Pienehkö sivistyssanakirja, kaikki sanat, laajat selitykset

à [aa] kukin, kappaleelta; vaihteluvälin ilmaisemiseen ¶ Kirjoitetaan hyvin usein väärin "á". Useimmiten korvattavissa merkityksen mukaan joko sanalla "kukin" tai vaihteluväliä ilmaistaessa viivalla tai muulla ilmaisulla, esim. "4 à 6" paremmin "4–6" (tai "4 - 6") tai "4:stä 6:een". Periaatteessa sitaattilaina ranskasta.

a cappella [akapella] moniäänisesti ilman säestäviä soittimia esitettävä; näin esitetty laulu tms. ¶ Ilmaus on periaatteessa sitaattilaina italiasta, jossa ääntämys on [akkapélla].

à la [ala] jonkun tai jonkin mukaan, tapaan ¶ Erityisesti ravintolakielessä, mm. "à la maison" 'talon tapaan', "à la carte" 'ruokalistan mukaan, ruokalistalta' (vastakohtana ns. päivän annoksille). Ilmaisu on sitaattilaina ranskasta. Myös espanjan vastaavaa ilmaisua käytetään; se kirjoitetaan ilman aksenttimerkkiä, siis "a la".

a posteriori [a posterioori t. aa posterióori] havaintojen t. tutkimuksen jälkeen (tehtävä päätelmä) ¶ Vrt. aposteriorinen. Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

a priori [a prioori t. aa prióori] ennakolta, ennalta, ennen havaintoja t. tutkimusta (tehtävä olettamus) ¶ Vrt. apriorinen. Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

à propos [apropóo] sivumennen sanoen, muuten ¶ Sitaattilaina ranskasta. Usein virheellisesti asussa "a propos" ilman aksenttia. Suomalaistunut muoto: apropoo.

aaloe eräitä liljakasveja (suku Aloë); sellaisten mehusta valmistettu ihonhoito- yms. aineiden ainesosa

aamen oikeastaan: totisesti, varmasti; usein yleisenä lopetussanana ¶ Erikoiskäyttöä: "papin aamen" '(kirkollinen) avioliittoon vihkiminen'. Aiemmin kirjoitusasu usein lyhytvokaalinen: amen.

aari pinta-alan yksikkö, tunnus a, 100 m²

aaria suurimuotoiseen laulettuun musiikkiteokseen sisältyvä laulusoolo

aarpora avarruskone ¶ Eräs työstökoneiden tyyppi. Käytetään mm. reikien laajentamiseen ja sylinteripintojen sisäpuoliseen työstämiseen.

aasa skandinaavien muinaisuskonnon pääjumalia (mm. Odin ja Thor)

aateli sääty-yhteiskunnan ylin luokka papiston rinnalla t. jälkeen ¶ Aateli yleensä nautti perinnöllisiä etuoikeuksia. Nykyisin Suomessa aatelilla ei ole etuoikeuksia eikä uusia aatelisarvoja myönnetä, mutta aatelista pidetään yhä aateliskalenteria. Sanan yhdyssanamuoto on "aatelis-". Myös: aatelisto, aatelissääty.

abachi [abátši] = apassi

abakus pylvään nelikulmainen katelaatta; vanhalla ajalla käytetty helmitaulun tapainen laskulevy; helmitaulu

abbedissa nunnaluostarin johtajatar (katolisen kirkon piirissä) ¶ Vertaa sanaan apotti.

abderiitti tyhmyri, hölmö

abduktio ulkoavaruuden olentojen tekemä ihmisen sieppaus; loitonnus; oivallus, keksiminen; selityksen etsiminen t. löytäminen ilmiölle ¶ Sanan alkumerkitys on 'pois vieminen'. Elokuvissa yms. se yleensä tarkoittaa tilannetta, jossa tuntemattomat olennot, humanoidit sieppaavat henkilön omiin tarkoituksiinsa, esim. alukseensa. Raajojen liikkeistä puhuttaessa se tarkoittaa loitontamista, raajan, sormen tai varpaan liikuttamista poispäin vartalon, käden tai jalan keskilinjasta. Filosofiassa se on erään käsityksen mukainen induktion ja deduktion rinnakkaismuoto, eräänlainen oivallus etenkin yllättävän asian selittämiseksi.

aberraatio poikkeama

abessiivi eräs suomen kielen sijamuoto, -tta- tai -ttä-loppuinen ¶ Esim. "rahatta" 'ilman rahaa'. Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: vajanto.

abhaasi erään lähinnä Abhasiassa elävän kaukasialaiskansan jäsen; saman kansan kieli

abi = abiturientti

abitura [abituura t. abitúura] naispuolinen abiturientti ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

abiturientti ylioppilaskokelas, lukion viimeisen luokan oppilas ¶ Arkikielessä yleensä "abi". Vrt. abitura, abiturus.

abiturus [abituurus t. abitúurus] miespuolinen abiturientti ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

abjekti eräissä kulttuurintutkimuksen suuntauksissa objektin ja subjektin välinen käsite, 'torjuttu', 'pois heitetty', jopa 'vastenmielinen, inhottava' ¶ Ks. esim. Janne Vanhanen: Teknologian haamut.

ablaatio irtoaminen, poistuminen; irrottaminen, poistaminen; irronnut osa ¶ Esim. jäätikön sulaminen t. lumen sulaminen ja haihtuminen. Lääketieteessä: istukan t. verkkokalvon irtoaminen; elimen poisto kirurgisesti; kasvaimen t. muun kudoksen poistaminen t. pienentäminen hajottamalla sitä niin, että tuhottu kudos jää elimistöön immuunipuolustuksen poistettavaksi.

ablatiivi eräs sijamuoto, suomessa -lta- tai -ltä-loppuinen ns. ulkoinen erosija ¶ Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: ulkoeronto. Esiintyy myös mm. latinan kielessä, eikä eri kielten ablatiiveiksi kutsutuilla sijoilla välttämättä ole juuri muuta yhteistä kuin se, että ne viittaavat muun muassa 'jostakin lähtemiseen'.

ablaut [ablaut t. aplaut] vartalon vokaalin vaihtelu sanaa taivutettaessa ¶ Sana tarkoittaa ensisijaisesti indoeurooppalaisissa kielissä esiintyvää taivutuksellista vaihtelua kuten englannin sing : sang : sung tai saksan singen : sang : gesungen. Sana on peräisin saksasta, ja saksan mukainen ääntämys on [aplaut].

ableismi [ableismi t. eiblismi] iskusana, jolla paheksutaan oletettua ihmisten luokittelua heidän kykyjensä mukaan ¶ Erityisesti sanalla viitataan ajatteluun, joka mukaan ajatteluun, jonka mukaan vammattomuus on normaalia ja vammaisuus (esimerkiksi näkö- tai kuuloaistin tai liikuntakyvyn puute) epänormaalia- Sukulaissanoista ks. ismi.

abnormaali epänormaali, poikkeava ¶ Aiemmin käytettiin samassa merkityksessä joskus myös sanaa "abnormi". Vrt. normaali, anormaali.

abo Australian alkuasukas ¶ Lyhentymä sanasta aboriginaali. Ei ehkä vielä täysin kirjakielinen ilmaisu.

abolitionismi laillistetun prostituution vastustaminen, prostituution kieltämistä vaativa liike; (historiassa myös:) orjuutta vastustanut liike Yhdysvalloissa ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

aboriginaali alkuperäisasukas, alkuasukas (varsinkin Australian, "abo")

abortoida aiheuttaa abortti, keskeyttää raskaus ¶ Datatekniikassa myös kuvaannollisesti esim. ohjelman suorituksen keskeyttämisestä.

abortti raskaudenkeskeytys, sikiönlähdetys; keskenmeno ¶ Nykyisin tarkoittaa lähes aina tahallisesti aiheutettua raskauden keskeytystä, joskus myös tapaturman tms. aiheuttamaa (spontaani abortti).

absens [apseens] poissaoleva ¶ Tätä latinan sanaa käytetään mm. promootiossa lueteltaessa vihittäviä, kun vihittävä ei ole paikalla.

absessi märkäpesäke, paise

absidi = apsidi

absintti eräs liköörilaji, maustettu koiruoholla

abskissa (matematiikassa) koordinaatiston vaakasuora akseli, x-akseli; pisteen sijainti x-akselilla ¶ Nykyisin "x-akseli" on tavallisempi ilmaisu. Vertaa: ordinaatta.

absolutismi rajaton yksinvalta; ehdoton raittius (alkoholista pidättyminen); ajatussuunta, jonka mukaan on olemassa absoluutti; ehdoton mielipide t. oppi ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

absoluutio synninpäästö

absoluutti ehdoton, riippumaton olevainen (filosofiassa ja teologiassa); eräänlainen tuoksua antavien uutteiden eli esanssien tyyppi (kosmetiikassa) ¶ Joskus myös = absoluuttinen (ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?).

absoluuttinen ehdoton, rajoittamaton, riippumaton ¶ Usein vastakohtana relatiivinen. Usein korvattavissa omaperäisemmillä sanoilla, mutta joillakin aloilla vakiintunut termi.

absorboida imeä itseensä (esim. nesteitä tai kaasuja)

absorptio imeminen t. imeytyminen (esim. nesteiden tai kaasujen) ¶ Esim. lääkehiilen käyttö perustuu absorptioon: se imee itseensä kaasuja ja nesteitä. Vrt. adsorptio.

abstrahoida muodostaa abstraktio, käsitteellistää ¶ Lisätietoja: Eero Nenolan Filosofian sanaston hakusana abstrahoida.

abstrakti (alku)tiivistelmä; abstraktinen, käsitteellinen ¶ "Abstrakti" on tavallisempi kuin "abstraktinen" (ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?). Toisaalta "abstrakti" tarkoittaa (englannin vaikutuksesta) myös (tieteellisen) kirjoituksen tiivistelmää, etenkin sen alussa olevaa; tilalle sopisi paremmin sana "tiivistelmä" (tai "alkutiivistelmä").

abstraktinen käsitteellinen, yleisiin käsitteisiin perustuva; todellisuutta jäljittelemätön (taide) ¶ Tavallisempi muoto on "abstrakti". Vastakohta: konkreettinen, taiteessa figuratiivinen. Usein sävyltään kielteinen, 'epähavainnollinen, vaikeatajuinen'.

abstraktio käsite, käsitteellinen "kuva" tai "malli" jostakin ¶ Myös: abstraktioiden muodostaminen toimintana.

absurdi järjetön, mieletön

absurdismi taidesuunta, joka viljelee mielettömyyksiä ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

abyssinen meren syvyyksissä elävä t. sijaitseva, syvänmeren ¶ Myös muodossa "abyssaalinen".

acne = akne

acquis [akíi] "EU sellaisena kuin se on", EU:n jäsenmaiden oikeudet ja velvollisuudet kokonaisuutena ¶ Eurojargonin sana, joka on lyhentymä ranskankielisestä ilmaisusta acquis communautaire.

acta [akta, aakta] asiakirjat; julkaisut ¶ Usein tieteellisen julkaisusarjan nimessä. Ilmaisu "ad acta" tarkoittaa kirjeen tms. panemista saapuneiden asiakirjojen joukkoon ilman, että sitä käsitellään. Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

ad jopa, vieläpä; enintään ¶ Latinan prepositio, jota käytetään suomenkielisessäkin tieteellisessä esityksessä. Esimerkiksi kun jonkin muutoksen sanotaan olevan "ad 25 %", tarkoitetaan sen määrän vaihtelevan ja olevan enimmillään noin 25 %.

ad hoc tapauskohtainen t. tapauskohtaisesti, yhteen tarkoitukseen soveltuva(sti) ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta, merkitykseltään 'tätä varten', mutta käytetään tavallisemmin määritteenä, esim. "ad hoc -ratkaisu". Usein sävyltään lievästi paheksuva; taustalla voi olla ajatus, että olisi pitänyt löytää tai kehittää yleinen ratkaisu mutta tehtiinkin jokin "viritelmä" joka sopii vain yhteen tilanteeseen eikä siihenkään ehkä luotettavasti.

ad hominem ihmiseen kohdistuva ¶ Ilmaisu on latinaa ja tarkoittaa sananmukaisesti lähinnä 'ihmistä kohti'. Sitä käytetään hyvin monenlaisissa merkityksissä. Esimerkiksi "ad hominem -hyökkäys" voi tarkoittaa henkilökohtaista, henkilöön käyvää (yleensä kuitenkin vain sanallista) hyökkäystä. Ilmaisu "ad hominem -argumentti" tarkoittaa usein samantapaista: henkilö repostelua hänen väitteidensä saattamiseksi huonoon valoon mutta sillä on muutakin käyttöä, ks. argumentum ad hominem.

ad infinitum [ad infiniittum t. ad iinfiiníitum] äärettömiin, äärettömyyksiin asti

ad libitum vapaasti, mielen mukaan, kuinka haluaa ¶ Ilmaisu on sitaattilaina latinasta, ja sitä käytetään mm. lääkemääräyksissä ja musiikin merkinnöissä. Lyhennetään usein "ad lib.".

ad nauseam kyllästymiseen asti ¶ Ilmaisu on sitaattilaina latinasta ja tarkoittaa sananmukaisesti 'pahoinvointiin (merisairauteen) asti'.

adagio [adaadžo t. adáadžo] (musiikissa) hitaasti; sävellyksen hidas osa ¶ Periaatteessa sitaattilaina italiasta.

adaptaatio sopeutuminen, mukautuminen (olosuhteisiin), adaptoituminen; sopeutumisen tulos, sopeutuma

adapteri (tekniikassa) sovituslaite, sovitin ¶ Laite, joka mahdollistaa johonkin tekniikkaan perustuvan laitteen käyttämisen toisen tekniikan yhteydessä. Aiemmin ehdotettuja suomennoksia: sovite, liittiö.

adaptiivinen sopeutuva; sopeutumisesta johtuva (vrt. adaptaatio) t. sitä edistävä

adaptoida sopeuttaa, mukauttaa (vrt. adaptaatio) ¶ Eri sana kuin adoptoida.

adaptoitua sopeutua, mukautua (vrt. adaptaatio)

addikti jonkin addiktion vallassa oleva

addiktiivinen addiktion aiheuttava t. addiktioon liittyvä

addiktio riippuvuus esim. lääkkeestä tai huumeesta

addiktoida aiheuttaa addiktio ¶ Tätä sanaa tavallisempi on sen johdos "addiktoitua" 'joutua addiktioon, tulla riippuvaiseksi'.

additiivinen yhdistävä, yhteenlaskua vastaava t. yhteenlaskuun liittyvä t. perustuva

addressi = adressi

adekvaatti täysin asianmukainen, sopiva, tarkoitusta vastaava ¶ Rinnakkaismuoto: adekvaattinen. Ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?.

adeiini eräs orgaaninen aine, DNA:n rakenneosia

adeno- rauhas-

adepti alkemisti, kullantekijä; asiantuntija; oppipoika, aloittelija

adessiivi eräs suomen kielen sijamuoto, -lla-loppuinen ¶ Esim. "pojalla". Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: ulko-olento.

adheesio (kemiassa) molekyylien tarttuminen toisiinsa; (lääketieteessä) kiinnike

adhokratia nopea sopeutuminen muuttuviin oloihin ¶ Lähinnä organisaatiotutkimuksen jargoniin kuuluva sana, joka on muovailtu ilmaisun ad hoc pohjalta.

adiafora ehdonvallan asiat, eettisesti t. uskonnollisesti merkityksettömät asiat

adjektiivi sana, joka ilmaisee, millainen jokin on ¶ Esim. "punainen", "tahmea". Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: laatusana (käytössä jossain määrin).

adjutantti upseeri, joka on määrätty ylemmän upseerin tai korkean virkamiehen käyttöön ¶ Esim. tasavallan presidentin adjutantti.

adjuvantti avustava, auttava (aine, hoito tms.) ¶ Sanaa käytetään lääketieteessä sekä adjektiivina (esim. adjuvantti lääkehoito annetaan leikkaushoidon tueksi) että substantiivina (esim. rokote sisältää adjuvanttia).

administraatio hallinto

administraattori hallinnoija, järjestelmän tms. hoitaja

administratiivinen hallinnollinen

adolesenssi nuorukais- t. neitoikä, murrosiän ja aikuisuuden välinen ikäkausi

adoptio (otto)lapseksi ottaminen

adoptoida ottaa (otto)lapseksi ¶ Jossain määrin myös kuvaannollisesti mm. ajatusten omaksumisesta. Eri sana kuin adaptoida.

adpositio prepositioiden ja postpositioiden yhteisnimitys

adrenaliini eräs lisämunuaisten tuottama hormoni, joka eri tavoin lisää elimistön toimintavalmiutta mm. vaaratilanteissa ¶ Usein kuvaannollisesti: jonkin sanotaan "lisäävän adrenaliinia", kun tarkoitetaan, että se ärsyttää tms.

adreno- lisämunuais-

adressi juhlallisiin viesteihin käytetty korupainotuote; monien allekirjoittama, nimetylle vastaanottajalle osoitettu mielenilmaisu ¶ Esim. surunvalitteluadressi, onnitteluadressi, Suuri adressi (Suomen historiassa). Joskus kirjoitettuna englannin mukaisesti kahdella d:llä, mutta "adressi" on suositeltu muoto. (Sekä ruotsissa että alkuperäisessä lainanantajakielessä ranskassa sana kirjoitetaan yhdellä d:llä.) Merkitys 'osoite' mainitaan sanakirjoissa mutta ei liene nykysuomen yleiskielessä käytössä.

adsorboida imeä, tiivistää tai kiteyttää pinnalleen

adsorptio pinnalle imeytyminen, tiivistyminen tai kiteytyminen ¶ Vrt. absorptio.

advektio vaakasuora ilmavirtaus

adventiivinen lisäkasvu-, myöhäis- ¶ Kasvitieteessä adventiivisiksi elimiksi eli adventiivielimiksi kutsutaan kasveihin myöhäissyntyisesti epätavalliseen paikkaan kehittyviä elimiä, kuten rungon osista kehittyviä juuria (adventiivijuuria). Tällaisesta elimestä saattaa muodostua itsenäinen yksilö, adventiivitaimi. Sana on toisentyyppisessä merkityksessä yhdyssanassa adventiivikasvi, joka tarkoittaa myöhäistulokasta tai satunnaistulokasta eli kasvilajia, jota tavataan jollakin alueella vain satunnaisesti ja vakiintumattomasti muualta levinneenä.

adventismi uskonsuunta, joka odottaa Kristuksen pikaista paluuta ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

adventti joulua edeltävä vajaan kuukauden aika; sen alku ¶ Jälkimmäinen merkitys, 'adventtiajan aloittava sunnuntai, adventtisunnuntai', on puhekielessä tavallisempi.

adverbi partikkeli, joka osoittaa tapaa, paikkaa, aikaa tai muuta vastaavaa ¶ Esim. "näin", "tuolla", "nyt". Adverbit muodostavat yhden sanaluokista. Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: seikkasana.

adverbiaali adjektiivin tai adverbin määrite taikka sellainen verbin määrite, joka ei ole objekti eikä predikaatti ¶ Nimitys kuvaa sanan asemaa lauseenjäsenenä, ei sanaluokkaa. Adverbiaali voi olla adverbi mutta myös esim. substantiivi kuten toinen sana lauseessa "Istun sohvalla".

adversatiivinen vastakohtaa (tai rajoitusta) ilmaiseva ¶ Esim. "mutta" on adversatiivinen konjunktio.

advertoriaali lehtijutuksi naamioitu mainos, "puffi" ¶ Kuvataan myös sanoilla "toimitukselliseen tapaan toteutettu ilmoitus". Journalismissa on vanhastaan vaadittu juttujen ja mainosten selvää erottamista toisistaan, ja advertoriaalit eriasteisesti hämärtävät tätä eroa.

advokaatti asianajaja ¶ Usein halventava. Myös kuvaannollisesti jonkin asian puolustajasta.

aero- ilma-, ilmaa koskeva

aerobic kuntovoimistelu määrätynlaisen rytmimusiikin tahdissa ¶ Myös muodoissa "aerobik" ja "aerobikki".

aerobikata harrastaa aerobicia ¶ Myös muodossa "aerobicata", mutta silloin astevaihtelulliset muodot näyttävät oudoilta ("aerobiccaan" jne.)

aerobinen ilmaa (happea) tarvitseva (eliö)

aerodance [aero-daans t. aero-däns] aerobicin ja tanssin yhdistelmä

aerodromi lentokenttä ¶ Sana esiintynee suomessa vain sanakirjoissa ja huonosti suomennetuissa käännösteksteissä.

aerodynaaminen aerodynamiikkaan kuuluva tai sen mukainen ¶ Usein erityisesti: ilmanvastukseltaan pieni, virtaviivainen.

aerodynamiikka fysiikan osa, joka käsittelee kappaleiden liikettä ilmassa tai muussa kaasussa

aerosoli sumute ¶ Kaasun ja nestemäisten tai kiinteiden hiukkasten seos. Yleiskielessä sanaa käytetään etenkin ihmisen tekemistä valmisteista. "Aerosolipommi" tarkoittaa pommia, joka muodostaa räjähtävän sumupilven.

afaatikko henkilö, jolla on afasia

afasia aivoperäinen puheen (t. kirjoituksen) ymmärtämisen ja tuottamisen häiriö ¶ Afasia tarkoittaa hallitsevan aivopuoliskon toimintahäiriöstä johtuvaa osittaista tai täydellistä kyvyttömyyttä ymmärtää tai tuottaa puhetta. Älykkyys sekä aisti- ja lihastoiminnot ovat tällöin yleensä normaalit. Laajassa merkityksessä afasialla tarkoitetaan mitä tahansa aivovammasta tai -sairaudesta johtuvaa kielellistä häiriötä. Tällöin afasia jaetaan lajeihin sen mukaan, mikä puhumisen tai puheen ymmärtämisen osa on häiriytynyt, esim. dysfasia ja dysleksia.

affekti mielenliikutus, kiihtymys, tunnereaktio

affektinen affekteja heijastava, mielialaa koskeva; tunnevaltainen ¶ Paljon yleisempi muoto on "affektiivinen", mutta "affektinen" lienee tulkittava suositeltavammaksi.

affektiivinen = affektinen

affiksi sanaan liittyvä epäitsenäinen morfeemi, esim. etuliite tai pääte

affiniteetti sukulaisuus; lankous; (kemiallinen) yhtymistaipumus

affirmaatio vahvistaminen, hyväksyntä, myöntäminen

affirmatiivinen vahvistava, hyväksyvä, myöntävä

affordanssi (oivallettavissa oleva) käyttömahdollisuus ¶ Tuotteen havaittavat piirteet, jotka ohjaavat ihmistä ymmärtämään käyttötavan ja -tarkoituksen. Ehdotettu suomenkielinen termi: tarjouma.

affrikaatta klusiili, jolla on frikatiivinen laukeama ¶ Esimerkiksi "ts" on affrikaatta, jos se lausutaan ja tajutaan yhdeksi äänteeksi eikä kahden peräkkäisen äänteen jonoksi.

afgaani Afganistanin suurimpaan kansanryhmään kuuluva ihminen; kyseisen ryhmän kieli; afganistalainen (Afganistanin asukas t. kansalainen); Afganistanin rahayksikkö; (puhek.) afgaaninvinttikoiraKielenhuollon suosituksen mukaan kieli on pa¨stu ja ihmisen nimitys pataani tai pa¨stu.

afgaaninvinttikoira eräs pitkäjalkainen koirarotu

aforismi lyhyt mietelmä, ajatelma

aforistikko aforismien sepittäjä ¶ Joskus muodossa "aforisti".

aforistinen aforismin omainen, ytimekkäästi ilmaistu

afrikaans hollannista Etelä-Afrikassa kehittynyt kieli, maan toinen virallinen kieli

afro- afrikkalais-, Afrikka-; neekeri- ¶ Esim. "afrokampaus" 'tuuhea, kihara kampaus, alkujaan nuorten afroamerikkalaisten käyttämä'.

afroamerikkalainen (Yhdysvaltain) neekeri; neekereille ominainen, neekeri-

afrodisiaka sukupuolisesti kiihottava aine ¶ Etenkin aiemmin myös "afrodisiakumi" (latinan sanasta afrodisiacum, jonka monikkomuoto on afrodisiaca).

afta suun limakalvon haavauma, etenkin sammas

after shave [aaftö sheiv] parranajon jälkeen käytettävä (kasvovesi) ¶ Myös kirjoitusasussa "after-shave".

after ski [aaftö skii] asustetyyppi, joka on alkujaan tarkoitettu käytettäväksi muotiasuna hiihdon jälkeen; hiihtokeskuksissa (alk. hiihdon jälkeen) harrastettu juhlinta

afääri liikeasia (puhekielessä, yl. tuttavallisesti)

agaatti = akaatti

agar eräs levistä saatava aine (polysakkaridi), jota käytetään hyytelön valmistukseen ¶ Myös muodossa "agar-agar".

agaave eräitä trooppisia kasveja, joilla on paksut, piikkeihin päättyvät lehdet ¶ Myös kirjoitusasussa "agave".

ageismi [age'ismi] ikäsyrjintä ¶ Käytännössä: iäkkäiden ihmisten syrjintä. Yleisemmin: iän perusteella tapahtuva syrjintä. Sukulaissanoista ks. ismi. Sanan alkuosa on otettu englannista (age 'ikä'). Myös nimityksiä "ikäismi" ja "ikärasismi" on käytetty.

agenda toimintaohjelma; asialista, esityslista; kirkkokäsikirja ¶ Alkujaan "agenda" tarkoittaa käsiteltävien asioiden luetteloa (ja järjestystä), mutta EU-kielessä se on muodostunut myös toimintaohjelmaa, laajaa hanketta tarkoittavaksi.

agentti asiamies; toiminnan suorittajan ilmaiseva lauseenjäsen; käyttäjän puolesta asioita hoitava tietokoneohjelma ¶ Usein erityisesti turvallisuuspalvelun palveluksessa olevasta ("salainen agentti"). Esim. passiivilauseessa voi tekijän ilmaista useissa kielissä agentilla, joka ruotsissa muodostetaan av- ja englannissa by-prepositiolla. Tietokonealalla "agentti" on suhteellisen itsenäisesti toimiva ohjelma, joka tyypillisesti muodostaa liittymän käyttäjän ja jonkin palvelun välille.

agentuuri edustus, asioimistoimi(sto)

agglomeraatio kasautuminen, iskostuminen; kasautuma, iskostuma ¶ Erityisesti mm. jonkin keskuksen ympärille syntynyt yhtenäinen kaupunkimaisen asutuksen vyöhyke, johon on sulautunut aiemmin erillisiä asuinalueita.

agglutinaatio veriheran aiheuttama verisolujen t. bakteerien saostuminen; haavan reunojen kiinniliimautuminen; affiksien liittäminen sanavartaloon ilman, että vartalo muuttuu; sanojen yhteensulautuminen

agglutinatiivinen sellainen (kieli), jossa sanaan liittyy päätteitä ja muita affekseja niin, ettei sanan vartalo muutu ¶ Suomen kieltä väitetään usein agglutinatiiviseksi, mutta todellisuudessa vartalonmuutokset ovat erittäin yleisiä mm. astevaihtelun ja loppuvokaalin vaihtelun (esim. kieli ~ kielessä) takia. Määritelmään saatetaan liittää myös se, ettei affiksin muoto riipu vartalosta eikä muista affikseista. Toisaalta sanaa käytetään myös epämääräisesti tarkoittamassa yleisesti kieltä, jossa taivutus perustuu lähinnä affikseihin. Sanaa "agglutinoiva" käytetään usein samassa merkityksessä kuin "agglutinatiivinen".

aggregaatio kasautuminen, aggregaatin muodostuminen

aggregaatti yhteenliittymä, yhdistelmä; kokouma, kasauma ¶ Erityisiä merkityksiä: kahden tai useamman toisiinsa liitetyn koneen muodostama kokonaisuus, jolle ehdotettu suomennosta "koneikko"; erityisesti polttomoottorin ja generaattorin yhdistelmä, siis laitteisto, joka käyttää nestemäistä polttoainetta ja tuottaa sähköä; molekyyliryhmittymä; (taloustieteessä:) kokonaissuure; datatekniikassa tietoalkioiden muodostama kokonaisuus, kooste (esim. taulukko tai tietue).

aggregatiivinen aggregaattia koskeva t. sellainen, joka perustuu jonkin tarkasteluun koosteena, kasaumana ¶ Suomennokseksi voisi sopia "koosteinen".

aggressiivinen hyökkäävä t. hyökkäävän oloinen, päällekäyvä; tarmokas, toimelias, määrätietoinen ¶ Kirjoitetaan usein virheellisesti yhdellä g:llä; ks. Yksi vai kaksi konsonanttia?. Sanaa on ruvettu käyttämään englannin esikuvan mukaisesti myös tarmokkuudesta ja innokkuudesta, johon ei välttämättä liity hyökkäävyyttä.

aggressio hyökkäys, hyökkäävän tuntuinen reaktio, hyökkäävyys ¶ Kirjoitetaan usein virheellisesti yhdellä g:llä.

agility [agiliti t. ägiliti] koirien taitokoe erityisellä tehtäväradalla ¶ Taivutus etu- tai takavokaalinen: agilitya ~ agilityä.

agitaatio kiihotus, yllytys (etenkin poliittinen), agitointi

agitaattori kiihottaja, yllyttäjä

agitoida kiihottaa, yllyttää ¶ Vanhempi, nykyisin vanhahtava muoto: agiteerata.

agnosia tietämättömyys; (lääketieteessä:) tajuamattomuus, tiedostamattomuus

agnostikko [aŋnostikko t. agnostikko] ihminen, jonka mielestä ei voida tietää, onko Jumalaa tai jumalia olemassa ¶ Vrt. agnostismi.

agnostismi [aŋnostismi t. agnostismi] käsitys, jonka mukaan ei voida tietää, onko Jumalaa tai jumalia olemassa ¶ Käsite ja määritelmä on ongelmallinen, koska se edellyttää jumaluuden olemassaolon luokittelemista tiedon eikä uskon asiaksi. Toisaalta agnostismiin päätyneen ihmisen voi ehkä sanoa tehneen sellaisen luokittelun. Vrt. ateismi. Rinnakkaismuoto: agnostisismi. Vastaava adjektiivi: agnostinen. Ihmisestä, jonka käsitys on agnostinen, käytetään nimitystä agnostikko.

agonia kuolinkamppailu

agora tori(kokous); Israelin vaihtoraha, sekelin sadasosa ¶ Alkujaan antiikin Kreikassa sotajoukon tai kansan kokous taikka paikka, jossa sellainen pidettiin. Yleisemmin: julkisen toiminnan paikka, tori.

agorafobia avoimen paikan kammo, "torikauhu"

agraari agraarinen; maatalouden asiantuntija t. opiskelija

agraarinen maatalousyhteiskunnalle ominainen; maatalousvaltainen; maataloutta koskeva t. puolustava

agremangi valtion suostumus ottaa vastaan toiseen maan diplomaattiedustaja ¶ Myös: agrementti.

agro- maatalous-; pelto-

agrokuitu heinäkasveista saatava kuitu, joka käytetään paperin valmistukseen

agrologi maatalousalan opisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö

agronomi maatalousalan yliopistotasoisen tutkinnon suorittanut

ahti evankeliumikirjan jakso Jeesuksen kärsimyshistoriaa ¶ Nykyisin yleensä vain sanassa "ahtisaarna", joka tarkoittaa pääsiäistä edeltävän ajan saarnaa, jonka aiheena on jokin ahti.

aids immuunikato, eräs immuunijärjestelmää vahingoittava sairaus ¶ Usein vielä kirjoitettuna AIDS, koska sana on lyhenneperäinen.

aioni (pitkä) ajanjakso, maailmankausi; eoni

ainu erään Pohjois-Japanissa asuvan kansan jäsen; tämän kansan kieli ¶ Aiemmin myös muodossa "aino".

aitiologia = etiologia

ajatollah hengellinen johtaja eräässä islamin suunnassa ¶ Erityisesti Iranin oloista puhuttaessa. Myös asussa ajatolla.

akaasia eräitä ainavihreitä puita ja pensaita (suku Acacia) ¶ Virallinen kirjoitusasu on lyhytvokaalinen: "akasia".

akaatti eräs juovikas kvartsilaji, jota käytetään korukivenä

akasia = akaasia

akateemikko akatemian jäsen; arvonimi, jonka saa ansioista tieteen tai taiteen alalla; (epävirall.:) akateeminen ihminen ¶ Suomessa on ollut akateemikon virkoja, mutta nykyisin akateemikko on arvonimi. Sanaa käytetään nykyisin myös epävirallisesti yliopiston tai korkeakoulun opettajista ja tutkijoista tai vielä laajemmin yliopisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneista.

akateeminen yliopistoon tai korkeakouluun liittyvä tai sille ominainen, yliopistollinen; akatemiaan liittyvä; yliopisto- tai korkeakoulututkinnon suorittanut; perustaitoihin kuuluva ¶ Usein halventavasti: käytännölle vieras, pelkästään teoreettinen. Opetusalalla käytetään ilmausta "akateemiset taidot" vanhasta merkityksestä poikkeavasti, viittaamaan luku-, kirjoitus- ja laskutaitoon ja niihin perustuviin taitoihin.

akatemia useista tieteellisistä tai taiteellisista yhteisöistä tai laitoksista käytetty nimitys ¶ Useissa maissa on valtion perustama akatemiaksi kutsuttu yhteisö, johon on kutsuttu eteviä tutkijoita ja taiteilijoita. Sillä saattaa olla myös virallisia tehtäviä esimerkiksi kirjakielen huoltajana, lausuntojen antajana taikka varojen tai apurahojen jakajana. Myös erilaisia oppilaitoksia kutsutaan akatemioiksi, ja joskus sellainen on otettu laitoksen nimeen (esim. Työväen akatemia).

akileija eräitä kannuskukkaisia koristekasveja ¶ Myös asussa "akileia", mutta j:llinen asu on Kielitoimiston sanakirjassa.

akillesjänne kinnerjänne, kantapään ja pohjelihaksen välinen jänne

akklimatisoida totuttaa ilmastoon ¶ Ehdotettu suomalaisempi vastine: luonnuttaa.

akkommodaatio mukautuminen, mukauttaminen ¶ Erityisesti: silmän mukautuminen näkemään eri etäisyyksillä olevia kohteita.

akkreditoida valtuuttaa toimimaan; hyväksyä; todeta päteväksi; kelpoistaa ¶ Vanhastaan tavallisimmin lähettilään valtuuttamisesta toimimaan muussa maassa kuin siinä, jossa hänen asemapaikkansa on, jolloin käsitteeseen sisältyy vastaanottajamaan hyväksyntä. Nykyisin vastaavasti myös tiedotusvälineen edustajan valtuuttamisesta. Joskus myös esim. valtuuttamisesta nostamaan rahoja tms. Sana on käytössä eri aloilla termimerkityksissä, jotka poikkeavat toisistaan mutta joille yhteistä on jonkinlainen hyväksyminen. Sanaa käytetään mm. sertifiointilaitoksen pätevyyden toteamisesta ja opetusta antavan laitoksen valtuuttamisesta ulkopuolisen arvioinnin perusteella.

akku (sähkön) varaamiseen käytettävä laite; tietokoneissa myös: keskusyksikön osa, rekisteri, mm. laskutoimitusten suorittamiseen ¶ Lyhentymä sanasta akkumulaattori. Yleiskielessä "akku" tarkoittaa ensisijaisesti laitetta, johon voidaan varata sähköenergiaa, kuten ladattavaa paristoa. Myös kuvaannollisesti: "ladata akkuja" 'rentoutua', viittaa ajatukseen henkisen energian keräämisestä; arkikielessä "akkulataamo" = mielisairaala.

akkulturaatio sopeutuminen t. sopeuttaminen toiseen kulttuuriin

akkumulaatio kasautuminen, kerääntyminen

akkumulaattori sähkön tai muun energian varaamiseen käytettävä laite ¶ Yleensä vanhentunut muoto, nyk. lyhentynyt sanaksi akku. "Automobiilissa on akkumulaattori, mutta autossa on akku."

akkumuloida kerätä, kasata, varata

akkuraatti tarkka, täsmällinen ¶ Kyseessä on arkikielessä käytetty, englannin sanaan "accurate" tai ruotsin sanaan "akkurat" perustuva sana.

akkusatiivi eräs sijamuoto, jota käytetään etenkin objektin sijana ¶ Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: kohdanto. Esiintyy monissa kielissä. Suomessa akkusatiivin sijaluonne on kyseenalainen; akkusatiivimuoto on vain muutamilla pronomineilla, mm. "minut", "kenet". Vanhoissa suomen kieliopeissa kuitenkin puhutaan akkusatiivista sijana, joka on kaikilla nomineilla ja joka on on nominatiivin tai genetiivin kaltainen, paitsi em. pronomineille.

akne finnitauti, finnien (runsas) esiintyminen

akordi velallisen ja velkojan sopimus, jossa velkojat luopuvat osasta saataviaan konkurssin välttämiseksi; (musiikissa) sointu; (historiassa) viran ostaminen

akribia täsmällisyys, (turhan)tarkkuus

akro- kärki-, huippu-

akrobaatti tasapainotaiteilija, akrobatian suorittaja

akrobatia tasapainotaiteilu ¶ Etenkin korkealla tapahtuvasta taitovoimistelusta. Usein kuvaannollisessa merkityksessä.

akrofobia korkean paikan kammo

akromaattinen [a-kromaattinen] väripoikkeamaa korjaava

akromatopsia värisokeus

akronyymi sana, joka on muodostettu jonkin ilmaisun sanojen alkukirjaimista, kirjainsana, lyhennesana ¶ Esimerkiksi sanan "lukihäiriö" alkuosa on akronyymi, koska sana on lyhennetty ilmauksesta "luku- ja kirjoitushäiriö". Kyseessä on usein tuotenimi, esim. "Abloy" [luetaan: abloi] (Ab Lukko Oy) ja "Heteka" (Helsingin Teräskaluste). Varsin usein akronyymeiksi kutsutaan myös alkukirjainlyhenteitä, joita ei lueta sanoina (esim. "SMTP"); tämä johtuu englannin sanan "acronym" samalla tavoin laajentuneesta käytöstä. Varsinaisesti kuitenkin akronyymi on sana, joka on alkuperältään alkukirjainlyhenne.

akryyli eräitä tavallisia tekokuituja (ja niiden valmistukseen käytettyjä aineita) ¶ Akryylista valmistettujen vaatteiden ominaisuuksia ovat pehmeä tuntu ja säänkestävyys.

akryyliamidi yhdiste, jota syntyy eräisiin ruokiin niitä kypsennettäessä ja jota on epäilty terveydelle vaaralliseksi

aksentti äänenpaino tai -korko; kielen yksikön kuten tavun sävelkulku; puheen kielellinen sävy, korostus; kirjaimen päällä oleva tarke; (musiikissa) isku ¶ Puheen korostuksesta puhuttaessa "aksentti" tarkoittaa usein erityisesti vierasta korostusta eli puhujan omaa äidinkieltä heijastavaa ääntämistapaa. Aksenttimerkeiksi sanotaan useita diakriittisiä merkkejä, etenkin akuuttia (´). Sellainen merkki (esim. kirjaimessa á) saattaa osoittaa aksenttia 1. merkityksessä (painoa), mutta sillä voi olla aivan muitakin tehtäviä (esim. unkarissa pituusmerkki).

akseptoida hyväksyä maksettavaksi, tunnustaa (vekseli) ¶ Myös: "akseptata".

aksiaalinen akselin suuntainen

aksidenssi epäolennainen, "satunnainen" ominaisuus; epäolennaisuus; tilapäinen kirjapainotyö; kaunoladelma; (musiikissa:) tilapäinen etumerkki

aksiisi valmistevero

aksiomaattinen sellainen, joka lähtee pienestä joukosta oletettuja perusväittämiä, aksioomia, ja johtaa niistä väittämiä yksinomaan loogisella päättelyllä ¶ Erityisesti matematiikassa. Aksiooma ei tällöin tarkoita "itsestäänselvyyttä" vaan oletettua lähtökohtaa. Erikseen on tutkittava, mitkä ovat sellaisia tilanteita, joissa aksioomat voimassa eli joihin aksiomaattisen päättelyn tulokset pätevät.

aksiooma perusväittämä aksiomaattisessa päättelyssä; selviö, itsestäänselvyys ¶ Rinnakkaismuoto: aksiomi.

aksonometria suuntaisperspektiivi ¶ Perspektiivikuva, jossa kuvattavan kohteen yhdensuuntaiset suorat kuvautuvat yhdensuuntaisina.

aksonometrinen suuntaisperspektiivin mukainen, aksonometriaan kuuluva

aksoplasma hermosolun solulima

akti juhlallinen toimitus; toiminta, tapahtuma; alastontutkielma; asiakirja; arkikielessä: sukupuoliakti, yhdyntä

aktiivat (kirjapidossa) varat, vastaavat

aktiivi verbien pääluokka, jossa subjekti ilmaisee tekijän; aktiivinen henkilö (järjestössä tms.); yhdyssanojen alkuosana myös: aktiivinen ¶ Vrt. passiivi. Joskus aktiivi = aktiivinen; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?

aktiivinen toimiva, vaikuttava; aloitteellinen, toiminnan käynnistävä; vientivoittoinen (kauppatase); aktiivimuotoinen; toimelias ¶ Vastakohta: passiivinen.

aktiivisuus aktiivisena oleminen; toiminnan voimakkuuden taso ¶ Esim. äänestysaktiivisuus tarkoittaa äänestäneiden osuutta äänioikeutetuista ja ilmaistaan yleensä prosentteina.

aktino- säde-, säteily-

aktio toiminta(kokonaisuus), toimenpide; (fysiikassa) vaikutus; virkasyyte

aktivaatio aktivoiminen; aktivoinnin tulos, aktivoituneisuus; esiintymä, ilmentymä (jonka aktivoiminen on luonut)

aktivaattori aktivoiva aine t. laite t. ihminen

aktivismi aktiivinen poliittinen toiminta ¶ Erityisesti: Suomessa Venäjän vallan aikana esiintynyt liike, joka pyrki irrottamaan Suomen Venäjästä. Sukulaissanoista ks. ismi.

aktivisti aktivismin harjoittaja tai kannattaja

aktiviteetti toiminta

aktivoida tehdä aktiiviseksi

aktori nuorempi työntekijä mentoroinnissa, mentoroitava; käyttäjärooli (ohjemistokehityksessä); toimija; virallinen syyttäjä

aktuaalinen todellinen; ajankohtainen ¶ Harvinaisia rinnakkaismuotoja: aktuaali, aktuelli.

aktuaari asiakirjoja vastaanottava ja säilyttävä virkailija; eräs tilastoalan virkanimike; vakuutusmatemaatikko

aktuaattori toimilaite eli laite, joka tuottaa määrätyn liikkeen siihen tulevan signaalin vaikutuksesta

aktualisoida ajankohtaistaa, aktuaalistaa

aktualiteetti ajankohtaisuus, aktuaalisuus

aku- kuulo-; akupunktio-

akunasta akupunktionasta, jota käytetään laihdutuskeinona korvaan kiinnitettynä

akupunktio pistelyhoito ¶ Neulojen pistely ihon erityisiin akupunktiopisteisiin esimerkiksi kivun lievittämiseksi. Rinnakkaismuoto, jota jotkut pitävät parempana: akupunktuuri.

akustiikka äänioppi; tilan ääniominaisuudet (kuuluvuus, kaikuvuus)

akustinen akustiikkaa koskeva: ääniopillinen, äänellinen

akuutti äkillinen, nopeasti kehittyvä; eräs diakriittinen merkki (´); korkea tai nouseva intonaatio; heleä vokaali ¶ Etenkin lääketieteen terminä kroonisen vastakohtana.

akvaario seiniltään ainakin osittain läpinäkyvä astia, jossa pidetään eläviä kaloja tai muita vesieläimiä tai -kasveja ¶ Myös kuvaannollisesti lasiseinäisestä tilasta taikka sellaiseksi kuvitellusta, "näytteillä olevasta".

akvaattinen vesi-, vettä koskeva t. veteen liittyvä

akvamariini sinisen vihreä väri; sininen tai vihreä kirkas berylli

akvarelli vesivärimaalaus

akvaristi akvaarioharrastaja t. -asiantuntija

akvatinta pinta- tai syväsyövytys (kuvataiteessa)

akvaviitti eräs mausteviinatyyppi, mausteena mm. kuminaa

akvedukti vesijohto, varsinkin antiikin roomalaisten rakentama maanpäällinen, kivistä muurattu

al dente "hampaille sopiva", "hampaissa tuntuva", pastan kypsyysaste

alabasteri eräs läpikuultava kipsikivi

aladobi lihahyytelö; kala- tai kasvishyytelö ¶ Usein pitkävokaalisena "aladoobi"; arkikielessä suomeen mukautuneena "alatoopi".

alarmismi aiheeton tai liioiteltu vaarojen esittäminen ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

alba valkea vaate, johon konfirmaatiossa pukeudutaan; messupaita

albatrossi isoja mustavalkoisia valtamerilintuja, heimo Diomedeidae

albiino eliö, jonka kudoksista puuttuu niissä normaalisti esiintyvä väriaine (pigmentti) ¶ Nisäkkäissä väriaineen puutos (albinismi) ilmenee etenkin ihon ja turkin vaaleutena, kukissa kehälehtien vaaleutena. Siihen liittyy muita ulkoisia merkkejä, ja se on erotettava valkean väriaineen esiintymisestä (valkoturkkisuudesta). Ehdotettu suomennos: "valkomuunnos". Joskus kirjoitettuna "albino". Harvinainen rinnakkaismuoto: "albiini". Sanaa voidaan käyttää sekä substantiivina, jolloin se voi esiintyä yhdyssanan alkuosana (esim. "albiinohiiri") että adjektiivina, jolloin se voi esiintyä sanaliitossa, jonka molemmat osat taipuvat (esim. "albiino hiiri", "albiinot hiiret").

albinismi väriaineen puuttuminen, ks. albiino ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

albumi keräilykansio; julkaisu ¶ Esim. valokuva-albumi, postimerkkialbumi. Julkaisuna "albumi" tarkoitti alkujaan kaunokirjallisia tai tieteellisiä kirjoituksia sisältävää tilapäisjulkaisua mutta nyttemmin yleisesti esimerkiksi isohkoa sarjakuvakirjasta tai äänilevyjulkaisua.

aldehydi alkoholien hapettuessa syntyviä yhdisteitä

ale [ale t. eil] eräs pintahiivaoluttyyppi, joka on suosittu mm. Isossa-Britanniassa ¶ Periaatteessa sitaattilaina englannista. Aivan eri sana kuin sanan "alennusmyynti" lyhentymä "ale".

aleatorinen sattumanvarainen; erään musiikin suunnan nimityksenä

aleksandriini jambin eräs muoto: kuusinousuinen ja loppusoinnullinen

aleksia lukemiskyvyttömyys, aivoperäinen kyvyttömyys t. vaikeus luettaessa yhdistää kirjaimia sanoiksi ¶ Vrt. afasia ja dysleksia.

aleksitymia vaikeus tai kyvyttömyys tunnistaa ja ilmaista tunteita

aleksityyminen aleksitymiaan kuuluva; sellainen, jolla on aleksitymia

alfa kreikan kirjaimiston ensimmäinen aakkonen, Αα ¶ Usein merkityksessä 'ensimmäinen', joka ei välttämättä tarkoita muuta kuin ensimmäiseksi nimettyä. Esimerkiksi "alfasäteily" on radioaktiivisen säteilyn laji, joka nimettiin ensimmäisenä. Susilaumassa "alfauros" on johtajauros, Joskus ilmaisussa "alfa ja oomega" 'ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu', joka kuitenkin tavallisesti esiintyy suomessa muodossa "A ja O".

alfalfa sinimailanen, rehumailanen (eräs rehukasvi)

alfanumeerinen aakkosellis-numeerinen, kirjaimista ja numeromerkeistä koostuva

algebra koulumatematiikassa: kirjainlasku; laskutoimitusten yleisiä ominaisuuksia tutkiva matematiikan haara

algebrallinen algebraan kuuluva t. liittyvä; (yhtälöstä) sellainen, joka sisältää vain yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja (ja positiiviseen potenssiin korottamista); (luvusta) sellainen, joka on algebrallisen yhtälön juuri

algo- levä-

algoritmi joukko toimintaohjeita, jotka esittävät yksiselitteisesti sarjan toimenpiteitä jonkin tehtävän suorittamiseksi ¶ Sanaa käytetään etenkin matematiikassa ja datatekniikassa.

alias toiselta nimeltä, eli; toinen nimi

alibi todiste siitä, että on ollut muualla (rikoksen tapahtuessa)

alienaatio vieraantuminen

alikvootti (musiikissa) yläsävel; (kemiassa yms.) yksi yhtäsuurista jako-osista

alkali emäs ¶ Normienmukainen asu lyhytvokaalinen, mutta "alkaali" on varsin tavallinen ääntämys.

alkaloidi eräitä orgaanisia yhdisteitä, joita esiintyy etenkin kasveissa ¶ Alkaloideilla on usein pieninäkin määrinä voimakas, usein myrkyllinen vaikutus ihmisiin ja eläimiin, ja monia niistä voidaan pitää kasvien kemiallisina puolustusaseina. Ehdotettu suomennos: kasviemäs.

alkemia pyrkimys muuttaa muita metalleja kullaksi, saavuttaa ikuinen nuoruus "viisasten kiven" avulla tai tehdä muita vastaavia taianomaisia asioita ¶ Alkemiaa on usein pidetty kemian esimuotona tai sen taikauskoisena vastineena. Eroksi voisi määritellä lähinnä sen, että kemia on alkemian nykyaikainen muoto, joka on luopunut turhiksi osoittautuneista pyrkimyksistä.

alkemisti alkemian harjoittaja

alkemistinen alkemiaan kuuluva

alkoholi viinin, oluen, viinan yms. sisältämä päihdyttävä aine; sitä sisältävä juoma; kemiassa myös muista, kemiallisesti samantapaisista aineista ¶ Kemiassa kutsutaan tavallista alkoholia nimellä etanoli (aik. etyylialkoholi). Kirjoitusasu ns. -oli-säännön mukainen.

alkoholismi alkoholin liiallinen käyttö, juoppous

alkoholisoitua muuttua alkoholistiksi

alkoholisti alkoholia liiaksi käyttävä ihminen, juoppo

alkoholoida käsitellä alkoholilla; muuttaa alkoholiksi ¶ Myös muodossa "alkoholisoida", mutta tällöin voi sekaantua sanaan "alkoholisoitua".

alkometri hengitysilman alkoholipitoisuuden mittari

alkovi makuukomero, huoneen erillinen osa nukkumista varten

alkyyni hiilivetyjä, jotka kuuluvat ns. asetyleenisarjaan ¶ Aiemmin myös nimellä "alkiini".

all right [ool rait] hyvä on, selvä, sovittu; kaikki hyvin

all stars [ool staars] (urheilussa) eri joukkueiden parhaista pelaajista koottu ¶ Ns. all stars -joukkueeseen valitseminen on käytännössä yleensä vain kunnianosoitus.

alla ks. à la

allakka = almanakka

allatiivi eräs sijamuoto, suomessa -lle-loppuinen ns. ulkoinen tulosija ¶ Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: ulkotulento.

alleeli geenin muunnelma

allegoria vertaus, vertauskuvallinen esitys ¶ Yleensä allegorian ajatellaan sisältävän suhteellisen tarkat vastineet asialle, jota se esittää, eli vertauksen eri osillakin on jonkinlaiset vastineet kuvattavassa asiassa.

allegorinen vertauskuvallinen, allegoriaan perustuva

allegretto [allegrétto t. allegretto] (musiikissa) keveästi (esitettävä osa) ¶ Sana on sitaattilaina italiasta. Käytännössä voi saattaa ääntyä yhtenä l:nä.

allegro [alleé(e)gro t. allegro] (musiikissa) nopeasti (esitettävä osa) ¶ Sana on sitaattilaina italiasta. Käytännössä voi saattaa ääntyä yhtenä l:nä.

allergeeni allergiaa aiheuttava aine

allergeeninen allergiaa aiheuttava

allergia liikaherkkyys, yliherkkyys; (lääketieteessä) eräs liikaherkkyyden muoto ¶ Allergiassa jokin elimistöön joutunut vieras aine (tai joskus elimistön omakin aine) aiheuttaa tautioireita. Yleensä allergiasta puhutaan vain silloin, kun aine ei ole varsinaisesti myrkky eikä yleisesti aiheuta oireita ihmisille (tai eläimille). Muutenkin allergian käsitettä on etenkin lääketieteessä rajattu mm. sen (oletetun) toimintatavan mukaan; usein vain valkuaisaineiden aiheuttamia ilmiöitä kutsutaan allergiaksi.

allerginen allergian aiheuttama; allergiaa sairastava

allergisoida aiheuttaa allergiaa, allergistaa

allianssi liitto, yhteenliittymä ¶ Sanaa käytetään mm. valtioiden välisistä liittoutumista (esim. Pyhä allianssi).

allitteraatio alkusointu, peräkkäisten sanojen (tarkoituksellinen) samanalkuisuus ¶ Suomen kielessä yleistä, usein sanojen samakantaisuudesta johtuvaa, esim. "sanalla sanoen", "hipi hiljaa".

allo- muu-, tois-, ulko-

allokaatio allokointi

allokoida jakaa eri kohteisiin ¶ Esimerkiksi voimavarojen (resurssien) jakamisesta, tietokoneen muistin jakamisesta osiin eri datoja varten tai osakkeiden jakaminen osakeannissa tai -myynnissä määrätyille ryhmille.

alloplastia kudoksen korvaaminen elottomalla aineella (lääketieteessä)

alloplastinen alloplastiaan kuuluva

allotrooppinen allotropiaan kuuluva, sen mukainen

allotropia alkuaineen esiintyminen samoissa oloissa kahdessa tai useammassa fysikaalisesti erilaisessa muodossa ¶ Tunnetuin tapaus on hiilen esiintyminen tavallisena hiilenä, grafiittina ja grafeenina.

alluusio epäsuora viittaus, vihjaus (varsinkin kirjallisessa esityksessä) ¶ Lisätietoja: Kääntämisen opetussanasto, hakusana alluusio.

alma mater [alma mater, alma maater] yliopisto ¶ Sananmukaisesti "hellä äiti". Aikoinaan myös antiikin Rooman runoilijoiden useille jumalattarille antama kunnianimi. Nykyisin tyylisävyltään juhlallisesta leikilliseen vaihteleva viittaus (omaan) yliopistoon. Sitaattilaina latinasta; pitkävokaalinen ääntämys on latinan mukainen.

almanakka kirjanen, joka sisältää kalenterin ja muita tietoja ¶ Voi sisältää esim. tietoja kuun vaiheista, toripäivistä yms. Kansankielessä: allakka.

alpakka uushopean kauppanimi; eräs laamaeläin; tämän villa t. siitä ja puuvillasta tehty kangas

alpinisti vuorikiipeilijä; alppilajien kilpailija

alppi- Alpeilla esiintyvä t. Alppeihin liittyvä; vuoristo-, (korkeaan) vuoristoon liittyvä

alruuna eräs koisokasvi, Mandragora officinatorum; sen juuri, jota on käytetty taikakaluna

alsikeapila eräs apilalaji (Trifolium hybridum) ¶ Nimi johtuu Ruotsin paikannimestä Alsike, mutta lausutaan suomessa kuten kirjoitetaan. Arkikielessä sanan alkuosa esiintyy myös itsenäisenä, suomen mukaan taivutettavana sanan alsike : alsikkeen.

altailainen Altain vuoristossa oleva t. esiintyvä t. siihen liittyvä ¶ Altailaisiksi kieliksi kutsutaan turkkilais-, mongoli- ja tunguusikieliä, koska niiden oletetaan kehittyneen alkujaan Altain suunnalla.

alter ego [alter ego, alter egoo] "toinen minä": kirjassa esiintyvä hahmo, jonka kirjailija on luonut itsensä kaltaiseksi; ihmisen jossakin yhteydessä omaksuma "toinen rooli"; kaksoisolento; hyvin läheinen ystävä, "sukulaissielu" ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta; pitkävokaalinen ääntämys on latinan mukainen.

alternatiivi vaihtoehto

alternoida vuorotella, vaihdella

alteroida (musiikissa:) muunnella, muuntaa

altisti alttoviulun, -torven tai -saksofonin soittaja

altruismi epäitsekkyys, toiminta toisten hyväksi (oman edun vastaisestikin) ¶ Alkujaan sana tarkoittaa tietoista toisten edun ajattelemista. Biologiassa, etenkin evoluutioteoriassa, sitä käytetään tarkoittamaan geenien määräämää toimintatapaa, joka on yksilön edun vastainen mutta koituu muiden hyväksi. Sukulaissanoista ks. ismi.

alttari kirkon kuorin koroke, jolla jumalanpalvelus toimitetaan; temppelin pöytämäinen koroke, jolla uhrimenot suoritetaan

altto (musiikissa) matala ääni, etenkin matala naisen- tai lapsenääni; matalaääninen viulu, alttoviulu

alumiini eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Al

alumni (korkeakoulun) entinen opiskelija, joka on suorittanut tutkinnon; oppilas; suojattu, turvatti, elätti ¶ Sanaa käytetään yliopiston, korkeakoulun, ammattikorkeakoulun tms. entisestä opiskelijasta varsinkin toiminnassa, jossa pyritään oppilaitoksen ja sen entisten opiskelijoiden väliseen yhteydenpitoon (alumnitoiminnassa). Sanan muut merkitykset ovat vanhempia ja lähes hävinneet käytöstä.

aluna alumiinin ja kaliumin kaksoissuola, alumiinikaliumsulfaatti-dodekahydraatti, AlK(SO4)2 × 12·H2O ¶ Käytetään mm. desinfiointiin.

alveolaarinen hammasvalli- ¶ Alveolaarinen äänne on sellainen, jossa kieli koskettaa ylähampaiden takana olevaa hammasvallia, esim. n-äänne.

amalgaami elohopean ja jonkin muun metallin seos ¶ Käytetään mm. hampaiden paikkaamiseen.

amanuenssi eräistä virkailijoista käytetty nimitys; lääkäriharjoittelija

amatsoni hyvin roteva nainen, voimanainen; (historiassa) antiikin Kreikan taruston erääseen sotaisaan naiskansaan kuuluva soturi

amatööri harrastaja, harrastelija ¶ Erit. urheilijasta, ammattilaisen vastakohtana. Periaatteessa amatööriurheilija ei saisi lainkaan ansaita urheilulla, mutta tulkinnat ovat aikojen kuluessa vaihdelleet. Muissa yhteyksissä usein halventavasti, etenkin johdoksessa "amatöörimäinen".

ambidekstria molempikätisyys ¶ Se, että vasen ja oikea käsi ovat (suunnilleen) yhtä käteviä.

ambidekstrinen molempikätinen

ambientti ympäröivä; eräällä menetelmällä värjätty (paperi); taustavalosta johtuva (heijastus)

ambiguiteetti monitulkintaisuus, monimerkityksisyys, monimielisyys

ambitio [ambitio t. ambiittio] kunnianhimoinen tavoite; kunnianhimo

ambivalenssi ambivalenttisuus

ambivalentti kahtaalle vetävä tai suuntautuva ¶ Esimerkiksi elämyksestä, joka herättää sekä miellyttäviä että vastenmielisiä tunteita.

ambivertti introvertin ja ekstrovertin välimuoto t. yhdistelmä ¶ Epämääräinen käsite, jolla on kuvattu mm. ihmistä, joka kokee olevansa ajoittain hyvin ulospäinsuuntautunut, ajoittain hyvin sisäänpäinkääntynyt.

ambly- heikko-, huono-

ambra kaskelotin suolistoon erittyvä aine, jota käytetään arvokkaana hajusteena; meripihka

ambrosia (antiikin Kreikan tarustossa) jumalten nauttima ruoka, joka yhdessä nektarin kanssa antoi heille kuolemattomuuden

ambulanssi sairaankuljetusauto; liikkuva tai liikuteltava sairaanhoitoyksikkö

ameba = ameeba

ameeba valejalkaisiin kuuluva alkueläin ¶ Nykyisten normien mukainen kirjoitusasu on lyhytvokaalinen: ameba.

amen [aamen t. amen] = aamen

ametisti kvartsin violetti muunnos ¶ Käytetään jalokivenä.

amfetamiini eräs keskushermostoa kiihottava huume

amfi- kahtaalle-, molemminpuolinen

amfibinen sekä vedessä että maalla elävä tai kulkeva

amfibio sekä vedessä että maalla kulkeva ajoneuvo; amfibinen eliö

amfiteatteri katoton teatteri, jossa portaittain kohoava katsomo ympäröi näyttämöä

amfora (muinainen) ruukku esim. viinin säilytykseen; vanha mittayksikkö, n. 25,5 L

amino- typpeä sisältävä

aminohappo ryhmä kemiallisia yhdisteitä, joista proteiinit koostuvat

amiraali ylimmän arvoluokan meriupseeri; eräs päiväperhonen

amiraliteetti (Ison-Britannian) meriministeriö; amiraalikunta

ammoniakki eräs typen ja vedyn yhdiste, NH4; (arkikielessä:) sen vesiliuos

amnesia muistinmenetys

amnestia yleinen armahdus

amnio- vesikalvo-

amok hulluus, raivokohtaus; vaativa koe, koettelemus; (antropologiassa:) alkukantaisissa yhteisöissä esiintyvä mielenhäiriö, joka ilmenee raivokohtauksina ¶ Johtuu malaijikielen sanasta "amuk", joka tarkoittaa eräänlaista väkivaltaista raivokohtausta. Sana "amok" (usein yhdyssanana "amok-juoksu") on ruvennut tarkoittamaan mieletöntä riehumista yleensä. Toisaalta sanan "amok-juoksu" on koettu tarkoittavan myös vaativaa koetta tai koettelemusta, kujanjuoksua.

amoraalinen moraalista riippumaton, moraalin alaan kuulumaton, ei-moraalinen; moraalinvastainen, epämoraalinen ¶ Kaksimerkityksisyyden takia on parempi käyttää muuta ilmaisua, esim. "muu kuin moraalinen".

amorfinen ei-kiteinen (kiinteä aine)

amoriini lapseksi kuvattu lemmenhaltija, Amor-hahmo

ampeeri [amppeeri tai ampeeri] sähkövirran voimakkuuden perusyksikkö SI-järjestelmässä, tunnus: A ¶ Normien mukaisessa kirjoitusasussa on yksi p. Ks. Yksi vai kaksi konsonanttia?

amplifikaatio (tyylillinen) laajennus, laajentaminen, kehittely

amplitudi värähdysliikkeen laajuus, värähtelyn ääripisteiden etäisyys toisistaan ¶ Normienmukainen asu lyhytvokaalinen, mutta ääntämystä "amplituudi" esiintyy.

amppeeri = ampeeri

amppeli riippuva kukka-astia; maljamainen riippulamppu

ampulli lääkeputki, joka on sulatettu umpinaiseksi; voide- tms. pullo

amputaatio ruumiinosan poistaminen leikkaamalla

amputoida suorittaa amputaatio

amuletti mukana kannettava taikakalu, jonka uskotaan tuovan onnea ¶ Voi olla luonnosta otettu esine, eläimen t. kasvin osa tms. tai erikseen valmistettu esine. Vrt. amuletti.

amylo- tärkkelys-

an sich [an zih] itsessään ¶ Sitaattilaina saksasta.

anaalinen peräaukon kautta tehtävä t. tapahtuva, peräaukkoon liittyvä; (freudilaisuudessa:) ihmisen kehitysvaiheesta, jossa peräaukon toiminnoilla on psyykkisesti keskeinen merkitys

anabaptismi uudestikastamisliike ¶ Eräistä baptismin suuntauksista niiden vastustajien (aiemmin) käyttämä nimitys. Sukulaissanoista ks. ismi.

anabolinen ruumiinvaihduntaa (anaboliaa) koskeva tai siihen liittyvä ¶ Erityisesti: anaboliset steroidit ovat hormonivalmisteita, joita käytetään lääketieteelliseen hoitoon ja doping-aineena etenkin lihasmassan kasvattamiseen.

anaerobinen [an-aerobinen] ilmaa (happea) tarvitsematon (ja sietämätön) ¶ Monet bakteerit ovat anaerobisia eli kasvavat vain hapettomissa oloissa.

anafora sanan tai ilmaisun toistaminen peräkkäisten lauseiden virkkeiden alussa ¶ Esimerkki: "Aika on syntyä ja aika kuolla. Aika on istuttaa ja aika repiä istutus."

anaforinen puheessa tai tekstissä taaksepäin viittaava ¶ Esim. anaforinen pronomini.

anaforminen = anamorfinen

anafylaksi nopeasti kehittyvä yliherkkyysreaktio, johon liittyy yleisoireita ja huomattava verenpaineen lasku ¶ Myös asussa "anafylaksia".

anafylaktinen anafylaksiin liittyvä t. sille ominainen t. siitä johtuva

anagrammi kirjainleikki, jossa kirjainten järjestystä muutellaan; sanasta tai sanoista näin muodostettu ilmaisu ¶ Yleensä tuloksen halutaan sisältävän oikeita sanoja tai ainakin oikeiden sanojen näköisiä ilmaisuja. Esimerkiksi nimen "Jukka Korpela" yksi anagrammi on "Jurpo Kelakka". Lisätietoja: Tero Vilkesalon Anagrammiessee.

anakoluutti virkkeen alun ja lopun yhteensopimattomuus ¶ Tämä tarkoittaa, että virkkeen osat eivät kieliopilliselta rakenteeltaan sovi yhteen. Esim.: "Meidän täytyy pyrkiä lisäämään tuotantoa ja vähennettävä menoja." (Pitää olla esim. "- - ja vähentämään menoja".) Johtuu yleensä siitä, että ajatus katkeaa välillä ja kirjoittaja unohtaa, mitä oli sanonut tai kirjoittanut aiemmin. Usein kirjoittaja on horjunut kahden ilmaisutyypin välillä (esim. "täytyy pyrkiä" ja "on pyrittävä") ja sitten päätyy käyttämään toista tyyppiä virkkeen alussa ja toista lopussa.

anakronismi väärään aikaan sijoittaminen; aikaansa kuulumaton ilmiö ¶ Esimerkiksi elokuvassa oleva virhe, jossa joku käyttää esinettä tai käsitettä, joka ei ollut tunnettu sinä aikana, jota elokuva kuvaa. Sukulaissanoista ks. ismi.

anakruusi (runon) esitahti, nousutahti

analfabeetti luku- ja kirjoitustaidoton ihminen

analgeetti kipulääke

analogia vastaavuus, yhdenmukaisuus, verrattavuus; vastaava ilmiö tms. ¶ Monimutkaisia asioita voidaan yrittää selittää rinnastamalla niitä yksinkertaisempiin tai tutumpiin; tällöin voidaan sekä sitä, mihin rinnastetaan, että itse rinnastamista sanoa analogiaksi. Vrt. metafora. Yhdyssanoissa usein analogia- = analoginen.

analoginen muu kuin digitaalinen; samantapainen, verrattavissa oleva, analogiaan perustuva

analysoida eritellä, tutkia osiin jakamalla, jäsentää, tehdä analyysi

analytiikka analyysien tekeminen, analysointi

analyysi erittely, jäsentely ¶ Kemiassa: aineen koostumuksen selvittäminen. Matematiikassa usein erityisesti: differentiaali- ja integraalilaskenta, raja-arvon käsitettä käyttävät matematiikan alat. Taivutuksessa ovat sekä "analyysia" että "analyysiä" mahdollisia.

analyytikko analyysejä tekevä, varsinkin sijoitus- ja yritystutkija

analyyttinen erittelevä, analyysiin pyrkivä tai perustuva ¶ Kielitieteessä: ilmaisu, joka muodostuu erillisistä sanoista, vastakohtana synteettiselle.

anamneesi potilasta koskevat muistinvaraiset esitiedot t. niiden kysyminen ¶ Potilaalta, hänen omaiseltaan tai saattajaltaan kysyttävät tiedot mm. sairauden alkamisesta ja kulusta taikka niiden kysyminen.

anamnestinen anamneesiin kuuluva t. perustuva

anamorfinen sellainen (kuvan tallennus- ja siirtomuoto), jonka mittasuhteet ovat pystysuunnassa erilaiset kuin vaakasuunnassa ¶ Anamorfisuus tarkoittaa sitä, että kuvan mittasuhteita talletuksen tai siirron ajaksi muuttamalla saadaan teknisiltä mittasuhteiltaan erilaiseen talletustilaan tai lähetteeseen mahdutettua suurempi määrä kuvainformaatiota kuin käsittelemällä kuvaa esitysmittasuhteissa. Anamorfisessa tallennusmuodossa voidaan esim. laajakangaselokuvan kuva tallennusvaiheessa venyttää pystysuunnassa normaalin TV-kuvan korkuiseksi. Jos TV tukee anamorfisuutta, se katseluvaiheessa litistää kuvan taas oikean muotoiseksi. Etuna on, että esim. DVD:hen ei talleteta ylä- ja alareunan mustia palkkeja (kuten letterbox-muodossa), joten tilaa on enemmän itse kuvan tarkkaan tallentamiseen.

anapesti ylenevä kolmitavuinen runojalka

anarkia sekasorto; hallituksettomuus ¶ Yleiskielessä "anarkia" tarkoittaa yleensä sekasorron ja laittomuuden tilaa, usein hyvin kielteisesti, joskus leikillisesti. Toisaalta monet tarkoittavat sillä myönteistä vapauden tilaa, (rajoittavan) hallintokoneiston puutetta. Näiden välimaastoon sijoittuu sanan merkitys esim. lauseessa "Internet on anarkia", jolla tarkoitetaan (osittain virheellisesti), että internettiä ei kukaan hallitse eikä ohjaile. Vrt. anarkismi.

anarkkinen anarkian tilassa oleva

anarkismi yhteiskunnallinen suuntaus, joka pyrkii poistamaan hallitusvallan ¶ Vrt. anarkia.

anatomi anatomiaa (yleensä ammatikseen) tutkiva, anatomian tutkija ¶ Nykyisin usein virheellisesti muodossa "anatomisti" (englannin sanan "anatomist" vaikutuksesta).

anatomia oppi eliöiden rakenteesta; eliöiden rakenne

andante [andánte t. ándante] (musiikissa) hitaasti ("käyden", "kävellen") (esitettävä sävellyksen osa) ¶ Periaatteessa sitaattilaina italiasta.

andantino [andantíino] (musiikissa) andantea hiukan nopeammin (esitettävä sävellyksen osa) ¶ Sana on sitaattilaina italiasta.

andragogiikka aikuiskasvatus(oppi), aikuisopetus, aikuiskoulutus, aikuispedagogiikka

andro- mies-; uros-, koiras-; hede-

androgeeni mieshormoni, koirashormoni

androgeeninen koiras-, uros-, miespuolinen

androgynia kaksineuvoisuus, androgyynisyys

androgyyni kaksineuvoinen eliö, hermafrodiitti; androgyyninen ihminen

androgyyninen kaksineuvoinen, kummankin sukupuolen sukupuolielimet omaava (eliö); sellainen (ihminen), jolla on kummankin sukupuolen ominaisuuksia ¶ Ihmisistä puhuttaessa sana viittaa yleensä miehisiksi tai naisellisiksi yleisesti koettujen ulkonäkö- ja käyttäytymisominaisuuksien sekoittumiseen.

androidi ihmistä muistuttava robotti

andrologia miestentautioppi ¶ lääketieteen ala, joka tutkii miesten sukupuolielinten sairauksia ja häiriöitä Ei muodosta virallista lääketieteen erikoisalaa, vaan tämä ala luetaan nykyisin lähinnä urologian osaksi. Sukulaissanoista ks. logia.

andropaussi vanhenevan miehen oireisto, jonka arvellaan johtuvan mieshormonin tuotannon vähenemisestä, "miehen vaihdevuodet"

aneeminen vähäverinen ¶ Sekä lääketieteen terminä, jolloin kuvastaa etenkin punasolujen ja hemoglobiinin vähyyttä, että kansanomaisissa käsityksissä vaivojen syistä. Usein kuvaannollisesti: 'heikko'.

anekdootti juttu, tarina; kasku ¶ Tarinantapainen, lyhyt, usein hiukan kärkevä kertomus yleensä jostakusta ihmisestä tai tärkeästä tapahtumasta. Anekdootti voi olla (hiukan) huvittava tai se voi tähdätä vain esimerkiksi ihmisen luonteen kuvailuun jonkin "hänelle tyypillisen" käyttäytymisen kertomisella.

anemia aneeminen tila

anemo- tuuli-

anestesia nukutus; tunnottomuus

anestesiologi anestesialääkäri, nukutuslääkäri

aneurysma sydämen tai valtimon pullistuma

anfangi koristeellinen iso kappaleen alkukirjain; holvinkanta

angiina [aŋŋiina] bakteerin aiheuttama nielurisatulehdus ¶ Sanaa käytetään myös väljemmin nielutulehduksista.

angina pectoris [áŋŋiina péktoris t. aŋgíina péktoris] sydänkouristus, rasitusrintakipu ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta, mutta yleisyytensä takia ääntyy yleensä kansanomaisessa asussa.

angio- verisuoni-

anglikaaninen [aŋlikaaninen] Englannin valtionkirkkoon kuuluva tai sen mukainen

anglismi [aŋlismi] englannin vaikutuksesta toiseen kieleen tullut ilmaisu t. piirre; englannin kielelle ominainen ilmaus ¶ Sanaa käytetään usein paheksuvassa merkityksessä mm. suomen kieleen tulleista ilmauksista, jotka jäljittelevät englantia (esim. "pitkässä juoksussa"). Aiemmin muodossa "anglisismi". Sukulaissanoista ks. ismi.

anglisti [aŋlisti] englannin kielen ja englantilaisen kulttuurin tutkija tai harrastaja

anglistinen [aŋlisti] englannin mukainen, anglismin sisältävä

anglisismi [aŋlismi] = anglismi

anglo- [aŋlo-] englantilais-, Englanti-

angloamerikkalainen [aŋlo-amerikkalainen] englantilais-amerikkalainen; englantilaista alkuperää oleva amerikkalainen

anglosaksi [aŋlosaksi] anglien ja saksien heimoista Englannissa syntyneeseen kansaan kuuluva; heidän kielensä, muinaisenglanti; (nykyajasta puhuttaessa:) äidinkielenään englantia puhuva, englanninkieliseen kulttuuripiiriin kuuluva ihminen

anglosaksinen [aŋlosaksinen] englanninkieliseen kulttuuripiiriin kuuluva ¶ Lähinnä: englantilainen tai yhdysvaltalainen (= angloamerikkalainen). Mm. eräistä kyseisen kulttuuripiirin vanhoista mittayksiköistä.

angsti [aŋsti] ahdistus, henkinen tuska(tila)

angstinen ahdistunut, ahdistuksen vallassa oleva

aniliini eräs keinotekoinen väriaine

anima sielu, henki; analyyttisessä psykologiassa: naisarkkityyppi miehessä eli miehen (tiedostamattomat) naiselliset ominaisuudet (vrt. animus)

animaalinen eläimellinen, eläin- (myös kuvaannollisesti)

animaatio piirtämällä tai tietokoneella tehty liikkuva kuva ¶ Esim. piirretty elokuva mutta myös esim. tietokoneohjelmalla tehty peräkkäisten kuvien jakso, jonka ihminen kokee liikkuvana kuvana. Ehdotettu suomalaisempi vastine: elotus.

animaattori animaation tekijä ¶ Tämä sana on paljon tavallisempi kuin animoida-verbistä johdetti "animoija".

anime Japanista peräisin oleva piirrosfilmien (animaatioiden) tyylilaji

animismi usko, jonka mukaan kaikilla tai monilla luonnon esineillä ja ilmiöillä on sielu, sielu-usko ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

animoida tuottaa animaatio

animus sielu, henki; analyyttisessä psykologiassa: miesarkkityyppi naisessa eli naisen (tiedostamattomat) miehiset ominaisuudet (vrt. anima)

anioni hiukkainen, jolla on negatiivinen sähkövaraus

anjovis eräs pieni kala, sardelli; siitä t. kilohailista valmistettu maustesäilyke

annaali vuosikirja, kertomus vuoden tapahtumista

anneksi lisäke, lisäosasto; (historiassa:) apupitäjä

anneksio alueen anastaminen, annektointi

annektoida anastaa alue, liittää toisen valtion alueen osa itseensä

annihilaatio häviäminen, täydellinen tuhoutuminen

anno [annoo] vuonna

anno dazumal [annoo datsumaal] kauan sitten, entisaikaan

anno Domini [ánnoo dóminii] vuonna (jälkeen Kristuksen syntymän), "Herran vuonna" ¶ Ilmaisu on sitaattilaina latinasta ja yleensä äännetään klassillisen latinan mukaan. Lyhennetään A.D. tai AD.

annotaatio huomautus, lisätieto; kommenttiPuheentallennuksen yhteydessä annotaatio tarkoittaa puhetallennetta luokittelevaa, analysoivaa tai kuvaavaa oheistietoa.

annualisoida muuntaa vuositasoiseksi ¶ Etenkin sijoitusalalla, kun tarkoitetaan jotakin tuottoa vastaavan vuosituoton laskemista.

annuiteetti tasasuuruinen vuotuismaksu ¶ Laina voidaan sopia maksettavaksi takaisin annuiteettiperiaatteella eli siten, että kokonaismaksu (lyhennys ynnä korot) on joka vuosi sama. Tällöin lyhennyksen osuus aluksi pienehkö ja kasvaa ajan mittaan.

anodi sähkökemiallisen reaktion se elektrodi, jonka sähkövaraus on positiivinen

anomaalinen poikkeava, yleisen säännön vastainen

anomalia poikkeavuus, ilmiö, jota yleinen sääntö ei ennusta

anonymiteetti nimettömyys, nimen säilyminen salassa

anonyymi nimetön, nimeään ilmoittamaton ¶ Salanimellä tai nimimerkillä esiintyvää pidetään myös anonyymina, ellei niiden takana olevaa henkilöllisyyttä yleisesti tiedetä. Teknisissä yhteyksissä voi sanalla "anonyymi" olla muitakin merkityksiä. Datatekniikassa esim. "anonyymi FTP" tarkoittaa FTP-tiedostonsiirtoa, jonka voi tehdä ilman käyttäjätunnusta ja salasanaa FTP-palvelimessa.

anorakki hupullinen pusero tai takki

anoreksia laihuushäiriö; ruokahaluttomuus ¶ Anorexia nervosa, etenkin tytöillä esiintyvä mielenterveyshäiriö, jolle on ominaista mm. lihomisen pelko ja siitä johtuva alipainoisuus. Lääketieteen kielessä joskus myös ruokahaluttomuus.

anorektikko anoreksian vaivaama ihminen

anorektinen anoreksian vaivaama; anoreksiaan kuuluva

anormaali epänormaali, säännönvastainen ¶ Vrt. abnormaali, joka on tavallisempi ja ehkä sävyltään kielteisempi sana.

ansari talvikasvihuone, talvipuutarha, orangerie; kasvihuone ¶ Sana tunnetaan laajasti sivistyssanakirjoissa, mutta nykyisin se on osittain väistynyt sitaattilaina-asun "orangerie" tieltä, osittain muuttunut tarkoittamaan kasvihuonetta yleensä tai kuvaannollisessa merkityksessä (suojatut kasvuolot).

antabus eräs lääke, jota käytetään alkoholismin hoidossa ¶ Aiheuttaa voimakkaan pahanolon tunteen, jos antabusta saanut käyttää alkoholia.

antagonismi (voimakas) vastakkaisuus, vastakohtaisuus, vastakkain olo; (hammaslääketieteessä:) vastapurenta

antagonisti vastustaja (esim. kiivaassa kiistassa) ¶ Lääketieteessä: "vastavaikuttaja", aine tms., jonka vaikutus on vastakkainen jonkin lääkkeen tms. vaikutukselle.

antagonistinen (voimakkaasti) vastakkainen, vastakkaissuuntainen, vastustava

antarktinen eteläisiin napaseutuihin kuuluva tai niille ominainen ¶ Voi viitata, kuten myös erisnimi "Antarktis", joko vain Etelänapamantereeseen tai myös sitä ympäröivään merialueeseen. Vrt. arktinen.

antasidi antasidinen aine

antasidinen happoa sitova tai neutraloiva

antenni johdin, joka ottaa vastaan tai lähettää sähkömagneettisia aaltoja; (eläimen) tuntosarvet ¶ Antenni on usein erillinen, laitteesta ulos (ylöspäin) ulkoneva osa mutta voi olla myös laitteen sisään rakennettu.

anthrax [antraks] pernarutto, eräs vaarallinen tartuntatauti

anti- vastaan-, vasta-, vastustus- ¶ Tämä kreikasta peräisin oleva etuliite kuvaa yleensä aktiivista vastustusta tai selvää vastakohtaa, kun taas a-etuliite saattaa kuvata pelkkää ulkopuolelle asettumista. Ks. esim. asosiaalinen ja antisosiaalinen. Huomaa, että "anti" on myös suomen sana aivan eri merkityksessä (esim. "osakeanti") ja se voi esiintyä yhdyssanoissakin (esim. "antiesite", joka siis ei tarkoita vastaesitettä!). Siksi esimerkiksi "antikampanja" on selvemmin sanottuna "vastustuskampanja".

antibakteerinen bakteereja tappava t. niiden kasvua estävä

antibiootti [anti-biootti] yleisnimitys joukolle aineita, jotka estävät eri bakteerien kasvua ¶ Alkujaan antibiootit olivat luonnosta eristettyjä aineita (ensimmäisenä penisilliini), joilla havaittiin olevan lääkevaikutus. Myöhemmin niitä on opittu valmistamaan myös keinotekoisesti.

antidiureettinen [anti-diureettinen] virtsaneritystä vähentävä

antihistamiini aineita, jotka estävät histamiinin vaikutuksia ¶ Antihistamiineja käytetään mm. allergisten reaktioiden lieventämiseen.

antiikki Kreikan ja Rooman muinaisaika; vanhanaikainen tyyli t. esineistö ¶ Tarkkoja aikamääritteitä ei voida esittää kummankaan merkityksen osalta. Antiikin ajan voidaan katsoa loppuneen esim. 300-luvulla kansainvaelluksiin. Huonekalu- yms. tyyleistä puhuttaessa "antiikki" viittaa yleensä 1900-lukua edeltävään aikaan, mutta antiikkina saatetaan pitää myös jugendia, samoin jopa varhaista funktionalismia.

antiikkinen antiikkiin kuuluva, niille ominainen; vanhanaikainen, vanhentunut

antiikva fonttien luokka, jossa kirjaimissa on pieniä pääteviivoja ja vaihteleva viivanpaksuus ¶ Kirjoissa ja lehdissä käytetään yleensä antiikvaa. Aiemmin sanaa "antiikva" käytettiin lähinnä vastakohtana fraktuuralle, nykyisin vastakohtana groteskille. Nykyisin käytetään (englannin kielen vaikutuksesta) antiikvasta myös ranskalaisperäistä sanaa "serif". Joskus sana "antiikva" tarkoittaa yleisesti tavallista pystysuoraa fonttia vastakohtana kursiiville.

antikliimaksi huippukohdasta, kliimaksista laskeutuminen ¶ Taiteessa sana tarkoittaa tyylikuviota, jossa siirrytään (yleensä asteittain) voimakkaasta ilmaisusta lievään, kiihkeästä toiminnasta rauhalliseen tilaan tms. Yleisemmin tarkoitetaan jännityksen tai kiihkon laukeamista tai sitä seuraavaa "laskeutumista".

antikolinergi eräs hermostoon vaikuttavien aineiden tyyppi ¶ Aine, joka estää välittäjäaine asetyylikoliinin toimintaa hermostossa.

antikristus Kristuksen vastustaja ¶ Kristinuskon kielenkäytössä sana on peräisin lähinnä Ilmestyskirjasta ja tarkoittaa erityisesti "lopun aikojen" mahtavaa olentoa, joka vastustaa Kristusta ja vainoaa kristittyjä; usein ajateltuna "vääräksi Kristukseksi", siis Kristuksen kaltaisena esiintyväksi. Myös erinimen kirjoitusasua Antikristus käytetään (ei Raamatussa).

