista syistä.

lohkoa : lohkottu (∼ lohottu)
nahka : nahat (∼ nahkat)
tuhka : tuhkat (∼ tuhat)
uhka : uhat (∼ uhkat)
vihko : vihkot (∼ vihot)

Lepakkoina vai lepakoina?

Astevaihtelun esiintymisessä on vaihtelua monitavuisissa (perus­muoto vähintään kolmi­tavuinen) sanoissa, joiden loppu on kka, kkä, kko tai kkö. Niissä saattaa esiintyä yleisten aste­vaihtelu­sääntöjen vastaisesti heikko aste avo­tavun edessä. Esimerkiksi sanan mansikka muodossa mansikoiden on heikko aste (k eikä kk), vaikka koi on avo­tavu (loppuu vokaaliin).

Asiaa ei liene missään kuvattu tarkasti, vaan sanotaan, että on sana­tyyppi­kohtaista, missä monikko­muodoissa heikko aste avotavun edellä on mahdollinen. Kieli­toimiston sana­kirjan taivutus­tiedoissa kerrotaan kyllä, esiintyykö sanassa aste­vaihtelu ja millainen. mutta ei kattavasti sitä, missä taivutus­muodoissa se esiintyy. Monikon taivutus­muodoista mainitaan monikon genetiivi, partitiivi ja illatiivi, mutta ei esimerkiksi essiiviä. Kieli­toimiston ohje­pankin ohje aiheesta on väljähkö.

Seuraavia periaatteita voi soveltaa puheena olevan sana­tyypin monikko­taivutukseen:

Rangaista, ei rankaista

Verbeissä, joiden perusmuoto on aista-loppuinen, ei yleensä ole astevaihtelua. Jostakin syystä kielenhuolto on kuitenkin päättänyt, että rangaista-verbin tulee olla astevaihtelussa (ng ∼ nk). Syynä voi olla, että sana esiintyy murteissa laajasti ng:llisenä.

halkaista : halkaisee : halkaistu
rangaista : rankaisee : rangaistu

Sanan halkaista lisäksi esiintyy samaa tarkoittava halaista, tosin yleis­kielessä lähinnä vain ilmauksessa ei halaistua sanaa. Siinä taas on vaihtelemattomasti heikko aste.

Leikin vaikutukset

Osa aika tavallisistakin sanoista tuottaa taivutusvaikeuksia, koska niitä on ruvettu leikillisesti taivuttamaan väärin. Tavallisin tapaus on kai viini : viinen, jossa on alkujaan kyse harvi­nai­sen, nuolikoteloa tarkoittavan viini-sanan oikeasta taivutuksesta. Sitä ruvettiin leikil­li­ses­ti käyt­tä­mään myös puhuttaessa viinistä, siis juomasta. Tapa levisi, ja sen omaksujat eivät aina edes tajunneet leikkiä.

On vaikea sanoa, onko taivutus ruis : ruiksen tai ruis : ruisin syntynyt sanoilla leik­ki­mi­ses­tä vai siitä, että vanhaa taivutusta ruis : rukiin eivät kaikki enää tunne. Tämän sanan osalta on vanha taivutus toistaiseksi ainoa hyväksytty.

Leikillisiä taivutuksia kannattaa varoa, sillä ne koetaan helposti karkeiksi kielivirheiksi. Ehkäpä niitä ei kannata käyttää kovin paljoa kaveripiirissäkään, sillä ne saattavat yllättävästi levitä ja juurtua, ja sitä kautta niitä tulee sitten päästäneeksi suustaan ja paperille asialliseksi tarkoitettuunkin tekstiin.

Uudissanojen taivutus

Myös uudissanat tuottavat joskus vaikeuksia. Tutuin esimerkki on ehkä ”viive” (viipeen vai viiveen?), jota on paras kokonaan välttää. Kun kohtaa uuden sanan, on hyvä seurata sen käyttöä tai tarkistaa sana­kirjoista sen merkitys tai taivutus, ennen kuin rupeaa itse sitä käyttämään. Muutoin saattaa taivu­tus mennä väärin.

