Verbien taivutustyypit Nykysuomen sanakirjassa

Perustuu Nykysuomen sanakirjan digitoituun versioon. Alaviitteet on muutettu juoksevasti numeroiduiksi loppuviitteiksi. Tässä ei ole mukana refleksiivistä taivutusta, jonka sana­kirja esittää vain viitteellisesti; se on kuvattu sivulla Suomen verbien refleksiivitaivutus.

Verbien taivutustyypit¹
I inf.Akt.ind.
prees.
Imperf.Kond.Imperat.II partis. Pass.
imperf.
Yksivartaloisia verbejä
1. puno|a -n -i -isi -koon -nut -ttiin
2. muist|aa-an-i-aisi-akoon-anut-ettiin
3. huu|taa -dan -si
(-ti)
-taisi -takoon -tanut -dettiin
4. sou|taa -dan -ti
-si
-taisi -takoon -tanut -dettiin
5. puol|taa -lan -si
(-ti)
-taisi -takoon -tanut -lettiin
6. mur|taa -ran -si
(-ti)
-taisi -takoon -tanut -rettiin
7. sor|taa -ran-ti
(-si)
-taisi -takoon -tanut -rettiin
8. pahen|taa -nan -si
(-ti)
-taisi -takoon -tanut -nettiin
9. kaiv|aa-an -oi -aisi -akoon -anut -ettiin
10. haast|aa-an -oi
-i
-aisi -akoon -anut -ettiin
11. paist|aa -an -oi
(-i)
-aisi -akoon -anut -ettiin
12. saar|taa-ran -toi
-si
(-ti)
-taisi -takoon -tanut -rettiin
13. lask|ea-en -i -isi -ekoon -enut -ettiin
14. tun|tea-nen -si -tisi -tekoon -tenut -nettiin
15. po|tea -den -ti
(-si)
-tisi -tekoon -tenut -dettiin
16. lä|hteä -den -hti
-ksi
-htisi -hteköön -htenyt -hdettiin
17. salli|a-n salli -si -koon -nut -ttiin
18. nai|da -n nai -si -koon -nut -tiin
19. sa|ada-n -i -isi -akoon -anut -atiin
20. my|ydä-yn -i -isi -yköön -ynyt -ytiin
21. juoda juon joi joisi juokoon juonut juotiin
22. viedä vien vei veisi vieköön vienyt vietiin
23. kä|ydä -yn-vi -visi -yköön -ynyt -ytiin
Kaksivartaloisia verbejä
24. nuolais|ta -en -i -isi -koon -sut -tiin
25. tul|la -en -i -isi -koon -lut -tiin
26. pur|ra -en -i -isi -koon -rut -tiin
27. men|nä -en -i -isi -köön -nyt -tiin
28. katsel|la -en -i-isi
(-eisi)
-koon -lut -tiin
29. arvail|la
(arvael-)
-en -i -isi
(-eisi)
-koon -lut -tiin
30. haravo|ida
(-ita)
-in
-itsen
-i
-itsi
-isi
-itsisi
-ikoon
(-itkoon)
-inut
(-innut)
-itiin
(-ittiin)
31. vali|ta -tsen -tsi -tsisi
(-tseisi)
-tkoon -nnut -tiin
32. juo|sta -ksen -ksi -ksisi -skoon -ssut
(-snut)
-stiin
33. nä|hdä -en-ki -kisi -hköön -hnyt -htiin
34. ale|ta² -nen -ni -nisi
(-neisi)
-tkoon -nnut (-ttiin)
35. sala|ta -an -si -isi -tkoon -nnut -ttiin
36. katke|ta -an
(-en)
-si -aisi
-isi
-tkoon -nnut -ttiin
37. selvi|tä -än
(-in)
-si -äisi -tköön -nnyt -ttiin
38. koho|ta -an
(-on)
-si -aisi
-isi
-tkoon -nnut -ttiin
39. halu|ta -an -si -aisi -tkoon -nnut -ttiin
40. pala|ta -an
-jan
-si -isi
-jaisi
-tkoon -nnut -ttiin
41. kih|istä -isen
-ajan
-isi
(-aji)
-isisi
-ajaisi
-isköön -issyt -istiin
42. rake|ntaa
(-ta)
-nnan -nsi
(-nti)
-ntaisi -ntakoon
(-tkoon)
-ntanut -nnettiin
(-ttiin)
43. tai|taa -dan -si -taisi -takoon -tanut
-nnut
-dettiin
-ttiin
44. antau|tua
(-ta)
-dun
(-n)
-tui
(-si)
-tuisi
(-isi)
-tukoon
(-koon)
-tunut
(-nut)
-duttiin
(-ttiin)
45. kaa|ta -dan -si -taisi -tkoon -nnut -ttiin

¹ Akt. ind. prees:n muoto yks. 1. pers., seuraavat kolme muotoa yks. 3. p.

² Monesta verbistä ei käytetä kons.-vartaloisia muotoja, varsinkaan passiivia, vaan ne korvataan muista paradigmoista, esim. eronnut pro erannut (< erkanee), nuorennuttiin, nuorruttiin pro nuorettiin (< nuorenee).