antikvaari (arkik.) antikvariaatti

antikvaarinen vanhoja kirjoja t. muita vanhoja esineitä käsittelevä

antikvariaatti vanhojen kirjojen ym. kauppa ¶ Antikvariaateiksi sanotuissa liikkeissä saatetaan käytännössä käydä kauppaa myös lehdillä, videoilla, keräilyesineillä ym. ja myydä uuttakin tavaraa, t.s. "antikvariaatti" saattaa olla vain hienompi nimitys divarille.

antikviteetti muinaisesine; muinaismuisto

antilooppi yleisnimitys useille lähinnä afrikkalaisille märehtijälajeille

antimateria aine, joka tavallista ainetta kohdatessaan reagoi sen kanssa siten, että ne muuttuvat energiaksi ¶ Antimateriaa on valmistettu vain yksittäisiä atomeita. Tieteiskuvitelmissa antimaterian käyttö esiintyy usein energiantuotannon muotona.

antimikrobinen mikrobeja tappava t. niiden kasvua estävä ¶ Myös: antimikrobiaalinen.

antimoni eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Sb

antinomia ristiriita kahden (näennäisesti) pätevän väitteen tai periaatteen välillä ¶ Keskeinen käsite Immanuel Kantin filosofiassa.

antioksidantti hapettumista estävä aine ¶ Varsinkin ihmisen ravintoon sisältyvistä aineista, jotka estävät elimistölle haitallisia hapettumistapahtumia.

antipasto (italialainen) alkuruoka, jossa on kylmiä, ruokahalua kiihottavia suupaloja

antipatia (voimakas) vastenmielisyys

antiperspirantti hikoilua estävä aine ¶ Vrt. deodorantti.

antipodi maapallon vastakkaisella puolella asuva ihminen; mielipiteiltään (jollekulle) vastakkainen ihminen; (kasvitieteessä:) siemenaiheen alkiorakon tyvipään solu t. tuma; (kemiassa:) optisesti aktiivisen yhdisteen isomeeri

antiseerumi seerumi, joka valmistetaan jonkin myrkyn vastalääkkeeksi sellaisen eläimen verestä, jolle on annettu kyseistä myrkkyä

antisemiitti antisemitismin kannattaja

antisemitismi juutalaisten vastustaminen, vainoaminen tai vihaaminen ¶ Usein poliittisena moitesanana käytetty, jolloin saattaa sanoa enemmän käyttäjästään kuin kohteesta, etenkin, koska syytös antisemitismistä sisältää melko selvän rinnastuksen juutalaisvainoihin. Sukulaissanoista ks. ismi.

antiseptinen mikrobeja tuhoava ¶ Yleensä antiseptisten aineiden käytön tarkoitus on tappaa mahdollisia taudinaiheuttajia vaatteista, käsistä ym. Vrt. aseptinen.

antisosiaalinen yhteiskunnanvastainen ¶ Vrt. anti- ja sosiaalinen sekä asosiaalinen.

antiteesi jollekin periaatteelle vastakohtainen periaate; vastakohtainen väite ¶ Esiintyy Hegelin ja myöhemmin Marxin filosofiassa kolmikon teesi - antiteesi - synteesi osana.

anto- kukka-

antologia kirjallisten otteiden valikoima, lukemisto; runovalikoima

antonyymi vastakohtaa tarkoittava sana

antosyaani [anto-syaani] kasvien sinisiä ja punaisia väriaineita

antrasiitti eräs kivihiililaji, kivihiilen pisimmälle hiiltynyt muoto

antrooppinen ihmisen olemassaoloon perustuva ¶ Antrooppinen periaate tarkoittaa selitysperustetta, jonka mukaan maailman "täytyy" olla sellainen, että ihminen on voinut kehittyä siihen. Tämän mukaan elämme mahdollisista tai rinnakkaisista maailmoista siinä, jossa olosuhteet sattuvat olemaan suotuisat planeettojen, elämän ja ihmisen synnylle.

antropo- ihmis-

antropofagi ihmissyöjä

antropofobia ihmispelko, ihmiskammo

antropologia ihmistä tutkiva tiede ¶ Se, mikä kaikki luetaan antropologian alaan, vaihtelee suuresti. Eräs vanha suppea merkitys on suunnilleen 'ihmisen ruumiillisia ominaisuuksia, etenkin niiden roduittaista yms. vaihtelua, tutkiva tiede'. Antropologia voidaan ymmärtää myös ihmisen tutkimiseksi eläinlajina tai alkukantaisten kulttuurien tutkimukseksi. Nykyisin yhteiskuntatieteiden piirissä vallitseva merkitys on paljolti anglosaksisesta kielenkäytöstä peräisin oleva; sen mukaan antropologia on lähinnä kulttuurien vertailevaa ja yleisiä säännönmukaisuuksia etsivää tutkimusta. Suomenkieliseksi nimeksi mainitaan sanakirjoissa "ihmistiede", mutta se ei ole levinnyt käyttöön, ja se voitaisiin ymmärtää väärin ('ihmisten harjoittama tiede'). Sukulaissanoista ks. logia.

antropomorfismi ihmisen kaltaiseksi kuvitteleminen ¶ Uskontotieteessä: Jumalan tai jumalien käsittäminen ihmisen kaltaiseksi. Yleisemmin myös luonnonilmiöiden, teknisten järjestelmien yms. inhimilliseksi ajatteleminen.

antroposeeni ihmisen aika (Maapallon historiassa) ¶ Epämääräinen käsite, jolla nykyisin viitataan etenkin aikakauteen, jolloin ihminen vaikuttaa olennaisesti luontoon (kuten ilmastoon). Sanalla saatetaan viitata muutaman tuhannen vuoden aikaan, mutta antroposeenin on toisaalta katsottu alkaneen vasta teollistumisen myötä 1800-luvulla.

antroposentrinen ihmiskeskeinen

antroposofi antroposofian kannattaja

antroposofia Rudolf Steinerin perustama uskonnollis-filosofinen oppisuunta

antroposofinen antroposofiaan kuuluva, sen mukainen

anus peräaukko

aoristi eräiden kielten verbinmuoto, joka ilmaisee tehtyä tekoa tai tapahtunutta asiaa ¶ Aoristi esiintyy mm. kreikassa, jolla Uuden testamentin alkuteksti on kirjoitettu, ja teologiassa on kehitelty ajatuskulkuja, jotka perustuvat aoristimuotojen erilaiseen tulkintaan. Varsinaisesti aoristi viittaa yksinkertaiseen tapahtumaan ilmaisematta, onko kyseessä loppuun saatettu toiminta, toistuuko tapahtuma jne.; nimikin tarkoittaa alkujaan 'epämääräinen, rajaamaton'. Sen on kuitenkin tulkittu tarkoittavan myös nimenomaan kertakaikkista, ainutkertaista tapahtumaa, lähinnä kai siksi, että ajatellaan, että muunlaisista tapahtumista käytettäisiin muita verbinmuotoja.

aorto- aortta-

aortta sydämestä lähtevä valtimo

apaattinen tylsistynyt, välinpitämätön, apatian vallassa oleva

apanaasi hallitsijahuoneen jäsenten ylläpitoon osoitetut varat; määräaikainen elatusmaksu

aparaatti koje, laite; koneisto (myös kuvaannollisesti) ¶ Yleensä arkinen, usein leikillinen sana. Tarkoittaa joskus myös hallintokoneistoa tai tutkimuksen käsitteiden, menetelmien yms. "koneistoa" (esim. "viiteaparaatti" 'lähdeviitteiden käyttö'). Vanhempi muoto: apparaatti. Tässä tapauksessa on yleisten sääntöjen vastaisesti vakiintunut yhden p:n sisältävä asu, kenties sanan arkisuuden takia.

aparatuuri kojeisto, välineistö

apartheid [aparthaid] rotuerottelu, etenkin Etelä-Afrikassa käytössä ollut; rotusorto ¶ Tarkoittaa sananmukaisesti "erillisyyttä" eli ihmisrotujen pitämistä erillään toisistaan, mutta sana ymmärretään yleisesti rotusortoon ja valkoisen rodun ylivaltaan viittaavaksi. Sana on afrikaansista, jossa se lausutaan suunnilleen [apartheit], mutta suomessa ääntämys on osittain englantia jäljittelevä.

apache [äpä´tši] = apassi

apassi eräs puu; erään intiaanikansan jäsen; suurkaupungin rikollinen ¶ Puulajin nimenä "apassi" (tai joskus "apatsi" tai "abatsi") on suomalaistettu muoto sanasta "abache"; kyseessä on mm. lauteisiin käytetty trooppinen puu, Triplochiton scleroxylon. Pohjois-Amerikan yhden intiaanikansan jäsentä tarkoittavana sana "apassi" on suomalaistettu muoto sanasta "apache". Suurkaupungin alamaailmaan kuuluvaa, varsin öisin liikkuvaa rikollista tarkoittavana sana "apassi" lienee jäänyt pois käytöstä. Aiemmin s:n tilalla oli sh tai š: apashi tai apašši.

apatia tylsistyneisyys, välinpitämättömyys, haluttomuus ¶ Sanalla voidaan tarkoittaa sairaalloista ja vakavaa tilaa. Arkipuheessa käytetään ehkä yleisemmin apaattinen-sanasta johdettua sanaa "apaattisuus", jolla tarkoitetaan tavallisesti vain viitsimättömyyttä.

apatsi = apassi

apelli (lainopissa:) muutoksenhaku; (sotilasalalla:) käskynjako; ostamisyllyke; eräs miekkailuliike

aperitiivi ennen ateriaa nautittava alkoholijuoma ¶ Usein aperitiivin ajatellaan lisäävän ruokahalua.

apertuura avauma, aukko

apertuuri optisen laitteen kuten mikroskoopin linssin aukko; sellaisen laitteen valonkeräyskykyä kuvaava suure

apikaalinen kärkeen liittyvä, kärki- ¶ Fonetiikassa: kielenkärjellä äännettävä. Lääketieteessä: sydämen vasemman kammion kärjen alueelle sijoittuva. Hammaslääketieteessä: hampaan juuren kärkialueella esiintyvä. Solubiologiassa: epiteelisolun ontelonpuoleisella pinnalla sijaitseva.

apiko- kärki-

apis muinaisegyptiläisten pyhä härkä ¶ Myös: apishärkä.

apliitti vaalea, hienorakeinen graniitti

aplodeerata osoittaa suosiota tai kiitosta kättentaputuksella ¶ Tilalle on suositeltu sanaa "aplodoida".

aplodi kättentaputus (suosiota tai kiitosta osoitettaessa)

apnea hengityksen pysähtely varsinkin nukkuessa (uniapnea); hengityksen pysähdys

apokalypsi lopun aikojen tapahtumat, varsinkin suurta tuhoa ennakoivat t. aiheuttavat, jopa maailmanloppu ¶ Sana on peräisin Raamatun Ilmestyskirjan kreikankielisestä nimestä ja mielletään yleensä kyseiseen kirjaan liittyväksi. Ilmestyskirja itse kuitenkin kuvaa nykyisen maailman tuhon lisäksi viimeisen tuomion ja uuden maailman luomisen.

apokalyptinen apokalypsiin kuuluva t. sitä ennakoiva ¶ "Apokalyptiset ratsastajat" tarkoittaa Ilmestyskirjan (Ilm. 6) neljää ratsastajaa, jotka tuovat suuren tuhon.

apokryfinen Raamatun kaanonin ulkopuolelle jätetty; salaperäinen

apolloninen sopusointuinen, harmoninen

apologeetta puolustaja, apologian esittäjä

apologia puolustus, varsinkin kristinuskon (älyyn vetoava) puolustus

apomiktinen (kasvitieteessä:) ilman hedelmöitystä tapahtuva (siemenkasvin lisääntyminen)

apoptoosi ohjelmoitunut solukuolema ¶ Monisoluisen eliön normaaliin kasvuun ja elämään kuuluva solujen kuoleminen, jota elimistön sisäiset mekanismit ohjaavat.

aporia puheen alku- tai loppusanojen tapailu retorisena tehokeinona

aposteriorinen havaintojen tai tutkimuksen jälkeen tehtävä (päätelmä) ¶ Vrt. a posteriori.

apostille virallinen, esimerkiksi julkisen notaarin antama todistus siitä, että tietyn asiakirjan allekirjoittaneella henkilöllä on ollut oikeus tehdä ja allekirjoittaa kyseinen asiakirja ¶ Myös pitemmin: apostille-todistus. Joskus muodossa "apostilla".

apostilli lisäys, esim. reunahuomautus tai jälkikirjoitus; (joskus:) apostille

apostoli Jeesuksen erityiseen tehtävään kutsuma opetuslapsi; jonkin opin julistaja ¶ Uusi testamentti mainitsee apostoleiksi kaksitoista alkuperäistä opetuslasta ja Juudas Iskariotin tilalle kutsutun Mattiaan sekä Sauluksen (Paavalin). Myöhemmin on apostoleiksi kutsuttu eri kansojen keskuudessa vaikuttaneita kristillisen lähetystyön uranuurtajia ("slaavien apostoli" yms.). Sana on saanut myös yleisemmän merkityksen 'julistaja, jonkin asian ajaja', jolloin mukana on yleensä jonkinasteinen ajatus siitä, että mukana on uskonnollistyyppistä intoa ja hartautta. "Apostolinkyyti" tarkoittaa jalkaisin kulkemista.

apostrofi heittomerkki; poissa olevan puhutteleminen puheessa ¶ Sanaa ei liene mitään syytä käyttää sanan heittomerkki asemesta; sen sijaan toisessa merkityksessä se on joskus ehkä tarpeen.

apoteoosi jumalaksi korottaminen, jumalaksi julistaminen; jumalaksi ylistäminen, ylistys(laulu)

apotti munkkiluostarin johtaja (katolisen kirkon piirissä)

apparaatti = aparaatti

appassionato [appassionáato] (musiikissa) intohimoisesti (esitettävä sävellyksen osa) ¶ Periaatteessa sitaattilaina italiasta.

appellaatio = apelli (lainopissa)

appellatiivi yleisnimi ¶ Vastakohta: erisnimi. Sama sana voi olla käytössä sekä appellatiivina (esim. "karhu" eläinlajin nimenä) että erisnimenä (esim. "Karhu" sukunimenä tai tuotemerkkinä). Kielitieteen terminä "yleisnimi" lienee tavallisempi (ja parempi) kuin "appellatiivi".

appendisiitti umpilisäketulehdus ¶ Arkikielessä yleisesti "umpisuolentulehdus".

apperseptio mieltäminen, uuden asian omaksuminen jäsentämällä se osaksi omaa ajatusmaailmaa

appersipioida omaksua uutta, varsinkin uusi ärsykeaines apperseption kautta

applikaatio päällikeompelu; päällikekoriste; kirjan kannen käsinkultaukseen liittyvä nahkapalasten asettelu; (datatekniikan jargonissa:) sovellus; lääkkeen vieminen tarvittavaan elimistön kohtaan, esim. tiputus silmään, ¶ Joskus (etenkin ompelumerkityksessä) kirjoitusasussa "aplikaatio". Vastaava verbi: applikoida.

applikoida koristaa päällikeompelulla; asettaa, viedä (esim. lääkettä johonkin onteloon) ¶ Joskus myös muodossa "applisoida"; ks. K vai s?

apportti osakkeiden merkintä muuta omaisuutta kuin rahaa vastaan; (parapsykologiassa) fyysinen\ kohde, joka ilmestyy selittämättömällä tavalla

appositio verbin ja substantiivin yhteinen määrite; kielen lauseketta seuraava samatarkoitteinen ja samassa lauseenjäsentehtävässä oleva lauseke; kerrostumiskasvu (esim. kasvin solunseinässä) ¶ Kieliopissa saatetaan kutsua esimerkiksi lauseen "nuorena hän oli vallaton" jäsentä "nuorena" appositioksi; se määrittää samalla sekä verbiä (oli) että substantiivia (hän). Toinen kieliopillinen merkitys (mm. Isossa suomen kieliopissa) on 'sellainen aines, tyypillisimmin substantiivilauseke, joka seuraa välittömästi samatarkoitteista ja samassa lauseenjäsentehtävässä olevaa lauseketta', esimerkiksi toinen sana ilmauksessa "täällä Suomessa".

approbatur [aprobaattur t. aprobáatur] alin hyväksyttävä arvosana eräissä arvosana-asteikoissa; oppiaineen perusopintojen yhteisnimitys vanhassa korkeakouluopintojen järjestelmässä ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Arkikielessä usein "a" tai "appro". Laajin arvosteluasteikko (josta saattaa olla vain osa käytössä) on: improbatur, approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur, laudatur.

approksimaatio likiarvo; likiarvon laskeminen t. muu määrittäminen, approksimointi

approksimatiivinen likiarvoinen, likimääräinen

approksimoida määrittää likiarvo

appropriaatio omaksuminen, omaksi ottaminen, omaan käyttöön ottaminen ¶ Taiteessa sana on tarkoittanut muiden teoksista tai käyttöesineistä otettujen piirteiden (kuvien, muotojen, tyylien tms.) käyttämistä omissa teoksissa. Nykyisin (kulttuuriseksi) appropriaatioksi sanotaan usein (kielteisessä sävyssä) toimintaa, joka koetaan alkuperäiskansojen tai kulttuurivähemmistöjen kulttuurin piirteiden "omimiseksi".

appsi [apsi] (arkik.) sovellus, sovellusohjelma ¶ Sanaa käytetään varsinkin ns. älypuhelimille ja tableteille tehdyistä sovelluksista. Myös muodossa "appi" (genetiivissä "apin").

apriorinen [a prioori t. a prióori] ennakolta, ennalta, ennen havaintoja t. tutkimusta tehtävä (olettamus) ¶ Vrt. a priori ja a posteriori.

apropoo sivumennen sanoen, muuten ¶ Muodostunut sitaattilainasta à propos.

apsidi apsis; planeetan tai muun kiertolaisen radan piste, joka on auringosta kauimpana tai aurinkoa lähinnä oleva

apsis puolipyöreä tila, yleensä holvattu, tavallisesti suurempaan tilaan ilman väliseinää liittyvä

apteekkari apteekin omistaja

apteekki lääkkeitä valmistava ja myyvä kauppa

apteerata sovittaa, asettaa; jakaa puiden rungot osiin, puutavaralajeiksi (mahdollisimman taloudellisesti)

aqua [akva] vesi ¶ Sana on latinaa ja esiintyy joissakin sitaattilainoissa kuten aqua destillata 'tislattu vesi'.

arabeski koristeellinen viivakuviointi; sävelmä, joka kiemurtelee mielikuvituksellisesti; eräs balettiasento

arabi arabiaa puhuviin kansoihin kuuluva; (suppeammin:) Arabian niemimaalla asuva

arabia eräs seemiläinen kieli ¶ Alkujaan peräisin Arabian niemimaalta ja sitten levinnyt laajalle Välimeren etelä- ja itäpuolelle.

arabikumi eräiden akaasiapuiden kasvikumi; siitä tehty sidosaine t. liima ¶ Sana ei ole yhdyssana vaan johtuu sanasta arabicum 'arabialainen'.

arakno- hämähäkki-

araknofobia hämähäkkien pelko

aralia murattikasveihin kuuluvia kasveja, joista eräitä isolehtisiä lajeja pidetään huonekasveina

araukaaria eräitä eteläamerikkalaisia ja australialaisia havupuita ¶ Myös huonekasveina ja istutettuina puina. Virallinen kirjoitusasu on lyhytvokaalinen: "araukaria".

arbitraasi välitystuomio, välimiesmenettely; kurssiero; ulkopuolisen henkilön arvio omaisuuden määrästä

arboretum [arboreettum t. arboreetum] puulajipuisto ¶ Arboretumissa on esillä erilajisia puita ja pensaita, ja sitä hoidetaan puistomaisesti tai puistometsässä.

arboristi puunhoitaja, joka on suorittanut erityisen kurssin

arbuusi vesimeloni ¶ Myös muodossa "arpuusi".

areena kilpailuja varten rakennettu paikka; kilpakenttä, näyttämö tai muu tapahtumapaikka (etenkin kuvaannollisesti) ¶ Alkujaan amfiteatterin tai sirkuksen hiekkakenttä antiikin Roomassa, usein taistelunäytöksiin käytetty. Sitten yleisemmin kilpakentistä yms., myös kuvaannollisesti. Nykyisin tavallisimmin kilpailuja varten tehdyistä rakennuksista; usein sellaisten nimen osa. Joskus myös kirjoitettuna "arena"; ks. Lyhyt vai pitkä vokaali?

areiolainen (kirkkohistoriassa:) Areioksen oppia kannattava ¶ Areios kiisti Jeesuksen jumaluuden ja opetti, että Jeesus oli luotu olento, enkeli.

arenti maanvuokraus; maanvuokra

areometri uppovaaka

aresti järjestysrikkomuksesta määrätty (lyhytaikainen) vapausrangaistus; koulussa: jälki-istunto ¶ Sanaa on käytetty etenkin sotilaskurin rikkomisesta määrätyistä rangaistuksista, mutta myös paljon lievemmistä koulun kurinpitomuodoista. Sanaa "kotiaresti" käytetään sekä vanhempien lapsille antamasta kiellosta lähteä illalla ulos että joissakin maissa viranomaisten mm. poliittisille toisinajattelijoille asettamista, usein pitkäaikaisista liikkumisvapauden rajoituksista.

argento- hopea-

argon eräs jalokaasuihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki Ar

argonautti kultaisen taljan noutajia muinaisen Kreikan tarustossa ¶ Olivat Iasonin mukana Argos-laivassa.

argumentaatio perustelu, todistelu, argumenttien esittely

argumentoida perustella, todistella, esittää argumentteja

argumentti (järkeen vetoava) perustelu, todistelu; (matematiikassa) funktiossa sellainen muuttuja, josta funktion arvo riippuu; (ohjelmoinnissa) rakenne, joka edustaa aliohjelmalle välittyvää dataa; (mat.) kompleksiluvun napakoordinaatistoesityksen kulma

argumentum ad hominem [argumentum ad hominem t. arguuméntum ad hominem] henkilöön käyvä argumentti ¶ Usein nimenomaan: väite, joka pyrkii osoittamaan vastakkaisen väitteen vääräksi viittaamalla sen esittäjän henkilöön Esim. "ehdotus on hylättävä, koska sen esittäjä elää avoliitossa". Kyseessä ei varsinaisesti ole argumentti, vaan yleensä kyse on asia-argumenttien puutteesta. Ilmaisu on sitaattilaina latinasta, ja myös muotoa "ad hominem -argumentti" käytetään. Ilmaisun sisältö vaihtelee. Henkilöön käyvyys voi koskea (väitettyä) luonnetta, tekoja, koulutusta, henkilökohtaisia olosuhteita ym. Erilaisia argumentum ad..." -ilmaisuja on useita muitakin, esim. argumentum ad populum 'kansaan vetoava argumentti', kuten vetoaminen yleisiin käsityksiin tai tunteisiin; ks. Markku Huttusen koostetta Päättelyvirheistä. Vrt. myös ad hominem.

aristokraatti ylimys, (aateliseen tms.) yläluokkaan, aristokratia kuuluva

aristokraattinen ylimyksellinen, ylhäinen; ylimysvaltainen

aristokratia ylimystö, (aatelinen tms.) yläluokka; ylimysvalta, harvainvalta

aristoteelinen Aristoteleen oppien mukainen t. niihin perustuva

aritmeettinen laskennollinen, aritmetiikkaan kuuluva ¶ Useissa matematiikan termeissä erikoismerkityksessä, esim. "aritmeettinen keskiarvo" tarkoittaa ns. tavallista keskiarvoa (lukujen summa jaettuna niiden lukumäärällä) erotukseksi muista keskiarvokäsitteistä, ja "aritmeettinen sarja" on lukujono, jossa peräkkäisten lukujen erotus on vakio (esim. 10, 12, 14, 16, ...).

aritmetiikka laskuoppi, laskento, luvuilla laskeminen

arjalainen indoeurooppalaisten kielten ja kansojen itäiseen ryhmään kuuluva; indoeurooppalainen yleensä; natsien rotuopissa: ns. pohjoiseen rotuun kuuluva, ylempirotuinen ¶ Varsinaisesti arjalaisia kieliä ovat ns. indoiranilaiset kielet, joita on puhuttu ja puhutaan nykyisen Intian ja Iranin alueella.

arkaainen muinainen, muinaisaikaan kuuluva

arkadi pylväiden kannattamien holvikaarien rivi ¶ "Arkadipelit" tarkoittaa erästä graafisten tietokonepelien tyyppiä.

arkadinen (ihannoidun) luonnon- tai maalaismaiseman kaltainen, idyllinen

arkaismi [arka'ismi] vanhanaikainen ilmaisu tai ilmiö, etenkin kielellinen

arkaisoiva [arka'isoiva t. arkaisoiva] vanhanaikaista jäljittelevä

arkaistinen [arka'istinen t. arkaistinen] vanhanaikainen, muinaisaikainen, etenkin kielellinen ilmaisu

arkeo- muinais-

arkeobakteeri yksisoluisia tumattomia eliöitä, jotka aineenvaihdunnaltaan poikkeavat muista eliöistä ¶ Arkeobakteereihin (Archaeobacteria tai Archaea) kuuluu mm. eliöitä, jotka saavat energiansa hajottamalla metaania tai rikkiyhdisteitä. Yleensä käytetään suomen kielessä nimitystä "arkkibakteeri", mutta tämä on epäloogista, koska alkuosaa archaeo- (kreikan arkhaios- 'muinainen) vastaa suomessa yleensä arkeo-, kun taas arkki- vastaa alkuosaa archi- (kreikan arkhi- 'pää').

arkeologia tieteenala, joka tutkii kulttuurien esinejäänteitä ¶ Omaperäinen vastine "muinaistiede" on nykyään vanhentunut. Sukulaissanoista ks. logia.

arkeoni = arkkibakteeri

arkipelagi saaristomeri, runsassaarinen merialue ¶ Rinnakkaismuoto "arkkipelagi" vastaisi alkuperäistä kreikan sanaa, mutta yhden k:n muoto on tullut suomeen ruotsista.

arkki- pää-, yli- ¶ Alkujaan kreikan etuliite ja siksi etupäässä kreikkalaisperäisissä sanoissa mutta myös yleistynyt muutenkin käytettäväksi, esim. "arkkivihollinen" 'päävastustaja, perivihollinen'. Huomaa, että joissakin arkki-alkuisissa sanoissa (esim. arkkikoko) alkuosa tarkoittaa arkkia tavallisessa merkityksessä (kuten paperiarkkia).

arkkiatri arvonimi, joka Suomessa annetaan yhdelle ansioituneelle lääkärille kerrallaan

arkkibakteeri = arkeobakteeri

arkkieliö = arkeobakteeri

arkkipelagi = arkipelagi

arkkitehti rakennusten (ja asemakaavojen, sisustusten yms.) suunnittelija; rakenteiden suunnittelija (etenkin tietotekniikassa) ¶ Suomessa arkkitehti-nimitystä saa itsestään käyttää vain korkeakoulussa arkkitehdin tutkinnon suorittanut; opistotason vastaava tutkinto on rakennusarkkitehdin tutkinto. Sanaa käytetään muutoin väljästi myös yleensä jonkin suunnittelijasta, esim. "uudistuksen pääarkkitehti", ja tietotekniikassa yleisesti tietojärjestelmän tms. rakenteiden suunnittelijasta. Suositeltu taivutus on takavokaalinen (arkkitehtia jne.), mutta etuvokaalinen (arkkitehtiä jne.) on paljon tavallisempi.

arkkitehtoninen rakennustaiteellinen, arkkitehtuurin alaan kuuluva

arkkitehtuuri rakennustaide, rakennusten (yms.) suunnittelu; (perus)rakenne ¶ Vanhassa merkityksessä sana tarkoittaa rakennusten suunnittelun "taiteellista" puolta laajasti ymmärrettynä. Etenkin tietokonealalla sanaa on ruvettu käyttämään järjestelmien yleisestä rakenteesta, rakenneperiaatteista; esim. "tietokonearkkitehtuuri" ei suinkaan tarkoita rakennusten suunnittelua tietokoneella vaan tietokonejärjestelmän teknisten perusratkaisujen kokonaisuutta.

arkkityyppi yleispätevä ajatusmuoto tai peruskuva, joka on ihmiskunnan menneiden sukupolvien kokemusten perintöä ja sijaitsee kollektiivisessa piilotajunnassa ¶ Alkujaan Carl Jungin psykologian peruskäsitteitä, sittemmin muuallakin käytetty.

arkontti korkein virkamies eräissä muinaisen Kreikan kaupunkivaltioissa; virkamiehiä Bysantin valtakunnassa

arktika arktisilla alueilla pesivien lintujen massamuutto touko-kesäkuussa

arktinen pohjoisiin napaseutuihin kuuluva tai niille ominainen ¶ Usein kuvaannollisessa merkityksessä yleensä kylmistä oloista. Vrt. antarktinen.

armada iso sotalaivasto; iso lento-osasto; suuri joukko, lauma

armanjakki Lounais-Ranskassa Gersin alueella valmistettu viinistä tislattu viina ¶ Nimitys "armanjakki" on samaan tapaan suojattu kuin "konjakki". Aiemmin sitaattilainana "armagnac".

armatuuri varusteet, koneiden ja laitteiden osat ¶ Kaikki varusteet, jotka kuuluvat koneeseen tai laitteeseen, jotta se olisi käyttökunnossa. Niitä voivat olla esimerkiksi hanat, venttiilit ja painemittarit.

armeerata vahvistaa, suojata esim. teräksellä

armeija sotavoimat, puolustusvoimat; maasotavoimat; eräs sotatoimiyhtymätaso; kuvaannollisesti: suuri joukko ¶ Sanalla on siis (kuvaannollisen käytön lisäksi) kolme eritasoista merkitystä: se voi tarkoittaa valtakunnan sotavoimia kokonaisuutena tai niihin kuuluvia maavoimia (siis meri- ja ilmavoimat pois lukien) tai maavoimien osana olevaa suurta sotatoimiyksikköä. Sotatoimiyksikkönä "armeija" tarkoittaa epäloogisesti suurempaa yksikköä kuin "armeijakunta". Sanaa "armeija" käytetään myös organisaatioista, jotka on järjestetty joissakin suhteissa sotilaallisesti, esim. Pelastusarmeija.

aromaattinen tuoksuva, runsasarominen

aromi tuoksu, etenkin vivahteikas ruuan tai juoman tuoksu

aronia ruusukasveihin kuuluvia koriste- ja marjapensaita

arrakki eräs väkevien alkoholi juomien tyyppi

arroganssi röyhkeys, arroganttisuus

arrogantti röyhkeä, julkea, kopea ¶ Tämän sanan käytöllä voidaan syytös toisen huonosta käytöksestä verhota sivistyssanaan.

arseeni eräs myrkyllinen alkuaine, kemiallinen merkki As

arsenaali asevarasto; arkikielessä: keinojen valikoima

arsenikki arseenitrioksidi; (aiemmin:) arseeni ¶ Ainakin salapoliisiromaaneissa usein myrkyttämiseen käytetty aine.

arsina vanha venäläinen pituusmitta, noin 0,71 metriä

art deco [art deko] eräs taideteollisuuden ja sisustustaiteen tyyli ¶ Vaikutti 1. ja 2. maailmansodan välisenä aikana. Joidenkin hakuteosten mukaan sana olisi sitaattilaina ranskasta ja ääntyisi [ardekóo], mutta tämä edellyttäisi kirjoitusasua art déco eikä vastaa todellista käytäntöä, jossa kirjoitusasu on englannista ja ääntämys on suomen mukainen.

art director graafinen suunnittelija, ulkoasusuunnittelija ¶ Usein lyhennettynä "AD".

art nouveau [arnuvó] jugendista etenkin ranskassa ja englannissa käytetty nimitys

artefakti teennäinen, luonnoton, keinotekoinen luomus; ihmisen tekemä esine, rakennelma tms. (vastakohtana luonnon muodostamalle); (lääketietessä:) tutkimuslöydös, joka ei johdu tutkittavasta kohteesta vaan esim. tutkimusmenetelmän virheestä tai näytteen saastumisesta; ¶ Myös asuissa "artefakta", "artifakti" ja "artifakta", mutta sanakirjojen mukainen asu on "artefakti". Ehdotettu suomalaisempi vastine: teennös. Alkuperäinen merkitys on 'ihmisen tekemä esine'.

artenomi käsi- ja taideteollisuusalan opisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut

arterio- valtimo-

artesaani käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut; (yhdyssanojen alkuosana myös:) käsityönä t. muuten perinteiseen tapaan valmistettu ¶ Sana esiintyy myös asussa "artisaani" mm. yritysnimissä, mahdollisesti siksi, että ei viitata vain artesaanin tutkinnon suosittaneisiin.

artikkeli toimitettu kirjoitus lehdessä t. kokoomateoksessa; substantiivin määräisyyttä tai epämääräisyyttä osoittava sana t. pääte; valikoimaan kuuluva tuote ¶ Lehtikielessä "artikkeli" tarkoittaa usein määrätyntyyppistä kirjoitusta (eri lehdissä osittain erityyppistä), esimerkiksi laajahkoa ja perusteellista kirjoitusta.

artikla sopimuksen tai lain kohta, pykälä

artikulaatio ääntäminen ¶ Usein yksittäisten äänteiden muodostuksesta, mutta myös puheen kokonaisuudesta, esim. "hyvä artikulaatio" 'selkeä puhe'.

artikuloida ääntää, lausua; ilmaista; jäsentää ¶ Ensisijaisesti puheesta, mutta kuvaannollisesti myös kirjallisesta ilmaisusta, esim. "artikuloida mielipiteensä", ja pinnan tai kappaleen jäsentelystä rakennustaiteessa.

artisokka erääseen asterikasvisukuun (Cynara) kuuluva kasvi; erään sellaisen (latva-artisokka) syötävä osa ¶ Sana esiintyy myös kasvinnimessä maa-artisokka ja sen syötävien mukuloiden nimessä (maa-artisokka eli mukula-artisokka). Yhteistä sillä ja artisokkakasveilla on lähinnä se, että kyseisiä kasvinosia pidetään herkullisina.

artisteria pinnallinen, tekniikkaa painottava taiteellisuus

artisti esiintyjä, etenkin esiintyvä viihdemuusikko; (aiemmin:) taiteilija ¶ Ks. Artisti: taiteilijasta esiintyjäksi

artistinen taiteellinen

artriitti niveltulehdus

artro- nivel-

artroosi nivelrikko, nivelkuluma, muu kuin tulehduksellinen nivelsairaus

asbesti eräiden tulenkestävien mineraalikuitujen nimitys ¶ Asbestin käyttö on vähentynyt, kun sen terveysriskit on huomattu. Toisaalta sanaa on ruvettu käyttämään kuvaannollisesti, esim. "pukeutua asbestipukuun" 'suojautua (henkisesti) arvostelulta'.

asbestoosi asbestin aiheuttama pölykeuhko

aseksuaali ihminen, joka ei tunne sukupuolista halua t. vetovoimaa

aseksuaalinen sukupuolista halua t. vetovoimaa tuntematon; ei-seksuaalinen, sukupuoleen t. sukupuolisuuten liittymätön; (biologiassa) suvuton

asendentti takenevaa polvea oleva (sukulainen), esi-isiin kuuluva; uudemmasta kielimuodosta vanhempaan siirtyvä ¶ Vrt. desendentti. Myös: asendentti; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?

aseptiikka aseptiset menetelmät t. niiden käyttö

aseptinen tartunta-aineista (suhteellisen) vapaa ¶ Lääketieteessä aseptinen menetelmä tai väline tarkoittaa sellaista, jossa pyritään ennalta estämään tauteja aiheuttavien mikrobien pääsy. Vrt. antiseptinen.

asessori eräs virkanimike etenkin oikeus- ja hallintovirastoissa ¶ Asessori on kollegiaalisen viraston kollegion jäsen. Esim. hovioikeuden asessori, tuomiokapitulin asessori.

asetoni (kemiassa) eräs neste, dimetyyliketoni ¶ Käytetään mm. liuotteena. Asetonia muodostuu myös ihmiselimistössä. Kirjoitusasu ns. -oli-säännön mukainen.

asetti pieni lautanen (esim. leipää varten)

asetyleeni eräs kaasumainen, helposti räjähtävä hiilivety

asetyylisalisyylihappo eräs yleisesti käytetty kuume- ym. lääke ¶ Tullut tunnetuksi varsinkin kauppanimellä Aspirin® ja siitä väännetyllä nimellä "aspiriini".

asfaltti [asvaltti t. asfaltti] = asvaltti

asiditeetti happamuusaste ¶ Aineen happamuuden taso mitattavissa olevana suureena (pH).

asido- hapan-, happo-

asidofilus eräs maitohappobakteeri, Lactobacillus acidophilus ¶ Sana esiintyy etenkin tällä bakteerilla hapatettujen tuotteiden nimissä, esim. "asidofiluspiimä" (= A-piimä).

askeesi kieltäytyminen nautinnoista, etenkin uskonnollisista syistä

askeetti askeesin harjoittaja, nautinnoista kieltäytyvä

askeettinen karu, koruton; askeesille ominainen, siihen sisältyvä ¶ Kuvaannollinen, miedontunut merkitys (esim. "askeettinen sisustus") on nykyisin tavallisempi kuin askeesiin viittaava.

asketismi askeettinen elämäntapa, askeettisuus

askorbiinihappo eräs sokereita muistuttava orgaaninen yhdiste, sama kuin C-vitamiini ¶ Lisätään ruokiin paitsi vitamiinivaikutuksen takia myös säilöntäaineeksi.

asosiaalinen yhteiskuntaan sopeutumaton ¶ Vrt. antisosiaalinen.

aspartaami eräs keinotekoinen makeutusaine

aspekti näkökohta, näkökulma; eräs verbin ominaisuus mm. venäjän kielessä; kahden taivaankappaleen keskinäinen asema Maasta nähtynä; lajisto, joka luonnehtii kasviyhdyskuntaa kasvukauden jonakin ajankohtana ¶ Kieliopissa aspekti koskee etenkin sitä, ajatellaanko toiminta hetkelliseksi vai jatkuvaksi.

aspiraatio äänteeseen, etenkin klusiiliin liittyvä h:n kaltainen henkäys; loppukahdennus ¶ Esimerkiksi englannin p-äänteessä on melko voimakas aspiraatio, joka erottaa sen selvästi b-äänteestä. Usein aspiraatio merkitään pienellä h:lla (ph), mutta mistään h-äänteestä ei ole kyse. Aspiraatio esiintyy eri kielissä eriasteisena; suomessa sitä ei juurikaan esiinny. Suomen kieliopeissa on aspiraatioksi harhaanjohtavasti kutsuttu myös seuraavan sanan alkukonsonantin kaltaista sananloppuista konsonanttia, "loppuhenkosta", esim. kirjoitetun kielen sanan "mene" lopussa esiintyvää konsonanttia ("mene sinne" [menes sinne], "mene pois" [menep pois]); asiallinen nimitys on loppukahdennus.

aspirantti virkaan tai asemaan pyrkijä, hakija, kokelas

aspiriini asetyylisalisyylihaposta usein virheellisesti käytetty nimitys; joskus särkylääkettä yleisesti tarkoittavanakin sanana ¶ Aspirin on rekisteröity tavaramerkki.

aspiroida ääntää äänne henkäysloppuisena eli niin, että siinä esiintyy aspiraatio

aspiroitua ääntyä henkäysloppuisena; muuttua henkäysloppuiseksi eli aspiraation sisältäväksi ¶ Kielihistoriassa voidaan puhua äänteen aspiroitumisesta siinä merkityksessä, että äänteessä, jossa ei aiemmin esiintynyt aspiraatiota, rupeaa esiintymään henkäysloppu. Tavallisempaa on kuitenkin, että sana esiintyy muodossa "aspiroitunut", jolloin yleensä tarkoitetaan vain sitä, että äänteessä esiintyy aspiraatio, ottamatta kantaa aspiraation syntyyn.

assertiivinen itseensä luottava, vakuuttava ¶ Varsinkin viestinnästä, jossa oma näkemys tuodaan esiin selkeästi, päättäväisesti ja rauhallisesti.

assimilaatio samanlaistuminen, yhtäläistyminen, assimiloituminen

assimiloida muuttaa samankaltaiseksi, itsensä kaltaiseksi ¶ Usein melko kuvaannollisesti esimerkiksi ihmisten sulauttamisesta yhteiskuntaan niin, että he joissakin suhteissa omaksuvat valtaväestön tapoja ja elämänmuodon.

assimiloitua muuttua samankaltaiseksi ¶ Esim. kielitieteessä äänteen muuttumisesta toisen äänteen kaltaiseksi. Vrt. dissimiloitua.

assistentti (arkik.) avustaa, toimia assistenttina

assistentti [asistentti t. assistentti] avustaja, apulainen, etenkin yliopistollisena virkanimikkeenä ¶ Sanaa käytetään nykyisin myös mm. yritysten monitoimisihteereistä. Sanan asusta ks. Yksi vai kaksi konsonanttia?.

assonanssi puolisointu, epätäydellinen loppusointu

assosiaatio liityntä, liittymä; mielleyhtymä; liitto ¶ Varsinkin sanojen ja asioiden yhdistymisestä toisiinsa ihmisen mielessä sekä jonkin asian mieleen tulemisesta (jonkin ärsykkeenä toimivan sanan tai tapahtuman takia).

assosiatiivinen (mielteiden) yhdistymiseen perustuva; (matematiikassa) liitäntälakia noudattava

assosiationismi assosiaatioiden merkitystä korostava psykologian suunta

assosioida yhdistää (etenkin mielteitä); liittää (liittoon)

assyriologia muinaisen Assyrian ja Babylonian (Kaksoisvirranmaan) tutkimus ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

asteekki = atsteekki

asteenikko = leptosomi

asteeninen = leptosominen

astenia (lääketieteessä:) heikkous, voimattomuus

asteriski tähteä muistuttava kirjoitusmerkki * ¶ Joskus kirjoitettuna "asteriksi", ehkä nimen "Asterix" vaikutuksesta.

asteroidi pikkuplaneetta, aurinkoa kiertävä, planeettaa pienempi kappale; eräs geometrinen kuvio, hyposykloidi

astma kohtauksittainen hengenahdistus

astmaattinen astmaa poteva; astman aiheuttama

astmaatikko astmaa poteva ihminen

astraalinen tähtiä koskeva, tähti- ¶ Uskomuksia koskevissa yhteyksissä, esim. "astraaliruumis". Tähtitieteessä käytetty tähtiin viittaava sivistyssana on sideerinen.

astro- tähti-

astrologia Tähdistä ennustaminen ja sitä palveleva tähtien liikkeiden ¶ tutkiminen. Astrologialle on ominaista käsitys, jonka mukaan tähtitaivaan tapahtumat, esimerkiksi planeettojen (näennäiset) kohtaamiset, vaikuttavat maanpäällisiin tapahtumiin. Huomaa, että vaikka -logia usein tarkoittaa tieteenalaa, "astrologia" on vakiintunut muuhun merkitykseen; vrt. astronomia. Sukulaissanoista ks. logia.

astronautti avaruuslentäjä

astronomi tähtitieteen (astronomian) tutkija

astronomia tähtien ja avaruuden tieteellinen tutkiminen, tähtitiede ¶ Astronomia tutkii varsinaisten tähtien (omavaloisten taivaankappaleiden) ohella myös planeettoja, komeettoja, tähtienvälistä ainetta, avaruuden tuntemattomia säteilylähteitä yms. Vrt. astrologia.

astronominen tähtitieteeseen (astronomiaan) kuuluva t. liittyvä; valtavan suuri ¶ Koska tähtitieteessä etäisyydet, massat yms. ovat usein hyvin suuria, ovat sanat "astronominen" ja "tähtitieteellinen" saaneet myös kuvaannollisen merkityksen.

asuuri taivaansininen

asvaltti päällysteaine, joka on valmistettu bitumista ja kiviaineksesta; (geologiassa) eräänlainen luonnossa syntynyt sitkainen, usein suurina massoina (asvalttijärvinä) esiintyvä seos (luonnonasvaltti) ¶ Yleisempi kirjoitusasu on vielä "asfaltti", ja se on Suomen kielen perussanakirjassa päähakusanana. Ks. Vieras vai kotoinen kirjain?.

asyklinen epäsyklinen ¶ Erityisesti kemiasa: ei-rengasrakenteinen, avoketjuinen. Kasviopissa: lehtiasennoltaan kierteinen (kukka).

asymmetria symmetrian puute, epäsymmetria

asymmetrinen epäsymmetrinen

asymptomaattinen oireeton ¶ Sanaa käytetään yleensä yksilöstä, joka on saanut jonkin tartunnan, mutta jossa ei ilmene siitä johtuvia oireita.

asymptootti käyrä (t. funktio), jota äärettömiin ulottuva käyrä (t. funktio) rajatta lähenee

asymptoottinen jotakin (asymptoottia) rajattomasti lähenevä

asyndeettinen sidesanaton ¶ Kieliopissa sanojen rinnasteisista yhdistelmistä, joista puuttuu sidesana (konjunktio) kuten "ja". Esimerkkejä: "mennen tullen", "kesät talvet".

asyndeton sidesanaton (asyndeettinen) rinnasteisten sanojen tai lauseiden yhdistelmä

asynkroninen tahdistamaton; eriaikainen ¶ Vastakohta: synkroninen.

asyyli turvapaikka; hoitola, hyväntekeväisyyslaitos; (kemiassa:) happoradikaali

atavismi sellaisen perinnöllisen piirteen ilmeneminen, joka on ollut sukupolvien ajan piilossa ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

ateelinen sellainen (tilanne), jota ei ajatella tulokseen tai päätepisteeseen johtavana ¶ Kielitieteen termi. Vastakohta: teelinen.

ateismi [ate'ismi] jumalauskon puuttuminen, käsitys, jonka mukaan Jumalaa t. jumalia ei ole olemassa ¶ Yleensä tätä nimitystä käytetään vain ajattelusta, johon sisältyy jonkinlaisen kannan ottaminen kysymykseen jumaluuden olemassaolosta, vastakohtana agnostismille ja täydelliselle välinpitämättömyydelle uskonnollisista asioista. Käsitteeseen liitetään usein myös aktiivinen kirkon- ja uskonnonvastaisuus. Selvintä olisi käyttää sanaa kaikista käsityksistä, joihin sisältyy se, että jumalolentoja ei ole olemassa. Sukulaissanoista ks. ismi.

ateljee kuvaamataiteilijan työhuone; valokuvaamo; muotiliike

atero- valtimo-

ateroskleroosi [atero-skleroosi] (valtimoiden) rasvakovettumistauti ¶ Sairaus, jossa valtimoiden sisäpintaan muodostuu rasvapaksuntumia, jotka myöhemmin mahdollisesti kalkkiutuvat ja ahtauttavat suonen.

atesti kirjallinen todistus ¶ Esim. aitoustodistus.

atlantismi atlanttisten suhteiden korostaminen ¶ Käytännössä lähinnä Yhdysvaltain ja (Länsi-)Euroopan välisen yhteistyön ajaminen etenkin vastakohtana vain Euroopan sisäiselle yhteistyölle.

atlantti miestä esittävä patsas rakennusten kannatinpylväissä

atlanttinen Atlantin valtamereen t. sitä ympäröiviin maihin liittyvä; Atlantissa elävä ¶ Geopolitiikassassa: (Pohjois-)Atlantin ympärillä olevien maiden ja alueiden, etenkin läntisen Euroopan, Yhdysvaltain ja Kanadan välisiä siteitä ja yhteistyön tarvetta korostavasta ajattelusta. Biologiassa: (vain) Atlantissa tai sen rannikkoseuduilla elävä (eliölaji). Ilmaisu "atlanttinen kausi" tarkoittaa ajanjaksoa noin 5 500 - 3 000 eKr. ns. lämpökauden aikana.

atlas kartasto; suuri kuvateos; eräs selkärangan nikama; eräs satiinisidoksinen, kiiltävä silkkikangas ¶ Taivutus: atlas : atlaksen : atlasta.

atleetikko ruumiinrakennetyypiltään vankkarakenteinen, lihaksikas ihminen

atleetti ruumiillisesti hyvin voimakas ihminen ¶ Usein lievästi väheksyvän sävyinen, ehkä vihjaten hengenlahjojen vähäisyyteen.

at-merkki = ät-merkki

atmosfääri ilmapiiri, tunnelma, "paikan henki"; ilmakehä

atolli kehämäinen koralliriutta (tavallisesti Tyynellämerellä)

atomaarinen atomitasolle kuuluva, atomitason

atomi alkuaineen pienin osanen; jonkin kokonaisuuden pienin jakamaton osa ¶ Alkuaineen atomi on sen pienin osanen, jolla vielä on kyseisen aineen ominaisuudet. Alkujaan sana tarkoittaa 'jakamatonta', ja tämän mukaisesti se on saanut myös väljentynyttä käyttöä muilla aloilla. Alkuaineen atomi voi kuitenkin hajota fissiossa; nykyisin sanotaankin, että atomi on alkuaineen pienin kemiallisesti jakamaton osanen.

atomismi käsitys, jonka mukaan maailmankaikkeus on selitettävissä atomitasolta lähtien; yleisesti ajatus kokonaisuuden (jäännöksettömästä) selittämisestä pienimpien osasten pohjalta; atomioppi ¶ Usein "tieteellinen" moitesana, jolla vastustajaa syytetään siitä, että hän ei näe metsää puilta. Sukulaissanoista ks. ismi.

atomisoida jakaa atomeiksi (myös kuvaannollisesti); käsittää atomin kaltaiseksi

atonaalinen ei-tonaalinen, kaksitoistasävel-

atooppinen atopiaaan liittyvä; atopiaa sairastava

atopia luontainen yliherkkyys, eräs allergian muoto (t. allergia sanan suppeammassa merkityksessä); elimen t. kudoksen sijainti väärässä paikassa

atrappi jäljitelmä, joka laukaisee jonkin reaktion ¶ Esimerkiksi linnunkuva, jota käytetään houkuttelemaan lintuja paikalle, siis keinotekoinen houkutuslintu.

atrium [atrium t. aatrium] Antiikin aikana rikkaan roomalaisen talon keskellä ¶ oleva huone, jonka katossa oli valoaukko. Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

atriumtalo rivitalotyyppi, jossa kuhunkin asuntoon liittyy piha, jota ympäröi seinä kolmelta suunnalta ¶ Saanut vaikutteita atrium-rakenteesta mutta ei vastaa sitä.

atrofia surkastuminen, kuihtuminen

atrofinen surkastunut, kuihtunut

atseotrooppinen sellainen (nesteseos), josta vakiokiehumispisteessä syntyvän höyryn koostumus on sama kuin nesteseoksen itsensä

atsimuutti tähden ja zeniittipisteen kautta kulkevan pystytason ja meridiaanitason välinen kulma ¶ Atsimuutti ilmaisee ilmansuunnan, jossa (tähtitieteellinen) kohde näkyy.

atsoto- typpi ¶ Myös lyhentyneenä atsot- tai atso-.

atsoryhmä eräitä typpeä sisältäviä molekyylin osia, jotka tekevät aineen värilliseksi

atsoväri väriaineena käytetty atsoyhdiste

atsoyhdiste synteettinen orgaaninen yhdiste, joka sisältää atsoryhmän

atsteekki erään nykyisen Meksikon alueella asuneen muinaisen intiaanikansan jäsen ¶ Nykyisin suomen kielen lautakunta suosittaa nimelle asua "asteekki". Ks. Mixteekki, misteekki vai kielenhuollon misteikki? Asu "asteekki" on kuitenkin jäänyt harvinaisuudeksi, ja jopa kirjoitusasu "azteekki" on yleisempi.

attasea (diplomatiassa) lähetystöavustaja ¶ Sanaa "attaseasalkku" on käytetty erääntyyppisistä asiakirjasalkuista. Aiemmin s:n tilalla oli sh tai š.

attentaatti poliittinen murha tai murhayritys tai tuhotyö

attestoida (kielitieteessä) havaita, todeta; todistaa, varmistaa oikeaksi t. aidoksi ¶ Kielitieteessä yleensä partisiippina "attestoitu", jolla viitataan todellisesta kielenkäytöstä havaittuun sanaan, muotoon tms. Sana esiintyy nykyisin joskus myös englannin verbin "attest" vastineena mm. tarkoittamassa todistamista tms.

attika vaakasuora koristeosa, joka on rakennuksen kattolistan yllä

atto- triljoonasosa- (SI-järjestelmän etuliite, vastaa kerrointa 10-18, tunnus: a)

attrahoida vetää puoleensa

attraktio puoleensa vetäminen, vetovoima

attrappi = atrappi

attribuoida panna t. määrittää jokin jonkun nimiin ¶ Esim. määrittää tai ilmoittaa taideteos jonkun taiteilijan tai koulukunnan tuotteeksi.

attributiivi määrite, joka ei kongruoi pääsanansa kanssa

attribuutio attribuointi, jonkin paneminen jonkun nimiin

attribuutti määrite, jotakin luonnehtiva tai rajaava (määrittävä) sana tai ilmaisu ¶ Kieliopissa suppeammin: substantiivin välitön määrite.

au contraire [okötréer] päinvastoin

au naturel [onatyrél] sellaisenaan, ilman lisäkkeitä ¶ Esim. omeletti au naturel on munakas, jossa ei ole mitään täytettä. Ilmaisu on sitaattilaina ranskasta ja tarkoittaa sananmukaisesti 'luonnollisella tavalla, luonnollisesti'. Vrt. naturelli.

au pair [aupair t. opéer] kotiapulainen, joka asuu isäntäväen luona; samanarvoinen ¶ Periaatteessa sitaattilaina ranskasta, merkitykseltään 'samassa asemassa'. Tarkoittaa suomessa yleensä tyttöä, joka matkustaa ulkomaille kotiapulaiseksi perheeseen ja saa palkaksi asunnon, ruuan ja ehkä taskurahaa. Alkujaan määritteenä (esim. "au pair -tyttö"), nykyisin yleisesti substantiivina, joskus yhteen kirjoitettuna ("aupair").

au revoir [oorövuaa(r)] näkemiin ¶ Sitaattilaina ranskasta.

audienssi vastaanotto, tapaaminen ¶ Virallisesti sanaa käytetään korkea-arvoisen henkilön myöntämästä tapaamismahdollisuudesta. Leikillisesti sitä käytetään yleensä tapaamisesta, jota toinen osapuoli on pyytänyt.

audio yhdyssanan alkuosana: kuulo-, ääni-; itsenäisenä sanana: äänentallennus ja -toisto ¶ Itsenäisenä sanana (puhekielessä) myös: äänentallennuksen tai -toiston järjestelmä; äänisignaali.

audiovisuaalinen kuulo- tai näköaistin piiriin kuuluva, ääneen tai kuvaan (ja usein niiden yhdistelmään) perustuva ¶ Lyhennetään usein "AV". Vrt. auditiivinen, visuaalinen.

audit tarkastus, arviointi, auditointi

auditiivinen kuuloaistia koskeva, kuuloon perustuva

auditoida tarkastaa, arvioida ¶ Sana on tullut käyttöön englannin sanan "audit" vastineeksi. Kielitoimisto ei suosita sitä yleiseen käyttöön vaan esittää, että suomessa voidaan käyttää sanaa "arvioida". Englannin sanaa "audit" käytetään usein terminluonteisesti tarkoittamaan virallista, ulkopuolisen tekemää tarkastusta tai arviointia, joka ehkä tehdään jostakin erityisestä syystä, kuten tilintarkastusta.

auditorio luentosali, esitelmäsali; kuulijakunta

auguuri ennustajapappi muinaisessa Roomassa

auksino- pituuskasvu-

auktori (kirjan) tekijä; eliölajin tieteellisen nimen antaja

auktorisoida valtuuttaa (virallisesti) ¶ Myös muodossa "auktorisoida". Varsinkin tietoteknisissä yhteyksissä esiintyy nykyisin englannin vaikutuksesta muoto "autorisoida", jota sanakirjat eivät yleensä tunne.

auktoritatiivinen arvovaltainen; ohjeellinen, virallinen; määräävä, ratkaiseva ¶ Myös asussa "autoritatiivinen", mutta Nykysuomen sivistyssanakirja suosittaa k:llista muotoa, joka on myös yleisempi. Nykyisin auktoritatiivisessa Kielitoimiston sanakirjassa on vain k:llinen muoto. Toisaalta kumpikin muoto sekaantuu kovin helposti sanaan "autoritaarinen". Useimmiten suomalaisempi vastine kuten "arvovaltainen" tai "virallinen" on selvempi.

auktoriteetti tietojensa tai asemansa takia kunnioitettu ja arvostettu henkilö; käskyvaltainen henkilö; sellaisen henkilön asema

auktoriteettinen auktoriteettia korostava; autoritaarinen ¶ Sanaa ei esiinny virallisissa sanakirjoissa. Sitä käytetään sekä autoritaarinen-sanan sijasta (yleensä kielteisessä sävyssä) että sanana, joka tarkoittaa auktoriteettia korostavaa t. ilmaisevaa, auktoriteettiin perustuvaa (myönteisesä t. neutraalissa sävyssä).

aupair = au pair

aura ihmistä ympäröivä oletettu kenttä (parapsykologiassa); (väljemmin:) kohteeseen liittyvä tunnelma, lataus, mielikuva tms.; (kohtauksen) ennakko-oireet (lääketieteessä) ¶ Sana on eri alkuperää kuin kyntämisvälinettä tarkoittava "aura", joka on vanha lainasana.

aureus kultaraha muinaisessa Roomassa ¶ Vastasi 25 denaaria.

auro- kulta-

aurora [auroora t. auróora] aamurusko ¶ Sana on sitaattilaina latinasta ja esiintyy myös (isolla alkukirjaimella kirjoitettuna) erisnimenä, tarkoittamassa aamuruskon jumalatarta.

auskultaatio auskultointi

auskultantti opetus- tai virastoharjoittelija ¶ Yleensä kyse on jonkin pätevyyden saavuttamiseksi tarvittavasta pakollisesta harjoittelusta, joka on esimerkiksi opettamista valvonnan ja ohjauksen alaisena tai osallistumista tuomioistuimen työskentelyyn.

auskultoida olla auskultanttina; (lääketieteessä:) tutkia kuuntelemalla, kuunnella

auspiisit enteet; ennustaminen; käskyvalta

australidi austrasialaiseen rotuun (Australian alkuasukkaisiin) kuuluva ihminen

australopithecus [australopitekus] erääseen sukupuuttoon kuolleeseen sukuun kuuluva ihmistä muistuttava eläin ¶ Voidaan kirjoittaa myös tieteellisten nimien sääntöjen mukaan kursiivilla ja versaalialkuisena: Australopithecus. Tätä menettelyä käytetään etenkin viitattaessa eri australopithecuslajeihin, esim. Australopithecus afarensis. Sananmukaisesti "etelänapina", jota nimeä myös aiemmin käytettiin suomenkielisenä nimenä.

austro- itävaltalais-; etelän- ¶ Esim. sanat austromarxismi ja austrofasismi tarkoittavat kyseisten ideologioiden itävaltalaisia muotoja; tällöin alkuliite johtuu Itävallan latinankielisestä nimestä Austria. Joissakin sivistyssanoissa ja nimissä austro- johtuu latinan etelää tarkoittavasta sanasta ja viittaa usein erityisesti Australiaan (esim. austroaasialainen, Austronesia).

autarkia omavaraisuus, itseriittoisuus, omillaan toimeen tuleminen; itsevaltius ¶ Alkuperäinen merkitys oli 'itsevaltius' (engl. autarchy). Nykyisin sana yleensä vastaa englannin sanaa "autarky", ja merkityksenä on omavaraisuus taloudellisessa mielessä, esim. valtion riippumattomuus tuonnista, mutta filosofiassa sana voi tarkoittaa yksilön riippumattomuutta ulkopuolisista siteistä.

autarkkinen omavarainen, autarkian mukainen

autentia aitous, oikeaperäisyys

autentikoida varmistaa aitous, aidontaa, todentaa ¶ Autentikointi tarkoitta sen varmistamista, kuka tai mikä on tietokoneen, tietojärjestelmän tms. käyttäjänä viestinnän toisena osapuolena. Esimerkiksi salasanan käyttö on yksi autentikointimenetelmä, joskaan ei aina kovin luotettava. Myös asussa "autentisoida"; ks. K vai s?

autenttinen aito, aitoperäinen

auteur [otöö´r] tekijä ¶ Sana on sitaattilaina ranskasta. Sivistyssanana sitä käytetään etenkin elokuva-alalla puhuttaessa ohjaajasta elokuvan "varsinaisena tekijänä" ja elokuvasta taiteena.

autismi psyykkinen kehityshäiriö, jossa yhteys muihin ihmisiin on vakavasti häiriytynyt tai lähes katkennut; sisäänpäin kääntyminen, (sairaalloinen) omiin ajatuksiin vaipuminen ¶ Sanaa käytetään nykyisin usein fraasissa "autismin kirjo", jolla on tarkoitus viitata ilmiön vaihtelevuuteen.

autistinen ihminen, jolla on autismi; autismille ominainen

auto- itse-, oma-, automaattinen; autoa koskeva ¶ Osa auto-alkuisista sanoista viittaa autoihin, osa taas on kreikkalaisperäisiä lainasanoja, joissa etuliite on peräisin sanasta, jonka merkitys on 'itse'. Näillä on se yhteys, että "auto" kulkuneuvon nimenä on lyhentymä sanasta "automobiili" 'itseliikkuva'.

autobiografia omaelämäkerta, ihmisen itsestään kirjoittama biografia

autodidakti itseoppinut

autoerotiikka omaan itseen kohdistuva erotiikka

autofiktio teoslaji, jossa tekijä käyttää omaa nimeään kertojalle ja päähenkilölle, mutta ilmoittaa teoksensa fiktioksi

autografi omakätinen kirjoitus, etenkin nimikirjoitus

autoimmuuni omaa kudosta vastaan immuuni ¶ Autoimmuunitaudissa elimistön puolustusjärjestelmä, joka normaalisti tuhoaa taudinaiheuttajia ja muita vieraita aineksia, suuntautuu omia kudoksia vastaan.

autoimmunisaatio immunisoituminen omaa kudosta vastaan, autoimmuunitauti

autokefaalinen riippumaton, hallinnoltaan itsenäinen (kirkko)

autoklaavi painekeitin ¶ Paineastia, jossa aineita kuumennetaan korkeassa lämpötilassa ja paineessa.

autokraatti itsevaltias

autokratia itsevaltius

autologinen eliöstä itsestään peräisin oleva: sana, joka itse kuuluu määrittelemänsä käsitteen alaan ¶ Autologinen kantasolusiirto tarkoittaa hoitoa, jossa käytetään potilaan omia kantasoluja. Joskus kieliasioissa käytettynä autologinen tarkoittaa sanaa, joka itse on sellainen, mitä se kuvaa; esimerkiksi yhdyssana on yhdyssana ja substantiivi on substantiivi.

automaatio automaattiseksi tekeminen, automatisointi

automaatti laite tai järjestelmä, joka itsenäisesti suorittaa jonkin suhteellisen mutkikkaan tehtävän; (yhdyssanan alkuosana myös:) automaattinen

automaattikirjoitus väitetty yliluonnollinen ilmiö, jossa esim. kuollut ohjaa kirjoittajan kättä

automaattinen itsetoimiva, itsestään tapahtuva t. toimiva ¶ Yleensä viittaa automaattiin, jolloin sana "koneellinen" usein ilmaisisi asian riittävän selvästi. Joskus myös ihmisen toiminnasta, suunnilleen samassa merkityksessä kuin spontaani.

automarket suurmyymälä, hypermarket ¶ Nimi viittaa siihen, että asiakkaiden oletetaan tulevan omalla autolla. Tyypillisesti automarket sijaitsee vilkkaan liikenneväylän varrella mutta suhteellisen kaukana asutuksesta, ja sen yhteydessä on iso pysäköintialue.

automatiikka automaattilaitteisto t. sen käyttö t. sen toiminta

automatisoida tehdä automaattiseksi ¶ Käsitteeseen sisältyy usein ihmistyön korvaaminen automaattien suorittamalla työllä. Ehdotettu rinnakkaismuoto: automaattistaa.

autonomia sisäinen itsehallinto; "sisäinen itsenäisyys" ¶ Sanan merkitys poliittisessa kielenkäytössä vaihtelee suppeasta paikallisesta päätösoikeudesta lähes itsenäisyyteen. Suomen historiassa sana tarkoittaa erityisesti Suomen erityisasemaa Venäjän valtakunnan osana v. 1809 - 1917. Taiteenteoriassa "autonomia" viittaa teoksen tarkastelemiseen "sisäisesti itsenäisenä", syntytaustastaan riippumattomana.

autonominen omista asioistaan määräävä, autonomian omaava; sisäsyntyinen; tahdosta riippumaton (hermosto) ¶ Biologiassa sana viittaa sisäisistä syistä (eikä ulkoisista ärsykkeistä) johtuviin kasvu- ja muihin tapahtumiin.

autopilotti automaattinen ohjauslaite, automaattiohjaus ¶ Vrt. auto- ja pilotti.

autoplastia ihmisen t. muun eliön oman kudoksen siirto toiseen paikkaan ¶ Esim. oman ihon siirto palovamman korjaamiseksi. Myös muodossa "autoplastiikka".

autoplastinen autoplastiaan kuuluva

autopsia ruumiinavaus

autorisoida = auktorisoida

autoritaarinen hallitsemaan ja määräilemään pyrkivä; käskyvaltaan perustuva ¶ Myös: autoritäärinen. Ks. selitystä Mistä kielestä?.

autoritatiivinen paremmin: auktoritatiivinen

autosomi kromosomi, joka ei ole sukupuolikromosomi

avant-garde [avantgarde t. avãgárd] kärkijoukko, etujoukko ¶ Periaatteessa sitaattilaina ranskasta. Myös kirjoitusasuissa "avant garde" ja "avantgarde".

avantgardismi Uusien ilmaisukeinojen kokeilu taiteessa. ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

avatar (sijais)hahmo, käyttäjää edustava hahmo virtuaalisessa maailmassa ¶ Avatarilla on näkyvä, ihmismuotoinen tai muu ulkoasu ja muita ominaisuuksia, jotka käyttäjä on halunnut avatarilleen antaa. Lainasanataivutuksen avatar : avatarin : avataria ohella kielitoimisto hyväksyy suomen -tar-loppuisten naisennimijohdosten mukaisen taivutuksen avatar : avattaren : avatarta. Joskus yksikkömuoto kirjoitetaan selvyyden vuoksi "avatari". Peräisin samasta sanasta kuin avatara.

avatara jumalan, etenkin Višnun, ruumiillistuma (hindulaisuudessa)

avec [avek t. avék] seuralaisen kera; seuralainen; konjakin t. liköörin kanssa ¶ Periaatteessa sitaattilaina ranskasta, jossa sana on prepositio ja tarkoittaa 'kanssa, seurassa'. Sitä on ruvettu käyttämään mm. konjakin tai liköörin tilaamisesta tai nauttimisesta kahvin keralla sekä seuralaisen (puolison tms.) tuomisesta kutsuille. Kutsukortissa "avec" täten tarkoittaa käytännössä yleensä, että kutsu on kahdelle, joskin kutsujalla saattaa olla oma käsityksensä siitä, keitä sopii tuoda seuralaisena. Arkikielessä sanasta on muodostunut myös substantiivi, esim. "tulla mukaan avecina" [avekkina].

aversio torjuminen, inho, vastenmielisyys

aviisi (vanhahtavasti, leikillisesti) sanomalehti

avis [avis t. avíi] ilmoitus, lyhyt kirjallinen tiedonanto; lintu ¶ Periaatteessa sitaattilaina ranskasta. Esiintyy etenkin EU-asioista puhuttaessa, varsinkin tarkoittamassa lausuntoa, joka koskee jäsenyyttä hakevan maan soveltuvuutta EU:n jäseneksi. Samoin kirjoitettava mutta aivan eri alkuperää oleva sana esiintyy myös latinassa, merkityksessä 'lintu'; suomessa se esiintyy joskus sitaattilainassa "rara avis" tai "avis rara" 'harvinainen lintu', yleensä kuvaannollisessa merkityksessä (harvinaisuus, esim. harvinainen vieras).

avisointi pankin ilmoitus saapuneesta tai suoritettavasta maksusta

avokado [avokaado t. avokado] eräs puulaji (Persea americana) ja sen hedelmä ¶ Usein sitaattilainana kirjoitettu: avocado. Normienmukainen kirjoitusasu lyhytvokaalinen, mutta "avokaado" on tavallinen ääntämys. Joskus mainitaan rinnakkaisnimeksi alligaattori(n)päärynä, mutta sitä tuskin juurikaan käytetään.

ayrshire [eišiir] eräs Suomessa yleinen nautarotu ¶ Ruskean ja valkean kirjava lypsykarjarotu. Nimi lyhennetään usein "ay", joka luetaan tav. kirjaimittain "aa yy".

azeri erääseen lähinnä Azerbaidžanissa asuvaan kansaan kuuluva; tämän kansan kieli

baari pienehkö liiketila yksinkertaista ruokailua tai juomista varten; tila, jossa tarjoillaan juomia korkean pöydän ääressä; pienmyymälä; eräs paineen yksikkö ¶ Mittayksikkömerkitys on itse asiassa eri alkuperää oleva sana; yksikkö baari (tunnus: bar) tulisi korvata SI-järjestelmän mukaisella yksiköllä pascal (1 bar = 100 kPa). Jos baaria kuitenkin käytetään yksikkönä ja lauseyhteys vaatii taivuttamista, on parempi käyttää nimeä (esim. "10 baariin") kuin tunnusta, koska sääntöjen mukainen tunnusten taivutus johtaa outoihin asuihin (esim. "10 bar:iin"). Englannin kielessä "bar" tarkoittaa mm. pitkulaista pöytää sekä sellaisen käyttöä (alkoholi)juomien tarjoiluun. Suomessa sanaa ruvettiin käyttämään myös kahviloista, ruokaloista yms. ja eräässä vaiheessa myös muodinomaisesti pienmyymälöistä yleensä ("housubaari" yms.).

baasis perusta, pohja, lähtökohta

baby [beibi] = beibi

baby shower [beibi shauə(r)] vauvakutsut ¶ raskaana olevan naisen hemmottelemiseksi järjestettävät amerikkalaistyyliset kutsut

babysitter [beibisitter]babysitter [beibisitter] lapsenvahti; vauvanistuin

bacchus [bakkus] viininjuonti, alkoholin käyttö juhlimiseen, "kosteat juhlat; taipumus sellaiseen; viininjumala ¶ Erisnimenä "Bacchus" on muinaisten kreikkalaisten viininjumalan nimi latinan mukaisessa asussa. Sitä käytetään (usein gemenalla kirjoitettuna) myös kuvaamaan houkutusta (runsaaseen) juomiseen ja juomista itseään.

backgammon [bäk-gämön] eräs kahden hengen lautapeli, jota usein pelataan rahapanoksin

bagatelli pikkuseikka, mitätön asia: pieni musiikkikappale, näytelmä tai kirjallinen teos

bagatellisoida vähätellä, väheksyä, pitää bagatellina

bagel [beigel] Ääntämyksen mukaista kirjoitusasua ¶ "beigel" esiintyy jonkin verran. Kielitoimisto on ehdottanut sanaa "bagelrinkeli", joka kuitenkaan ei juuri ole tullut käyttöön.

bahaismi [baha'ismi] eräs 1800-luvulla lähinnä islamin pohjalta syntynyt uskonto ¶ Bahaismi pyrkii yhdistämään eri uskonnot ja ihmiskunnan. Rinnakkaisnimityksiä: "bahai", myös kirjoitusasuissa "baha'i" ja "bahá'í", "bahai-usko" ja "bahailaisuus".

bahuvriihi eräs yhdyssanatyyppi ¶ Laajassa mielessä bahuvriihi on yhdyssana, jonka tarkoite ei kuulu samaan luokkaan kuin sen jälkiosan tarkoite; esimerkiksi "herkkusuu" ei tarkoita minkäänlaista suuta. Suppeammassa (ja tavallisemmassa) mielessä bahuvriihi on muotoa XY oleva yhdyssana, jonka merkitys on 'sellainen, jonka Y:tä luonnehtii sana X'. Bahuvriihejä ovat esim. "harmaaparta" ('sellainen, jonka parta on harmaa') ja "märkäkorva". Usein myös kirjoitusasussa "bahuvrihi", joskus asussa "bahuvrīhi"; näitä voi perustella sillä, että sana on sitaattilaina (sanskritista).

baitti = byte

bajadeeri intialainen (ammatti)tanssijatar, etenkin hindulaisessa temppelissä

bakeliitti eräs kovamuovi

bakkanaali hurjat juomingit ¶ Yleensä monikollisena: bakkanaalit. Myös yleisesti hurjasta juhlimisesta.

bakteeri eräitä alkeistumallisia pieneliöitä ¶ Yleiseen mielikuvaan bakteereista vaikuttaa, että jotkin bakteerit ovat vaarallisia taudinaiheuttajia. Sana "bakteeri" esiintyy myös eräiden varsinaisiin bakteereihin kuulumattomien eliöryhmien nimissä: arkeobakteeri, syanobakteeri.

bakteremia bakteeriverisyys, bakteerien esiintyminen veressä ¶ Myös asussa "bakteriemia".

bakterio- bakteeri-

bakteriologia bakteereja tutkiva tieteenhaara ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

bakteriosiini yleisnimitys bakteerin tuottamille proteiineille, jotka estävät muiden bakteerien kasvua

balalaikka venäläisperäinen, kolmikulmainen, pitkäkaulainen kielisoitin ¶ Joskus myös venäjänmukaisessa kirjoitusasussa "balalaika".

balansoida tasapainottaa; pysytellä tasapainossa

balanssi tasapaino; saldo, tilin molemmat puolet yhtä suuriksi tekevä tasoituserä; edestakaisin liikkuva koneen osa, esim. kellon liipotin

baldakiini vuodekatos, valtaistuinkatos tms.

baletti taidetanssi, joka esitetään näyttämöllä musiikin säestyksellä; taidetanssin musiikki; taidetanssia esittävä joukkue tai laitos

balkanisoida [balkkanisoida t. balkanisoida] hajottaa alue valtiollisesti ja poliittisesti erillisiin, usein keskenään riiteleviin ja sotiviinkin osiin ¶ Tätä sanaa yleisempi on sen passiivijohdos "balkanisoitua" ja tämän muoto "balkanisoituminen", joilla käytännössä usein viitataan hajaantuneisuuden tilaan. Alkujaan tällaisilla ilmaisuilla on viitattu Balkanin niemimaan valtiolliseen hajaantumiseen 1900-luvun alussa; myöhemmin sillä on luonnehdittu mm. siirtomaavaltojen hajoamisessa tapahtunutta kehitystä. Ääntämyksestä ks. Yksi vai kaksi konsonanttia?

balladi [ballaadi t. balladi] laulelma, joka esittää jonkin (usein tunteisiin vetoavan) tarinan ¶ Normien mukainen asu lyhytvokaalinen, mutta pitkävokaalinen ääntämys ehkä tavallisempi.

balleriina baletin tanssijatar ¶ Kirjoitusasu usein (ja mm. Kielitoimiston sanakirjassa) lyhytvokaalinen "ballerina", jolloin sana on käsitettävissä sitaattilainaksi (italiasta).

ballistiikka heittoliikettä tutkiva tiede ¶ Myös ammusten liikettä voidaan tarkastella heittoliikkeenä.

ballistinen heittoliikkeessä oleva; heittoliikettä koskeva ¶ Erityisesti: ballistinen ohjus 'pitkän matkan ohjus, mannertenvälinen ohjus'.

balneo- kylpy-

balsa erään puun (balsapuu Ochroma pyramidale) pehmeä ja kevyt puuaines; eräs seuratanssi, valssin muunnos

balsami = palsami

balsamico makeahko etikka, joka on valmistettu rypälemehusta keittämällä ja käyttämällä ¶ Kielitoimiston sanakirja suosittaa tilalle sanaa "balsamiviinietikka" tai "balsamietikka".

balsamoidan = palsamoida

baltti balttilainen ihminen

balttilainen virolainen, latvialainen tai liettualainen; erääseen indoeurooppalaisten kielten ryhmään kuuluva; sellaista kieltä puhuvaan kansaan kuuluva; Itämerta t. Itämerenmaita koskeva; (historiassa myös:) Liivinmaan saksalainen ¶ Sana "Baltia" on Itämeren itä- ja kaakkoispuoleisten maiden yhteisnimitys, kun taas "Baltian maat" tarkoittaa suppeammin Viroa, Latviaa ja Liettuaa. Sana "balttilainen" voi viitata jopa yleisesti Itämeren alueeseen tai em. alueisiin tai niiden asukkaisiin. Kielistä puhuttaessa "balttilainen" tarkoittaa kieliryhmää, johon kuuluvat nykykielistä latvia ja liettua (mutta ei viro), hävinneistä kielistä muinaispreussi.

balusteri pieni, tavallisesti päärynänmuotoinen pylväs

balustradi reunakaide tai rintanoja, tavallisesti balusterien tukema

bambu isoja, puuvartisia trooppisia heinäkasveja; sellaisen varsi rakennusaineena

banaali lattea, tylsä, tympeä, arkipäiväinen ¶ Yleensä halventavassa merkityksessä, mutta esim. matematiikassa banaali (eli triviaali) ratkaisu tarkoittaa sellaista ratkaisua, joka on aivan ilmeinen ja siksi suhteellisen mielenkiinnoton.

banaani eräs trooppinen viljelykasvi (Musa paradisiaca) ja sen pitkulainen hedelmä ¶ Banaanipotku (tai vain "banaani") tarkoittaa jalkapallossa kierteistä potkua, jossa liikerata kaartuu hiukan banaanin tapaan. Banaanitasavalta tai banaanivaltio on väheksyvä nimitys Keski-Amerikan valtioille, joiden taloudessa keskeinen osa on hedelmänviljelyllä ja jotka ovat riippuvaisia yhdysvaltalaisista yrityksistä. Banaanikärpänen (Drosophila melanogaster) on perinnöllisyystieteessä tärkeä tutkimuskohde mm. siksi, että sen kromosomit ovat suuren kokonsa takia helpommin tutkittavissa kuin muiden lajien.

banalisoida tehdä latteaksi, banaaliksi ¶ Ehdotettu rinnakkaismuoto: banaalistaa.

banaliteetti arkipäiväisyys, latteus, banaalisuus

band = bändi

banderolli pitkänomainen, etenkin kulkueessa kannettava juliste; paperinauha, joka on sikarin, kirjan tms. ympärillä, vyöte

bandiitti rosvo, ryöväri

bandy [bändy t. bändi] jääpallo; yhdyssanoissa vastaavantyyppisistä lajeista ¶ Esim. "salibandy" 'sisätiloissa pelattava jääpalloa muistuttava peli, sähly'.

banketti juhla-ateria, yleensä luonteeltaan virallinen; välitasanne, joka on tehty pengerryksen luiskaan

bankrotti vararikko ¶ Sana on vanhahtava. Vanha rinnakkaismuoto: "bankrutti".

banneri pitkänomainen mainos- tms. kuva web-sivulla ¶ Yleensä sivun yläreunassa. Atk-sanakirjan ehdottama suomalainen vastine: viiri.

bantu eräisiin keski- ja eteläafrikkalaisiin kansoihin kuuluvien nimitys

baptismi kristinuskon suunta, joka hyväksyy vain ns. uskovien kasteen ¶ Vrt. anabaptismi. Sukulaissanoista ks. ismi.

bar mitsva juutalainen juhla, jossa pojasta tulee uskonnollisesti täysi-ikäinen 13 vuoden iässä; tämän seremonian läpikäyneestä pojasta käytettävä nimitys ¶ Sananmukaisesti tarkoittaa "lain poika". Vrt. bat mitsva. Ilmaukselle on muitakin kirjoitusasuja, jotka perustuvat muissa kielissä käytettävään heprean siirtokirjoitukseen, mm. "bar mitzwah".

barbaari sivistymätön ihminen, raakalainen

barbaria sivistymättömyys, raakalaisuus

barbarismi = barbaria; vieras vaikutus, muukalaisuus kielessä

barbituraatti eräitä uni- ja rauhoituslääkkeitä

bardi muinaiskelttiläinen runonlaulaja

barista baarimestari, joka hallitsee espresson ja muiden erikoiskahvien valmistuksen

baritoni miesääni, joka on korkeudeltaan basson ja tenorin välillä; sellaisen äänen esittäjä; eräs soitin ¶ Rinnakkaismuoto: barytoni. (Yleensä klassillisen kreikan ypsilonia edustaa suomessa y, mutta joissakin tapauksissa kuten tässä sen tilalle on ainakin vaihtoehdoksi tullut i. Suomen kieleen i:llinen muoto sopii paremmin vokaalisoinnun takia.)

baro- ilmanpaine-, paine-

barokki eräs taidesuunta, jolle olivat ominaisia voimakkaat, mahtipontisetkin muodot ¶ Ajallisesti barokki sijoittuu renessanssin ja rokokoon väliin.

barometri mielialojen mittaus t. sen tulos; ilmapuntari; (bridgessä) eräs kilpailumuoto ¶ Alkuperäisen merkityksen 'ilmapuntari' rinnalle ja sitä tavallisemmaksi on tullut kuvaannollinen merkitys, esim. "kuluttajabarometri" ja "eurobarometri". Bridgekilpailun muotona barometri on järjestelmä, jossa osallistujat jo varhaisessa vaiheessa sijoitetaan tulosten perusteella järjestykseen, joka kullakin kierroksella muuttuu, ja he pelaavat suunnilleen samoilla sijoilla olevia vastustajia vastaan. Sanan suositeltu taivutus takavokaalinen (barometria jne.).

baronetti paronia alempi brittiläinen aatelisarvo

barrakuda lämpimien ja lauhkeiden merien petokaloja, "merihauki" ¶ Englanniksi "barracuda".

barreli anglosaksinen tilavuusmitta, n. 160 litraa

barrikadi katusulku ¶ Vallankumousromantiikan perussanoja. Normien mukainen asu lyhytvokaalinen, mutta pitkävokaalinen ääntämys on tavallisempi.

bary- paino-, raskas-

barytoni = baritoni

basaari rakennus, jossa on pieniä kauppoja; (hyväntekeväisyys)myyjäiset; itämainen kauppakatu

basaliooma tyvisolukasvain tai -syöpä

basaltti eräs vulkaaninen pintakivilaji

baseball [beisbool] eräs Yhdysvalloissa suosittu pallopeli, pesäpallon tapainen

baši-bozuki Turkissa 1800-luvulla asevoimiin värvätty mies, joka ei saanut säännöllistä palkkaa, vaan ansaitsi ryöstösaaliilla. ¶ Sana on nykyisin tunnettu lähinnä haukkumasanana, joka esiintyy Tintti-kirjoissa eri asuissa, mm. ba¨¨ibazuukki.

basilika eräs maustekasvi; siitä tehty mauste tai hajuste; antiikin ajan oikeustalo ja kaupparakennus; varhaiskristillinen, 3-5-laivainen kirkkorakennus

basiliski eräs taruhirviö, jonka katseen uskottiin tappavan; eräs eteläamerikkalainen lisko

basilli sauvamainen bakteeri; (arkikielessä myös:) taudinaiheuttaja, vaarallinen mikrobi; ohut lääkepuikko

basisti bassosoittimen, varsinkin kontrabasson soittaja ¶ Joissakin piireissä jostakin syystä tyhmyyden vertauskuvana (ns. basistivitseissä) käytetty sana.