Sama koskee joitakin nimiä, etenkin sellaisia, jotka vaikuttavat sepitetyiltä. Jos ei ole ilmeistä, minkä mallin mukaan nimeä taivutetaan, saattaa mikä tahansa taivutustapa tuntua kummalliselta osasta lukijoita. Pitäisikö yhtyeen nimi ”Piirpauke” taivuttaa e-loppuisten sanojen yleisen mallin mukaan ”Piirpaukkeessa” vai vieraan nimen tavoin ”Piirpaukessa”? Ongelma vältetään käyttämällä ilmaisua ”Piirpauke-yhtyeessä”. Aiheesta on pari lisä­esi­merk­kiä kohdassa Nimet, joita ei voi taivuttaa.

Liian oudot taivutusmuodot

On myös sanoja, joiden taivutusmuodot ovat liian outoja käytettäviksi. Esimerkiksi sanasta ”vuo” ei käytetä muita monikkomuotoja kuin monikon perusmuotoa ”vuot”. Tämä johtuu siitä, että ne olisivat ”voiden”, ”voilla” jne., kuten taivutetaan suo : soiden : soilla. Tosin fysiikan alalla, jossa sana ”vuo” on käytössä erikoisterminä, siitä on ruvettu käyttämään mainittuja monikkomuotojakin ja puhutaan esimerkiksi magneettivoista ja säteilyvoista. Sellainen taivutus on tietysti hyvin hämäävää siihen tottumattomille, mutta asiantuntijoiden kielessä siitä ei synny mitään epäselvyyksiä.

Häiritsevää samanlaisuutta voi olla myös sanan eri taivutusmuotojen välillä. Esimerkiksi sanan ”hai” useimmat monikkomuodot eivät ero vastaavista yksikkömuodoista; niinpä ”hailla” voi olla yksiköllinen tai monikollinen. Jos monikollisuus halutaan saada esille, joudutaan käyttämään pitempää sanaa: ”haikaloilla”.

Joistakin verbeistä ei käytetä perusmuotoa (infinitiiviä) lainkaan. Voidaan sanoa, että laiva erkanee rannasta, mutta tämän verbin infinitiiviä (joka olisi erata) ei käytetä, vaan sen tilalla on käytettävä muuta verbiä, esimerkiksi erota tai loitota.

Sentyyppisten sanojen kuin ”nukke” ja ”nalle” monikon genetiivit ovat ongelmallisia. Sanakirjojen kannanototkin ovat vaihdelleet. Nykysuomen sanakirjassa on nukke-sanan taivutuskaavassa monikon genetiivin kohdalla vain ”(-in)”, eli ”nukkein” olisi ainoa muoto ja sekin harvinainen (eli käytännössä vältettävä). Sanan ”nukke” kohdalla kuitenkin mainitaan, että monikon genetiivi on usein nukki-sanan paradigmasta otettu ”nukkien”. Iso suomen kielioppi taas esittää (§ 84) ”Myös nalle-tyypin e-vartaloiset nominit saavat monikon gene­tii­vin en-päätteen: nalle-j-en, nukke-j-en, mediapelle-j-en, kylmäkalle-j-en (mahdollinen on eräistä sanoista myös in-pääte: nalle-in » § 86).” Kielitoimiston sanakirja esittää vaihto­ehdot ”nukkejen”, ”nukkien” ja ”nukkein” kuvaamatta niiden yleisyyttä tai suositeltavuutta. Käytännössä ”nukkejen” on selvästi yleisin.

Onko kelpo-sanan taivutus kelpoa kieltä?

Suomen kielessä on pienehkö joukko taipumattomia adjektiiveja, kuten aimo ja pikku. Sano­taan ja kirjoitetaan otin aimo annoksen eikä otin aimon annoksen. (Nykyisten sääntöjen mukaan aimo on aina taipumaton, mutta tässä on ollut vaihtelua.)

Useiden sanakirjojen, myös Suomen kielen perussanakirjan, mukaan tähän joukkoon kuuluu myös adjektiivi kelpo. Sitä on kuitenkin ruvettu taivuttamaan melko usein, ja Kielitoimiston sanakirja hyväksyy sen: voidaan sanoa kelpo kieltä tai kelpoa kieltä.

