Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

”Kaksoispassiivi” ollaan oltu ∼ on oltu

Niin sanottua kaksoispassiivia kuten ollaan oltu on pidetty virheellisenä; on neuvottu kirjoittamaan on oltu. KKOO:n kuvaus kaksoispassiivista (s. 191–194) esittää, että sen mukaan kaksoispassiivia esiintyy kirjoitetussa kielessä etenkin kielteisissä muodoissa kuten ei oltu päätetty ja ei oltaisi päätetty. KKOO sanoo, että ”kaksoispassiivi ei ole yleis­kielen suosituksen mukainen muoto”, mutta lieventää vanhaa ohjetta, varauksellisesti ja tulkinnanvaraisesti:

Vanha suositus kaksoispassiivin (ollaan tehty, ei olla tehty, ei oltu tehty jne.) vält­tä­mi­ses­tä yleiskielessä siis pätee edelleen. Kuitenkin kiel­tei­sis­sä menneen ajan liitto­muodoissa kaksoispassiiviin voi joskus suhtautua maltillisemmin. Suositukseen voi siis lisätä aiemminkin eräissä oppais­sa esitetyn lievennyksen: käytetään ”mie­luum­min” yksin­kertaista passiivia kuin kaksoispassiivia, mutta kaksois­passiiviakaan ei tulisi pitää aivan sopimattomana silloin, kun se on ilmauksen selvyyden kannalta eduksi.

Selvyysedulla viitataan Osmo Ikolan Nykysuomen oppaassa (2001) esitettyyn ajatukseen, jonka mukaan kaksoispassiivi on sopivaa ”joissa lauseen passiivi­muotoisuus ei [muutoin] heti kävisi ilmi”, mainiten esimerkin Ei oltu pitkään aikaan siitä asiasta kuultu mitään. Vanhan säännön mukaan olisi kirjoitettava Ei ollut pitkään aikaan siitä asiasta kuultu mitään.

Auli Hakulisen vuonna 2002 kielilautakunnan seminaarissa pitämä esitelmä Ovatko puhuttu ja kirjoitettu kieli erkaantuneet toisistaan? kuvaa kaksois­passiivin käytön kirjoitetussa kielessä esimerkkinä muutoksista, ”joiden vastustaminen osoittautuu ajan mittaan mahdottomaksi”, ja kuvaa asian seuraavasti:

ei oltu koskaan katsottu eli ns. kaksoispassiivi tai passiivi­kongruenssi, jossa passiivin tunnus esiintyy kahteen kertaan verbin liitto­muodossa. Vuonna 1997 kieli­lauta­kunta sanoi ilmiöstä seuraavaa: ”varsinkin passiivin kielteisen pluskvam­perfek­tin muodot tuntuvat melko luontevilta yleis­kielessäkin”. Ilmaus esiintyy melko taajaan erilaisissa lehti­teksteissä, ja taipumus sen käyttämiseen on helppo ymmär­tää muiden kongruenssi­tapausten perusteella.

Kuitenkin KOP:n sivulla kaksois­passiivista on varsin erisävyinen kuvaus, jossa korostetaan, ettei kaksois­passiivi ole yleis­kielen mukainen.

”Kaksoispassiivissa” ei todellisuudessa ole kyse kaksinkertaisuudesta, ja passiivisuuskin on vain par­ti­sii­pis­sa (kuten oltu), jonka muodosta ei ole kiistaa eikä epä­sel­vyyt­tä. Sellainen ilmaus kuin ollaan oltuon oltu on luonteeltaan 4. per­soo­nan perfekti­muoto, joka kuuluu samaan sarjaan kuin olen ollut, olet ollut, on ollut jne. Kysymys on siitä, käytetäänkö tällöin apuverbista olla 3. vai 4. persoonan muotoa.

ISK kertoo (§ 1293): ”Kieliopeissa on 1800-luvun alkupuolelta lähtien mainittu kaksois­passiivi­tapauk­sia, mutta ei ole otettu niihin normatiivista kantaa. Kieli­oppaat sen sijaan ovat Saarimaasta (1930) [E. A. Saarimaa: Huonoa ja hyvää suomea: Oikea­kielisyys­ohjeita] alkaen pitäneet ilmiötä redundanttina ja niin ollen tarpeettomana.” Tarkemmin historiaa kuvataan KOP:n sivun Passiivi: kaksoispassiivi "ei oltu tehty" lopussa.