baskeri pehmeä lipaton ja lieritön päähine

bašlikki = paslikka

basso matalaäänisin soitin; matalin miesääni; matala sävelalue diskantin vastakohtana

bastardi (biologiassa) risteymä, hybridi; avioton lapsi, äpärä, varsinkin sellainen, jonka isä on ylhäistä ja äiti alhaista syntyperää; (kuvaannollisesti, yleensä väheksyvästi tai halventavasti) sekamuodoste, sekasikiö

bastioni eräänlainen linnoituksen ulkoneva osa ¶ Nelisivuinen, takaa avoin varustus, joka koostuu kahdesta pitkästä siivestä ja kahdesta lyhyestä kyljestä. Siivet yhtyvät kärjessä. Ehdotettu suomennos: "vallinsarvi".

bat mitsva juutalainen juhla, jossa tytöstä tulee uskonnollisesti täysi-ikäinen 12 vuoden iässä; tämän seremonian läpikäyneestä tytöstä käytettävä nimitys ¶ Sananmukaisesti tarkoittaa "lain tytär". Vrt. bar mitsva.

bataatti eräs trooppinen, perunaa muistuttava viljelykasvi; sen mukula

batisti eräs hieno pellavakankaan laji

bar mitsva juutalainen juhla, jossa pojasta tulee uskonnollisesti täysi-ikäinen 13 vuoden iässä; tämän seremonian läpikäyneestä pojasta käytettävä nimitys

baty- syvä-, syvyys-; syvänmeren-

batyskooppi tutkimusalus tai -laite, joka lasketaan meren syvyyteen

bauksiitti eräs alumiinimalmi ¶ Aiemmin myös muodossa "boksiitti".

bavarois [bavarwáa] eräs ranskalainen makea jälkiruoka, eräänlainen kermavanukas ¶ Myös asussa "bavaroise", mutta "bavarois" on Ranskan akatemian sanakirjan mukainen asu.

beaani ensimmäisen vuoden opiskelija yliopistossa

beach volley [biitš voli] rantalentopallo ¶ Pallopeli, jossa alusta on pehmeää hiekkaa ja perusajatus on sama kuin lentopallossa.

beat [biit] jatsin rytminen perussyke

beatnik [biitnik] taiteellisista ja "kapinallisista" ihmisistä joissakin yhteyksissä käytetty nimitys, varsinkin 1950-luvun oloista puhuttaessa ¶ Sanaa "beatnikit" käytettiin alkujaan eräästä kirjailijaryhmästä Yhdysvalloissa 1950-luvulla, mutta sanan merkitys laajeni eri tavoin. Perusmuotona käytetään myös sanaa "beatnikki". Käytetään myös ilmaisua "beatnik-sukupolvi" tai "beat-sukupolvi" (engl. "beat generation).

beatifikaatio autuaaksi julistaminen ¶ Katolisessa kirkossa menettely, jossa ihminen kuolemansa jälkeen julistetaan taivaassa siunatuksi, nimityksen "autuas" (latinaksi "beatus" tai "beata") ja julkisen uskonnollisen kunnioituksen ansainneeksi. Autuaaksi julistettu voidaan myöhemmin julistaa pyhimykseksi.

beaufort [bofoor] = bofori

bebee eräs leivostyyppi ¶ Myös alkukielen (ranskan) mukaisessa kirjoitusasussa "bébé".

becquerel [bekrel] radioaktiivisuuden mittayksikkö SI-järjestelmässä, hajoamisia sekunnissa, tunnus Bq

bed and breakfast [bed änd brekfast] aamiaismajoitus ¶ Suhteellisen halpa majoitus, joka sisältää vain nukkumispaikan ja yksinkertaisen aamiaisen.

beduiini arabialainen paimentolainen ¶ Nykyisin käytetään joskus (asiatekstissä) myös lyhyempää sanaa "bedu".

beesi hiekanväri(nen), harmaan kellertävä väri ¶ Sitaattilainana: beige. Myös kirjoitusasua "beessi" käytetään.

beeta [beetta t. beeta] kreikan kirjaimiston toinen aakkonen, isona Β, pienenä β ¶ Etuliitteenä tarkoittaa usein vain 'toiseksi nimetty'; vrt. alfaan. Esimerkiksi "beetasäteily" on radioaktiivisen säteilyn eräs laji. Beetasalpaaja on eräs sydän- ja verenpainelääke. Tietokoneohjelman "beetaversio" tarkoittaa kokeiluversiota, joka annetaan yleiseen käyttöön ilman mitään takeita siitä, että ohjelma toimii, tai edes siitä, että se ei sotke koko tietokonetta. Nimi johtuu siitä, että vain sisäisessä käytössä olevaa kokeiluversiota sanotaan alfaversioksi. Toisaalta tietokoneohjelmista ei yleensäkään anneta takeita toimivuudesta.

behaviorismi psykologian oppisuunta, joka korostaa käyttäytymisessä havaittavia ilmiöitä ¶ Äärimuodossaan behaviorismi tunnustaa psykologiseksi todellisuudeksi vain havaittavan käyttäytymisen. Sukulaissanoista ks. ismi.

beibi typykkä, tyttö (hellittelevästi t. vähättelevästi); vauva ¶ Alkujaan sitaattilaina: baby.

beige [beež, beeš t. bees] = beesi ¶ Alkujaan sitaattilaina ranskasta.

beigel = bagel

belladonna eräs kasvi, lemmonmarja; siitä saatu aine, jota käytetään lääkintään ja kosmetiikkaan

beluga maitovalas (Delphinapterus leucas); kitasampi (Huso huso); kitasammen mäti ruokana (kaviaarina); kylvövirvilän eli linssin (Lens culinaris) mustasiemeninen lajike

benchmark [bentšmaa(r)k] testata, koestaa; testaus, koestus ¶ Varsinkin tietokoneiden ja tietokoneohjelmien suorituskyvyn testaamisesta. Vastaava substantiivi: benchmarking.

bengaalituli värillinen ilotulitusliekki

bengali eräs indoiranilainen kieli, Bangladeshin virallinen kieli

benigni [beniŋni] hyvänlaatuinen, vaaraton (kasvain t. tauti) ¶ Benigni tarkoittaa, vastakohtana malignille, sellaista, joka ei kehity pahaksi, vakavaksi tai on ainakin hallittavissa ja hoidettavissa.

benji [benji t. bendži] hyppääminen korkealta niin, että jalkoihin on sidottu joustava köysi, jonka varaan hyppääjä jää riippumaan

bensiini eräs polttoaineena ja puhdistusaineena käytetty, maaöljystä valmistettu hiilivetyseos ¶ Vanhempi muoto: bentsiini.

bentoniitti eräs savilaatu, jota käytetään side- ja saostusaineena

bentseeni eräs hiilivety, C6H6 ¶ Aiempi nimitys "bentsoli".

bentsoe eräs hartsi

berberi eräiden pohjoisafrikkalaisten kansoihin kuuluvien nimitys; niiden kielien yhteisnimitys (berberikielet); popliinitakki, burberry

beriberi B1-vitamiinin puutteesta aiheutuva sairaus ¶ Kirjoitettuna myös "beri-beri".

berliner [berliiner] sanomalehtien sivukoko, joka on tabloidin ja broadsheetin välissä, noin 470 mm × 315 mm

bermudasortsit lähes polvipituiset housut ¶ Etenkin arkikielessä lyhyemmin "bermudat".

bernhardinkoira eräs suurikokoinen koirarotu ¶ Myös "bernhardilainen".

bernsteinilainen [bernstainilainen t. bernštainilainen] sosiaalidemokratian erään suuntautuksen kannattaja ¶ Sana tuli Suomessa tunnetuksi erityisesti Mauno Koiviston ilmoittauduttua bernsteinilaiseksi.

berserkki raivopäinen sotilas ¶ Alkujaan pohjoismaisen taruston raivokkaista sotureista.

berylli eräs jalokivien laji

besserwisser [besservisser] tiedoillaan pöyhkeilijä, oppimestarimainen ¶ Sana on alkujaan sitaattilaina saksasta, sananmukaisesti 'paremmin tietävä', mutta ääntämys on suomen kielen mukainen.

best practice [best präktis] yleinen (hyvä) käytäntö, hyvä käytäntö ¶ Jonkin alan yleisesti hyväksytty toimintaperiaate tai menettely. Ilmaisu on sitaattilaina englannista, sananmukaisesti 'paras käytäntö', mutta todellinen merkitys on toisentyyppinen: tarkoitetaan normaalia ja hyväksyttävää, ei mitenkään välttämättä parasta mahdollista.

bestman [bestmän] sulhasen miespuolinen avustaja häissä ¶ Myös erikseen kirjoitettuna: best man.

bestseller myyntimenestys, menekkiteos ¶ Sananmukaisesti "parhaiten myyvä", "myyntiykkönen", mutta käytännössä yleisesti myydyistä teoksista.

beta [beetta t. beeta] = beeta

betoni rakentamiseen käytetty sementin, hiekan, kiven ja veden seos

betonoida (arkikielessä:) tehdä kiinteäksi, lujaksi, muuttumattomaksi; päällystää, vahvistaa t. kiinnittää betonilla, valaa betoniin ¶ Vrt. sementoida.

bi (arkikielessä) biseksuaalinen; yhdyssanoissa myös: kaksi-, kaksois-, kahtaalle-

biathlon [biatlon] ampumahiihto

biblia Raamattu ¶ Usein isolla alkukirjaimella: Biblia. Nykykielessä yleensä jonkinasteista leikillisyyttä tavoitteleva sana.

biblio- kirja-; Raamattu-

bibliodraama [biblio-draama] Raamatun tapahtumiin eläytyminen näytelmän (draaman) keinoin

bibliofiili (vanhojen) kirjojen keräilijä

bibliofiilinen bibliofiliaa koskeva t. siihen liittyvä ¶ Varsinkin ilmaisussa "bibliofiilinen harvinaisuus" 'harvinainen vanha kirja'.

bibliofilia (vanhojen) kirjojen harrastaminen, keräily

bibliografia kirjaluettelo; kirjaluetteloiden laatiminen

bibliografinen kirjojen luettelointia koskeva

bibliometria tieteellisten julkaisujen määrän ja vaikutuksen tutkimus; tutkimustoiminnan arviointi sellaisen perusteella

biblioterapia psykoterapiassa hoitomuoto, jossa käytetään hyväksi kirjoitettua sanaa (kirjoittamalla tai lukemalla)

bidee alapesuallas ¶ Joskus myös ranskan mukaisessa kirjoitusasussa "bidet".

biedermeier [biidermaier] eräs tyylisuunta, Saksassa syntynyt, porvarilliseksi luonnehdittu, seurasi empireä

biennaali kahden vuoden välein järjestettävä juhla, näyttely tms.

bigamia kaksinnaiminen

bigotti tekopyhä, hurskastelija

biisami = piisami

biisoni pohjoisamerikkalainen nautaeläin, buffalo, Bison bison; yhteisnimitys sille ja visentille

biitnik = beatnik

bijektio kääntäen yksikäsitteinen kuvaus (matematiikassa)

bikinit naisten kaksiosainen uimapuku

bilabiaalinen molempia huulia käyttäen äännettävä ¶ Esimerkiksi m-äänne on bilabiaalinen.

bilateraalinen kahdenkeskinen, kahden osapuolen välinen; molemminpuolinen; (biologiassa) kaksikylkinen

bilhartsioosi halkiomatotauti ¶ Eräiden imumatojen aiheuttama loiseläintauti, jota esiintyy laajasti tropiikissa. Nimi esiintyy myös muodossa "bilhartsia", joista jälkimmäinen tarkoittaa varsinaisesti halkiomatoja (suku Bilharzia).

biljardi eräs peli, jota pelataan erityisellä biljardipöydällä ja -palloilla ¶ Joskus sanaa on pyritty joidenkin vieraiden esikuvien mukaan käyttämään myös merkityksessä 'tuhat biljoonaa', mutta tämä ei vastaa minkään kielen yleisesti hyväksyttyä käytäntöä.

biljoona miljoona miljoonaa, 1 000 000 000 000 ¶ Nykyisin usein käännösvirheiden takia = miljardi, koska amerikanenglannissa (ja osittain brittienglannissakin) "billion" tarkoittaa miljardia. Ja koska lisäksi kyseessä on useimmille ihmisille käsittämättömän suuri luku, joka ei äänteellisesti kovin hyvin eroa sanasta "miljoona", niin "miljoona miljoonaa" tai "tuhat miljardia" on selvempi ilmaisu.

binaarinen kaksikantainen; kaksikantaisen lukujärjestelmän mukainen ¶ Linnén luomaa eliöiden tieteellisten nimien järjestelmää kutsutaan joskus binaariseksi, koska siinä nimet ovat kaksiosaisia. Paljon yleisempi sana kuitenkin on matematiikassa ja etenkin datatekniikassa. Siellä sanaa käytetään joskus korostamaan, että jokin aineisto on digitaalisessa muodossa, mutta ehkä yleisemmin tekstimuotoisen vastakohtana. Tämä voi olla hämäävää, koska tekstiaineistokin on tietokoneessa pohjimmiltaan binaarisessa muodossa. Yhdyssanamuoto: binaari-. Yleinen rinnakkaismuoto: binäärinen. (Ks. selitystä Mistä kielestä?.)

bingo eräänlainen numeroruutuja valitsemalla pelattava onnenpeli ¶ Yleensä bingoa pelataan erikseen järjestetyissä tilaisuuksissa, joissa osallistuminen on maksullista ja joissa saa tavarapalkintoja. Sanaa käytetään myös onnenpelin, onneen luottamisen yms. vertauskuvana.

bingota pelata bingoa

binomi matemaattinen lauseke, jossa on kaksi yhteenlaskettavaa ¶ Polynomin erikoistapaus. Esimerkiksi a+b on binomi, samoin a-b (= a+(-b)).

bio- elämä-, elo-, elollista luontoa koskeva t. siitä peräisin oleva; \biologinen(biologia) ¶ Alkujaan vain kreikkalaisperäisissä sanoissa, mutta muodostunut muoti-ilmiöksi. Esim. biohajoava = biologisesti hajoava = eliöiden toiminnan takia hajoava (mätänevä, lahoava tms.).

bioaktiivinen elävän olennon kudoksen tms. kanssa reagoiva

bioase biologinen ase, esim. bakteerien käyttö aseena

biodiesel [bio-diisel] uusiutuvista luonnonvaroista (kuten öljykasveista) valmistettu polttoaine, joka ominaisuuksiltaan vastaa dieselöljyä

biodiversiteetti elollisen luonnon vaihtelevuus, "elämän monimuotoisuus" (etenkin asiana, jota suojellaan)

biodynaaminen eräiden luonnon toimintaa koskevien oppien mukainen (viljely) ¶ Biodynaamisen viljelyn oppeihin sisältyy "luonnonmukaisuuden" (luomu, mm. keinolannoitteiden käyttämättömyys) lisäksi ajatuksia maan ja kasvien vuorovaikutuksesta ja tasapainosta sekä niihin perustuvia kylvöaikojen valintoja yms.

bioelektroniikka elektroniikka, jossa käytetään hyväksi biologiaa, esim. solukalvoja mikropiireinä

bioenergia uusiutuvista luonnonvaroista saatava energia

bioetiikka etiikan haara, joka käsittelee biologian soveltamisesta (kuten geenitekniikasta johtuvia ongelmia

biogeeninen eloperäinen, elollisesta luonnosta peräisin oleva

biogeneettinen elämän syntymistä ja kehittymistä koskeva

biografi elämäkerran kirjoittaja

biografia elämäkerta

bioinformatiikka biologian informatiikka; erityisesti: solubiologian tutkimus tietokonelaskennan keinoin

biokemia tiede, joka tutkii eliöissä tapahtuvia kemiallisia ilmiöitä

biokemisti biokemian tutkija

biolasi bioaktiivinen lasi, kudoksen tai elimistön nesteen kanss reagoiva lasi ¶ Biolasia käytetään mm. hammashoidossa.

biologi biologian tutkija

biologia elämää (elollista luontoa) tutkiva tiede

biologinen biologiaan kuuluva t. perustuva; eläviä olentoja koskeva ¶ Biologinen ase on ase, jonka teho perustuu pieneliöiden aiheuttamiin haittoihin kuten tartuntatauteihin. Biologinen lääke on lääke, joka sisältää elävissä soluissa valmistettuja aineita.

biologismi katsomus, joka korostaa ihmisen käyttäytymisen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden biologista perustaa ¶ Sanaa käytetään usein väheksyvässä tai moittivassa sävyssä.

biomagnetismi [biomaŋnetismi] eläviin olentoihin vaikuttava magnetismi

biomanipulaatio ympäristöön vaikuttaminen eliölajien kantojen suuruuksia säätelemällä

biomarkkeri bioilmaisin, ominaisuus, joka ilmentää ympäristön tai eliön biologisen tilan muutosta ¶ Biomarkkerina voi olla esim. molekyyli, solu tai eliö. Biomarkkeria voidaan käyttää esimerkiksi osoittamaan ympäristön tai eliön altistumista vierasaineelle.

biomassa (jonkin alueen tms.) elävien olentojen kokonaismassa

biomekaniikka eliöiden liikkeiden tutkiminen

biometriikka biometristen asioiden tutkimus ja tekniikka

biometriikka biometrinen tutkimus t. tekniikka ¶ Myös: biometria. Esiintyy myös tulkintaa, jonka mukaan biometria on mittaus- ja laskentamenetelmien soveltamista biologisiin tutkimuksiin, kun taas biometriikka on tilastollisten menetelmien soveltamista niihin.

biometrinen kehon mitattavissa olevia ominaisuuksia koskeva t. niihin perustuva ¶ Käytännössä lähinnä ilmaisussa "biometrinen tunnistus", joka esiintyy myös lyhentyneessä muodossa "biotunnistus" ja joka tarkoittaa ihmisen fyysiseen ominaisuuteen, kuten sormenjälkeen, käden muotoon, silmän verkkokalvoon tai iirikseen tai äänen ominaisuuksiin, perustuvaa tunnistusta. Sanan taivutuksessa käytetään milloin etu-, milloin takavokaalisia päätteitä (biometristä ~ biometrista).

biomi ilmastoalueelle ominainen eliöyhteisöjen kokonaisuus ¶ Vastaa yleensä kasvitieteellistä kasvillisuusvyöhykettä, esim. tundra tai aavikko.

biomuovi luonnossa hajoava muovi

bioniikka eläviä olentoja jäljittelevien koneiden rakentaminen, sen tekniikka t. tutkimus; elollisessa luonnossa hyviksi osoittautuneiden rakenteiden käyttö malleina teknisten laitteiden suunnittelussa

bioninen bioniikkaan kuuluva t. perustuva

biopankki biologisten näytteiden kokoelma, johon liittyy tietoja näytteiden antajin terveydestä ja siihen vaikuttavista seikoista

biopolttoaine uusiutuvista luonnonvaroista saatava polttoaine, esim. polttopuu tai öljykasveista saatava polttoöljy

biopsia näytepalan ottaminen elävästä kudoksesta (ja sen tutkiminen)

biorytmi kuvio, jonka väitetään kuvaavan ja ennustavan yksilön elämän eri alueiden rytmejä; eliöiden toimintojen jaksollisuus

biosfääri se maapallon pintavyöhyke, jossa esiintyy elämää, elollisen luonnon muodostama "kerros" maan pinnalla ¶ Ehdotettuja omaperäisiä vastineita: eliökehä, elokehä.

biosidi eliöille myrkyllisten aineiden yleisnimitys ¶ Sanaa käytetään varsinkin ihmisen valmistamista tuholaismyrkyistä.

biosimilaari biologinen lääke, joka on kehitetty samantapaiseksi kuin jokin aiempi biologinen lääke ja vertailukelpoiseksi sen kanssa ¶ Eroaa rinnakkaisvalmisteesta siinä, että vaikuttava aine ei välttämättä ole täysin sama.

biostatistiikka [bio-statistiikka] biologisten ilmiöiden tilastollinen tutkiminen

biotaide taide, joka käyttää eläviä olentoja (esim. bakteereja tai sammalia) taideteoksen osana

biotekniikka [bio-tekniikka] elävien solujen tai niiden osien hyväksikäyttöön perustuva tekniikka

bioterrorismi biologisia aseita kuten bakteereja ja viruksia käyttävä terrorismi

biotooppi eliöyhteisön elinympäristö ¶ Ympäristö, joka muodostaa joissakin suhteissa kokonaisuuden ja muodostaa ympäristön siinä eläville eliölajeille.

biotunniste biometrinen tunniste

bipolaarinen [bi-polaarinen] kaksinapainen, kahteen suuntaan vetävä t. menevä ¶ Bipolaarinen eli kaksisuuntainen mielialahäiriö tarkoittaa sitä, mitä ennen kutsuttiin maanis-depressiivisyydeksi. Bipolaarinen eliö tarkoittaa eliötä, joka elää sekä pohjoisilla että eteläisillä napa-alueilla mutta puuttuu niiden välisiltä alueilta. Valtio-opissa bipolaarinen järjestelmä tarkoittaa kahden suurvallan hallitsevaa asemaa.

bis toinen, uudempi muunnelma; lisätty kohta; kahdesti ¶ Alkujaan sitaattilaina latinasta, mutta latinassa merkitys on 'kaksi kertaa, kahdesti'. Musiikissa tahdin tai katkelman toistoa osoittamassa, jolloin voidaan lukea "uudestaan". Datatekniikan alalla versionnumeron lopussa osoittamassa uudempaa (laajempaa, tehokkaampaa tms.) versiota (esim. V.32bis on V.32:sta kehitetty). Myös sopimusten artikloiden numeroinnissa yms.: kun lisätään esim. kohtien 5 ja 6 väliin uusi kohta, sille annetaan numeroksi 5 bis (kirjoitettuna myös: 5bis), jotta vanhojen kohtien numerointia ei tarvitse muuttaa. Uudella kohdalla ei välttämättä ole erityistä tekemistä saman numeron sisältävän kohdan kanssa, muuta kuin sijainti. Suomen laissa käytetään vastaavaan tarkoitukseen a-kirjainta: 5 a (tai 5a). Käytettäessä bis-sanaa käytetään uudemmista versioista tms. nimityksiä "ter", "quater" jne. latinan ns. numeraaliadverbien mukaisesti. Tämä kuitenkin herättää hämmennystä, ja ainakin suomessa on yleensä parempi käyttää kirjainmerkintöjä (esim. 5 a, 5 b jne.), ellei "bis" tai vastaava kuulu erisnimen kaltaiseen ilmaisuun.

biseksuaalinen sellainen, jonka seksuaalisuus suuntautuu sekä omaan että vastakkaiseen sukupuoleen, "bi"

bisnes liike-elämä, kaupallinen maailma; liiketoimi ¶ Alkujaan sitaattilaina englannista (business). Melko arkityylinen, mutta etenkin kirjoitusasussa "business" kirjakielessäkin termien osana, esimerkiksi "businessluokka" eli "bisnesluokka" 'liikemiesluokka, (lentokoneiden) matkustusluokka, joka on joustavampi, kalliimpi ja mukavampi kuin tavallinen eli turistiluokka'.

bistro yksinkertainen ravintola nopeaa ruokailua varten

bitter eräs oluttyyppi, ale-olut, joka on maultaan kuivahko, "katkera", runsaasti humaloitu

bitti binaarisen lukujärjestelmän numero (0 tai 1); sellaisen fyysinen esitys; informaation perusyksikkö ¶ Lyhenne: b tai bit. Usein datatekniikan vertauskuvana käytetty sana.

bitumi luonnonasvaltista t. maaöljystä valmistettu sidosaine, joka ei sisällä kiviainesta

blanketti lomake

blanko [blaŋkko t. blaŋko] välilyönti, tyhjämerkki; tyhjä, täyttämätön, avoin ¶ Mm. ilmaisussa blankovaltakirja 'avoin valtakirja' (yleensä kuvaannollisessa merkityksessä). Myös kirjoitusasussa "blankko".

blastula rakkula-aste, eräs eläinalkion kehitysaste

blazer [bleizer] = bleiseri

blefaro- silmäluomi-

bleiseri irtotakki ¶ Sanaa käytetään sekä miesten että naisten asusteesta, mutta miesten bleiseriä kutsutaan edelleen usein vanhemmalla nimityksellä "irtotakki" (jossa alkuosa viittaa siihen, että asuste ei kuulu pukuun, jossa on samaa kangasta olevat housut ja takki). Alkujaan sitaattilainana: blazer.

blend sekoite

blended [blendid] sekoitettu, sekoite- ¶ Etenkin viskilaaduista, joihin on sekoitettu eri tislaamojen tuotteita.

blini eräänlainen makeuttamaton ohukainen ¶ Nautitaan tyypillisesti mädin ja smetanan kanssa. Taikinassa usein tattarijauhoa.

blogata pitää blogia ¶ Taivutus: blogata : bloggaan t. blogaan.

blogi päivänkirjan tapainen sivu tai sivusto webissä ¶ Voi sisältää henkilökohtaisen päiväkirjan tapaista aineistoa mutta myös kirjoitusajankohdan mukaan järjestettyjä lyhyitä kirjoitelmia sekä muiden kirjoittamia kommentteja ja artikkeleitakin. Nykyisin blogi voi olla myös keskustelupalstan tyyppinen. Nimi johtuu sanoista web log.

blokadi saarto

blokki ryhmittymä, liittoutuma (esim. puolueiden tai valtioiden); (tilastotieteessä:) lohko; postimerkkien pienoisarkki; (lääketieteessä:) katkos, salpautuma; eräs vesijäähdytysjärjestelmän osa; (aiemmin myös:) lehtiö

blondi tyhmä (vaaleatukkainen nuori) nainen, "kana"; vaaleaverikkö, vaaleatukkainen (yleensä vain naisesta) ¶ Alkujaan vain tukanväriin viittaava neutraali sana (vrt. blondiini) mutta muodostunut etenkin ns. blondivitsien takia kuvaannolliseksi.

blondiini vaaleaverikkö ¶ Vanhahko ja vanhahtava sana. Ranskasta; vrt. englannista peräisin olevaan sanaan blondi.

blues [bluus t. bluuz] eräänlainen 12-tahtinen sointujakso; jatsin tai muun musiikin muoto, joka käyttää sellaisia rakenteita; (sitaattilainojen osana myös:) apeus, alakuloisuus

bluetooth [bluutuuþ] eräs lyhyen kantaman langaton datansiirron tekniikka ¶ Kehitetty etenkin tietokoneita ja matkapuhelimia varten.

bluffata hämätä, huiputtaa, fuskata ¶ Puhekielinen ilmaisu.

bluffi hämäys, huiputus

boa suuria kuristajakäärmeitä, heimo Boidae, erityisesti varsinainen boa eli kuningasboa Boa constrictor; naisten turkis- tai höyhenkaulus, puuhka ¶ Lausutaan Kielitoimiston sanakirjan mukaan kirjoitusasun mukaan, yleisen käytännön mukaan [booa], joka oli eräiden vanhempien sanakirjojen mukaan sallittu.

boarding card [boo(r)dinŋ kaa(r)d] maihinnousukortti, laivaan tai lentokoneeseen mentäessä tarvittava todistus matkustusoikeudesta ¶ Suomenkielinen vastine on sikäli outo, että kyseinen kortti tarvitaan ennen muuta liikennevälineeseen noustaessa; aiemmin se saatettiin tarkistaa myös poistuttaessa. Käytännössä kyseessä on lipun osa, joka irrotetaan varsinaisessa lipuntarkastuksessa, tai siinä lipun tilalle annettava kortti.

bobby [bobbi t. bobi] englantilaisen, varsinkin lontoolaisen poliisikonstaapelin kutsumanimi

bodata (ark.) harjoittaa kehonrakennusta, bodybuilding

bodi naisten ja lasten yksiosainen vartalonmyötäinen (alus)asu; (ark.) (lihaksikas) vartalo t. voima ¶ Myös englanninmukaisessa kirjoitusasussa "body".

bodybuilding [bodi-bildiŋ] kehonrakennus, "bodaus", liikunta lihaksiston kehittämiseksi

bofori vanha tuulen voimakkuuden yksikkö ¶ Nykyisin tuulen voimakkuus ilmaistaan metreinä sekunnissa (m/s) tai sanallisesti.

boheemi epäsovinnaista elämää viettävä ihminen, usein taiteilija

boikotoida harjoittaa boikottia

boikotti yrityksen, yhteisön tms. toiminnan vaikeuttaminen syrjinnällä ¶ Esim. joukkokieltäytyminen ostamasta yrityksen tuotteita tarkoituksena painostaa sitä muuttamaan toimintatapojaan.

boileri höyrykattila; kuumavesisäiliö

boke valokuvassa olevien epätarkkojen alueiden esteettiset ominaisuudet ¶ Sana on peräisin japanista. Englanninkielinen kirjoitusasu: "bokeh".

bokmål [buukmool] kirjanorja, norjan yleiskielen toinen muoto nynorskin rinnalla ¶ Bokmål sisältää enemmän tanskan vaikutusta ja oli aluksi ainoa norjan kirjakielen muoto.

boksari erääseen Kiinassa vuoden 1900 tienoilla vaikuttaneeseen, ulkovaltojen herruutta vastaan taistelleeseen liikkeeseen kuulunut henkilö

bokseri eräs tylppäkuonoinen koiratyyppi

bokserimoottori vastaiskumoottori

boksi (opiskelijan) alivuokralaisasunto; laatikko (myös kuvaann.); eräänlainen viestintäjärjestelmä; kromilla päällystetty vasikannahka ¶ Datatekniikassa "boksi" voi puhekielen ilmaisuna tarkoittaa laatikon muotoista laitetta yleisesti taikka ns. BBS-järjestelmää. Vaikka boksi-sana on arkityylinen (paitsi nahkamerkityksessä), sitä on ruvettu käyttämään asiateksteissäkin yhä yleisemmin, esim. "suksiboksi", "digiboksi". Liike-elämän yms. kielessä boksi-sanaa on ruvettu käyttämään englantia jäljitellen kuvaannollisesti "laatikosta", jonka tavallinen elämänpiiri ja totuttu ajattelu muodostaa.

bolero [bolero t. boléero] eräs espanjalainen tanssi; eräänlainen lyhyt naisten jakku

bolsevikki bolsevismin kannattaja ¶ Aiemmin s:n tilalla oli sh tai š.

bolsevismi Venäjällä syntynyt kommunismin suuntaus, joka pääsi valtaan v. 1917 ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.. Vrt. bolsevikki.

bona fide [bona fide t. bonaa fidee] hyvässä uskossa, vilpittömällä mielellä ¶ Vastakohta: mala fide.

bonapartismi sotilasjohtajien pyrkimys saada ylin valtiovalta itselleen t. muuten sekaantua politiikkaan; (historiassa) Bonaparte-suvun kruununvaatimusten kannattaminen ¶ Molemmissa merkityksissä sana johtuu Ranskan keisarista, alkujaan sotilaasta Napoleon Bonapartesta.

bondi joukkovelkakirjalaina, joukkolaina ¶ Laina, jonka sen liikkeeseenlaskija ottaa yleisöltä tai rajatulta sijoittajajoukolta.

bonetti naisten lierihattu, joka sidotaan nauhoilla leuan alle ¶ Vastaavaan englannin sanaa "bonnet" käytetään muunkinlaisista päähineistä, samoin ranskan sanaa bonnet.

bongari lintuharrastaja; havainnoistaan lukua pitävä ja niillä kilpaileva lintuharrastaja ¶ Varsinaisesti "bongari" tarkoittaa sellaista lintuharrastajaa, joka laskee havaitsemiensa lajien määriä, "pinnoja", ja niillä kilpailee ainakin itsensä kanssa. Arkikielessä sanaa kuitenkin laajalti käytetään lintuharrastajista yleensä.

bongata kerätä "pinnoja" havainnoista tms. ¶ Arkikielinen sana. Vrt. sanaan bongari. Sanaa "bongata" on ruvettu käyttämään yleisemminkin (kilpailuhenkisestä) havaintojen tekemisestä.

bongo eräs etenkin tanssiorkesterissa käytetty kevyt rumpu; eräs länsiafrikkalainen antilooppilaji, Boocerus euryceros

boniitti eräs suurikokoinen kalalaji, Katsuwonus pelamis ¶ Muistuttaa tonnikaloja. Suomesssa tonnikalana myytävä kalanliha on yleensä boniittia.

bonobo eräs ihmisapinalaji, muistuttaa simpanssia ¶ Aiemmin simpanssin alalajina pidetty ja tunnettu nimellä "kääpiösimpanssi", vaikka on simpanssin kokoinen.

bonsai ruukkupuu ¶ Ruukussa kasvatettava puu, jota hoidetaan erityisellä tavalla siten, että se jää pienikokoiseksi.

bonus [bonus t. boonus] lisä, hyvitys ¶ Erityisesti vakuutusalalla: vahingottomasta kaudesta saatava vakuutusmaksujen alennus. Virallinen kirjoitusasu lyhytvokaalinen Nykyisin arkikielessä käytetään joskus sellaisia sanoja kuin bonusisä 'isäpuoli' ja bonussisko 'sisarpuoli'.

booli juoma, joka tarjoillaan suuresta maljasta, yleensä alkoholipitoinen ¶ Tyypillisesti booli sisältää hedelmämehua, hiilihappopitoista virvoitusjuomaa, alkoholijuomaa ja usein hedelmänpaloja.

bootleg [buutleg] konsertissa luvatta tehty äänite (tai ääni- ja kuvatallenne), laiton keikkatallenne

bordelli rakennus tai laitos prostituutiota varten ¶ Sana "bordelli" lienee neutraalein nimitys; kansanomaisempia: ilotalo, porttola, huoratalo.

bordyyri (kirjan) koristereunus; (maton tms.) kehysmäinen reuna

boreaalinen pohjoinen

borssi eräs slaavilaisten kansojen keittotyyppi, joka sisältää runsaasti punajuurta ¶ Borssikeitto on eri alueilla erilainen ja sisältää yleensä jonkinlaista lihaa, suomalaisissa muunnelmissa usein nakkeja. Tämä sana kirjoitetaan mitä kummallisimmilla tavoilla. Asu "borssi" on kielitoimiston suosittama. Jos haluttaisiin käyttää sitaattilainaa, niin kyseisen venäjän sanan oikea translitteraatio olisi borštš (tai hätätilassa borshtsh).

bosoni eräs alkeishiukkasten tyyppi (hiukkasia, joiden spin on kokonaisluku) ¶ Tunnetuin bosoni on Higgsin bosoni, fysiikan teorian ennustama alkeishiukkanen, joka mahdollisesti havaittiin v. 2012.

botaanikko kasvitieteilijä

botaaninen kasvitieteellinen

botaniikka kasvitiede

botanisti kasvitieteilijä

botti = robotti

botuliini eräs voimakas hermomyrkky ¶ Botuliini voi aiheuttaa kuolemaan johtavan ruokamyrkytyksen, botulismin. Pieninä määrinä botuliinia käytetään myös lääkkeenä.

botulismi botuliinin aiheuttama erittäin vaarallinen ruokamyrkytys

bouillabaisse [bujabés] ranskalainen keittotyyppi ¶ Sisältää kalaa, äyriäisiä, kasviksia ja runsaasti mausteita.

bouquet [bukee t. bukée] viinin tuoksujen kokonaisuus (hyvästä viinistä puhuttaessa) ¶ Periaatteessa sitaattilaina ranskasta. Myös ääntämyksenmukaisesti kirjoitettuna: bukee.

bourbon [böörbön] amerikkalainen mallasviski

bourgogne [burgónj] burgundi (viini)

boutique [butík] (pieni, tasokas, kallis) muotituotteiden myymälä ¶ Sanan tunnesävyyn kuuluu, että se kirjoitetaan ja yritetään lausuakin sitaattilainana (ranskasta). Yleislainaksi muuttuneena ja merkitykseltään arkistuneena sana esiintyy muodossa "putiikki".

braatvursti eräs mausteinen makkaratyyppi ¶ Saksaksi Bratwurst.

brady- hidas-, harva-

brahmaani Intian (hindujen) ylimmän kastin (pappiskastin) jäsen ¶ Rinnakkaismuotoja: bramaani, bramiini.

brahmalaisuus Veda-kirjoihin perustuva intialainen uskonto t. uskontojen ryhmä ¶ Rinnakkaismuoto: brahmanismi.

braillekirjoitus sokeainkirjoitus, pistekirjoitus ¶ Sormenpäillä luettava kirjoitus, jonka merkit koostuvat kuudesta tai kahdeksasta kohollaan olevasta pisteestä. Myös asuissa "Braille-kirjoitus" (tavallisin?) ja "Braillen kirjoitus". Johtuu ranskankielisestä erisnimestä Braille [braj t. brai], joka suomessa kuitenkin lausutaan kirjoitusasun mukaan.

brakiaalinen olkavarsi-, käsivarsi-; eturaaja-

braky- lyhyt-

brandata [brändätä t. brandata] = brändätä

brandi [brändi t. brandi] = brändi

brandy [brändi] viinistä tislattu viina, usein pitkään tynnyrissä kypsytetty ¶ Yleensä tämän käsitteen ulkopuolelle suljetaan mm. konjakki, joka halutaan pitää suojattuna tyyppinimenä.

bravo hyvä! loistava!

bravuuri taituruus; esitys, jolla osoitetaan taituruus

break-dance [breik-daans] eräs 1970-luvulla syntynyt katutanssin tyyli, jolle on ominaista temppuilu (akrobatia) ¶ Myös asussa "break dance" tai "breakdance". Suomalaisemmin "breikkitanssi" tai "breikki".

bretoni Bretagnessa puhuttu kelttiläinen kieli; Bretagnen keltti

breviaario (katolinen) rukouskäsikirja ¶ Myös latinankielisessä asussa "breviarium".

brevis kaksoiskokonuotti

bridge [bridše t. bridž t. bridse] eräs neljän hengen korttipeli, maailman tunnetuimpia taitopelejä ¶ Ks. kirjoitusta Johdatus bridgeen.

briefing [briifiŋ] briiffaus

briiffata esittää olennaista, tiivistettyä tietoa (valmennuksena johonkin); antaa tarkkoja ohjeita; jättää toimeksianto ¶ Sanalla on monia merkityksiä, jotka ovat osittain sekaantuneet toisiinsa. Alkuperäinen merkitys on lyhyen, tiivistetyn tiedon kokoaminen tai esittäminen. Tästä on johtunut erilaisia merkityksiä, esim. 'antaa johtotason henkilölle nopea tilannekatsaus' ("meidän täytyy briifata omaa pääjohtajaamme näihin keskusteluihin") ja toisaalta 'antaa tarkkoja toimintaohjeita' ("koulutuksen kenttäväkeä voidaan vielä briifata"). Myös muodossa "briifata" ja (englannin kirjoitusasun brief) mukaan "briefata". Sana on ainakin toistaiseksi vielä lähinnä puhekielistä jargonia.

briketti melko irtonaisesta aineesta (esim. turpeesta) kokoon puristamalla tehty isohko kappale ¶ Usein muodoltaan tiilimäinen. Vrt. pelletti.

briljantti loistava, erinomainen; eräs jalokivien, varsinkin timantin, hiontamuoto; lasin tms. vastaava hiontatapa

briljeerata loistaa (esiintymisellään); osoittaa kerskailevasti taitoaan ¶ Sana on periaatteessa yleiskieltä, mutta sitä ei yleensä käytetä asiatyylissä.

britti Ison-Britannian asukas; (historiassa) erääseen kelttiläiseen heimoon kuuluva ¶ Nykyisin "britti" on englantilaisten, skotlantilaisten ja walesiläisten yleisnimitys.

broadsheet [broodšiit] suuri sanomalehtikoko, Suomessa yleensä 400 mm × 560 mm ¶ Vrt. tabloidi, berliner.

brodeerata kirjoa

brodyyri koruommel; kirjoreunus

broileri teuraaksi kasvatettava kananpoika; kokematon nousukas ¶ Broilerikasvatusta varten on kehitetty erityisiä kanarotuja, ja tuotanto on teollistunutta pikakasvatusta. Tästä on peräisin sanan kuvaannollinen käyttö erityisesti "poliittisista broilereista", nuorista poliittisen uran tekijöistä, joilla ajatellaan olevan vain vähän kokemusta politiikan ulkopuolisesta maailmasta.

brokadi silkkikangas, joka on kirjailtu (jalo)metallisella langalla

bronkiitti keuhkoputken katarri, keuhkoputkentulehdus

bronko- keuhkoputki(sto)-

brossi rintaneula ¶ Myös muodossa "rossi".

brosyyri esittelylehtinen ¶ Arkikielinen muoto: "brosari". Aiemmin s:n tilalla oli sh tai š: broshyyri tai brošyyri.

bruksismi hampaiden narskuttelu (nukkuessa) ¶ Pureskeluun liittymätön, tavallisesti unen aikana esiintyvä hampaiden narskutus, josta voi aiheutua päänsärkyä ja hampaiden kulumista.

brunch [brantš] = brunssi

brunetti ruskeatukkainen (nainen)

brunssi myöhäisaamiainen, varhainen lounas, aamiaisen ja lounaan välimuoto

brutaali karkea, raaka, julma, häikäilemätön (ihminen t. teko); (nyk. myös:) erittäin kova, raju (esim. myrsky) ¶ Sanan merkitys on laajentunut englannin brutal-sanaa vastaavaksi lehtikieleen ja muuallekin.

brutto kaikkineen, kokonaan, vähentämättä (esim. päällyksen painoa t. veroja) ¶ Vastakohta: netto. Esim. bruttokansantuote (BKT) tarkoittaa kansantalouden kokonaistuotantoa; kun siitä vähennetään pääoman kulumista kuvastavat poistot, saadaan nettokansantuote.

bruttorekisteritonni aluksen rungon tilavuuden yksikkö, 2,83 m⊃3 ¶ Lyhennetään brt tai BRT. Kyse on samansuuruisesta yksiköstä kuin rekisteritonni, mutta etuliite brutto- tarkoittaa, että kyseessä on kokonaistilavuus, vastakohtana ns. hyötytilan (lastitilan) tilavuudelle.

bryo- sammal-

bryofyytti sammal (kasvitieteellisesti)

brändi yleisön mielikuva tuotteesta, tuotekuva; tavaramerkki, tuotenimi ¶ Myös kirjoitusasussa "brandi", jota kielitoimisto aiemmin suositti, mutta nyt Kielitoimiston sanakirjassa ensisijaisena asuna on "brändi". Englannin sanasta brand. Sana on käytännössä jo muuttunut arkikielisestä asiatyylissäkin käytetyksi. Sen merkitys vaihtelee suuresti: se voi tarkoittaa tuotetta tai yritystä, jolla on vahva myönteinen julkisuuskuva, mutta myös itse julkisuuskuvaa tai pyrkimyksiä luoda sellainen; usein se myös tarkoittaa tuotemerkkiä yleensä.

brändätä muodostaa brändiksi, tehdä tuotteesta brändi mm. mainonnalla ¶ Sana on jossain määrin arkityylinen.

buddhalaisuus [buddalaisuus t. budhalaisuus] uskonnollistyyppinen suuntaus, jonka Siddhartha Gautama Buddha perusti n. v. 500 eKr. ¶ Alun perin buddhalaisuus oli yksilökeskeinen pelastusoppi ilman jumalauskoa mutta myöhemmin siitä on kehittynyt selvästi uskonnollisia muotoja. Myös: buddhismi.

budjetoida ottaa budjettiin ¶ Etenkin toimintojen ja hankintojen huomioon ottamisesta talouden suunnittelussa, jolloin siis kyse on menoihin varautumisesta.

budjetti tulo- ja menoarvio, talousarvio ¶ Suomalaisempien vastineiden yksi haitta on, että budjetti on yleensä ainakin osittain sitova. Esimerkiksi valtion budjetissa voi olla arviomäärärahoja, mutta suurin osa budjetin menokohdista sitoo hallitusta, t.s. määrärahaa ei saa ylittää ilman eduskunnan lupaa.

budo yhteisnimitys itämaisille, etenkin japanilaisperäisille itsepuolustus- ja taistelu-urheilulajeille ¶ Budolajeja ovat mm. aikido, judo, jiujitsu, karate ja taido, laajemmin tulkittuna myös taekwondo.

budoaari [buduaari t. budoaari] naisten pukeutumishuone ¶ Vaihtelu o:n ja u:n välillä (joskus kirjoituksessakin) johtuu siitä, että ruotsissa kirjoitetaan o ja äännetään (lähinnä) u. Ks. Kirjoitus- vai äänneasun mukaan?

buffalo = biisoni

buffetti virvokkeiden tai ruuan tarjoilu(paikka) etenkin juhlissa yms.; kaappi, jossa säilytetään tarjoiluastioita ¶ Myös muodossa "bufetti" (ks. Yksi vai kaksi konsonanttia?). Kansanomaistunut muoto: puhvetti.

bugi (tietokoneohjelman) virhe

bukee = bouquet

buklee eräänlainen karheapintainen kangas

buldogi eräs tylppäkuonoinen koiratyyppi ¶ Sanassa voi olla astevaihtelu, vrt. doggi. Suomen kielessä vanhastaan käytetty kirjoitusasu on "buldogi", joskin Kielitoimiston sanakirjassa on "bulldoggi". Myös kirjoitusasussa "buldoggi" (ks. Yksi vai kaksi konsonanttia?). Englanniksi "bulldog". Ilman etuliitettä sana tarkoittaa yleensä englanninbulldoggia; sen rotumääritelmässä rodun nimenä on "englanninbulldoggi".

bulevardi [bulevardi t. bulevaardi] (usein leveä) puistokatu, puiden reunustama katu ¶ Vrt. esplanadi. Normienmukainen kirjoitusasu on lyhytvokaalinen, ja pitkävokaalisuus alkaa ääntämyksessäkin olla vanhahtavaa. Nimitys "bulevardilehti" tarkoittaa sensaationhakuista iltapäivälehteä ja johtuu siitä, että sellaisia lehtiä myydään kaduilla.

buliimikko bulimiam vaivaama, ahmimishäiriöinen ¶ "Buliimikko" on mm. Suomen kielen perussanakirjan mukainen asu. Käytännössä paljon yleisempi asu on "bulimikko".

bulimia ahmimishäiriö, syömähimo, sairaalloinen syömishalu, johon liittyy oksentelua

buljonki = puljonki

bulkki massatavara; (kirjapainoalalla:) paperin paksuuden ja neliömassan suhde

bulla paavin virallinen kiertokirje

bulldoggi eräs tylppäkuonoinen koiratyyppi ¶ Suomen kielessä vanhastaan käytetty (ja mm. Nykysuomen sivistyssanakirjassa mainittu) kirjoitusasu on "buldogi", mutta Suomen kielen perussanakirjassa on "bulldoggi", joka on nykyisin selvästi yleisempi, ja sanassa saattaa olla astevaihtelu (bulldoggi : bulldogin). Myös kirjoitusasuissa "bulldogi" ja "buldoggi" (ks. Yksi vai kaksi konsonanttia?). Englanniksi "bulldog". Vrt. sanaan doggi.

bulletiini tiedotuslehti, usein päivittäinen t. muuten säännöllinen

bullshit [bulšit] roska, hölynpöly, varsinkin näennäisen korkealentoinen puhe, jossa ei ole sisältöä ¶ Periaatteessa sitaattilaina englannista, jossa "bullshit" tarkoittaa sananmukaisesti naudan lantaa.

bulvaani näennäistoimija; (metsästäjän käyttämä) houkutuslintu, -kuva ¶ Bulvaani toimii näennäisesti ja muodollisesti itsenäisesti esim. ostajana tai myyjänä mutta toimii todellisuudessa toisen, salassa pysyttelevän henkilön tai yrityksen lukuun. Usein järjestely tehdään siksi, että todellisen toimijan suorittamana kauppa tms. olisi laiton tai arveluttavaa, ja laittomaksi se saatetaan tulkita bulvaanin kautta tehtynäkin. Bulvaania voisi kutsua valeostajaksi tai -myyjäksi.

bumerangi heittäjälleen palaava heittoase tai -lelu; yleisesti jostakin, joka palaa takaisin (lähettäjälle tms.) ¶ Alkujaan Australian alkuasukkaiden eräistä metsästysaseista käytetty nimitys, sittemmin saman mallin mukaan tehdyistä esineistä, joita käytetään leikkeihin ja urheiluun. Mielikuvissa bumerangi palaa heittäjän käteen, mutta käytännössä se (oikein heitettynä) lähinnä kaartaa takaisin heittäjän suuntaan. Sana on saanut runsaasti kuvaannollista käyttöä, esim. "esitys tuli bumerangina takaisin" 'palautettiin heti esityksen tekijälle (kieltävän vastauksen kera)'.

bungalow [buŋŋalov] eräänlainen kevytrakenteinen yksikerroksinen asuinrakennus; eurooppalaisten asuinrakennus Intian ¶ Voi tarkoittaa loma-asuntoa (huvilaa) tai (tavallisemmin) vakinaista asumusta (omakotitaloa).

bunkkeri kiinteä taisteluasema, tulikorsu, etenkin vahvasti linnoitettu (betonipesäke); merenkulussa: polttoainesäiliö; golfissa: hiekkaeste

burberry [bööberi] popliinitakki, berberi

burgundi eräs väri; Burgundin (Bourgognen) viini; erään muinaisen germaaniheimon jäsen

burka islamin piirissä käytetty, yleensä sininen kasvot peittävä naisten vaate, jossa on silmien kohdalla verkollinen aukko ¶ Myös asussa "burkha". Vrt. niqab.

burleski karkean sukkela

burnout [böönaut t. böörnaut] työuupumus, työstä johtuva henkinen "loppuunpalaminen" ¶ Periaatteessa sitaattilaina englannista. Kirjoitetaan myös muodossa burn-out.

burrito rullaksi kääritty lihalla, pavuilla tms. täytetty tortilla, joka yleensä syödään käsin ¶ Myös asussa "burrito", joka on sanan espanjankielinen monikko. Kielitoimiston sanakirjan mukaan ääntämys on [burrito t. burrii´to], mutta jälkimmäinen esiintyy vain espanjassa.

bushel [buššel t. buššel] eräitä anglosaksisia tilavuusmittoja, noin 35–36 litraa ¶ Aiemmin joskus kirjoitettuna "buššeli".

bushmanni [bušmanni] = busmanni

business [bisnes t. biznis] = bisnes

business-to-business [bisnes tu bisnes] yritykseltä yritykselle (-myynti) ¶ Ilmaisua käytetään tavaroiden ja palvelujen myynnistä toisille yrityksille, vastakohtana kuluttajakaupalle. Lyhennetään usein B2B.

busmanni erään lyhytkasvuisen eteläafrikkalaisen kansan jäsen ¶ Myös asussa "bušmanni" (ja aiemmin "bushmanni"). Nykyisin jotkut pitävät oikeampana käyttää busmanneista omakielistä nimeä "sani".

butler [batler] miespalvelija, hovimestari (yksityistaloudessa)

buukata varata (ennalta) ¶ Sana on arkinen.

buumi noususuhdanne, nopean kasvun t. muun myönteiseksi koetun kehityksen kausi ¶ Vanhemmassa kielessä sitaattilainana englannista: boom. Sana oli suomessa aluksi arkinen mutta esiintyy nyt myös asiatyylissä.

buuri hollantilaisperäinen Etelä-Afrikan asukas

buutata käynnistää (tietokone) uudestaan; käynnistyä ¶ Sana on arkikielinen, ja sitä käytetään yleensä tietokoneen uudelleenkäynnistämisestä tai -käynnistymisestä virhetilanteen jälkeen.

byrokraatti virkavaltainen henkilö; virkamies, virkailija

byrokraattinen virkavaltainen, byrokratian mukainen

byrokratia virkavaltaisuus; virkakoneisto; asioiden muodollinen käsittely, muotovaatimukset

byroo toimisto, virasto (arkikielessä)

bysanttilainen muinaiseen Bysanttiin (Itä-Roomaan) kuuluva t. sille ominainen

byte [byte t. bait] peräkkäisten bittien kokonaisuus, tav. kahdeksan bitin mittainen, "tavu" ¶ Levytilan, muistitilan ym. perusyksikkö datatekniikassa. Periaatteessa sitaattilaina englannista. Lyhennetään usein "b" tai "B", joista jälkimmäinen on suositeltavampi (koska "b" on bitin yleinen lyhenne). Suomen kielessä vastineena tavallisesti "tavu", mutta tämä on epäloogista ja hämäävää; esimerkiksi yksi kirjoitusmerkki vie käytännössä tilaa vähintään yhden "tavun", monasti useita! Vrt. oktetti.

bägi kassi, laukku, reppu, pehmeä pakkaus ¶ Peräisin englannin sanasta bag.

bändi orkesteri, joka esittää ns. kevyttä musiikkia ¶ Aiemmin muodossa "band", mutta suomalaistanut asu on syrjäyttänyt tämän sitaattilainan (paitsi bändien nimissä).

cache [käš] välimuisti, datan tilapäinen välivarasto ¶ Etenkin webin yhteydessä välimuistit tehostavat toimintaa sen ansiosta, että usein käytetty data on nopeasti saatavilla. Taivutus yleensä: cachen [käššin] jne.

caffè latte [kaffée latte] = latte

cajun [keidžön] Yhdysvaltain Louisianan alueen kulttuurin ilmiöistä käytetty nimitys ¶ Alkujaan sana tarkoitti alueen ranskankielistä väestöä ja sen puhumaa ranskan kielen muotoa. Nykyisin puhutaan mm. cajun-ruuasta ja cajun-musiikista.

call center [kool senter] työpiste, jossa käsitellään paljon puheluja ¶ Kyse voi olla puhelimeen vastaavasta palvelusta (esim. helpdesk) tai ulospäin soittavasta (esim. puhelinmarkkinointi) työpisteestä tai niiden yhdistelmästä. Vrt. contact center.

call-girl [kool-gööl] puhelintyttö, prostituoitu, joka sopii tapaamisista puhelimitse

calvinismi = kalvinismi

cameo-rooli kuuluisuuden lyhyt, ennalta ilmoittamaton esiintyminen elokuvassa ¶ Cameo-rooleissa esiintyviä ei mainita alku- eikä lopputeksteissä. Kyseessä on yleensä kuuluisa näyttelijä tai kyseisen elokuvan ohjaaja.

camp [kämp] viihteen, taiteen, elämäntavan tai yleensä kulttuurin muoto, jolle on ominaista provosoivuus ¶ Camp tahallaan "koettelee hyvän maun rajoja" eli tekee asioita, jotka ovat vastoin sitä, mitä tekijät olettavat muiden pitävän hyvän maun mukaisina. Sitaattilaina englannista, jossa sanalla camp on hyvin monia merkityksiä.

camping [kämppiŋ t. kämpiŋ] leirintä, telttamatkailu; leirintäalue ¶ Periaatteessa sitaattilaina englannista.

canasta eräs neljän hengen korttipeli, jossa kerätään yhdistelmiä; seitsemän samanlaisen kortin yhdistelmä siinä

cancan [känkän t. kaŋkan t. kãkã´] eräs kabareeohjelmien tanssiesitys ¶ Alkujaan Algeriasta peräisin oleva tanssi mutta kehitetty 1800-luvulla viihdemuodoksi, jossa ryhmä naisia tanssii heitellen jalkoja korkealle erikoisesti pukeutuneina. Sana on periaatteessa sitaattilaina ranskasta, mutta nykyisin se usein ääntyy ikäänkuin olisi englannista; ääntämys vaihtelee muutoinkin.

capriccio [kaprítšo] = kapriisi

cartesiolainen = kartesiolainen

case [keis] tapaus, keisi

case study [keis stadi] tapaustutkimus, esimerkkinä tutkittava tapaus

casus [kaasus] (oikeus)tapaus; sijamuoto, kaasus

casus belli [kaasus bellii] sodan (muodollinen) aihe t. syy

catering [keiteriŋ t. keitöriŋ] ateriapalvelu, valmisaterioiden toimittaminen lentokoneisiin, juhliin yms.

cayennepippuri [kajennepippuri] eräistä paprikoista valmistettava voimakas mauste ¶ Kielitoimiston mukaan "cayennenpippuri".

cd [seedee] määrätynlainen laserlevy ¶ Tallennusväline, josta luetaan data (esim. musiikkia tai tietokoneohjelma) lasersäteellä. Myös pidemmin "cd-levy". Myös asussa "CD", ks. Nykyajan kielenoppaan kohtaa versaalin käytöstä lyhenteissä.

cd-rom [seedee-rom] eräänlainen datan tallentamiseen käytetty cd-levy, "romppu"

celsiusaste [selsius-aste] lämpötilan yksikkö, tunnus °C ¶ Sanaa käytetään lähinnä tieteessä, joskus muulloinkin selvyyden vuoksi; muuten käytetään yleensä sanaa "aste". Celsiusaste on määritelty yhtäsuureksi kuin kelvin, mutta asteikon nollakohta on toinen. Yleinen virheellinen kirjoitusasu: "Celsius-aste",

cembalisti [tšembalisti] cembalon soittaja

cembalo [tšembalo] eräs kosketinsoitin, pianon edeltäjä

cent [sent] vaihtoraha eräissä maissa, mm. Yhdysvaltain dollarin sadaosa, tunnus ¢ ¶ Myös "sentti".

centurio [kenturio t. senturio t. kentúrioo] = kenturio

cesium [keesium] metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Cs

ceteris paribus [keeteriis paribus] muuten samoin ehdoin, samoissa oloissa

cha-cha-cha [tšatšatšaa t. tsatsatsaa] eräs mambosta kehittynyt latinalaisamerikkalainen tanssi

chador [tšador] = t¨ador

chanson [šaanson t. šãsõõ´] ranskalaisperäinen keveä, kansanomainen laulutyyppi ¶ Sana on periaatteessa sitaattilaina ranskasta.

chansonette [šaansonette t. šãsõnét] pikkulaulu, laulelma ¶ Sana on periaatteessa sitaattilaina ranskasta.

chapati [tšapati] intialaisperäinen ohut, nostattamaton, pannulla paistettava leipä

charleston [šarleston t. tšaa(r)lston] eräs tanssi, saanut nimensä Yhdysvaltain Charlestonin kaupungista ¶ Sana on periaatteessa sitaattilaina (amerikan)englannista.

charmantti [šarmantti] viehättävä, charmikas

charmi [šarmi] viehättävyys, viehätysvoima

charter [šartter t. tšaarter t. sartter] tilauslento (yleensä yhdyssanan osana: charterlento) ¶ Lento, jonka matkatoimisto on varannut, yleensä seuramatkan järjestämiseksi. Tavallisesti huomattavasti halvempi kuin "normaali" lento, reittilento. Sana on periaatteessa sitaattilaina englannista; äänneasu vaihtelee suomessa melkoisesti.

chat [tsät t. tšät] = sätti

chàteau [¨atoo] viinitila Ranskassa ¶ Erityisesti yhdyssanassa châteauviini, jolla tarkoitetaan laadukkaita Bordeaux'n viinejä

chateaubriand [šatobriã´ t. šatobriaand] naudan sisäfileestä määrätavalla valmistettu pihvi ¶ Ks. selostusta chateaubriandista Raholan syötävissä sanoissa, jossa myös käsitellään kysymystä, pitäisikö sana kirjoittaa "châteaubriand". Periaatteessa sitaattilaina (alkujaan sukunimi) ranskasta.

chauvinismi [šovinismi] = sovinismi

chia [tšiia] eräs kasvi (Salvia hispanica); sen ruuaksi käytettävät siemenet ¶ Lajin suomenkielinen nimi Laji.fi:ssä on chiasalvia.

chic [šik] tyylikäs, aistikas, muodikas; tyylikkyys jne. ¶ Sana on sitaattilaina ranskasta.

chinchilla [tšintšilla] = sinsilla

chip [tšip t. tsip] pieni "siru", joka sisältää integroidun piirin; perunalastu (vrt. chipsit)

chippendale [tšippendeil] eräs huonekalutyyli, syntyi 1700-luvulla rokokoon yhteydessä

chippi [tšippi t. tsippi] = chip

chipsit [tšipsit t. tsipsit t. sipsit] perunalastut ¶ Rasvassa keitettyjä ja kuivattuja, yleensä suolaisia ohuita perunalistoja, joita syödään naposteluruokana. Sana esiintyy myös suomalaistuneemmassa muodossa "sipsit".

ciabatta [tšabatta t. tšábatta ] eräs leipätyyppi ¶ Italialaisperäinen sämpylämäinen, litteähkö, suorakulmainen vehnäleipä, joka on päältä rapea ja sisältä kuohkea.

cicero [sisero] kirjapainoalan mittayksikkö, 12 typografista pistettä

cirrus [sirrus t. kirrus] untuvapilvi

city [siti] suurkaupungin liikekeskusta; suurkaupunki; yhdyssanoissa: (suur)kaupunkilaistyylinen, moderni ¶ Yhdyssanojen alkuosana city- tarkoittaa suunnilleen samaa kuin urbaani mutta on tyylisävyltään modernimpi ja nuorekkaampi.

civis [kiivis] yliopiston opiskelija, joka on opiskellut vähintään vuoden ¶ Vrt. fuksi. Sana on periaatteessa sitaattilaina latinasta.

clou [kluu] (ohjelman) huippukohta

cocktail [kokteil] seos, sekoitus; erityisesti: alkoholi- ja muiden juomien seos ¶ Usein cocktail tarkoittaa "lyhyttä", suhteellisen vähän nestettä (suhteessa alkoholiin) sisältävää sekoitusta, erotukseksi long drinkistä. Myös esimerkiksi hedelmämehujen ja hedelmien seoksista sekä ruoka-aineiden seoksista muodostetuista ruokalajeista (esim. katkarapucocktail, suunnilleen = katkarapusalaatti). Ehdotettu suomenkielinen vastine: kimara.

coda [kooda] = kooda

coffee shop [kofi šop] amerikkalaistyylinen kahvila, joka tarjoilee erikoiskahveja; (Alankomaissa usein:) kahvila, jossa myydään myös kannabistuotteita

cogito [kogito t. kogitoo] "ajattelen, siis olen olemassa" -periaate; ihmisen tietoisuus olemassaolostaan; tiedostava ja ajatteleva minä, minuus ¶ Peräisin filosofi René Descartesin esittämästä todistelusta, jonka mukaan ihminen voi olla varma ainakin yhdestä asiasta, omasta olemassaolostaan: se, että ylipäänsä ajattelen (esim. onko mitään olemassa), todistaa, että on olemassa ajatteleva minä. Lause "Cogito ergo sum" ajattelen, siis olen olemassa' viittaa tähän todisteluun mutta myös yleisemmin ajattelun ja järjen korostamiseen, ajattelevaan minään yms., ja tällöin käytetään sanaa "cogito" yksinäänkin (substantiivina).

coitus [koitus] yhdyntä

college [kolidž t. kolidš t. kolids] useiden oppilaitostyyppien nimitys anglosaksisissa maissa; eräs puserotyyppi ¶ Sanalla on hyvin vaihtelevia merkityksiä. Britanniassa se tyypillisesti tarkoittaa yliopiston osaa, Yhdysvalloissa taas oppilaitosta, joka vastaa osittain suomalaista lukiota, osittain opiston tai yliopiston perusopintovaihetta. Yhdysvalloista on peräisin sanan käyttö eräänlaisten puseroiden (collegepusero tai collegepaita tai lyhyesti college) nimityksenä. Sana on periaatteessa sitaattilaina englannista. Monikon genetiivi ongelmallinen, erään suosituksen mukaan "collegejen" (joka on epälooginen, koska ääntämys on [kolidžien] tms.).

collie [kollie t. koli] koirarotu(joukko), skotlanninpaimenkoira, "lassie" ¶ Virallisessa rotuluokituksessa on pitkäkarvainen ja lyhytkarvainen collie ovat eri rotuja. Sana on periaatteessa sitaattilaina englannista, mutta ääntämys suomessa on lähes yksinomaan kirjoitusasun mukainen.

comeback [ambäk] (näyttävä) paluu (julkisuuteen) ¶ Myös kirjoitusasussa "come-back".

commedia dell'arte [komméedia dellárte] kansanomainen näytelmälaji, joka kukoisti etenkin Italiassa 1500-luvulta 1700-luvulle ¶ >Commedia dell'artelle oli ominaista, että se oli toisaalta improvisoitua, toisaalta vakiintuneita henkilöhahmoja ja muotoja käyttävää.

comme il faut [komilfóo] "niin kuin pitää", mallikelpoisesti

commitment [komítment] sitoutuminen (tavoitteeseen tms.)

common sense [komon sens] terve järki

confit [kõfii] hitaasti omassa rasvassaan kypsennetty liha

connaisseur [konesöö´r] tuntija ¶ Johonkin aihepiiriin hyvin perehtynyt henkilö, varsinkin taiteen, gastronomian, viinien tms. alalla, taiteentuntija, makutuomari. Tässä asussa sana on sitaattilaina ranskasta mutta se esiintyy useammin englannin kautta tulleessa muodossa connoisseur [konösöö'r].

contact center [kontäkt senter] palvelupiste, johon asiakas voi ottaa yhteyden eri viestintäkanavilla ¶ Kanavia voivat olla esim. puhelin, meili, web, faksi ym. Vrt. call center.

contra [kontra t. kontraa] vastaan; (historiassa) erääseen Nicaraguan aseelliseen liikkeeseen kuuluva ¶ Tavallisesti ilmaisutyypissä "A contra B", joka usein korvataan ilmaisulla "A vastaan B", jota kielenhuolto kuitenkin pitää suomen rakenteen vastaisena; suositeltavampi ilmaisu on "A vastassaan B" tai "A B:tä vastaan". Sana on periaatteessa sitaattilaina latinasta. Vrt. kontra-. - Nicaraguassa vuosina 1979-1988 sandinistihallitusta vastaan aseellisesti taistelleita kutsuttiin contriksi; tällöin "contra" on lyhentymä espanjan sanasta, joka tarkoittaa 'vastavallankumouksellista'.

controller [kontroller t. kontróuler] yrityksen toimihenkilö, joka ylimmän johdon apuna seuraa ja analysoi yrityksen liiketaloudellista kehitystä; vastaava henkilö julkisessa laitoksessa tms.

cookie [kuuki] eväste ¶ Eväste tarkoittaa dataa, jonka Web-palvelin pyytää selainta tallentamaan myöhempää vuorovaikutusta varten. Slangissa "keksi".

cooler [kuuler] juomaseos, jossa on virvoitusjuomaa ja valkoviiniä tai muuta alkoholijuomaa; viilennin, viilennysastia tai -laite

copy [kopi] tekstinkirjoittaja, copywriter; (mainos)teksti; kopio

copyright [kopirait] tekijänoikeus, varsinkin sen taloudellinen puoli (kopiointioikeus) ¶ Ks. Tekijänoikeuden nimityksiä eri kielissä.

copywriter [kopirait(t)er] tekstinkirjoittaja (mainostoimistoalan ammattina)

coroner kuolinsyyntutkija (anglosaksisissa maissa)

cortex (aivojen) kuoriosa, kuorikerros ¶ Aivojen kuoriosa on varsinaisten henkisten toimintojen alue. Ihmisen cortex voimakkaasti poimuttunut ja siksi pinta-alaltaan suuri.

cosplayata [kospleiata] = kossata

coulombi [kulombi] sähkövarauksen yksikkö SI-järjestelmässä, tunnus C

country [kantri] eräs iskelmämusiikin laji, syntynyt Yhdysvalloissa kansanlaulujen pohjalta ¶ Myös "country and western" ja kirjoitettuna "kantri".

couscous [kuskus] = kuskus (suurimo t. ruoka)

cover [kover t. kaver] musiikkikappaleen jäljitelmä, "lainakappale" ¶ Myös arkisemmin asussa "coveri" ja "koveri". Sanalla viitataan siihen, että joku muu kuin alkuperäinen esittäjä esittää musiikkikappaleen, usein enemmän tai vähemmän muunneltuna.

cowboy [kauboi] ratsastava karjapaimen Yhdysvalloissa, etenkin "Villissä Lännessä" ¶ Leikillinen suomennos: lehmipoika.

crack [kräk] eräs voimakas huume; (tietotekniikassa:) ohjelma, jolla murretaan toisen ohjelman kopiointisuojaus tai käyttörajoitus ¶ Erityisen nopeasti riippuvuutta aiheuttava kokaiinin johdannainen, joka poltettaessa vaikuttaa voimakkaasti jo muutamien sekuntien kuluttua.

cracker = krakkeri

crazy [kreisi t. kreizi] = kreisi

credit [kredit t. kreedit] kredit; luotto ¶ Nykyisin sana esiintyy englannin vaikutuksesta luottoa ja etenkin kortin luotto-ominaisuutta tarkoittamassa. "Credit-debit-kortti" tarkoittaa korttia, jota voi käyttää sekä luottokorttina (tai maksuaikakorttina) että pankkikorttina.

credo [kreedo] kristillinen uskontunnustus, erityisesti jumalanpalveluksena esitettynä; sitä vastaava osa messumuotoisessa sävelteoksessa

crème fraiche [kremfréš] ranskankerma, miedosti hapatettu kerma ¶ Sana "fraiche" kirjoitetaan ranskan uuden oikeinkirjoituksen mukaan ilman sirkumfleksia (aiemmin "fraîche", joka on edelleen myös sallittu).

croissant [kroissant t. kruasã´] = kroissantti

cross-kitchen [kroos-kitšen] keittotaito, joka yhdistelee eri ruokakulttuureita, monikulttuurinen keittiö, sekoitekeittiö ¶ Ilmauksen merkitys vaihtelee, mutta yleensä sillä tarkoitetaan paitsi yhdistelyä myös kasvisten suosimista, tumman lihan välttämistä jne., usein myös paikallisten ruoka-aineiden käyttöä perusaineina. Sana on sitaattilaina englannista ja tarkoittaa sananmukaisesti 'keittiöiden välinen, keittiöiden rajat ylittävä'. Myös: cross-cooking. Nykyisin käytetään myös nimityksiä fuusiokeittiö ja fuusioruoka.

cross-media [kroos-media t. kroos-miidiəen] medioidenvälinen, eri medioita yhdistävä t. yhdessä käyttävä

csárdás [tšaardas t. tšaardaaš] eräs unkarilainen tanssityyppi ¶ Sana on periaatteessa sitaattilaina unkarista.

cum laude approbatur [kum laude aprobaattur t. kum laude aprobáatur] eräiden arvosteluasteikkojen(approbatur)\ osa, 'kiittäen hyväksytään'; oppiaineen keskitason opintojen yhteisnimitys vanhassa korkeakouluopintojen järjestelmässä ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Arkikielessä usein "cum laude" tai "cumu" tai "c".

cumulus [kumulus] eräs pilvimuoto, kumpupilvi

cunnilingus [kunniliŋŋus] suuseksi, jonka kohteena ovat naisen sukupuolielimet

cup [kap t. kup] pudotuspeli: kilpailujärjestelmä, jossa hävinnyt putoaa pois jatkosta; sellaisen (kierto)palkinto ¶ Alkujaan "cup" 'malja' tarkoittaa (kierto)palkintoa, myöhemmin kilpailumuotoa, jossa pelaajat tai joukkueet ottelevat kaksittain ja voittaja jatkaa seuraavaan otteluun. Taivutuksessa loppu-p kahdentuu äännettäessä, usein kirjoituksessakin.

curling [köölinŋ t. köörlinŋ t. kurliŋ] eräs peli, jossa liu'utetaan isoja kivikiekkoja jäällä ¶ Suomalaiseksi nimeksi ehdotettu mm. "liukukivi". Periaatteessa sitaattilaina englannista. Kuvaannollisesti mm. sanassa "curlingvanhemmat" 'vanhemmat, jotka liiaksi poistavat esteitä lastensa tieltä'-.

curriculum vitae [kurrikulum viittee t. kurríkulum viitee] ansioluettelo ¶ Hyvin yleisesti lyhennettynä "CV", joka on lähes syrjäyttänyt vanhan sanan "ansioluettelo". On vaihtelevia käsityksiä siitä, mitä CV:ssä tulisi olla, mutta yleisesti se ajatellaan nimenomaan työnhakua varten kirjoitetuksi kuvaukseksi ainakin koulutuksesta ja työkokemuksesta. Ks. esim. Joensuun yliopiston urapalvelujen ohjetta CV:n laatiminen. Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

curry [karri t. kari] eräiden mausteseosten yleisnimitys; kastikemainen ruoka, jossa on käytetty kyseistä mausteseosta ¶ Kielitoimiston sanakirjassa ensisijainen kirjoitusasu on "karri", mutta sitä käytetään vähän.