Kelpo-adjektiivin taivutusta kannattaa kuitenkin välttää. Ensinnäkin se on viime vuosiin asti ollut normien vastaista. Toiseksi taivutetun muodon voidaan ymmärtää tarkoittavan muuta kuin taivuttamattoman. Taipumaton kelpo tarkoittaa oikein hyvää, oivaa, mainiota, kun taas taipuva kelpo voidaan ymmärtää kelvollista, kelpaavaa tarkoittavaksi, jolloin ainakin sävy on toinen.

Vertailuasteet

Vertailuasteilla eli vertailu­muodoilla tarkoitetaan komparatiivia, kuten isompi, ja superlatiivia, kuten isoin. Niiden muodostamisesta käytetään nimitystä komparaatio.

Matalampi, ei matalempi

Adjektiivien vertailuasteet (kaunis : kauniimpi : kaunein) eivät yleensä tuota ongelmia, kun niitä käytetään yksinkertaisella tavalla. Kuitenkin a-loppuisten adjektiivien komparaatiossa on murre-eroja, jotka aiheuttavat sekaannuksia. Niitä koskevat perus­säännöt ovat yleis­kielessä seuraavat:

Yhdyssanoissa ratkaisee loppu­osan tavu­luku, esimerkiks aikaansaava : aikaansaavempi, koska loppu­osa saava on kaksi­tavuinen.

Vanhoihin sääntöihin on kuitenkin tehty eräitä väljennyksiä, jotka sallivat eräille sanoille vaihto­ehtoisia komparaatioita, joissa kaksi­tavuisen adjektiivin loppu-a säilyy komparatiivissa (esimerkiksi kiva : kivampi) tai adjektiivin loppu-a muuttuu o:ksi superlatiivissa (esimerkiksi solakka : solakoin). Parempi on käyttää yleis­säännön mukaisia muotoja, kuten kivempi ja solakin.

Kivempaa vai kivempää?

Taivutusmuoto ”kivempaa” on selvästi yleisempi kuin ”kivempää”. Tällainen tapaus, jossa taka­vokaalisen sana (kiva) johdoksessa (kivempi) on vain etu­vokaaleja, on harvinainen, ja kumpaakin taivutus­tapaa voisi perustella.

Sanan ”hiljaa” (joka on muodostukseltaan nominivartalon ”hilja-” partitiivi, nykykielessä adverbi) yhteydessä esiintyy samantapainen ongelma: onko vastaava komparatiivinen muoto ”hiljempaa” vai ”hiljempää”? Kielitoimiston sanakirja mainitsee (sanan ”hiljaa”) kohdalla molemmat, kantaa ottamatta. Nykysuomen sanakirja tuntuisi ottavan kantaa, tosin lähinnä kai vain ylei­syy­teen: ”hiljempää” mainitaan hakasulkeissa. Tässäkin takavokaalinen asu on selvästi suosi­tum­pi.

Pitempi vai pidempi?

Ongelmallisena on pidetty myös pitkä-sanan komparatiivia. Oikeastaan ongelmaa ei ole, kos­ka sekä ”pidempi” että ”pitempi” ovat kielenhuollon hyväksymiä. Molempia myös käy­te­tään yleisesti. Mutta usein ihmisillä on sellainen käsitys, että kahdesta muodosta täytyy toi­sen olla oikea, toisen väärä.

Jos haluaa toimia enemmistön mukaan, kannattaa valita ”pidempi”. Se on nykyisin selvästi ylei­sempi.

Näiden muotojen taustaa pohditaan kirjoituksessa Pitempi, pitentää – keino­tekoi­sia, mutta hyväksyttyjä.

Yhdyssanojen komparaatio: hyväosaisempi ∼ parempiosainen

Adjektiivialkuista nen-loppuista yhdyssanaa komparoidaan kahdella tavalla: joko alkuosaa tai jälkiosaa komparoidaan, esimerkiksi oudontuntuinenoudommantuntuinenoudon­tun­tui­sem­pi. Molempia ei komparoida: oudommantuisempi olisi virhe­muodoste.

Sama koskee vastaavia ilmauksia, jotka kirjoitetaan sana­liitoksi. Voidaan kirjoittaa myös oudon tuntuinen, ja siinäkin komparoidaan jompaakumpaa osaa. Erikseen kirjoitettaessa lienee alku­osan komparointi (oudomman tuntuinen) selvästi tavallisempaa.