CV [seevee] = curriculum vitae

cyber- [saiber] = kyber-

da capo [da kaappo t. da kaapo] alusta alkaen uudestaan ¶ Alkujaan vain sävelmän kertaamista ilmoittava musiikkitermi, sitaattilaina italiasta.

daami naisseuralainen; hienostonainen; kuningatar šakkinappulana (arkik.)

dadaismi [dada'ismi] eräs naivistinen taidesuunta

dakryo- kyynel-

daktylo- sormi-

daktyloskopia sormenjälkitutkimus

daktyyli aleneva kolmitavuinen runojalka; (musiikissa:) tasasävelinen, jälkiosaltaan kahtia jakautunut iskuala; muinaisen Kreikan taruston haltija, jollaisten uskottiin keksineen metallien takomisen

dalai-lama lamalaisuuden hengellisen johtajan nimitys ¶ Ilmaisun kirjoitusasu vaihtelee, mutta se suositellaan kirjoitettavaksi gemenalla, koska kyseessä on yleisnimi, ei erisnimi (vrt.: kalifi, paavi).

dalton eräs massan yksikkö, jota käytetään atomi- ja molykyylimassojen ilmaisemiseen ¶ Tunnus Da. Saman yksikön aiempi nimi ja tunnus: atomimassayksikkö (u). Yksi dalton (Da) on noin 1,66×10−27 kg. Kerrannaisia ovat kilodalton (kDa) ja megadalton (MDa).

damaski nilkansuojus, nilkkain, säärys

damaskiteräs juovikas teräslaji, joka on hitsattu kovuudeltaan vaihtelevista teräslangoista

damaskoida hitsata teräs pinnaltaan juovikkaaksi; (heraldiikassa:) koristella kiemuroin

dance macabre [dans makaabre t. dããs makáabr] kuolemantanssi ¶ Alkujaan keskiajan kuvaamataiteen aihe. Periaatteessa sitaattilaina ranskasta.

dandy [dändi] keikari

darvinismi Charles Darwinin kehittämä oppi evoluutiosta; tätä oppia olennaisilta osin vastaava oppi ¶ Alkuperäisessä darvinismissa keskeistä oli muuntelu ja luonnonvalinta. Opin myöhemmissä kehitelmissä, "uusdarvinismissa", ovat mukana geenit ja mutaatiot. Usein darvinismilla tarkoitetaan evoluutio-oppia yleisesti tai jopa epämääräistä ajatusta "sopivimpien eloonjäämisestä" ("heikot sortuu elon tiellä"). Aiempi ja edelleen tavallinen muoto: darwinismi (ks. huomautuksia vieraiden kirjainten käytöstä). Sukulaissanoista ks. ismi.

das Ding an sich [das diŋ an zih] olio sinänsä, itsessään ¶ Etenkin Immanuel Kantin filosofian keskeisiä käsitteitä hänen tehdessään eron sen välillä, mitä ulkomaailman oliot itsessään ovat ja miltä ne meille aistiemme kautta näyttävät.

data aineisto tai aineiston osa, joka koostuu luvuista tai on muuten automaattiseen käsittelyyn sopivassa muodossa ¶ "Data" on nykyaikaisen datatekniikan peruskäsitteitä mutta hankalasti määriteltävissä. Usein sen määritelmissä viitataan "tiedon" tai ainakin "asian" esittämiseen käsittelykelpoisessa. Datan ei kuitenkaan tarvitse esittää yhtään mitään; esimerkiksi satunnaislukujen jono on ihan hyvää dataa ja usein tarpeellista (eräissä laskentamenetelmissä, ohjelmien testaamisessa jne.). Alkujaan monikkomuoto latinan sanasta "datum". Kielitoimiston ehdottama suomalaisempi vastine, joka ei tullut käyttöön: anne (monikossa anteet).

datanomi tietojenkäsittelyn perustutkinnon opistossa tai ammattikorkeakoulussa suorittanut henkilö

datatekniikka datan käsittelyn tekniikka ¶ Datatekniikkaan kuuluu etenkin datan käsittely ns. tietokoneilla, mukaan lukien datan varastointi ja datan kopiointi paikasta toiseen ("datansiirto", "tiedonsiirto"). Yleisimmin datatekniikasta käytetään nimitystä "ATK" (tai "atk" tai joskus avattuna "automaattinen tietojenkäsittely") taikka uudempaa muoti-ilmaisua "IT" tai "informaatiotekniikka" tai "informaatioteknologia", joskus myös "ICT" 'information and communication technology'. Myös sanaa "tietotekniikka" käytetään. Sana "telematiikka" oli eräässä vaiheessa muodissa, nyt jäänyt vähälle käytölle. Eri ilmaisujen käyttö heijastelee usein asenteita, esim. "ATK" koetaan usein vanhanaikaisiin datankäsittelymuotoihin viittaavaksi.

dateerata päivätä, merkitä päivämäärä; ajoittaa, määrittää (muinaislöydön tms.) syntyhetki tai ikä

datiivi sijamuoto, joka osoittaa, kenen hyväksi tai vahingoksi jokin tapahtuu ¶ Tyypillisimmässä käytössä datiivi on "antamisen sija", joka ilmoittaa, kenelle jotakin annetaan, mutta se voi ilmaista myös mm. sen, keneltä jotakin otetaan pois. Datiivi esiintyy useissa kielissä, mm. latinassa, saksassa ja venäjässä, mutta ei suomessa (jossa osittain samoissa tehtävissä esiintyy allatiivi).

datša huvila (Venäjällä ja aik. Neuvostoliitossa)

dau kauppalaivatyyppi, johon kuuluu latinalaispurje ja jota käytetään Itä-Afrikan ja Arabian rannikolla ¶ Myös kirjoitusasuissa "dhau" ja (englannin mukaisesti) "dhow".

de facto [de fakto t. dee faktoo] tosiasiallisesti, todellisuudessa, itse asiassa ¶ Esimerkiksi "de facto -standardi" 'normi, jota yleisesti sovelletaan, vaikka sitä ei ole virallisesti vahvistettu'. Vrt. de jure.

de jure [de juure t. dee juure] oikeudellisesti, oikeusjärjestyksen mukaan, lain kannalta ¶ Vrt. de facto. Joskus kirjoitettuna de iure (latinan alkuperäistä kirjoitusjärjestelmää jäljitellen).

de luxe loisto-, luksus- ¶ Usein tuotemerkin nimen yhteydessä vain tarkoittamassa vähän parempaa mallia, "de luxe -mallia". Myös yhteen kirjoitettuna (esim. "deluxe-malli").

deadline [dedlain] määräaika, johon mennessä työn on valmistuttava

dealer [diiler, diilö(r)] = diileri

debatti julkinen väittely, kiistely

debentuuri obligaation luonteinen arvopaperi ¶ Joukkovelkakirja, joka on vaihtuvakorkoinen ja haltijavelkakirja.

debet [debet t. deebet] veloituspuoli (tilinpidossa) ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Vrt. kredit.

debiili heikkomielinen ¶ Erään määritelmän mukaan debiiliksi luokitellaan ihminen, jonka älykkyysosamäärä on 52 - 67. Yleiskielessä sanaa käytetään lähinnä haukkumasanana.

debit maksu-; debet ¶ Aiemmin "debit" esiintyi sanan "debet" muunnelmana (varsinkin englannin vaikutuksesta). Nykyisin se esiintyy lähinnä maksukorttitoimintoon viitattaessa luotto- tai maksuaikakortin vastakohtana; ks. credit.

debitoida veloittaa

debytantti ensiesiintyjä, debyytin suorittaja

debytoida esiintyä ensi kerran, suorittaa debyytti

debyytti ensiesiintyminen, etenkin taiteilijan ensimmäinen julkinen esiintyminen

décolleté [dekoltee t. dekoltée] = dekoltee

decrescendo [dekrešéndo] (musiikkiterminä:) hiljeten, heiketen

dedikoida omistaa t. varata jollekulle, jollekin tai johonkin käyttöön ¶ Aiemmin joskus myös "dedisoida", ks. K vai s?.

deduktiivinen päättelevä, päättelyä koskeva, deduktioon perustuva t. liittyvä

deduktio päättely, etenkin erityisen väittämän johtaminen yleisestä ¶ Alkeellinen esimerkki deduktiosta: yleisestä väittämästä "ihmiset ovat kuolevaisia" voidaan johtaa väittämä "Sokrates on kuolevainen", kun lisäksi sovelletaan väittämää "Sokrates on ihminen". Vrt. induktio.

defaitismi [defetismi] tappiomieliala, antautumishenki ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

defekaatio (nesteen) kirkastaminen; ulostaminen

defekoida kirkastaa (nestettä); ulostaa

defensiivi puolustus, puolustautuminen (et. sodassa); puolustuksellinen toimenpide

defensiivinen puolustuksellinen, puolustautuva (mm. sodassa)

defenssi puolustus, puolustautuminen (et. psykologian käsitteenä)

deffa (puhekielessä) defibrillaattori ¶ Myös asussa "deffi".

defibrillaattori laite, jolla annetaan sähkösysäyksiä rytmihäiriön korjaamiseksi ja sydämenpysähdyksen hoitamiseksi ¶ Duodecimin sanastolautakunta suosittaa suomen kieleen nimitystä "sydäniskuri".

definiitti määräinen, sellainen, jonka jokin määrää, rajoittaa ¶ Mm. kielitieteessä ja matematiikassa käytetty termi. Myös: definitiittinen; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?

definitiivinen lopullinen, ratkaiseva

definitio määritelmä

deflaatio rahan arvon nousu ¶ Ilmenee tuotteiden keskimääräisen hintatason alenemisena. Käytännössä paljon harvinaisempaa kuin inflaatio.

deflatoida aiheuttaa deflaatiota; tehdä deflaation huomioon ottavia muunnoksia laskelmien rahasummiin

deflatorinen rahan arvoa laskeva, deflaatiota edistävä

deformaatio muodon muuttaminen (etenkin huonompaan suuntaan); epämuodostuma

degeneraatio rappeutuminen, degeneroituminen

degeneroitua rappeutua; surkastua; supistua; huonontua suvustaan ¶ Eri yhteyksissä hyvin erityyppisissä merkityksissä käytetty sana. Alkuperäinen merkitys tarkoittaa suvusta huonontumista, moraalista rappeutumista. Esimerkiksi matematiikassa sana viittaa esim. jonkin tehtävän supistumiseen yksinkertaiseksi, melko mielenkiinnottomaksi erikoistapaukseksi.

degressio väheneminen, pieneneminen; vähentäminen

dehydraatio nestehukka, kuivuminen

deifikaatio jumalallistaminen ¶ Kristillisessä teologiassa: (ihmisen) muuttuminen Jumalan kaltaiseksi. Sanaa on ruvettu käyttämään myös mm. asioiden käsittämisestä Jumalan t. jumalien aiheuttamiksi.

deiktinen osoittava, viittaava ¶ Deiktinen opetus tarkoittaa opetustapaa, jossa opitaan jäljittelemällä opettajaa. Kielitieteessä deiktiseksi sanotaan kieliopillista ainesta tai sanaa, joka kytkee lausuman sisällön lausuman esitysyhteyteen, esimerkiksi ilmaisee tapahtuma-ajan samaksi, aiemmaksi tai myöhemmäksi kuin puhehetki.

deindustrialisaatio [de-industrialisaatio] teollisuuden osuuden väheneminen ¶ Sanaa käytetään sekä siitä, että teollisuuden osuus kansantaloudessa vähenee (palvelualojen osuuden noustessa), että teollisuuslaitosten siirtymisestä pois (kaupunkien keskustasta muualle).

deismi katsomus, jonka mukaan Jumala on luonut maailman mutta jättänyt sen sitten toimimaan (säätämiensä) luonnonlakien mukaan ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

déjà-vu [dežavýy] tunne siitä, että jokin kokemus on oudolla tavalla tuttu, aiemmin koettu ¶ Ilmaisu on sitaattilaina ranskasta ja tarkoittaa sananmukaisesti 'jo nähty'. Usein kirjoitettuna yksinkertaistetusti "deja-vu" tai "dejavu".

deka- etuliitteenä SI-järjestelmässä 10-kertaisuutta ilmaisemassa (tunnus: da, aik. myös D)

dekaani yliopistossa tiedekunnan tms. puheenjohtaja; eräänlainen hiippakunnan virkamies (hiippakuntadekaani); eräs hiilivety (C10H22)

dekabristi Venäjällä v. 1825 puhjenneen kapinan osallistuja

dekadenssi rappeutuminen, veltostuminen, usein "hienostuneeksi rappioksi" ajateltuna

dekanaatti (yliopiston tiedekunnan tai vastaavan) dekaani ja varadekaanit yhdessä

dekadentti rappeutunut; erään Ranskassa 1870-luvulla esiintyneen tyylisuunnan edustaja ¶ Adjektiivina myös muodossa "dekadenttinen".

dekadi kymmenluku; suuruusluokka, kertaluokka; (historiassa) Ranskan vallankumouskalenterin 10-päiväinen viikko; logaritmisen taajuusvälin yksikkö, tunnus dec ¶ Sanottaessa, että A on dekadia (t. kertaluokkaa) suurempi kuin B, saatetaan tarkoittaa, että A on noin kymmenen kertaa suurempi kuin B. Tavallisempaa on kuitenkin, että tarkoitetaan väljemmin, että se on "seuraavalla kymmenluvulla", tai vielä väljemmin "eri suuruusluokkaa".

dekalogi (Raamatun) kymmenen käskyä

dekantoida erottaa neste siinä olevasta saostumasta varovasti kaatamalla ¶ Varsinkin viinin kaatamisesta karahviin niin, että pullon pohjalla mahdollisesti oleva sakka jää pulloon.

dekantteri keitinlasi ¶ Kemiassa käytetty tulenkestävä nokallinen lasiastia. Myös muodossa "dekantterilasi". Usein virheellisesti asussa "dekanteri" (ehkä verbin "\dekantoida" vaikutuksesta).

dekkari salapoliisiromaani ¶ Rikoskirjallisuuden laji, jossa keskeistä on tehdyn rikoksen (yleensä murhan) selvittäminen.

dekki nauhuri, jossa ei ole kaiuttimia eikä päätevahvistinta

deklamatorinen lausunnallinen; mahtipontinen

deklamoida lausua (etenkin mahtipontisesti esiintyen)

deklaraatio julistus; selostus, ilmoitus

deklaratiivinen tiedottava, selittävä, toteava, ilmoittava

deklinaatio nominien taivutus(luokka); eranto, magneettisen ja maantieteellisen pohjoisen välinen kulma; tähden kulmaetäisyys taivaan ekvaattorista

dekokti keite

dekoltee avokaulainen, syvään uurrettu; naisen puvun yläosan syvään uurrettu leikkaus; kaulan ja rintojen välinen alue ihossa ¶ Viimeksi mainittu merkitys on uusin. Joskus myös sitaattilainana ranskasta: décolleté.

dekompositio [de-kompositio] hajottaminen; osiin jako, hajotelma; hajoaminen

dekonstruktio [de-konstruktio] eräs filosofian ja kirjallisuudentutkimuksen menetelmä, jossa vakiintuneita käsityksiä "puretaan" ¶ Sanamukaisesti "hajottaminen", "purkaminen".

dekoodata [de-koodata] purkaa koodi, muuntaa koodatusta muodosta selväkieliseksi t. muuten käyttökelpoisemmaksi

dekoraatio koriste, somiste; koristeleminen; lavastus, kulissit; kunniamerkin antaminen; kunniamerkki

dekoratiivinen koristeellinen

dekoroida koristaa, somistaa; antaa kunniamerkki

dekreetti säädös, määräys ¶ Erityisesti: erityisvaltuuksin annettu hallinnollinen määräys.

dekriminalisoida [de-kriminalisoida] poistaa rangaistavuus eli kriminalisointi

dekstro- oikea-, oikeakätinen

dekstroosi glukoosin eli rypälesokerin tietynlainen muoto, D-glukoosi

deleetio (biologiassa) häviämä, puuttuma ¶ Jonkin elimen tai osan puuttuminen eliöstä, jonka kehityshistoriallisilla edeltäjillä se on ollut. Muun muassa geenijonon puuttuminen perimästä.

delegaatio valtuuskunta, lähetystö

delegitimaatio legitiimisyyden murtuminen, häviäminen

delegoida valtuuttaa, antaa alaiselle t. alemmalle viranomaiselle oikeus itse ratkaista asia ¶ Usein sanaa käytetään myös menettelystä, jossa asian ratkaiseminen siirretään toiselle samalla organisaatiotasolla tai jopa organisaatiossa ylöspäin. Oikeita nimityksiä näille ovat "siirtää" ja "alistaa".

deletoida hävittää, poistaa

delfiini eräistä hammasvalaista, etenkin yhdestä niiden lajista käytetty nimitys

delfinaario delfiiniallas (ja siihen liittyvät rakennelmat)

delfoimenetelmä tutkimusmenetelmä, jossa esitetään sama kysymys useille asiantuntijoille ja tehdään heidän vastauksistaan kooste ¶ Usein delfoi-menetelmää käytetään siten, että kysymys toistetaan myöhemmin, mahdollisesti siten, että asiantuntijat voivat välillä tutustua ensimmäisten vastausten koosteeseen. Myös: delfoi-menetelmä, Delfoi-menetelmä, delfimenetelmä jne.

deli pikaherkkumyymälä ¶ Herkkuruokakaupan ja pikaruokakaupan välimuoto: pienehkö kauppa, jossa myydään laadukkaita täytettyjä leipiä, salaatteja, valmisruokia yms.

delikaatti hieno, hienovarainen; herkullinen; arkaluonteinen

delikti oikeudenloukkaus, oikeudenvastainen teko ¶ Sanaa käytetään etenkin sopimusoikeudessa tarkoittamaan lainvastaista tekoa tai laiminlyöntiä, joka ei ehkä ole rikos (rangaistavaksi säädetty), mutta voi silti aiheuttaa korvausvelvollisuuden. Rikosoikeudessa delikti esiintyy tarkoittamassa rikosta yleisenä, abstraktina käsitteenä erotukseksi konkreettisista rikoksista.

delirium houretila, sekavuus

delta [delta t. deltta] suisto; kreikkalaisen aakkoston neljäs kirjain, Δδ ¶ Vrt. alfaan. Sana "delta" esiintyy myös usein viittaamassa ison deltan muotoon, kolmiomuotoon, esimerkiksi "deltasiipinen lentokone". Matematiikassa pieni delta esiintyy usein tarkoittamassa muutosta tai erotusta, differenssiä.

deluusio harhaluulo

demagogi kansankiihottaja, demagogian harjoittaja

demagogia kansankiihotus, kansanvillitseminen ¶ Sanaa käytetään usein syytöksenä poliittisen vastustajan toiminnasta, jonka väitetään vetoavan ihmisten alhaisiin motiiveihin.

demagoginen kansaa kiihottava, demagogiaa harjoittava

démarche [demárš] esitys, ehdotus (toiselle valtiolle); toimenpide ¶ Sana on sitaattilaina ranskasta. Joskus muodossa "demarssi".

demarkaatio (tilapäinen) rajanveto; (lääketieteessä:) rajautuminen, kudostuhoalueen rajan tuleminen selväksi ¶ Tavallisimmin ilmaisussa "demarkaatiolinja" 'tilapäinen rajalinja, aselepolinja'.

demaskulinisaatio [de-maskulinisaatio] miehen t. uroksen piirteiden poistuminen t. poistaminen t. estyminen kokonaan t. osittain ¶ Sanaa käytetään mm. hormonihäiriöiden aiheuttamasta urosominaisuuksien heikentymisestä t. niiden kehittymisen estymisestä, sukupuolenvaihdosleikkauksessa tehtävistä muutoksista ja yhteiskunnallisesta "miehisten ominaisuuksien" vähenemisestä.

dementia henkisten toimintojen heikentyminen t. heikentyneisyys ¶ Muistin ja päättelykyvyn heikkeneminen. Tavallista vanhuusiässä. Yleensä sanaa "dementia" käytetään, kun heikentyminen on edennyt melko pitkälle ja asianomainen ainakin ajoittain esimerkiksi ei lainkaan muista äsken sanottua, on menettänyt ajan ja paikan tajun jne.

dementikko ihminen, jolla on dementia

dementoida kumota, kiistää (huhu tms.)

demilitarisoida poistaa sotavarustukset ja sotajoukot (joltakin alueelta)

deminutiivi vähennysmuoto tai -johdos ¶ Esimerkiksi "kirjanen" on sanan "kirja" deminutiivi. Usein deminutiivijohdin saa muitakin merkityksiä kuin pienuuden ilmaisemisen. Esimerkiksi "poikanen" on kehittynyt tarkoittamaan muutakin kuin 'pieni poika'.

demo = demonstraatio

demobilisaatio [de-mobilisaatio] = demobilisointi

demobilisoida [de-mobilisoida] saattaa sotavoimat (ja valtio) rauhanajan mukaiseen tilaan ¶ Vrt. mobilisoida.

demografia väestötiede, väestön ominaisuuksien tutkiminen; väestön ominaisuudet; ekologiassa: populaatioiden yksilömääriin vaikuttavien tekijöiden selvittely

demografinen demografiaan kuuluva

demokraatti Yhdysvaltain demokraattisen puolueen jäsen; demokratian kannattaja

demokraattinen demokratian mukainen, kansanvaltainen ¶ Usein puolueen- ja aatteennimissä yhdyssanan jälkiosana, esim. sosiaalidemokraattinen, kristillisdemokraattinen. Yhdysvalloissa toinen valtapuolue on nimeltään vain "demokraattinen puolue"; Yhdysvaltain historiassa tämän puolueennimen merkitys on vaihdellut.

demokratia kansanvalta ¶ Erittäin yleinen iskusana, jonka merkitys vaihtelee suuresti. Valtiomuotojen nimeämisessä demokratia tarkoittaa järjestelmää, jossa väestö kokonaisuutena on periaatteessa valtiovallan perimmäiseksi haltijaksi ajateltu; käytännössä tämä merkitsee yleensä ylimpien vallankäyttäjien valitsemista yleisillä vaaleilla. Hyvin yleisesti sanaan "demokratia" sisällytetään myös muita ihanteina pidettyjä periaatteita kuten yleinen kansalaisvapauksien ajatus, oikeusvaltion periaatteita ja kansalaisten yhdenvertainen kohtelu (tasa-arvo) jossakin mielessä. Sana ilmeisesti sopii tähän paremmin kuin siitä osat kääntämällä muodostettu, "kansanvalta".

demokratisoida muuttaa demokraattisemmaksi, kansanvaltaistaa

demoni paha henki, riivaaja; itsenäisesti toimiva tietokoneohjelma

demonisoida kuvailla t. käsittää (vastustaja) pahuuden ruumiillistumaksi, paholaiseksi tai demoniksi

demonstraatio havaintoesitys; mielenosoitus ¶ Havaintoesitys tarkoittaa esimerkiksi tieteellisen teorian pätevyyden tai tietokoneohjelman toimivuutta kokeella tai muulla esityksellä. Etenkin tietokoneohjelmien yhteydessä käytetään puhekielessä tällöin sanan lyhentymää "demo".

demonstratiivinen mielenosoituksellinen; (kieliopissa) osoittava ¶ Esimerkiksi "tuo" on demonstratiivinen eli osoittava pronomini.

demonstroida osoittaa havainnollisesti, esittää demonstraatio; osoittaa mieltään

demoralisaatio [de-moralisaatio] moraalin rappeutuminen, tapainturmelus, demoralisoituminen

demoralisoida [de-moralisoida] vaikuttaa moraalia huonontavasti

denaari rahayksikkö muinaisessa Roomassa ja keskiajalla eräissä maissa ¶ Denaari oli keisariajalla tärkein hopearaha ja vastasi arvoltaan suunnilleen työmiehen päiväpalkkaa. Myös (mm. vanhassa raamatunsuomennoksessa) muodossa "denari".

denaturoida tehdä sopimattomaksi johonkin tarkoitukseen; muuttaa valkuaisaineen kemiallinen luonne ¶ Tavallisimmin ilmaisussa "denaturoitu sprii" (puhekielen "tenu"), joka tarkoittaa alkoholia, joka on tehty juomakelvottomaksi pahanmakuisilla ja -hajuisilla ja myrkyllisillä lisäaineilla.

dendriittinen puumaisesti haaroittuva

dendro- puu-

dendrologia puulajitiede ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

dengue [deŋge] eräs viruksen aiheuttama trooppinen vaarallinen kuumetauti ¶ Nimi esiintyy usein muodossa "denguekuume" mm. taivutuksen helpottamiseksi. Denguekuumetta levittävät eräät hyttyset (Aëdes-suvun lajit).

denier [denier t. deniee t. dönjée] eräs kuidun ominaisuuden mittayksikkö; eräs vanha raha ¶ Denier-rahoja lyötiin 1000-luvulta 1600-luvulle. Mittayksikkönä denier (tunnus den) ilmaisee 9 km pitkän langan tai muun kuidun painon grammoina, eli 1 den on noin 0,111 mg/m.

denominaalinen nominista johdettu (sana), nominikantainen

denominaatio nimitys; uskonnollinen yhteisö etenkin anglosaksisissa maissa; (rahan, postimerkin tms.) nimellisarvo

denotaatio sanan tai ilmaisun varsinainen merkitys, tarkoite ¶ Vrt. konnotaatio.

densitometri tiheysmittari, etenkin filmin mustuman mittalaite

dentaali hammasäänne, äänne, jota tuotettaessa kieli koskettaa hampaita (esim. suomen t)

dentaalinen hammas-, hampaita koskeva

dentilabiaalinen = labiodentaalinen

denudaatio kallioperän paljastuminen ja tasoittuminen (maankuorta kuluttavien geologisten prosessien vaikutuksesta)

deodorantti hajunpoistoaine ¶ Etenkin hienhajun poistamiseen käytettävä. Käytännössä perustuu osittain aineisiin, jotka estävät bakteeritoimintaa, sillä hien haju syntyy siitä. Osittain vaikutus perustuu voimakkaisiin hajuihin, jotka peittävät epämiellyttäväksi koetut hajut. Lisäksi deodorantiksi kutsuttu aine saattaa käytännössä olla myös antiperspirantti eli hikoilua estävä aine.

deontologia velvollisuusoppi ¶ Filosofian ala, joka tutkii velvollisuuden käsitettä. Sukulaissanoista ks. logia.

deonttinen (filosofiassa) velvollisuutta koskeva

departementti hallintoalue (etenkin Ranskassa); virasto (etenkin ministeriö) tai sen osasto

depersonalisaatio itsestä vieraantuminen, oman itsen vieraaksi ja epätodelliseksi kokeminen

depilaatio karvanpoisto

deponentti tallettaja

deponenttiverbi verbi, joka on muodoltaan passiivinen mutta merkitykseltään aktiivinen ¶ Deponenttiverbejä on mm. latinassa.

deponoida antaa säilytettäväksi (ja mahdollisesti käytettäväksi)

depositio talletus, luovutus säilytykseen

depottabletti lääketabletti, joka on päällystetty niin, että lääke vapautuu hitaasti ja siksi vaikuttaa pidempään

depressiivinen (syvästi) masentunut

depressio (syvä) masennus

deprivaatio jonkin riistäminen, poistaminen; puute, puuttuminen

deputaatio lähetystö; (historiassa) valtiopäivien valiokunta

Derby [derby t. dööbi] useista suurista ratsastuskilpailuista käytetty nimi ¶ Alkujaan vain Espomissa Englannissa järjestettävien kilpailujen nimi, nyttemmin muussakin käytössä (esim. Suuri suomalainen Derby). Periaatteessa sitaattilaina brittienglannista (jossa nimi ääntyy suunnilleen [daabi]).

derivaatta (matematiikassa) eräs raja-arvo, joka kuvastaa funktion muutosnopeutta; johdos, johdannainen ¶ Matematiikassa funktion f derivaatta pisteessä a on lausekkeen (f(x)-f(a))/(x-a) raja-arvo, kun x lähenee a:ta.

derivoida muodostaa derivaatta; johtaa

dermato- iho-

dermatologia ihotautioppi ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

derogaatio kumoaminen; heikentäminen (esim. lain säädösten)

dervissi islamilainen kerjäläismunkki ¶ Aiemmin s:n tilalla oli sh tai š: dervišši.

desantti lentokoneesta vihollisen puolelle pudotettu vakooja tai tuhotyöntekijä ¶ Suomessa sana viittaa erityisesti Neuvostoliiton Suomeen sodan aikana pudottamiin desantteihin.

desavuoida kiistää, kieltää, väittää vääräksi, tuomita

desendentti jälkeläinen, alenevaa polvea oleva sukulainen; vanhemmasta kielimuodosta uudempaan siirtyvä ¶ Vrt. asendentti. Ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?

desentralisaatio hajautus, toiminnan jakaminen eri laitoksille tai ihmisille tai alueille ¶ Vastakohta: sentralisaatio. Suomessa on käytetty myös outoa nimitystä "hajakeskitys".

desentralisoida hajauttaa, suorittaa desentralisaatio

desi (arkikielessä) desilitra, kymmenesosa litraa; etuliitteenä SI-järjestelmässä: kymmenesosa- (tunnus: d); desinfiointiaine ¶ Merkitys 'desinfiointiaine' on uudehko, ja kyseessä on luonteeltaan arkityylinen typistesana, joka kuitenkin on yleistynyt asiateksteihinkin, etenkin yhdyssanassa "käsidesi".

desibeli havaitun äänenvoimakkuuden yksikkö; yleisemmin yksikkö, joka ilmaisee kahden suureen keskinäistä suuruutta tai suureen arvoa suhteessa johonkin vertailutasoon ¶ Periaatteessa desibeli (dB) on belin (B) kymmenesosa, ja beli on yksikkö, jota käytetään ilmaistaessa suureita suhteellisesti logaritmisella asteikolla. Käytännössä desibeliä käytetään tavallisemmin ilmaisemaan kuuloaistin havaitsemaa äänenvoimakkuutta, joka riippuu äänenpaineesta logaritmisesti. Lisätietoja: Rami Aikion juttu Ihmisen korva ja asiaa melusta sekä Kalevi Koivuviidan kooste Desibeli-käsite muutamissa tapauksissa.

design [disain t. dizáin] (taiteellinen t. taideteollinen) suunnittelu, muotoilu ¶ Periaatteessa sitaattilaina englannista. Englannin sana "design" tarkoittaa varsin laaja-alaisesti suunnittelua mutta suomessa se on saanut rajatumman, lähinnä taideteolliseen tai taiteelliseen muotoiluun tai sommitteluun viittaavan merkityksen. Joskus (leikillisesti?) suomalaistetussa kirjoitusasussa "disain". Usein kirjoitettuna väärin "desing".

design for all [disain foor ool t. dizáin for ool] kaikki huomioon ottava suunnittelu ¶ Ilmaisu korostaa erityisryhmien kuten vanhusten ja vammaisten huomioon ottamista rakenteiden, tuotteiden, palvelujen ym. toteuttamisessa. Lyhenne: DfA. Ks. Suomen DfA-osaajaverkoston sivuja.

design-huume [disain-huume] yleisnimitys uusille synteettisille huumeille, jotka muistuttavat vanhoja huumeita ¶ Design-huumeet saattavat osittain olla laillisia, koska niitä ei mainita huumeiden luetteloissa.

desiili (tilastotieteessä) tutkittavan aineiston osa, joka on saatu jakamalla aineisto kymmeneen yhtä suureen osaan jonkin ominaisuuden mukaan, "kymmenespiste"

desinfektoida = desinfioida

desinfioida puhdistaa tauteja aiheuttavista pieneliöistä (usein kemikaaleilla)

desk study [desk stadi] kirjoituspöytätutkimus ¶ Tutkimus tai selvitys, joka tehdään pelkästään kirjallisen aineiston perusteella.

deskriptiivinen kuvaileva; (matematiikassa myös:) kolmiulotteisia kappaleita käsittelevä ¶ Deskriptiivinen tarkoittaa usein nimenomaan preskriptiivisen vastakohtaa mutta myös ilmiöiden kuvailua niiden syihin ja historiaan puuttumatta. Kielitieteessä "deskriptiivinen sana" tarkoittaa sanaa, joka äänneasullaan jotenkin kuvailee kohdettaan sen takia, että eri äänteiden ja äänneyhdistelmien koetaan tarkoittavan erilaisia ominaisuuksia, esimerkiksi "hontelo", "rähjäinen", "korskea". (Vertaa: onomatopoeettinen.) Matematiikassa "deskriptiivinen geometria" tarkoittaa kolmiulotteisten kappaleiden ominaisuuksien tutkimista erityisesti kuvaamalla (projisoimalla) niitä kaksiulotteiseen tasoon.

deskriptio kuvailu, kuvaus

desktop (kunkin omalla) kirjoituspöydällä pidettävä t. tehtävä; työpöytä (myös kuvaannollisesti) ¶ Desktop-julkaiseminen tarkoittaa, että julkaisun sisällön laatija tekee sen painovalmiiksi asti omalla tietokoneellaan (työasemallaan); tälle on ehdotettu suomennosta "omataitto". Tietokonealalla "desktop" (suomennoksissa yleensä "työpöytä") tarkoittaa kuvaruudulla näkyvää, yleensä kuvaruudun peittävää kirjoituspöydän vastinetta, johon on sijoitettu tehtävän työn kannalta tarpeelliset kuvakkeet, valikot ym. "Desktop" voi joskus tarkoittaa myös pöydällä pidettävää tietokonetta, pöytämikroa (engl. desktop computer).

desperado [desperaado] piittaamaton, väkivaltainen rikollinen (etenkin lännenelokuvissa); (slangissa ym.:) epätoivoinen ihminen

despootti itsevaltias, yksinvaltias; hirmuvaltias

despotia itsevaltius, yksinvalta; hirmuvalta

despotismi = despotia

destilloida tislata

destruktiivinen tuhoava, hävittävä

desuetudo [desvetuudo t. deesveetúudoo] lain soveltamatta jättäminen siksi, että sitä pidetään vanhentuneena ¶ Sana on sitaattilaina latinasta.

detalji yksityiskohta; pikkuasia

detektori ilmaisin ¶ Etenkin sähkömagneettisen tai ionisoivan säteilyn ilmaisin.

detergentti pintajännitystä alentava (puhdistus)aine

deterioraatio huonontuminen

determinaatio käsitteen alan rajaaminen t. täsmentäminen; eliön osan erilaistumisen määräytyminen yksilönkehityksessä

determinantti matematiikassa: matriisin eräitä ominaisuuksia kuvaava suure taikka kaavio sen laskemiseksi; kielitieteessä: yhdyssanan tai lauseen määriteosa; logogrammin osa, joka määrää sen merkityksen

determinatiivinen rajoittava, (tarkemmin) määräävä

determinismi oppi, jonka mukaan kaikki on "ennalta määrättyä" ¶ Käsitys, jonka mukaan kaikki asiat johtuvat syy-seuraus-suhteiden mukaisesti toisistaan ja kaikki palautuu tässä mielessä aikojen alussa vallinneeseen tilanteeseen ja luonnonlakeihin. Usein käytetään ilmaisua, että kaikki on "ennalta määrättyä", vaikka determinismi käsitteenä ei edellytä persoonallista määrääjää. Ainakin yksinkertaisissa muodoissaan determinismi kiistää tahdonvapauden. Sukulaissanoista ks. ismi.

determinoida määrätä ennalta; rajata, rajoittaa

detritus hajonnut eloperäinen aines esim. järven pohjassa; mekaanisesti hienontunut kiviaines

deus ex machina [deus eks maakinaa] "jumala koneesta", keinotekoinen juonenkäänne, joka ratkaisee jonkin ongelman; odottamaton apu ¶ Ilmaisu on latinankielinen vastine alkujaan muinaisessa Kreikassa käytetylle ilmaisulle, joka tarkoitti näytelmän käännettä, jossa jokin ongelma ratkeaa sillä, että näyttämölle tulee jumala, joka puuttuu tapahtumien kulkuun. Myöhemmin yleisemmin vastaavista keinotekoisista ratkaisuista mutta myös myönteisesti asiasta, joka yllättäen ratkaisee jonkin ongelman.

deuterium raskas vety, vedyn isotooppi, joka on hiukan painavampaa kuin tavallinen vety ja jota käytetään mm. vetypommin valmistamiseen ¶ Kemiallinen merkki D tai H².

deutero- toinen, tois-, kakkos-

devalvaatio rahan arvon alentaminen t. alentuminen suhteessa muihin valuuttoihin ¶ Tavallisesti devalvaatio tarkoittaa valtiovallan nimenomaiseen päätöksen perustuvaa rahan arvon alentamista suhteessa ulkomaiden valuuttoihin. Käytännössä tämä merkitsee valuuttakurssien muuttamista (oloissa, joissa valtiovalta määrää kurssit tai ainakin säätelee niitä). Jos kyse on arvonalenemisesta ns. kelluvan valuutan oloissa, puhutaan yleensä devalvoitumisesta. Vrt. revalvaatio.

devalvoida alentaa rahan ulkomaista arvoa, suorittaa devalvaatio

devari (arkik.) dvd

devoni eräs geologinen kausi, alkoi n. 417 milj. vuotta sitten, päättyi n. 354 milj. vuotta sitten (= devonikausi); eräs pyörivien metalliuistinten tyyppi

devootio omistautuminen, pyhittäytyminen

di- kaksi-, kaksois-

dia esitysgrafiikassa (esim. PowerPoint) kerralla näytettävä, sivua vastaava esityksen osa; läpikuultavassa levyssä tai filmissä oleva, usein kehystetty kuva; yhdyssanojen alkuosana myös: halki-, läpi-, erilleen- ¶ Alun perin dia tarkoitti kuvaa, joka heijastettiin seinälle erityisellä diaprojektorilla. Sille oli ehdotettu suomalaisempi vastine, jota jossain määrin käytettiin: kuultokuva. Alkujaan lyhentymä sanasta "diapositiivi". Myöhemmin sanaa ruvettiin tarkoittamaan vastaavaa esitysgrafiikan käsitettä.

diaari luettelo virastoon tulleista ja sieltä lähteneistä lähetyksistä ¶ Muoto "diaario" on lähempänä alkukielen asua, mutta mitään erityistä syytä säilyttää loppu-o ei ole.

diaario = diaari

diabaasi eräs kivilaji, jota käytetään mm. kiuaskivinä

diabeetikko sokeritautinen, diabetestä sairastava

diabetes [diabeettes t. diabetes] sokeritauti, insuliinin puutteesta tai vähyydestä johtuva sairaus ¶ Normien mukainen kirjoitusasu perustuu lähinnä sanan käsittämiseen sitaattilainaksi. Jossain määrin ääntämys on ruvennut noudattelemaan kirjoitusasua.

diabolinen paholaismainen

diadeemi otsaripa, otsalla oleva koriste tai arvon merkki

diagnoosi taudinmääritys, arvio oireiden syystä; kuvaannollisesti: arvio joidenkin ongelmien tms. syystä

diagnosoida määrittää tauti (t. syy), tehdä diagnoosi

diagnostiikka taudinmääritysoppi, diagnoosien tekemisen menetelmät ja niiden tutkiminen

diagnostinen diagnoosia koskeva t. siihen kuuluva t. perustuva

diagnostisoida (vanh.) = diagnosoida

diagonaali lävistäjä; kangas, jossa on vinokuviointi; (yhdyssanojen alkuosana:) diagonaalinen ¶ Suorakulmion lävistäjä on suora, joka menee sen kulmasta vastakkaiseen kulmaan.

diagonaalinen lävistäjän, diagonaalin tavoin kulkeva

diagrammi graafinen esitys, joka esittää kahden tai useamman suureen välisiä yhteyksiä ¶ Esim. pylväsdiagrammi eli pylväskaavio voi esittää eri alueiden väkilukuja niin, että pylvään korkeus on verrannollinen väkilukuun.

diakoni eräs kirkollinen palvelusvirka diakoniaa varten; ortodoksisessa ja katolisessa kirkossa avustava pappi

diakonia kirkon t. muun uskonnollisen yhteisön sosiaalinen avustustyö

diakonissa eräs naisia varten perustettu kirkollinen virka diakoniaa varten, seurakuntasisar

diakriittinen ääntämystä osoittava tai muuten kirjoitusmerkin merkitystä muuntava (lisämerkki), tarke- ¶ esim. kirjaimen alla tai Taivutus loogisimmin diakriittinen : diakriittista, käytännössä usein diakriittistä. Tavallisia diakriittisia merkkejä eli tarkkeita ovat akuutti (´), gravis (`) sirkumfleksi (^), hattu (̌), tilde (~) ja treema (¨). Niistä varsinkin kolmesta ensiksi mainitusta käytetään myös nimitystä aksentti(merkki). Tarkkeiden vaikutus ääntämykseen riippuu kielestä, ja joissakin tapauksissa niiden tarkoitus on vain erottaa muuten samanlaiset sanat kirjoituksessa toisistaan. Sanan suositeltu taivutus takavokaalinen (diakriittista jne.), mutta etuvokaalinen (diakriittistä) on paljon tavallisempi.

diakroninen historiallinen, ajalliset muutokset huomioon ottava t. niitä tarkasteleva ¶ Vastakohta: synkroninen.

dialekti murre, alueellinen kielimuoto ¶ Tämän sivistyssanan käyttö saattaa joskus olla perusteltua siksi, että sanaan "murre" liittyy (vähätteleviä) arvostuksia.

dialektiikka marxilainen logiikka; väittelytaito ¶ Alkujaan sana tarkoittaa oppia keskustelusta (väittelystä). Hegel antoi sanalle oman merkityksensä ja Marx sitten sen pohjalta omansa.

dialektikko (taitava) väittelijä

dialektinen väittelevä; dialektiikan mukainen; saivarteleva

dialektologia murteiden (dialektien) tutkimus

dialogi keskustelu; vuorovaikutus ¶ Erityisesti: ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus, etenkin sellainen, jossa tietokoneohjelma esittää joukon kysymyksiä ja ihminen vastaa niihin.

dialyysi menetelmä, jossa ns. puoliläpäisevän kalvon avulla erotetaan kolloidiset yhdisteet pienimolekyylisistä liuoksista ¶ Dialyysiä käytetään mm. elimistöön kertyneiden kuona-aineiden poistoon verestä silloin, kun munuaiset eivät toimi riittävästi. Tähän käytettävää dialyysilaitetta sanotaan keinomunuaiseksi tai munuaiskoneeksi.

diapositiivi = dia

diarioida merkitä diaariin

diarrea ripuli

diaspora hajaannus, hajallaan asuminen (etenkin juutalaisten)

diastole sydämen lepo- eli veltostumisvaihe

diastolinen sydämen lepovaiheen aikainen ¶ Etenkin verenpaineesta puhuttaessa, vrt. systolinen. Ilmauksen "diastolinen paine" sijasta käytetään usein nimitystä "alapaine".

diatermia kudosten lämpökäsittely suurtaajuisella vaihtovirralla ¶ Tarkoituksena voi olla mm. liikakudoksen tuhoaminen kuumentamalla sitä.

didaktiikka opetusoppi

didaktikko opetusopin tutkija

didaktinen opetusopillinen; hyvien opetusperiaatteiden mukainen

dieetti ruokavalio; erityisesti: laihduttava ruokavalio t. muu erikoisruokavalio

diegeesi kerronta

diegeettinen kerronnallinen, kerrontaan kuuluva ¶ Erityisesti: diegeettinen ääni 'elokuvan esittämään maailmaan kuuluva ääni (jonka lähde näkyy kuvassa)', vastakohtana taustamusiikille yms.

diereesi = treema

diesel [diisel] eräiden polttomoottorityyppien, niitä käyttävien kulkuneuvojen ja niiden polttoaineen nimitys ¶ Itsenäisenä sanana vain arkikielessä; muutoin yhdyssanojen määriteosana: dieselmoottori, -auto, -öljy ym. Joskus myös muodossa "diisel".

differenssi ero, erotus

differentiaali eräs derivaattaan liittyvä käsite matematiikassa; yhdyssanoissa myös: eroja koskeva t. tutkiva ¶ Matematiikassa "differentiaali- ja integraalilaskenta" tarkoittaa laajaa matematiikan alaa, jonka peruskäsitteitä ovat derivaatta ja integraali ja josta käytetään myös nimitystä "analyysi" ja englannissa nimitystä "calculus".

differentioida erilaistaa, eriyttää; derivoida

differentti erilainen, eriävä

diffraktio aaltoliikkeen (etenkin valon) taipuminen, leviäminen sen tiellä olevan esteen taakse

diffusoida aiheuttaa diffuusio ¶ Nykyisin yleisempi kuin alkuperäisempi verbi "diffundoida".

diffuusi jäsentymätön, hajanainen, epäselvä, epätarkka

diffuusio sekoittuminen ¶ Luonnontieteissä diffuusio tarkoittaa eri aineiden sekoittumista toisiinsa nesteessä tai kaasussa molekyylien satunnaisen liikkeen takia. Diffuusioksi sanotaan myös mm. kulttuuri-ilmiöiden siirtymistä ryhmästä toiseen (kulttuurien "sekoittumista"). Liiketaloudessa diffuusioksi kutsutaan yrityksen jakamista pienempiin, itsenäisinä yksiköinä verotettaviin osiin.

diftongi [diftoŋŋi] kahden samaan tavuun kuuluvan vokaalin yhtymä, esim. "ei" ¶ Vanhoissa kieliopissa käytetty nimitys: pariääntiö. Vrt. hiatus.

diftongiutua [diftoŋŋiutua] muuttua diftongiksi

digi- = digitaalinen

digiboksi digisovitin, digitaalinen lisälaite, joka kytketään televisioon, jotta sillä voi seurata digitaalisia lähetyksiä ¶ Myös kirjoitusasussa digiboxi, mutta ks:llinen asu on suositeltavampi.

digiscoping [digi-skoupinŋ] valokuvaaminen digikameralla kaukoputken läpi okulaarisuurennusta käyttäen

digitaalinen bittiesitykseen perustuva ¶ "Digitaalinen" on nykyaikaisen datatekniikan datatekniikan peruskäsitteitä ja hankalasti määriteltävissä. Joskus sen sanotaan tarkoittavan samaa kuin numeerinen, mutta olennaista on, että digitaalinen aineisto on teknisellä tasolla pohjimmiltaan kokonaislukuina. Useimmiten "alimman" tason esitysmuoto on binaarinen, joskin periaatteessa se on vain yksi mahdollinen digitaalisuuden muoto. Olennaista digitaalisuudessa on muun muan muassa se, että teknisen esitysmuodon "alimmalla" tasolla on vain äärellinen määrä vaihtoehtoja (yleensä vain kaksi, "0" ja "1"), ei liukuvaa asteikkoa. Tämän ansiosta aineiston voi kopioida ehdottoman tarkasti rajattoman määrän kertoja, kunhan kopiointimenetelmä pitää vaihtoehdot erillään. Sanan yhdyssanamuodoksi on 2000-luvulla alkanut yleistyä "digi-", mutta virallisempi yhdyssanamuoto on "digitaali-". Vastakohta: analoginen.

digitalisoida muuttaa (järjestelmä tms.) digitaaliseksi, digitaalisesti toimivaksi, digitaalitekniikkaan perustuvaksi ¶ Vrt. digitoida.

digitelevisio digitaalinen televisio ¶ Etenkin vastaanottimesta puhuttaessa: televisio, joka voi suoraan ottaa vastaan digitaalisia televisiolähetyksiä. Vrt. digi-TV.

digitoida muuntaa (aineisto) digitaaliseen muotoon ¶ Suomen kielen perussanakirja suositti tilalle sanaa "numeeristaa" (johdos sanasta "numeerinen"), mutta se ei juurikaan tullut käyttöön. Merkityksen osalta vrt. digitalisoida.

digi-TV digitaalinen televisio ¶ Etenkin ohjelmien tuottamisesta ja lähettämisestä puhuttaessa. Myös kirjoitusasussa digi-tv. Vrt. digitelevisio.

diglossia [di-glossia] yhteisön kaksikielisyyden muoto, jossa saman kielen eri muotoja käytetään eri tehtävissä; kaksikielisyys ¶ Tavallisimpia esimerkkejä diglossiasta on, että arabian kirjakielellä on oma käyttöalansa, kun taas arkisena käyttökielenä on kunkin alueen arabian puhuttu muoto, joka voi poiketa arabian kirjakielestä paljonkin. Sanaa "diglossia" käytetään myös kaksikielisyydestä yleisesti, mutta se aiheuttaa sekaannuksia.

digrafi [di-grafi] kahden merkin yhdistelmä, joka tarkoittaa yhtä äännettä ¶ Esimerkiksi "sh" suhuäänteen merkkinä. Vastineena on käytetty sanaa "kaksoiskirjain". Sopivampi olisi "kirjainpari", mutta se voi tarkoittaa myös mitä tahansa kahta peräkkäistä kirjainta.

diileri valuuttakauppojen välittäjä; jakaja, vähittäismyyjä, esim. huoltoaseman pitäjä ¶ Pankin diileri hoitaa päivittäisiä yhteyksiä ulkomaisiin pankkeihin valuutan myynnissä ja ostamisessa. Alkujaan sitaattilaina englannista: dealer.

diiva vaativainen tai hienosteleva ja oikutteleva ihminen; kuuluisa näyttelijätär

dikotomia (jyrkkä) kahtiajako t. kahtiajakautuneisuus; (sellaisen mukainen) vastakohtaisuus ¶ Yksinkertaisimmillaan dikotomia merkitsee kohteiden jakamista kahteen ryhmään sen mukaan, onko niillä jokin ominaisuus vai ei. Erityisesti filosofiassa dikotomia tarkoittaa usein todellisuuden, käsitteiden tms. ehdotonta jakamista kahteen ryhmään, esimerkiksi "aine" ja "henki", tai sellaisen jaon mukaista vastakohtaisuutta.

dikotominen (jyrkän) kahtiajaon, dikotomian mukainen

diktaattori yksinvaltias ¶ Diktaattoriksi kutsutaan yleensä rajattoman vallan kaapannutta henkilöä valtiossa, joka on muodollisesti tasavalta. Jos valtio on muodollisesti monarkia, käytetään muita nimityksiä. Diktaattori yleensä asettuu ainakin käytännössä lakien yläpuolelle. Alkujaan diktaattori (dictator) oli antiikin Roomassa virkamies, jollaisen senaatti ja kansa nimittivät määräajaksi, kun valtio oli suuressa vaarassa. Myöhemmin vallananastajat rupesivat nimityttämään itsensä diktaattoreiksi.

diktatorinen yksinvaltainen; yksinvaltiaan (diktaattorin) tavoin esiintyvä

diktatuuri yksinvaltius, diktaattorin valta; jonkin ryhmän ehdoton määräämisvalta

dilataatio laajeneminen; laajentaminen; laajentuma ¶ Joskus myös muodossa "dilaatio".

dildo tekopenis

dilemma pulma, ongelma, (ratkaisemisen) vaikeus; valinta kahden pahan välillä;(logiikassa) eräs määrämuotoinen päätelmä ¶ Alkujaan dilemma tarkoittaa valinnan vaikeutta tilanteessa, jossa on kaksi yhtä huonoa vaihtoehtoa. Myöhemmin merkitys on väljentynyt tarkoittamaan yleensä vaikeaa pulmaa tai vain ongelmaa.

diletantti harrastelija, varsinkin tieteen tai taiteen alalla

dilutoida miedontaa, laimentaa (etenkin lääkettä) ¶ Myös: diluoida.

diluutio laimennus

dimensio ulottuvuus; mitta, koko, suuruus

diminutiivi = deminutiivi

din eräs filmin herkkyyden yksikkö ¶ Myös isokirjaimisena (lyhennealkuperänsä takia): DIN.

dinaari useiden maiden rahayksikkö

dini = din

dinkki (ark.) avioitunut mutta lapseton "elintasoihminen" ¶ Johtuu sanoista "double income, no kids".

dinosaurus erääseen laajaan selkärankaisryhmään kuuluva eläin, "hirmulisko"; kuvaannollisesti: valtavan suuri, vanhentuneena pidetty organisaatio ¶ Dinosaurukset ("dinot") kuuluvat ryhmään Dinosauria, johon nykyisissä luokituksissa kuuluvat myös linnut. Nykyisin usein pidetäänkin lintuja dinosauruksina, mutta vanhemman ja tavallisimman kielenkäytön mukaan näin ei tehdä, jolloin voidaan sanoa, että dinosaurukset ovat sukupuuttoon kuolleita. Dinosaurusten joukossa oli erittäin isoja lajeja, ja yleisissä mielikuvissa "dinosaurus" tarkoittaakin usein vain suuria kasvinsyöjädinosauruksia. Sanaa "dinosaurus" käytetään usein kuvaannollisessa merkityksessä, etenkin tarkoittamaan jättimäistä organisaatiota, jota pidetään vanhentuneena, nykyaikaan sopeutumattomana jne. Sanan -us-loppu johtuu latinasta. Nykyisin käytetään joskus myös muotoa "dinosauri", joka perustuu englannin sanaan "dinosaur". Sana "dinosaurus" on muodostettu kreikan sanoista, jotka tarkoittavat hirmuista ja liskoa, ja tätä matkien on muodostettu suomeen sana "hirmulisko", mutta se ei ole kovin yleinen. Dinosaurukset eivät olleet liskoja, eikä niitä ole kovin perusteltua kutsua matelijoiksi lainkaan. Tietoja dinosauruksista: Tree of Life, haara Dinosauria.

diodi vain yhteen suuntaan sähköä johtava elektroninen komponentti ¶ Valmistetaan nykyisin puolijohteesta.

dioksiini eräs vaarallinen ympäristömyrkky

dionyysinen hurmioitunut, hillitön ¶ Nimen taustalla on muinaisten kreikkalaisten viininjumala Dionysos, jonka kunniaksi järjestettiin riehakkaita juhlia.

diopteri tähtäin; (arkikielessä:) dioptria ¶ Tähtäyslaite esim. aseessa, kompassissa tai maanmittauslaitteessa. Aiemmin myös asussa "dioptri".

dioptria linssin taittokyvyn mittayksikkö ¶ Taittokyky on polttovälin käänteissuure ja sen perusyksikkö on siten metrin käänteisarvo, 1/m, mutta sille on annettu oma nimi. Joskus myös asussa "diopteri" tai "dioptri", mutta "dioptria" on mittayksikköasetuksessa käytetty termi.

dioraama ainakin osittain kolmiulotteinen maisemamalli tai asetelma; läpikuultava panoraamamaalaus, joka tuottaa erilaisia vaikutelmia valaistuksen mukaan

dipata kastaa haarukkapaloja kastikkeeseen

diploidi kromosomistoltaan kaksinkertainen ¶ Sellainen (eliö tai solu), jonka kromosomisto on kaksinkertainen, kuten eliön tavallisissa soluissa yleensä on. Vrt. haploidi. Adjektiivina myös: diploidinen.

diplomaatti diplomatian alalla toimiva henkilö

diplomaattinen diplomatiaa koskeva t. sen mukainen; kohtelias; hyvää neuvottelu- tai suostuttelutaitoa osoittava

diplomatia valtioiden välisten virallisten suhteiden hoito; kohteliaisuus; neuvottelu- tai suostuttelutaito ¶ Koska valtioiden välinen yhteydenpito on suuressa määrin (pitkällisiäkin) neuvotteluja ja koska siihen on vakiintunut suuri joukko ulkonaisia käytössääntöjä, jotka ilmentävät ainakin muodollista kohteliaisuutta ja toisen osapuolen kunnioittamista, sana "diplomatia" on saanut kuvaannollista merkitystä.

diplomi todistus jonkin arvon, palkinnon tms. saamisesta ¶ Tutkintojen nimikkeissä alkuosa "diplomi-" saattaa osoittaa, että kyseessä on korkeakoulutason tutkinto, mutta tämän etuliitteen käyttö on levinnyt muihinkin tarkoituksiin.

dipoli (fysiikassa) kaksinapainen, kahden vastakkaismerkkisen magneettinavan t. sähkövarauksen yhdistelmä

dipsomaani kausijuoppo

dipsomania kausijuoppous

director cantus [direktor kantus t. diiréektor kantuus] eräs arvonimi, myönnetään ansioituneille kanttoreille ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta; sananmukaisesti "laulunjohtaja".

director musices [direktor muusikes t. diiréektor muusikees] eräs arvonimi, myönnetään ansioituneille muusikoille ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta; sananmukaisesti "musiikinjohtaja".

direktiivi toimintaohje; erityisesti: Euroopan unionissa jäsenvaltioita velvoittava lainsäädäntöohje ¶ Direktiivien asemasta EU:ssa ks. dokumenttia Yhteisön oikeuden perusteet, kohtaa Lainsäädäntövälineet. Datatekniikassa direktiivi tarkoittaa mm. ohjelmointikielen käännösohjelmalle ("kääntäjälle") tai web-palvelimelle jossakin tiedostossa annettua ohjetta esimerkiksi siitä, miten kääntäminen tulee suorittaa tai miten palvelimen tulee käsitellä tiedosto.

direktio-oikeus työnjohto-oikeus, työnantajan oikeus johtaa ja valvoa työtä

direktoraatti johtajisto; tuomaristo; (EU:n komission) pääosasto, hallinnonhaara

direktori direktorion jäsen

direktorio eräistä hallintoelimistä käytetty nimitys ¶ Etenkin Ranskan hallitus v. 1975–1799,

dis- haja-, eri-, erilleen, epä-

disain = design

disc jockey [disk džoki] diskon työntekijä, joka huolehtii musiikin soittamisesta ja juontamisesta ¶ Myös: disk jockey. Sana on paljolti väistynyt suomalaistetumman väännelmänsä "tiskijukka" tieltä.

disharmonia [dis-harmonia] epäsointu, harmonian puute; epäsopu

disinformaatikko [dis-informaatikko] disinformaation levittäjä

disinformaatio [dis-informaatio] tahallinen väärän tai harhaanjohtavan informaation levittäminen tarkoituksena asenteisiin ym. vaikuttaminen; sellainen informaatio ¶ Käytännössä sanalla tarkoitetaan usein myös tavallista valehtelua, mutta periaatteessa "disinformaatio" tarkoittaa virheellisen tai vääristellyn tiedon jakamista harhaanjohtamisen tarkoituksessa yhtenä propagandan muotona. Disinformaatioksi voidaan käsittää myös sinänsä oikean tiedon esittäminen harhaanjohtavalla tavalla. Jonkin verran käytetään myös verbiä "disinformoida". Vrt. misinformaatio

disinvestoida [dis-investoida] = divestoida

disipliini tieteenala; kuri, järjestys

disjunktiivinen erottava; vaihtoehtoa ilmaiseva ¶ Esimerkiksi "tai" on disjunktiivinen konjunktio.

disjunktio sanaa "tai" vastaava looginen operaattori t. sillä muodostettu lauseke; erottaminen

diskantti moniäänisen musiikin ylin ääni, sopraano; kosketinsoitinten oikea puoli; ylempi sävelalue basson vastakohtana

diskata = diskvalifioida

disketti (tietokoneen) levyke

diskiitti välilevyn tulehdus

disko ajanvietepaikka, jossa soitetaan musiikkia levyiltä, nauhoilta tms.; jalallinen ehtoollislautanen ortodoksisessa kirkossa ¶ Ensin mainitussa merkityksessä lyhentymä sanasta "diskoteekki", jota ei enää juuri käytetä (tässä tai alkuperäisessä merkityksessä 'levyvarasto').

diskonfirmaatio [dis-konfirmaatio] (väitteen tms.) kumoaminen t. heikentäminen ¶ Vastakohta: konfirmaatio.

diskontata laskea diskontto jollekin summalle; ostaa t. myydä jotain niin, että hinnasta vähennetään diskontto

diskontto ennakkokorko, korkoa vastaava vähennys ¶ Voidaan esimerkiksi sopia, että jos saatava maksetaan ennen erääntymispäivää, saa maksaja vähentää summasta diskonttona määrän, joka vastaa laskennallista korkoa maksupäivän ja eräpäivän väliseltä ajalta.

diskoteekki = disko

diskreditoida saattaa huonoon maineeseen; poistaa luottokelpoisuus, riistää luotto

diskreetti tahdikas, hienovarainen; matematiikassa: erillinen piste t. arvo taikka sellaisista koostuva; rakenteellisesti eriytynyt ¶ Matematiikassa diskreetti on jatkuvan vastakohta, ja diskreetti matematiikka tutkii rakenteita, joissa on vain äärellinen määrä alkioita.

diskretisoida muuntaa diskreetiksi (matematiikassa yms.)

diskriminaatio syrjintä, diskriminointi

diskriminantti erottava, tunnusomainen seikka; (matematiikassa:) eräs matriisin alkioista tai yhtälöryhmän kertoimista muodostettu lauseke t. sen arvo

diskriminoida syrjiä

diskursiivinen erittelevä, johdonmukaisesti etenevä

diskurssi jostakin käytävän keskustelun kokonaisuus sääntöineen; keskustelu, puhe ¶ Yksinkertainen merkitys 'keskustelu' on jäänyt syrjään, kun kulttuuria koskevissa tarkasteluissa on ruvettu kutsumaan diskurssiksi jostakin aiheesta tai aihepiiristä käytävän keskustelun kokonaisuutta, sen tarkastelutapoja ja sääntöjä. Tällöin "keskustelu" tarkoittaa myös (ja tyypillisesti) kirjallista, varsinkin painetussa sanassa esitettyä asiaa.

diskussio keskustelu; väittely

diskuteerata keskustella ¶ Sana on arkityylinen, ja se saattaa olla väheksyvä tai toisaalta viitata kiistelyyn tms.

diskvalifioida hylätä, julistaa kelpaamattomaksi, et. urheilussa kilpailukelvottomaksi ¶ Puhekielinen muoto "diskata" on jo melko yleinen kirjoitetussakin kielessä mutta saatetaan vielä diskata kielentarkistuksessa.

dismeriitti [dis-meriitti] ansioiden arvioinnissa kielteisenä pidettävä seikka, "epämeriitti"

disorganisaatio organisaation häiriintyminen; (psykologiassa:) yhteyksien särkyminen

dispergoitua hajota, hajaantua

dispersio hajaantuminen, levittyminen; (kemiassa:) seos, josss hienojakoinen aine on sekoittuneena toiseen aineeseen. ¶ Kemiassa dispersio voi olla mm. suspensio, emulsio, aerosoli tai vaahto (kaasukuplia nesteessä).

disperssi dispersion sisältävä

disponibiliteetti ulkoasiainhallinnon virkamiehen vapauttaminen virkatehtävistä siten, että hän säilyttää palkkaetunsa ja on velvollinen olemaan käytettävissä ¶ Käytännössä usein diplomaatin "hyllyttäminen", kun hän ei enää ole sopiva hoitamaan tehtäväänsä ulkomailla, mutta hänelle ei ole heti löydettävissä muuta tehtävää. Arkikielessä "dispo".

disponoida määrätä (oikeudellisesti); jäsentää, tehdä dispositio

dispositiivinen tahdonvaltainen, sovittavissa oleva, väistyvä ¶ Lakitieteessä säädöstä kutsutaan dispositiiviseksi, jos oikeussuhteen osapuolet voivat sen estämättä sopia toisin. Tämä voidaan ilmaista myös sanomalla, että dispositiivista säädöstä sovelletaan vain niihin asioihin, joita ei ole hoidettu sopimuksilla.

dispositio (esitelmän, kirjoitelman tms.) jäsennys; alttius, taipumus (esim. tautiin); määräys; urkujen äänikertojen jako koskettimistoille

disputaatio tieteellinen väittely; väitöstilaisuus; (aiemmin myös:) väitöskirja

dissektio leikkely, paloittelu, etenkin ruumiin leikkely anatomian opiskelussa

dissidentti vallitsevan (poliittisen) järjestelmän vastustaja ¶ Sanaa on käytetty alkujaan uskonnollisesta "toisinajattelemisesta", eriuskoisuudesta, myöhemmin yleensä poliittisesta asenteesta ja toiminnasta etenkin ent. Neuvostoliitossa. Vastineena on käytetty sanaa "toisinajattelija".

dissimilaatio erilaistuminen, dissimiloituminen

dissimiloitua muuttua erilaiseksi, erilaistua ¶ Vrt. assimiloitua.

dissipatiivinen hajautuva, hajottava; vaimentava, energiaa sitova

dissosiaatio dissosiointi, erottaminen, hajottaminen; dissosioituminen, eroaminen, hajoaminen

dissosioida hajottaa, erottaa

dissosioitua hajaantua, hajota ¶ Varsinkin molekyylien hajoamisesta atomeiksi tai ioneiksi.

dissonanssi riitasointu

distaalinen ulompi, etäisempi; ylipurentainen

distanssi etäisyys, välimatka

distikon heksametrin ja pentametrin muodostama säepari

distinktiivinen erottava, erotteleva, (merkitys)eron tekevä

distinktio erottaminen, eronteko; ero (asioiden välillä)

distributiivinen jakeleva, jaotteleva

distribuutio jakauma, jako ¶ Kielitieteessä: ne ympäristöt, joissa jokin kielenaines voi esiintyä. Tilastomatematiikassa: suureen mahdollisten arvojen todennäköisyyksien joukko.

disyaani [di-syaani] eräs kaasumainen, myrkyllinen hiilen ja typen yhdiste ¶ Kaava (CN)2. Rinnakkaisnimi: syanogeeni.

dityrambi (mahtipontinen) ylistyslaulu tai -runo

diureetti virtsan eritystä lisäävien lääkeaineiden yleisnimitys

diureettinen virtsaneritystä lisäävä

diureesi virtsaneritys

divaani leposohva, erityisesti itämaistyyppinen; arabialainen tai persialainen runokokoelma

divari (arkikielessä:) osto- ja myyntiliike, varsinkin antikvariaatti; arkikielinen muunnelma sanasta "divisioona" merkityksessä 'palloilusarja' ¶ Ensimmäisessä merkityksessä sana on alkujaan väännös ruotsin sanasta "diversehandel".

divergenssi hajaantuminen, divergoituminen

divergentti hajaantuva, divergoiva

divergoida hajaantua, erkaantua, erota ¶ Mm. mielipiteiden eroamisesta ja matematiikassa siitä, että päättymätön lukujono tai sarja ei suppene (konvergoi) kohti äärellistä raja-arvoa.

diversifikaatio hajaannuttaminen, diversifiointi

diversifioida hajaannuttaa, hajottaa, jakaa; erilaistaa, tehdä erilaiseksi

diversiteetti monimuotoisuus, moninaisuus, vaihtelevuus ¶ Ks. biodiversiteetti, kulttuuridiversiteetti.

divestoida myydä (yrityksen) kiinteää omaisuutta ¶ Usein yrityksen kannattamattoman osan myymisestä tai siitä luopumisesta. Myös: desinvestoida, disinvestoida.

divinaatio ennustajanlahja, ennustamisen taito

divinatorinen ennustava, aavistuksellinen

divisioona eräs sotatoimiyksikkö (varsinkin maavoimissa); palloilusarja; osasto ¶ Divisioonan vahvuus vaihtelee mutta on tyypillisesti 10 000 - 20 000 miestä. Merkityksessä 'osasto' (esim. yrityksessä) sana on englannin kielen vaikutusta eikä sellaisena kuulu yleiskieleen. Sitä kuitenkin nykyisin käytetään mm. yrityksen osastojen nimissä.

DNA [dee-en(n)-aa t. dee-än(n)-aa] iso kaksoiskierteinen molekyyli, joka sisältää eliön perimän valtaosan ¶ Varsinaisesti deoksiribonukleiinihappo-nimen englanninkielisen vastineen lyhenne mutta muodostunut käytännössä yhdisteen nimeksi. Ks. Kemia 2: DNA.

dodekaedri (säännöllinen) kaksitoistatahokas

dodo eräs sukupuuttoon kuollut lintu

doggi eräs koiratyyppi ¶ Isoja, lyhytkarvaisia seurakoiria. Sanassa voi olla astevaihtelu: doggi : dogin tai doggi : doggin. Sana esiintyy myös muodossa "dogi".

dogma elokuvan laji (tyylisuunta), jossa pyritään mahdollisimman luonnolliseen dokumentaariseen kuvaamiseen; dogmi

dogmaatikko dogmatiikan tutkija; dogmaattinen ihminen

dogmaattinen dogmeihin perustuva; ahdasmielinen

dogmatiikka oppi dogmeista, etenkin teologian alana ("uskonoppi")

dogmatismi ahdasmielisyys, dogmeihin kiinnittyminen ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

dogmi opinkohta (etenkin uskonnon alalla); arvovaltaisen tahon esittämä sääntö; ajatus, josta ihminen pitää kiinni ¶ Kristillisessä teologiassa on esitetty, että uskon ydinsisällön kiteyttäminen dogmeiksi selventää asioita ja auttaa taistelemaan harhaoppeja vastaan. Yleiskielessä sanasta "dogmi" on tullut lähes yksinomaan kielteinen sana, jolla moititaan toisten sellaisia käsityksiä, jotka koetaan ahdasmielisyydeksi, päähänpinttymiksi tms.

dogsitter [dog-sitter] (koulutettu) koiranhoitaja

doktriini oppijärjestelmä tai -lauselma esim. politiikan alalla ¶ Sanalla tarkoitetaan yleensä ainakin jossain määrin virallista ja täsmällisesti muotoiltua kantaa johonkin asiaan.

dokumentaarinen tapahtumia kuvaava, dokumentin luonteinen

dokumentoida laatia asiasta kirjallinen seloste tai muu dokumentti; asiakirjoilla t. muilla todisteilla todistaa oikeaksi

dokumentti asiakirja, (kirjallinen) todistuskappale; jotakin asiaa selostava TV- tms. ohjelma

dolce vita [doltše viita] Sitaattilaina italiasta; siksi ¶ usein artikkelin kera käytettynä (la dolce vita). Joskus myös yhteen kirjoitettuna: dolcevita.

dollari Yhdysvaltain ja usean muun maan rahayksikkö ¶ Dollarin tunnus on merkki $, joka toisaalta tarkoittaa muitakin rahayksiköitä.

domain [domain t. domein] alue, etenkin netissä tietokoneiden ns. nimiavaruuden osa ¶ Aiemmin joskus merkityksessä 'maa-alue'. Nyk. yl. datatekniikassa 'tietokoneiden tms. joukko, joka on joissakin suhteissa yhteisen hallinnan tai ohjauksen alainen'. Erityisesti internet-domain on hierarkkisesti järjestetyn nimijärjestelmän osa; ylimmän tason domain vastaa tavallisimmin jotakin valtiota tai laajaa toiminnan alaa (esim. com 'kaupalliset yritykset'). Sana on periaatteessa sitaattilaina englannista. Sille on yritetty kehittää suomalaisempia vastineita, mutta "alue" on epämääräinen ja jopa harhaanjohtava, ja sama ongelma on erilaisissa täsmennysyrityksissä ("verkkoalue", "toimialue").

domeeni alue; valtion metsä t. tila; valtion kiinteä omaisuus

domestikaatio eläinlajin kesyttäminen (t. kesyyntyminen) kotieläimeksi; kasvilajin kehittäminen viljelykasviksi

domestikoida suorittaa domestikaatio, kesyttää t. kehittää viljelykseen

domina seksipalveluja myyvä nainen, joka esiintyy hallitsevana, miestä alistavana; seksuaalisen roolileikin alistava naisosapuoli; emäntä, valtiatar; nunnaluostarin johtaja, abbedissa

dominaatio hallinta, ylivalta, dominointi

dominaatti muinaisen Rooman keisariajan viimeinen vaihe, v:sta 284 alkaen

dominaattori silmän verkkokalvon sellainen solu, joka aistii valon kaikkia kirkkausasteita

dominanssi hallitsevuus, dominanttisuus

dominantti hallitseva (etenkin geeni); huippusävel, sävelasteikon 5. sävel ¶ Geeni on dominantti, jos sen vaikuttaa yksilössä vaikka geeni olisi siinä vain yksinkertaisena; vastakohta: resessiivinen. Dominanttisuus on aivan eri asia kuin se, miten yleinen geeni on populaatiossa; hyvin harvinainenkin geeni voi olla dominantti.

dominio Ison-Britannian kruunun alaisten itsehallinnollisten alueiden aiempi nimitys

dominikaani Munkki Dominicuksen perustaman kerjäläiskerjäläisveljestön jäsen, "musta veli"; eräs linnun, Vidua macroura, aiempi nimi, nyk. dominikaanileski.

dominikaanilainen Dominikaanisen tasavallan asukas t. kansalainen

domino eräs laatoilla pelattava seurapeli; hupulliseen naamiaiskaapuun pukeutunut henkilö; sellainen kaapu ¶ Dominoteoria viittaa jonkin järjestelmän "kaatumiseen" kuin rivi pystyssä olevia dominonappuloita, kun yhtä niistä tönäistään.

dominoida vallita, hallita, olla määräävässä asemassa, dominanttina

donaatio lahjoitus; lahjoitusrahasto; lahjoitusmaa

donaattori lahjoittaja; luovuttaja, donori

dongle [donŋle] tietokoneen porttiin liitettävä moduli, jolta suoritettavana oleva ohjelma tarkistaa ohjelman käyttöoikeuden ¶ Ehdotettu suomalaistettu asu "tonkeli" ei ole levinnyt käyttöön.

donitsi hiivattomasta taikinasta tehty, pientä munkkirinkilää muistuttava leivonnainen; kankaasta tms. tehty pehmeä rengas, jolla poninhäntä kiinnitetään, hiusdonitsi ¶ Donitsi on muodoltaan torus.

donjuan [donhuan] mies, joka valloittaa naisia (ja jättää heidät) ¶ Alkujaan espanjankielinen nimi; myös kirjoitettuna alkuperäisessä asussa Don Juan.

donna rouva, ylhäisönainen, vallasnainen (Italiassa)

donori antaja, luovuttaja; atomi t. molekyyli, joka jossakin reaktiossa luovuttaa elektronin tai atomiryhmän ¶ Lääketieteessä sana tarkoittaa ihmistä tai eläintä, jonka verta tai muita kudoksia käytetään verensiirrossa tai kudoksensiirrossa.

doorilainen erääseen muinaiskreikkalaiseen kansanheimoon kuuluva t. liittyvä ¶ Doorilainen pylväs tarkoittaa ylöspäin kapenevaa, varreltaan uurrettua pylvästä, jossa on pylväänpäänä pyöreä laatta mutta ei koristeita.

dopamiini eräs kemiallinen aine, joka vaikuttaa mm. mielihyvän tuntemuksiin ¶ Käytetään lääkkeenä mm. masennuksen ja alkoholismin hoidossa.

doping [douppiŋ t. doupiŋ] (urheilussa) suorituskyvyn keinotekoinen parantaminen esim. kemiallisilla aineilla ¶ Dopingin tarkka määritelmä on kiistanalainen. Ks. huomautusta -ng-loppuisten sanojen taivutuksesta.

dormitorio makuusali (esim. luostarissa, sisäoppilaitoksessa tai majoitusliikkeessä)

dosentti tutkija, jolle on annettu erityinen oikeus opettaa yliopistossa tai korkeakoulussa ¶ Dosentin tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut, minkä lisäksi dosentin pätevyyteen tarvitaan tieteellisiä ansioita. Dosentilla on vapaus valita, mitä alansa asioita hän opettaa, ja hän saa opetuksestaan palkkion.

dosentuuri dosentintoimi

douglaskuusi [douglaskuusi t. daglaskuusi] pohjoisamerikkalainen havupuusuku ja -laji

draama näytelmä, etenkin vakavamielinen ¶ Arkikielessä draamaksi kutsutaan usein myös tapahtumia "elämän näyttämöllä", etenkin surullisia tai järkyttäviä.

draamallinen näytelmällinen, draamaan kuuluva

drag queen [dräg kwiin] naiseksi pukeutuva mies ¶ Ilmauksella viitataan usein näyttäviin, meluisiin, jopa tarkoituksellisen mauttomiin esiintymisiin.

drag show [dräg šou] näytös, jossa miehet esittävät naisia

drakma Kreikassa aiemmin käytetty rahayksikkö; apteekkimitta, n. 3,7 g ¶ Aiemmin käytettiin myös kirjoitusasua drakhma.

drakoninen hyvin ankara, epäinhimillisen kova (laki tms.)

dramaatikko draamakirjailija, näytelmäkirjailija

dramaattinen vakava, järkyttävä; jännittävä; näytelmällinen, draamalle ominainen

dramatiikka vakavuus, dramaattisuus; näytelmäkirjallisuus ¶ Alkuperäinen merkitys kirjallisuudenlajin nimityksenä esiintyy yleensä vain taiteenteoriassa yms.

dramatisoida esittää vaikutusta tavoittelevaan, dramaattiseen tyyliin; saattaa näytelmän muotoon ¶ Arkikielessä tavallisempi merkitys viittaa usein nimenomaan liioitteluun, (vähäisten) asioiden kuvailuun "draamoina".

dramatisti = dramaatikko

dramaturgi teatterin työntekijä, joka on draamakirjallisuuden asiantuntija ¶ Dramaturgi avustaa kirjallisten teosten saattamisessa näytelmän muotoon, teatteriohjelmiston suunnittelussa yms.

dramaturgia näytelmien teoria, draaman estetiikka; niiden ilmeneminen jossakin näytelmässä

drastinen voimakkaasti vaikuttava, tehokas, iskevä

dreija valupyörä, pyörivä laatta savemnuovausta varten

dreijata muovata dreijassa

drinkki juoma-annos, etenkin alkoholipitoinen ¶ Arkikielessä myös "drinksu". Vrt. long drink, cocktail.

drive-in [draiv in] sellainen, johon voi ajaa autolla sisään, auto- ¶ Esim. drive-in-elokuvateatteri.

dromedaari yksikyttyräinen kameli

drone [drone t. droun] = drooni

drooni miehittämätön ilma-alus ¶ Drooni voi olla etäältä ohjattava tai itsenäisesti toimiva (lentävä robotti).

dryadi puunhengetär (antiikin Kreikan mytologiassa)

duaali (kieliopissa) kaksiluku, kaksikko ¶ Muoto, joka ilmaisee, että esineitä, asioita, tekijöitä tms. on tasan kaksi. Ei suomessa. Tosin eräät pronominit kuten "kumpi" voisi tulkita duaalimuodoiksi. Vrt. duaalinen.

duaalinen (kieliopissa) duaalimuotoinen; (matematiikassa) dualiteettia koskeva ¶ Yhdyssanamuoto: duaali-. Ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?

dualismi kaksinaisuus(oppi), etenkin oppi kahdesta alkuperusteesta ¶ Filosofiassa dualismi tarkoittaa usein oppia siitä, että "aine" ja "henki" ovat yhtä alkuperäisiä, uskontotieteessä taas ajatusta siitä, että hyvä ja paha (jumaluus) ovat molemmat alkuperäisiä ja taistelevat keskenään. Yleisesti dualismi tarkoittaa kahden yhtä alkuperäisen tai olennaisen perusteen tai ilmiön olemassaoloa tai oppia sellaisesta. Esimerkiksi fysiikassa aalto-hiukkasdualismi tarkoittaa, että valolla on sekä aalto- että hiukkasluonne. Sukulaissanoista ks. ismi.

dualiteetti kaksinaisuus, kahtalaisuus; (matematiikassa) eräänlainen vastaavuus

duathlon [duatlon] urheilulaji, joka koostuu juoksusta (kahdessa erässä) ja pyöräilystä

dubata jälkiäänittää, äänittää päälle ¶ Tehdä elokuvalle, videolle yms. uusi äänitys, yleensä siksi, että henkilöt saadaan puhumaan yleisölle tuttua kieltä. Suomessa dubataan yleensä vain lastenelokuvia, muut tekstitetään; muualla maailmassa dubbaus on tavallisempaa. Sana taipuu dubata:dubbaan jne. Sana on slangimainen; kirjakieleen sopii paremmin "jälkiäänittää".

dubbaus ks. dubata

dublee kultapäällyste; kullalla päällystetty metalli(esine); joskus vastaavasti hopeapäällysteestä

dubletti = dupletti

duchesse [dyšés] eräs kiiltävä silkkikangaslaji, jota käytetään naisten juhlapukuihin

duetto kaksinlaulu

dukaatti = tukaatti

dumpata myydä polkumyynnillä; datatekniikassa: tulostaa dumppi ¶ Etenkin: myydä alle omakustannushinnan, tarkoituksena valloittaa markkinat (ja sitten nostaa hintoja). Myös: myydä huonosti kaupaksi käyvä tavara hyvin halvalla.

dumping [damp(p)iŋ] polkumyynti, dumppaus; (lääketieteessä:) äkillinen tyhjeneminen

dumppi vedos (tietokoneen muistista tms.)

duo [duuo] kaksikko, etenkin kahden solistin yhtye; sellaiselle kirjoitettu sävellys

duodenaalinen pohjukaissuoli-

duopoli kahden myyjän markkinat

dupletti kaksoiskappale, duplikaatti

duplikaatti kaksoiskappale, dupletti

duplikoida kahdentaa, valmistaa kaksoiskappale(ita)

durra eräs lämpimissä maissa tärkeä viljakasvi, Sorghum bicolor; sen jyvät

durumvehnä viljalaji, joka on tavallista vehnää sitkoisempi ja sopii paremmin pastan valmistukseen ¶ Durumvehnän (Triticum durum) muita nimityksiä: "kova vehnä", "lasivehnä", "makaronivehnä".

duuma kansanedustuslaitos, parlamentti (Venäjällä) ¶ Sana viittaa historiassa vuosina 1905 - 1917 Venäjän keisarikunnassa toimineeseen duumaan, jonka valta oli varsin rajallinen, ja nykyisin (v:sta 1993) Venäjän parlamentin alahuoneeseen. Sanaa on käytetty myös muista hallintoelimistä (esim. kaupunginduuma).

duuri sävellaji, jota voidaan luonnehtia kirkkaaksi ja "kovaksi" ¶ Duurin kolmisoinnun muodostavat suuri terssi ja ja puhdas kvintti. Johtuu latinan sanasta durus 'kova'. Vrt. molli.

dvd [deeveedee] määrätynlainen laserlevy ¶ Tallennusväline, josta luetaan data (esim. musiikkia tai tietokoneohjelma) lasersäteellä. Myös pidemmin "dvd-levy". Myös asussa "DVD", ks. Nykyajan kielenoppaan kohtaa versaalin käytöstä lyhenteissä. Teknisesti dvd-levy on cd-levy, mutta sen kapasiteetti on paljon suurempi kuin alkuperäisessä cd-tekniikassa.

dyadi kaksikko, kahden ryhmä; matematiikassa: eräs kahden vektorin muodostama operaattori; biologiassa: kahden vastinkromosomin pari

dynaaminen voimakas, muutoksiin valmis, eteenpäinpyrkivä; liikettä, muutosta sisältävä; dynamiikkaan kuuluva ¶ Aikamme muotisanoja. Alkuperäinen merkitys viittaa voimaan (kreikan dynamis) mutta nykymerkitykset enemmänkin muuttuvuuteen tai siihen, että jotakin syntyy tilanteen mukaan. Usein staattisen vastakohtana.

dynamiikka mekaniikan osa, joka tutkii voimien vaikutusta; järjestelmässä vaikuttavien voimien kokonaisuus; (epämääräisessä kielenkäytössä:) kehitys, muutokset, muuttuvuus, voimat, (vuoro)vaikutukset

dynamiitti eräs räjähdysaine (keskeisenä aineksena nitroglyseroli)

dynamo kone, joka muuttaa energian mekaanisesta sähköiseksi tai kääntäen; laite, jossa sellainen kone on olennainen osa ¶ Esim. polkupyörän dynamosta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä laitetta, joka muuttaa mekaanisen energian (pyörän liikkeen) sähköksi, joka ohjautuu lamppuun, jossa se muuttuu valoksi.

dynastia hallitsijasuku, varsinkin muinaisessa Egyptissä

dynastinen hallitsijasukua koskeva

dys- heikko-, häiriö-, epä- ¶ Kreikasta peräisin olevissa sanoissa esiintyvä etuliite, joka tarkoittaa erilaisia kielteisiä asioita tai häiriöitä.

dysfasia afasia; afasian muoto, jossa puhutun kielen ymmärtäminen (ja mahd. tuottaminen) on laaja-alaisesti häiriintynyt; kehityshäiriöstä johtuva afasia ¶ Käsitteistö on selkeytymätön: "dysfasia" voi tarkoittaa samaa kuin "afasia" tai olla sen alakäsite.

dysforia epämiellyttävä olo, huonovointisuus

dysfunktio toimintahäiriö

dysfunktionaalinen toimintahäiriöinen, toimintahäiriöstä johtuva t. siihen liittyvä

dysleksia aivoperäinen lukemisen (ja kirjoittamisen) häiriö ¶ Yleiskielessä käytetään sanaa "lukihäiriö" tai "lukivaikeus" (aiemmin myös "sanasokeus") yleiskäsitteenä tarkoittamassa luku- ja kirjoitushäiriötä; "dysleksia" tarkoittaa joko samaa tai lukihäiriön vaikea-asteisia muotoja. Sana "aleksia" tarkoittaa yleensä samaa kuin "dysleksia", vaikka sanojen alkuperän perusteella "dysleksia" olisi lukemisen häiriintyneisyyttä, "aleksia" täydellistä lukemiskyvyttömyyttä.

dysmorfinen (oman ruumiin) epämuotoiseksi kokemista koskeva ¶ Dysmorfinen ruumiinkuvahäiriö tarkoittaa tilaa, jossa ihminen vakavasti kokee oman ruumiinsa joiltakin osin epämuotoiseksi, vaikka se on muiden mielestä normaali.

dystooppinen synkkää tulevaisuutta ennustava t. kuvaava

dystopia synkkä tulevaisuuskuvitelma, kielteinen utopia

dyyni (suuri) hiekkakinos

d¸ihad = jihad

d¸onkki eräs kiinalainen purjealustyyppi

e- elektroninen, digitaalinen ¶ Muotietuliite, jonka kirjoitusasu vaihtelee, esimerkiksi "e-oppiminen" tai "eOppiminen".

eau de Cologne [oode-kolonje t. oodəkolónj] kölninvesi, eräs hajuvesityyppi ja tuoksutyyppi

eau de toilette [oode-tualette t. oodötualét] eräs hajuvesityyppi ¶ Ilmaisun tarkka merkitys vaihtelee; usein se tarkoittaa samaa kuin eau de Cologne mutta voi tarkoittaa myös voimakkaampia tuoksuja sisältävää hajuvettä.

ebola eräs virus ja sen aiheuttama tauti, vaarallinen verenvuotokuume ¶ Aiemman käytännön mukaan kirjoitettiin "Ebola-virus", "Ebola-kuume", mutta nykysuosituksen mukaan "ebolavirus" ja "ebolakuume".

economy [ekonomi] turistiluokka ¶ Lentoalalla nykyisin käytetty nimitys halvemmasta matkustusluokasta (halvempi kuin bisnes). Usein asussa "Economy", "economy-luokka" tms.

ecstacy [ekstasi] eräs voimakas huume, "ekstaasi"

ecu EU:n laskennallinen valuutta (ennen euron käyttöönottoa) ¶ Lyhenne sanoista "European currency unit" 'eurooppalainen valuuttayksikkö'; siksi usein isokirjaimisena ECU. Kirjoitettiin joskus aksentillisena "écu", koska haluttiin luoda mielleyhtymä vanhaan rahayksikköön.

écu [ekýy] vanha ranskalainen rahayksikkö; ecu

edafinen (kasvitieteessä:) maaperästä johtuva, maaperä-

edikti (virallinen ja velvoittava) julistus

editio julkaisun painos, laitos

editoida toimittaa, saattaa julkaisukuntoon; muokata tekstiä (t. muuta dataa) tietokoneohjelmalla

editori tietokoneohjelma tekstidatan kirjoittamiseen ja muokkaamiseen; (julkaisun) toimittaja t. muokkaaja ¶ Tietokoneohjelmista puhuttaessa editori tarkoittaa yleensä ohjelmaa, jolla voi kirjoittaa ja muokata tekstiä "paljaana tekstinä" ilman kursivointeja yms. ja jossa ei ole ns. tekstinkäsittelyohjelmien piirteitä kuten oikeinkirjoituksen tarkistusta. Etenkin ihmistä tarkoittaessaan sana esiintyy joskus myös kirjoitusasussa "ediittori" tai englannin mukaisessa asussa "editor".

edutainment [eduteinment] opettava viihde, viihteellisesti esitetty opetus ¶ Viihteen ja opetuksen yhdistelmä. Muodostettu sanoista education 'kasvatus' ja entertainment 'viihde'. Vrt. infotainment.

eekkeri anglosaksinen pinta-alan mitta, noin 4 000 m² (0,4 ha) ¶ Englanniksi "acre".

eepikko kertomakirjailija, epiikan kirjoittaja

eepos laaja runomittainen, kertova teos (esim. Kalevala); laaja kertomus yleisesti

eeppinen kertova, kertomakirjallisuuteen (epiikkaan) kuuluva

eera geologinen maailmankausi

eesti viro, viron kieli ¶ Tämä on sivistyssana siinä mielessä, että se on samaa alkuperää kuin viron kielen nimitys useimmissa maailman kielissä. (Vastaava koskee kansallisuuden ja maan nimeä.) Suomen kielessä käytetään vanhastaan nimitystä "viro", jota myös kielitoimisto suosittelee. Sanaa "eesti" ei kuitenkaan voi pitää virheellisenäkään. Tavanomaisin väite sanoja "Viro", "viro" ja "virolainen" vastaan on se, että "Viro" on vain yksi maakunta. Mutta vaikka se on peräisin maakunnan nimestä (Viru), niin samoin on monen muun maan ja kielen nimi monessa kielessä; esim. Saksa ja Suomi ovat nekin peräisin maakunnannimistä.

eestiläinen virolainen ¶ vrt. eesti.

eetos moraalinen mielenlaatu

eetteri eräs nukuttamiseen käytetty aine; (kemiassa) yleisemmin eräästä aineryhmästä; ilma, avaruus; kuviteltu avaruuden täyttävä näkymätön aine ¶ Kemiassa eettereiksi kutsutaan aineita, joita voi muodostua, kun kaksi alkoholimolekyyliä yhdistyy siten, että yksi vesimolekyyli poistuu. Nukutukseen käytetty eetteri on kemialliselta nimeltään etyylieetteri. Sana "eetteri" tarkoittaa lähinnä 'ilma' esimerkiksi fraasissa "lähettää (radiolähetys) eetteriin" (s.o. ilmoille, julkisuuteen). Fysiikan historiassa "eetteri" (tai "valoeetteri") tarkoittaa aiemmin yleisesti oletettua avaruuden täyttävää ainetta, jonka aaltoliikkeeksi valo ja muu sähkömagneettinen säteily oletettiin.

eettinen etiikkaan sisältyvä t. etiikkaa koskeva

efedriini eräs lääkeaine, alkaloidi, jota on käytetty myös doping-aineena

efekti vaikutus, teho; keinotekoinen tehoste (esim. elokuvassa)

efektiivinen vaikuttava, tehoava, tehollinen

efemeraalinen = efemeerinen ¶ Sana on on tullut vanhan sivistyssanan tilalle englannin vaikutuksesta.

efemeerinen lyhytaikainen, ohimenevä, katoava

efemeridi päivän tapahtumien luettelo; taivaankappaleen ennalta laskettujen paikkojen luettelo

effeminaatio naisistuminen ¶ Miehen muuttuminen naismaiseksi.

efferentti vievä (esim. hermosyy t. verisuoni), keskipakoinen

egalitaarinen tasa-arvoinen, tasa-arvon aatteen mukainen

egalitarismi tasa-arvoaate ¶ Joskus myös muodossa "egalitarianismi". Sukulaissanoista ks. ismi.

ego minuus, minä; ihmisen oma käsitys itsestään ¶ Käsite on tullut tunnetuksi etenkin Sigmund Freudin oppien takia; Freudilla sana liittyy kolminaisuuteen id (se, "vaistot ja vietit"), ego (minä, "tietoinen ihminen"), superego (yliminä, "omatunto"). Sana on oikeastaan sitaattilaina latinasta, mutta ääntyy tuskin koskaan klassillisen latinan mukaisesti ([egoo]).

egoismi [ego'ismi] itsekkyys, oman edun (häikäilemätön) tavoittelu ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

egosentrikko itsekeskeinen ihminen

egosentrinen itsekeskeinen, minäkeskeinen

egyptienne [egyptienne t. ežipsjén] fonttiperheiden laji, jossa kirjaimet ovat päätteellisiä mutta viivat lähes tasapaksuja ¶ Egyptiennet ovat tavallaan antiikvan ja groteskin välimuotoja. Koska kyseessä on sitaattilaina, pitäisi kirjoitusasun oikeastaan olla ranskan mukainen "égyptienne", jota myös joskus käytetään.

egyptologia muinaista Egyptiä tutkiva tieteenhaara ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

eideetikko ihminen, jolla on eideettisiä kokemuksia

eideettinen todellista aistimusta täysin vastaava (kuvitelma tai muistikuva)

ejakulaatio siemensyöksy

ejakuloida saada siemensyöksy

eklektikko eklektinen, (aatteellisesti) valikoiva ihminen

eklektinen (aatteellisesti) valikoiva ¶ Sävyltään usein kielteinen sana, joka viittaa asenteeseen, jossa erilaisista aatteista, uskonnoista tms. poimitaan vain "parhaita paloja", niiden miellyttäviä piirteitä, välittämättä siitä, että tulos voi olla pinnallinen sisäisesti ristiriitainenkin.

eklektismi (aatteellinen) valikoivuus, eklektisyys ¶ Vrt. synkretismi. Sukulaissanoista ks. ismi.

eko- ekologiaa koskeva t. sen mukainen; usein: luonnonvaroja (etenkin energiaa) säästävä

ekofasismi (yleensä haukkumasanana:) suuntaus, joka korostaa ekologiaa ja vaatii ihmisten toiminnan tiukkaa säätelyä luonnon suojelemiseksi

ekoilu (arkiseti, usein halventavasti t. väheksyvästi:) luonnonmukaisen, ekologisen elämäntavan suosiminen t. ihailu

ekokatastrofi hyvin laaja ympäristötuho, usein kaiken elollisen tuhoavaksi mielletty

ekologia luonnontalous; sen tutkiminen; oppi sen huomioon ottamisesta ihmisen toiminnassa ¶ Alun perin "ekologia" tarkoittaa elollisten olioiden ja niiden ympäristön välisen aineellisen vuorovaikutuksen eli "luonnon talouden" (esim. ravintoaineiden kiertokulku) tutkimusta. Myöhemmin sanaa ruvettiin käyttämään myös itse "luonnon taloudesta". Sukulaissanoista ks. logia. Etenkin johdokseen "ekologinen" ja sen lyhentymään "eko-" liittyy yleiskielessä useimmiten ajatus raaka-aineiden säästämisestä, luonnon saastuttamisen välttämisestä jne.

ekonomi kauppakorkeakoulun erään tutkinnon suorittanut; yleisemmin: talousalan asiantuntija

ekonomia talous, talouden tila

ekonominen taloudellinen, taloutta koskeva; säästäväinen

ekonomisti taloustieteilijä, taloustutkija

ekopiste kierrätettävien jätteiden kokoamispiste

ekosysteemi ekologinen systeemi, "luonnon talouden" järjestelmä, eliöiden ja ravinteiden vuorovaikutus; johonkin asiaan perustuva talouselämän osa ¶ Käytännössä tarkoitetaan yleensä järjestelmää, joka on jossakin suhteellisessa mielessä ympäristöstään erillinen, esimerkiksi järven ekosysteemi. Biologisen merkityksen lisäksi sanaa on ruvettu käyttämään myös myös taloudellisesta ja muusta toiminnasta, joka syntyy esimerkiksi uuden tuotetyypin perustalle.

ekotalo talo, joka on suunniteltu energiaa vähän kuluttavaksi

ekoterrorismi ympäristönsuojelun (ekologian) nimissä tehtävästä suorasta toiminnasta käytetty nimitys, jolla se luokitellaan terrorismikiksi

ekotiimi muutaman kotitalouden muodostama ryhmä, joka pyrkii toiminnassaan vähentämään luonnon kuormitusta, ekologinen tiimi

ekotoksikologia ympäristömyrkkyjen tutkimus, toksikologian haara, joka tutkii myrkkyjen vaikutusta elolliseen luontoon

eksa- SI-järjestelmän etuliite, joka vastaa triljoonalla kertomista eli kerrointa 1018, tunnus E

eksakti täsmällinen, tarkka ¶ Eksakteilla tieteillä tarkoitetaan tieteitä, joissa tarkat mittaukset ja laskelmat ovat olennaisessa asemassa.

ekseema ihottuma, rohtuma

eksegeesi (tieteellinen) raamatunselitys

eksegeetti (tieteellisen) raamatunselityksen harjoittaja

eksegetiikka (tieteellinen) raamatunselitysoppi

eksekvatuuri ulkomailla annetun tuomion tai viranomaisen päätöksen täytäntöönpanomääräys; (diplomatiassa) asemamaan antama konsulintoimen vahvistus

eksemplaari kappale; näyte(yksilö) ¶ Usein leikillisesti, mutta myös vakavassa tekstissä painotuotteen kappaleista ja luonnontieteessä eliön, aineen yms. mallinäytteestä.

eksentrikko poikkeava, eksentrinen ihminen

eksentrinen epäkeskinen; erikoinen, tavallisesta poikkeava; tasapainoton ¶ Ellipsin eksentrisyys on luku, joka kuvaa sitä, miten paljon ellipsi poikkeaa ympyränmuodosta, siis soikeuden mitta.

eksessiivi joskus sijamuodoksi kuvattu -nta- tai -ntä-loppuinen suomen kielen muodoste, esim. kotoonta 'kotoa' ¶ Eksessiivi kuvaa vanhojen kielioppien mukaan tilasta pois siirtymistä, esim. "poliisinta" 'poliisin virasta, poliisina olemisesta'.

ekshibitionismi [eksibitionismi t. ekshibitionismi] sukupuolinen suuntaus, jossa on on voimakas tarve paljastaa ruumiinsa seksuaalisia alueita; yleisemmin: itsensä (sairaalloinen) esittely ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

eksikkaattori eräänlainen kuivaus- ja säilytysastia, kuivatin ¶ Laboratorioissa käytettävä astia, jossa voidaan toisaalta kuivattaa aineita (poistamalla niistä vettä tai muita haihtuvia nesteitä), toisaalta säilyttää näytteitä, jotka pilaantuisivat huoneilmassa. Myös muodossa "eksikaattori".

eksistenssi olemassaolo

eksistentiaalinen olemassaoloa koskeva

eksistentialismi filosofian suunta, joka esittää ihmisen olentona, jonka "olemassaolo edeltää olemusta" ¶ Myös nimityksiä "eksistentiaalifilosofia" ja "eksistenssifilosofia" on käytetty. Sukulaissanoista ks. ismi.

eksistoida olla olemassa

eksitatorinen kiihottava, toimintaa aiheuttava ¶ Etenkin aiemmin myös muodossa "eksitatiivinen".

ekskavaatio kovertaminen; koverrus, kovertuma, kuoppa

eksklaavi valtion osa, joka on eristyksissä valtion pääalueesta niin, että välissä on muiden valtioiden alueita

eksklusiivinen poissulkeva, yksinomainen; valikoiva, hieno

ekskommunikaatio kirkon (seurakunnan) yhteydestä erottaminen

ekskreetio kuonaneritys

ekskreetti kuonaerite

ekskrementti uloste

ekskulpaatio syytteestä vapauttaminen, syyttömäksi osoittaminen t. tuomitseminen

ekskursio ryhmän tekemä opintoretki

ekskurssi poikkeaminen pääaiheesta; poikkeaminen asiasta

ekso- ulko, ulkoinen, ulkopuolinen

eksogeeninen ulkopuolisten syiden aiheuttama, ulkosyntyinen

eksonyymi nimi, jota käytetään johonkin kielialueeseen kuuluvasta kohteesta (paikka, kieli, kansa tms.) muussa kielessä ¶ Esimerkiksi "Tukholma", "Saksa", "venäläinen" ja "Finnish". Eksonyymi voi olla omakielisen nimityksen muunnelma (esim. "Tukholma" johtuu ruotsalaisesta nimestä "Stockholm") tai kokonaan eri alkuperää.

eksoottinen outoutensa (vierasmaalaisuutena) takia kiinnostava ja kiehtova ¶ Alkujaan sana "eksoottinen" viittaa jonkin asian tai ilmiön vierauteen tai vierasperäisyyteen, mutta se on ruvennut tarkoittamaan etenkin kaukaisten maiden ja vieraiden kulttuurien piirteitä, jotka ovat kiehtovia, koska ne poikkeavat tutuista, tavallisista oloista. Suomalaiset pitävät eksoottisina usein erityisesti trooppisten maiden oloja.

eksoplaneetta [ekso-planeetta] planeetta, joka kiertää muuta tähteä kuin Aurinkoa ¶ Vrt. ulkoplaneetta 'aurinkokuntamme planeetta, jonka rata on Maan radan ulkopuolella'.

eksoplasma [ekso-plasma] soluliman pintakerros, ulkolima

eksorkismi pahojen henkien poismanaaminen ¶ Etenkin aiemmin myös muodossa "eksorsismi"; ks. K vai s?

eksorkisti henkien pois manaaja, eksorkismin harjoittaja; eräs katolisen kirkon hengellisen säädyn alemman asteen jäsen

eksotiikka eksoottisuus

ekspansiivinen laajentuva, laajentumishaluinen

ekspansio laajeneminen, levittäytyminen

ekspatriaatti kotimaansa ulkopuolella toimiva (työntekijä tms.), ulkomailla työskentelevä t. opiskeleva ¶ Joskus virheellisessä asussa "ekspatriootti", koska sekaantunut sanaan "patriootti". Arkikielessä usein lyhentyneenä "ekspatti" tai englannin mukaisesti "expat".

ekspeditööri toimentaja ¶ Virkanimike aiemmin mm. postilaitoksessa.

eksperimentaalinen kokeellinen

ekspiraatio uloshengitys; ekspiroituminen

ekspiroida hengittää ulos

ekspiroitua (datatekniikassa) poistua vanhentuneisuuden takia, esim. asetetun määräajan täytyttyä

ekspertti asiantuntija

eksplementtikulma kulma, joka lisättynä annettuun kulmaan tuottaa täysympyrän (360°)

eksplikatiivinen selittävä; (kielitieteessä) yleisesti alistava (konjunktio) (esim. "koska")

eksplikoida sanoa suoraan, selittää selvästi (jättämättä asioita pääteltäväksi) ¶ Vastakohta: implikoida. Aiemmin käytettiin myös muotoa "eksplisoida"; ks. K vai s?

eksplisiittinen suoraan ilmaistu, eksplikoitu ¶ Vastakohta: implisiittinen.

eksploitaatio hyväksikäyttö ¶ Alkujaan sanaa käytettiin mm. siirtomaiden ja niiden väestön hyväksikäytöstä (usein kielteisessä mielessä: riistäminen). Nykyisin se tarkoittaa taiteessa laskelmoitua yleisön kiinnostuksen hyväksikäyttöä, esim. väkivallan tai pornografian laajaa sisällyttämistä elokuvaan jonkin tekosyyn varjolla. Usein se voitaisiin suomentaa (väkivallalla tms.) mässäilyksi.

eksploosio räjähdys; (fonetiikassa:) laukeaminen, laukeama, sulkeuman avautuminen klusiilia äännettäessä

eksploraatio tutkimus (varsinkin lääketieteellinen)

eksploratiivinen tutkiva, tutkimustarkoituksessa tehty, tutkimus-

eksponentiaalinen kiihtyvä; sellainen, jota voidaan kuvata eksponenttilausekkeella ¶ Sanaa käytetään yleensä ilmiöstä, jota voidaan kuvata tai ajatella kuvattavan muotoa y = a×bt olevalla lausekkeella, missä tyypillisesti t kuvaa aikaa ja b > 1, jolloin a kasvaa kiihtyvällä vauhdilla t:n kasvaessa.

eksponentti potenssia osoittava luku; (kirjallisuudessa) ilmentymä ¶ Tavanomaisissa matemaattisissa merkinnöissä eksponentti kirjoitetaan kirjainten perustasoa ylemmäs ja usein pienemmällä kirjasinlajilla, esim. m⊃3. Jos tämä ei ole mahdollista, korvikemerkintöinä käytetään sellaisia kuin m^3 tai m**3.

eksportoida viedä maasta (kaupallisesti)

eksportti vienti(kauppa)

ekspressiivinen ilmaisuvoimainen, ilmeikäs

ekspressionismi taidesuunta, jota luonnehtii pyrkimys taiteilijan kokemuksen voimakkaaseen ilmaisemiseen ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

ekstaasi hurmio, hurmioituneisuus; (puhekielessä) eräs huume, ecstacy

ekstaattinen hurmioitunut

ekstensiivinen laajaperäinen; ulospäin suuntautunut ¶ Esimerkiksi maanviljelyä sanotaan ekstensiiviseksi eli laajaperäiseksi, jos viljellään laajoja alueita suhteellisen vähäisellä työvoimalla, ja intensiiviseksi eli voimaperäiseksi, jos taas työn ja muiden voimavarojen käyttö pinta-alayksikköä kohti on suuri.

ekstensio laajennus; laajentaminen; laajentuminen; niiden olioiden joukko, johon jokin nimi tai muu ilmaisu viittaa; ojennus(liike)

ekstensionaalinen ekstensiota koskeva t. korostava t. siihen perustuva

eksternaalinen ulkoinen

eksterritoriaalinen [eks-territoriaalinen] (valtion) alueen ulkopuolisena pidetty, vaikkakin maantieteellisesti sen sisällä ¶ Erityisesti diplomatiaan sisältyvästä periaatteesta, jonka mukaan valtion lähetystön alueella katsotaan olevan eksterritoriaalioikeus: se kuuluu lähettäjävaltion oikeudenkäyttövaltaan.

ekstra (ylimääräinen) lisä; erinomainen; (yhdyssanojen alkuosana myös) ulko- ¶ Lohjennut erilliseksi sanaksi (jollaisena ei vielä ihan kirjakielinen), koska esiintyy lukuisten sivistyssanojen alkuosana.

ekstrahoida erottaa, ottaa erilleen; uuttaa

ekstrakti uute; tiivistelmä

ekstranet(ti) internetin tekniikoita käyttävä netti, joka on rajattu jonkin yhteisön ja sen yhteistyökumppanien käyttöön ¶ Usein vielä sitaattilainana "extranet".

ekstrapolaatio = ekstrapolointi

ekstrapoloida arvioida funktion arvo jonkin alueen ulkopuolella siitä, mitä arvoja se saa sen reunoilla ¶ Yksinkertaisimmassa tapauksessa kyse on yhden muuttujan funktion lineaarisesta interpoloinnista, jossa arvo jonkin välin ulkopuolella (mutta yleensä lähellä) olevassa pisteessä lasketaan funktion arvoista välin päätepisteissä ikään kuin funktio olisi lineaarinen. Vertaa: interpoloida.

ekstraterrestriaalinen maapallon ulkopuolinen (elämä)

ekstravagantti liioitteleva, kohtuuton

ekstraversio ulospäinsuuntautunut (asenne tai luonne); vastakohta: introversio

ekstravertti = ekstrovertti

ekstremismi mielipiteiden t. asenteiden äärimmäinen jyrkkyys t. taipumus sellaiseen ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

ekstremofiili äärimmäisissä oloissa (esim. erittäin kuumassa) elävä eliö

ekstrovertti ulospäinsuuntautunut ihminen; vastakohta: introvertti ¶ Harvemmin muodossa "ekstravertti".

ekstruuderi suulakepuristin

ekstruusio hampaan eteentyöntyminen

ekto- ulko-; pinta- ¶ Yleensä ekso-alkuiset muodot ovat tavallisempia.

ektoplasma [ekto-plasma] henkimaailmasta peräisin olevaksi väitetty aine; (biologiassa:) eksoplasma

ekumeeninen (kristillisten) kirkkojen välinen; yleiskirkollinen, yleinen

ekumenia pyrkimys (kristillisten) kirkkojen väliseen tiiviimpään yhteyteen

ekvaattori päiväntasaaja t. sitä vastaava pinta ¶ Yleisesti, geometriassa määriteltynä, ekvaattori on pyörähdyspinnan akselia vastaan kohtisuora ympyrä tai taso, joka jakaa pinnan kahteen yhteneväiseen osaan.

ekvi- tasa-, tasaus-, yhtäläis-

ekvivalenssi (täydellinen) vastaavuus, samanarvoisuus

ekvivalentti (täydellisesti) vastaava, samanarvoinen ¶ Myös: ekvivalenttinen; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?.

elaboroida kehittää, kehitellä, työstää (ajatuksia, ideoita)

elastinen kimmoisa, joustava

elastomeeri elastinen, kumimainen polymeeri

elatiivi suomen eräs sijamuoto, -sta- tai -stä-loppuinen ns. sisäinen erosija ¶ Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: sisäeronto.

eldorado [eldoraado] kultamaa, paratiisi, onnela ¶ Alkujaan erisnimi, El Dorado, oletetun kultaa tuottavan maan nimitys.

elefantiaasi imuteiden tuhoutumisesta johtuva pysyvä raajan turpoaminen ¶ Esiintyy etenkin filariaasin kroonisessa vaiheessa, jolloin alaraaja on turvonnut. Myös nimellä "elefanttitauti", aiemmin myös "norsutauti", lääketieteen latinassa "elephantiasis".

elefantti norsu

eleganssi aistikkuus, tyylikkyys

elegantti aistikas, tyylikäs

elegia kaihomielinen runo tai sävellys; (runousopissa) elegistä mittaa noudattava runo

elegikko elegisiä runoja luova taiteilija

eleginen kaihomielinen; (runousopissa) distikoneista koostuva

elektiivinen valikoiva, valintaan perustuvaa ¶ Elektiivinen sairaanhoito tarkoittaa kiireellisen hoidon vastakohtaa, siis kiireetöntä hoitoa.

elektro- sähkö-

elektrodi sähkönjohtimen pää, jonka kautta virta johtuu väliaineeseen tai väliaineesta ¶ Ehdotus omaperäiseksi vastineeksi: kohtio. Ks. anodi ja katodi. Kirjoitusasu ns. -oli-säännön mukainen.

elektrofysiologia solujen sähkömagnetismin tutkiminen ja käyttö mm. lääketieteessä

elektroluminesenssi sähköllä aikaan saatava luminesenssi

elektrolyysi kemiallisten reaktioiden aikaansaaminen sähkövirran avulla

elektrolyytti sähköä johtava ionisoituva aine

elektrolyyttinen elektrolyysissä tapahtuva t. siihen liittyvä

elektron (historiassa) lähinnä kullasta ja hopeasta koostuva metalliseos; magnesiumin ja alumiinin seos; meripiha ¶ Suomen kielessä sanasta on käytetty kreikan mukaista asua, mutta nykyisin 1. merkityksessä sen tilalla käytetään myös (latinan ja englannin mukaista) asua elektrum.

elektroni atomin ydintä kiertävä alkeishiukkanen ¶ Sähkövaraukseltaan negatiivinen. Atomin vuorovaikutus muiden atomien kanssa koskee yleensä nimenomaan elektroneja, ja elektroneihin perustuvat niin kemialliset sidokset kuin monet sähköilmiöt.

elektroniikka elektronisten ilmiöiden tutkimus ja hyväksikäyttö; niihin perustuvat laitteet ¶ Käytännössä elektroniikkaan ei lueta yksinkertaisia sähköilmiöitä vaan (yleensä heikkoina virtoina käytettävän) sähkön kehittynyt hyväksikäyttö sellaisissa laitteissa kuin elektroniputket, transistorit, mikropiirit ja näistä kootut järjestelmät kuten tietokoneiden prosessorit.

elektronimikroskooppi mikroskooppi, jossa kuvanmuodostus perustuu elektronisuihkuun ¶ Voidaan rakentaa paljon enemmän suurentavaksi kuin tavallinen mikroskooppi, jopa niin, että yksittäiset molekyylit voidaan havaita.

elektroninen vapaiden elektronien ominaisuuksiin perustuva; (usein virheellisesti) =digitaalinen ¶ Vrt. elektroniikka. Sanaa "elektroninen" tai sitä vastaavaa etuliitettä "e-" käytetään usein nimenomaan sellaisesta digitaalisuudesta, johon liittyy jokin "verkko", netti.

elektroskooppi koje sähkövarausten mittaamista varten

elektrum = elektron

elementaarinen alkeellinen, alkeis-; alkuaineita koskeva; alkuainemuodossa oleva ¶ Joskus käytetty rinnakkaismuoto: elementäärinen. (Ks. selitystä Mistä kielestä?.)

elementti (rakentamisessa) valmisosa; (yleiskielessä) ympäristö, olot t. ala; (sähköopissa) sähköpari; (matematiikassa yms.) alkio; (filosofian historiassa) perusaine, "alkuaine" ¶ Yleisessä merkityksessä 'perusosa, perusaines' sanaa käytetään suomessa harvoin, mutta se esiintyy usein eri alojen terminä. Rakentamisessa "elementti" on tehtaassa valmistettu osa, esim. (iso) osa seinää (seinäelementti), joka tuodaan rakennustyömaalle. Filosofian historiassa sana tarkoittaa olevaisen perusainetta; antiikin Kreikan filosofeilla oli erilaisia oppeja tästä, ja tunnetuin on niiden yhdistelmäksi muodostettu neljän elementin (maa, vesi, tuli ja ilma) oppi. Nykyisessä yleiskielessä esim. ilmaisu "olla omassa elementissään" 'olla omalla alallaan t. itselleen sopivissa oloissa, olla kuin kala vedessä' on tästä kaukainen heijastuma. Matematiikassa ja vastaavilla aloilla "elementit" tarkoittavat jonkinlaisia perusosia, joista jokin kokonaisuus koostuu. Esimerkiksi joukko-opissa elementti tarkoittaa joukon jäsentä; yleensä sopii paremmin sana "alkio". Numeerisen laskennan eräs perusmenetelmä, elementtimenetelmä, perustuu alueen tai tilan jakamiseen pieniin osiin, elementteihin. Merkkauskielten yhteydessä "elementti" tarkoittaa dokumentin osaa, joka on erikseen osoitettu merkkauksella. Toisin kuin sanan useimmissa muissa merkityksissä, elementti tässä merkityksessä voi (usein) sisältää muita elementtejä.

eliitti parhaimmisto, valiojoukko

elisio loppuheitto, sanan loppuvokaalin jääminen pois vokaalialkuisen sanan edeltä; myös yleisemmin loppuäänteiden pois jäämisestä

elitismi pyrkimys esiintyä eliittiin kuuluvana tai korostaa siihen kuulumistaan ¶ Sana on käytännössä kai aina jonkinlainen moitesana, joka on lievästi elitistinen tapa sana pitävänsä jotakin ylpeytenä, pöyhkeilynä tai kerskailuna. Sukulaissanoista ks. ismi.

eliksiiri ihmelääke; alkemistien ihmeaine, "viisasten kivi" ¶ Farmasiassa sana tarkoitti aiemmin eräitä uuttamalla valmistettuja nestemäisiä lääkkeitä.

eliminaatio poistaminen, eliminointi t. eliminoituminen

eliminoida poistaa, sulkea pois (yleisesti ja useissa erikoismerkityksissä) ¶ Esimerkiksi matematiikassa eliminointi voi tarkoittaa jonkin muuttujan poistamista yhtälöstä algebrallisilla laskutoimituksilla. Päättelyssä tai päätöksenteossa eliminointi tarkoittaa vaihtoehtojen karsimista sitä mukaa, kuin ne todetaan mahdottomiksi tai huonoiksi. Bridgessä sana tarkoittaa jonkin maan ("värin") kaikkien korttien pelaamista pois. Biologiassa eliminoituminen eli eliminaatio tarkoittaa geenien sattumanvaraista häviämistä populaatiosta. Sanaa käytetään myös puolittain peittelevänä nimityksenä ihmisen tappamiselle.

ellipsi (täysin säännöllinen) soikio; (sanan tms.) poisheittyminen tai -jättäminen; sellaista tarkoittava kolmen pisteen symboli tai jono (...)

ellipsoidi pinta t. kappale, jonka voidaan ajatella syntyvän, kun ellipsi pyörähtää akselinsa ympäri

elliptinen soikionmuotoinen; pois jäämisen tai jättämisen kautta muodostunut; (matematiikassa) ellipseihin liittyvä

eloksoida käsitellä pinta hapettamalla se elektrolyyttisesti ¶ Etenkin alumiinipintojen käsittelystä.

emali lasite, lasimainen päällyste; (hammas)kiille

emansipaatio (naisten) vapauttaminen (miehen) holhouksesta t. ylivallasta ¶ Alkujaan latinan sanan "emancipatio" tarkoittaa pojan julistamista täysivaltaiseksi kansalaiseksi, vapauttamista isän holhouksesta. Nykyisin "emansipaatio" tarkoittanee kuitenkin nimenomaan naisten vapauttamista aviomiehen vallasta tai yleensä miesten ylivallasta taikka naisiin kohdistuvasta syrjinnästä. Tällöin tavallisesti viitataan toimenpiteisiin, joilla näkyvimpiä ylivallan tai syrjinnän muotoja poistetaan tai lievennetään. Kehittyneiden maiden osalta kyse on tällöin lähinnä historiallisesta käsitteestä; nykyaikaisiin pyrkimyksiin viitataan esim. ilmaisulla "(sukupuolten) tasa-arvo".

emansipatorinen emansipaation pyrkivä; emansipaatiota merkitsevä

emansipeerata vanhahtava muoto sanasta "emansipoida"

emansipoida vapauttaa, suorittaa emansipaatio

embargo saarto; kielto julkaista ennen määräaikaa; takavarikointi ¶ Kansainvälisessä oikeudessa alkujaan se, että valtio ottaa haltuunsa satamassa olevan vieraan valtion aluksen tai ainakin estää sitä lähtemästä. Nykyisin tavallisemmin: (valtioon kohdistettu) saarto. Journalismissa: se, että ennakkoon toimitettua aineistoa ei saa t. ei pitäisi julkaista ennen määrättyä ajankohtaa.

embleemi tunnuskuva, tunnusmerkki, tunnus; vertauskuva

embryo (eläimen t. ihmisen) alkio

emergenssi äkillinen uuden esille tulo; uusien ilmiöiden synty monimutkaisen kehityksen kautta; versokasvien solukkokarva ¶ Filosofiassa "emergenssillä" viitataan erityisesti käsityksiin, joiden mukaan järjestelmiin ilmaantuu kokonaan uudenlaisia ilmiöitä ikäänkuin itsestään.

emergentti äkillisesti t. laadullisesti uutena esille tuleva, sellainen, joka syntyy emergenssissä ¶ Myös: emergenttinen.

emeritus [emeritus] Sanasta esiintyy useita ääntämyksiä. ¶ Ks. Emeritus: eläkeläisen kunnianimitys. Naispuolisesta emerituksesta on ruvettu käyttämään feminiinimuotoa "emerita".

emfaattinen painokas, painollinen, korostava; mahtipontinen

emigrantti maasta pois muuttanut ¶ Periaatteessa sana "emigrantti" tarkoittaa maasta toiseen muuttanutta lähtömaan kannalta katsottuna, kun taas kohdemaan kannalta hän on immigrantti. Hyvin tavallista on kuitenkin käyttää sanaa "emigrantti" molemmissa tapauksissa. Usein tätä sanaa käytetään varsinkin ihmisistä, jotka muuttavat poliittisista syistä, esimerkiksi vallankumouksen jälkeen, kun taas muita muuttajia sanotaan maahanmuuttajiksi, siirtolaisiksi tms.

emigroitua muuttaa pois (maasta) ¶ Aiemmin sanalla "emigroida" oli sama merkitys.

emiiri ruhtinas islamilaisessa maailmassa (Lähi-Idässä tai Pohjois-Afrikassa) ¶ Myös valtion hallitsijan nimitys (Kuwaitin emiiri).

eminenssi ylhäisyys, ylhäinen henkilö ¶ "Harmaa eminenssi" tarkoittaa julkisuudesta poissa pysyttelevää mutta asioihin hyvin merkittävästi vaikuttavaa henkilöä.

emiraatti emiirikunta, emiirin hallitsema maa tai alue

emittoida lähettää, suorittaa emissio ¶ Joskus myös asussa "emitoida".

emissio osakkeiden tms. laskeminen markkinoille, esim. osakeanti; hiukkasten tai säteilyn lähettäminen

emoji [emodži t. emoji] eräänlaisia kuvanomaisia merkkejä ¶ Emojit ovat tyypillisesti kuvamerkkejä eli piktogrammeja ja ulkoasultaan usein värikkäitä. Emojien käyttö on levinnyt japanilaisista tekstiviesteistä muuhunkin viestintään. Kielitoimiston sanakirjassa sanalle ei ole ääntämisohjetta, mikä tarkoittaa sen ääntämistä kirjoitusasun mukaan [emoji] eikä japanin mukaan [emodži].

emootio tunne, mielenliikutus

emotionaalinen tunneperäinen; tunteita koskeva, tunteiden alaan kuuluva

emotivismi käsitys, jonka mukaan moraaliset arvot ovat vain tunteiden, emootioiden ilmaisuja

empaattinen toisen tunteisiin eläytyminen

empatia eläytyvä myötätunto

empiiri = empire

empiirikko kokeellista tutkimusta tekevä tieteenharjoittaja; empirismin kannattaja

empiirinen kokemusperäinen (esim. mittaamalla selvitetty), vastakohtana teoreettiselle

empire [ampiir tai ãpíir] Napoleonin aikainen, antiikkia jäljittelevä tyylisuunta ¶ Joskus käytetty vastine: keisarityyli. Periaatteessa sitaattilaina ranskasta.

empiria kokemus (varsinkin tieteenfilosofian käsitteenä)

empirismi filosofian suunta, joka korostaa kokemuksen merkitystä ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

empowerment [impauerment] oikeuksien, valtuuksien tai vapauksien antaminen ¶ Sana on alkujaan tarkoittanut valtuuttamista tms. mutta muodostunut epämääräiseksi muotisanaksi, jolla luodaan mielikuvaa, että ihmisille annetaan enemmän valtaa vaikuttaa omaan työhönsä tai muihin asioihinsa. Useita erilaisia suomalaisia vastineita on ehdotettu tai käytetty, mm. voimaantuminen ja valtaistaminen.

emu eräs lentokyvytön lintu ¶ Erisnimi "Emu" tai "EMU" on eri alkuperää: lyhennesana, joka johtuu sanoista "European Monetary Union" 'Euroopan rahaunioni' (suomeksi virallisesti: Euroopan talous- ja rahaliitto).

emulgoitua sekoittua emulsioksi

emulaatio jäljittely, emulointi laite t. ohjelma

emulaattori jäljittelevä, emuloiva laite t. ohjelma

emuloida jäljitellä, matkia (etenkin laitteen toimintaa) ¶ Sanaa käytetään datatekniikassa mm. siitä, että jonkin vanhan laitteen toimintaa yksityiskohtaisesti jäljitellään uudemmassa laitteessa ohjelmistolla. Tämän ansiosta voidaan vanhoja sovelluksia käyttää uusissa laitteissa.

emulsio nesteiden seos, jossa neste on sekoittuneena toiseen pisaroina ¶ Ehdotettu omaperäisempi vastine: maidos. Vrt. kolloidi.

en bloc [ãblók] yhtenä kokonaisuutena, yhdessä ¶ Sitaattilaina ranskasta.

en passant [ãpasã´] ohimennen, sivumennen ¶ Sitaattilaina ranskasta. Esiintyy mm. šakkiterminä ohestalyönnistä puhuttaessa.

en passant [ãpasãã] ohimennen, sivumennen; oheisvaikutuksena; sattumalta ¶ Sitaattilaina ranskasta. Ilmaus "lyönti en passant" tai pelkkä "en passant" tarkoittaa šakkipelissä ohestalyöntiä (sotilas lyö kaksoisaskeleen ottaneen sotilaan ikään kuin se olisi ottanut vain yhden askeleen).

enantio- peilikuva-

encore [ãkóor] uudestaan, lisää ¶ Yleisön näyttelijöille, yhtyeelle tms. esittämä huuto, jolla heitä pyydetään takaisin lavalle (suosionosoituksia varten tai vielä yhden kappaleen esittämiseksi tms.), tai sellaisen johdosta t. muusta syystä esitetty ylimääräinen ohjelmanumero tms.

endeeminen kotoperäinen, suppealla alueella esiintyvä (eliölaji); paikallinen, paikkakunnallinen (tarttuvan taudin esiintyminen)

endo- sisä-

endogeeninen sisäsyntyinen

endokrinologia umpieritysoppi ¶ Umpirauhasia ja niiden erittämiä hormoneja tutkiva tieteenala. Sukulaissanoista ks. logia.

endomorfinen erään luokituksen mukainen ihmisen rakennetyyppi: pyöreäkasvoinen, lyhytraajainen ja lihavuuteen taipuvainen

endorfiini elimistön tuottama aine, jolla on samanlaisia vaikutuksia kuin morfiinilla

energeettinen energiaa koskeva, energia-

energia fysiikan peruskäsite, joka usein määritellään kyvyksi tehdä työtä; tarmo, puhti ¶ Merkitykset usein toisiinsa osittain sekaantuneita. Sanaa "tarmo" on joskus ehdotettu myös suomenkieliseksi fysiikan termiksi. Ruoka-aineista puhuttaessa "energia" viittaa niiden sisältämiin hiilihydraatteihin, rasvoihin ja valkuaisaineisiin (ja alkoholiin ja kuituihin), joita elimistö voi käyttää energian tuottamiseen.

energinen tarmokas ¶ Usein virheellisesti yhdyssanan jälkiosana, esimerkiksi "vähäenerginen", pitää olla "vähäenergiainen" (vähän energiaa sisältävä).

energisoida piristää, tehdä energiseksi; muuttaa energiaksi, käyttää energiantuotantoon

engrammi muistijälki ¶ aivoihin jäänyt muutos, joka säilyttää kokemuksen

enigma arvoitus

enigmaattinen arvoituksellinen

enkefaliitti aivotulehdus

enkefalo- aivo-

enklaavi erillisalue, valtion osa, joka on toisen valtion sisällä t. toisten valtioiden kokonaan ympäröimä taikka vastaavasti kunnan osa toisen kunnan sisällä tms.

enkliitti painollisen ja painottoman sanan kiinteä yhtymä

enkliittinen liite-, liitännäis-, edeltävään sanaan liitännäisenä liittyvä ¶ Erityisesti: enkliittinen partikkeli = liitepartikkeli eli partikkeli, joka ei esiinny itsenäisenä vaan vain sanan osana, esim. suomen -kin.

ennea- yhdeksän-

enneagrammi eräs yhdeksänkulmainen viivakuvio; sellaista käyttävä yhdeksänkohtainen persoonallisuustyyppien luokittelu

enologia viinioppi, viinien ja viinivalmistuksen tutkimus t. tuntemus ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

ensemble [ãsãã´bl(e)] yhtye

ensyklopedia tietosanakirja, (aakkosellisesti järjestetty) hakuteos

entalpia järjestelmän lämpösisältö, termodynamiikan perussuureita

entente [entente t. ãtã´t] yhteisymmärrykseen perustuva valtioiden yhteistyö ilman suoranaista liittosuhdetta ¶ Sanaa käytetään etenkin 1. maailmansodan toisen osapuolen, ns. ympärysvaltojen, tärkeimmistä maista (Ranska, Iso-Britannia ja Venäjä) tai alkuperäisestä Ranskan ja Ison-Britannian yhteistyösuhteesta, entente cordiale ('sydämellinen yhteisymmärrys'). Sana on sitaattilaina ranskasta.

entero- suoli-, suolisto-, vatsa-

enterotabletti lääketabletti, joka on päällystetty niin, että lääkeaine vapautuu vasta ohutsuolessa

entiteetti olio; kokonaisuus; rakenneosa

entomologia hyönteistiede ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

entrata (historiassa:) tehdä entraus; (murteissa ja arkikielessä:) muuttaa, korjata, säätää; (joskus käännöskielessä yms.:) mennä t. tulla sisään

entraus ennen meritaisteluissa käytetty menetelmä, jossa erityisiä entraushakoja käyttäen kytkeydyttiin vihollisalukseen sen valtaamiseksi

entrecôte [antrekoot] naudan ruhon osa etuselän ja ulkofileen välissä t. siitä valmistettu pihvi ¶ Useiden sanakirjojen mukaan "välikyljys", mutta kyseessä on luuton liha, kun taas kyljyksiksi muuten sanotaan luun sisältäviä ruhonosia. Ääntämys vaihtelee suuresti; ranskan mukainen ääntämys on suunnilleen [ãtrəkót].

entropia järjestelmän epäjärjestyksen (sekoittuneisuuden) astetta kuvaava suure ¶ Mitä suurempi epäjärjestys, sen suurempi entropia. Vrt. informaatio. Sanaa käytetään termodynamiikassa ja informaatioteoriassa. Termodynamiikan toisen pääsäännön mukaan luonnossa tapahtumien suunta on kohti entropian lisääntymistä. Ehdotettu suomennos: haje.

entsyymi (biokemiallisia) reaktioita katalysoiva valkuaisaine ¶ Entsyymit vaikuttavat elävissä olennoissa, mutta niitä käytetään myös teollisuudessa, lian hajottamiseen pyykinpesussa jne. Ehdotettu suomennos: käyte.

entusiasmi (suuri) innostus ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

entymologia sanan "etymologia" virheellinen asu ¶ Voi johtua sekaantumisesta sanaan "entomologia".

environmentalismi ajatussuuntaus, joka korostaa ympäristötekijöiden vaikutusta

eoni geologian ajanjaksojen ylimmän tason jakson (maailmankautta pitempi) nimitys ¶ Myös sanaa "aioni" on käytetty, mutta se tarkoittaa vanhastaan pitkää ajanjaksoa yleisesti.

epideeminen kulkutaudinomainen, epidemiana esiintyvä

epidemia kulkutauti (myös kuvaannollisesti), taudin t. muun ilmiön poikkeuksellinen yleisyys ¶ Alkujaan sana tarkoittaa kulkutautia eli tarttuvan taudin esiintymistä suuressa osassa väestöä ja leviämistä paikkakunnalta toiselle. Nykyisin se tarkoittaa myös vain tavallista suurempaa yleisyyttä.

epidemiologi tartuntatautilääkäri

epidemiologia tieteenala, joka tutkii sairauksien esiintyvyyttä yms. väestötasolla tilastollisin menetelmin; (vanh.) tatuntatautioppi, kulkutautioppi

epidemiologinen epidemiologiaan kuuluva; (vanh.) tartuntatautiopillinen

epifania (jumalallinen) ilmestyminen; ilmestysjuhla, loppiainen

epifenomeeni seurannaisilmiö, (epäolennainen) oheisilmiö; näennäisilmiö

epifenomenaalinen epifenomeenin luonteinen

epifyytti päällyskasvi, toisen kasvin päällä (esim. köynnöksenä) kasvava

epigeneesi yksilön tai elimen kehittyminen erilaistumattomasta kudoksesta

epigeneettinen kasvun ja erilaistumisen, epigeneesin aikainen t. siihen liittyvä; geenien toiminnan päälle rakentuva; ympäröivää kivilajia nuorempi

epigoni jäljittelijä

epigrafi piirtokirjoitus, kiveen hakattu kirjoitus; motto; mietelause

epigrammi lyhyt runo, jossa on (usein mieleenpainuva) iskevä huomio tai toteamus

epiikka kertomakirjallisuus, etenkin runomuotoinen

epikriisi (lääkärin laatima) hoitotiivistelmä ¶ Hoidon päätyttä laadittava kertomus sairauden kulusta ja hoidosta sekä jatkosuunnitelmista.

epikurolainen filosofi Epikuroksen oppien mukainen; niiden kannattaja; nautiskelija

epilaatio karvojen poisto

epilaattori laite karvojen, varsinkin säärikarvojen, poistoon

epilepsia eräs keskushermoston sairauksien ryhmä, kaatumatauti ¶ Nimitystä "kaatumatauti" pidetään nykyisin usein leimaavana ja sitä siksi vältetään; se johtuu joillekin epilepsian muodoille ominaisista kohtauksista.

epileptikko epilepsiaa sairastava, kaatumatautinen henkilö

epileptinen epilepsialle ominainen, kaatumatautinen

epilogi loppusanat, jälkisanat; loppunäytös

episentrumi maanjäristyksen keskus ¶ Tarkkaan ottaen: kohta, jossa maanalaisesta maanjäristyksen keskuksesta eli hyposentrumista lähtevät järistysaallot kohtaavat maanpinnan tai merenpohjan. Joskus virheellisesti muodossa "episentri".

episkooppi pintakuvaheitin, läpinäkymättömien kuvien heijastin

episkopaalinen anglikaaninen; piispallinen

episodi sivunäytös, sivutapahtuma, pääjuonesta (melko) irrallinen tapaus

episteeminen tietoa koskeva, tieto-opillinen

epistemologia tieto-oppi, tietoteoria, tietoa tutkiva filosofian ala ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

epistola kirjeen muotoinen Uuden Testamentin kirja; sellaisesta luettava katkelma; kirje; puhetulva, (nuhde)saarna

epitafi hautakirjoitus; kirkkoon asetettu vainajan muistotaulu

epiteeli ihon t. limakalvon pinnan päällyskerros, jossa ei ole verisuonia

epiteetti henkilön nimeen pysyvästi liitetty luonnehtiva määrite; olennainen ominaisuus;lisänimi; (kieliopissa) substantiivin määrite ¶ Esimerkiksi ilmaisussa "Kaarle Suuri" jälkimmäinen sana on epiteetti.

epo eräs dopingiin käytetty hormoni, erytropoietiini ¶ Myös asussa "EPO" ja "epo-hormoni".

epoletti olkakoriste sotilaan, virkamiehen tms. takissa ¶ Yleensä epolettiin kuuluu tupsuja. Suomessa epoletit ovat nykyisin käytössä vain meriupseerien paraatiasuissa.

eponyymi sellainen henkilönnimi, josta on muodostettu paikan, kansan tms. nimitys

epookki aikakausi; aikakauden lähtö- tai käännekohta; epookkidraama ¶ Erityisesti paleontologiassa ja geologiassa yksi ajoituksen yksikkö, kesto muutamista miljoonista pariinkymmeneen miljoonaan vuoteen.

epookkidraama jotakin mennyttä aikakautta (epookkia), usein erityisesti sen yläluokan elämää, kuvaava näytelmä tai elokuva ¶ Myös lyhentyneenä muodossa "epookki", joka on luonteeltaan puhekielinen, mutta nykyisin yleiskieleen hyväksytty.

epsilon kreikkalaisen aakkoston viides kirjain, Εε ¶ Vrt. alfaan. Matematiikassa pieni epsilon esiintyy usein tarkoittamassa "mielivaltaisen pientä lukua".

erektio siittimen jäykistyminen tai jäykistyneisyys

eremiitti erakko, (uskonnollisista syistä) yksin, muista eristyksissä elävä ihminen ¶ Sana on vanhaa kieltä. Aiemmin myös asussa "eremiitta".

ergi energian yksikkö ns. CGS-järjestelmässä, 0,1 mikrojoulea

ergo siis, joten; yhdyssanojen alkuosana: työ-, toiminta- ¶ Päätelmää ilmaiseva ergo on sitaattilaina latinasta, ja voi siksi ääntyä myös "ergoo". Yhdyssanoissa esiintyvä ergo- 'työ-' on eri alkuperää (kreikasta).

ergodinen tasaantuva; pitkän aikavälin tasapainoa koskeva; lukijalta ponnistuksia vaativa ¶ Sanaa käytetään matematiikassa kuvaamassa järjestelmien käyttäytymistä silloin, kun aika tai muu parametri kasvaa paljon tai rajatta. Sillä kuvataan myös järjestelmää, joka silloin lähestyy vakaata tilaa, erityisesti sellaista, joka palaa lopulta mihin tahansa tilaansa. Lisäksi sana viittaa tällaisten järjestelmien ominaisuuksiin ja tutkimiseen. Kirjallisuustieteessä sanaa on ruvettu käyttämään aivan muussa merkityksessä, tarkoittamaan kirjallisuutta, jonka lukeminen vaatii lukijalta erityisiä ponnistuksia.

ergometri laite lihastyön mittaamiseksi

ergonomia oppi työn menetelmien, välineiden ja ympäristön tekemisestä ihmisille sopiviksi; menetelmän tms. ominaisuudet ihmisen kannalta ¶ Ehdotettu suomalaisempi vastine: "työtiede".

ergonominen ergonomiaan kuuluva tai sen mukainen

erineumi (kasvin) nukkaäkämä

eriometri villakuidun paksuuden mittauslaite; punasolujen läpimitan mittauslaite

erkkeri seinästä ulkoneva tornimainen, ikkunallinen rakennuksen osa

erodoida kuluttaa, syövyttää, aiheuttaa eroosiota; (lääketieteessä:) aiheuttaa haavauma t. syöpymä, eroosio

eroosio maaperän kuluminen etenkin juoksevan veden ja tuulen vaikutuksesta; (lääketieteessä:) orvaskeden t. limakalvon pintahaavauma t. hammaskiilteen pinnan syöpymä

eroottinen erotiikkaan kuuluva, rakkaus-

erosoida = erodoida

erotiikka seksuaalinen rakkauselämä, varsinkin sen ulkonaiset ilmentymät ¶ Usein sanojen "erotiikka" ja "seksi" ero on lähinnä sanan käyttäjän arvostuksissa; tavallisesti erotiikaksi kutsutaan hienostuneemmiksi koettuja tai esitettyjä asioita.

eruptiivinen tulivuorenpurkauksesta syntynyt, etenkin magmasta syntynyt

eruptio (tulivuoren)purkaus

erytro- puna-

erytromysiini eräs antibiootti

erytrosytemia veren punasolujen liiallinen runsaus, liikapunasoluisuus

erytrosyytti punasolu

esanssi makua tai tuoksua antava liuos ¶ Esanssi voi olla luonnonaineista esim. vettä haihduttamalla valmistettu tai keinotekoinen (synteettinen).

eskaaderi eräs ilmavoimien tai laivaston yksikkö

eskadroona ratsuväen perusyksikkö

eskalaatio eskaloituminen, mm. vaiheittainen kehittyminen (usein pahemmaksi)

eskalaattori liukuportaat ¶ Vanhahtava sana.

eskaloida eskaloitua; aiheuttaa eskaloituminen; hankkia lisäresursseja

eskaloitua kehittyä vaiheittain (pahemmaksi), kärjistyä t. muuten muuttua asteittain; siirtää ylemmälle käsittelytasolle ¶ Usein etenkin ristiriitojen tai muiden ongelmien portaittaisesta (tai jatkuvastakin) kärjistymisestä. Taustalla on tavallisesti ajatus, että yksi vaihe johtaa seuraavaan, esimerkiksi vihamieliseen toimenpiteeseen vastataan käyttäen voimakkaampia menetelmiä. Sanalle on toisaalta tullut myös merkitys "siirtää (asian käsittely) ylemmälle tasolle (ja siitä ehkä vielä ylöspäin)". Tämä aiheuttaa sekaannuksia, koska esimerkiksi "ongelmien eskaloiminen" voidaan ymmärtää kahdella aivan eri tavalla. Molemmissa on taustalla alkuperäinen konkreettinen merkitys, joka on tarkoittanut portaita ylöspäin nousemista.

eskapismi todellisuuspakoinen ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

eskatologia oppi viimeisten aikojen tapahtumista ¶ Lähinnä kristinuskon yhteydessä. Sukulaissanoista ks. logia.

eskimo erään Amerikan pohjoisimmilla seuduilla ja Grönlannissa elävän ihmisryhmän jäsen; sen kieli; eräs kangaslaatu ¶ Vrt. inuiitti. Kangasterminä sana tarkoittaa karstavillakangasta, joka on nurjalta puolelta nukkainen ja jota käytetään päällysvaatteisiin.

eskortti (sotilas)saattue, saattovartio; (mies)seuralainen

esofagus ruokatorvi

esoteerinen salaileva, sisäpiirille tarkoitettu

esperantisti esperanton harrastaja t. esperantoaatteen kannattaja

esperanto eräs suunnitelmakieli (keinotekoinen kieli ihmisten väliseen viestintään) ¶ Tämä L. L. Zamenhofin kehittämä kieli on selvästi laajimman käytön saanut suunnitelmakieli, ja sen takia sanaa "esperanto" joskus käytetään tarkoittamaan suunnitelmakieltä yleisesti.

esplanadi [esplanaadi t. esplanadi] puistokatu, katujen reunustama puisto ¶ Vrt. bulevardi. Normienmukainen kirjoitus- ja äänneasu on lyhytvokaalinen.

espresso höyrynpaineen avulla valmistettu kahvi

essealainen Jeesuksen ajan juutalaisuuden erään eristäytyvän suuntauksen jäsen; kyseisen suuntauksen mukainen, siihen liittyvä ¶ Essealaiset muodostivat luostarinomaisen yhteisön. Essealaisuudessa on samanlaisia piirteitä kuin kristinuskossa mutta vaikutussuhdetta ei ole voitu osoittaa.

essee kirjoitelma, tutkielma ¶ Kirjallisuudenlajeista puhuttaessa "essee" tarkoittaa yleensä eräät tyylivaatimukset täyttävää kaunokirjallista tutkielmaa, tavallisesti yleistajuista. Yleisemmin sanaa saatetaan käyttää muunkintyyppisistä kirjoitelmista; voidaan esim. puhua esseevastauksista vastakohtana ns. rasti ruutuun -vastauksille.

esseisti [esse'isti] esseekirjailija, esseiden kirjoittaja

esseistiikka [esse'istiikka] esseekirjallisuus

essenssi olemus ¶ Englannista lainattu uudempi sana kuin essentia.

essentia [essentia t. esséntia] olemus, etenkin filosofiassa olemassaolon vastakohtana ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Vrt. essenssi.

essentiaalinen olemusta koskeva, olemus-

essentialismi olemusajattelu, filosofian suuntaus, joka korostaa essentiaa ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

essiivi eräs suomen kielen sijamuoto, -na- tai -nä-loppuinen ¶ Esim. "opettajana", "maanantaina". Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: olento.

establishment [istä´blišment] yhteiskunnan vakiintunut järjestelmä ja sen johdossa olevat piirit

esteetikko estetiikan tutkija; esteetti

esteetti esteettisyyttä (liiaksi) korostava ihminen, "kaunosielu"

esteettinen (aisteja) miellyttävä, kaunis, taiteellinen; estetiikkaan kuuluva t. sitä koskeva

esteri alkoholista (sanan laajassa merkityksessä) ja haposta t. niiden johdoksista syntynyt yhdiste

estetiikka tiede, joka tutkii ilmiöiden, taiteen yms. (aistillista) miellyttävyyttä, kauneutta; esineen tms. esteettiset ominaisuudet

estetismi esteettisyyden (liiallinen) korostaminen

estetisoida kiinnittää (liiaksi) huomiota esteettisyyteen; selittää asioita esteettisiksi

estimaatio arvio; arviointi, estimointi

estimaatti (määrällinen) arvio

estimoida arvioida, muodostaa (määrällinen) arvio jostakin

estradi [estraadi t. estradi] (esitys)koroke, esiintymisalue ¶ Normienmukainen kirjoitus- ja äänneasu on lyhytvokaalinen.

estrogeeni naishormoni, munasarjahormoni ¶ Hormoni, joka säätelee naiselle ominaisia kehonpiirteitä ja -toimintoja, mm. kohdun toimintoja. Syntyy pieninä määrinä myös miehen elimistössä.

et ja ¶ Sana on peräisin latinasta ja esitetään usein erityisellä et-merkillä &.

et al. [et al t. et ali'ii] ja muut, ynnä muut ¶ Lyhenne latinan sanoista "et alii" 'ja muut'. Käytetään varsinkin artikkelin ja kirjan tekijöitä mainittaessa ilmoittamaan, että tekijöitä on lueteltujen lisäksi muitakin.

et cetera [et setera t. et ketera] ja niin edelleen (jne.), lyhennettynä "etc."

etableerata = etabloida

etabloida vakiinnuttaa, vahvistaa, ottaa käyttöön, sijoittaa, panna paikoilleen

etanoli tavallinen alkoholi, etyylialkoholi ¶ Kirjoitusasu ns. -oli-säännön mukainen.

etappi välitavoite; (sotilaiden) levähdyspaikka

eteerinen hyvin kevyt, "kuin ilmaa" oleva; helposti haihtuva ¶ Eteeriset öljyt ovat mm. mausteissa esiintyviä öljyjä, jotka haihtuvat helposti ja siksi antavat aineelle voimakkaan tuoksun.

etiikka oppi moraalista; moraalisuus; moraaliset säännöt ¶ Sanojen "moraali" ja "etiikka" merkityssuhde vaihtelee. Usein sanotaan, että moraali on käsitys oikeasta ja väärästä, etiikka taas moraalien tutkimista, moraalifilosofiaa, Vanha suomalaisempi oppisana tälle on "siveysoppi", mutta nykyisin "siveys" tulkittaneen kuitenkin toisin kuin tässä olisi tarkoitus. Käytännössä "etiikka" on usein vain toinen nimitys moraalille, ehkä painottaen enemmän ns. sisäistä moraalia vastakohtana yhteisön julkiselle moraalille. Toisaalta esimerkiksi "ammattietiikka" (tai "eettiset ohjeet") tarkoittaa ammattikunnan moraaliohjeita.

etiketti käyttäytymissäännöt, tapasäännöstö; nimilappu, joka on kiinnitetty pakkaukseen tai esineeseen

etiologia syyoppi, oppi jonkin asian synnystä tai alkuperästä ¶ Varsinkin lääketieteen haara, joka tutkii tautien syitä. Joskus muodossa "aitiologia". Sukulaissanoista ks. logia.

etninen kansallisuutta, rotua tai kulttuurista alkuperää koskeva; vieraaseen kansallisuuteen tms. kuuluva, sellaisen mukainen ¶ Alkujaan sana viittaa nimenomaan kansallisuuteen. Nyttemmin sitä on ruvettu käyttämään väljemmin ihmisten "alkuperästä" puhuttaessa; osasyy tähän on, että monet pitävät rodun käsitettä kokonaan vältettävänä. Ilmaisu "etninen ravintola" tarkoittaa jonkin toisen ruokakulttuurin mukaista ravintolaa. Muutenkin "etninen" usein viittaa vieraaseen kansaan tai kulttuuriin.

etnografi kansatieteilijä, etnografian tutkija

etnografia kansatiede, varsinkin kuvaileva, esineistöön huomiota kiinnittävä ¶ Vrt. etnologia.

etnologia kansatiede, kansallisten kulttuurien tutkimus ¶ Vrt. etnografia. Sukulaissanoista ks. logia.

etnosentrinen ryhmäkeskeinen, omaan kansaan t. muuhun ryhmään (ahtaasti) keskittyvä

etnosentrismi ryhmäkeskeisyys, etnosentrisyys ¶ Erityisesti (moittivana) ilmaisuna tarkastelusta, joka rajoittuu oman kansan, kielen tai kulttuurin näkökulmaan. Sukulaissanoista ks. ismi.

etologia eläinten käyttäytymisen tutkimus ¶ Aiemmin käytettiin myös ilmaisua "eläinpsykologia". Sukulaissanoista ks. logia.

etsata syövyttää (taidegrafiikassa)

etydi soitinsävellys tai -harjoitus, varsinkin soittotekniikkaa kehittämään tarkoitettu

etymologia sanojen alkuperän tutkimus; sanan alkuperä t. sen selitys ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

eu- hyvä-, hyvin- (kreikkalaisperäisten sanojen etuliitteenä)

eufemismi eufemistinen, kaunisteleva ilmaisu, kiertoilmaisu

eufemistinen kaunisteleva (ilmaisu), "pumpuliin kääritty" ¶ Esimerkiksi "vähemmän kaunis" saattaa olla eufemistinen tapa ilmaista, että pitää jotakin rumana.

euforia (keinotekoinen) voimakas hyvänolon tunne

euforinen euforiaan kuuluva

eugeniikka suuntaus, joka pyrkii ihmisen perintöaineksen parantamiseen, "rotuhygienia" ¶ Sana on saanut kolkon kaiun erityisesti siksi, että natsi-Saksan harjoittama "alempiin rotuihin" kuuluvien tai muuten epätoivottujen ihmisten järjestelmällinen murhaaminen yhdistetään siihen.

eukaryootti [eu-karyootti] aitotumallinen ¶ Eliö, jossa kromosomit ovat varsinaisessa tumassa. Aitotumallisia ovat mm. kaikki kasvit ja eläimet. Vrt. prokaryootti.

euklidinen (matematiikassa:) Eukleideen oppien mukainen, niihin liittyvä ¶ Etenkin ilmaisuissa "euklidinen geometria" ja "euklidinen avaruus", joilla tarkoitetaan tavallista kolmiulotteisen avaruuden käsitettä tai sitä vastaavaa abstraktia matemaattista rakennetta, vastakohtana epäeuklidisille geometrioille.

eunukki kuohittu miespalvelija, varsinkin vartiotehtäviin haaremissa käytetty

euribor euroalueen (euroa käyttävien maiden) rahamarkkinoiden viitekorko

euro Euroopan unionin useiden maiden yhteinen rahayksikkö ¶ Tunnus €. Euroa käyttävistä maista käytetään nimitystä euroalue.

euro- Euroopan unionia koskeva; euroa koskeva; Eurooppaa koskeva ¶ Usein muodinomaisesti käytetty. Moniselitteisyyden takia tätä etuliitettä on syytä välttää.

eurobarometri eri EU-maissa samanaikaisesti tehtävä mielipidetutkimus (barometri)

eurobondi euroalueen yhteinen bondi ¶ Joukkovelkakirjalaina, jossa lainanottajina ja takaisinmaksajina ovat kaikki euromaat yhdessä.

eurokraatti (ark., usein kielteisen sävyisesti:) EU:n korkea virkailija

eurooppa- Euroopan unionia koskeva, unionin laajuinen ¶ Esim. eurooppaministeri, eurooppaoikeus, eurooppayhtiö. Selvempi olisi etuliite "EU", esim. EU-oikeus.

europarlamentti EU:n parlamentti

europidi eurooppalaiseen, "valkoiseen" rotuun kuuluva ihminen

eurosentrismi Eurooppa-keskeisyys

eurosentti sentti, euron sadasosa ¶ Tätä pitempää nimeä käytetään joskus erotukseksi sentti-sanan muista merkityksistä.

eustressi [eu-stressi] "hyvä stressi", myönteinen stressi, joka ei aiheuta ahdistusta

eutanasia ihmisen surmaaminen hänen kärsimystensä lopettamiseksi ¶ Yleensä eutanasialla tarkoitetaan parantumatonta tautia sairastavan ihmisen surmaamista joko hänen pyynnöstään tai koska hän on pysyvästi tajuttomana tai muuten toimintakyvyttömänä ilman paranemisen toivoa. Sana on muodostettu kreikan sanoista, jotka tarkoittavat "hyvä kuolema". Useita suomenkielisiä nimityksiä on ehdotettu ja käytetty, mutta ne sisältävät yleensä (vahvahkon) kannanoton asiaan, esim. armomurha, kuolinapu. Usein erotetaan aktiivinen ja passiivinen eutanasia siten, että aktiivinen merkitsee aktiivista surmaamista ja passiivinen sitä, että lopetetaan hoito tai esim. hengityskoneessa pitäminen.

evakuoida siirtää uhanalaisen alueen tai tilan väestö, tavaraa, laitoksia ym. turvaan; (lääketieteessä ym.) tyhjentäminen ¶ Vaikka verbi tarkoittaa alueen tai tilan tyhjentämistä, se voi saada objektikseen myös ihmisiä (tai tavaraa tms.) tarkoittavan ilmauksen, esim. "väestö evakuoitiin nopeasti".

evaluaatio arvon tai muun suureen laskeminen; arviointi ¶ Ohjelmoinnissa evaluaatio tarkoittaa lausekkeen arvon määrittämistä (laskemalla). Muissa yhteyksissä se voi tarkoittaa laskemisen lisäksi myös arviointia, arvion esittämistä jostakin.

evaluoida laskea tai arvioida arvo, suorittaa evaluaatio

evankelikaalinen eräistä amerikkalaisperäisistä herätyskristillisyyden suunnista ¶ Eri asia kuin evankelinen.

evankelinen eräistä evankeliumia korostavista kristillisistä suunnista, suunnilleen = protestanttinen; evankeliumin mukainen

evankelioida julistaa evankeliumia (etenkin kristityissä maissa maallistuneille ihmisille)

evankelis-luterilainen luterilainen ¶ Alkuosa ei varsinaisesti muuta ilmaisun merkitystä mutta korostaa luterilaisuuden opillista sisältöä. Kyseessä on muodoltaan rinnasteinen yhdyssana (alkuosana "evankelinen"), joten siihen kuuluu yhdysmerkki, ja tällaisena sanaa käytetään laajasti. Myös asua "evankelisluterilainen" käytetään paljon, ja se on myös kielitoimiston suosituksen ja Suomen kielen perussanakirjan mukainen.

evankelista evankeliumin kirjoittaja (Matteus, Markus, Johannes t. Luukas); evankeliumin julistaja

evankeliumi Jeesuksen julistus; Uuden Testamentin neljän ensimmäisen kirjan yhteisnimitys; ilosanoma, vapauttava sanoma

eventiivi nimitys, jota on käytetty verbinmuodoista, joissa on sekä potentiaalin että konditionaalin pääte ¶ Esim. "suuttuneisi". Esiintyy Kalevalan kielessä ja joskus nykykielessäkin, mutta ei kuulu yleiskieleen.

eventuaalinen mahdollinen, mahdollisesti toteutuva

eventualiteetti mahdollisuus; sattuma

evergreen [evögriin] ikivihreä, jatkuvasti suosionsa säilyttävä (musiikkikappale tms.) ¶ Sana on sitaattilaina englannista, jossa se tarkoittaa myös sananmukaista kasvin ikivihreyttä.

eversti eräs upseerinarvo (maa- ja ilmavoimissa)

evidenssi todiste; ilmeisyys

evidentti ilmeinen

eviskeraatio sisälmysten t. sisäelinten poisto

evolutiivinen kehitystä, evoluutiota koskeva t. siihen sisältyvä

evoluutio kehitys, varsinkin eliöiden muodostuminen muista elämänmuodoista ¶ Yleismerkityksessään sana usein viittaa jatkuvaan, tasaisehkoon kehitykseen vastakohtana mullistuksille, revoluutioille. Biologiassa sana viittaa sekä "pienimuotoiseen" eliöpopulaatioiden perimän muutoksiin kuten lajin vähittäiseen muuttumiseen tai jakautumiseen alalajeiksi (mikroevoluutio) että suurempiin, pitkien ajanjaksojen kuluessa tapahtuviin muutoksiin, joissa syntyy uusia lajeja, sukuja jne. (makroevoluutio). Vrt. darvinismi.

ex- entinen (puoliso) ¶ Esimerkiksi "ex-mies" 'entinen aviomies'. Varsinaisesti "ex" on latinan prepositio ja etuliite, joka merkitykseltään vastaa lähinnä suomen elatiivia ja joka esiintyy monissa sivistyssanoissa mutta yleensä suomeen mukautuneessa kirjoitusasussa eks-.

ex analogia [eks analogia t. eks analógiaa] analogian mukaan, analogisesti, yhdenmukaisuuden perusteella ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

ex ante ennalta, etukäteen

ex post jälkikäteen, jälkeenpäin

ex situ [ek situ t. ek situu] "poissa paikaltaan", muualla kuin jonkin alkuperäisessä paikassa tapahtuva ¶ Esimerkiksi eliölajin ex situ -suojelu on sen säilyttämistä muualla kuin alkuperäisessä ympäristössään. Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Kirjoitetaan joskus "ex-situ". Vrt. in situ.

ex tempore valmistelematta

eximia cum laude approbatur [eksimia kum laude aprobaattur t. eksímiaa kum laude laude aprobáatur] arvosana eräissä eräissä arvosteluasteikoissa, 'hyväksytään poikkeuksellisen kiitoksen kera' ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Usein lyhyesti "eximia".

exit poistumistie, uloskäynti; poistuminen (näyttämöltä)

exit poll äänestyspaikkakysely, ovensuukysely ¶ Tutkimus, jossa äänestäneiltä kysytään äänestyspaikalta, miten he äänestivät.

exitus kuolema, poismeno ¶ Lääkärien kielessä.

exlibris kirjanomistajan merkki ¶ Joskus myös erikseen kirjoitettuna: ex libris (koska sana johtuu näistä latinan sanoista).

expo näyttely

express pika-; pikalähetys; pikavuoro ¶ Varsinkin postiliikenteessä myös ranskankielisessä asussa "exprès".

expressis verbis [ekspressis verbis t. ekspréssiis verbiis] erikseen sanottuna, sanallisesti ilmaistuna ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

extra = ekstra

extreme [ikstriim t. ikstríim] urheilussa yms.: ihmisen suorituskyvyn rajoja koetteleva (laji) ¶ Sana viittaa usein sellaiseen, mitä ennen kutsuttiin uhkarohkeaksi. Yleensä ilmaisussa "extreme-laji" (paremmin: äärilaji) tms.

eyeliner [ailainer] (silmän)rajauskynä; rajausväri

faabeli tarina, satu, varsinkin (Aisopoksen) opettavainen eläinsatu

faarao muinaisen Egyptin hallitsija ¶ Virallinen kirjoitusasu lyhytvokaalinen (farao), koska tätä muotoa on vanhastaan käytetty raamatunsuomennoksissa.

faasi (fys., kem.) olomuoto tai kiderakenne; vaihe ¶ Yleisesti faasi tarkoittaa tapahtumasarjan kohtaa, vaihetta. Tavallisimmin sanaa kuitenkin käytetään terminä, joka on yleisnimitys olomuodoille (kiinteä aine, neste, kaasu, plasma) ja (kiinteän aineen kiteisten muotojen) kidemuodoille.

faattinen sellainen (toiminta viestinnässä), jonka tarkoituksena ei ole välittää informaatiota, vaan pitää yllä viestintäyhteyttä

fabrikaatti valmiste, tuote ¶ Sana on vanhahtava.

fabrikoida sepittää, keksiä; väärentää ¶ Tullut käyttöön englannin sanan "fabricate" vaikutuksesta. Vrt. fabrisoida.

fabrisoida tuottaa (teollisesti) ¶ Vanha, nykyisin harvoin käytetty sana. Vrt. fabrikoida.

fabula [faabula] = faabeli

fabuloida tarinoida, sepitellä, kertoa keksimäänsä, "kertoa satuja"

face lift [feis lift] kasvojenkohotus (myös kuvaannollisesti)

face to face [feis tu feis] kasvokkain; kasvokkais-

fagotti eräs puupuhallin

fahrenheitaste [faarenhait-aste] aste Fahrenheitin lämpötila-asteikolla, tunnus °F ¶ Tällä asteikolla veden jäätymispiste on 32 °F ja kiehumispiste 212 °F. Käytössä anglosaksisissa maissa. Virallinen kirjoitusasu on "fahrenheitaste", mutta "Fahreinheit-aste" on myös käytössä, arkikielessä myös pelkkä "fahrenheit".

fair play [feö plei] reilu peli ¶ Usein vain 'sääntöjä rikkomaton peli', mutta myös merkityksessä 'rehellinen ja muita kunnioittava toiminta'.

fajanssi läpinäkymätön puoliposliini

fakiiri itsensäkiduttaja; itämainen askeetti; taitava temppujen tekijä

fakki ammattiala; kokoelma vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin ¶ Vanhastaan sana tarkoittaa ammattialaa, tieteenalaa tai vastaavaa ja johtuu ruotsin sanasta fack. Uudempi merkitys johtuu englannin sanojen frequently asked questions lyhenteestä FAQ; suomennettuna vastineena on käytetty lyhenteitä UKK (usein kysytyt kysymykset) ja VUKK (vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiinsä).

fakki-idiootti omaan alaansa (fakkiinsa) rajoittunut, muista aiheista tietämätön ihminen

fakkiutua rajoittua vain omaan alaansa, fakkiinsa (harrastuksiltaan ja tiedoiltaan) ¶ Sana on arkityylinen ja sävyltään moittiva.

faksi järjestelmä, joka lähettää valokopioita puhelinyhteyksien kautta; siten lähetetty viesti ¶ Kielitoimisto suosittaa sanoja "faksi" ja "telekopio", joista jälkimmäistä ei paljoakaan käytetä. Usein sana esiintyy sitaattilainan omaisesti (englannin) asussa "fax". Vanhempi nimitys oli "telefax". Faksinumeroiden ilmoittamisesta ks. Puhelinnumeroiden ja muiden yhteystietojen esittämisestä.

faksimile ulkoasua myöten tarkka jäljennös; näköispainos

fakta tosiasia ¶ Ks. Kelpaako monikko yksiköksi? (fakta vai faktumi?)

faktinen tosiasiallinen, todellinen

faktitiivinen teettämistä ilmaiseva, teetto- ¶ Esim. "faktitiivinen verbi" 'teettoverbi', kuten "kirjoituttaa", joka on verbin "kirjoittaa" faktitiivijohdos. Myös asussa "faktiivinen". Vrt. kausatiivinen.

faktoidi tosiasiana (faktana) esitetty t. pidetty ¶ Sanan merkitys ja sävy vaihtelee. Lievimmillään se viittaa vain siihen, että kyseessä ei ole ilmeinen eikä todistettu asia, tai siihen, että kyseessä on kyllä tosiasia mutta se on merkityksetön tiedonsirpale. Sana voi tarkoittaa myös pelkkää harhaluuloa tai tiedotusvälineiden luomaa käsitystä.

faktori johonkin vaikuttava seikka, "tekijä"; mestaria vastaava kirjapainoalan ammattinimike

faktorointi jakaminen faktoreihin (esim. luvun jakaminen alkutekijöihin); rahoitusmuoto, jossa yritys siirtää saatavansa toiselle yritykselle ja saa tältä sitä vastaavat rahat (miinus korot ja kulut)

faktuaalinen tosiasiallinen, tosiasioita koskeva

faktuura kauppalasku, etenkin tukkukaupassa myydystä tavarasta esitetty lasku

faktuuri (pinta)kudos; pinnan ominaisuudet; valmistustapa; (musiikillinen) rakenne ¶ Tämän sanan merkitys vaihtelee suuresti käyttöalan ja käyttäjän mukaan.

fakultatiivinen (mm. kielitieteessä:) valinnainen, vapaasti valittava, vapaaehtoinen, vapaa, mahdollinen; (mm. biologiassa) vain määräoloissa esiintyvä, sellainen, joka esiintyy vain joissakin (ympäristö)oloissa

falangi eräs vanhalla ajalla käytetty taisteluryhmitys; kenraali Francon johtama puolue Espanjassa 1933 - 1977

falangisti Espanjan falangin jäsen; Libanonin oikeistokristittyjen ryhmittymään kuuluva

fallinen fallokseen liittyvä; (freudilaisuudessa:) ihmisen kehitysvaiheesta, jossa sukupuolielimillä on psyykkisesti keskeinen merkitys

fallismi falloskeskeisyys (vrt. fallistinen)

fallistinen falloskeskeinen; mieskeskeinen; fallinen

fallos siitin, varsinkin erektiossa oleva

falsetti ohutsointinen, resonanssiton, korkeaääninen laulutapa

falsifioida osoittaa vääräksi, kumota

fan [fän t. fan] = fäni

fanaatikko kiihkoilija, jonkin aatteen tms. kiihkomielinen kannattaja

fanaattinen kiihkoileva ¶ Vrt. fanaatikko. Usein sanaan liittyy tuomitseva sävy - ja ajatus siitä, että fanaattiset ihmiset ovat suvaitsemattomia ja tuomitsevat toisin ajattelevia.

fandango [fandáŋgo] eräs kolmijakoinen andalusialainen paritanssi

faneeri sanan vaneri vanha asu

fanfaari juhlallinen (torven)toitotus, varsinkin aloitusmerkkinä; (musiikissa) eräs sävelkulku ¶ Musiikkiterminä: lyhyt sävelkulku, joka perustuu vaskipuhaltimien alimpiin luonnonääniin, ns. duurikolmisointuun; soitetaan yleensä trumpetilla.

fani [fani t. fäni] (esim. muusikon tai esiintyjän) innokas ihailija ¶ Rinnakkaismuotoja: fan, fäni; ks. Mukautus kirjoitus- vai äänneasun mukaan? (hakkeri vai häkkeri?). Tässä tapauksessa a:llinen muoto on muodostunut vallitsevaksi.

fanittaa (ark.) olla jonkun fani, ihailla, palvoa

fantasia mielikuvitus; mielikuvituksen tuote, kuvitelma; eräs sävellystyyppi

fantasmagoria (näköhäiriöön perustuva) harhakuva t. harhakuvien sarja

fantasioida kuvitella, haaveilla, kehitellä fantasioita ¶ Myös asussa "fantasoida", mutta sitä ei mainita sanakirjoissa.

fantastinen mahtava, suurenmoinen, upea; mielikuvituksellinen, eriskummainen

fantisoida fantasioida

fantomisärky haamusärky ¶ Kokemus särystä ruumiinosassa, joka on poistettu.

faradi sähköisen varautumiskyvyn eli kapasitanssin yksikkö SI-järjestelmässä, tunnus F

farao = faarao

fariinisokeri ruskea erikoissokeri, joka sisältää runsaasti melassia tai siirappia

farisealainen teeskentelevä, tekopyhä, ulkokultainen; juutalaisuuden erään muodon harjoittaja Jeesuksen aikoihin ¶ Sanaa käytetään nykykielessä lähes yksinomaan tekopyhään haukkumiseen. Jeesuksen ajan farisealaiset sanoivat olevan tärkeää noudattaa Jumalan Mooseksen kautta antamaa lakia ja sen vakiintuneita selityksiä tarkoin ja huolellisesti. Jeesus osittain arvosteli heitä, osittain sanoi, että heidän hurskautensa ei ole riittävää. Myöhemmin ruvettiin sanaa "farisealainen" käyttämään yleisenä haukkumasanana.

fariseus = farisealainen

farkut eräänlaiset lujasta kankaasta tehdyt arkihousut ¶ Aiemmin sanaa on pidetty arkisena, ja asiatyylissä sen tilalla on käytetty sanaa "farmarihousut", mutta nykyisin Yleinen suomalainen asiasanasto suosittaa farkut-sanaa.

farmako- lääke-

farmakodynamiikka lääkkeen vaikutus elimistössä

farmakokinetiikka tapa, jolla lääke vaikuttaa elimistössä (imeytyminen, jakautuminen, muuntuminen ja poistuminen)

farmakologia lääkeaineoppi ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

farmakopea virallinen lääkeluettelo ja -ohjeisto ¶ Virallisesti vahvistettu kokoelma määräyksiä lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistuksesta ja kaupasta.

farmari (omaa tilaansa hoitava) maanviljelijä varsinkin Yhdysvalloissa; arkikielinen nimitys farmariautolle, joka on eräs isolla tavaratilalla varustettujen autojen tyyppi; monikossa myös: tietynlaiset housut, farkut

farmaseutti henkilö, joka on suorittanut apteekkialan ns. alemman korkeakoulututkinnon

farmasia lääkkeenvalmistusoppi; apteekkiala

farmasisti farmasian ammattilainen ¶ Suomessa farmasisti on farmaseutti tai proviisori.

farmi maatila, varsinkin Yhdysvalloissa; kakkosjoukkue t. pelaajareservi; alue, jossa on keskenään samanlaisia esineitä tai rakenteita

farssi vauhdikas, ilveilevä huvinäytelmä; pelleily, sekoilu

faryngaali nieluntausäänne ¶ Nielun takaosassa ääntyvä äänne.

faryngo- nielu-, kurkku-

fasadi julkisivu

fasetti hiomapinta, tahko; pienehkö pinta; viiste; (hammaslääkäri asentama) hampaan ulkosivun muotoinen posliinilevy; ominaisuus tai näkökulma, jonka perusteella dokumentti voidaan luokittaa

fasilitaatio (psykologiassa:) helpottuminen

fasilitaattori mahdollistaja, mahdollisuuksien tarjoaja

fasiliteetti varuste(lu), välineet (ja tilat) jotakin varten ¶ Sana on arkisävyinen ja muodostunut englannin sanan facility pohjalta. Etenkin monikollisena myös erityisesti merkityksessä 'vessa'.

fasilitoida helpottaa, edistää, auttaa

fasinoida lumota, hurmata ¶ Vanhahtava sana. Myös muodossa "fašinoida".

fasismi eräs Italiassa 1920-luvulta alkaen vaikuttanut poliittinen liike; myös muista (äärioikeistolaisiksi leimatuista) liikkeistä ¶ Varsinaisesti "fasismi" oli 1. maailmansodan jälkeen Italiassa Benito Mussolinin johtama liike, jolle oli ominaista kansallismielisyys, valloitushalu ja totalitarismi. Etenkin vasemmistolaisessa kielenkäytössä sanaa on yleisesti käytetty myös yleisnimityksenä erilaisille väkivaltaisille, kiihkomielisille ja kommunisminvastaisille oikeistolaisille liikkeille (vrt. natsismi). Aiempia kirjoitusasuja: fascismi, fašismi. Ks. Suhuässä ja sen merkitseminen. Sukulaissanoista ks. ismi.

faskia (anatomiassa:) peitinkalvo; (lääketieteessä:) sidos

faskiaatio (kasvin) laakaverso

faskikulaatio (lääketieteessä:) nykiminen t. kimppuuntuminen

fast food [faast fuud] pikaruoka, nopeasti valmistettava ja syötävä ruoka, etenkin pikaruokaravintolasta ostettava

fata morgana [fata morgana t. faata morgáana] kangastus ¶ Periaatteessa sitaattilaina italiasta.

fataali kohtalokas, tuhoisa; (lääketieteessä:) kuolemaan johtava ¶ Myös "fataalinen", mutta lyhempi kirjoitusasu "fataali" on vallitseva; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?

fatalismi alistuminen kohtaloon; kohtalousko, ennalta määräytyneeseen kohtaloon uskominen ¶ Yleensä sana on sävyltään moittiva ja sisältää ajatuksen, että ihmisellä olisi ollut tai olisi mahdollisuus parantaa tilannettaan mutta hän ei yritäkään itse korjata sitä. Sukulaissanoista ks. ismi.

fatiikki uupuminen, uupumus

fatwa [fatva t. fatwáa] islamin uskonnollisen lain tulkinnan pohjalta muodostettu oppineen lausuma; erityisesti: ajatollah Khomeinin lausuma, jossa kehotetaan tappamaan kirjailija Salman Rushdie ¶ Aiemmin myös mm. asussa "fetva".

fauna eläimistö, etenkin jonkin alueen eläinlajisto; luettelo eläimistöstä

fauni metsänhaltija muinaisen Rooman mytologiassa, samaistettiin usein satyyrin kanssa

faustinen ylöspäin pyrkivä, täydellisyyttä ja äärettömyyttä tavoitteleva ¶ Nimi johtuu Goethen kuvaamasta Faust- eli Faustus-hahmosta.

fauvismi eräs 1900-luvun alun taidesuuntaus, joka suosi puhtaita voimakkaita värejä ¶ Tunnetaan myös nimellä "ranskalainen ekspressionismi" ja "dekoratiivinen ekspressionismi". Sukulaissanoista ks. ismi.

faux pas [fopáa] harha-askel

federaatio liitto, varsinkin liittovaltio ¶ Liittovaltion ja valtioliiton ero on periaatteessa siinä, että valtioliiton jäsenet ovat itsenäisiä valtioita, jotka ovat sopineet yhteistyöstä joillakin aloilla, kun taas liittovaltiolla on yleensä oma perustuslaki, valtiolliset elimet jne. Käytännössä selvää rajaa ei ole, vaan on olemassa eriasteisia liittoutumisen muotoja.

federalismi liittovaltion kannattaminen; liittovaltiomuoto ¶ Nykyisin sanaa käytetään varsinkin Euroopan unionista puhuttaessa, jolloin se tarkoittaa EU:n kehittämistä liittovaltion suuntaan. Sukulaissanoista ks. ismi.

federatiivinen liittovaltiomuotoinen, liitto-; liittovaltioon (federaatioon) kuuluva

feeniks antiikin taruston lintu, joka kuoltuaan tulessa nousee tuhkasta t. herää muuten henkiin; uusiutumisen, paluun vertauskuva ¶ Myös kirjoitusasussa fenix t. fenix; virallinen kirjoitusasu on pitkävokaalinen. Myös yhdyssanana feeniks-lintu t. feenikslintu. Myös isolla alkukirjaimella (Feeniks) erisnimen tavoin, koska tarujen mukaan maailmassa oli kerrallaan vain yksi Feeniks.

feissaus (ark.) kasvokkain tehtävä markkinointi, jäsenhankinta, varainkeruu yms. ¶ Johtuu englannin sanoista face to face.

fekaalinen ulosteperäinen; uloste-

fellaatio suuseksi, jossa kohteena on siitin

fellah maanviljelijä t. maataloustyöntekijä arabimaissa

femakko (leikillisesti t. halventavasti:) feministi

feminiini eräs kieliopillinen suku useissa kielissä, "naispuolinen" suku; sellaista sukua oleva sana; naispuolinen ¶ Ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista? Vrt. maskuliini.

feminiininen naisellinen; naispuolinen; feminiinimuotoinen

feminismi naisliike, naisten ja miesten tasa-arvon aate t. naisten oikeuksien ajaminen ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

femme fatale [famfatál] kohtalokas nainen

femto- tuhannesbiljoonasosa- (SI-järjestelmän etuliite, vastaa kerrointa 10-15, tunnus: f)

fengshui [feŋšui] vanha kiinalainen kaupunkien, rakennusten ja sisustuksen suunnittelun ajattelutapa ¶ Myös kirjoitusasussa feng shui. Ks. kriittistä artikkelia fengshuista.

fenkoli eräs maustekasvi ja siitä saatava mauste; (kemiassa:) eräs terpeenialkoholi, jota käytetään mm. liuottimena ¶ Fenkoli-kasvia ja -maustetta on kutsuttu myös nimellä "saksankumina".

fennica [fennika] suomalainen (Suomessa painettu t. Suomea koskeva) kirjallisuus

fennismi suomen kielelle ominainen ilmaisu, (kielellinen) suomalaisuus, suomenmukaisuus ¶ Myös: fennisismi. Sukulaissanoista ks. ismi. Vrt. fennisti.

fennisti suomen kielen tutkija

fennistiikka suomen kielen tutkimus

fenno- suomalais-, Suomi-

fennofiili suomalaisuuden ystävä, vars. 1700-luvun kansallisen liikkeen edustaja

fennomaani suomalaisuuden, fennomanian kannattaja

fennomania suomenmielisyys, suomalaisuusliike; suomenkiihkoisuus ¶ Suomalaisuus viittaa tässä ennen muuta suomen kieleen. Sanaa käytetään sekä myönteisessä mielessä (varsinkin 1800-luvun suomalaisuusliikkeestä) että paheksuvana.

fennougristi suomalais-ugrilaisten kielten ja kansojen tutkija

fenomeeni ilmiö

fenomenaalinen ilmiömäinen, mahtava; ilmiöitä koskeva

fenomenalismi filosofiassa käsitys, jonka mukaan vain havaittavat ilmiöt ovat todellisia t. tunnettavissa ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

fenomenologia Edmund Husserlin kehittämä filosofian suunta ¶ Korostaa ihmisen omiin havaintoihin ja elämyksiin perustuvan tutkimuksen (pohdinnan) merkitystä. Sukulaissanoista ks. logia.

fenotyyppi (biologiassa) ilmiasu, eliössä ilmenevät ominaisuudet; (kielitieteessä) ilmikategoria ¶ Vrt. genotyyppi. Eliön geeneistä osa jää vaille vaikutusta eliöön itseensä, vaikka se voikin periyttää niitä jälkeläisilleen. Lisäksi ympäristö vaikuttaa siihen, miten geenien vaikutus ilmenee.

feodaalinen läänityslaitokseen kuuluva, läänitys-

feodalismi läänityslaitos; yhteiskuntarakenne, jossa läänityslaitoksella oli keskeinen osa

feraali villiintynyt

fermentaatio käyminen, fermentoituminen

fermentoida käyttää, saattaa maitohappo-, alkoholi- tms. käymiseen

feromoni aineita, joilla eläimet viestivät keskenään kemiallisesti; erityisesti: sukupuolisesti houkuttelevat hajuaineet

ferri- kolmenarvoisen raudan

ferro- rauta-; kahdenarvoisen raudan

fertiili hedelmällinen, lisääntymiskykyinen

festivaali(t) juhlat, varsinkin suuret, laajat yleisöjuhlat ¶ Myös muodossa "festarit" (jopa sanomalehdissä).

festivo [festíivo] (musiikissa) juhlallisesti (esitettävä sävellyksen osa) ¶ Sana on sitaattilaina italiasta.

feta Kreikassa valmistettu määrätyyppinen juusto; aik. myös muista samantyyppisistä juustoista ¶ EU:ssa "feta" on periaatteessa suojattu alkuperänimitys, mutta sanan käytön rajaamisessa jouduttiin pitkällisiin kiistoihin ja siirtymäaikoihin.

fetisismi seksuaalinen suuntautuminen, johon sisältyy voimakas kiihottuminen joistakin esineistä (esim. kumiasuista); (uskontotieteessä) fetissien palvonta ¶ Aiempia kirjoitusasuja: fetishismi, fetišismi. Ks. Suhuässä ja sen merkitseminen.

fetissi palvottu esine, jonka uskotaan sisältävän taikavoimia; seksuaalisesti kiihottavaksi koettu esine tai muu kohde; seksuaalisuuden kiinnittyminen sellaiseen, fiksaatio ¶ Vrt. fetisismi Aiempia kirjoitusasuja: fetishi, fetišši. Ks. Suhuässä ja sen merkitseminen.

fetsi miesten punainen lieriömäinen päähine islamilaisessa maailmassa

fiasko täydellinen epäonnistuminen

fibriini rihma-aine, veren hyytyessä syntyvä liukenematon valkuaisaine

fibrilli rihmamainen muodostuma ¶ Lääketieteessä: kudoksen rihmamainen rakenneosa, joka on solun suuruusluokkaa pienempi. Voi muodostua rinnakkaisista rihmoista eli filamenteista. Myös sitaattilainana latinasta: fibrilla. Kuitutekniikassa: Kuidun kiteinen osa, jossa molekyyliketjut ovat venyneet suoriksi ja asettuneet yhdensuuntaisiksi ryhmiksi.

fibro- sidekudos-

fifty-fifty [fifti fifti] tasan, puolet kummallekin

figuuri muoto, kuvio, hahmo; ihmistä esittävä taideteos; lausekuvio; sävelkuvio

figuratiivinen esittävä, todellisuuden muotoja vastaava (taide); kuvaannollinen (puhe tms.) ¶ Kuvataiteesta puhuttaessa "figuratiivinen" tarkoittaa taidetta, joka "esittää jotain todellista", esimerkiksi ihmistä, maisemaa tai esinettä, vaikkakin ehkä muunnetussa muodossa; vastakohta: abstraktinen tai nonfiguratiivinen.

fiksaatio kiinnittyminen ¶ Erityismerkityksiä: silmän suuntautuminen kohteeseen niin, että näkö tarkentuu; tunneperäinen (ja epänormaalin voimakas) kiintyminen johonkin kohteeseen tai ajatukseen; päähänpinttymä.

fiksatiivi kiinnite, kiinnitysaine ¶ Lakkaliuos, jota suihkutetaan ohuena sumuna piirustusten ja pastellitöiden päälle, jotta värit säilyisivät paremmin. Myös: aine, jolla piirustus kiinnitetään paperiin,

fiksoida kiinnittää (useita erikoismerkityksiä) ¶ Valokuvauksessa: kiinnittää kehitetty kuva fiksatiivilla. Soluopissa: näytteen käsittely mikroskoopilla katsottavaksi. Lääketieteessä: murtuneen luun tukeminen. Tekstiilityössä: viimeistelyvaihe, jossa tuotteelle annetaan pysyvä muoto esim. lämmön avulla. Vanhempi muoto: fikseerata.