Joissakin tapauksissa vain jälkiosan komparointi tuntuu mahdolliselta, joissakin jompi­kumpi tapa on selvästi yleisempi ja joissakin tavat ovat yhtä yleiset. Sana­kirjoissa asiaa ei yleensä kuvata, mutta Kieli­toimiston sana­kirjassa on jonkin verran tähän tyyppiin kuuluvia yhdys­sanoja, ja silloin kohdassa ”Taivutus” on kuvattu myös komparaatio (vaikka se ei kieli­tieteellisesti ole taivutusta, vaan sanan­johtoa). Siinä on esimerkiksi

Yleensä jälkiosan komparointi on yleisempää tai jopa ainoa mahdollisuus. Kuitenkin silloin, kun alkuosa kuvaa jälkiosan tarkoittaman ominaisuuden astetta (intensiteettiä tms.), alkuosan komparointi on tavallisempaa. Esimerkiksi sanalle kirkkaan­keltainen Kieli­toimiston sana­kirja esittää molemmat komparaatio­tavat, mutta sille alkuosan komparaatio (kirkkaamman­keltainen) on paljon yleisempää kuin jälki­osan.

Aihepiiriä käsittelee laajahkosti artikkeli Yhdysadjektiivien komparaatiosta (Virittäjä 1980).

Komparatiivin ja superlatiivin sekaantuminen

Vertailuasteiden taivutusmuodoissa komparatiivit (kauniimpi-muodot) sekaan­tu­vat melko usein super­latii­vei­hin (kaunis-muotoihin), koska taivutettaessa erot ovat vähäisiä:

kauniimpi : kauniimman : kauniimmassa
kaunein : kauneimman : kauneimmassa

Tämä on ymmärrettävää, koska superlatiivi on suomessa kuten monessa muussakin kielessä melko vähäpätöinen ja myöhäsyntyinen ilmiö. Lisäksi vertailuasteiden taivutusmuodot ovat muutenkin hankalia. Mutta huolitellussa kielessä on muistettava, että jonkin ominaisuuden ylintä astetta kuvaavaan muotoon kuuluu aina i-vokaali. Lisäksi on muistettava, että mitä suurin -tyyppisessä ilmaisussa on käytettävä superlatiivia myös taivutusmuodoissa.

Tämä on yksi kaikkein vaikeimpia [ei: vaikeampia] kysymyksiä.
Hän teki niin mitä parhaimmassa [ei: parhaammassa] tarkoituksessa.

Verbien taivutus

Verbien taivutus on niin suomen kuin monen muunkin kielen hankalimpia osia oppia. Suo­mea äidinkielenään puhuville se ei yleensä aiheuta ongelmia. Muutama seikka kuitenkin:

Epäselvissä tapauksissa voi tarkistaa verbin taivutuksen Kieli­toimiston sana­kirjasta. Siinä tosin on vain joukko tyyppi­muotoja, joista periaatteessa voi muodostaa kaikki taivutus­muodot. Kattavammman kuvauksen taivutus­muodoista antaa Verbixin taivutuspalvelu, joka ei kuitenkaan ole samalla tavalla virallinen.

Yhdyssanojen taivutus

Yhdyssanojen taivutus on useimmiten on­gel­ma­ton­ta: yleensä vain viimeinen osa taipuu, esimerkiksi kirjakauppa : kirjakaupassa.

Adjektiivialkuisia yhdyssanoja taivutetaan kolmella eri tavalla:

  1. Vain alkuosa taipuu, esimerkiksi isoisä : isoisälle.
  2. Sekä alku- että loppuosa taipuvat, esimerkiksi nuoripari : nuorelleparille.
  3. Molemmat mainituista vaihtoehdoista ovat mahdollisia, esimerkiksi mustapippuri : mustaanpippuriin tai mustapippuriin.