fiktiivinen kuvitteellinen, kuviteltu

fiktio kuvitelma; harhakäsitys

filamentti säie; (perus)kuitu; (kasviopissa:) palho; Auringon pinnan säiemäinen muodostuma

filantrooppi ihmisystävä, filantropian harjoittaja

filantrooppinen ihmisystävällinen, filantropian mukainen

filantropia ihmisystävällisyys, ihmisten yleisen edun ajaminen ja etenkin vaikeuksissa olevien auttaminen ¶ Vastineena voisi käyttää sanaa "hyväntekeväisyys", mutta sanoilla on sävyero: "filantropia" viittaa enemmän yleiseen asenteeseen (ja toisaalta voi olla pelkkää myötätuntoa ilman tekoja).

filariaasi filaria-rihmamatojen aiheuttamia, tropiikissa yleisiä tartuntatauteja ¶ Myös asussa "filarioosi".

filateelinen postimerkkeilyyn (filateliaan) kuuluva

filatelia postimerkkien (ja ehiöiden, leimojen, kirjekuorien yms.) keräily ja tutkiminen ¶ Filatelia.net kertoo: "filatelia, postimerkkien, ehiöiden tai yleensä postinkulkuun liittyvien kohteiden keräily. - -  Suomalainen vastine filatelialle on postimerkkeily, mutta usein halutaan postimerkkeily luokitella amatöörimäiseksi keräilemiseksi, kun taas filatelia esitetään pidemmälle menevänä postimerkkien tutkimisena."

filatelisti postimerkkeilijä, filatelian harrastaja

file eräitä lihan arvokkaimmaksi katsottuja osia; verkkopitsi, ohut verkkomainen pitsikudos; (ATK-slangissa) tiedosto ¶ Naudan-, sian- yms. lihasta puhuttaessa "file" tarkoittaa eräitä selkälihan mureimpia osia, sisäfilettä ja ulkofilettä; sellaiseen merkitykseen on ehdotettu ja käytettykin suomalaisempia vastineita "seläke" ja "selys". Kalasta puhuttaessa tarkoitetaan peratun kalan pitkittäissuuntaista puolikasta, josta on leikattu pois selkäranka ja isot ruodot. Lintujen "sisäfile" taas tarkoittaa rintalihasta; myös nimitystä "rintafile" käytetään. Vanhojen normien mukainen asu on "filee" (taivutus: "fileen", "fileetä" jne.), mutta hyvin tavallista arkikielessä on, että sana esiintyy mukautuneena suomen kielen e-loppuisten sanojen malliin ("file", "fileen", "filettä" kuten "vene", "veneen", "venettä"); tämä on nykyisin sallittua. Ks. Raholan syötäviä sanoja, kohta Filee. Datatekniikan slangissa käytetään vielä jossain määrin englannin sanaa "file" 'tiedosto' suomen seassa, luettuna kirjoitusasun mukaan tai englannin ääntämyksen mukaan [fail].

fileerata leikata fileiksi ¶ Myös muodossa "fileoida".

filharmoninen musiikillinen ¶ Alkujaan '(musiikillista) harmoniaa rakastava', mutta nykyisin vain koristesanana orkesterien, musiikkiseurojen yms. nimissä.

filiaali haaraosasto, haaraliike

filigraani kulta- tai hopealangoista tehty pitsimäinen korutyö; vesileima

film noir [film nuáar] eräs rikoselokuvien tyyppi, "musta elokuva" ¶ 1940-luvulla syntynyt rikoselokuvatyyli, jolle on ominaista synkkyys ja pessimismi. Ks. esim. sivua Film Noir Films. Ilmaisu on sitaattilaina ranskasta.

filmaattinen elokuvamainen, filmillinen, vauhdikas, näyttävä

filmata elokuvata; esiintyä elokuvanäyttelijänä; teeskennellä, esittää (esim. loukkaantumista urheilussa)

filmatisoida muuttaa (esim. kirja) elokuvaksi

filmi elokuva; elokuvanauha; valokuvauslevy; ohut kalvo

filologia kielten ja kirjallisuuden tutkimus ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

filosofi filosofian harjoittaja; pohdiskelija, mietiskelijä

filosofia perustavien kysymysten tutkimus; elämänviisaus; pohdiskelu; järjestelmän tms. perusteet, perusidea ¶ Alkujaan "filosofia" tarkoittaa 'viisauden rakastamista', ja sen ala on käsitetty hyvin laajaksi, jopa kaikki tieteet kattavaksi. Tätä heijastaa myös yliopistoissa käytetty nimitys "filosofinen tiedekunta" ja sitä vastaavat tutkintonimikkeet; kyseiseen tiedekuntaan sijoitettiin ne alat, joille ei ollut omaa tiedekuntaa. Sittemmin "filosofia" eriytyi tarkoittamaan yleensä perustavimpien aiheiden (maailman alkuperä, tiedon olemus jne.) käsittelyä. Kysymys filosofian varsinaisesta olemuksesta on itsessään filosofinen kysymys, johon eri koulukunnat ovat vastanneet hyvin eri tavoin. Nykyisin sanaa käytetään myös teknisluonteisessa merkityksessä viittaamaan esim. yrityksen "toimintafilosofiaan" eli toiminnan lähtökohtiin ja periaatteisiin.

filosofinen filosofiaa koskeva t. siihen kuuluva; yliopistoissa: humanististen ja matemaattis-luonnontieteellisten alojen vanha yhteisnimitys

filosofoida harjoittaa filosofiaa ¶ Sanalla on usein väheksyvä merkitys 'pohdiskella turhia'.

filotaikina erittäin ohut lehtitaikina

filovirus rihmamainen RNA-virus, esim. Ebola-virus

filtteri suodatin, suodin ¶ Laite tai ohjelma, joka päästää lävitseen vain osan siihen tulevasta aineesta, energiasta tai datasta.

fimoosi esinahan ahtaus ¶ esinahan aukon pienuus, joka estää vetämästä esinahkaa taakse siittimen pään päältä

finaali loppukilpailu; loppunäytös, loppukohtaus, loppuosa

finalisti loppukilpailuun päässyt kilpailija

finanssit raha-asiat, talousasiat, rahavarat (varsinkin valtion tai muun julkisen yhteisön)

finanssitavaratalo yrityskokonaisuus, joka tarjoaa kaikkia pankki- ja rahoituspalveluja

finessi hienous, hieno vivahdus, taidokkuus

finiittinen verbinmuoto, joka voi esiintyä predikaattina; vastakohta: nominaalimuoto

firewall [faiö(r)wool] palomuuri, tietokoneen ja verkon välisiä yhteyksiä valvova ohjelmisto tai laite

firma toiminimi, liike ¶ Sana on hiukan puhekielinen; kirjakieleen sopivat suomalaisemmat vastineet paremmin.

fiskaalinen rahoja (rahavaroja) koskeva

fissio atomiydinten hajoaminen ¶ Erityisesti ketjureaktiona tapahtuvasta eli sellaisesta, jossa atomin ytimen hajoaminen tuottaa hiukkasia, jotka aiheuttavat uusia fissioita. Atomipommi ja ydinreaktori perustuvat sellaiseen. Vrt. fuusio.

fisteli epänormaali, taudista tai vammasta johtuva yhteys kahden ontelon tai ontelon ja ihonpinnan välillä, avanne ¶ Suomeksi usein "avanne", mutta tämä sana tarkoittaa myös stoomaa.

fitness eräs liikunnan muoto t. tyyppi; sopivuus, kelpoisuus, hyväkuntoisuus; (evoluutioteoriassa) menestyvyys, se, miten paljon jälkeläisiä yksilö tuottaa

flaami Belgiassa (ja Ranskan Flanderissa) puhuttu kielimuoto, joka tulkitaan hollannin kielen murteeksi tai lähikieleksi; sitä puhuvaan kansaan, flaamilaisiin, kuuluva ¶ Monien mielestä sanaa "flaami" ei tulisi käyttää kielennimenä vaan olisi puhuttava hollannista. Ks. myös kielitoimiston VUKK:n vastausta flaamikysymykseen.

flagrantti ilmeinen, silmiinpistävä, kiistämätön

flaijeri flyeri

flambeerata liekittää (ruokaa)

flamenco eräs espanjalainen kansantaidelaji, johon sisältyy musiikkia, tanssia, rytmikkäitä taputuksia ja korkojen koputuksia

flaneerata kuljeskella joutilaana, vetelehtiä, maleksia

flanelli kummaltakin tai ainakin toiselta puolen nukattu kangas

flanööri kuljeskelija, vetelehtijä, maleksija

flare [flare t. fleö(r)] Auringossa esiintyvä lyhytaikainen kaasupurkaus, joka esiintyy auringonpilkkujen yhteydessä

flash [fläš] salamavalo; eräänlainen tietokoneen muisti ¶ Sana on arkikielinen, paitsi yhdyssanassa "flash-muisti", joka tarkoittaa muistia, joka ei tarvitse sähkövirtaa datan säilyttämiseen. Tietokonealalla esiintyy myös "Flash" erään web-sivuilla käytetyn ohjelmatekniikan (Adobe Flash, aik. Macromedia Flash) erisnimenä.

flatus [flaattus t. flaatus] suolikaasun päästäminen, pieru ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

flatulenssi suolikaasujen runsaus, "ilmavaivat"

flavistinen keltasävyinen (mustan värin puuttumisen takia)

flavonoidi eräitä kasveissa olevia värillisiä, terveyteen vaikuttavia yhdisteitä

flavori maku ja tuoksu

fleece [fliis] pörröinen tekokuituneulos ¶ Englannin kielessä sana tarkoittaa pörrötettyä neulosta yleensä, suomen kielessä se on rajoittunut tarkoittamaan tekokuituneulosta, jonka pinta on rikottu molemmin puolin, jolloin saadaan pehmeä tuntu ja hyvä lämmöneristyskyky. Joskus kirjoitettuna "fliisi", joka on Kielitoimiston sanakirjassa ensisijaisena.

flegmaatikko flegmaattinen henkilö

flegmaattinen hidasluonteinen; välinpitämätön, veltto, saamaton; alkujaan eräs temperamenttityyppi

fleksi koiran talutin, jonka hihna keriytyy auki koiran vetäessä ja on kelattavissa lyhyemmälle

fleksio (sanojen) taivutus

flekteerata taivuttaa (sanoja), varsinkin vartalonsisäisillä muutoksilla ¶ Esim. ruotsin taivutus bjuda - bjöd on flekteerausta sanan suppeammassa merkityksessä: etu- tai jälkiliitteiden käytön asemesta itse sanavartalo muuttuu, tässä tapauksessa vokaali vaihtelee.

fleur de lis [flördəlis] heraldinen lilja, Ranskan lilja ¶ Liljankuvaa esittävä määrätynlainen kuvio, jota on käytetty mm. Ranskan kuninkaiden vaakunassa ja Ranskan tunnuksena. Ilmaus on sitaattilaina ranskasta, jossa viimeinen sana esiintyy myös asussa "lys". Englannin kielessä se kirjoitetaan yleensä fleur-de-lis.

fliisi = fleece

flimmeri eteisvärinä ¶ Yksi sydämen rytmihäiriöiden laji; lääketieteessä diagnoosinimike on fibrillatio atriorum.

flipperi sähköllä toimiva pelilaite, jossa pyritään saamaan kuulia koloihin t. osumaan muihin kohteisiin; vastaava tietokoneessa toteutettu peli ¶ Vrt. fortuna.

flirtata hakkailla, keimailla

flirtti hakkailu, keimailu

flokki lyhytkuituinen irtovanu; (teollisuusprosessissa:) erillisten kiintoainehiukkasten muodostama löysä ryhmittymä; (tekstiilipainossa:) pehmeä, nukkapintainen, hieman koholla oleva painatus ¶ Alkujaan villa- tai puuvillanöyhtä, jota käytetään patjojen ym. täytteeksi. Nykyisin myös esim. sekakuidusta valmistettu vanu.

floora kasvisto, etenkin jonkin alueen kasvilajisto; luettelo kasveista; jossakin ympäristössä esiintyvien mikrobien kokonaisuus

flopata epäonnistua, tehdä floppi; hypätä korkeutta selkä edellä (Fosbury flop -tyyli

floppi paha epäonnistuminen, esim. elokuva, joka jää paljon jälkeen oletetusta yleisönsuosiosta; floppaava hyppy; (vanh. puhek.) eräänlainen tietokoneen levyke, engl. floppy (disk)

floretti eräs miekkatyyppi, pistomiekka

floristi kukkien kasvattaja t. harrastaja; kukkakauppias; kasvilajiston tuntija

fluidi juokseva (aine) ¶ Yleisnimitys aineille, joiden hiukkaset voivat liikkua vapaasti toistensa suhteen. Fluideja ovat lähinnä nesteet, kaasut ja plasmat, mutta myös hienojakoista kiinteää ainetta kuten hiekkaa saatetaan kutsua fluidiksi.

flunssa nuhakuume, yleisnimitys joukolle virustauteja, joihin liittyy kuumetta, nuhaa ym.; (virheellisesti:) influenssa

fluorata käsitellä fluorilla t. fluoripitoisella aineella ¶ Esimerkiksi hampaat voidaan fluorata karieksen torjumiseksi. Synonyymejä: fluorittaa, fluoroida. Kemiassa "fluorattu hiilivety" tarkoittaa yhdistettä, joka on muodostunut hiilivedystä, kun fluori on korvannut siinä olevan vedyn kokonaan tai osittain. kielellisesti oikeampi nimitys olisi "kloorihiilivety", jota jossain määrin käytetäänkin mm. EU-teksteissä.

fluoresenssi kloorjälkihehkuttoman loistevalon syntyminen ¶ Ilmiö, jossa säteilyä saanut aine lähettää sähkömagneettista säteilyä, jonka taajuus on yleensä pienempi kuin sen säteilyn, jota aine on absorboinut, ja joka loppuu lähes välittömästi, kun sitä aiheuttanut säteily on loppunut. Myös: "fluoriloiste". Vrt. fosforesenssi.

fluoresoida tuottaa jälkihehkutonta loistevaloa (fluoresenssia)

fluori halogeeneihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki F

fluorisoida = fluoresoida

flyeri [flaieri] pieni esite, mainos- tms. lehtinen ¶ Sana on arkikieltä. Kielitoimiston sanakirjassa se on asussa flaijeri. Myös asua flaieri käytetään.

flyygeli pianon tapainen soitin, jonka kielet ovat vaakasuorassa; siipirakennus, sivuosa

fobia (sairaalloinen) pelko, kauhu; (yhdyssanojen jälkiosana myös) vastustaminen, kielteisyys, viha

fokstrotti eräs seuratanssi ¶ Tavallisemmin englannin mukaisessa asussa "foxtrot", mutta sanakirjat ovat yleensä suomalaistuneen asun kannalla. Yleisin nimitys on kuitenkin "foksi", mutta sitä saatetaan vielä pitää arkisena.

fokus polttopiste, myös kuvaannollisesti: tarkastelun tai käsittelyn kohteena oleva asia, se, mihin keskitytään ¶ Myös kirjoitettuna "focus". Datatekniikassa sanaa käytetään mm. kuvaamaan, mikä kohde milloinkin on aktiivisena, käsittelynalaisena.

fokusoida asettaa fokus johonkin, keskittää t. keskittyä, kohdentaa, tarkentaa ¶ Usein muotisanana, jolloin "fokusointi" tavallisesti tarkoittaa yrityksen keskittymistä liiketoimintansa johonkin tärkeänä pidettyyn osaan.

folio ohut muovi- tai metallikalvo; nelisivuiseksi taitettu paperiarkki, puoliarkki; sellaisen koko (tav. 225 mm × 365 mm)

folklore [folklore t. folkloor] kansan perimätieto ja runous, perinnäistarinat

folkloristi folkloren tutkija

folkloristiikka folkloren tutkimus

fondi pohja, perusta, tausta; peruspääoma, pohjarahasto; kastikepohja

fondyy juustosta ym. valmistettu kuuma ruoka, johon kastetaan leipäkuutioita; lihakuutiot, jotka kypsytetään kuumassa öljyssä ¶ Myös sitaattilainana ranskan mukaisessa asussa "fondue" [fondyy t. fõdýy].

foneemi puheen pienin äänteellinen yksikkö, joka voi saada aikaan merkityseron ¶ Esimerkiksi suomen kielessä "t" ja "d" ovat eri foneemeja (eivätkä vain saman foneemin erilaisia esiintymiä), koska esim. sanojen "katon" ja "kadon" ero perustuu vain t:n ja d:n eroon. Kielitieteessä foneemi on keskeisimpiä mutta myös ongelmallisimpia käsitteitä. Foneemeja merkitään kirjoittamalla äänteen merkki vinoviivojen väliin, esim. /t/.

foneeminen foneemijaotuksen mukainen, (vain) foneemeja koskeva ¶ Myös: fonemaattinen.

foneetikko fonetiikantutkija

foneettinen ääntämistä, äänteitä koskeva; ääntämyksen mukainen (kirjoitus tms.)

fonemaattinen = foneeminen

fonetiikka tiede, joka tutkii kielen äänteitä ja ääntämistä

fonetikum kiinalaisen kirjoituksen yhdistelmämerkin osa, joka kuvaa ääntämystä ¶ Vrt. radikaali.

foni = fooni

fonologia funktionaalinen äänneoppi ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

fonometri äänen voimakkuuden mittari

fontti joukko kirjoitusmerkkien erityisiä näkyviä esitysmuotoja eli glyyfejä ¶ Yleensä fontti on pyritty suunnittelemaan tyyliltään yhtenäiseksi. Ks. Termikysymyksiä: fontti, fonttiperhe, fonttiluokka ja glyyfi.

fooni eräs äänenvoimakkuuden (äänekkyystason) yksikkö ¶ Myös asussa "foni".

foorumi jonkin tapahtumapaikka; tori; oikeusistuin; näyttämö, katsomo ¶ Alkujaan latinan "forum" tarkoitti avointa julkista tilaa; tästä sanan merkitys on laajentunut moneen suuntaan, mutta yhteistä on yleensä jonkinlaisen julkisen tapahtumisen merkitys. Joskus kirjoitusasu vielä lyhytvokaalinen ja ehkä ilman i:tä: forum.

force majeure [fors mažöö´r t. forse majeure] ylivoimainen este ¶ Oikeudellinen käsite, joka tarkoittaa sopimusosapuolista riippumatonta tapahtumaa (esim. luonnonmullistusta), joka estää sopimukseen kuuluvan velvollisuuden (esim. tavaran toimittaminen) täyttämisen. Ilmaisu on periaatteessa sitaattilaina ranskasta. Yleensä sopimuksen osapuoli on korvausvelvollinen, jos hän ei täytä sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan. Sopimukseen liitetty "force majeure -ehto" tarkoittaa sitä, että korvausvelvollisuutta ei ole, jos täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

fordismi suurien valmistussarjojen tuottaminen standardoiduista tuotteista ¶ Nimi johtuu teollisuus mies Henry Fordista (1863-1947), joka kehitti autojen valmistuksen massatuotannoksi (mm. osien standardoinnilla ja liukuhihnaperiaatteella). Sanaan saatetaan yhdistää myös ajatus työntekijöiden työn muuttumisesta rasittavan yksitoikkoiseksi, keskitetyistä tuotantolaitoksista ja joustamattomuudesta.

forelli purotaimen; (virheellisesti:) kirjolohi ¶ Sanakirjojen mukaan "forelli" on taimenen joistakin alalajeista, lähinnä purotaimenesta eli tammukasta (Salmo trutta fario), käytetty nimitys. Sanaa on myös käytetty harhaanjohtavasti aivan erilaisesta kalasta, kirjolohesta.

forensinen oikeudenkäyntiä koskeva, oikeudenkäynti-; rikostutkinta-; "taivaan foorumilla" julistettava ¶ Alkujaan sanan merkitys on 'torilla (foorumilla= tapahtuva' mutta se erikoistui oikeudenkäyntiin liittyväksi ja sitten edelleen niin, että tavallisin merkitys on (lähinnä englannin sanan forensic vaikutuksesta) 'oikeudenkäyntiä valmisteleva t. siihen liittyvä (tutkimus)', erityisesti 'rikostutkintaa palveleva'. Teologiassa sana esiintyy yhteydessä "forensinen vanhurskauttaminen", jolla tarkoitetaan, että Jumala ikään kuin taivaan foorumilla julistaa (tuomitsee) syntisen vanhurskaaksi Jeesuksen uhrin tähden. Sana esiintyy myös asussa "forenssinen".

forintti Unkarin rahayksikkö

formaali (täysin) muodollinen, muodollisesti esitetty ¶ Yleiskielessä usein sävyltään kielteinen sana. Matematiikassa, datatekniikassa yms. sana tarkoittaa erityisillä sovinnaisilla merkintätavoilla (kaavoilla tms.) ehdottoman täsmällisesti esitettyä; sellainen esitystapa on usein täysin välttämätön moniin tarkoituksiin (sanallisten selitysten täsmentämiseen). Myös "formaalinen", mutta tavallisesti sanaa käytetään ilman -nen-loppua; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?.

formaatti painatteen, paperin tms. koko (ulottuvuudet); datatekniikassa: tarkka muoto, esitystapa; TV-ohjelman tms. "muotti", malli (jota usein hyvin samanlaisena käytetään eri maissa)

formaldehydi eräs kaasumainen, pistäväntuoksuinen kemiallinen yhdiste, HCHO ¶ Tunnetaan myös nimellä "metanaali".

formaliini formaldehydin vesiliuos ¶ Käytetään mm. kudosnäytteiden säilyttämiseen ja desinfiointiin.

formalismi muodollisuus, muodollisuuksiin takertuminen; järjestelmä formaalien määritelmien esittämiseen ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

formalisoida saattaa formaaliin asuun, formaalistaa

formantti resonanssiäänteiden akustisessa rakenteessa esiintyvä vahvennusalue

formatiivi kielen pienin lauseopillisesti toimiva yksikkö

formatiivinen opetuksen aikana tapahtuva (oppimisen arviointi) ¶ Formatiivisella arvioinnilla ajatellaan olevan myös motivoiva merkitys. Esimerkiksi välikokeet ja pistokokeet sekä opettajan oppitunnilla oppilaalle antama palaute.

formatoida muotoilla, saattaa aineisto johonkin erityiseen formaattiin; alustaa tietokoneen levy

formula kaava; resepti, valmistuskaava; eräs rata-ajossa käytettävä kilpa-autotyyppi ¶ Kilpa-autotyyppinä "formula" kirjoitetaan kielitoimiston ohjeiden mukaan gemena-alkuisena, mutta versaalialkuinen "Formula" on paljon tavallisempi. Toisaalta yhdyssanoissa noudatetaan yleensä kielitoimiston linjaa, esim. "formulakuski" eikä "Formula-kuski".

formuloida muotoilla (ajatus, ehdotus tms. sanalliseen asuun)

forte voimakkaasti (esitettävä sävellyksen osa)

fortissimo [fortíssimo t. fortissimo] erittäin voimakkaasti (esitettävä sävellyksen osa) ¶ Periaatteessa sitaattilaina italiasta.

fortuna [fortuna t. fortuuna] onni, suotuisa sattuma; onnetar; eräs mekaaninen pelilaite, jossa vieritetään kuulia koloihin t. aitauksiin (vrt. flipperi)

forum = foorumi

fosfiini eräs fosforin ja vedyn myrkyllinen yhdiste, PH3 ¶ Vuonna 2020 Venuksen ilmakehästä havaittiin fosfiinia, ja tämän epäillään johtuvan elävien olioiden toiminnasta.

fosfaatti fosforihapon suola, osana monissa lannoitteissa

fosforesenssi jälkihehkuisen loistevalon syntyminen ¶ Ilmiö, jossa säteilyä saanut aine lähettää jonkin ajan kuluttua sähkömagneettista säteilyä, jonka taajuus on toinen kuin sen säteilyn, jota aine on absorboinut, ja joka jatkuu havaittavan ajan sen jälkeen, kun sitä aiheuttanut säteily on loppunut. Virheellinen lyhentymämuoto: fosforenssi. Vrt. fluoresenssi.

fosfori eräs alkuaine, kemiallinen merkki P

fossiili muinaisen eliön kivettynyt tms. jäännös; (yhdyssanan alkuosana myös:) fossiilinen; (arkikielessä) hyvin vanhanaikainen ihminen, tapa tms. ¶ Erityisesti "fossiilitalous" tarkoittaa fossiilisten aineiden käyttöä energian tuotantoon ja raaka-aineina. "Fossiilivapaa" tarkoittaa sellaisten aineiden käytön välttämistä.

fossiilinen fossiilina säilynyt; muinaisten eliöiden jäänteistä muodostunut ¶ Sanaa käytetään nykyisin etenkin raaka-aineista, jotka ovat syntyneet maan sisällä eliöiden jäänteistä: maaöljy, kivihiili ja maakaasu, laajemmin myös niistä jalostetuista aineista,.

fossiloitua muuttua fossiiliksi, kivettyä ¶ Myös muodoissa fossilisoitua ja fossiilistua.

foto (arkikielessä) valokuva; etuliitteenä myös: valo-

fotogrammi valokuva, joka valmistetaan ilman valokuvauskonetta ¶ Voidaan tehdä esimerkiksi panemalla esine valokuvauspaperin päälle ja valottamalla paperi. Tällöin käytetään usein nimitystä "varjokuva".

fotomontaasi eri valokuvista koostettu kuva

fotoni valon alkeishiukkanen; yleisemmin: sähkömagneettisen säteilyn kvantti

fotoniikka fotonien ominaisuuksien ja hallitun käytön tutkimus sekä siihen perustuva datatekniikan alue ¶ Fotoniikassa tutkitaan erityisesti datan siirtoa valon avulla. Sovelluksia ovat mm. optiset kuidut.

fotorealismi valokuvarealismi, valokuvamaisuuteen pyrkivä realismi ¶ Sanan tarkka merkitys vaihtelee. Sillä on tarkoitettu mm. kuvataiteen suuntausta, jossa kuvien mallina ei ole todellisuus vaan sen (valo)kuvat. Myös nimitystä "hyperrealismi" on käytetty. Sukulaissanoista ks. ismi.

fotosynteesi (biologiassa) yhteyttäminen; (kemiassa) yhdisteiden syntyminen valon vaikutuksesta

foxtrot = fokstrotti

fraasi (vakiintunut) sanontatapa, ilmaisutapa; korulause; (fonetiikassa) puhejakso; (musiikissa) säe

fragmentaarinen katkelmallinen

fragmentoida hajottaa osasiksi, fragmenteiksi

fragmentoitua hajota osasiksi, fragmenteiksi(fragmentti), murentua, pirstaloitua

fragmentti katkelma, palanen, ote, siru

frakki miesten juhlapuku, johon kuuluu hännystakki

fraktaali kuvio t. ilmiö, jossa sama perusrakenne toistuu eri mittakaavoissa ¶ Esimerkiksi rantaviivaa voidaan pitää fraktaalina. Ks. The Sierpinski Triangle.

fraktiili (tilastotieteessä) piste, joka jakaa järjestetyn aineiston yhtä suuriin joukkoihin ¶ Esim. 25 %:n fraktiili (jota sanotaan myös alakvartiiliksi) on piste, jota pienempiä on neljäsosa aineistosta.

fraktio kokonaisuudesta erotettu t. eroava osa; murtoluku ¶ Politiikassa: ryhmittymä, joka pyrkii erottautumaan suuremmasta ryhmästä, ryhmäkunta. Kemiassa: jae, jaos, aineesta fysikaalisin keinoin erotettu osa.

fraktuura eräs vanhanaikainen kirjasinlajityyppi; luunmurtuma ¶ Periaatteessa fraktuura on goottilaisen fonttityypin alalaji, mutta käytännössä sana tarkoittaa yleensä kaikkia goottilaisia fontteja.

franchising [fräntsaisiŋ t. fräntšaiziŋ] yritystoiminnan muoto, jossa yrittäjä saa korvausta vastaan jonkin konseptin käyttöoikeuden, toisin sanoen siihen liittyvät tietotaidon, tavaramerkit ja yhteistyöedut ¶ Ks. YritysSuomen artikkelia franchisingyrittäjyys Periaatteessa sitaattilaina englannista. Suomen kielen lautakunta on ehdottanut suomalaista vastinetta "luvake", joka ei ole tullut käyttöön.

frangi [fraŋŋi] eräs rahayksikön nimitys (mm. Sveitsissä ja aiemmin Ranskassa)

frankeerata [fraŋkkeerata t. fraŋkeerata] merkitä postimaksun suoritus lähetykseen leimalla, joka tehdään postimaksukoneella; myös: varustaa postimerkeillä ¶ Yleiskielessä sana viittaa nimenomaan frankeerauskoneen käyttöön, mutta postimerkkeilijät käyttävät sitä myös postimerkeillä varustamisesta; heidän kielessään esim. "ylifrankeerattu" tarkoittaa lähetystä, jossa on merkkejä isommasta arvosta kuin postin hinnasto vaatisi. Usein asussa "frankkeerata", mutta virallisten sääntöjen mukaisessa asussa on vain yksi k.

frankki erääseen muinaiseen germaanikansaan kuuluva henkilö ¶ Frankit elivät suunnilleen nykyisen Ranskan alueella, ja Ranska sai heistä nimensä (latinaksi Francia)

franko postimaksu; vapaasti toimitettuna; yhdyssanan alkuosana myös: ranskalais-, Ranskan-

frankofiili Ranskan, ranskalaisuuden ystävä

franseesi eräs monivuoroinen seuratanssi

fransiskaani Franciscus Assisilaisen perustaman kerjäläisveljestön jäsen, "harmaa veli"

fraseologia jonkin alan lauseparsisto, fraasit; korelauseet

freelance(r) [friilaans(er) t. friilääns(er)] vapaa ("keikkahommia" tekevä) toimittaja, juontaja, ohjelmoija tms. ¶ Vastakohtana työsuhteessa olevalle. Periaatteessa sitaattilaina englannista, jossa ääntämys erilainen britti- kuin amerikanenglannissa ja jossa "free lance" ja "freelancer" ovat molemmat käytössä, ja ilmaisun asu muutenkin hiukan vaihtelee. Arkityylissä käytetää myös lyhentynyttä muotoa "free", esimerkiksi "freetoimittaja" (freelancetoimittaja).

freesi tuore, raikas, virkeä ¶ Sana on sävyltään arkinen. Aiemmin s:n tilalla oli sh tai š: freeši. Sanalla "freesi" on aiemmin ollut myös (toista alkuperää oleva) merkitys 'jyrsin'.

freestyle [frii-stail] hiihtoakrobatia, laskettelu voltteja yms. tehden ¶ Freestyle sisältää eri lajeja kuten kumparelasku ja hypyt. Myös pitemmin "freestylehiihto". Taivutuksessa loppu-e säilyy kirjoituksessa mutta ääntyy yleensä i, esim. "freestylea" [frii-stailia].

freeware [friivare t. friiveör t. friiweə(r)] vapaasti käytettävä ja jaettava tietokoneohjelma

fregatti purjealustyyppi, jossa on vähintään kolme mastoa

frekvenssi esiintymistiheys, taajuus, yleisyys

frekventatiivinen (kielitieteessä) toistoa ilmaiseva ¶ Esim. "kirjoitella" on sanan "kirjoittaa" frekventatiivinen johdos.

frenologia oppi, jonka mukaan luonteenpiirteet voidaan päätellä pääkallon muodosta ¶ Lääkäri F. J. Gallin 1700-luvulla esittämä oppi, joka on osoitettu perusteettomaksi.

freoni virheellinen nimitys CFC-aineille ¶ "Freon" on eräiden kemiallisten aineiden tuotemerkki. Osa näistä aineista on kloorista, fluorista ja hiilestä koostuvia CFC-aineita, joita on käytetty mm. jäähdytyslaitteissa kylmäaineina ja jotka on nykyisin kielletty kehittyneissä maissa.

fresko tuoreeseen rappauspintaan tehty maalaus

freudilainen [froidilainen] Sigmund Freudin oppeihin kuuluva t. niiden mukainen ¶ Esim. "freudilainen lipsahdus" tarkoittaa sitä, että ihminen tulee vahingossa sanoneeksi, mitä hän todella tuntee ja ajattelee; Freud kuvasi tällaista kirjassaan Arkielämämme psykopatologiaa.

frigidi sukupuolisesti kylmä (nainen), seksuaalisuudesta kiinnostumaton t. seksuaalisesti tyydyttämätön

frigiditeetti naisen sukupuolinen kylmyys, frigidisyys

friikki jonkin (harrastus)alan intohimoinen, siihen vihkiytynyt harrastaja ¶ Peräisin englannin sanasta "freak". Suomessa sana ei ehkä ole yhtä vahvasti outouteen, kummallisuuteen vihjaava.

frikatiivi hankausäänne

frisbee [frisbii] virheellinen liitokiekkojen yleisnimitys ¶ Liitokiekko on kevyehkö kiekko, jota heitetään leikeissä ja kilpailuissa. Sana "Frisbee" on eräs liitokiekkojen tavaramerkki.

frisyyri kampaus, tukkalaite

frivoli kevytmielinen, kaksimielinen ¶ Sana on vanhahtava.

frontaalinen otsaan tai julkisivuun kuuluva

frotee silmupintainen kangas tai neulos

frottage [frotáaž] hieronta, hankaus; kuvan tuottaminen paperille siten, että paperin alla on kohokuvioinen esine ja paperia hangataan yläpuolelta

frugaali vaatimaton, niukka; säästeliäs, voimavaroja tehokkaasti käyttävä ¶ Frugaali innovointi tarkoittaa tarkoittaa vähillä voimavaroilla tehtävää toimintaa, Frugaali innovaatio on tuote, jota voidaan tuottaa ja käyttää taloudellisesti niukoissakin oloissa; tämä voi perustua esim. tuotteen yksinkertaistamiseen.

fruitariaani sellainen kasvissyöjä, joka syö vain kasvien satoa, kuten hedelmiä, marjoja ja viljoja

fruktoosi hedelmäsokeri, eräs mm. hedelmissä esiintyvä, tavallista sokeria makeampi sokeri

frustraatio turhautuminen, turhautuma ¶ Sivistyssana ehkä on ilmaisuvoimaisempi: frustraatio voi merkitä esimerkiksi syvää ahdistusta ja masennusta siitä, että ankaran uurastuksen tulokset ovat tuhoutuneet.

frutti di mare [frutti di maare] merenelävät ¶ Ruuaksi käytettävät merieläimet kaloja lukuun ottamatta, siis mm. äyriäiset, simpukat ja mustekalat.

fudge [fadže ~ fadž] lohkeava kerma- tai maitokaramelli, kinuski, toffee

fugato [fugáato t. fugaatto] fuugamainen osa laajassa sävelteoksessa; kesken jäänyttä fuugaa muistuttava sävellys ¶ Periaatteessa sitaattilaina italiasta.

fuksi ensimmäisen vuoden opiskelija korkeakoulussa, keltanokka ¶ Arkikielinen sana.

fundamentaalinen perustavanlaatuinen, perusluonteinen

fundamentalismi uskonnollinen suuntaus, joka rakentuu uskon perusteiksi koetun järjestelmän (esim. pyhän kirjan) melko kirjaimellisen tulkinnan varaan ¶ Puhutaan mm. kristillisestä ja islamilaisesta fundamentalismista. Sanaa käytetään etupäässä moitesanana; esim. kristillinen fundamentalismi käyttää itsestään sentapaisia nimityksiä kuin "raamatullisuus". Sukulaissanoista ks. ismi.

fundamentti perusta

funikulaari kaltevalla radalla käytettävä kuljetusjärjestelmä, jossa on kaksi köyden vastakkaisiin päihin kytkettyä vaunua ¶ Vaunuista toinen liikkuu alas samalla, kun toinen liikkuu ylös. Suomessa käytettyjä nimityksiä ovat "köysirata" ja "vinoköysirata".

funkis = funktionalismi

funktio tehtävä, tarkoitus; (matematiikassa) kuvaus siitä, miten suure riippuu muista suureista; suureen riippuvuus toisesta suureesta; toisesta suureesta riippuva suure ¶ Tarkassa matemaattisessa määrittelyssä funktio eli kuvaus on relaatio

funktionaalinen toimintaa koskeva, toiminnallinen, toiminta-; (matem.) funktioita koskeva ¶ Usein merkitykseltään epämääräinen, esim. "funktionaalinen elintarvike" 'ruoka, jolla väitetään olevan erityisiä vaikutuksia terveyteen'.

funktionalismi eräs arkkitehtuurin suunta ¶ Funktionalismin sanotaan korostavan tarkoituksenmukaisuutta, toiminnallisuutta, ja vastustavan koristeellisuutta. Sukulaissanoista ks. ismi. Arkikielessä ja kevyehkössä kirjoitetussakin kielessä usein lyhentyneenä muotoon "funkis".

funneli suppilo ¶ Erityisesti markkinoinnissa ja myynnissä käytetty sana, jota käytetään kuvaamaan asiakasvirran ohjautumista kohti ostotapahtumia.

furioso [furiooso t. furióozo] raivoisasti (esitettävä sävellyksen osa) ¶ Periaatteessa sitaattilaina italiasta.

futurismi etenkin Italiassa 1910- ja 1920- luvulla esiintynyt "tulevaisuuteen suuntautuva" taidesuunta; eräs rokin suuntaus 1980-luvulla ¶ Sukulaissanoista ks. ismi. Sanaa "futuristinen" käytetään myös väljästi merkityksessä 'tulevaisuuteen suuntautuva, tulevaisuutta hahmottava, oletetun tulevaisuuden mukainen'.

futurologia tulevaisuudentutkimus, arvioiden esittäminen tulevaisuudesta ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

futuuri tulevaa aikaa ilmaiseva verbien aikaluokka; sopimus jonkin hyödykkeen ostamisesta tai myymisestä tulevaisuudessa ¶ Suomen kielessä on ns. liittofutuuri, esim. "tulee tekemään" (ja vanhahtava "on tekevä"). Useimmiten suomessa käytetään futuurin asemesta preesensiä. Liittofutuuri on tarpeeton, jos esimerkiksi erillinen ajan määrite jo viittaa tulevaisuuteen, esim. "Huomenna teen...".

fuuga eräs moniääninen sävellysmuoto ¶ Kehittynyt 1600-luvulla. Nimi johtuu latinan ja italian sanasta "fuga" 'pako'.

fuusio yhdistyminen, yhteen sulautuminen ¶ Talouselämässä: yritysten yhdistyminen toisiinsa; usein varsinainen sulautuminen (organisaatioiden yhdistyminen) tapahtuu vaiheittain. Fysiikassa: atomiydinten yhdistyminen, etenkin ketjureaktiona (vrt. fissio); auringon energiantuotanto ja vetypommi perustuvat sellaiseen. Ruokakulttuurissa fuusio-alku tarkoittaa suunnilleen samaa kuin cross kitchen.

fuusioitua sulautua yhteen, yhdistyä fuusiossa

fylogeneesi lajin tai muun taksonomisen yksikön kehitys ¶ Harvinaisehko rinnakkaismuoto: fylogenia.

fysiatri fysiatriaan erikoistunut lääkäri

fysiatria fysikaalinen lääketiede ¶ Fysikaalisia hoitomuotoja tutkiva ja käyttävä lääketieteen haara.

fysiatrinen fysiatriaan kuuluva t. perustuva

fysiikka luonnonilmiöitä yleisesti tutkiva tiede; ruumiinrakenne; ruumiinkunto ¶ Joskus sanotaan, että fysiikka tutkii elottoman luonnon ilmiöitä, mutta myös elollisen luonnon ilmiöt ovat fysiikan lakien alaisia; olennaista on, että vain elolliselle luonnolle ominaiset ilmiöt eivät kuulu fysiikan vaan biologian alaan. - Ilmaisu "hänellä on hyvä fysiikka" tms., joka kuuluu lähinnä arkikieleen, voi viitata yleiseen ruumiinrakenteeseen mutta ehkä yleisemmin kunkinhetkiseen fyysiseen kuntoon.

fysikaalinen fysiikan alaan kuuluva t. siihen perustuva ¶ Usein vastakohtana kemian ja biologian alaan kuuluville asioille. Lääketieteessä fysikaalinen hoito tarkoittaa fysioterapiaa, fysikaalinen tutkimus vastaavasti sellaisia potilaan tutkimisen menetelmiä kuin tarkastelu, tunnustelu, hengitysäänien kuuntelu, koputtelu ja lämpötilan mittaus.

fysio- luonnon-, luonto-

fysiognomia = fysionomia

fysiokraatti fysiokratian kannattaja, fysiokratisti

fysiokratia Ranskassa 1700-luvulla esiintynyt taloustieteen koulukunta, joka korosti "luonnon" (etenkin maatalouden) merkitystä ¶ Myös: fysiokratismi. Sukulaissanoista ks. ismi.

fysiologia elimistön toimintaa tutkiva tiede ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

fysionomia ulkonäkö, kasvonpiirteet

fysioterapeutti (koulutuksen saanut) fysioterapian antaja, lääkintävoimistelija

fysioterapia fysikaalinen kuntoutus ¶ Fysikaalisten tekijöiden kuten kylmyyden, lämmön, valon, sähkövirran, hieronnan, liikehoidon ja ruumiillisen kuormituksen käyttö hoidossa.

fyto- kasvi-

fyysikko fysiikan tutkija; (opiskelijakielessä myös:) fysiikan opiskelija

fyysinen luontoon (fysiikan alaan) kuuluva; aineellinen, esineellinen; ruumiillinen (vastakohtana psyykkiselle)

fäni = fani

föhn [föön] vuoristosta puhaltava kuiva, lämmin tuuli ¶ Tavallisesti yhdyssanana föhntuuli t. föhn-tuuli.

föönata käsitellä hiukset kuohkeiksi harjalla tai kammalla ja föönillä

fööni hiustenkuivain

gaala pramea iltajuhla; täysi juhlapuku ¶ Myös asussa "gala", mutta virallinen kirjoitusasu on pitkävokaalinen.

galaksi tähtien ja tähtienvälisen aineen muodostama suuri kokonaisuus, jossa voi olla miljardeja tähtiä ¶ Sanaa "linnunrata" käytetään joskus, mutta lähinnä se tarkoittaa sitä galaksia, jossa Maapallo sijaitsee, tai sen näkyvää ilmentymää taivaalla.

galaktinen galaksin laajuinen

galakto- maito-

galleria (esille pantu) taidekokoelma; taidehalli; pylväs- tai holvikäytävä

gallona eräs anglosaksinen vetomitta, nestemittana USA:ssa 3,787 litraa, brittiläisessä maailmassa 4,546 litraa ¶ Vanha rinnakkaismuoto: galloni.

gallup (arkikielessä, virheellisesti:) äänestys, kysely tms. ¶ Gallup on useissa maissa, mm. Suomessa, rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään otantaan perustuvista kyselytutkimuksista, joissa selvitetään esim. äänestyskäyttäytymistä, kulutustottumuksia, mielipiteitä yms. Huolimattomassa kielessä "gallup" tarkoittaa milloin minkäkinlaista kyselyä, ja verbi "gallupoida" tarkoittaa mielipiteiden kyselemistä. Huolitellussa kielessä gallup-sanaa ei käytetä yleisnimenä.

galoppi vanhanaikainen 2/4-tahtinen tanssi t. musiikki

galvaaninen eräänlaiseen sähkökemialliseen pariin perustuva; tasavirta- ¶ Galvaaninen pari koostuu kahdesta elektrodista, jotka ovat kosketuksessa toistensa kanssa jonkin nesteen kautta ja joissa tapahtuu sellaisia kemiallisia muutoksia, että toisesta vapautuu ja toiseen sitoutuu elektroneja.

galvanismi kosketussähkö, vrt. galvaaninen

galvano- sähkövirta-

galvanoida päällystää metallia (kestävämmällä aineella) sähkövirran avulla; päällystää metalli sinkillä (upottamalla se sulaan sinkkiin) ¶ Alkujaan sana tarkoittaa galvaaniseen reaktioon perustuvaa päällystämistä, mutta sitä käytetään nykyisin myös muunlaisesta päällystämisestä. Monien mielestä kuitenkin "kuumagalvanointi" on väärä sana - pitäisi sanoa "kuumasinkitys".

gambiitti šakissa pelitapa, jossa pelaaja uhraa sotilaan laudan keskustassa saadakseen liikkumatilaa

gamma kreikan kirjaimiston kolmas aakkonen, Γγ; eräs huume, gammahydroksibutyraatti (GHB) ¶ Vrt. alfaan. Esimerkiksi "gammasäteily" on radioaktiivisen säteilyn eräs laji. "Gammaveitsi" on kasvainten tuhoamiseen käytetty säteilytyslaite.

ganglio [gaŋlio] hermosolmu

gangsteri [gaŋsteri] (häikäilemätön) rikollinen, rikollisjoukkueen jäsen

garçon [garsõ´] (kutsuttaessa:) tarjoilija; poika, nuorukainen

garderobi vaatekomero; puvusto ¶ Sana on vanhentunut, nykyisin leikillinen.

gargoili rakennuksen räystäässä oleva groteski veistoshahmo, joka suihkuttaa katolle sataneen veden pois ¶ Yleensä pitkänomainen mielikuvituksellinen, usein hirviömainen eläinhahmo. Sana on suomessa uudehko, ja myös englannin ja ranskan mukaisia nimityksiä gargoyle ja gargouille on käytetty, samoin sanaa vedensyöksijä.

garnityyri ruuan kanssa tarjottavat lisäkkeet; (reuna)koristeet, korusarja; kirjakesarja ¶ Nykyisin merkitys 'ruuan lisäke' lienee lähes yksinomainen.

gasthaus [gast-haus] majoitusliike(tyyppi), majatalo ¶ Sana on peräisin saksan sanasta "Gasthaus" 'majatalo' ja esiintyy monien suomalaisten majoitusliikkeiden nimissä. Saatetaan puhua myös esim. "gasthaus-tyyppisestä" hotellista, mutta tässä lienee kyse enemmän mielikuvien luomisesta kuin tyyppiluokituksesta.

gastriitti mahakatarri

gastro- vatsa-, maha-

gastroenterologia vatsatautioppi, maha-suolitautioppi ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

gastrointestinaalinen mahaa ja suolisto koskeva, maha-suoli-

gastronomi herkkuruokien tuntija, herkuttelija

gastronomia ruuanlaittotaito; herkkujen tuntemus

gastroskopia mahantähystys

gaussata (puhekielessä:) muuntaa tiedot Gaußin jakauman mukaisiksi, sovittaa normaalijakaumaan

gaussi vanhentunut sähkövuon tiheyden yksikkö ¶ Tunnus Gs tai gs. Muunnoskaava: 10 000 Gs = 1 T (T = tesla).

gavotti vanhanaikainen 2/2-tahtinen tanssi t. sen musiikki

gay [gei] homo, miespuolinen homoseksuaali ¶ Englannin sanalla gay on myös useita muita merkityksiä, mm. 'iloinen'.

geeli hyytelömäinen, puolikiinteä massa

geeni perintötekijä, eliön perimän alkio, kromosomin rakenneosanen ¶ Sana esiintyy myös useiden sivistyssanojen kiinteänä osana niiden lopussa -geeni(nen), jolloin se viittaa alkuperään tai vaikutukseen (esim. vulkanogeeninen 'synnyltään vulkaaninen, tuliperäinen') karsinogeeni 'syöpää aiheuttava aine'), ei geeneihin.

geenimanipulaatio [geeni-manipulaatio] = geenitekniikka

geeniruoka (arkikielessä:) ruoka, jonka aineksista osa on peräisin geenitekniikalla muunnetuista eliöistä, muuntogeeninen ruoka

geenitekniikka eliöiden ominaisuuksien säätely suoraan geenejä muokkaamalla ¶ Samaa tarkoittavat (mutta osittain eri mielleyhtymiä aiheuttavat) "geenimanipulaatio" ja "geeniteknologia".

geenimanipuloitu geenitekniikalla muunneltu t. tuotettu ¶ Kielitoimisto suosittaa sanan "geenimanipuloitu" tilalle sanaa "muuntogeeninen".

geigermittari [gaigermittari] ionisoivan säteilyn ja hiukkasten ("radioaktiivisuuden") ilmaisin ¶ Myös: "geigermittari" ja arkikielessä "geiger".

geisir ajoittain kuohuva t. purkautuva kuuma lähde ¶ Myös islanninkielisessä kirjoitusasussa: geysir.

geiša miehiä viihdyttävä, tanssiin, soittoon, lauluun ja seurustelutaitoon koulutettu nainen Japanissa ¶ Myös kirjoitusasussa "geisha". Ks. Suhuässä ja sen merkitseminen.

gelatiini liivate

gemena [gemena t. jemena] pienaakkonen, pieni kirjain, esim. a vastakohtana A:lle (versaalille) ¶ Nimitystä "pienaakkonen" on suositeltu täsmälliseksi ilmaisuksi, koska "pieni kirjain" voi tarkoittaa myös vain pienikokoista kirjainmerkkiä. Kirjapainoalalla "gemena" on vanhastaan käytössä oleva nimitys, joka on sikäli parempi, että se ei viittaa mitenkään kokoon.

gemenanumerot numeromerkkien esitysmuodot, jotka ovat korkeudeltaan vaihtelevia kuten gemenat ¶ Esimerkiksi 0 on gemenanumeroissa o:n korkuinen, 6 korkeampi. Vastakohta: versaalinumerot.

geminaatio konsonantin kahdentuminen

geminaatta kaksoiskonsonantti (esim. "tt")

gemmo- jalokivi-

genealogia sukututkimus ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

geneerinen lajin osoittava t. lajia koskeva; yleinen, yleisluonteinen ¶ "Geneerinen substituutio" tarkoittaa lääkkeen korvaamista toisella, jonka vaikuttavat aineet ja vaikutus on sama. Käytännössä on kyse alkuperäislääkkeen korvaamisesta halvemmalla, jota lääkkeen kehittäneen yrityksen kilpailija on voinut ruveta valmistamaan, koska patenttisuoja on päättynyt.

geneesi synty, alku

geneetikko perinnöllisyystutkija

geneettinen perimästä (geeneistä) johtuva; perinnöllisyystieteellinen

generaattori kone, joka muuttaa mekaanista energiaa sähköksi

generalissimus sotavoimien ylipäällikkö eräissä maissa (varsinkin Stalinista ja Francosta käytetty nimitys)

generalisti laaja-alainen asiantuntija, "yleismies"

generatiivinen tuottava, generoiva; tuottamista käsittelevä

generelli yleinen (vastakohtana erityiselle), eriytymätön ¶ Sanaa käytetään joskus siksi, että suomen sana "yleinen" on kovin monimerkityksinen.

generoida tuottaa, synnyttää, saada aikaan ¶ Eräillä aloilla (mm. kielitieteessä ja datatekniikassa) generointi tarkoittaa etenkin (lauseiden, lukujen ym.) tuottamista jotakin sääntöä tai menetelmää soveltamalla.

genesis = geneesi; isolla alkukirjaimella kirjoitettuna: 1. Mooseksen kirja

genetiikka perinnöllisyystiede

genetiivi eräs sijamuoto, suomessa -n-loppuinen ¶ Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: omanto.

genever [genever t. ženever] hollantilaisperäinen katajanmarjoilla maustettu viina

geniaalinen nerokas

genitaalit sukupuolielimet

genius suojelushenki; nero(kkuus)

genomi eliön geenien kokonaisuus, geenistö, perimä ¶ Nykyisin tavallisesti: jonkin yksilön tai lajin geenistö tutkimuksen kohteena tai sellaisen tutkimuksen perusteella muodostettu esitys geenistöstä, "geenikartta". Sanaa "genomitieto" (tai "perimätieto") käytetään usein geenitiedosta, myös yksittäisiä geenejä koskevasta.

genomiikka genomin tutkimus ja käsittely

genotyyppi perimä, eliön geenien kokonaisuus (vrt. fenotyyppi)

genre [genre t. žããr] (taiteen) laji, tyyppi, laatu, esimerkiksi kirjallisuudenlaji ¶ Sanalle "genremaalaus" on käytetty vastinetta "laatukuvamaalaus". Periaatteessa sitaattilaina ranskasta.

gentlemanni herrasmies

genus suku (etenkin biologisessa luokituksessa ja kielitieteessä)

geo- maa-, maan-, maapalloa t. maaperää koskeva

geodeetti geodesian harjoittaja

geodeettinen geodesiaan kuuluva t. liittyvä ¶ Erityisesti: geodeettinen viiva 'pallon tai muun kappaleen pinnalla kahden pisteen välinen lyhin tie pintaa pitkin'.

geodesia tiede, joka tutkii maapallon kokoa ja muotoa sekä sen pinnan mittaamista

geofysiikka maapallon ja ilmakehän ominaisuuksia tutkiva tiede

geofyysikko geofysiikan tutkija

geografia maantiede

geografinen maantieteellinen

geoinformatiikka tieteenala, joka tutkii paikkatietoa ja paikkatietojärjestelmiä

geokätköily aarteenpiilotus ja -etsintä, jossa hyödynnetään GPS:ää tai muuta satelliittipaikannusta ¶ Sanan alkuosa on lainasana, loppuosa on lähinnä käännöslaina englannin sanasta geocaching. Myös sanaa "geokätkentä" käytetään, mutta "geokätköily" on yleisempi ja kuvastaa sitä, että kyse ei ole vain kätkemisestä vaan myös etsimisestä.

geologia maapallon rakennetta ja kehitystä tutkiva tiede ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

geometria matematiikan haara, joka tutkii tasokuvioiden ja kappaleiden muotoa ja mittasuhteita ¶ Alkujaan "geometria" on tarkoittanut maanmittausta. Tätä heijastelee myös vanha suomenkielinen nimitys "mittausoppi".

geometrinen geometriaan tai sen alaan liittyvä; suhteellisen yksinkertaisia kuvioita (neliö, ympyrä jne.) käyttävä

geopoliittinen geopolitiikkaan kuuluva

geopolitiikka valtion sijainnin ("maantieteen") vaikutus valtion asemaan ja kehitykseen; sellaisten ilmiöiden tutkimus

geosentrinen maakeskinen, maapalloa keskipisteenä pitävä (maailmankuva)

georgette [žoržét] = sorsetti

geoterminen maapallon sisäistä lämpöä hyödyntävä, maalämpö-

gerbiili lemmikki- ja koe-eläiminä pidettäviä pieniä jyrsijöitä ¶ Joskus myös asussa "gerbilli", jota kielenhuolto on etenkin aiemmin suosittanut. Myös nimiä "hyppymyyrä" ja "hyppyrotta" on käytetty, samoin sanaa "antilooppirotta", joka on toisaalta myös yhden gerbiililajin erityisnimi.

geriatri geriatriaan erikoistunut lääkäri

geriatria vanhuuteen liittyvien sairauksien tutkimus ja hoito

gerilla sissi ¶ Etenkin yhdyssanassa "gerillasota", joka alkujaan tarkoitti espanjalaisten pienten vapaaehtoisryhmien taistelua Napoleonin joukkoja vastaan.

germaaninen erään kieliryhmän ja sen kielten määritteenä; (historiassa) germaaneihin kuuluva t. heille ominainen ¶ Nykyiset germaaniset kielet kuten ruotsi, saksa ja englanti polveutuvat muinaisten germaanien puhumista kielistä. Germaaniset kielet muodostavat indoeurooppalaisen kielikunnan alaryhmän. Germaaninen oikeus on germaaniheimojen oikeudellisten tapojen ja käsitysten kokonaisuus, joka on monin tavoin vaikuttanut nykyisen länsimaisen oikeusjärjestelmän muotoutumiseen. Vrt. roomalainen oikeus.

germaanit (historiassa) useiden eurooppalaisten kansojen yhteisnimitys ¶ Germaaneja asui mm. nykyisen Saksan alueella, ja monet germaanikansat osallistuivat kansainvaelluksiin.

germanismi saksan kielelle ominainen ilmaisu

germanisti germaanisten kielten ja kulttuurien tutkija

gero- vanhuus-, vanhus-, vanhenemis-

gerontologia (ihmisen) vanhenemista tutkiva tiede ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

gerundi eräistä verbien nominaalimuodoista käytetty nimitys ¶ Latinassa gerundiksi sanotaan sellaisia muotoja kuin docendi 'opettamisen; opettamiselle' ja docendo 'opettamalla'. Gerundiksi on kutsuttu myös esim. englannin -ing-loppuista muotoa sen eräissä käyttöyhteyksissä.

gerundiivi eräistä verbien nominaalimuodoista käytetty nimitys ¶ Latinassa gerundiksi sanotaan sellaisia muotoja kuin docendus ~ docenda ~ docendum 'opetettava', jotka taipuvat nominien tavoin ja joita käytetään adjektiivin kaltaisina määritteinä, toissijaisesti myös substantiiveina.

gestiikka elehtiminen, eleet

getto juutalaisten asuttama kortteli t. kaupunginosa ¶ Usein erityisesti: alue, johon ulkopuoliset ovat eristäneet juutalaisväestön. Kirjoitettuna myös "ghetto".

geysir [geisir] = geisir

ghetto [getto] = getto

giga- mm. SI-järjestelmän etuliitteenä miljardikertainen, tunnus G; datatekniikan myös: 1 073 741 824-kertainen; joskus väljästi: jättiläis-, suur- ¶ Datatekniikan(datatekniikka) arkikielessä sana esiintyy itsenäisenäkin, 'gigatavu' (= gigaoktetti).

gigantti jättiläinen

giganttinen jättimäinen, valtava

gigolo naisia viihdyttävä (ja viettelevä) mies, naistennaurattaja ¶ Alkujaan 'katutyön elättämä mies', sitten 'palkattu naisvieraiden tanssittaja ravintolassa', nykyisin väljemmin ja yleensä aina halveksivassa tai väheksyvässä sävyssä.

giljotiini eräänlainen teloitusväline, jossa terä putoaa teloitettavan niskaan

gini [gini t. džini] englantilaisperäinen katajanmarjoilla maustettu viina; eräs kahden hengen korttipeli

gladiaattori muinaisessa Roomassa julkisissa näytännöissä taisteleva orja t. muu (ammatti)taistelija; viihdeohjelman esiintyjä, joka kamppailee toisen kanssa esim. pehmustetulla nuijalla

glamour [glamour t. glamuur t. glämö(r)] viehätysvoima, lumoavuus

glasiaalinen jäätikkö-; jääkautinen

glasnost [glaasnost] Neuvostoliitossa v:sta 1985 Mihail Gorbatšovin kaudella harjoitettu kansalaisvapauksien ja kansanvallan lisäämisen politiikka ¶ Sananmukaisesti "avoimuus". Vrt. perestroika. Ks. kuvausta Reaalisosialismin romahdus.

globaali yleinen, laaja; (kaiken)kattava; maapallonlaajuinen ¶ Alkuperäinen kirjaimellinen merkitys 'koko maapallon laajuinen' on harvinainen. Sanaa käytetään usein vain viittaamaan maiden rajat ylittävään, eri maita koskevaan tms. Ohjelmoinnissa yms.: koko ohjelman tai järjestelmän laajuinen, vastakohtana paikalliselle eli lokaalille. Taloudessa: globaalikiintiö = tuontitavaran enimmäismäärä. Myös "globaalinen", mutta tavallisimmin ilman -nen-loppua.

globalisaatio globalisoituminen

globalisoitua muuttua globaali(mma)ksi ¶ Yleinen muotisana. Sille on ehdotettu suomalaisempaa vastinetta, jota on jossain määrin käytettykin: "maapalloistua". Luontevampi vastine olisi "maailmanlaajuistua".

glokaali maailmanlaajuisen (globaalin) ja paikallisen (lokaalin) yhdistelmä

glooria kunnia, maine, "sädekehä" ¶ Usein kirjoitettuna "gloria" (ehkä ajateltuna sitaattilainaksi latinasta), mutta pitkävokaalinen asu on paremmin yleisten sääntöjen mukainen.

gloria [glooria] = glooria

glorifioida nostaa kunniaan, ylistää

glossaalinen äänirako-, äänirakoa käyttäen äännettävä

glosso- kieli-

glotto- kieli-

glukoosi rypälesokeri

gluteeni eräitä valkuaisaineita, joita on etenkin vehnässä ja muissa viljoissa ¶ Gluteenit aiheuttavat vehnän sitkoisuuden ja siten vaikuttaa leipoutuvuuteen, mistä johtuu joskus käytetty nimi "sitkoaine". Nykyisin sana tunnetaan lähinnä keliakian takia. Yleinen mutta ei-suositeltava rinnakkaisnimi: gluteiini.

glykogeeni eläintärkkelys ¶ Eräs polysakkaridi, jolla on tärkeä merkitys eläinten energiantuotannossa.

glyyfi kirjoitusmerkin erityinen näkyvä esitys muoto ¶ Esim. tavallinen a ja kursiivi-a ja lihavoitu a ovat saman merkin eri glyyfejä. Vrt. fontti.

glögi kuuma juoma, jossa on mm. mehua tai viiniä tai molempia sekä mausteita

gm- [gee äm] geenitekniikalla muunneltu t. sellaiseen perustuva

gnocchi [njokki] eräs pastatyyppi ¶ Usein simpukan kuoren puolikkaan muotoisia. Ehdotettu suomennos: "kokkare".

gnoomi mietelmä, mietelause

gnosis [gnoosis] (yliluonnollinen) tieto

gnostikko gnostismin kannattaja

gnostilainen gnostismiin kuuluva t. sille ominainen; sen kannattaja

gnostismi eräs uskonnollis-maailmankatsomuksellinen suuntaus, joka piti salattua, yliluonnollista tietoa (gnosista) tienä pelastukseen ¶ Esiintyi samoihin aikoihin varhaisen kristinuskon kanssa ja kilpaili sen kanssa. Myös muodossa "gnostisismi".

gnuu kookkaita afrikkalaisia hevosantilooppeja ¶ Usein kirjoitettuna "gnu". Erisnimenä "Gnu" tai "GNU" tarkoittaa laajaa joukkoa tietokoneohjelmia ja siihen liittyvää hanketta ja ajatustapaa, ks. http://www.gnu.org.

go [goo t. go] eräs Kiinasta peräisin oleva lautapeli, nyk. Japanin kansallispeli ¶ Usein selvyyden vuoksi muodossa "go-peli". Sana kirjoitetaan joskus jo ääntämyksen mukaisesti "goo". Englanninmukainen ääntämys "gou" on virheellinen, koska sana on sitaattilaina japanista.

gobeliini (käsin kudottu) kuviollinen seinävaate

go-go [gou-gou] taustatanssi ¶ Alkujaan show-ohjelmien yhteydessä, nykyisin myös mm. urheilutapahtumissa.

golf peli, jossa erilaisilla mailoilla yritetään lyödä pieni pallo maassa olevaan reikään ¶ Maastossa pelattavan varsinaisen golfin lisäksi on olemassa myös rata- eli minigolf, joka on varsin erityyppinen peli. Sanan taivutuksessa f usein kahdentuu ainakin puheessa (esim. "golffin").

golfata [golffata t. golfata] pelata golfia

golffari golfinpelaaja; (monikossa myös:) golfhousut ¶ Sana luokitellaan arkikieliseksi.

goljatti hyvin iso (ja voimakas) ihminen (t. muu olio) ¶ Raamatun Goljatin mukaan. Usein kömpelöksi ajateltuna.

gondoli (venetsialainen) pitkä ja kapea venetyyppi; ilmapallon kori

gondolieeri gondolin soutaja

gongi [goŋŋi] kumistin, merkinantolaite ja lyömäsoitin, jossa on (iso) pyöreä metallilevy, jota lyödään pehmustetulla nuijalla ¶ Alkujaan "gong-gong".

gonorrea eräs sukupuolitauti, tippuri ¶ Myös kirjoitettuna sitaattilaina tapaan "gonorrhea".

gonzo [gontso] eräs journalismin laji, luonteeltaan kantaaottava, subjektiivinen ja absurdikin

goodwill [gudvil t. gudwil] myötämielinen suhtautuminen (yritykseen, maahan tms.), suosio

googlata [guuglata] etsiä (Google-)hakukoneella ¶ Myös "googlettaa". Nämä sanat ovat vielä jossain määrin arkityylisiä.

gooni kulman mittayksikkö, joka on sadasosa suorasta kulmasta ¶ Tunnus "gon". Joskus nimellä "uusaste" tai "graadi".

gootti erään muinaisen germaaniheimon jäsen; sen kieli; nyk. goottilaisuutta harrastava ihminen

goottilainen gotiikkaan kuuluva t. sille ominainen t. sitä jäljittelevä t. muistuttava; erääseen nuorison muotiin ja elämäntapaan kuuluva ¶ Kirjasinlajeista puhuttaessa "goottilainen" (englanniksi black letter) tarkoittaa eräitä koristeellisia ja vaikealukuisia fontteja, alalajeina mm. fraktuura ja tekstuura (englanniksi Gothic); ks. Classification of black letter fonts ja Entwicklung der Schrift. Sanan uusiokäytöstä ks. esim. Liisa Lippaan tutkielmaa Goottilaisuus ja pimeyden romantiikka.

gorilla eräs ihmisapinoiden suku (Gorilla); (arkikielessä) henkivartija, turvamies

gospel kristillinen iloisensävyinen, evankelioiva musiikki ¶ Alkujaan Yhdysvaltain neekeriväestön piirissä syntynyt, nykyisin levinnyt laajalle, varsinkin nuorison suosima.

gotiikka keskiajan lopulla esiintynyt rakennustyyli, jolle olivat ominaisia korkeat suippokaaret ¶ Myös nimitystä "goottilainen tyyli" käytetään.

gourmet [gurmée t. gurmee] (hienostunut) herkuttelija, herkkujen tuntija; yhdyssanoissa myös: herkku- ¶ Esim. "gourmet-ateria" tarkoittaa lähinnä 'herkkuateria' mutta sisältää viittauksen hienostuneisuuteen ja tyylikkyyteen. Periaatteessa sitaattilaina ranskasta. Nykyisin usein jo kirjoitettuna "gurmee".

graafikko (taide)grafiikan harjoittaja; graafisen ulkoasun suunnittelija ja toteuttaja

graafinen kuviollinen, piirroksellinen, grafiikkaa koskeva; kirjapainoalaan kuuluva ¶ Usein "graafinen" on tekstimuotoisen vastakohta, mutta myös tekstin esittämiseen liittyy graafisia kysymyksiä (kirjasinten valinta, värit, taitto).

graavi tuoresuolattu (kala tms.); eräs tarke, gravis ¶ Ensin mainitussa merkityksessä kirjoitetaan joskus "kraavi".

gradientti muutos; muutosnopeutta kuvaava suure; väriliuku ¶ Matematiikassa: usean muuttujan funktion derivaatta siihen suuntaan, jossa funktio kasvaa nopeimmin t. operaattori, jolla sellainen muodostetaan; gradientti on kohtisuorassa tasa-arvokäyrää tai -pintaa vastaan. Grafiikassa: väriliuku ("liukuväri") eli värin liukuva muuttuminen toiseksi. Meteorologiassa: ilmanpaineen t. lämpötilan muutos pituusyksikköä kohti.

gradu = pro gradu

gradualismi käsitys, jonka mukaan kehitys muodostuu vähittäisistä, asteittaisista muutoksista ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

gradus aste (mm. kasvaimen erilaistumisaste)

grafeemi kirjoitusmerkki abstraktisena käsitteenä ¶ Esimerkiksi tavallinen a ja kursivoitu a ovat saman grafeemin erilaisia esitysmuotoja. Vrt. foneemi.

grafeeni hiilikalvo ¶ Hiilen allotrooppinen muoto, joka koostuu yhdestä kerroksesta toisiinsa sitoutuneita hiiliatomeita. Toistaiseksi maailman kestävin aine, jolle odotetaan paljon teknisiä sovelluksia.

graffari graffitien tekijä ¶ Sana on arkityylinen mutta esiintyy myös lehtikielessä.

graffiti töherrys (seinässä tms.); seinään (luvatta) tehty maalaus, piirros tai kirjoitus ¶ Alkujaan italian "graffito" [graffíito] tarkoitti seinäpintaan terävällä esineellä kirjoitettua tekstiä tai piirrettyä kuvaa. Myöhemmin monikkomuodolla "graffiti" [graffíiti] ruvettiin tarkoittamaan kaikenlaisia seiniin (luvatta) tehtyjä piirroksia (ja tekstejä). Suomessa sana lausutaan kuten kirjoitetaan. Usein joillakin graffiteilla väitetään olevan taiteellisia ansioita.

grafiikka graafinen (kuvallinen t. kuviollinen) esitys; piirtämällä tms. tavalla tehty kuvitus vastakohtana valokuville; menetelmät kaivertamalla, syövyttämällä tms. tavalla tehdyn kovan monistamiseksi painamalla

grafiitti eräs hiilen allotrooppinen muoto, jota käytetään mm. voiteluaineena ja lyijykynissä

grafologia käsialojen tutkimus, etenkin luonteenpiirteiden yms. päätteleminen käsialasta ¶ Monet pitävät grafologiaa näennäistieteenä, jopa huijauksena, mutta sitä myös arvostetaan. Sukulaissanoista ks. logia.

gramma kilogramman tuhannesosa, tunnus g

grammaatikko kieliopin tutkija; kieliopin (ja kirjallisuuden) opettaja

grammatiikka kielioppi

gramofoni levysoitin (vanhahtava nimitys)

granaatti eräänlainen punaruskea korukivi; eräs mineraalien tyyppi; sanan "kranaatti" vanha asu

granaattiomena eräs lämpimissä ja lauhkeissa maissa kasvava puu, Punica granatum; sen hedelmä ¶ Hedelmä muistuttaa päältä omenaa mutta sisältää suuren määrän isohkoja, syötäviä siemeniä.

grand old man [gränd ould män] alansa kokenut ja arvostettu suurmies ¶ Sitaattilaina englannista, sananmukaisesti "suuri vanha mies". Suomalainen ilmaisu "vanha tekijä" on samantapainen mutta kevyempi.

grand prix [grand prii t. grãpríi] suurkilpailu (jossa on iso rahapalkinto); suurpalkinto (kilpailussa, näyttelyssä tms.) ¶ Periaatteessa sitaattilaina ranskasta. Useiden sivistyssanakirjojen mukaan merkitys olisi 'korkein palkinto', mutta lähinnä ilmaisua käytettäneen kilpailujen nimissä määritteenä, esim. "grand prix -ajo" tai yksinäänkin kilpailun nimessä, ja tällöin se viittaa palkintosumman suuruuteen.

grand slam [gränd släm] loistosuoritus urheilussa, usein erikseen määriteltyjen suurkilpailujen voittaminen; (bridgessä) isoslammi ¶ Tenniksessä Australian, Ranskan, Englannin ja Yhdysvaltain avointen mestaruuskilpailujen voittaminen samana vuonna. Golfissa U.S. Masters Tournamentin, U.S. Openin, British Openin ja USA:n PGA:n mestaruuden voittaminen samana vuonna.

grandi espanjalainen ylhäisaatelinen; (korttipeleissä) valtiton peli

grandioosi itsestään suuria (liikoja) kuvitteleva ¶ Joskus myös muodossa "grandiöösi".

grandioottinen suuruusharhainen, suuruudenhullu, vakavasti grandioosi

grandiositeetti suuruudenhulluus

graniitti eräs syväkivilaji, erittäin yleinen peruskalliossa ¶ Usein kuvaannollisesti kovuuden ja kestävyyden vertauskuvana.

granulaarinen rakeinen, jyvämäisistä osista koostuva

gratifikaatio lahjapalkkio

gratiini gratinoitu ruokalaji

gratinoida kuorruttaa ¶ Ruskeuttaa ruoka nopeasti uunissa sen jälkeen, kun ruoka on peitetty kastikkeella, juustoraasteella tms.

gratis [graattis t. graatis t. graatiis] ilmaiseksi, maksutta ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

gratisti maisterinpromootiossa vihittävä, joka huolehtii käytännön järjestelyistä ¶ Nimitys johtuu siitä, että gratisti on vapautettu promootiomaksusta (vrt. gratis).

graveerata kaivertaa

gravidi raskaana oleva (nainen)

graviditeetti raskaus, (naisen) raskaudentila

gravis eräs tarke eli diakriittinen merkki (`), esim. sanassa "à"; vastaava erillinen merkki ¶ Erillisenä merkkinä (`) gravis on viralliselta nimeltään gravis-korkomerkki. Gravis eri tarke kuin akuutti (´).

gravitaatio yleinen vetovoima, painovoima

gravyyri kaiverrus

gray [grei] (elimistöön) absorboituneen ionisoivan säteilyn määrän yksikkö, tunnus Gy = J/kg

grazioso [gratsiooso t. gratsióozo] sirosti, viehkeästi (esitettävä sävellyksen osa) ¶ Periaatteessa sitaattilaina italiasta.

green [griin] vihreä; (golfissa:) viheriö, griini

green card [griin kaa(r)d] vihreä kortti ¶ Useita erikoismerkityksiä, mm. golfissa aloittelevan pelaajan "ajokortti", joka oikeuttaa pelaamiseen kentällä, ja Yhdysvaltain maahanmuuttopolitiikassa maahanmuuttolupa, joita annetaan erityisen arvonnan perusteella.

gregoriaaninen Gregoriuksen mukaan nimetty ¶ Erityisesti: "gregoriaaninen kalenteri", joka on nimetty paavi Gregorius XIII:n mukaan, tarkoittaa nykyisin käyttämäämme ajanlaskua, ks. Suomalaisen kalenterin historiaa; "gregoriaaninen (kirkko)laulu" tarkoittaa katolisessa kirkossa käytettyä yksiäänistä liturgista laulutapaa, joka on nimetty paavi Gregorius I Suuren mukaan.

greko- Kreikan-, kreikkalais-

grenadiini granaattiomenan siementen kuorikerroksista puristettu mehu; eräänlainen silkkikangas

greippi eräs sitruspuu; sen isohko, keltainen, hapan hedelmä ¶ Sana kirjoitettiin aiemmin englannin mukaan "grape".

grid rakenteilla oleva maailmanlaajuinen järjestelmä tietokoneiden yhteiskäyttöä varten ¶ Grid tähtää laskentatehon ja data-aineistojen yhteiskäyttöön internetissä, myös hyvin suurta tehoa vaativien tehtävien ratkaisemiseksi. Sanalle on ehdotettu suomenkielistä vastinetta "ritilä".

griini viheriö, greenGolfissa reiän ympärillä oleva nurmikon alue, joka leikattu lyhyeksi ja hoidettu erityisen hyvin.

grillata pariloida

grilli parila; pariloituja ruokia tarjoileva ruokapaikka

grivna Ukrainan rahayksikkö; (historiassa:) vanha venäläinen raha- ja painoyksikkö (myös muodossa "riuna")

grogi viinasta vedellä, kivennäisvedellä tai virvoitusjuomalla laimentamalla tehty tehty juoma

grossi (vanh.) = krossi

groteski kohtuuttoman liioittelun takia naurettava; irvokas; pääteviivaton kirjasinlaji ¶ Kirjasinlajien nimityksenä "groteski" tarkoittaa, antiikvan vastakohtana, sitä, että merkeillä ei ole pieniä pääteviivoja ja että kirjainten viivat ovat yleensä (lähes) tasapaksuja. Groteskit kirjasinlajit ovat tavallisia varsinkin esitettäessä tekstiä tietokoneen ruudulla. Nykyisin käytetään (englannin kielen vaikutuksesta) groteskista kirjasinlajista myös ranskalaisperäistä sanaa "sans-serif".

grynderi henkilö t. yritys, joka hankkii tontin, rakennuttaa sille talon t. taloja ja myy sen huoneistot ¶ Etenkin aiemmin sanaa käytettiin moittivassa sävyssä. Joskus on käytetty suomalaisempaa vastinetta "perustaja-rakennuttaja".

guaniini eräs orgaaninen aine, DNA:n rakenneosia

guano merilintujen ulosteista kerrostunut lanta

guemuli eräs eteläamerikkalainen hirvieläin, andienhirvi (Hippocamelus antisensis)

gueretsa [gueretsa t. geretsa] eräitä afrikkalaisia lehtiapinoita, suku Colobus

guerilla [gerilla] = gerilla

guide [gaid] opas ¶ Sanaa käytetään sekä ihmisestä että varsinkin ohjekirjasesta.

guinea [gini] aikoinaan kultaraha ja sitten laskennallinen rahayksikkö Isossa-Britanniassa, 21 (vanhaa) ¨illinkiä eli 1 1/20 puntaa

gulag Neuvostoliitossa käytössä ollut pakkotyöleirien järjestelmä, "vankileirien saaristo"

gulassi eräänlainen liha- tai makkarakastike; eräs unkarilainen liharuoka; keinottelija (1. maailmansodan jälkeen); eräs kolmen hengen bridgen muoto ¶ Unkarilainen gulassi sisältää lihaa, kasviksia ja paljon mausteita; suomalainen muunnelma aiheesta on erityyppinen, miedompi, mutta sisältää yleensä paprikaa jossain muodossa. Aiempia kirjoitusasuja: gulash, gulašši. Ks. Suhuässä ja sen merkitseminen.

gurmee = gourmet

guru jonkin (teknisen) alan huippuasiantuntija; (intialainen) hengellinen johtaja ja opettaja ¶ Sana on tullut intialaisilta, varsinkin sikheiltä, länsimaisiin kieliin ja tarkoitti niissä aluksi (ja edelleenkin) intialaista tai intialaisperäisen tai -tyyppisen uskonnon johtohenkilöä ja opettajaa. Sitten sitä ruvettiin käyttämään etenkin datatekniikan alalla arvostetuista auktoriteeteista. Nykyisin sanan käyttö on edelleen väljentynyt eikä siihen useinkaan sisälly ajatusta "opettajasta", jolla on "opetuslapsia", vaan päinvastoin guruna voidaan pitää myös teknistä huippuosaajaa, jonka taidot ja kiinnostus suuntautuvat aivan muualle kuin ihmisten väliseen viestintään.

gustatorinen makuaistia koskeva t. siihen liittyvä, makuaisti-

guuglata = googlata

gymno- alaston, alastomuus-; paljas-

gyneko- nais-

gynekologia naistentautioppi ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

gynekomastia miehen rintarauhasten liikakasvu

gyro- pyörimis-, kierto-; hyrrä-

gyroskooppi hyrrä

haamilainen erääseen Pohjois- ja Koillis-Afrikan kieliryhmään kuuluva t. sellaista kieltä puhuva (kansa t. ihminen)

haaremi moniavioisuudessa elävän muslimin vaimot; vaimojen osasto talossa; "moniavioisen" uroseläimen naaraat, "vaimot"

haaveri (arkikielessä:) onnettomuus, vahinko; (vanhassa kielessä:) haaksirikko ¶ Vrt. sanaan haveri.

habilitaatio yliopistollisen opetusoikeuden saaminen (Saksassa)

habitaatti eliöryhmän elinympäristö ¶ Biotoopin osa, joka muodostaa jonkin lajin, lajiryhmän tai populaation elinympäristön, elinalueen.

habituaatio (psykologiassa:) totuttaminen; (lääketieteessä:) tottuminen lääkkeen jatkuvaan käyttöön sen tuottaman hyvänolon tunteen takia

habitus ulkonainen hahmo, ulkomuoto kokonaisuutena, yleisvaikutelma

hacker [häkker t. häkö(r)] = hakkeri; golfissa: aloitteleva, kyvytön pelaaja

hadroni alkeishiukkasia, jotka osallistuvat ns. vahvoihin vuorovaikutuksiin

haffi ahdassuinen lahti tai rannikkojärvi Itämeren etelärannikolla ¶ Sijaitsee yleensä jokisuun edustalla ja on syntynyt siitä, että veden virtaukset ovat kasanneet joen lietettä. Vrt. laguuni.

haggis eräs skotlantilainen ruoka, pääaineksena sisälmykset ¶ Alkuperäinen haggis on lampaan sisälmyksistä tehdyllä soseella täytetty mahalaukku.

hagio- pyhimys-; pyhä-

hagiografia pyhimysten elämäkertojen kirjoitus

haiku kolmirivinen japanilaisperäinen runotyyppi ¶ Taivutus haiku : haikun. Eri sana kuin vanhempi (tupakan)savua tarkoittava haiku : haiun.

hakkapeliitta 30-vuotisen sodan aikainen suomalainen ratsumies

hakkeri kokenut, taitava tietokoneharrastaja; krakkeri ¶ Sana on muuttunut käyttökelvottomaksi sen jälkeen, kun tiedotusvälineet rupesivat kutsumaan tietokonerikollisia (krakkereita) hakkereiksi mutta monet pitäytyivät vanhassa merkityksessä. Sitaattilainan "hacker" mukauttamisesta suomeen ks. Kirjoitus- vai äänneasun mukaan?.

halal islamin opin mukaan sallittu asia, erityisesti sallittu ruoka

halfpipe [haaf-paip] lumikouru ¶ Lumesta rakennettu puolikouru, jossa harrastetaan lumilautailuksi kutsuttua urheilua. Slangissa "paippi".

hallelujaa "ylistäkää Herraa", kiitos- ja ylistyshuuto; liturgian ylistyslaulu ¶ Etenkin aiemmin kirjoitettuna myös "halleluja".

halloumi [hallumi] eräs kreikkalaisperäinen kovien juustojen tyyppi ¶ Kielitoimiston sanakirjan mukaan ensisijainen kirjoitusasu on halumi. Myös asua hallumi käytetään.

halloween [hälo(u)wiin] Yhdysvalloissa (ja muuallakin) 31. lokakuuta vietettävä "kummituspäivä" ¶ Alkujaan pyhimysten päivä, nykyisin päivä, jolloin varsinkin lapset pukeutuvat kummitusasuihin yms., kiertävät ovelta ovelle pyytäen makeisia jne.

hallusinaatio aistiharha ¶ Aistimus, joka koetaan ilman vastaavaa ulkoista ärsykettä. Tällöin ihminen näkee, kuulee, tuntee, maistaa tai haistaa jotakin, jota ei todellisuudessa ole tai tapahdu.

hallusinatorinen hallusinaatioita aiheuttava; hallusinaation kaltainen; hallusinaatio-

hallusinogeeni aistiharhoja aiheuttava aine

hallusinogeeninen aistiharhoja aiheuttava

hallusinoida kokea hallusinaatio(ita); (tekoälystä:) tuottaa virheellistä tekstiä. ¶ Sana on uudehko, ja sitä käytetään myös hallusinaatioiden aiheuttamisesta. Vielä uudempaa on sen käyttö siitä, että tekoälyohjelma tuottaa asiasisällöltään virheellistä tekstiä.

halma eräs lautapeli; eräs nappuloiden yhdistelmä siinä

halo (meteorologiassa) auringon- t. kuunkehä; (valokuvauksessa) valopiha; yhdyssanojen alkuosana myös: suola-

halogeeni yleisnimitys joukolle alkuaineita kuten fluori ja kloori, jotka muodostavat mm. erilaisia suoloja

halva eräänlainen makeismassa ¶ Halvaa on useita eri tyyppejä. Suomessa myytävä on yleensä tehty seesaminsiemenistä ja sokerista tai hunajasta.

hami radioamatööristä käytetty arkikielinen nimitys ¶ Johtuu ilmaisusta , joka oli alkujaan lyhenne kolmen radioamatöörin nimistä.

hamssi radioamatööristä käytetty arkikielinen nimitys, vrt. hami

hamsteri eräitä jyrsijöitä; (kuvaannollisesti:) hamstraaja ¶ Mm. eurooppalainen hamsteri, Cricetus cricetus. Keräävät varastoihin ruokaa, jota ne kuljettavat poskipusseissaan.

hamstrata rohmuta, kahmia varastoon ¶ Sana johtuu eläimennimestä "hamsteri" ja on syntynyt elintarvikesäännöstelyn aikana, jolloin sillä tarkoitettiin ihmistä, joka hankkii ruokaa varastoonsa

handicap [händikäp] tasoitus (urheilussa tms.); (lähinnä nimissä:) vammaisuus t. vammaisten apuvälineenä käytettävä ¶ Merkitysten välinen yhteys johtuu siitä, että urheilussa kilpailijalle annettava tasoitus (esim. etumatka tai erilainen pistelaskutapa) voi perustua vammaisuuden huomioon ottamiseen. Useammin tasoitus kuitenkin perustuu vain eri urheilijoiden eritasoisuuteen, ja sillä saadaan aikaan kiinnostavampia kilpailuita.