Kun kyse on kielen tavallisista sanoista, ilmenee taivutustapa yleensä suomen kielen sanakirjoista. Yleinen periaate on, että mitä kiinteämmän ja terminomaisemman sanan yhdyssana muodostaa, sitä todennäköisemmin vain loppuosa taipuu. Aihetta käsittelee tarkemmin Kielikellon numerossa 4/1996 julkaistu kirjoitus Monimuotoiset yhdyssanat. Ks. myös kohtaa Yhdyssananimien ja yhdistelmänimien taivutus.

Yleinen suuntaus on alkuosan taivuttamattomuus. Monissa sanoissa molempien osien taivuttaminen on vanha käytäntö, mutta alkuosan taivuttamattomuus on jo hyvin yleistä. Esimerkiksi sana isomasto taipuu Nykysuomen sanakirjan mukaan niin, että alkuosakin taipuu, esimerkiksi isossamastossa. Sen sijaan Kielitoimiston sanakirja mainitsee molemmat taivutustavat, ja käytännössä isomastossa on paljon yleisempi. Sivusto Suomen kielen normien muutoksia kohdassa Isosisko : isosiskon ~ isonsiskon – taipuuko yhdyssanan alkuosa? kuvataan tarkemmin, miten kielessä tapahtuneita tällaisia muutoksia on virallistettu.

Lukusanojen taivutus

Yleensä kaikki osat taipuvat

Suomen kielessä lukusanojen taivuttaminen on usein varsin hankalaa. Tämän aiheuttaa eri­tyi­ses­ti se, että suomessa taivutetaan moniosaisen lukusanan eri osia. Lukusana ”viisi­sataa­kaksi­kymmentä­kolme” on aika helppo kirjoittaa ja sanoa. Mutta taivutusmuoto ”vii­des­sä­sadassa­kahdessakymmenessä­kolmessa” on hankala. Vielä hankalampi on vastaava jär­jes­tys­luvun muoto ”viidennessä­sadannessa­kahdennessakymmenennessä­kolmannessa”.

Viisitoista- ja viisikolmatta-tyyppiset lukusanat

Erikoisen ryhmän muodostavat -toista-loppuiset lukusanat, joissa taipuu vain tätä osaa edel­tä­vä osa, esimerkiksi viisitoista : viidessätoista.

Vanhassa kielessä käytettiin vastaavia isom­pia­kin lukusanoja, kuten viisikolmatta : viidessäkolmatta. Vaikka ne olivat taivutukseltaan hel­pom­pia kuin pitemmät sanat, kuten kaksikymmentäviisi, ne ovat käytännössä hä­vin­neet; viimeiseksi niitä käytti julkisessa kielenkäytössä presidentti Kekkonen.

Vain viimeisen osan taivuttaminen huono ratkaisu

Vaikka kielenhuollon ohjeissa on pitkään ollut sallittua taivuttaa pitkissä luvuissa vain viimeistä osaa (esim. ”viisi­sataa­kaksi­kymmentä­kolmannessa”), tämä tapa ei ole yleinen eikä luonteva. Kielikellossa 3/1998 sanotaan kohdassa Lukusanojen taivuttaminen:

Moniosaisten lukujen, etenkin järjestyslukujen, taivutusmuodoista tulee helposti kovin pitkiä. Siksi pitkät luvut, ainakin kolminumeroiset ja niitä pitemmät, voidaan lukea myös niin, että vain viimeinen osa taipuu. Järjestysluvuissa myös jär­jes­tys­lu­vun tunnus voidaan lukea samaan tapaan vain viimeisessä osassa.

Ohjeen sanan ”ainakin” voisi tulkita niin, että kaksinumeroisiakin saa taivuttaa tähän tapaan: kaksi­kymmentä­vii­des­sä. Toinen tulkinta on, että ”ainakin” voisi tulkita niin, että kaksinumeroisiakin saa taivuttaa tarkoittaisi tässä ’vähintään’. (Kielikellon 3/1996 artikkelin Ensimmäinen vai yhdes mukaan ”on suurien lukujen taivutusta mahdollista hieman yksin­kertaistaa siten, että taivutetaan vain viimeistä taipuvaa osaa”. Se lisää: ”Sitä mitä ’suurella luvulla’ täsmällisesti tarkoitetaan, ei ole määritelty missään. Ainakin kaksi­numeroiset luvut voitaneen kuitenkin katsoa sellaisiksi, joissa taivutetaan jokaista osaa.”

Uudemmassa Kielikellon 2/2006 taivutusohjeessa ja Kielitoimiston oikein­kirjoitus­oppaas­sa rajataan selvemmin pelkän viimeisen osan tai­vut­ta­mi­sen mah­dol­li­suus kolmi- ja useampi­numeroi­siin lukuihin. Kieli­toimiston ohje­pankin sivu Luvut ja numerot: pitkät luvut ääneen luettaessa toistaa tämän ajatuksen ja lisää, että kaikkien osien taivuttaminen on tyylikkäämpää.

Koko mahdollisuus on parasta unohtaa, eikä sitä juuri käytetä. Yleinen kielitaju var­maan­kin kokee sellaiset sanat kuin ”sata­kaksi­kymmentä­viidessä” lipsahduksiksi tai vir­heik­si.

Taivutuksen välttäminen

Paras tapa käsitellä pitkien lukusanojen taivutuksen ongelmia on välttää taivuttaminen muotoilemalla lause tai jopa koko virke uudestaan. Tämä koskee etenkin sellaisia tekstejä, jotka luetaan ääneen. Seuraavissa esimerkeissä on luvut kirjoitettu numeroin, koska se on normaali käytäntö, kun luvut ovat näin isoja. Tällaisten uudelleen­muotoilujen sopivuus ei ole kiistatonta, koska usein sävy ja tyyli muuttuvat aika lailla, joskaan eivät välttämättä huo­nom­paan suuntaan.

Olemme varanneet paikat 125:lle [sadallekahdellekymmenelleviidelle]. ∼
Olemme varanneet 125 paikkaa.
Seuramme on yksi noin 130:stä Suomessa toimivasta ystävyysseurasta. ∼
Seuramme on yksi monista Suomessa toimivista ystävyysseuroista; niitä on noin 130.
Erikoisruokavalio on 36:lla yläasteen oppilaalla. ∼
Erikoisruokavaliota noudattaa yläasteen oppilaista 36.

Jos luku kirjoitetaan numeroin, syntyy usein lisäongelmia, koska lukumerkinnän tai­vu­tuk­ses­sa pitää osata tunnistaa, mikä osa lukusanasta on päätettä. Toisaalta usein lukua seu­raa sa­mas­sa sijassa oleva sana, jolloin pääte jätetään merkitsemättä, jolloin tilanne helpottuu.

Näin kävi tapauksista neljässäkymmenessäkahdessa.
Näin kävi tapauksista 42:ssa.
Näin kävi neljässäkymmenessäkahdessa tapauksessa.
Näin kävi 42 tapauksessa.

Määritteiden taivutus

Tämä aihe kuuluisi oikeastaan kohtaan Taivutusmuodon valinta, koska kyse on siitä, taipuuko määrite lainkaan. Kuitenkin laajemman ilmaisun (esimerkiksi ”johtaja Lahti”) kannalta kyse on siitä, miten se taipuu: taipuuko vain viimeinen sana (”johtaja Lahdelle”) vai myös määrite (”johtajalle Lahdelle”)?

Määritteiden taivutuksen vaihtoehdot

Suomen kielessä sanan määritteen eli attribuutin taivutus on yleensä ongelmatonta. Siinä on kolme vaihtoehtoa:

Suomea äidinkielenään puhuville yleensä vain viimeksi mainittu tapaus aiheuttaa ongelmia. Milloin titteli taipuu? Tätä koskevat säännöt ovat melko mutkikkaat. Niitä on väljennetty sii­hen suuntaan, että taipumattomuus sallitaan yhä yleisemmin. Määritteen taipumattomuus on oikeastaan suomen kielen luonteelle vierasta, mutta siihen on käytännölliset syynsä.

Tosin myös toisen ryhmän tapauksissa on alkanut esiintyä horjuvuutta, lähinnä kaupallisista syistä. Esimerkiksi kauppakeskus Iso omena käytti nimestään aluksi taivutustapaa, jossa Iso-sana pidettiin tai­pu­mat­to­ma­na, esimerkiksi Iso Omena : Iso Omenassa. Sekä yleisön että kielenhuoltajien kannanottojen joh­dos­ta tästä on enimmäkseen luovuttu. (Sen sijaan molempien osien kirjoittaminen versaalialkuisena, Iso Ome­na, on muodostunut tavalliseksi.)