handout [händaut] ojenne ¶ Esitelmän tms. paperilla oleva versio tai tiivistelmä, joka on tulostettu ja monistettu osallistujille jaettavaksi.

hands-free [händs-frii t. händz frii] "kädet vapaina", ilman käsiä käytettävissä oleva (laite) ¶ Myös kirjoitusasussa "hands free".

hangaari [haŋŋaari] lentokonehalli, lentokoneiden huolto- ja säilytyshalli

hanukka juutalaisten kahdeksanpäiväinen juhla suunnilleen joulun aikoihin

haploidi kromosomistoltaan yksinkertainen ¶ Sellainen (eliö tai solu), jonka kromosomisto on vain yksinkertainen, kuten suvullisesti lisääntyvän eliön sukusoluissa yleensä on. Vrt. diploidi. Adjektiivina myös: haploidinen.

haplologia sanan muuttuminen siten, että kahdesta peräkkäisestä samanlaisesta tai samantapaisesta tavusta toinen jää pois ¶ Esim. mineralologia > mineralogia, Kaislalahti > Kaislahti. Ehdotettu suomalaisempi nimitys: tavunheitto.

happening [häpeniŋ] tapahtuma, joka pyrkii osallistamaan katsojia ¶ Järjestetty teatterinomainen katu- tms. tapahtuma, joka periaatteessa pyrkii hävittämään rajan esittäjien ja katsojien väliltä.

happy end [häpi end] onnellinen loppu (etenkin kirjassa, elokuvassa tms.)

haptinen kosketukseen t. tuntoaistiin perustuva ¶ Esimerkiksi "haptinen hiiri" on tietokoneen hiiri, joka antaa käteen tuntoaistin avulla informaatiota. Ks. Suomen Kuurosokeat ry:n sivulla olevaa selitystä Haptinen kehon kosketusmenetelmä. Tarkoittaa yleensä käytännössä samaa kuin taktiilinen.

harakiri itsemurha; määrätynlainen rituaalinen itsemurha Japanissa ¶ Japanilainen harakiri eli seppuku tehdään viiltämällä vatsa auki määrättyjen sääntöjen mukaan. Nykyisin sana tarkoittaa tavallisesti itsemurhaa yleensä, usein kevyen kuvaannollisesti.

hardcore [hardkore t. haadkoo(r)] kovan luokan, kova ¶ Myös erikseen kirjoitettuna, "hard core".

hardware [hardvare t. haadweö(r)] tietokoneen laitteisto, vastakohtana ohjelmistolle (software)

harlekiini eräänlainen näytelmän koominen henkilö; ilveilijä

harmoni palkeellinen kosketinsoitin, joka tuottaa samansävyisen äänen kuin urut

harmonia sopusointu ¶ Sekä taiteellisena käsitteenä että esim. rauhallista yhteiselämää kuvattaessa.

harmonikka hanuri, haitari, näppäimillä t. koskettimilla varustettu paljesoitin

harmoninen sopusointuinen

harmonisoida saattaa harmoniaan; selittää harmoniseksi, ristiriidattomaksi; yhdenmukaistaa (etenkin EU:n sisällä) ¶ EU-kielessä englannin sana harmonise suomennetaan nykyisin yleensä sanalla "harmonisoida", koska sanaan "yhdenmukaistaa" katsotaan sisältyvän vääriä mielleyhtymiä.

harvesteri metsätöissä käytetty monitoimikone, jolla puut voidaan kaatamisen lisäksi esimerkiksi karsia ja hakettaa

harvestoida koota, kerätä ¶ Sana perustuu englannin verbiin "harvest", eikä sitä voi pitää yleiskieleen kuuluvana.

hasardi uhka, vaara, riski ¶ Maantieteessä sanaa käytetään terminä, joka tarkoittaa kokemusperäistä tietoisuutta onnettomuuden mahdollisuudesta.

hasis [hassis t. hasis] eräs hampusta (Cannabis sativa) saatava huumetyyppi ¶ Vrt. kannabis. Aiempia kirjoitusasuja: hashis, haššis, hashish. Ks. Suhuässä ja sen merkitseminen. Käytännössä sana ääntynee yleensä "hassis", mutta virallinen kirjoitusasu on jostain syystä "hasis".

hasselpähkinä pähkinäpensaan pähkinä (kauppanimityksenä)

haupitsi eräs tykkityyppi, joka sopii kaariammuntaan

haveri merivahinko ¶ Merellä sattunut onnettomuus. Sana on otettu lääketieteen kielessä käyttöön häiriön tai vahingon merkitykseen sanassa "aivohaveri". Vrt. haaveri.

headhunter [hed-hantter t. hed-hanter] ammattimainen työntekijöiden etsijä ¶ Poikkeaa rekrytoijasta yleensä siten, että headhunter on erityisen yrityksen palveluksessa ja tilauksesta etsii aktiivisesti työntekijöitä muille organisaatioille, ja lisäksi kohteena ovat tavallisesti erikoisalojen osaajat tai johtotehtäviin palkattavat. Toiminnasta käytetään nimeä "headhunting". Joskus käytetään myös verbiä "headhuntata".

hebefreeninen hebefreniaa sairastava; hebefreniaan kuuluva tai liittyvä

hebefrenia eräs skitsofrenian muoto ¶ Tunnetaan myös nimellä "hebefreeninen skitsofrenia". Sille on ominaista, että ajattelu ja käyttäytyminen on sekavaa ja hajanaista ja että tunteiden ilmaiseminen on estynyttä tai saa outoja muotoja.

hebrea = heprea

hedgerahasto [hedž-rahasto t. heds-rahasto] suojattu rahasto ¶ Sijoitusrahasto, joka on pyritty suojaamaan yleisen markkinakehityksen riskeiltä niin, että se antaa tuottoa, olipa markkinatilanne mikä tahansa.

hedoninen koettua nautintoa, miellyttävyyttä koskeva t. sen arviointiin perustuva; nautintohakuinen, hedonistinen

hedonismi nautintohakuisuus; filosofiassa oppi, jonka mukaan nautinto itsessään on arvokas tavoite ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

heeros antiikin (taru)sankari, usein puolijumalaksi ajateltu

heetti muinainen kieli, jota puhuivat heettiläiset nykyisen Turkin alueella n. v. 2000 - 1500 eKr.

hegemonia hallitseva asema, ylivalta (varsinkin valtioiden suhteissa)

hegemoninen hegemonian omaava t. siihen pyrkivä t. liittyvä

hehtaari pinta-alan yksikkö, tunnus ha, 100 aaria eli 10 000 ²

hehto (arkik.) hehtolitra, 100 litraa; etuliitteenä SI-järjestelmässä 100-kertaisuutta ilmaisemassa, tunnus h

heksa- kuusi-, 6-; (tietokoneslangissa myös:) heksadesimaalinen

heksadesimaalinen kuusitoistakantaisessa lukujärjestelmässä esitetty

heksaedri kuutio, säännöllinen kuusitahokas

heksagoni kuusikulmio

heksagrammi kuusikanta, kuusisakarainen tähtimäinen kuvio ¶ Nykyisin se yleisimmin tunnetaan juutalaisuutta symbolisoivana "Daavidin tähtenä".

heksametri eräs vanha runomitta, kuusimitta

hektinen kiihkeä, kiivastahtinen, levoton, rauhaton ¶ Sanaa käytetään yleensä ihmisistä, tilanteista tai olosuhteista, mutta aiemmin myös ilmauksessa hektinen kuume , jolla on tarkoitettu keuhkotaudin jaksoittaista kuumetta.

helibor eräs aiemmin käytetty viitekorko, korvattu euriborilla

helikopteri ilma-alus, jonka nostovoiman tuottavat vaakatasossa pyörivät kapeat siivet ¶ Lyhentymämuoto, joka on tulossa kirjakieleenkin: kopteri.

helio- aurinko-

helioosi auringonpistos

heliosentrinen aurinkokeskinen (maailmankuva)

helium eräs jalokaasuihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki He ¶ Kaikista alkuaineista vedyn jälkeen toiseksi kevyin. Käytetään mm. ilmapalloissa ja matalien lämpötilojen tutkimisessa.

helleeni (muinaisajan) kreikkalainen ¶ Sanaa käytetään joskus myös nykyajan kreikkalaisista. Kreikan valtion suomenkielisen nimen pitkä muoto EU:n virallisessa nimistössä on "Helleenien tasavalta".

hellenismi kreikkalaisen kulttuurin muoto, joka vallitsi n. 330 - 30 eKr. ja jossa oli runsaasti itämaisia vaikutteita ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

helootti antiikin Spartassa alistettuun luokkaan kuuluva, valtion orja

helpdesk (puhelin)neuvonta(palvelu); (puhelin)neuvoja ¶ Yleensä puhelimitse toimina neuvontapalvelu etenkin tietokoneisiin ja muuten datatekniikkaan liittyvissä asioissa, jolloin nimenä voi myös olla "asiakastuki", "ATK-tuki" tms. Usein toiminta on järjestetty niin, että helpdesk pyrkii itse vastaamaan vain tavallisimpiin ja yksinkertaisimpiin kysymyksiin ja ohjaa muut ongelmat eri asiantuntijoille. Yleensä helpdesk toimii puhelimitse, mutta sanalla voidaan tarkoittaa myös netin kautta toimivaa vastaavaa palvelua. Myös kirjoitusasussa "help desk".

hematiini hemin hapettunut muoto; (aiemmin:) hemi

hemato- veri-

hematologia verioppi ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

hematooma verenpurkauma, mustelma

hematuria virtsan verisyys, verivirtsaisuus

hemi eräs mm. hemoglobiinin osana oleva rautaa sisältävä yhdiste; oyhdyssanoissa myös (ja yleensä): puoli-

hemo- veri-, veren-

hemofilia verenvuototauti

hemoglobiini verenpuna, punaisten verisolujen tärkein valkuaisaine

hemorroidi peräpukama

henna väriaine, jota valmistetaan hennapensaan (Lawsonia inermis) lehdistä

henry [henri] induktanssin yksikkö, tunnus H, Vs/A ¶ Myös kirjoitusasussa "henri", mutta "henry" on mm. mittayksikköasetuksessa.

hepatiitti viruksen aiheuttama maksatulehdus

hepato- maksa-

heprea juutalaisten aikoinaan käyttämä kieli, joka on uudella ajalla palautettu käyttöön; kuvaannollisesti: vaikea, käsittämätön asia ¶ Vanhan testamentin kirjat on enimmäkseen kirjoitettu alkujaan hepreaksi, ja siksi kristinuskon piirissä ovat oppineet opiskelleet hepreaa, ja hepreankielisiä sanoja ja lainauksia on joskus käytetty oppineisuuden osoittamiseksi. Siksi kielestä tuli vertauskuva ilmaisuille, jotka ovat tavalliselle kansalle käsittämättömiä. Vanhempi kirjoitusmuoto on "hebrea".

heprealainen juutalainen

hepta- seitsen-

heptametri eräs runomitta, seitsenmitta

heraldiikka vaakunaoppi

heraldikko vaakunaopin tuntija

heraldinen vaakunaopillinen, vaakunaopin mukainen

herbaario kuivattujen kasvien kokoelma ¶ Aiemmin on suomessa käytetty sanaa "kasvisto", mutta se on nyt sanakirjojen mukaan tässä merkityksessä vanhentunut.

herbivori (vain) kasveja syövä

heresia harhaoppi, kerettiläisyys

hermafrodiitti kaksineuvoinen, eliö joka on sekä uros että naaras ¶ Ilmaisua käytetään biologiassa, lääketieteessä ja mytologiassa varsinaisesti eliöistä, joilla on sekä uroksen että naaraan sukuelimet, mutta myös väljemmin eliöistä, joissa on on sekä uroksen että naaraan ominaisuuksia.

hermafrodiittinen kaksineuvoinen ¶ Vrt. vastaavaan substantiiviin hermafrodiitti.

hermeettinen (täysin) umpinainen, ilmanpitävä

hermeneutiikka oppi tekstien tulkinnasta; eräs filosofian suunta

hermeneutikko hermeneutiikan harjoittaja t. kannattaja

hermeneuttinen hermeneutiikkaan kuuluva tai liittyvä

hermetismi eräs lyriikan suunta, syntyi Italiassa maailmansotien välisenä aikana

hernia tyrä

heroiini morfiini\n sukuinen huume

heroinisti [hero'inisti] heroiinia käyttävä, siitä riippuvainen

heroismi [hero'ismi] sankaruus, sankarillisuus

herooinen [heroo'inen] sankarillinen

heros = heeros

herpes joukko viruksia ja niiden aiheuttamia tauteja, joiden oireina on rokahtumia iholla tai limakalvolla ¶ Herpeksiä on monenlaisia, mm. huuliherpes ja sukupuolielimissä esiintyvä herpes.

herpetologia eläintieteen haara, joka tutkii matelijoita ja sammakkoeläimiä ¶ Usein yhdistyneenä kyseisten eläinten pitämiseen ja kasvattamiseen harrastuksen vuoksi. Ks. Suomen herpetologinen yhdistys ry. Sukulaissanoista ks. logia.

hertsi taajuuden yksikkö SI-järjestelmässä, tunnus Hz ¶ Yleisesti jaksollisten ilmiöiden taajuuden yksikkö. Määritelmän mukaan taajuus on yksi hertsi, jos ilmiö tapahtuu kerran sekunnissa. Joskus virheellisesti kirjoitettuna asussa "hertzi". Tietokoneiden yhteydessä käytetään usein keskusyksikön nopeuden mittana megahertsiä (MHz) tai gigahertsiä (GHz) ilmoittamaan ns. kellotaajuus.

hetaira muinaisessa Kreikassa nainen, joka seurusteli miesten kanssa perhepiirin ulkopuolella; kevytkenkäinen nainen

hetero heteroseksuaali; yhdyssanojen alkuosana myös: tois-, erilais-, seka-

heterogeeninen seka-aineksinen, monista aineksista koostuva, sekakoosteinen; epäyhtenäinen, kirjava ¶ Vastakohta: homogeeninen.

heterologinen (biologiassa) epänormaali, tyypillisestä poikkeava; toisesta eliöstä peräisin oleva eliön osa (esim. siirre); sana, joka ei ole autologinen

heteroseksuaali ihminen, jonka sukupuolisuus suuntautuu vastakkaiseen sukupuoleen ¶ Sana on tullut yleiseen käyttöön vasta, kun julkisuudessa on ruvettu puhumaan homoseksuaalisuudesta. Arkikielinen lyhentymä: hetero.

heterotsygootti eliö, jossa on jostakin geenistä kaksi erilaista alleelia ¶ Vastakohta: homotsygoottinen. Adjektiivina myös (ja tavallisemmin) "heterotsygoottinen"; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?.

heuristiikka heurististen menetelmien käyttö

heuristinen arvaileva, epäjärjestelmällinen (päättely tms.); keksimiseen perustuva t. johtava (olettamus tms.); nyrkkisääntöjä käyttävä, täydellisyyteen pyrkimätön ¶ Alkujaan sana viittaa keksimiseen, oivaltamiseen ja kokeilemiseen. Nykyisin sitä usein käytetään vain epämääräisesti järjestelmällisyyden vastakohtaa ilmaisevana. Toisaalta se voi tarkoittaa myös sellaisten nyrkkisääntöjen tai kokeilujen soveltamista, joista tiedetään, etteivät ne anna parasta mahdollisuutta vaan (toivottavasti) "riittävän hyvän" ratkaisun.

hiatus tavunraja kahden peräkkäisen vokaalin välillä ¶ Esimerkiksi sanassa "hiatus" on hiatus i:n ja a:n välillä. Joskus on tulkinnanvaraista (esim. sanassa "vapauden"), milloin kyse on hiatuksesta (tavujako: va-pa-u-den), milloin diftongista (tavujako: va-pau-den).

hibernaatio lepotilassa talvehtiminen, lepotila, talvilepo; tietokoneen tms. lepotila ¶ Talvilepo voi olla talviunta tai kevyempää talvihorrosta.

hidalgo komea t. komeileva mies; alempaan aateliin kuuluva mies (Espanjassa t. Portugalissa)

hid¸ra Muhammedin pako Mekasta Medinaan v. 622, islamilaisen ajanlaskun alkukohta ¶ Kirjoitetaan suomessa yleensä lainasanana näin (tai "hidzhra"), mutta arabiankielisen sanan standardinmukainen siirtokirjoitettu asu on hijra. Esiintyy myös mm. kirjoitusasuissa hedžra ja hegira.

hierarkia (tiukka) arvo- tai valtajärjestys; tasoittainen rakenne ¶ Yhteiskuntaelämässä monitasoinen luokitus- tai arvojärjestelmä tai organisaatio, jossa yleensä tasolla olevien yksiköiden määrä pienenee ylöspäin siirryttäessä pyramidimaisesti. Datatekniikassa monitasoinen jäsennys.

hierarkkinen hierarkian mukainen ¶ Usein korvattavissa sanalla "tasoittainen". Sana kirjoitetaan hyvin yleisesti väärin "hierarkinen". Ks. Yksi vai kaksi konsonanttia?

hiero- pyhä-; pappis-; temppeli-

hieroglyfi muinaisegyptiläisen kirjoituksen merkki; (kuvaannollisesti) epäselvä t. käsittämätön kirjoitusmerkki

hifi [hifi t. haifai] teknisesti korkealaatuinen äänentoisto ¶ Alkujaan lyhenne sanoista "high fidelity" 'korkea luotettavuus'.

hifisti hifin harrastaja

high school [hai-skuul] eräs oppilaitostyyppi Yhdysvaltain koulutusjärjestelmä, vastaa lähinnä lukion ja ammattikoulun tms. välimuotoa t. yhdistelmää ¶ Sananmukaisesti 'korkea koulu', minkä takia suomennetaan joskus virheellisesti sanalla "korkeakoulu".

hiilidioksidi eräs tavallinen kaasu, jota syntyy mm. eliöiden aineenvaihdunnassa ¶ Kemiallinen kaava: CO2. Hiilidioksidia on mm. monissa virvoitusjuomissa, joissa se aiheuttaa poreilua, kun veteen liuennut hiilidioksidi vapautuu.

hiilihydraatti erääseen laajaan orgaanisten aineiden ryhmään kuuluva, hiilestä, vedystä ja hapesta koostuva aine ¶ Hiilihydraatteja ovat mm. sokerit ja tärkkelys. Arkikielessä "hiilari".

hiilimonoksidi häkä (kemiallinen kaava: CO)

hijab [hidžab t. hidžáab] islamin piirissä käytetty hiukset, kaulan ja niskan peittävä naisten vaate ¶ Sana on sitaattilaina arabiasta.

hindi eräs indoeurooppalainen kieli, Intiassa melko laajasti puhuttu ¶ Hindiä pidetään Intian kansalliskielenä, vaikka sitä äidinkielenään puhuvia on vähemmistö maan asukkaista. Se muistuttaa Pakistanissa puhuttua urdua, ja kielitieteellisesti hindiä ja urdua voidaankin saman kielen (khariboli eli kaurawi) eri kirjakielimuotoina.

hindu hindulaisuuden kuuluva ihminen

hinduismi [hindu'ismi] = hindulaisuus

hindulainen hindulaisuuteen kuuluva t. yhteydessä oleva

hindulaisuus Intian valtauskonto

hiphop eräs Yhdysvalloissa 1970-luvulla syntynyt alakulttuuri ¶ Tyypillisiä piirteitä: määrätynlainen musiikki (rap), break-dance, graffitit. Syntyi slummeissa, muodostui nuorison muoti-ilmiöksi. Myös kirjoitusasussa "hiphop".

hippi erääseen Yhdysvalloissa 1960-luvulla syntyneeseen nuorisoliikkeeseen kuuluva henkilö; sen mallin mukaan käyttäytyvä ihminen; haukkumasanana poikkeaviksi, epäsosiaalisiksi koetuista ihmisistä

hippiatri hevoslääkäri, hevosia hoitava eläinlääkäri

hippo- hevos-

hippodromi hevosurheilurata (ja siihen liittyvät rakennelmat)

hippokraattinen (etenkin lääketieteessä:) Hippokrateen oppeihin perustuva

hirsutismi liikakarvaisuus ¶ Varsinkin naisen normaalia paljon runsaampi karvoitus.

histamiini eräs ihmisessä ja muissa eliöissä esiintyvä aine, joka vaikuttaa siihen, miten elimistö reagoi ulkopuolisiin ärsykkeisiin ¶ Vrt. antihistamiini.

histo- kudos-

histogrammi suorakaiteista koostuva graafinen esitys ¶ Tavallisesti jotakin frekvenssijakaumaa esittävä.

histologia kudosoppi ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

historia ihmiskunnan, jonkin valtion, kansan tms. vaiheiden kokonaisuus; niiden tutkiminen; niiden järjestelmällinen esitys, kuvaus; juttu, kertomus

historiikki historiallinen yleiskatsaus

histrio kehno näyttelijä; näyttelijä (antiikin Roomassa)

histrioninen huomiohakuinen, liioitteleva, teatraalinen (persoonallisuus)

hitti menestysiskelmä; menestystuote

hobby [hobbi t. hobi] harrastus ¶ Periaatteessa sitaattilaina englannista.

hobitti J. R. R. Tolkienin kertomuksissa (Sinne ja takaisin ja Taru sormusten herrasta) esiintyviä pienehköjä ihmismäisiä olentoja

hockey [hokkei t. hoki] eräs mailoilla pelattava pallopeli, "nurmipallo"; jääkiekko ¶ Varsinainen hockey tunnetaan myös nimellä "maahockey", erotukseksi pelistä, jonka nimi on englanniksi ice hockey (jääkiekko).

hokkuspokkus taikurien käyttämä taikasana; käsittämätön puhe, hölynpöly

holdingyhtiö [houldiŋ-yhtiö] omistajayhtiö, yhtiö, jonka tarkoitus on toisen yhtiön t. yhtiöiden omistaminen, hallitseminen ja valvominen ¶ Esim. konsernin emoyhtiönä toimiva yhtiö. Myös kirjoitusasussa holding-yhtiö.

holismi kokonaisvaltaisuusoppi (vrt. holistinen)

holisti holismin kannattaja; (arkikielessä:) alkoholisti

holistinen kokonaisvaltainen; kokonaisuutta tarkasteleva, kokonais- ¶ Periaatteessa "holistinen" tarkoittaa samaa kuin "kokonaisvaltainen", joka taas periaatteessa tarkoittaa sellaista, missä kokonaisuus on hallitsevassa asemassa osiinsa nähden. Käytännössä yleensä tarkoitetaan vain kokonaisuutta koskevaa tai tarkastelevaa, vaikka kokonaisuus esimerkiksi koostuisi suhteellisen riippumattomista osista.

hollandaisekastike [hollandeeskastike] eräs kastiketyyppi, johon käytetään voita, munankeltuaisia ja sitruunaa ja jota käytetään mm. kalalle ja parsalle ¶ Kielitoimiston sanakirjan mukaan sana ääntyy [olãdéezkastike], mutta näin ranskanmukaista ääntämystä tuskin esiintyy. Sanakirjan mukaan synonyymi "hollantilaiskastike", mutta se on paljon harvinaisempi.

holo- kokonais-, koko-, täysi-

holografia hologrammien tekeminen t. niiden tekemisen tekniikat ja teoriat

holografinen holografiaan kuuluva; kokonaan omakätisesti käsin kirjoitettu (asiakirja)

hologrammi lasertekniikalla tehty kolmiulotteinen kuva

holokausti natsi-Saksan suorittama juutalaisten kansanmurha; laaja tuho; polttouhri ¶ Usein kirjoitettuna "holocaust(i)".

homagium [homáagium] julkinen arvonanto ¶ Henkilöä kohtaan tunnetun kunnioituksen, kiitoksen ja kunnioituksen julkinen osoittaminen. Sana esiintyy myös ranskan mukaisessa muodossa "hommage" ja englannin mukaisessa muodossa "homage".

homeerinen runoilija Homerokseen liittyvä, Homeroksen aikainen t. tyylinen ¶ Homeerinen nauru tarkoittaa äänekästä, sydämellistä naurua, koska Homeros kuvasi jumalten naurun sellaiseksi. Homeerinen kysymys (paremmin: Homeros-kysymys) on tarkoittanut kysymystä siitä, oliko Iliaan ja Odysseian kirjoittajaksi mainittu Homeros todellinen henkilö.

homeopaattinen homeopatian mukainen

homeopatia käsitys, jonka mukaan haitallisilla aineilla on parantavia vaikutuksia äärimmäisen pieninä pitoisuuksina; sen mukainen toiminta ¶ Ks. esim. Veijo Saanon ja Markku Javanaisen kirjoitusta Tehoaako homeopatia ja onko se lääketiedettä?

homeostaattinen [homeo-staattinen] elimistön sisäiseen tasapainoon (homeostaasi) kuuluva t. sitä ylläpitävä

homeostaasi [homeo-staasi] elimistön sisäinen tasapaino ¶ Veren ja kudosnesteen pysyminen samanlaisena elimistön sisäisten palautejärjestelmien takia. Myös asussa "homeostasis" ja "homeostasia".

homiletiikka saarnaoppi, saarnaa tutkiva käytännöllisen teologian haara

hominidi ihmiselle suhteellisen läheistä sukua oleva laji t. siihen kuuluva yksilö ¶ Usein hominideiksi määritellään ihmisen kanssa samaan heimoon, Hominidae, kuuluvat lajit. Monissa luokituksissa kuitenkin sisältää ihmisen lisäksi nykyisin eläviä lajeja, ns. ihmisapinoita kuten simpanssi. Sanalla "hominidi" ei kuitenkaan yleensä tarkoiteta niitä vaan ihmisen sukupuuttoon kuolleita sukulaisia, "esi-ihmisiä" ja "apinaihmisiä".

homo [homo (t. homoo)] homoseksuaalinen ihminen (et. mies); haukkumasanana käytetty; ihminen; yhdyssanojen alkuosana myös: sama- ¶ Sanalla on kaksi aivan eri alkuperää: latinan "homo" [ääntämys klassillisessa latinassa: homoo] ja kreikan "homos" 'sama, samanlainen'. Latinanmukaisessa merkityksessä se esiintyy tieteellisessä nimessä Homo sapiens [homo sapiens t. homoo sapieens] sekä sen mukaan muodostetuissa sukupuuttoon kuolleiden ihmislajien tieteellisissä nimissä (esim. Homo neanderthalensis) ja erilaisissa iskulauseenomaisissa ilmaisuissa kuin homo ludens 'leikkivä ihminen', joiden käyttäjä siis ilmaisee käsityksensä siitä, mikä on ihmiselle ominaista, lajityypillistä, tai ihmistyyppejä kuvaileviksi tarkoitetuissa ilmaisuissa kuten homo oeconomicus 'taloudellisesti ajatteleva t. käyttäytyvä ihminen'. Kreikanmukainen merkitys esiintyy useiden sivistyssanojen alkuosana. Sellaisesta sanasta homoseksuaali on muodostunut lyhentymä "homo", joka oli aluksi aivan arkikielinen ja muodostui usein (karkeaksi) haukkumasanaksi ilman tarkoitusta todellisuudessa viitata seksuaaliseen suuntautumiseen (mutta sellaisen ajattelun pohjalta, että homoseksuaalisuus on häpeällistä). Sittemmin ovat homot itse usein ruvenneet käyttämään sanaa "homo".

homoeroottisuus eroottinen kiinnostus, joka kohdistuu samaa sukupuolta olevaan ¶ Suunnilleen sama kuin homoseksuaalisuus, mutta sanoilla voi olla painotus- ja sävyeroja.

homofiili = homoseksuaali

homofobia kielteinen suhtautuminen homoseksuaalisuuteen ¶ Periaatteessa sana tarkoittaisi homoseksuaalisuuden pelkoa (vrt. fobia), mutta nykyisin sillä tarkoitetaan (oletettua) vihamielistä tai muuten kielteistä suhtautumista homoseksuaaleihin.

homofonia kirjoitusasultaan erilaisten sanojen ääntyminen samalla tavoin; musiikki, jossa yksi melodia on hallitseva; yksiääninen laulu ¶ Homofonia sanan kieliopillisessa merkityksessä on esim. englannin sanaparissa "two" ja "too". Musiikkiterminä "homofonia" tarkoitti alkujaan (antiikin aikana) yksiäänistä laulamista. Nykyisin se yleensä tarkoittaa musiikkia, jossa pääpaino on yhden äänen (melodian) kululla; vrt. polyfonia.

homogeeninen yhdestä aineksesta koostuva, tasa-aineksinen, tasa-aineinen, tasakoosteinen; yhtenäinen ¶ Vastakohta: heterogeeninen.

homogenisoida tehdä homogeeniseksi ¶ Esim. tutkittavan näytteen hienontaminen ja sekoittaminen tasa-aineiseksi. Erityisesti: maidon tai kerman käsittely siten, että rasvapalloset rikkoutuvat niin pieniksi, että emulsio on pysyvä eikä rasva ajan mittaan erotu ja nouse pintaan.

homografi sana, joka kirjoitetaan samoin kuin toinen sana, mutta jolla on eri ääntämys ja eri merkitys; kirjoitusmerkki, joka on lähes tai täysin samannäköinen kuin toinen merkki

homologi jonkin kanssa homologinen olio

homologia yhdenmukaisuus, vastaavuus ¶ Vrt. homologia.

homologinen yhdenmukainen, vastaava ¶ Biologiassa: samasyntyinen, elin, joka on evoluution kannalta samaa alkuperää kuin toisen eliön elin; esim. linnun siipi ja ihmisen käsi ovat homologisia. Kemiassa: toisesta samanlaisesta yhdisteestä vain ketjun jäsenten määrältä eroava.

homonymia homonyymien esiintyminen

homonyymi sana, joka ääntyy (ja mahd. kirjoitetaankin) samoin kuin toinen sana ¶ Esim. suomessa puulajia tarkoittava "kuusi" ja lukusana "kuusi" ovat homonyymeja.

homoseksuaali ihminen (et. mies), jonka seksuaalisuus suuntautuu omaan sukupuoleen ¶ Usein lyhentyneessä muodossa: homo.

homoseksuaalinen omaan sukupuoleen suuntautuva ¶ Vrt. homoseksuaali ja ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?.

homotsygootti eliö, jonka jossakin geenissä on sama alleeli kaksinkertaisena ¶ Vastakohta: heterotsygoottinen. Adjektiivina myös (ja tavallisemmin) homotsygoottinen.

honeymoon [hanimuun] kuherruskuukausi

honoris causa [honoris kausa t. honóoris kausaa] kunnia- ¶ Lyhennetään "h.c.". Esim. "tohtori h.c." 'kunniatohtori', s.o. henkilö, jolle korkeakoulu on antanut kunniatohtorin arvon joistakin huomattavista ansioista (riippumatta tohtorin tutkinnon suorittamisesta). Periaatteessa sitaattilaina latinasta, sananmukaisesti 'kunnian vuoksi'.

hoosianna eräs kirkollinen, adventtina laulettava hymni; raamatullinen huudahdussana, 'Herra auta' ¶ Alkujaan hoosianna johtuu heprean sanoista, jotka tarkoittavat avunhuutoa kuninkaalle tai Jumalalle. Kirkollisessa kielessä siitä on muodostunut adventtina laulettavan hymnin nimi ja myös 1. adventtisunnuntain koko jumalanpalveluksen nimi.

horeca ravintola-ala ¶ Sanaa käytetään, lähinnä englantia matkien, eri kirjoitusasuissa kuten HORECA, HoReCa ja Horeca. Kyseessä on lyhennesana, jossa "ho" johtuu sanasta "hotel", "re" sanasta "restaurant" ja "ca" sanasta "catering" tai sanasta "café".

horisontaali vaakasuora, vaakataso-, vaakasuuntainen ¶ Vrt. vertikaali. Myös "horisontaalinen", joka lienee tavallisempi muoto; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?.

horisontti taivaanranta; näköpiiri (myös kuvaannollisesti)

hormonaalinen hormonien aiheuttama t. niihin liittyvä, hormoni-

hormoni sisäerite, ns. sisäeritysrauhasten tuottama aine, joka säätelee elimistön toimintoja ¶ Myös keinotekoisesti tuotettu vastaava aine, jota käytetään sairauden parantamiseen tai esim. lihaksiston kasvattamiseen. Kuvaannollisessa käytössä etenkin sukupuolisuuteen liittyen: jokin "panee hormonit jylläämään". Kirjoitusasu ns. -oli-säännön mukainen.

horoskooppi syntymähetkeen perustuva ennuste, joka (ainakin periaatteessa) perustuu astrologisiin käsityksiin

hors d'½uvre [ordöö´vr] alkupalat ¶ Ilmaus on sitaattilaina ranskasta, ja siihen kuuluu oe-kirjain (ei: hors d'oeuvre).

hortonomi puutarhaopiston suorittanut henkilö

hospitaali yleinen sairaala; (alkujaan:) maksuton huoltolaitos

hospitalisti erikoislääkäri, joka vastaa potilaan kokonaishoidosta sairaalassa ¶ Ehdotettu suomalaista vastinetta "yhteyslääkäri".

hospitsi matkustajakoti tai hotelli, jota kristillinen järjestö ylläpitää

host isäntä(tietokone)

hostata tarjota tietotekniselle sovellukselle, esimerkiksi verkkosivuston ylläpidolle, käyttöympäristö palveluna ¶ Käytetään myös sanaa "isännöidä".

hostelli majoitusliike, joka on hotellitasoa vaatimattomampi ja huokeampi ¶ Hostelleissa esimerkiksi suihkut ja vessat ovat usein käytävällä eivätkä huoneissa, ja huoneet saattavat olla monen hengen huoneita. Sana "hostelli" on yleistynyt kansainvälisten esikuvien mukaan. Aiemmin puhuttiin matkustajakodeista yms., tosin osittain erityyppistä majoitusta tarkoittaen. Selviä rajoja majoitusliikkeiden eri tyyppien välillä ei ole.

hotdog lämmin nakkisämpylä, yleensä mausteiden kera, "hodari" ¶ Myös sitaattilaina-asussa "hot dog". Sanaa käytetään myös tuotteista, joissa sämpylän välissä on kasvikunnan tuotteista valmistettu muodoltaan nakkia muistuttava puriste ("kasvis-hotdog").

hotjooga normaalia huoneenlämpöä kuumemmassa tilassa harjoitettava jooga, jonka sanotaan erityisesti parantavan aineenvaihduntaa ¶ Myös asussa "hot jooga".

hottentotti erääseen Afrikan eteläosassa asuvaan lyhytkasvuiseen kansaan kuuluva, khoi, khoikhoi ¶ Sana on Kielitoimiston sanakirjan mukaan vanhentunut tai halventava, ja tilalle suositellaan sanaa khoi.

hryvnia Ukrainan rahayksikkö ¶ Ukrainaksi hryvnja, mutta suomeen on vakiintunut englanninmukainen kirjoitusasu.

hubi yhteisöllinen työskentelytila; liikenteen keskeinen solmukohta; tähtimuotoisen tiedonsiirtoverkon solmuna toimiva keskitin ¶ Myös muodossa "hub". Kaikissa merkityksissä sana on vielä slangimainen tai arkityylinen.

hugenotti protestantti Ranskassa 1500- tai 1600-luvulla

huligaani hulinoitsija, ilkivallantekijä

humaani inhimillinen, ihmisyyttä kunnioittava) ¶ Myös "humaaninen"; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?.

humaanistaa tehdä inhimillise(mmä)ksi, humaani(mma)ksi

humaniora [humanioora] humanistiset tieteet

humanisoida = humaanistaa; (lääketieteessä) muokata ihmisperäistä ainesta sisältäväksi

humanismi yleisnimitys aatteille, joiden katsotaan kunnioittavan ihmistä t. ihmisyyttä ¶ Ensimmäisen kerran nimitystä on käytetty uuden ajan alussa esiintyneestä aatesuunnasta; myöhemmin sitä ovat pyrkineet käyttämään itsestään monenlaiset suuntaukset, koska sanaa on pidetty hyvin myönteisenä. Sukulaissanoista ks. ismi. Huomaa, että tämän sanan sukulaissanoilla on myös muita merkityksiä.

humanisti humanismin kannattaja; (usein hiukan arkityylisesti) humanistististen tieteiden opiskelija t. tutkija

humanistinen humanismin mukainen; eräistä tieteenaloista (filosofia, historia, kielitiede yms.) nimitys käytetty

humanitaarinen ihmisten (pyyteettömään) auttamiseen pyrkivä, ihmisystävällinen ¶ Erityisesti "humanitaarinen apu" 'sodan tai muun tuhon takia lähetettävä ruoka-, vaate-, lääke- yms. apu', usein vastakohtana avulle, jolla olisi suora sotilaallinen merkitys. Sanan merkitystä on pyritty tästä laajentamaan esimerkiksi sellaisiin yhteyksiin kuin "humanitaarinen sota" (sota, jonka tarkoituksena on ihmisoikeuksien turvaaminen). Etenkin aiemmin myös: humanitäärinen; ks. Mistä kielestä? (binäärinen vai binaarinen?)

humanoidi enemmän tai vähemmän ihmisen kaltainen avaruusolento ¶ Sanaa on käytetty leikillisesti myös humanististen tieteiden opiskelijoista. Sanaa "humanoidirobotti" on käytetty ihmisen kaltaisesta robotista eli androidista.

humoraalinen ruumiinnesteitä koskeva, neste-

humoreski leikillinen kuvaus tai kertomus; kevyt, hilpeä sävellys

humoristi huumoria runsaasti viljelevä henkilö

humoristinen huumoria sisältävä tai viljelevä, leikillinen, hauska

humpuuki huijaus, huiputus; joutavuus, tyhjänpäiväisyys

humus eloperäisten aineiden (lähinnä kasvinosien) hajoamistulos, joka yhdessä kivennäisaineiden kanssa muodostaa mullan

hunni erään Aasiasta Eurooppaan 300-luvulla tunkeutuneen kansan jäsen ¶ Sanaa on käytetty myös kuvaannollisesti kansoista, jotka on koettu julmiksi valloittajiksi ja tuhoajiksi.

hurri erään muinoin Lähi-Idässä eläneen kansan, hurrilaisten, kieli; (arkikielessä, yleensä halventavasti) suomenruotsalainen

hurrikaani trooppinen pyörremyrsky eli sykloni Atlantin alueella, etenkin Länsi-Intiassa

husaari kevyeen ratsuväkeen kuuluva sotilas, alkujaan 1400-luvun Unkarissa, sitten yleisemminkin

huumori leikinlasku, leikillisyys; pilkaton suhtautuminen koomisiin ilmiöihin ¶ Sanalla on hyvin myönteinen arvoväritys, ja yleensä sen ajatellaan tarkoittavan sellaista leikinlaskua, joka välttää mauttomuuksia.

huuri oikeauskoisia paratiisissa viihdyttävä neito (islamin opin mukaan)

hyalo- lasi-, lasimainen

hyasintti eräs tuoksuvakukkainen sipulikasvi, Hyacinthus orientalis; yleisemmin kyseiseen sukuun kuuluva kasvi; jalokivenä käytettävä ruskeanpunainen zirkoniTaivutus: hyasinttia, hyasintissa jne.

hybridi yhdistelmä; risteymä; (yhdyssanoissa) seka- ¶ Biologiassa: kahden perimältään erilaisen yksilön tuottama jälkeläinen; erityisesti lajihybridi on kahden eri lajin välinen risteymä. Yleisemmin sana tarkoittaa nykyisin jonkinlaista kahden (tai useammankin) asian yhdistelmää (esim. hybridiauto, -opetus, -sodankäynti). Ks. Hybridi: sekasikiöstä sekalaisiin sekoituksiin

hybris ylimielisyys, uhmamieli, ylpeys ¶ Antiikin kirjallisuudessa ja sen mukaisesti myöhemminkin "hybris" tarkoittaa erityisesti asennetta, jossa kuolevainen ihminen kuvittelee itsensä jumalten tai Jumalan veroiseksi. Usein hybris kuvataan menestyksestä syntyväksi mielettömäksi omien kykyjen ja oman itsen yliarvioinniksi, joka johtaa tuhoon.

hydrauli- hydrauliikkaa käyttävä t. siihen liittyvä, hydrauliikka-

hydrauliikka hydraulinen laitteisto; oppi sellaisista

hydraulinen nesteen paineeseen perustuva, neste-

hydro- vesi-; neste-

hydrobic vedessä harrastettava aerobic

hydrofoni vedenalainen kuuntelulaite, jota käytetään sukellusveneiden jäljitykseen

hydrologia vesitiede, veden esiintymisen ja kiertokulun tutkimus ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

hydrolysoida suorittaa hydrolyysi, hajottaa vedellä

hydrolyysi yhdisteen hajoaminen t. hajottaminen veden vaikutuksesta

hydrostaattinen nesteen aiheuttama (paine)

hygieeninen terveellinen, puhdas, terveydenhuollon vaatimusten mukainen

hygienia terveydenhoidollinen puhtaus; terveydenhoito-oppi

hykso erääseen muinaiseen aasialaiseen kansaan kuuluva ihminen ¶ Hyksot tunnetaan historiassa lähinnä siitä, että he valloittivat Egyptin n. v. 1720 eKr.

hyla- Valion vähälaktoosisten tuotteiden valikoimaan kuuluva; virheellisesti: vähälaktoosinen ¶ "Hyla" on Valion rekisteröity tavaramerkki, mutta sanaa käytetään yleiskielessä usein virheellisesti vähälaktoosisten (maito)tuotteiden yleisnimenä.

hymen [hyymen] immenkalvo

hymni juhlallinen laulu

hype [hype tai haip] liioittelu, varsinkin tekniikan mahdollisuuksien ja saavutusten yliampuva esittäminen ¶ Alkujaan sitaattilaina englannista, jossa sana on lyhentymä hyperbolaa vastaavasta sanasta.

hyper- vahvistava etuliite, "yli-", merkitykseltään vaihteleva; joskus 'liika-'

hyperbeli (matematiikassa) eräs kartioleikkauksiin kuuluva käyrätyyppi

hyperbola liioittelu (tyyliopin käsitteenä)

hyperbolinen (matematiikassa) eräiden funktioden nimissä esiintyvä määrite; liioitteleva, hyperbolaa käyttävä ¶ Matematiikassa esim. hyperbolinen sini (sinus hyperbolicus, sinh tai sh) määritellään kaavalla sinh(x) = ½(exp(-x)-exp(-x)).

hyperkorrekti korrektiuden tavoittelussa tuotettu virheellinen kielellinen ilmaisu ¶ Esimerkiksi piano-sanan ääntäminen muodossa "pieno" pyrittäessä välttämään puhekielisyyttä tai g:n käyttö paikoissa, joihin kuuluu k, esimerkiksi "psygologia".

hypermarket jättiläismyymälä ¶ Supermarketin ja hypermarketin välinen raja vedetään eri luokituksissa eri tavoin. Eräs määritelmä on, että hypermarket eli automarket on päivittäistavaroita myyvä myymälä, jonka myyntipinta-ala on yli 2 500 m².

hypermedia hypertekstin ja multimedian yhdistelmä

hyperonymia se, että sanan merkitys sisältää toisen sanan merkitykseen ¶ Vrt. hyperonyymi. Käänteinen suhde on hyponymia.

hyperonyymi sana, jonka merkitys sisältää toisen sanan merkityksen kokonaan ¶ Esimerkiksi sana "huonekalu" on sanan "tuoli" hyperonyymi. Suomen kielessä käytetään sanaa "yläkäsite", mutta periaatteessa se viittaa käsitteiden, ei sanojen suhteeseen.

hyperrealismi = fotorealismi

hypersooninen ääntä paljon nopeampi (yli 5 machia) ¶ Usein asussa "hypersoninen", joka olisi -oli-säännön mukainen; vrt. sooninen.

hyperteksti teksti, jossa ilmaisut voivat sisältää viittauksia muihin teksteihin niin, että viittausta (linkkiä) voi suoraan seurata ¶ Hypertekstin idea on vanha, mutta yleisesti tunnetuksi sen on tehnyt web.

hyperventilaatio normaalia voimakkaampi (tiheämpi tai syvempi) hengittäminen, joka voi aiheuttaa haitallisia seurauksia ¶ Hyperventilaatiossa veren hiilidioksidipitoisuus laskee epänormaalin alas.

hypnoosi suggestiolla aikaansaatu unenkaltainen tila; sellaisen aikaansaaminen ¶ Hypnoosille on ominaista tajunnan alueen supistuminen sekä alttius hypnoosin aikaansaajan antamille käskyille. Hypnoosia on harjoitettu sekä näytösmäisesti viihteenä että hoitona tai esim. nukutuksen asemesta. Ks. Ihmeellinen maailma: hypnoosi.

hypnoottinen hypnoosissa esiintyvä t. sitä aiheuttava; kuvaannollisesti: hypnoosinkaltainen, suggestiivinen

hypnotismi hypnoosin alaan kuuluvat ilmiöt; oppi hypnoosista

hypnotisoida saattaa hypnoosiin

hypo- ali-, ala-, vajaa-

hypokondria luulotauti, luulosairaus

hypokondrinen luulotautinen

hyponymia se, että sanan merkitys kokonaisuudessaan sisältyy toisen sanan merkitykseen ¶ Vrt. hyponyymi. Käänteinen suhde on hyperonymia.

hyponyymi sana, joka on toiseen sanaan hyponymiasuhteessa ¶ Esimerkiksi "ahven" ja "silakka" ovat sanan "kala" hyponyymeja. Suomen kielessä käytetään sanaa "alakäsite", mutta periaatteessa se viittaa käsitteiden, ei sanojen suhteeseen.

hyposensibilisaatio siedätyshoito ¶ Allergian hoitomenetelmä, jossa allergikon elimistö totutetaan allergiaa aiheuttaviin aineisiin vähitellen ja hyvin pienistä määristä aloittaen.

hypotalamus väliaivojen pohjaosa ¶ Lääketieteessä myös latinan mukaisessa kirjoitusasussa "hypothalamus".

hypoteekki pantti(oikeus), kiinnitys ¶ Hypoteekkiyhdistys tai -pankki tarkoittaa laitosta, joka myöntää asuntolainoja kiinnitystä vastaan.

hypoteesi olettamus (etenkin tieteessä tehtävä olettamus, jota ruvetaan testaamaan) ¶ Tieteessä hypoteesin ja teorian välinen ero on usein epämääräinen. Sanaa "hypoteesi" käytetään myös arkikielessä vain tarkoittamaan oletusta, jonka mukaan toimitaan, ainakin kunnes se ehkä osoittautuu vääräksi ("työhypoteesi").

hypoteettinen oletettu; kuvitteellinen; hypoteesien avulla tehtävä

hypotenuusa suorakulmaisen kolmion se sivu, joka on suoraa kulmaa vastassa (ja pisin)

hypotermia vajaalämpöisyys, tavallista alempi ruumiinlämpö

hypoterminen vajaalämpöinen

hypovitaminoosi vitamiininiukkuus, vitamiininpuute

hypso- korkeus-, korkea-

hysteerikko hysteriaan taipuvainen ihminen

hysteerinen hysterian vallassa oleva; voimakkaasti kiihtynyt, "kohtauksen saanut"

hystereesi riippuvuus aiemmista tiloista ¶ Fysiikassa: kappaleen jonkin ominaisuuden riippuvuus kappaleen aiemmista vaiheista, etenkin se, että magnetoituminen riippuu aineen aiemmista magnetoitumisista. Taloustieteessä: muuttujan tasapainoarvon riippuvuus sen omasta menneisyydestä.

hysterektomia kohdunpoisto

hysteria voimakas kiihtymys, "kohtaus"; eräs neuroosin muoto ¶ Psykiatriassa hysteria tarkoittaa sellaista neuroosia, joka ilmenee ruumiillisina oireina. Sellaisen erityismuotona saattaa esiintyä epänormaaleja kiihtymystiloja, mieletöntä kirkumista yms. Yleiskielinen merkitys liittyy sellaisiin; usein sanan "hysteria" käyttö on vain (naisen) käytöksen tuomitsemista liioitelluksi tai asiaankuulumattomaksi.

hystero- kohtu-, kohdun-

hyyfi sienirihma

häkkeri = hakkeri

iatro- lääketieteellinen, lääketiede-, lääkäri-

ibidem [ibidem t. ibídem t. ibíidem] samassa paikassa (kirjassa); samassa kirjassa ¶ Lyhenne "ibid." tai "ib.". Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

ibis [iibis] = iibis

ibuprofeeni eräs tulehduskipulääke

ictus [iktus t. iiktus] isku, lyönti (mm. tahdinlyönnissä); (runo)paino; taudinkohtaus

id est se on, siis, toisin sanoen ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Lyhennettynä "i.e.".

idea ajatus, aate, mielle; (filosofiassa) olion ei-aineellinen olemus

ideaali ihanne, (perimmäinen) tavoiteltava tila

ideaalinen ihanteellinen, ihanteen mukainen

idealismi (sinisilmäinen) ihanteellisuus, haaveilu; (filosofiassa) oppi siitä, että perimmäinen todellisuus on henkinen, ideoiden maailma (vastakohtana materialismille) ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

idealisoida ihannoida, kuvitella ihanteen mukaiseksi (usein: todellisuuden kieltävästi)

ideationaalinen ideaa t. ideoita koskeva, idea-; käsitteen luonnetta koskeva

idem [idem t. iidem] sama ¶ Lyhenne "id.". Sana on sitaattilaina latinasta, jossa se ääntyy maskuliinisena [iidem], neutrina [idem].

identifikaatio = identifiointi

identifioida tunnistaa (joksikuksi t. joksikin); yksilöidä; samastaa; samastua

identiteetti samuus, yhtäpitävyys; sisin olemus, itseys; henkilöllisyys

identtinen täysin samanlainen, yhtäläinen ¶ Identtisiksi kaksosiksi sanotaan kaksosia, jotka ovat peräisin samasta munasolusta ja joilla siten on sama perimä ja jotka siten ovat miltei yhdennäköiset.

ideografia käsikirjoitus, ideogrammeihin perustuva kirjoitus

ideografinen käsitettä ilmaiseva (merkki), käsitekirjoitus-

ideogrammi käsitemerkki, käsitettä kuvaava graafinen symboli; sanamerkki; (kuvataiteessa) kuvallinen ilmaus, jonka osien suhteilla on ratkaiseva merkitys ¶ Harvinaisempi synonyymi: ideografi. Ideogrammeja ovat esimerkiksi liikennemerkit, karttojen symbolit ja matemaattiset symbolit. Ideogrammi on yleensä kielestä riippumaton. Vrt. piktogrammi. Kiinan kirjoitusmerkkejä kutsutaan usein ideogrammeiksi, mutta sopivampi nimitys on "sanamerkki", koska ne eivät tarkoita ideoita sinänsä vaan (yksitavuisia) sanoja. ("Sanamerkki" toisaalta tarkoittaa tavaramerkkiä, joka on sana.)

ideoida keksiä ajatuksia (jonkin ongelman ratkaisemiseksi)

ideologia (poliittinen tms.) aatejärjestelmä ¶ Sanalla on usein kielteinen sävy: ideologia ajatellaan ahtaaksi oppijärjestelmäksi, joka estää kannattajaansa näkemästä sen kanssa ristiriidassa olevia todellisuuden piirteitä. Sukulaissanoista ks. logia. Erityisesti: "ideologi" 'ideologian luoja t. kehittäjä'.

idiolekti yksilönkieli ¶ Yksilön käyttämä kieli eri muotoineen ja vivahteineen. Myös vastinetta "yksilömurre" on käytetty.

idiomaattinen jollekin kielelle tms. ominainen, idiominomainen

idiomi jollekin kielelle tai kielimuodolle ominainen sana t. sanonta; (yksilön tai ryhmän) kielimuoto

idiooma = idiomi

idiootti tollo, ääliö; syvästi vajaamielinen ¶ Periaatteessa sana tarkoittaa vajaamielisyyden syvintä astetta, jossa ihminen jää pysyvästi parivuotiaan lapsen älylliselle tasolle. Käytännössä sitä käytetään karkeahkona haukkumasanana.

idiopaattinen itsenäinen, omasyntyinen (sairaus); (psykologiassa:) itsekohtainen

idiopatia itsenäinen sairaus

idiosynkraattinen ominainen, erikoislaatuinen; idiosynkrasialle ominainen t. sen aiheuttava

idiosynkrasia yksilön tai ryhmän käyttäytymiselle ominainen erikoispiirre, erikoislaatu, omituisuus; voimakas vastenmielisyys tai yliherkkyys esim. jotain ainetta kohtaan

idiot savant [idiosavã´] vajaamielinen henkilö, joka on huippulahjakas jollakin erityisalueella, esimerkiksi ilmiömäinen päässälaskija ¶ Ilmaisu on sitaattilaina ranskasta ja tarkoittaa sananmukaisesti "osaava idiootti".

idiotia typeryys, ääliömäisyys; syvä vajaamielisyys (vrt. idiootti)

idiotismi = idiotia

idoli ihailtu ja palvottu ihminen; jumalankuva

idylli ihanteellinen, tunnelmallinen, viehättävä, rauhallinen tila t. paikka; sellaista esittävä maalaus; luonnonidylliä kuvaava sävellys t. runo

idyllinen idyllin kaltainen, ihanteellinen

iglu eskimoiden puolipallon muotoinen lumimaja; kuormalavan päälle asetettava, tavaraa suojaava muovikupu ¶ Sanaa käytetään nykyisin myös joistakin muista puolipallon muotoisista rakennelmista kuin lumimajoista, esimerkiksi lasisista kojuista.

ignoorata (ark.) ignoroida

ignorantti [iŋnorantti t. ignorantti] tietämätön, sivistymätön

ignoroida [iŋnoroida t. ignoroida] jättää huomiotta, sivuuttaa

iibis eräitä haikaralintuja ¶ Mm. muinaisten egyptiläisten palvoma pyhä iibis.

iiris silmän värikalvo; kurjenmiekka (eräs kasvisuku); sateenkaari ¶ Silmän värikalvo sisältää yksilöllisen kuvioinnin, ja siksi sitä voidaan käyttää biometrisessä tunnistuksessa. Kasveista puhuttaessa "iiris" ja "kurjenmiekka" tarkoittavat samaa, mutta iiris-sanaa käytetään yleensä leikkokukista ja koristekurjenmiekkojen yleisnimityksenä. Sanan tavallinen kirjoitusasu "iris", mutta normien mukainen asu on pitkävokaalinen (paitsi tieteellisessä nimessä Iris ja muissa sitaattilainoiksi tulkittavissa yhteyksissä).

ikebana (japanilainen) kukkienasettelutaito

ikoni (ortodokseilla) pyhä kuva; (datatekniikassa) kuvake; (semiotiikassa) merkki, joka kuvaa kohdettaan yhdennäköisyydellä; luonteenomainen ilmentymä, symboli ¶ Semiotiikan ikoni-käsite kattaa esimerkiksi kuvakkeen eli pienen kuvasymbolin, joka esittää tietokonetta ja toimii tietokoneen kuvaruudulla käyttäjän omaa tietokonetta edustavana symbolina. Kaikki kuvakkeet eivät kuitenkaan ole ikoneja yhdennäköisyysmielessä, vaan ne voivat olla myös sovinnaisia merkkejä, esimerkiksi tietokoneohjelman tunnuskuvia. Tästä huolimatta kuvakkeita kutsutaan englannin kielessä nimellä icon, ja tämän vaikutuksesta suomessakin on jonkin verran käytetty ikoni-sanaa kuvakkeen merkityksessä.

ikono- kuva-; ikoni-

ikonografia kuvataiteen teosten alkuperän, kehityksen ja merkityksen tutkimus

ikonografinen ikonografiaan kuuluva

ikonoklasti kuvainraastaja ¶ Alkujaan kristinuskon piirissä vallinnut suuntaus, joka vastusti kuvien käyttöä kuvainpalvontana ja tämän takia jopa rikkoi kuvia. Myöhemmin yleisemmin ja kuvaannollisemminkin.

ikonostaasi seinä, jolla on pyhiä kuvia (ikoneja) ja joka erottaa alttarin muista tiloista ortodoksisessa kirkossa

ikosaedri säännöllinen kaksikymmentahokas

iktyo- kala-

iktyologia kalatiede ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

iktyonomi kalatalouden alan määrätynlaisen tutkinnon suorittanut henkilö

iktyoosi suomutauti ¶ Perinnöllinen ihosairaus, jossa iho hilseilee ja suomuilee.

illatiivi eräs suomen kielen sijamuoto; esim. sanan "talo" illatiivi on "taloon" ¶ Illatiivin pääte vaihtelee (esim. kirja:kirjaan:kirjoihin, vene:veneeseen:veneisiin, maa:maahan:maihin) mutta on tavallisimmin loppuvokaalin pidentymä ja -n. Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: sisätulento.

illegaalinen laiton, lainvastainen

illiberaali epäliberaali, liberaalien periaatteiden vastainen ¶ Uudehko poliittinen iskusana.

illitteraatti lukutaidoton; luku- ja kirjoitustaidoton; oppimaton, tietämätön

illuminaatio valaistuminen, sisäinen ymmärrys (yliaistillisesta); tekstien yms. koristelu väritetyin alkukirjaimin; juhlavalaistus

illusorinen kuviteltu, näennäinen, harha-

illustraatio kuva, kuvitus, valaiseva esimerkki

illuusio todellisuuden tuntuinen kokemus tai käsitys, joka ei vastaa todellisuutta ¶ Etenkin taideteoksen synnyttämästä vaikutelmasta. Vanhemmassa kielessä muodossa "illusioni".

imaami islamilainen rukousten johtaja ja yhteisön hengellinen neuvonantaja ¶ Sunnalaisuudessa vain rukousten johtaja; šiialaisuudessa yhteisön hengellinen johtaja, jolla on myös maallista valtaa.

image [imidž] maine, hahmo, (henkilö- t. yritys)kuva ¶ Tavallisemmin: imago.

imaginaari- imaginaarinen; imaginaariluku-

imaginaariluku luku, joka on kahden reaaliluvun pari siten, että tällaisille pareille on määritelty eräät matemaattiset operaatiot ¶ Imaginaariluku siis koostuu kahdesta komponentista; niitä sanotaan reaaliosaksi ja imaginaariosaksi.

imaginaarinen kuvitteellinen, kuviteltu; (matematiikassa) imaginaarilukuihin t. niiden toiseen komponenttiin liittyvä ¶ Myös asussa "imaginäärinen"; ks. Mistä kielestä? (binäärinen vai binaarinen?).

imago maine, hahmo, henkilö- tai yrityskuva; täysimuotoinen hyönteinen; (psykoanalyysissä) syvyyspersoonassa säilynyt psyykkinen kuva itsestä t. rakastetusta

imbesilli eräs haukkumasana; keskivaikeasti vajaamielinen, vähämielinen

imitaatio jäljittely, matkiminen

imitaattori jäljittelijä, (ihmisten puheen, eleiden yms.) matkija

imitoida jäljitellä, matkia

immanenssi läsnäolo (varsinkin Jumalan)

immanentti läsnäoleva (varsinkin Jumala) ¶ Myös: immanenttinen; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?

immateriaalinen aineeton, ei-aineellinen ¶ Eräitä oikeuksia kuten tekijänoikeutta ja patenttioikeutta kutsutaan immateriaalisiksi, koska niitä on pidetty omistusoikeuteen verrattavina siten, että omistuksen kohde ei ole aineellinen vaan esimerkiksi sävellys tai keksintö. Ks. Yleistietoa immateriaalioikeudesta.

immersiivinen uppouttava ¶ Yleensä kuvaannollisesti taideteoksesta, teknisestä järjestelmästä tms., joka "uppouttaa" ihmisen kuvitteelliseen todellisuuteen, saa hänet kokemaan olevansa sisällä siinä.

immersio upotus, uppoaminen, peittyminen ¶ Erityisesti: taivaankappaleen joutuminen toisen peittoon; mikroskoopin erotuskyvyn parantaminen panemalla esineen ja objektiivin väliin nestettä, immersioöljyä.

immigrantti maahan muuttanut, maahanmuuttaja ¶ Vertaa sanaan emigrantti.

imminentti uhkaava

immobilisaatio liikkumattomaksi tekeminen

immobilisoida tehdä liikkumattomaksi

immoraalinen moraalin vastainen, epämoraalinen ¶ Vrt. amoraalinen.

immunisoida tehdä immuuniksi

immuniteetti elimistön vastustuskyky, immuunisuus; koskemattomuus, loukkaamattomuus

immuno- immuniteetti-, immuunisuus-, immuunijärjestelmää koskeva

immunosuppressiivinen elimistön immuniteettijärjestelmän toimintaa heikentävä ¶ Immunosuppressiivisia aineita käytetään lääkkeinä elinsiirtojen yhteydessä, jotta elimistö ei torjuisi siirrettä. Immunosuppressiivisuus voi olla myös lääkkeen sivuvaikutus.

immunoterapia hoitomuoto, jossa pyritään vahvistamaan elimistön immuunipuolustusta syöpää vastaan ¶ Myös nimellä "immuno-onkologinen hoito".

immuuni vastustuskykyinen (etenkin taudinaiheuttajia vastaan) ¶ Etenkin elimistön kyvystä puolustautua bakteereja, viruksia ym. vastaan mutta myös henkisestä "vastustuskyvystä" ajatuksia vastaan.

immuunikato = aids

impakti avaruudesta tulevan kappaleen törmäys Maahan; tehovaikutus (esim. mainoksen arvioitavissa t. mitattavissa oleva vaikutus); isku

impaktio (lääketieteessä:) kiilautuminen

impedanssi vaihtovirran kokonaisresistanssi, näennäisresistanssi

impedimentti joutomaa

imperaattori [imperaattori t. impperaattori] sotajoukkojen ylipäällikkö (lähinnä muinaisessa Roomassa); (joskus) keisari, hallitsija

imperatiivi [imperatiivi t. impperatiivi] (verbin) käskytapa, esim. "tule" tai "tulkaa"; käsky, velvoite ¶ Käytännössä vain pieni osa imperatiivimuodoista on varsinaisesti käskeviä; tavallisemmin ne ilmaisevat eriasteisia pyyntöjä ja toivomuksia. Kategorinen imperatiivi tarkoittaa Kantin filosofiassa ihmistä koskevaa ehdotonta moraalista velvoitetta. Teknologinen imperatiivi tarkoittaa, arvostelevassa mielessä, sellaista käsitystä, jonka mukaan se, mikä voidaan (teknisesti) tehdä, pitää tehdä.

imperatiivinen [imperatiivinen t. impperatiivinen] käskevä, määräävä; imperatiivimuotoinen

imperfekti [imperfekti t. impperfekti] eräitä verbien menneen ajan muotoja ¶ Suomen kielioppeihin "imperfekti" on vakiintunut menneen ajan tavallisen muodon (esim. "olin", "meni") nimitykseksi. Nimitys on huono (ja "preteriti" olisi parempi), sillä muiden kielten kuvauksissa "imperfekti" tarkoittaa erityistä menneen ajan muotoa, joka esittää jonkinlaista päättymätöntä tekemistä (tai tekemistä, jonka päättymistä ei ajatella) vastakohtana perfektille.

imperiaalinen brittiläinen (mittayksikkö) ¶ Sanaa käytetään englannin sanan "imperial" vastineena, mutta suomen kielessä on vakiintunutta puhua brittiläisistä mittayksiköistä (tuuma, jalka, pauna ym.).

imperialismi [imperialismi t. impperialismi] suurvallan pyrkimys laajan valtapiirin muodostamiseen ja säilyttämiseen ¶ Historiassa erityisesti: siirtomaavallan rakentaminen. Sukulaissanoista ks. ismi.

imperiumi [imperiumi t. impperiumi t. imppeeriumi] valtakunta, (alueeltaan laaja) suurvalta, suurvallan valtapiiri

implantaatio \implantin(implantti) istuttaminen; hedelmöityneen munasolun kiinnittyminen kohtuun

implantaatti kudokseen asetettu lääkevalmiste, josta lääkeainetta vapautuu elimistöön hitaasti; implantti

implantti istute, kudokseen asetettu vieras esine tai aine tai toisesta paikasta siirretty kudos ¶ Myös: implantaatti.

implementaatio toteutus, implementointi

implementoida toteuttaa ¶ Esimerkiksi toteuttaa jokin tekninen periaateratkaisu käytännössä laitteella tai järjestelmällä. Sanaan liittyy usein se ajatus, että saman periaatteen tai muun abstraktin ratkaisun toteutukset voivat olla erilaisia

implikaatio hiljainen olettamus t. looginen seuraussuhde, implikointi

implikoida ilmaista julki lausumatta, olettaa ymmärretyksi; antaa peruste loogisesti päätellä jotain ¶ Logiikassa "A implikoi B:n" sisältää sen, että A:sta loogisesti seuraa B. Myös: implisoida; ks. K vai s?

implisiittinen johonkin sisältyvä, siitä pääteltävissä oleva, julkilausumaton ¶ Vastakohta: eksplisiittinen.

implisoida = implikoida

imponoida tehdä vaikutus ¶ Myös: imponeerata (joka on nykyisin yleensä sävyltään leikillinen).

impotenssi kyvyttömyys (erit. miehen kykenemättömyys yhdyntään)

impotentti kykenemätön (erit. yhdyntään kykenemätön mies)

impregnoida imeyttää, kyllästää (nesteellä) ¶ Etenkin tekstiilin kyllästämisestä vettä, likaa, hometta ym. hylkiväksi imeyttämällä siihen sopivia nesteitä sekä hiilidioksidin lisäämisestä nesteeseen painetta käyttämällä.

impressaari teatterikiertueen, taiteilijan tms. sopimus- yms. sasioiden järjestelijä ¶ Nykyisin käytetään yleensä sanaa manageri. Aiemmin myös asussa "impressaario".

impressio vaikutelma

impressionismi taidesuunta, joka pyrkii ilmaisemaan hetkellisiä vaikutelmia ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

improbatur [improbaattur t. improbáatur] suorituksen hylkäävä arvostelu eräissä arvosteluasteikoissa, 'hylätään' ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Arkikielessä usein "i".

impromptu improvisaation luonteinen pianosävellys

improvisaatio improvisointi t. improvisoitu esitys, tuote tms.

improvisoida esittää tai tuottaa valmistelematta, esim. äkillisen tarpeen ilmaannuttua

impulsiivinen mielijohteen mukaan toimiva

impulssi alkusysäys; mielijohde; (fysiikassa) liikemäärä, nopeuden ja massan tulo (m·v)

imputaatio (tilastollisissa tutkimuksissa:) paikkaus, puuttuvan tiedon korvaaminen esim. keskiarvolla; (teologiassa:) hyväksilukeminen, vanhurskauttaminen; jonkun syyksi tai ansioksi lukeminen

imputoida suorittaa imputaatio

in suosiossa, muodissa; etuliitteenä: sisään- t. ei- ¶ Itsenäisenä sanana "in" on laina englannista. Etuliitteenä se esiintyy monissa sivistyssanoissa hyvinkin erilaisissa merkityksissä, jotka ovat osittain aivan eri alkuperään.

in casu [iŋ kaasu t. in kaasuu] tapauksittain, kussakin tapauksessa erikseen ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

in corpore [iŋ korpore t. in korpore] kokonaisuudessaan, kaikki (yhdistyksen tms. jäsenet)

in medias res [in mediaas rees] suoraan asiaan, itse asiaan (mennen), kiertelemättä, ilman esipuheita ¶ Sitaattilaina latinasta.

in memoriam [in memoriam t. in memóoriam t. in memóriam] muistoksi, muistolle muistoa kunnioittaen ¶ Sitaattilaina latinasta. Usein ilmaisua edeltää tai seuraa sen henkilön, tapahtuman t. organisaation nimi, jonka muistamisesta on kyse; latinan kieli vaatisi tällöin genetiiviä, mutta yleensä käytetään perusmuotoa.

in silico [in siliko t. in siiliko t. iin silikoo] tietokoneiden avulla tehtävä (biologinen tms. tutkimus) ¶ Latinaa, sananmukaisesti "piissä". Ilmaus viittaa tutkimuksen tekemiseen tietokonesimulaatioilla ja muulla tietotekniikalla, vastakohtana käsitteille in vivo ja in vitro.

in spe [in spee t. iin spee] toivossa ¶ Käytetään leikillisesti tai sellaisen aseman, arvonimen tms. jäljessä, jota jonkun ajatellaan tavoittelevan.

in situ [in situ t. in siitu t. iin situu] "(omalla) paikallaan", jonkin alkuperäisessä paikassa tapahtuva ¶ Esimerkiksi eliölajin in situ -suojelu on sen säilyttämistä alkuperäisessä ympäristössään. Vrt. ex situ.

in toto [in toto t. in totoo] kokonaisuudessaan, täysin

in vitro [in vitro t. in vitroo] elävän olennon ulkopuolella, esim. koeputkessa, tehtävä (koe tms.) ¶ Sananmukaisesti "lasissa", joka viittaa lasiseen koeputkeen tai -pulloon. Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Vrt. in vivo.

in vivo [in viivo t. in viivoo] elävässä olennossa t. solussa tehtävä (koe tms.) ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Vrt. in vitro.

inauguroida [in-auguroida] asettaa virkaan; vihkiä käyttöön

incel [insel] ihminen, joka kokee, ettei voi saada seksuaalista tai romanttista kumppania ¶ Sanaa käytetään etenkin miehistä, jotka kuuluvat tällaisten ihmisten alakulttuuriin, jossa tilanne usein kuvataan naisten viaksi.

incognito [iŋkóŋnito t. iŋkógnitoo] = inkognito

indefiniittinen epämääräinen, määräämätön

indeksi suhdeluku; luettelo, hakemisto; osoitin, ilmaisin; symboliin liitetty lisämerkki; paikan taulukossa osoittava luku (t. muu suure) ¶ Yhteistä merkityksille on, että indeksi osoittaa jotain, viittaa johonkin. Yleiskielessä pelkkä "indeksi" tarkoitti aiemmin usein elinkustannusindeksiä, joka kuvastaa hintatason muutoksia; sana voi tarkoittaa muitakin vastaavia suhdelukuja.

indeksoida varustaa indeksillä; viedä indeksiin

indeterminismi käsitys, jonka mukaan on olemassa luonnonlaeista riippumattomia tapahtumia ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

indie [indie t. indi] riippumaton, itsenäinen, riippumattoman (pien)tuottajan tuottama ¶ Mm. elokuvista ja musiikkiäänitteistä. Yleensä yhdyssanoissa, esim. "indie-sarjakuva". Lyhentymä englannin sanasta independent 'riippumaton'.

indifferenssi indifferenttisyys

indifferentti yhdentekevä; välinpitämätön; (kemiassa) reagoimaton; (fysiikassa) sellainen tasapainotila, jonka ympärillä on muita tasapainotiloja

indigo eräitä trooppisia kasveja; syvänsininen väri(aine) ¶ Indigoväriä valmistettiin aluksi indigokasveista. Indigo on spektrissä sinisen ja violetin välissä.

indiisi = indisio

indikaatio ilmaus, osoitus (jostakin); taudin oireet (etenkin aiheena jonkin lääkkeen käyttämiseen, hoidonaiheet)

indikaattori ilmaisin, (jonkin asiantilan) osoitin

indikatiivi verbin eräs tapaluokka, "tositapa" ¶ Esittää tekemisen, tapahtumisen tai olemisen todellisena, esim. "esitän", "esitit".

indikatiivinen osoittava, ilmaiseva; indikatiivimuotoinen

indikoida osoittaa, ilmaista ¶ Vrt. indisoida.

indisio aihetodiste ¶ Oikeudenkäynnissä epäsuora todiste syyllisyydestä (esim. kellään muulla kuin syytetyllä ei ollut tilaisuutta tehdä rikos) tai yleisemmin seikka, joka epäsuorasti osoittaa jonkin oikeudellisesti merkitsevän asian. Myös: indiisi.

indisoida tehdä aiheelliseksi, olla aiheena; indikoida ¶ Alkujaan indikoida-sanan rinnakkaisasu, mutta s:llinen muoto on ainakin erään tulkinnan mukaan eriytynyt toiseen merkitykseen: etenkin lääketieteessä sillä tarkoitetaan, että jotkin oireet tekevät aiheellisiksi jonkin hoidon (eli osoittavat eli indikoivat hoidon aiheellisuuden).

indispositiivinen pakottava, ei-dispositiivinen

individi yksilö

individuaalinen yksilöllinen

individualismi yksilöllisyyttä korostava oppi t. asenne ¶ Sanaan voi liittyä sekä hyvin myönteisiä arvostuksia että moittivaa sävyä (yhteisöön torjuvasti suhtautuva yksilökeskeisyys, "sooloilu" ja jopa itsekkyys). Sukulaissanoista ks. ismi.

indo- Intiaan liittyvä, Intia-, intialais- ¶ Usein koko Intian niemimaahan (Etu-Intiaan) viitaten.

indoeurooppalainen erääseen laajaan kielikuntaan kuuluva ¶ Indoeurooppalaiseen kielikuntaan kuuluvat useimmat Euroopan kielet, joista monet ovat siirtomaa-ajalla levinneet laajalle muihin maanosiin, ja monet kielet Intiassa. Sanaa käytetään myös viittaamaan kyseisiä kieliä puhuviin kansoihin. Harvinaisempi nimitys: indogermaaninen.

indogermaaninen = indoeurooppalainen

indogermanisti = indoeurooppalaisten kielten tutkija

indoiranilainen erään kieliryhmän nimitys ¶ Indoiranilaisia kieliä puhutaan Intian niemimaalla ja Iranissa. Ne kuuluvat indoeurooppalaisiin kieliin.

indoktrinaatio indoktrinointi

indoktrinoida ujuttaa, iskostaa mieleen

indopasifinen Intian valtameren ja Tyynen meren alueeseen kuuluva ¶ Sanalla viitataan sekä merialueeseen että laajemmin alueesta, johon kuuluu myös maa-alueita kuten Intia, Indokiina ja Kiina.

induktanssi (sähköopissa) induktion aiheuttaman magneettikentän (magneettivuon) muutoksen suhde sähkövirran voimakkuuden muutokseen ¶ Yksikkö (SI-järjestelmässä) henry.

induktiivinen yksityisestä yleiseen päättelevä; muunlaiseen induktioon perustuva t. liittyvä

induktio yleisen päätelmän johtaminen yksittäistapauksista; sähkövirran syntyminen muuttuvan magneettikentän vaikutuksesta; eräs matemaattinen päättelymenetelmä; vaikutus, joka saa alkion kudokset erilaistumaan ¶ Filosofiassa induktio tarkoittaa mm. yleisen säännön päättelemistä suuresta määrästä yksittäisiä havaintoja; vrt. deduktio. Fysiikassa puhutaan sähkömagneettisesta induktiosta. Matemaattinen induktio on päättely, jossa osoitetaan, että luvulla 0 (tai 1) on jokin ominaisuus, ja sitten, että jos millä tahansa kokonaisluvulla n on kyseinen ominaisuus, niin myös luvulla n on se; lukuja koskevista säännöistä seuraa, että tällöin kaikilla kokonaisluvuilla 0:sta (tai 1:stä) alkaen on kyseinen ominaisuus; tätä sanotaan joskus täydelliseksi induktioksi. Biologiassa induktio tarkoittaa alkionkehityksessä kudosten vaikutusta toisiinsa tai aineen vaikutusta kudokseen siten, että erilaistumaton kudos alkaa erilaistua määräsuuntaan.

induktori laite, joka synnyttää sähkövirran induktiolla; kudos tai aine, joka aiheuttaa alkionkehityksessä induktion

indulgenssi ane (katolisessa kirkossa); anteeksiantavaisuus

indusoida aiheuttaa (sähkömagneettinen) induktio

industrialismi teollistuminen ja siihen liittyvät yhteiskunnalliset ilmiöt

inertia hitaus, jatkavuus, vitkaisuus ¶ Varsinkin fysiikan terminä, tarkoittamassa sitä massan ominaisuutta, että se pyrkii säilyttämään liiketilansa (paikallaanolon tai suoraviivaisen liikkeen).

inertti (kemiallisesti) tehoton, reagoimaton

inessiivi eräs suomen kielen sijamuoto, -ssa- tai -ssä-loppuinen ¶ Esim. "talossa". Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: sisäolento.

infantiili lapsellinen, lapsuusikään kuuluva; lapsenomainen, kehittymätön ¶ Aiemmin myös "infantiilinen"; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?

infantilismi infantiilisuus; kehityshäiriö, jossa ihminen jää ruumiillisilta tai henkisiltä ominaisuuksiltaan lapsen tasolle

infarkti (sepel)valtimotuloksen aiheuttama paikallinen kudoskuolio (etenkin sydämessä); sellaisen aiheuttava verenkiertohäiriö ¶ Yleiskielessä

infektio tartunta, taudinaiheuttajien pääsy elimistöön, aineeseen tms.

infektoida tartuttaa, aiheuttaa infektio

inferenssi päätelmä

infernaalinen kammottava, helvetillinen

inferno helvetti t. helvetinkaltainen tila

infiniittinen nominaalimuotoinen (verbi); rajoittamaton

infinitesimaalinen äärettömän pieni

infinitiivi verbin nominaalimuoto, jota käytetään substantiivin tavoin ¶ Useissa kielissä verbillä on vain yksi infinitiivi, mutta suomessa niitä on useita, mm. "tehdä", "tehdessä", "tehden", ja osalla niistä on substantiivista taivutustakin.

inflaatio rahan arvon lasku; arvon aleneminen ¶ Ilmenee tuotteiden keskimääräisen hintatason nousuna. Vrt. deflaatio. Usein kuvaannollisesti (ja väljähtyneesti) käytettynä, esim. "sana se-ja-se on kokenut inflaation" 'menettänyt merkitystään, tullut laajan käytön takia sisällyksettömäksi'.

inflatorinen inflaatiota aiheuttava; inflaatiota merkitsevä, inflaatio-

influenssa eräs usein epidemiana esiintyvä, hengitysteiden kautta leviävä virustauti(ryhmä) ¶ Usein influenssaksi kutsutaan flunssaa, mutta lääketieteessä nämä pyritään pitämään erillään. Influenssan aiheuttajia tunnetaan muutamia viruksia, ja influenssa on etenkin vanhoille ja huonokuntoisille vaarallinen ja on aiheuttanut suurta kuolleisuutta. Flunssan aiheuttajia on useita, ja flunssa, "nuhakuume", on useimmiten vaaraton, vaikkakin ikävä. Influenssaan on rokotteita, flunssaan ei.

influenssi sähkövarauksen siirtyminen; magneettisuuden syntyminen magneettikentän vaikutuksesta; vaikutus

info (arkikielessä ja kylteissä yms.) informaatio; informaatiopiste

infokratia tiedotusvälineiden valta, julkisen sanan valta ¶ Pääministeri Kalevi Sorsan v. 1984 käyttöön ottama sana, johon liittyy ainakin jonkinasteinen arvosteleva sävy.

informaali epämuodollinen, vapaamuotoinen, ei-formaali ¶ Myös "informaalinen", mutta tavallisesti sanaa käytetään ilman -nen-loppua; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?.

informaatikko tietopalvelua (työkseen) hoitava henkilö

informaatio data; tieto; tiedotus, tiedottaminen; (järjestelmän) järjestyneisyys ¶ Aiemmin "informaatio" tai lyhentyneenä, arkikielisenä "info" tarkoitti etupäässä tietoa tai tiedon esitystä, etenkin käytännöllistä, teknistä tietoa. Nykyisin se hyvin usein esiintyy samassa merkityksessä kuin data. Informaatioteoriassa sillä tarkoitetaan erottelua, joka vähentää epäjärjestystä eli entropiaa.

informaatiotekniikka = datatekniikka

informaatioteknologia = datatekniikka

informatiikka oppi informaation käsittelystä; tietopalvelu; datatekniikka ¶ Sanan merkitys vaihtelee, mutta siinä painottuu yleensä tietosisältö, informaatio, enemmän kuin tekninen datan käsittely.

informatiivinen tietopitoinen, (hyvin) tiedottava; (vain) tietoa antava, ei normatiivinen

informoida tiedottaa, antaa tieto ¶ Tätä sanaa käytettäessä ilmaistaan tiedon saaja partitiivilla, esim. "informoida johtajaa tilauksesta" 'antaa johtajalle tieto t. tietoja tilauksesta'.

infotainment [infoteinment] tietoa antava viihde, viihteellisesti esitetty informaatio ¶ Viihteen ja tiedotuksen yhdistelmä. Muodostettu sanoista information 'tieto, informaatio' ja entertainment 'viihde'. Vrt. edutainment.

infra (arkikielessä) infrastruktuuri; yhdyssanan alkuosana: ala-, ali-, perusta-

infrapunainen sähkömagneettisen säteilyn se alue, joka on lähinnä (näkyvän) valon alapuolella taajuudeltaan

infrastruktuuri perusrakenne, esim. taloudellisen toiminnan perusedellytykset kuten tiestö ja rahajärjestelmä

infuusio nesteen antaminen letkulla suoraan suoneen

ingressi [iŋressi] kirjoituksen (tai puheen) aloituskappale, usein korostetusti esitetty

inhalaatio sisäänhengitys, inhaloiminen

inhalaattori lääkehöyryn tms. hengittämisen apuväline, lääkesumutin

inhaloida hengittää sisään, vetää henkeen ¶ Varsinkin vesihöyryn, lääkehöyryn, hapen tms. vetämisestä keuhkoihin lääkinnällisessä tarkoituksessa.

inherentti olennaisesti johonkin kuuluva, jonkin olemukseen sisältyvä, ominais-

inhibiittori kemiallista reaktiota estävä (hidastava) aine

inhibitio estäminen

initiaali alkukirjain, sanan, lauseen tai muun rakenteen ensimmäinen kirjain

initiaatio riitti, jolla yksilö asetetaan uuteen asemaan yhteisössä; sen vaatima suoritus

initiatiivi aloite

injektio ruiske

injektoida (lääketieteessä ym.) antaa ruiske; (tekniikassa) ruiskuttaa ainetta rakenteen sisään

injisoida = injektoida ¶ Harvemmin muodossa "injisioida".

inka erääseen nykyisen Perun alueella eläneeseen intiaanikansaan kuuluva; sen hallitsija

inkarnaatio ruumiillistuma; ruumiillistuminen, "lihaksi tuleminen" ¶ Varsinkin jumalallisten olentojen syntymisestä ihmiseksi mutta myös kuvaannollisesti asioiden tai ideoiden konkretisoitumisesta.

inkarnoitua ruumiillistua, saada inkarnaatio; henkilöityä, ilmetä jossakussa

inkivääri eräs trooppinen ruohokasvi; sen juurakko t. siitä valmistettu mauste

inklusiivinen sisältyvä t. sisällyttävä (vrt. inkluusio)

inkluusio mukaan ottaminen, sisällyttäminen; johonkin sisältyminen ¶ Matematiikassa yms. inkluusio tarkoittaa esimerkiksi joukon sisältymistä toiseen. Koulutuksessa inkluusio tarkoittaa, että vammaiset ja muut, joilla on erityisiä tarpeita, mahdollisimman paljon käyvät samaa koulua kuin muut eivätkä erilliskouluja t. -luokkia.

inkognito [iŋkóŋnito t. iŋkoŋnito] tuntemattomana, nimettömänä t. peitenimellä ¶ Varsinkin julkisuuden henkilön esiintymisestä siten, että hän haluaa, ettei häntä tunnisteta. Myös: incognito (joka voidaan tulkita sitaattilainaksi latinasta, 'tuntemattomana').

inkongruenssi [iŋkoŋruenssi] mukautumattomuus, kongruenssin puute

inkongruentti [iŋkoŋruentti] mukautumaton, epäkongruentti

inkontinenssi pidätyskyvyttömyys ¶ Varsinkin kyvyttömyys täysin hallita virtsaamista, virtsankarkailu.

inkorporoida yhdistää, liittää yhteen

inkorrekti [iŋ-korrekti] virheellinen, väärä; tahditon, epähieno ¶ Vastakohta: korrekti.