Tittelien taivutuksen vanhat säännöt

Kielikello-lehden artikkelissa Taipuuko titteli? vuonna 1991 esitetyt, usein opetetut sään­nöt voidaan tiivistää seuraavasti:

Edelleen kannattaa noudattaa näitä vanhoja sääntöjä, kuitenkin niin, että kahdessa viimeisessä tapauksessa titteliä ei taivuteta. Tämä voidaan tiivistää seuraavasti:

Nimen edessä olevaa titteliä taivutetaan vain, jos tittelillä on määrite, joka ei muodosta tittelin kanssa kiinteää kokonaisuutta.

Pilkku tittelien välissä

Titteleihin liittyy myös erityisiä pilkkusääntöjä, joiden mukaan pilkun käyttö riippuu tittelin taivutuksesta. Nämä säännöt koskevat tilanteita, joissa nimen edessä on titteleitä. Jos tittelit ovat taipumattomia, niiden väliin tulee pilkku. Sen sijaan taipuvan ja taipumattoman tittelin väliin ei tule pilkkua. Taipuva titteli kirjoitetaan ennen taipumatonta.

johtaja, tohtori Miia Meikäläiselle
yhtiön johtajalle tohtori Miia Meikäläiselle
yhtiön johtajalle tekniikan tohtori Miia Meikäläiselle

Tittelikäsitteen laajentuminen

Nimen edessä olevia muita substantiivisia määritteitä kuin ammattia, arvoa tms. osoittavia käsitellään nykyisin yleensä samaan tapaan kuin varsinaisia titteleitä. Niinpä ei tarvitse miet­tiä, onko puheenjohtaja, valtuutettu, eläkeläinen, koululainen tai maalivahti titteli vai jotain muu­ta, vaan niitä voi kohdella tittelien tavoin. Yleisesti ne jätetään taivuttamatta, vaikka van­hat sään­nöt vaativat taivuttamista.

puheenjohtaja Liisa Teikäläiselle

Tässäkin toisaalta tarvitaan vanhojen sääntöjen mukaan taivutusta, jos määritteellä it­sel­lään on määrite. Nykysääntöjen mukaan saa jättää taivuttamatta, mutta tätä moni oudoksunee.

yhdistyksen puheenjohtajalle Liisa Teikäläiselle [vanhojen sääntöjen mukainen]
yhdistyksen puheenjohtaja Liisa Teikäläiselle [uusien sääntöjen sallima]

Titteleihin on rinnastettu myös muiden nimien kuin henkilönnimien edessä olevat subs­tan­tii­vi­set määritteet. Niissäkin linjana on ollut, että määritteetön ei taivu, mää­rit­teel­li­nen taipuu. Tällainen määrite voi esimerkiksi luonnehtia nimen tarkoittaman asian lajia.

aikakauslehti Kanavassa
tunnetussa aikakauslehdessä Kanavassa
hotelli Vaakunaan
kaupungin parhaaseen hotelliin Vaakunaan

Uudet kannanotot

Taivuttamattomuus on yleistynyt ilmauksissa, joissa nimen edessä on substantiivi ”tila­päi­se­nä” määritteenä, esimerkiksi ”naapurikaupunki Espoo”. Tämän on sanottu johtuvan sään­tö­jen ja tulkintojen vaikeudesta.

Määritteiden taivutusten ongelmia ovat lisänneet kielenhuollon uudet kannanotot vuosina 2005 ja 2006. Niitä on selitetty verkkosivulla Nimikemääritteiden (tittelien) taipuminen. Kan­nan­otois­sa on otettu käyttöön titteli-sanan sijasta teennäinen sana ”nimikemäärite”, jolla käy­tän­nös­sä tarkoitetaan nimen edessä sen määritteenä olevaa nominatiivimuotoista subs­tan­tii­via. Määritteettömistä titteleistä kannanotot esittävät yksiselitteisesti:

Nimikemääritteet, ts. tittelit, arvot, ammattinimikkeet, asemaa kuvaavat sanat tms., jotka tarkoittavat jotain roolia, ovat yksinäisinä (= määritteettöminä) esiintyessään yleensä taipumattomia. Esimerkkejä: lehtori Pirkko Mäkisen, asianomistaja Mattilalle, hyökkääjä Juha Lindiä, olympiakaupunki Ateenaan, puheenjohtajavaltio Suomea.

Määritteellisten tittelien osalta kannanotot eivät ota kantaa, vaan päätyvät seuraavaan lausumaan:

Koska rajanveto taipuvien ja taipumattomien määritteiden välillä on tullut käy­tän­nös­sä yhä hankalammaksi, lautakunta katsoi, että rajanvedosta voidaan luo­pua. Näin yksinkertaistetaan nimiin liittyvien attribuuttien, nimikemääritteiden, käyt­töä. On kuitenkin aina mahdollista määritettä taivuttaa myös entisten ohjeiden mukaan.

Tätä lienee tulkittava niin, että määritteellisetkin tittelit ensisijaisesti jätetään taivuttamatta, mutta vanhojen sääntöjen mukainen taivuttaminenkin on sallittua.

Kotuksen sivuston virkakielipalstan artikkelissa Taipuuko ulkopolitiikan korkea edus­ta­ja? kuvataan linjan muuttumista:

Koska on niin vaikeaa erottaa, pitäisikö titteliä taivuttaa vai ei, suomen kielen lauta­kunta päätti muuttaa suositusta niin, että määritteellisiäkin titteleitä voi joko tai­vut­taa tai jättää taivuttamatta. Kirjoittaja voi siis toimia siten kuin hänen kieli­korvan­sa ohjaa.

Muotoilu on hämärä, koska -kin-liite tuntuisi viittaavan siihen, että kaikenlaisia titteleitä voi taivuttaa tai jättää taivuttamatta (siis jopa esimerkiksi ”herralle Virtaselle”?). Suositus siis oikeastaan vesittää kaikki aiemmat aiheesta annetut suositukset. Vrt. kannanottoihin, jotka koskevat pilkun käyttöä määritteiden välissä.

Toisaalta artikkelissa tosiasiallisesti esitetään yksi käytännöllinen lisäsääntö, vaikka se esitetäänkin pikemmin kuvauksena kuin ohjeena. Sen mukaan titteliä taivutetaan, ”jos siihen liittyy samassa sijassa taipuva etumäärite, olipa se sitten titteliin kiinteästi kuuluva tai var­si­nais­ta titteliä määrittävä”. ”Etumäärite” tarkoittaa tässä käytännössä adjektiivia tai jär­jes­tys­lukua. Esimerkkinä mainitaan ”korkea edustaja”, jota eräissä yhteyksissä käytetään tit­te­li­nä, joka voidaan katsoa kiinteäksi kokonaisuudeksi. Sen sisältämää adjektiivia siis tai­vutetaan.

Käsiteltäväksi otettiin korkean edustajan Javier Solanan ehdotus.

Tulkintojen avuksi: määrite vai rinnakkaisilmaus?

Jos haluamme noudattaa suomen kielen vanhaa käytäntöä tittelien taivutuksessa, tar­vit­sem­me jonkin yksinkertaisen säännön, jolla taipuvat ja taipumattomat tittelit erotetaan toi­sis­taan. Vanhojen ohjeiden keskeinen ongelma on, että niissä puhutaan sanojen kiinteästä yhteen­kuulu­vuu­des­ta. On melko selvää, että ”tekniikan tohtori” on titteli, joka koostuu kiin­teäs­ti yhteen kuuluvista sanoista, mutta entä ”eduskunnan oikeusasiamies”?

Lähtökohdaksi voidaan ottaa ilmausten asema lauseessa:

Kuten esimerkeistä ilmenee, molemmat vaihtoehdot ovat siis usein mahdollisia. Merkitys muuttuu siinä mielessä, että taipuva titteli on yleensä painokkaampi. Mitä pitempi ja tarkempi (yksilöivämpi) se on, sitä luontevampaa on tulkita se tärkeämmäksi jäseneksi ja sitä seuraava nimi vain lisämaininnaksi.