inkrementaalinen lisäyksittäinen, (pienien) lisäysten kautta tapahtuva

inkrementoida lisätä, kasvattaa (esim. laskuria)

inkrementti lisäyksen (kasvun) määrä

inkubaatio tasalämmössä pitäminen; taudin itämisvaihe; pyhässä paikassa nukkuminen neuvon saamisen tai parantumisen takia

inkubaattori lämpökaappi; keskosten hoitoon käytetty laite, keskoskehto

inkuboida pitää lämpökaapissa

inkunaabeli irtokirjaimilla painettu varhainen, viimeistään vuonna 1500 ilmestynyt kirja ¶ Käsitteelle on jossain määrin käytetty nimitystä "kehtopainate".

inkvisiittori inkvisition jäsen

inkvisitio katolisen kirkon järjestelmä vääräoppisten etsimiseksi ja rankaisemiseksi ¶ Usein inkvisitio kuvataan kidutuksen tai mielipidevainon välineeksi, ja erilaisia järjestelmiä, jotka koetaan sellaista harjoittaviksi, saatetaan kutsua inkvisitioksi. Joskus "inkvisitio" tarkoittaa vain kuulusteluksi tai "tiukkaamiseksi" koettua käytöstä.

inno- innovaatio-

innovaatio keksintö, uusi menetelmä (varsinkin taloudellisesti hyödyllinen)

innovatiivinen kekseliäs, innovaatioita tuottava

innovoida keksiä innovaatioita

input syöte, lähtötiedot; ehdotukset, ideat

insatsi laulu- tai soitinäänen alkusävel, aloke

insentiivi kannuste, yllyke, kiihoke, motiivi

insertio lihaksen kiinnityskohta; sisään asettaminen

insertoida asettaa sisään t. väliin

insertti jonkin sisään asetettava t. asetettu esine t. aine t. esitys ¶ Esineistä puhuttaesa insertti voi olla esimerkiksi valumuottiin ennen valua pantu esine, joka siis näin valetaan toisen esineen sisään. TV-toiminnassa: lyhyehkö ohjelma, joka on osa makasiiniohjelmaa, tai mainostarkoituksessa esitetty näyte (tulevasta) ohjelmasta tai elokuvasta. Elokuvassa: lähikuva jostakin yksityiskohdasta. Lehdessä: ilmoitusliite.

insesti lapsen seksuaalinen riisto; lähisukulaisten välinen sukupuolisuhde, sukurutsa ¶ Alkujaan, ja edelleen mm. antropologiassa, sana tarkoittaa hyvin läheisten sukulaisten, kuten sisarusten, välistä avioliittoa tai muuta sukupuolisuhdetta, etenkin tarkasteltaessa tapoja ja sääntöjä, jotka kieltävät sellaisen (insestitabu). Nyttemmin sanaa "insesti" on ruvettu käyttämään omiin lapsiin (tai esim. lapsenlapsiin) kohdistetusta seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

insidenssi yhteensattuma; tapahtuma; sairastuvuus ¶ Lääketieteessä "insidenssi" tarkoittaa tietyn taudin uusien sairastapausten suhteellista määrää väestössä jonakin ajanjaksona, yleensä sairastapauksina 100 000 henkeä kohti vuodessa. Vrt. prevalenssi.

insidentti sattumus, normaalista poikkeava tapahtuma ¶ Eräissä yhteyksissä terminä, joka tarkoittaa normaaliksi määritellystä toiminnasta poikkeavaa tapahtumaa, usein häiriöksi tulkittavaa.

insinööri tekniikan alan määrätynlaisen tutkinnon suorittanut; tekniikan ammattilainen t. sellaiseksi ajateltu ¶ Usein sanaan liittyy määrite, joka täsmentää, millaisessa oppilaitoksessa suoritetusta tutkinnosta on kyse, esim. diplomi-insinööri. Sellaisten määritteiden käytössä saattaa asianomainen itse olla tarkkana. Yleiskielessä insinööreiksi saatetaan kutsua, usein arvostelevassa sävyssä, "teknisesti ajatteleviksi" koettuja ihmisiä.

insolvenssi maksukyvyttömyys

insomnia unettomuus ¶ Nukahtamisvaikeus, katkonainen nukkuminen tai heräily.

inspehtori tarkastaja, hoitaja; ylioppilaskunnan valvoja

inspektio tarkastus

inspiraatio innoitus, innostus (etenkin tieteelliseen t. taiteelliseen työhön); sisäänhengitys ¶ Teologiassa inspiraatioksi kutsutaan Pyhän Hengen suoraa vaikutusta Raamatun kirjoittajien työhön; ajatus tämän inspiraation (henkeytyksen) luonteesta vaihtelee.

inspiroida innoittaa, antaa inspiraatio

installaatio laitteisto, järjestelmä; taiteellinen rakennelma; installointi

installoida asentaa, saattaa käytettäväksi; asettaa virkaan ¶ Sanaa käytetään sekä laitteiden että varsinkin tietokoneohjelmien asentamisesta.

instanssi oikeus- tai hallintoaste; (puhek.) viranomainen t. vastaava

instant pika- ¶ Määriteosana yhdyssanoissa, esim. "instant-kahvi" 'pikakahvi' (käytännössä jauhemainen kahvivalmiste, joka kuumaan veteen sekoitettuna tuottaa kasvia; myös näin valmistetusta kahvista).

instillaatio tiputus, lääkken tiputtaminen esim. silmään, korvaan tai haavaan ¶ Sanaa käytetään joskus myös mm. rakon huuhtelusta lääkettä sisältävällä nesteellä.

institutionaalinen laitosmainen, laitostunut, laitokseksi muodostettu

institutionalisoida muodostaa instituutioksi, järjestää pysyväksi

instituutio laitos, (hallinnollinen tms.) järjestelmä t. yksikkö

instituutti tutkimuslaitos t. vastaava; (ylempi) oppilaitos

instruktiivi eräs suomen kielen sijamuoto, ilmaisee tapaa, olosuhdetta ym., esim. "käsin" ¶ Nykyisin enimmäkseen monikkomuotoisena ja melko harvinaisena, paitsi vakiintuneissa, adverbinomaisissa ilmaisuissa. Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: keinonto. Merkitys kuvataan usein välinettä kuvaavaksi, mitä myös nimitykset heijastavat, mutta tyypillisemmin instruktiivi ilmaisee tekemisen tapaa tai tyyliä taikka tekemisessä mukana olevaa asiaa (ks. ISK § 1263). Vrt. instrumentaali.

instruktiivinen opettavainen, valaiseva; toimintaohjeita antava; ohjaileva (tyylilaji)

instruktio toimintaohje (esim. koehenkilölle tai opiskelijalle); ohje, neuvo; määräys

instruktionismi eräs oppimisteoria, korostaa mm. instruktioiden merkitystä

instrumentaali eräiden kielten, mm. venäjän, sijamuoto, joka ilmaisee mm. välinettä t. keinoa ¶ Yhdyssanojen alkuosana myös = instrumentaalinen. Vrt. instruktiivi.

instrumentaalinen soittimellinen, soittimia käyttävä (musiikki); välinettä t. keinoa osoittava

instrumentoida (tekniikassa):) varustaa välineistöllä, asentaa laitteita, kojeistaa; (musiikissa:) soitintaa

instrumentti väline; koje, kone; erityisesti: soitin

insuliini haiman erittämä hormoni, joka on tarpeen sokeriaineenvaihdunnalle ¶ Sokeritauti (diabetes) johtuu siitä, että haima ei tuota (tarpeeksi) insuliinia, ja siksi insuliinia annetaan lääkkeeksi siihen.

intarsia kuviointitapa, joka perustuu eri materiaalien käyttöön pinnan eri osille ¶ Tavallisimmin tarkoitetaan puuhuonekalun tai muun puupinnan kuvioimista upottamalla yhdestä puulajista tehtyyn pintaan muusta lajista t. muista lajeista leikattuja kuviota. Intarsiaksi voidaan kutsua myös kuviollisen tekstiilin tuottamista käyttämällä erivärisiä lankoja, eri kivilajeja yhdistelemistä kuviopintojen tuottamiseksi ym.

integraali (matematiikassa) eräs funktioon liittyvä suure ¶ Integraalin käsitteeseen voidaan päätyä mm. siten, että funktion arvoalue jaetaan pieniin osiin ja funktion keskimääräinen arvo kussakin osassa kerrotaan osan leveydellä t. pinta-alalla ja tulokset lasketaan yhteen; integraali voidaan määritellä sellaisten summien raja-arvoksi, kun osien kokoa rajattomasti pienennetään.

integraatio yhdentyminen t. yhdentäminen (etenkin taloudellinen), integroituminen t. integroiminen

integraattori yhdentämistä integrointia tekevä ihminen, laite tai organisaatio; (aiemmin:) laite, jolla voidaan määrittää funktion integraali

integriteetti (valtion alueen t. ihmisen persoonan) koskemattomuus, eheys, loukkaamattomuus

integroida yhdentää, muodostaa yhtenäise(mmä)ksi kokonaisuudeksi; laskea integraali ¶ Sanaa ja etenkin sen passiivijohdosta "integroitua" käytetään laajasti kansainvälisen talouden alalla, kuvaamaan etenkin pyrkimystä muodostaa yhtenäisiä, valtioiden rajat ylittäviä talousalueita. Sanaa käytetään myös yleensä toiminnallisesta yhdentämisestä tai yhdistämisestä. Sosiaalinen integraatio tarkoittaa ihmisten liittymistä tai liittämistä osaksi yhteiskuntaa, sosiaalisiin suhteisiin, muiden joukkoon, vastakohtana eristymiselle. Tekniikassa "integroitu piiri" tarkoittaa monimutkaista elektroniikkapiiriä, mikropiiriä, joka yhtenä kiinteänä kokonaisuutena hyvin pienessä tilassa, "sirulla" (chip). Yleisesti integrointi tarkoittaa tekniikassa toimintojen, tietoaineistojen, palvelujen ym. liittämistä yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Sanan "integroitu" vastineena tällaisessa yhteydessä käytetään joskus sanaa "yhdysrakenteinen". Matematiikassa funktion integrointi tarkoittaa sen integraalin laskemista.

intellekti äly, ymmärrys, ajattelukyky

intellektuaalinen älyllinen

intellektuelli älymystöön kuuluva ihminen

intelligenssi älykkyys, hyvä ymmärrys; älymystö

intelligentsija älymystö, oppineisto (ent. Neuvostoliitossa)

intelligentti älykäs

intendentti tieteellisen tai taiteellisen laitoksen vastuullinen hoitaja

intendentuuri sotilashallinnon osa, joka huolehtii joukkojen talousasioista, muonituksesta ja vaatetuksesta

intensiivinen voimakas, määrätietoinen; voimaperäinen ¶ Viimeksi mainitun merkityksen osalta vrt. sanaan ekstensiivinen.

intensio (sisäinen) voima; (logiikassa) käsitteen olennaiset piirteet; sanan tai muun ilmaisun kaikkia tarkoitteita kuvaavat piirteet

intensionaalinen intensiota koskeva t. korostava

intensiteetti voimakkuus, teho; (fysiikassa erit.:) säteilyn tai aaltoliikkeen teho pinta-alaa kohti

intentio tarkoitus, pyrkimys, tavoite; tavoitteellisuus

intentionaalinen tarkoituksellinen, tavoiteellinen

inter- väli-; keskinäis-

interaktiivinen [inter-aktiivinen] vuorovaikutteinen, interaktioon perustuva

interaktio [inter-aktio] vuorovaikutus, esim. ihmisen ja tietokoneen välinen

intercity [intersiti] kaukoliikenteen juna, joka pysähtyy vain harvoilla asemilla, jotta saavutetaan nopeat yhteydet suurten kaupinkien välille ¶ Kirjoitetaan usein Intercity tai InterCity, mutta kyseessä on junatyypin kansainvälinen nimitys, ei erisnimi. Lyhennetään IC.

interferenssi aaltoliikkeiden yhdistyminen, yhteisvaikutus; kielten vaikutus toisiinsa

interiööri sisusta, sisustuksen kokonaisuus, sisätilat ympäristönä; sisäkuva

interjektio huudahdussana, esim. "hei" tai "ah"

interleukiini eräitä hormonien tapaisia aineita, joita mm. käytetään syövän hoitoon

intermezzo [intermetso] välisoitto; välinäytös

internaalinen sisäinen

internaatti sisäoppilaitos

internationaali (historiassa) sosialistisen työväenliikkeen eräiden kansainvälisten yhteenliittymien nimitys ¶ Kirjoitusasussa "Internationaali" myös laulun nimi ("Kansainvälinen", "Työn orjat - -").

internationalismi kansainvälisyys(aate); kansainvälinen sana, sivistyssana ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

internet eräs maailmanlaajuinen datan lähettämisen järjestelmä, "tietoverkko", ja siihen perustuvat ilmiöt ¶ Vrt. netti. Teknisesti internet voidaan määritellä sen perustana olevan protokollan, TCP/IP:n, mukaan. Sana kirjoitetaan usein isolla alkukirjaimella; erään täysin teoreettisen kehitelmän mukaan "internet" ja "Internet" tarkoittavat eri asioita. Virallisessa taivutuksessa loppu-t ei kahdennu taivutusmuodoissa (internetiä); käytännössä se kahdentuu (internettiä) aina puheessa ja usein kirjoituksessakin.

internoida pidättää, eristää asumaan erossa muista ¶ Etenkin sodan aikana tapahtuvasta vihollismaan kansalaisten (muiden kuin sotilaiden) pidättämisestä ja sijoittamisesta eristysleiriin.

interpersonaalinen yksilöiden välinen ¶ Etenkin viestinnästä. Usein nimenomaan kahdenkeskisestä viestinnästä, vaikuttamisesta (vastakohtana isommassa ryhmässä tapahtuvalle). Myös muodossa "interpersoonallinen".

interpolaatio = interpolointi

interpoloida arvioida funktion arvo jonkin alueen pisteessä siitä, mitä arvoja se saa sen reunoilla ¶ Yksinkertaisimmassa tapauksessa kyse on yhden muuttujan funktion lineaarisesta interpoloinnista, jossa arvo jonkin välin sisällä olevassa pisteessä lasketaan funktion arvoista välin päätepisteissä ikään kuin funktio olisi lineaarinen. Vertaa: ekstrapoloida.

interpretaatio tulkinta, selitys

interrail [interreil] määräaikainen, edullinen, lähinnä nuorille myyty junalippu (kortti), jolla voi matkustaa useimmissa Euroopan maissa; sellaisella tehty matka ¶ Sana esiintyy myös kirjoitettuna Interrail t. Inter-Rail.

interregnum aika, jolloin maassa ei ole yleisesti tunnustettua hallintoa ¶ Usein korvattavissa esim. ilmaisulla "sekasorto" tai "hajaannuksen aika". Sana "interregnum" sisältää ajatuksen tilapäisyydestä ('hallintojen välinen aika'). Sanaa käytetään mm. Saksan alueella 1254 - 1273 vallinneesta tilasta.

interrogatiivinen kysyvä, kysymys-

intersektio leikkausjoukko, leikkaus ¶ Kahden joukon intersektio on niiden alkioiden joukko, jotka kuuluvat kumpaankiin joukkoon.

intersubjektiivinen subjektien välinen, ihmisten keskeinen ¶ Vertaa sanoihin subjektiivinen ja objektiivinen. Yleensä "intersubjektiivinen" tarkoittaa vastakohtaa ennen muuta puhtaasti yksityiselle, henkilökohtaiselle (havainnolle tms.), kun ei haluta väittää, että kyse olisi täysin objektiivisestakaan asiasta.

intertekstuaalinen tekstienvälinen ¶ Esimerkiksi viittaus tekstistä toiseen.

intervalli väli, etenkin suoran kahden pisteen välinen osa t. sävelten korkeusero

interventiivinen intervention sisältävä, interventio

interventio väliintulo, puuttuminen (johonkin) ¶ Esim. sekaantuminen sotilaallisesti toisen maan sisällissotaan. Tutkimuksista puhuttaessa interventio tarkoittaa puuttumista tutkittavaan, etenkin tutkittavan ihmisen elämään vaikuttavia tutkimustoimenpiteitä.

intestinaalinen suolistoa koskeva, suolisto-, sisälmys-

intifada [intifaada] palestiinalaisten taistelu Israelia vastaan tämän miehittämillä alueilla ¶ Usein sana käännetään "kansannousuksi", kun taas toisen osapuolen mukaan kyse on ainakin osittain terrorista.

intiimi yksityisyyteen kuuluva, yksityinen, henkilökohtainen; läheinen (esim. yhdessäolo) ¶ Sana viittaa erityisesti sellaisiin asioihin, jotka ihmiset yleensä haluavat pitää poissa julkisuudesta ja joihin liittyy tunteita ja herkkyyttä, muun muassa (mutta ei yksinomaan) sukupuolielämään.

intimiteetti intiimisyys, yksityisyys (varsinkin asiana, jota oikeusjärjestelmä suojaa)

intoleranssi se, ettei siedä jotakin, sietokyvyn puute, sietämättömyys

intonaatio sävelkulku (etenkin puheessa)

intra (jargonissa:) intranet; yhdyssanojen alkuosana myös: sisäinen, sisä-

intramuraalinen seinämänsisäinen

intranet(ti) internetin tekniikoita käyttävä netti, joka on rajattu jonkin yhteisön sisäiseen käyttöön

intransigentti jyrkkä, tinkimätön (etenkin politiikassa)

intransigenssi jyrkkyys, tinkimättömyys

intransitiivinen sellainen (verbi), jolla ei voi olla objektia; relaatio, joka ei ole lainkaan transitiivinen ¶ Vertaa sanaan transitiivinen. Intransitiivisia verbejä ovat esimerkiksi "iloita" ja "pudota". Relaatio on intransitiivinen, jos siitä, että A on relaatiossa B:hen ja B on relaatiossa C:hen, seuraa, että A ei ole relaatiossa C:hen.

intratekaalinen suoraan selkäydinnesteeseen ruiskutettava

intresantti kiinnostava, mielenkiintoinen ¶ Hiukan vanhahtava sana. Myös asussa "intressantti".

intresentti asianosainen ¶ Henkilö, jonka etuja jokin asia koskee. Myös asussa "intressentti".

intressi etu, etunäkökohdat; tavoite; kiinnostuksen kohde, harrastus

intrigi [intrigi t. intriigi] juoni, vehkeily

intro (arkik.) johdanto, introduktio

introduktio johdanto, "intro"

introspektio itsetutkistelu, oman mielen tutkiminen ¶ Myös psykologian menetelmänä, jossa etsitään ihmismielen yleisiä lainalaisuuksia omia mielenliikkeitä erittelemällä.

introversio sisäänpäin kääntyminen; vastakohta: ekstraversio

introvertti sisäänpäinsuuntautunut ihminen; vastakohta: ekstravertti

intuitiivinen sisäiseen oivallukseen, intuitioon perustuva t. vetoava ¶ Nykyisin sanaa käytetään myös arkisemmin sellaisesta, joka vetoaa ihmisen "luonnolliseen", valmiiseen ymmärtämiskykyyn; esim. tietokoneohjelman käyttöliittymää saatetaan sanoa intuitiiviseksi, kun tarkoitetaan, että se on käyttäjän helppo hahmottaa ja ymmärtää ilman selityksiäkin.

intuitio sisäinen, "vaistonvarainen" oivallus t. näkemys ¶ Yleensä vastakohtana järjestelmälliseen opiskeluun, päättelyyn tai kokeiluun perustuville asioille

inuiitti eskimo ¶ Sanaa on ruvettu käyttämään sen takia, että eskimo-sanaa on pidetty hylättävänä, koska se on ulkopuolisten eskimoille antama nimitys. Asia on kuitenkin kiistanalainen, ja osa eskimoistakin on sitä mieltä, että "eskimo" on parempi nimitys. Myös: "inuit" ja "inuitti".

invaasio suuren joukon tunkeutuminen, hyökkäys (maahan t. alueelle)

invalidi [invalidi t. invaliidi] vammainen

invaliditeetti vammaisuus

invar eräs metalliseos, jota käytetään hienomekaanisissa kojeissa ¶ Sisältää 64 % rautaa, 36 % nikkeliä ja pieniä määriä muita aineita.

invarianssi, \invariantti\suus muuttumattomuus

invariantti muuttumaton (suure tai asia) ¶ Etenkin jostakin, joka pysyy muuttumattomana sen ympärillä olevien asioiden muuttuessa.

invasiivinen (ympäristöönsä) tunkeutuva

invektiivi loukkaus, herjaus ¶ Sanaa on käytetty sekä häväistyskirjoituksta että yksittäisistä loukkaavista sanoista, herjasanoista.

inventaari järjestelmällinen, usein määrätyt vaatimukset täyttävä luettelo tavaroista taikka varoista ja veloista ¶ Etenkin kaupoissa vuosittain laadittava koko varaston luettelo. Myös pitemmässä muodossa "inventaario".

inventio keksintö; suppea, usein kontrapunktinen sävellys

inventoida tehdä inventaario

inversio ylösalaisin t. päinvastoin kääntyminen t. kääntyneisyys ¶ Erityisesti: kieliopissa sanojen tai lauseiden muuttuminen käänteiseen järjestykseen t. sellainen järjestys; musiikissa käännös; lääketieteessä nurinkääntyneisyys, normaalille vastakkainen sijainti; ilmatieteessä lämpötilan nousu ylöspäin mentäessä sekä ilmakehän kerros, joka estää alemman kerroksen leviämisen ylös; biologiassa kromosomin kääntyminen päinvastaiseen asentoon, kääntymä; kemiassa ruokosokerin hajoaminen rypäle- ja hedelmäsokerin seokseksi (inverttisokeriksi); matematiikassa mm. eräs lineaarisen muunnoksen erikoistapaus tai kahden vierekkäisen alkion vaihtaminen keskenään; psykologiassa vietin kääntyminen pois luonnollisesta kohteestaan t. kolmiulotteiseksi hahmotetun tasokuvion kääntyminen päinvastaiseksi katsojan mielessä.

inverssi (matematiikassa) käänteisluku, -matriisi tms.

invertoida kääntää, tehdä inversio

investoida sijoittaa (pääomaa t. muita voimavaroja)

investituura viran tai maaomaisuuden haltijaksi nimittäminen ja (keskiajalla) siihen liittyvä vallan ulkonaisten tunnusmerkkien antaminen

investointi sijoittaminen, investoiminen; sijoitus, sijoitettu rahamäärä tms. t. sillä hankitut tuotantohyödykkeet

invokaatio (esille, paikalle) kutsuminen

involuutio kääntyminen, paluu aiempaan; (matematiikassa:) permutaatio, joka on oma käänteisoperaationsa; (lääketieteessä:) palautuminen toimettomuustilaan, etenkin vanhenemisen myötä tapahtuva surkastuminen tai palautuminen toimettomuuteen, kuten munasarjojen toiminnan lakkaaminen vaihdevuosina

ioni [ioni t. joni] sähköisesti varautunut atomi tai molekyyli ¶ J:llinen ääntämys on ruotsin kielen vaikutusta ja edelleen melko tavallinen.

ioninen ionimuotoinen, sähköisesti varautunut (hiukkanen); ioneita sisältävä (aine)

ionisoida [ionisoida t. jonisoida] tuottaa ioneja, antaa hiukkasille sähkövaraus ¶ "Ionisoiva säteily" tarkoittaa sitä, mitä arkikielessä usein kutsutaan radioaktiiviseksi säteilyksi.

ionisoitua muuttua ioneiksi tai ioneita sisältäväksi ¶ Sanan "ionisoitunut" asemesta voidaan usein käyttää sanaa "ioninen".

ipso facto [ipso fakto t. ipsoo faktoo] itse asiassa, tosiasiallisesti

ironia ilmaisumuoto, jossa sanotaan (usein ivaamisen tarkoituksessa) päinvastaista kuin tarkoitetaan, niin että todellinen tarkoitus on kuulijan tai lukijan pääteltävissä ¶ Ironiaa on esimerkiksi ilmaus "olitpa sinä fiksu" silloin, kun asiayhteydestä selviää, että tarkoitus oli sanoa, että toinen toimi tyhmästi. Ironia tulkitaan ja selitetään yleensä salaivaksi, mutta sen tarkoitus voi olla muukin kuin ivailu, varsinkin itseironiassa, ja toisaalta ironiaan sisältyvä ivailu voi olla hyvinkin avointa. Vrt, sarkasmi. Ironiaksi saatetaan nykyisin kutsua myös "kohtalon ivaa" eli sitä, että olosuhteet tai tapahtumat ikään kuin pitävät pilkkanaan ihmisen suunnitelmia ja odotuksia,

ironinen ironiaa sisältävä t. käyttävä, ivallinen t. ivaileva

iris [iiris] = iiris

irkata sättäillä IRC-ohjelmalla

irrationaalinen järjetön, järjenvastainen; (matematiikassa) luku, jota ei voi esittää kahden kokonaisluvun osamääränä (vrt. reaaliluku)

irreaalinen epätodellinen

irrelevantti epäolennainen, asiaan kuulumaton t. vaikuttamaton, epärelevantti

irreversiibeli palautumaton, peruuttamaton, ei reversiibeli

iskemia (paikallinen) verettömyys t. verenvähyys (joka johtuu verenkierron häiriytymisestä) ¶ Esim. sydänlihaksen verenpuute,

iskias lonkkahermon särky

islam eräs yksijumalainen uskonto ¶ Islam pitää Muhammedia viimeisenä profeettana eli Jumalan (Allahin) tahdon ilmoittajana. Pääsuuntaukset: sunnalaisuus ja šiialaisuus. Vanhempi nimitys: muhamettilaisuus.

islamilainen islamiin tai sen vaikutuspiiriin kuuluva ¶ Yleensä vain adjektiivina; islamia tunnustavasta ihmisestä käytetään nimitystä muslimi.

islamismi islamiin liittyvistä t. siihen vetoavista aatteista ja liikkeistä käytetty, merkitykseltään vaihteleva nimitys ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

islamofobia vihamielinen t. muuten kielteinen suhtautuminen islamiin; islamin pelko ¶ Vrt. fobia.

ismi aate, ideologia; koulukunta, oppi, teoria; jälkiosana myös mm. ilmiö, tauti ¶ Itsenäisenä sanana "ismi" on melko harvinainen ja kevyttä tyyliä. Paljon tavallisempi se on johtimena, jolloin se useimmiten tarkoittaa aatetta (esim. sosialismi) tai oppisuuntausta tai teoriaa (esim. darvinismi) mutta myös monenlaisia muita ilmiöitä (esim. terrorismi, alkoholismi, anglismi). Vastaava henkilöä tarkoittava johdin on -isti, mutta jos -ismi ei tarkoita aatetta tai oppia, saattaa vastaava -isti-johdos puuttua tai sen merkitys vaihtelee tapauksittain. (Esimerkiksi taidesuunnista puhuttaessa -isti tarkoittaa kyseistä suuntaa edustavaa taiteilijaa.) Vastaava adjektiivijohdin on -istinen, ja se on ymmärrettävä -ismiin, ei -istiin liittyväksi; esimerkiksi "anglistinen" on 'anglismin sisältävä, englannin kielelle ominainen tai siitä peräisin oleva', eikä sana "anglisti" edes ole lainkaan käytössä.

iso- sama-, yhtäläis- ¶ Luonnollisestikin iso-etuliite voi olla myös tavallinen suomen sana "iso", mutta kreikkalaisperäisissä sivistyssanoissa usein esiintyy kreikkalaisperäinen iso-alku, joka merkitsee samanlaisuutta, jopa samuutta.

isobaari saman paineen käyrä tai pinta ¶ Etenkin meteorologiassa, jossa sanalla tarkoitetaan käyrää, joka koostuu pisteistä, joissa vallitsee sama ilmanpaine.

isokroninen samakestoinen, saman ajan kestävä

isolaatio eristys, eristäminen t. eristyminen

isolaatti eristymä, eristynyt ryhmä tms. ¶ Biologiassa ja sosiologiassa: isommasta ryhmästä eristynyt ryhmä. Kielitieteessä: kieli, jolla ei ole tunnettuja sukukieliä.

isolationismi eristäytymispolitiikka ¶ Valtion pyrkimys olla puuttumatta maailmanpolitiikan tapahtumiin. Varsinkin Yhdysvaltain historiassa esiintyneistä ilmiöistä. Sukulaissanoista ks. ismi.

isoloida eristää, saattaa eristyksiin; vrt. isoloiva

isoloitua eristyä

isoloiva (kielitieteessä) taivutukseton

isomeeri toisen yhdisteen kanssa isomeerinen yhdiste

isomeerinen isomeriasuhteessa oleva

isomeria (kemiassa:) se, että yhdisteillä on sama atomikoostumus mutta erilaiset ominaisuudet; (fysiikassa:) se, että atomiytimet ovat rakenneosiltaan samanlaiset mutta ominaisuuksiltaan erilaiset ¶ Isomeria johtuu siitä, että atomit tai niiden osat voivat usein yhdistyä toisiinsa eri tavoilla.

isometria samanmittaisuus

isometrinen samanmittainen, mittasuhteet säilyttävä; vähäliikkeinen, voima- ¶ "Isometrinen harjoittelu" on voimaharjoittelua, joka tehdään vähin lihasliikkein esimerkiksi painoja käyttäen.

isotermi lämpökäyrä, niiden pisteiden muodostama käyrä, joissa vallitsee annettu lämpötila

isoterminen tasalämpöinen

isotoninen osmoottiselta paineeltaan sama (kuin toinen liuos) ¶ Tavallisimmin vertailtavana toisena liuoksena on ihmisen kudosneste; käytännössä "isotoninen juoma" on sellainen, että siinä on suoloja ja sokereita sellainen määrä, että osmoottinen paine on suunnilleen sama kuin ihmisen verellä, kudosnesteellä ja kyynelnesteellä. Synonyymeja: "iso-osmoottinen", "isosmoottinen".

isotooppi alkuaineen muunnelma, joka poikkeaa muista isotoopeista atomipainoltaan

isotopia isotooppien esiintyminen

IT [ii-tee] "informaatiotekniikka", epämääräinen ilmaisu, joka tarkoittaa lähinnä datatekniikkaa; ilmatorjunta

italo- italialais-, Italian- ¶ Esim. "italowestern" 'Italiassa tehty, erästä tyylisuuntaa edustava western'.

item samoin

iteraatio iterointi; iterointikierros

iteratiivinen toistamista, iterointia ilmaiseva t. käyttävä

iteroida toistaa; toistaa laskentaa siten, että kunkin kierroksen tulos on seuraavan lähtökohta ¶ Matematiikassa iterointi yleensä on sellaista, että peräkkäisten kierrosten tulosten ero pienenee ja saavutetaan halutunlainen likiarvoratkaisu.

iteronomi eräs matkailualan tutkintonimike ¶ Kyseessä ei ole varsinainen sivistyssana, vaan lähinnä Suomessa käytetty muodoste, joka on koottu latinan ja kreikan sanoista.

jaakobinpaini ihmisen sisäinen taistelu ¶ Myös muodossa "jaakopinpaini". Nimitys johtuu Raamatun kertomuksesta (1. Moos. 32:23), jossa Jaakob paini Jumalan kanssa ja joka on tulkittu sisäistä kamppailua tarkoittavaksi.

jaardi anglosaksinen pituusmitta, 0,9144 metriä ¶ Englanniksi "yard", lyhenne "yd.".

jaarli eräs korkea aatelisarvo (earl) Isossa-Britanniassa; (historiassa:) kuninkaan ylimpiä virkamiehiä Skandinaviassa

jacuzzi [jakutsi] poreallas ¶ Myös kirjoitusasussa "jakutsi". Kielitoimisto suosittaa sanaa "poreallas".

jade eräs jalokivityyppi

jaguaari eräs amerikkalainen iso kissaeläin, Panthera onca

jahti eräiden alustyyppien nimitys; riistanajo, metsästys ¶ Alkujaan "jahti" aluksen nimityksenä tarkoitti pientä, yksimastoista purjealusta, jota käytettiin rannikon rahtiliikenteeseen. Nykyisin sanaa käytetään yleensä pienehköistä mutta hienoina pidetyistä aluksista, etenkin huvikäyttöön tarkoitetuista.

jakaranda eräitä trooppisia puita (suku Jacaranda); niistä saatava, mm. huonekaluihin käytetty puuaines; palisanteri

jakki eräs aasialainen nautaeläinlaji, jakkihärkä Bos mutus; etenkin elektroniikkalaitteiden hylsymäinen liitin

jakonetti ohut, pehmeä puuvillapalttina

jalapeño [halapenjo] Eräs hyvin voimakkaan makuinen paprika. ¶ Sana on sitaattilaina espanjasta. Kielitoimiston suosittama kirjoitusasu on "jalapeno", joka on ilmeisesti tarkoitettu lainasanaksi (vastakohtana sitaattilainalle) ja luettavaksi kuten kirjoitetaan. Usein käytetään kirjoitusasua "jalopeno".

jambi ylenevä kaksitavuinen runojalka t. sellaisia käyttävä runomitta

jamboree partiolaisten kansainvälinen kokous

janitsaari (historiassa:) turkkilainen jalkaväensotilas t. henkivartiokaartilainen

januskasvoinen sellainen, jolla on kahdet aivan erilaiset kasvot (yleensä kuvaannollisesti) ¶ Sana johtuu muinaisten roomalaisten Janus-jumalasta. Oikeampi muoto olisi "januksenkasvoinen".

jargon ammattikunnan, opiskelualan, harrastealan, sosiaaliryhmän tms. erityiskieli; "sanasalaatti", merkityksetön puhe, johon liittyy usein puheen ymmärtämisen häiriö ja afasia ¶ Sana voi viitata varsinaiseen ammattikieleen eli viralliseen, kirjallisessa esityksessä käytettyyn, runsaasti alan termejä ja lyhenteitä käyttävään kieleen sellaisenaan, mutta myös sellaisen kielen käyttöön tavanomaisessa puheessakin ja alan ulkopuolisillekin puhuttaessa. Vrt. slangi.

jasmiini sukuun Jasminus kuuluva pensas t. köynnös; sukuun Philadelphus kuuluva pensas ¶ Kumpaankin sukuun kuuluu koristekasveina pidettyjä, valkokukkaisia, tuoksuvia lajeja. Niiden erottamiseksi on sepitetty Philadelphus-lajeille nimitys "jasmike", jota mm. Kielitoimiston sanakirja suosittaa.

jatsi eräs kevyen rytmisen musiikin laji ¶ Edelleen yleisesti myös "jazz"; ks. huomautuksia vieraiden kirjainten käytöstä.

jazz [jats t. džäz] = jatsi

jeeppi (arkik., virheellisesti:) maastoauto ¶ "Jeep" on eräiden maastoautojen rekisteröity tavaramerkki.

jefreitteri korpraalia vastaava sotilasarvo ennen useiden maiden armeijoissa

jeni Japanin rahayksikkö. ¶ Symboli: ¥ (sama kuin juanin). Englanniksi "yen". Aiemmin suomessa myös "jen".

jenkki yhdysvaltalainen (ihminen); Yhdysvaltain pohjoisvaltioiden asukas ¶ Sana tarkoittaa suomessa tavallisesti yhdysvaltalaista yleensä.

jeremiadi valitus, valitusvirsi

jesuiitta Ignatius Loyolan perustaman munkkiveljeskunnan jäsen; (kuvaannollisesti:) tekopyhä t. häikäilemätön ihminen ¶ Häikäilemättömyyden merkitys on syntynyt mm. jesuiittaveljeskunnan periaatteeksi väitetystä lausumasta "tarkoitus pyhittää keinot", joka kuitenkin on jesuiittojen vastustajien keksimä.

jet lag [džet läg] aikaerorasitus ¶ Aikavyöhykkeiden ylittämisen aiheuttama rasitus, joka johtuu siitä, että ihmisen elimistö ja mieli on tottunut ympäristönsä vuorokausirytmiin.

jeti lumimies, oletettu ihmismäinen, karvainen, vuorilla asuva olento

jetset "menevää" elämää viettävä (joutilas) yläluokka, "suihkuseurapiirit" ¶ Taivutus "jetsetin" jne. Myös kirjoitusasussa "jet-set".

jetti eräänlainen (huviajoon tarkoitettu) pieni vesikulkuneuvo; suihkumoottorilentokone

jiddiš juutalaisten käyttämä lähinnä saksaan perustuva kieli, juutalaissaksa ¶ Syntyi 900-luvulla Reinin laaksossa lähinnä siellä silloin puhutuista germaanisista (saksalaisista) ja romaanisista murteista. Myöhemmin romaaninen aines väheni ja mukaan tuli runsaasti seemiläisiä ja slaavilaisia aineksia. Virallisesti suositeltu suomenkielinen nimi on jiddi, mutta jiddiš (tai jiddish) on paljon tavallisempi, ja suositustakin tultaneen muuttamaan.

jigi silikonista tms. valmistettu matoa, toukkaa tai pikkukalaa muistuttava viehe

jihad [džihad t. džiháad] islamissa taistelu uskon puolesta ¶ Islamin piirissä käsitykset jihadin luonteesta vaihtelevat. Sen on selitetty tarkoittavan mm. uskovan sisäistä kamppailua pahaa vastaan. Länsimaissa sana usein selitetään ilmaisulla "pyhä sota" ja sen katsotaan tarkoittavan sotaa islamin levittämiseksi. Myös kirjoitusasussa "džihad" (tai "dhihad"). Asu "jihad" on ymmärrettävissä sitaattilainaksi, koska arabian translitterointisääntöjen mukaan dž-äännettä tarkoittava kirjain korvataan j:llä.

jive [džaiv] eräs seuratanssi

jiujitsu eräs japanilaisperäinen lähitaistelun ja urheilun muoto ¶ Myös kirjoitusasuissa ju-jutsu ja jujutsu, mutta "jiujitsu" on suomessa vanhastaan käytetty nimitys.

jobinposti huono uutinen, surusanoma

jockey [jokkei t. džoki] ammattilainen kilparatsastaja anglosaksisissa maissa

jodi halogeeneihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki I (tai J) ¶ Koska jodi on välttämätön hivenaine, jonka saannissa on ongelmia, sitä nykyisin lisätään ruokasuolaan.

jodlaus laulutapa, jolle on ominaista rintaäänen ja falsetin vuorottelu, vokaalien käyttö ja suuret intervallit ¶ Esiintyy etenkin alppiseuduilla.

jogurtti = jukurtti

joint venture [džoint ventšö(r)] yhteisyritys ¶ Kahden tai useamman yrityksen yhteinen, yhteiseen lukuun toimiva yritys, joka on perustettu jatkuvaksi tarkoitettua toimintaa varten. Sanaa saatetaan käyttää myös konsortioista.

jojo eräänlainen leikkikalu, joka koostuu langasta ja sillä pyöritettävästä rullasta ¶ Jojossa rulla liikkuu nopeasti alas ja ylös, kun lanka purkautuu sen ympäriltä ja keriytyy sen ympärille.

jokeri eräissä korttipeleissä kortti, jota voi käyttää minkä tahansa kortin tilalla; pesäpallossa pelaaja, jota voidaan käyttää lyöntivuorossa missä tahansa välissä ¶ Datatekniikassa sanaa "jokerimerkki" tai lyhyemmin "jokeri" käytetään erikoismerkeistä, jotka voivat edustaa muita merkkejä, esimerkiksi "?" mitä tahansa merkkiä ja "*" mitä tahansa merkkijonoa taikka merkkien toistumista. (Englanniksi: wildcard (character).)

jokto- kvadriljoonasosa- (SI-järjestelmän etuliite, vastaa kerrointa 10-24, tunnus: y) ¶ Englanniksi yocto-.

jonglööri taitotemppujen tekijä, yleensä esineitä taitavasti käsittelevä

jooga eräs intialaisperäinen ajatusjärjestelmä ja siihen liittyvä voimistelu ja muu ruumiinkulttuuri

joogata harrastaa joogaa

joogi joogan harjoittaja

jotta- SI-järjestelmän etuliite, joka vastaa kvadriljoonalla kertomista eli kerrointa 1024 ¶ Tunnus Y. Englanniksi yotta-.

joule energian ja työn yksikkö SI-järjestelmässä ¶ Joule on sen työn määrä, jonka yhden newtonin voima tekee yhden metrin matkalla. Taivutus: joule, joulen, joulea jne. Aiemmin myös muodossa "jouli", mutta "joule" on mm. mittayksikköasetuksessa käytetty asu.

journaali kausijulkaisu ¶ Määrävälein ilmestyvä julkaisu, aikakausjulkaisu (aikakauslehti tai aikakauskirja).

journalismi [journalismi t. šurnalismi t. žurnalismi] sanomalehtityö, -kirjoittelu; vastaava toimituksellinen työ muualla (mm. TV:ssä); ¶ Sanaan sisältyy usein eettinen näkökohta, ajatus journalismin sääntöjen noudattamisesta. Sukulaissanoista ks. ismi.

journalistiikka [journalistiikka t. šurnaslitiikka t. žurnaslitiikka] lehdistöala, toimituksellinen kirjoittelu ¶ Suunnilleen sama kuin journalismi.

joviaali rauhallisen hyväntahtoinen, lupsakka ¶ Myös (ja tavallisemmin) muodossa "joviaalinen"; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?

joystick [džoistik] (tietokoneen) ohjaussauva ¶ Laite, jossa on käännettävä sauva ja yleensä myös painikkeita. Käytetään tietokoneohjelmien, varsinkin pelien, yhteydessä kuvaruudulla tapahtuvaan kohdentamiseen ja muuhun ohjaamiseen.

juan Kiinan rahayksikkö ¶ Symboli: ¥ (sama kuin jenin). Kiinan kielen virallisen transkription pinyinin mukainen asu olisi "yuan". Kielenhuolto ei ole ottanut kantaa siihen, kumpi asu on suositeltavampi.

judo jiujitsusta kehitetty urheilulaji ja itsepuolustusmenetelmä

judoka judon harjoittaja

jugend [juugend t. juugent] eräs taiteen tyylisuunta n. vuosina 1890 - 1915 ¶ Suomessa jugend liittyi kiinteästi ns. kansallisromantiikkaan. Sana on saksan kielestä (Jugend), mutta sitä ei voi pitää varsinaisena sitaattilainana vaan se kirjoitetaan suomessa pienellä alkukirjaimella. Suomen kielessä esiintyy myös ranskasta lainattu jugendin nimitys "art nouveau".

jukebox [jukeboks t. džuukboks] levyautomaatti ¶ Arkikielessä myös asussa "jukeboksi".

jukurtti eräänlainen hapanmaitotuote, nykyisin tavallisesti hedelmillä tms. maustettu ¶ Virallinen kirjoitusasu "jogurtti", joskin myös asu "jukurtti" ja nykyisin myös "jugurtti" on hyväksytty. Se, että suomessa tämän sanan ensimmäinen vokaali on yleensä u, johtunee siitä, että ruotsin sanassa "yoghurt" ääntyy o ainakin suomenruotsissa osittain u:na kuten ruotsin o yleisesti tällaisessa asemassa. Ks. Kirjoitus- vai äänneasun mukaan?

juliaaninen Juliuksen mukaan nimetty ¶ Erityisesti: "juliaaninen kalenteri" oli Julius Caesarin mukaan nimetty ajanlaskun järjestelmä, "vanha luku", joka edelsi nykyistä (gregoriaanista), "uutta lukua", ks. Suomalaisen kalenterin historiaa; "juliaaninen päivä" (Julian day, nimetty Julius Scaligerin mukaan) taas tarkoittaa aivan muuta: päivän numeroa vuoden 4713 eKr. alusta laskettuna, jolloin koko päiväys siis voidaan ilmaista yhdellä luvulla.

jumbo kilpailussa viimeiseksi jäänyt; eräs suurten matkustajalentokoneiden tyyppi (jumbojetti); suurikokoinen

junior nuorempi ¶ Etenkin kahdesta samannimisestä henkilöstö, usein isästä ja pojasta tai muuten lähisukulaisista. Lyhennetään suomessa "jr.", englannissa "Jr". Vrt. senior.

juniori nuori henkilö, varsinkin urheilu- ja muussa harrastustoiminnassa nuorten sarjassa kilpaileva

junkkari riehakas nuorukainen; (historiassa:) upseerikokelas t. lippua kantava aliupseeri (eräissä maissa); eräiden arvonimien osana esiintyvä nimitys (kamarijunkkari)

junkkeri alkujaan prinssien, sittemmin nuorten aatelismiesten ja aatelismiesten arvonimi (lähinnä Saksassa); (halveksivasti:) taantumuksellinen preussilainen aatelinen

junktuura liitos, liittymä (anatomiassa)

junktuuri liittymä, siirtymä (kielitieteessä)

juntta ryhmä, kopla, joukko, etenkin hallitusvaltaa pitävä (yl. sen anastanut) ryhmä latinalaisessa maassa ¶ Johtuu espanjan sanasta "junta" 'liitto, neuvosto, toimikunta'. Eri alkuperää kuin paalutuslaitetta tarkoittava "juntta", joskin johdoksen "juntata" 'muokata mielipidettä' muodostumiseen ovat nämä sanat saattaneet yhdessä vaikuttaa. Näistä molemmista erillistä alkuperää on vehnäleipää tai pullaa tarkoittava "juntta".

juppi nuori, ammattisuuntautunut ja urbaania elämää viettävä ihminen ¶ Sanaa käytetään yleensä moittivassa sävyssä, ja se johtuu englannin sanasta "yuppie", jonka alkuosa viittaa sanoihin "young, urban, professional".

jurakausi eräs geologinen kausi, alkoi n. 205,1 milj. vuotta sitten, päättyi n. 142 milj. vuotta sitten ¶ Englanniksi Jurassic (period). Elokuvan Jurassic park nimi on harhaanjohtava, koska siinä kuvatuista dinosauruksista vain osa eli jurakaudella.

juridiikka lainoppi, oikeustiede; jonkin asian lainopillinen puoli

juridinen laki-, oikeus-, oikeudellinen, oikeustieteellinen

juristeria lailla temppuilu, lainvääntely, asioiden mutkistaminen lainopillisilla kikoilla; oikeudelliset kysymykset, juridiikka ¶ Sanaa käytetään enimmäkseen paheksuvassa mielessä silloin, kun jokin oikeudellinen tarkastelu tai menettely koetaan haitalliseksi; tarkoitus on syyttää sitä keinotekoiseksi temppuiluksi.

juristi lainoppinut, lakimies

jurtta telttamainen asumus, jota Keski-Aasian paimentolaiset käyttävät

jury [jury t. džuöri] arvostelulautakunta, tuomaristo; anglosaksisissa maissa eräänlainen valamiehistö oikeusistuimessa

juryttää arvostella, toimia tuomari(sto)na ¶ Lähinnä taidenäyttelyiden yms. arvostelutuomari(sto)na toimimisesta käytetty teennäinen, sanasta jury johdettu verbi. Kielenhuollon arvion mukaan sana on äänteellisesti mahdoton ja parempi voisi olla "jyryttää". Se onkin yleisempi - mutta vielä koomisempi.

juudas kavaltaja, petturi ¶ Myös isolla alkukirjaimella "Juudas". Johtuu Juudas Iskariotista, joka kavalsi Jeesuksen.

juutalainen erääseen Lähi-Idästä peräisin olevaan kansaan kuuluva t. sille t. sen uskonnolle ominainen ¶ Juutalaisuus määräytyy ennen muuta uskonnon ja siihen liittyvän kulttuurin mukaan varsinkin siksi, että juutalaiset hajaantuivat Israelin alueelta eri puolille maailmaa mutta säilyttivät usein uskontonsa. Sanat "heprealainen" tarkoittaa samaa kuin "juutalainen" (ihmistä merkitsevänä). Sana "israelilainen" tarkoittaa Raamatun ajasta puhuttaessa yleensä samaa, nykyisin myös Israelin valtioon kuuluvaa t. liittyvää. Aiemmin juutalaista uskoa tunnustavaa kutsuttiin myös nimellä "mooseksenuskoinen". Ks. Internetixissä olevaa juutalaisuuden kuvausta ja Juutalaisuuden sanastoa.

juutti eräs kasvilaji, Corchorus capsularis; siitä saatava kuitu; samaan sukuun kuuluva muu kasvi; muinaiseen, Jyllannin niemimaalla asuneeseen germaaniheimoon kuuluva ihminen; (lähinnä leikillisesti:) tanskalainen ihminen

juveniili nuorekas, nuorten tapainen

jyan = juan

jyryttää = jyryttää

jäävi esteellinen (oikeudellisessa t. moraalisessa mielessä)

kaaderi ydinjoukko, runkojoukko (etenkin puolueessa t. sotavoimissa); (historiassa) kiinalainen virkamies

kaakeli laatta, joka on valmistettu kalkkikivensekaisesta savesta polttamalla t. sellaisen jäljitelmä

kaakeloida peittää kaakeleilla (t. vastaavalla tavalla) ¶ Sanaa on ehdotettu tietokonealan termiksi englannin verbin to tile vastineeksi, merkitykseen 'peittää kuvaruudun alue kaakelien tapaisesti jotakin kuvaa vaaka- tai pystysuunnassa tai molemmin tavoin toistamalla'.

kaani eräiden ruhtinaiden arvonimi ¶ Sanaa on käytetty mongolialaisessa ja turkkilais-tataarilaisessa kulttuuripiirissä.

kaanon pyhien kirjojen virallinen luettelo; virallinen säännöstö; kirkollinen säädös; ortodoksisen liturgian runoelma; moniääninen sävellysmuoto, jossa sama teema alkaa uudessa äänessä ennen kuin se on päättynyt toisessa; ihmisruumiin ihanteellisten mittasuhteiden säännöt; yleisemmin tekotapaa koskeva kuvataiteen sääntö; eräitä fonttikokoja

kaaos sekasorto ¶ Alkujaan maailman oletettu alkutila, jossa ei ollut mitään järjestystä. Myöhemmin yhä väljemmin sotkuisista, sekavista oloista. Kaaosteoria on sellaisten (lähinnä fysikaalisten) järjestelmien tutkimista, joissa alkutilan hyvinkin pienet muutokset voivat aiheuttaa suuria muutoksia myöhempiin tiloihin. Yleistajuistavissa esityksissä kaaosteoria on saanut maailmankatsomuksen luonnetta ja erikoisia havainnollistuksia ("perhosen siivenisku aiheuttaa maanjäristyksen San Franciscossa").

kaapeli täysin eristetty, yleensä monijohtiminen sähköjohto; suojattu johdin datan siirtoa varten ¶ Datakaapeli voi olla kaapeli myös toisessa merkityksessä, niin että datan siirto perustuu sähkövirtaan, mutta se voi olla myös valokuitukaapeli eli valokaapeli, jossa siirto perustuu valoon.

kaapeloida varustaa kaapelilla t. kaapeleilla

kaappari lentokoneen tms. rikollisesti hallintaansa ottava; (ark.) vallankaappaaja; (historiassa:) yksityinen alus, jonka valtio on valtuuttanut ryöstämään vihollismaan aluksia; sellaisen kapteeni; fregattilinnuista (Fregatidae eräässä vaiheessa käytetty nimitys

kaarti (historiassa) hallitsijan henkivartiosto; (sot.) valiojoukko; (hist.) eräitä aseellisia joukkoja; joukko, ryhmä

kaasus sijamuoto

kabaree varieteen tapainen viihdetilaisuus t. -ohjelma; tila sellaisten järjestämistä varten

kabbala juutalainen mystis-filosofinen perinne, joka sisältää numero- ja kirjanmystiikkaa ja Jumalan nimitysten mietiskelyä

kabinetti hallituksen ydinjoukko eräissä maissa; EU:n hallinnossa komissaarin esikunta, avustajaryhmä; sivuhuone, erillishuone (esim. ravintolassa); työhuone

kabotaasi rahdin kuljettaminen toiseen maahan rekisteröidyllä kuljetusvälineellä; (aiemmin:) kauppalaivojen rannikkopurjehdus, rannikkoliikenne

kadetti ammattiupseerioppilas; (historiassa) Venäjän perustuslaillis-demokraattisen puolueen jäsen

kadiš rukous vainajan puolesta (juutalaisuudessa)

kafeteria (itsepalvelu)kahvio

kafferi eräisiin bantukansoihin kuuluvien nimitys ¶ Sanaa on pidetty vältettävänä, jopa rasistisena. Sana esiintyy suomessa lähinnä eläinten ja kasvien nimityksissä, ja niistäkin se on pyritty poistamaan, esim. antamalla kafferipuhvelille uusi nimi afrikanpuhveli.

kaftaani itämainen t. itämaistyylinen pitkä, väljä vaate ¶ Sanaa käytetään Suomen oloissa nykyisin lähinnä naisen iltapuvusta. Se tarkoittaa myös puhdasoppisen juutalaisen miehen pitkää napitettua takkia. Sanaa on aiemmin käytetty myös papin mustasta virkatakista. Vanhoissa merkityksissä sana esiintyy myös muodossa "kauhtana".

kaininmerkki syyllisyyden merkki ¶ Nimitys johtuu Raamatun Kainista (1. Moos. 4:1-16). Yleensä sanaliittona: "Kainin merkki".

kairos oikea, otollinen aika

kajakki kannellinen kanootti ¶ Erityisesti (ja alkujaan): eskimoiden vene, joka on peitetty hylkeennahalla.

kakofonia äänien sekasotku, epäsointu

kakuminaali konsonantti, jota äännettäessä kielen kärki koskettaa kitakupua

kakuro japanilaisperäinen numeroristikkotyyppi

kalaasi juhlat, kestit, kemut ¶ Usein monikossa: "kalaasit".

kalabaliikki mekkala, mekastus, sekamelska; kahakka, riita ¶ Ei varsinaisesti sivistyssana, vaan lainautunut turkista vain ruotsiin ja siitä suomeen. Taustalla on vuonna 1713 sattunut väkivaltainen yhteenotto, joka sai nimen Benderin kalabaliikki.

kalanteri paperin t. kankaan silitys-, kiillotus- ja kuviointikone

kaldera suuri kattilalaakso, joka on syntynyt tulivuoren romahtaessa ¶ Vrt. kraateri.

kaleeri (historiassa) soudettava sota-alus

kaleidoskooppi [kaleidos-kooppi] eräänlainen koje, josta näkyy pyöritettäessä erilaisia kuvioita

kalendaarinen kalenterin mukainen, kalenteri-

kalendaario kalenterijulkaisun varsinainen ajanlaskua koskeva osa

kalenteri ajanlaskun esittävä kirjanen t. vastaava (jossa voi olla muitakin tietoja, kuvitusta ym.); sellaiseen merkitty sen käyttäjän aikataulu; erityinen ajanlaskun järjestelmä; käsikirja, ohjekirja; runoja ja muita kirjoitelmia sisältävä julkaisu

kali kaliumoksidi, K2O; yleisnimitys kaliumin suoloille, vars. lannoitteina käytetyille

kaliberi = kaliiperi

kalibroida säätää (etenkin: säätää mittalaitetta niin, että se näyttää oikein); määrittää mittalaitteen tarkkuus ¶ Kalibrointi tarkoittaa mittatieteessä sitä, että määritetään mittauslaitteen näytön virhe mittausalueen eri kohdissa siten, että verrataan sen lukemaa toisen, tarkkuudeltaan tunnetun mittauslaitteen näyttämään. Tätä voidaan käyttää joko siihen, että laitetta käytettäessä tehdään tuloksiin korjaukset, tai laitteen säätämiseen tarkemmaksi. Jälkimmäisestä käytöstä on johduttu siihen, että "kalibrointi" voi tarkoittaa yleisesti (tarkemmaksi) säätämistä.

kalifaatti kalifin hallitsema maa, kalifikunta; kalifin valta

kalifi (historiassa) hallitsija useissa islamilaisissa maissa ¶ Alkujaan profeetta Muhammedin seuraajien arvonimi.

kaliiberi = kaliiperi

kaliiperi ampuma-aseen piipun väljyys, sisähalkaisija (josta ammusten koko riippuu); (kuvaannollisesti:) suuruus, tärkeys, merkitys; eräs vanha painoyksikkö ¶ Myös "kaliiberi" tai (etenkin aiemmin) "kaliberi".

kalikivirus [kaliki-virus] eräs yleinen myrkytyksiä aiheuttava virus Kalikivirus aiheuttaa ruokamyrkytyksiä mutta leviää myös saastuneen juomaveden kautta.

kalium eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki K; vrt. kali

kaljaasi eräs vanha purjealustyyppi (jossa on 2 - 7 mastoa)

kalkki yleisnimitys useille kalsiumyhdisteille; kalsium; malja, etenkin ehtoollisviiniä varten ¶ Ilmaisu "tappion karvas kalkki" johtuu alkujaan lähinnä raamatunkohdasta Matt. 26:39, jossa "malja" kuvaa Jeesusta odottavia kärsimyksiä.

kalkulaattori laskukone, laskulaite; laskija, laskelmia tekevä ihminen ¶ Myös muodossa "kalkylaattori".

kalkyloida laskea, laskelmoida

kalkyyli laskelma, arvio; laskelmien tekeminen, laskenta; formalisoitu logiikan merkintäjärjestelmä, jolla tehdään eräänlaisia loogisia laskutoimituksia

kalligrafia taidekirjoitus, kaunokirjoitus, "tekstaus" ¶ Käsin kirjoittamisen muoto, jossa pyritään taiteellisesti hyvään ulkoasuun.

kalligrafinen taidekirjoitus-, kalligrafiaan kuuluva

kalori vanhentunut (lämpö)energian yksikkö, lyh. cal, yl. 4,1868 joulea; usein virheellisesti tuhat kertaa suurempaa yksikköä tarkoittamassa ¶ Edelleen yleisesti käytetty etenkin johdoksissa (esim. "vähäkalorinen"). Sekaannusta lisää, että usein "kalori" tarkoittaa itse asiassa tuhat kertaa suurempaa yksikköä, kilokaloria (kcal). Vanha nimi: "kaloria". On useita erilaisia kalorin määritelmiä, mutta ns. kansainvälinen taulukkokalori calIT on määritelmän mukaan tasan 4,186 8 J.

kalossi kuminen suojus, jota käytetään märällä kelillä suojaamaan kenkiä kastumiselta ¶ Aikoinaan ehdotettu suomenkielinen vastine: "upokas".

kalotti pallon "lakki"; ohut patalakki ¶ Matemaattisesti kalotti on pallosegmentin pinta. Maantieteessä sana tarkoittaa usein erityisesti sitä aluetta, joka ulottuu navalta napapiirille (napakalottia).

kalsium eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Ca; vrt. kalkki

kaluuna virkapuvun nauhus, usein tehty kulta- t. hopealangasta

kalvinismi Jean Calvinin perustama kristillisyyden suunta ja sen oppi, reformoitu kirkko ja oppi ¶ Kalvinismille on ominaista predestinaatio-oppi. Sen mukainen uskonnonharjoitus välttää koristeellisuutta ja muotomenoja. Sukulaissanoista ks. ismi. Sanoja "kalvinisti" ja "kalvinistinen" on käytetty kuvaannollisesti mm. ulkonaisesta koruttomuudesta ja opillisesta ankaruudesta.

kamari (pienehkö) huone, asuinhuone; virkahuone, virasto; eräiden parlamenttien osa ¶ Esim. poliisikamari tarkoittaa poliisilaitoksen rakennusta tai huoneistoa. Eräät parlamentit jakautuvat ylempään ja alempaan kamariin eli ylä- ja alahuoneeseen, joista ylähuone on luonteeltaan säätyvaltiopäivien jatke ja edustaa aatelia ja papistoa, alahuone taas on yleisillä vaaleilla valittu ja nykyisin varsinainen vallankäyttäjä. Joissakin maissa parlamentin kamarijako perustuu muihin periaatteisiin, esim. liittovaltiossa saattaa toinen kamareista olla väestöä kokonaisuutena edustava, suhteellisilla vaaleilla valittu, toinen (esim. liittokamariksi kutsuttu) taas osavaltioiden tai muiden alueiden edustajista koottu,. Nimitys johtuu siitä, että sana alun perin tarkoitti parlamentin osan kokoontumishuonetta.

kamarimusiikki yhtyemusiikki, jossa kullakin äänellä on vain yksi tai harvoja esittäjiä

kamarineuvos eräs arvonimi

kambrikausi eräs geologinen kausi, alkoi n. 545 milj. vuotta sitten, päättyi n. 495 milj. vuotta sitten ¶ Paleotsooisen maailmankauden vanhin osa, jonka alussa tapahtui elämän voimakas monimuotoistuminen, "kambrikauden räjähdys".

kamee kohokuvioinen korukivi

kameraalinen valtion taloutta ja tilinpitoa koskeva

kameralismi merkantilismia lähellä ollut talouspoliittinen suuntaus, joka korosti valtion rahatalouden merkitystä ¶ Esiintyi erityisesti saksankielisellä alueella. Sukulaissanoista ks. ismi.

kamiina kevyt lämmityslaite, joka sopii suoraan lämmitykseen (ei lämmön tallentamiseen)

kamikaze itsemurhahyökkäys; sellaisen suorittaja ¶ Varsinaisesti sana tarkoittaa Japanin 2. maailmansodassa käyttämää menetelmää, jossa lentokone syöksyi räjähdysainelastissa kohti vihollisen laivaa.

kampanja [kamppanja t. kampanja] erityinen suunniteltu toimintakokonaisuus jonkin päämäärän saavuttamiseksi ¶ Virallisessa kirjoitusasussa on yksi p. Ks. Yksi vai kaksi konsonanttia?

kampus korkeakoulualue;.tiettyyn tarkoitukseen liittyvien rakennusten muodostama alue ¶ Alkujaan (ja toistaiseksi edelleen Kielitoimiston sanakirjan mukaan) "kampus" tarkoittaa yhtenäistä korkeakoulualuetta, jolla on yleensä myös opiskelija-asuntoloita. Sanaa on ruvettu käyttämään myös muunlaisista alueista tai rakennusten kokonaisuudesta. Esimerkiksi kahden sairaalan aluetta saatetaan kutsua nimellä "sairaalakampus". Jopa ammattiopiston toimipisteiden joukkoa kutsutaan kampukseksi.

kampylobakteeri eräitä suolistotauteja aiheuttavia bakteereita (suku Campylobacter)

kamraatti kaveri, toveri

kamreeri taloushallinnon virkailija, lähinnä kirjanpidon (joskus rahavarojen) valvoja

kanaali merensalmi, erityisesti Ison-Britannian ja Ranskan välinen (Englannin kanaali)

kanalja lurjus, heittiö, vintiö

kanapee eräänlainen sohva; eräs voitaikinaleivostyyppi

kanavakangas harva kangas, jonka sidos muodostaa neliönmuotoisia reikiä ¶ Joskus myös lyhyesti kanava. Vesiväylää tarkoittava kanava on eri asia (laina venäjästä).

kandela valovoiman mittayksikkö SI-järjestelmässä, tunnus cd

kandidaatti ehdokas; eräiden korkeakoulututkintojen nimikkeen osa ¶ Aiemmin osa kandidaatintutkinnoista oli ns. alempia korkekoulututkintoja (esim. luonnontieteiden kandidaatti), osa ylempiä (esim. filosofian kandidaatti). Nykyisin ylemmät ovat maisterin tutkintoja.

kaneetti (loppu)huomautus ¶ Useimmiten yhdyssanassa "loppukaneetti". Sana muistuttaa asultaan sivistyssanaa, mutta kyseessä on alkuperältään epäselvä suomen sana.

kanji [kandži] japanin kielessä käytetty kiinalaisperäinen kirjoitusmerkki

kanjoni rotkomainen jokilaakso

kanisteri isohko metallinen tai muovinen nesteensäilytysastia ¶ Tavallisesti polttoaineen, spriin tms. säilytykseen.

kannabinoidi kannabiksen huumaavan vaikutuksen aiheuttavien alkaloidien yhteisnimitys ¶ Aiemmin käytettiin myös nimitystä "kannabinoli".

kannabis hampusta (Cannabis sativa) valmistettu huume ¶ Sana tarkoittaa hampusta tehtyjä huumeita yleisesti (mm. hasista ja marihuanaa) tai niiden vaikuttavaa ainetta.

kanneli pylvään pystyuurre

kanneluuri = kanneli

kannibaali ihmissyöjä; eläin, joka syö oman lajinsa yksilöitä ¶ Myös kuvaannollisesti raakalaisesta.

kannibaalinen kannibaalleille ominainen; raakalaismainen

kannibalismi ihmissyönti; oman lajin yksilöiden syöminen

kannibalisoida syödä oman lajin yksilö; (liike-elmässä) vähentää oman tuotteen myyntiä tai markkinaosuutta tuomalla markkinoille sen kanssa kilpailevia tuotteita

kanoni kaanon (eräissä uskonnollisissa merkityksissä) ¶ Aiemmin kaanon-sanan virheellisenä asuna pidetty, mutta Kielitoimiston sanakirjassa hyväksytty sen uskontoon yms. liittyvissä merkityksissä ortodoksisen kirkossa.

kanoninen kaanoniin kuuluva t. sen mukainen; ohjeellinen, virallinen, norminmukainen; perusmuotoinen, yhtenäisen muodon mukainen; kirkon järjestelmän mukainen ¶ Kanoninen oikeus tarkoittaa katolisen kirkon piirissä muodostunutta oikeusjärjestelmää, jossa kirkko käytti tuomiovaltaa hengellisiksi katsotuissa asioissa. Vrt. roomalainen oikeus. Matematiikassa yms. kanonisuus tarkoittaa esimerkiksi sovittua yhtenäistä esitysmuotoa, perusmuotoa, johon vaikkapa lausekkeita muunnetaan.

kanonisoida ottaa kaanoniin, virallistaa; erityisesti: ottaa pyhimysten luetteloon, julistaa pyhimykseksi

kanooppi esityslavan päällä oleva katos; muumion sisälmykset sisältävä kiviastia; ihmisen muotoinen tuhkauurna ¶ Ks. kieli-ikkunaa Mikä kumman kanooppi?

kanootti melottava, avonainen, kapeahko, molemmista päistä terävä vene

kanotoida (arkikielessä:) meloa kanootilla

kansleri eräiden korkeiden virkamiesten nimitys ¶ Usein yhdyssanoissa, esim. "oikeuskansleri" ja "liittokansleri".

kanslia viraston yksikkö, joka hoitaa erilaisia toimisto- tai valmistelutehtäviä ¶ Usein kanslia on se yksikkö, jonka kanssa viraston asiakkaat ensisijaisesti asioivat esim. jättäessään hakemuksia.

kanslisti kansliassa toimiva tai muuten toimisto- yms. tehtäviä hoitava virkailija

kantaatti orkesterin säestämä kuorosävellys

kantarelli [kanttarelli t. kantarelli] = kanttarelli

kanttarelli eräs kellanvärinen, syötävä sieni, Cantharellus cibariusVirallisten sääntöjen mukaisessa asussa on vain yksi t, mutta useimmiten äännetään tt, ja tällä asulla on muun muassa se peruste, että vältetään harhaanjohtava ajatus siitä, että kyseessä olisi yhdyssana, jonka alkuosa on "kanta". Nimitys "keltavahvero" olisi asultaan ongelmaton, mutta sen käyttö rajoittuu lähes yksinomaan kirjakieleen eikä siinäkään ole kovin tavallinen ja tunnettu. Vanha kansanomainen nimitys: "keltasieni".

kantoni [kanttoni t. kantoni] alueellinen hallintoyksikkö eräissä maissa ¶ Sveitsissä kantonit ovat osavaltioita, ja niillä on laaja itsehallinto. Belgiassa ja Ranskassa kantoni on piirikunnan hallinnollinen osa. Sanan suomenkielisessä kirjoitus- ja äänneasussa on horjuvuutta lähinnä sen suhteen, onko siinä t vai tt; sen sijaan o-vokaalin pituuden osalta asu lienee melko hyvin vakiintunut ns. -oli-säännön mukaiseksi.

kantri = country

kanttiini virvokkeiden ja pikkutavaran myymälä (esim. varuskunta-alueella, leirissä t. sairaalassa)

kanuuna pitkäputkinen tykki

kanvaasi suunnittelun, piirtämisen, tulostamisen tms. pohjana käytettävä alue, taulukko tms.; kanvasti ¶ Myös asuissa kanvas ja canvas.

kanvasti eräs kangastyyppi, paksua ja karkeaa kangasta ¶ Käytetään öljymaalausten pohjamateriaalina

kanveesi nyrkkeilykehän lattia; permantovoimistelun matto ¶ Sana esiintyy yleiskielessä etenkin fraaseissa "lyödä kanveesiin" ('voittaa vastustaja'). kanyyli (lääketieteellinen) johto- tai liitosputki

kaoottinen sekasortoinen, aivan sotkuinen

kapasitanssi sähköinen varautumiskyky eli johdinjärjestelmän (esim. kondensaattorin) sähkönvarauskyky ¶ Kapasitanssin yksikkö on faradi.

kapasiteetti vetoisuus, tilavuus; suorituskyky, tuotantokyky

kapellimestari orkesterin johtaja

kapillaari hiuspilli, hiuksenohut putki; hiussuoni

kapitaali pääoma (lähinnä puhekielessä)

kapitalismi talousjärjestelmä, jolle on ominaista tuotantovälineiden yksityisomistus ja pääomanmuodostus ¶ Sanan käyttö on vähentynyt, kun kapitalismista on muodostunut käytännössä lähes ainoa talousjärjestelmä sosialismin hävitessä. Sukulaissanoista ks. ismi. Huomattakoon, että "kapitalisti" on tarkoittanut lähes aina (suuren) pääoman omistajaa.

kapitalisoida pääomittaa; muuttaa pääomaksi; toteuttaa ¶ Alkujaan kapitalisointi tarkoittaa toistuvan raha- tai muun suorituksen pääoma-arvon laskemista. Sanalla tarkoitetaan myös sellaiseen laskelmaan perustuvaa tai muuta pääomaksi muuttamista. Merkitys on laajentunut myös hyvin kuvaannolliseksi niin, että puhutaan esim. mahdollisuuksien kapitalisoinnista, kun tarkoitetaan niiden hyödyntämistä, toteuttamista. Aiemmin myös muodossa "kapitaloida".

kapiteeli pylvään pää; tekstin (fontin) tyyli, jossa gemenakirjaimet ovat samanmuotoisia mutta pienempiä kuin versaalikirjaimet. ¶ Kapiteeli (kirjoitustapana) on joskus käytössä mm. henkilönnimissä ja otsikoissa.

kapiteloida kirjoittaa kapiteelikirjaimin ¶ Harvinainen sana, jonka sijasta on yleensä parempi käyttää ilmausta "kirjoittaa kapiteelilla".

kapitteli (kirjan) luku

kapitulantti (historiassa) kanta-aliupseeri

kapituli = tuomiokapituli

kaponnieeri pieni umpeenrakennettu varustus, joka on tarkoitettu vallihaudan tai muun puolustuslinjan lähipuolustukseen.

kappa eräs vanha vetomitta, metrijärjestelmässä 5 litraa; naisten päällystakki; eräs kreikan kirjaimiston aakkonen, isona Κ, pienenä κ ¶ Eri alkuperää olevia sanoja, joissa kaikissa on astevaihtelu, kappa : kapan.

kappalainen papiston eräs virkanimike; kappeliseurakunnasta vastaava pappi ¶ Alkujaan kappalainen hoiti omaa, pääseurakunnasta erotettua aluettaan, kappeliseurakuntaa, jolla oli oma jumalanpalvelupaikka, kappeli. Sittemmin sana siirtyi papiston tavalliseksi virkanimikkeeksi seurakunnissa, joissa on enemmän kuin yksi vakinainen pappi.

kappeli kirkollisiin toimituksiin käytettävä, kirkkoa pienempi rakennus tai huone

kapriisi oikku; sävellys, jossa on yllättäviä käänteitä, capriccio; kapris

kapris mausteena käytettävä kaprispensaan (Capparis spinosa) kukannuppu ¶ Aiemmin myös asussa "kapriisi". Sanaa käytetään nykyisin myös kaprispensaan marjoista.

kapsaisiini eräs chilihedelmissä esiintyvä polttavan makuinen aine ¶ Biologian sanakirjassa sana on muodossa "kapsaikiini".

kapseli kotelo, rasia; pieneksi koteloksi pakattu, nieltävä lääkeannos; pieni avaruusalus; avaruusaluksen erillinen osa

kapteeni eräs sotilasarvo, vastaa perusyksikön päällikköä; aluksen päällikkö; pelijoukkueen johtaja

kapusiini erääseen fransiskaaneista eronneeseen munkkiveljeskuntaan kuuluva ¶ Sana esiintyy eläinlajin nimessä kapusiiniapuna, joka joskus lyhenee muotoon kapusiini.

karaatti eräs kultapitoisuuden mitta, 24:sosa; painomitta varsinkin jalokivien punnitsemisessa, 0,2 grammaa ¶ Esim. 20 karaatin kulta tarkoittaa metallia, josta 20/24 on kultaa.

karabiini lyhyt ja kevyt kiväärityyppi, alkujaan ratsuväen ase

karabinieeri erääseen poliisivoimien osaan kuuluva henkilö Italiassa; karabiinilla aseistettu ratsuväen sotilas

karahvi pullomainen lasiastia varsinkin juomien tarjoilua varten ¶ Karahviviini tarkoittaa ravintoloissa karahvista tai kannusta (eikä pullosta) tarjottavaa viiniä, joka on yleensä halpaa. Se on alkujaan ollut isoista säilytysastioista otettavaa, mutta myös halpoja pullotettuja viinejä on myyty karahviviinin nimenä.

karaktääri luonne, ominaispiirteet; lujaluonteisuus

karakterisoida luonnehtia, kuvata luonnetta

karakteristika eräistä tunnusluvun tyyppisistä suureista matematiikassa käytetty nimitys ¶ Esim. logaritmin karakteristika on sen arvon kokonaisosa.

karakteristinen luonteenomainen, tyypillinen, ominainen

karamelli makeinen; poltettu sokeri

karanteeni eristäminen mahdollisen tartunnan leviämisen estämiseksi; eristystila ¶ Yleensä määräaikaisestä eristämisestä, jonka aikana oletetaan mahdollisen taudin aiheuttavan näkyviä oireita. Suomen tartuntatautilaissa karanteeni tarkoittaa vain lääkärin määräämää eristämistä, joka kohdistuu tartunnan mahdollisesti saaneeseen mutta oireettomaan henkilöön. Ks. Karanteeni: 40 päivän ruttoeristyksestä suositeltuun kotonaoloon. Nykyisin karanteeni-sanaa käytetään myös tietokoneviruksen tai muun haittaohjelman taikka sen saastuttaman ohjelman tai tiedoston säilyttämisestä siten, että se ei voi tehdä vahinkoa.

karate eräs japanilaisperäinen puolustautumismenetelmä ja kamppailulaji ¶ Sanaa käytetään usein kuvaannollisesti; esim. "karatepotku" voi tarkoittaa vain tehokasta potkua tai vielä kuvaannollisemmin täsmällistä, tehokasta toimenpidettä.

karateka karaten harrastaja

karavaanari asuntovaunumatkailija ¶ Sanaa pidettiin aiemmin arkityylisenä.

karavaani (kameli)kulkue aavikolla; liikkeessä oleva autojono tms.; asuntovaunu ¶ Sanan käyttöä asunto- eli matkailuvaunusta pidettiin aiemmin arkityylisenä.

karaoke viihdemuoto, jossa joku yleisöstä laulaa suosittuja iskelmiä videon ja äänitehosteiden avulla

karbiini = karabiini

karbonaatti hiilihapon suola

kardaaniakseli voimansiirtoakseli, nivelakseli

kardemumma eräitä maustekasveja; niiden hedelmä; siitä valmistettu (leivonta)mauste ¶ Etenkin aiemmin myös asussa "kaardemumma".

kardia mahansuu

kardinaali katolisessa kirkossa paavin jälkeen korkein virka-arvo; eräs lintulaji, Cardinalis cardinalis; etuliitteenä myös: perus-, pää-; (matematiikassa:) kardinaliteetti ¶ Esim. "kardinaalihyve" 'päähyve', "kardinaaliluku" 'peruslukusana, joka ilmaisee lukumäärän' (vrt. ordinaaliluku) tai 'kardinaliteetti',

kardinaliteetti mahtavuus, matemaattisen joukko-opin käsite, joka kuvastaa joukon alkioiden määrää ¶ Äärelliset kardinaliteetit ovat luonnollisia lukuja 0, 1, 2 jne. Nykyisin käytetään myös lyhempää asua kardinaali.

kardio- sydän-

kardiogrammi sydänkäyrä

kardiologia sydäntautioppi ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

karelianismi Kalevalan ja Karjalan harrastus ¶ Varsin Suomen taiteilijapiireissä 1890-luvulla esiintynyt suuntaus, jossa kuva- ja muiden taiteiden aiheita ja vaikutteita otettiin Kalevalasta ja "Karjalan laulumailta". Sukulaissanoista ks. ismi.

karenssi omavastuuaika, odotusaika; (kasvinsuojelussa:) varoaika ¶ Tavallisin merkitys: aika, joka esim. vakuutuksenottajan tai työttömyyskorvaukseen oikeutetun on odotettava, ennen kuin hän rupeaa saamaan korvausta. Karenssiaikana siis korvaus ei "juokse". Karenssiajan olemassaolo ja pituus riippuu sopimuksista ja lainsäädännöstä sekä niissä asetettujen ehtojen täyttymisestä.

karibu eräs pohjoisamerikkalainen, poroa muistuttava mutta sitä isompi peuraeläin ¶ Luokitellaan joskus omaksi lajikseen mutta yleensä saman lajin Rangifer tarandus alalajiksi kuin poro ja tunturipeura.

karies hampaiden reikiintyminen, hammasmätä; luukuolio ¶ Yleiskielessä vain hammastaudista, lääketieteessä myös laajemmin luukudoksen tuhoutumisesta.

karikatyyri pilakuva, tarkoituksellinen liioiteltu kuva t. kuvaus ¶ Karikatyyrin ideana voidaan pitää kuvattavan luonteen (karaktäärin) kuvaamista esittämällä liioitellusti ominaisuuksia, joiden ajatellaan heijastavan luonnetta.

karikoida = karrikoida

karisma ihmisen olemuksen vaikuttavuus, mukaansatempaavuus, "hohto"; (kristinuskossa) armolahja

karismaattinen sellainen, jossa on karismaa; armolahjojen merkitystä korostava (suuntaus)

karitatiivinen hyväntekeväisyys-, rakkaudenpalvelu-

karitiivinen puuttumista, vailla olemista ilmaiseva ¶ Esimerkiksi suomen kielen johdin -ton, esim. kalaton 'sellainen missä ei ole kalaa'.

karma eräissä uskonnoissa: ihmisen tekojen kokonaisuus (joka määrää hänen tulevan olomuotonsa) ¶ Tavallisesti yhteydessä "karman laki", joka tarkoittaa käsitystä, jonka mukaan ihmisen hyvät ja pahat teot määräävät, millaiseksi hän syntyy jälleensyntymässä.

karmiini eräs punainen väriaine

karnevaali yleinen, riehakas juhla ¶ Erityisesti ja alkujaan: katolisissa maissa pääsiäispaastoa edeltävä ajan (laskiaisajan) loppuosa ja sen viettäminen naamiaishuvein, kulkuein ym.

karoliini Ruotsin kuninkaan Kaarle XII:n sotilas

karonkka päättäjäisjuhla, etenkin tohtorinväitöksen jälkeen järjestettävä iltajuhla ¶ Kyseessä ei ole varsinaisesti sivistyssana, vaan venäjästä lähinnä suomeen lainautunut sana.

karoteeni karotenoidi, jossa on pelkkä hiilivetyrunko ¶ Eräät karoteenit ovat A-vitamiinin esiasteita eli elimistö valmistaa niistä A-vitamiinia.

karotenoidi eräitä orgaanisia aineita, joille on tunnusomaista keltainen tai punainen väri

karotiini = karoteeni

karpo- hedelmä-; itiö-

karree selkäpaisti ¶ Usein muodossa kare (: kareen) tai karee (etenkin yhdyssanoissa lampaankaree, lampaankare), mutta "karree" on Kielikellossa 1/2007 suositeltu muoto. Johtuu ranskan sanasta "carré".

karri = curry

karrieeri = karriääri

karrieristi uranluoja, karriäärin luomiseen suuntautunut; kiipijä, pyrkyri

karrikoida kuvata liioitellen, tehdä karikatyyri ¶ Myös: "karikoida", joka olisi odotuksenmukainen muoto (vrt. ruotsin "karikera"), mutta "karrikoida" lienee aika vakiintunut.

karriääri (virka)ura, eteneminen virkauralla, ammatissa t. muuten elämässä

karsinogeeni syöpää aiheuttava aine

karsinogeeninen syöpää aiheuttava

karsinooma epiteelistä alkunsa saava syöpä

karsseri arestihuone; arestirangaistus

karteesinen eräistä René Descartesin ideoihin perustuvista käsitteistä (matematiikassa); kartesiolainenKarteesinen koordinaatisto tarkoittaa tavanomaiseksi tullutta suorakulmaista koordinaatistoa. Kahden joukon A ja B karteesinen tulo A×B on kaikkien niiden järjestettyjen parien joukko, missä ensimmäinen jäsen kuuluu A:han ja toinen B:hen.

kartelli yritysten sopimus keskinäisen kilpailun rajoittamisesta; (poliittinen) sopimus t. liittoutuma ¶ Esim. "hintakartelli" 'sopimus olla laskematta hintoja määrätyn rajan alle'. Tällaiset kartellit on nykyisin yleensä kielletty kilpailulainsäädännössä, joten ne tavallisesti pidetään salassa. Etenkin aiemmin "kartelli" tarkoitti myös muunlaisia sopimuksia, esim. sotaa käyvien valtioiden sopimusta sotavankien vaihdosta.

kartesiolainen Filosofi René Descartesin (Cartesiuksen) oppien mukainen

karting mikroautoilu ¶ Autourheilu, jota harrastetaan mikroautoilla eli pienillä putkirunkoisilla autoilla. Myös kirjoitusasussa "carting".

kartografia [karto-grafia} karttatiede

kartonki jäykkä paperi, paperin ja pahvin välimuoto; siitä tehty rasia t. astia; paperille t. kartongille tehty (taideteoksen) luonnos ¶ Joissakin yhteyksissä kartonki luokitellaan pahvin alatyypiksi, jossa ominaispaino on alle 250 g/m².

karuselli huvittelulaite, jossa on pystyakselin ympäri pyörivä pyöreä taso ja sillä usein rakennelmia ja koristeita

karyo- tuma-

kasematti tykistö- tai miehistösuoja, joka on holvattu kivestä tai betonista, bunkkeri

kasetti ääni-, kuva- tai datanauhan kotelo; sellainen nauha koteloineen; katon tai holvin yleensä nelikulmainen koristesyvennys

kasino rakennus tai rakennuksen osa huvittelua, etenkin uhkapeliä varten; yhdyssanoissa: keinottelu, sijoituksilla pelaaminen; eräs korttipeli ¶ "Kasinotalous" tarkoittaa (moittivaan sävyyn) talouselämää, jossa harrastetaan nopeisiin voittoihin tähtäävää keinottelua.

kaskadi portaittainen, korkealta syöksyvä vesiputous; (sähkötekniikassa:) sarjakytkentä; (webissä:) CSS-tyyliohjeiden yhteisvaikutus määrättyjen sääntöjen mukaan

kaskelotti eräs valaslaji, suurin hammasvalaista

kasko laivanrunko

kaskovakuutus vahinkovakuutus, joka korvaa vain liikennevälineen rungon ja kuoren vahingot

kassaatio alemman oikeusasteen päätöksen kumoaminen

kastanja eräs pyökkikasvisuku (Castanea); sen eräiden lajien pähkinä, joka on paahdettuna syötävä

kastanjetit lyömäsoitin, joka koostuu kahdesta koverretusta, toisiinsa sidotusta puupalasta

kastelli linnoitus, linnake; vanhojen purjelaivojen korkea perä- tai keularakennelma

kasti yhteiskuntaluokka, johon kuulutaan syntymän perusteella ja josta ei voi siirtyä toiseen luokkaan; (lähinnä puhekielessä) jonkin luokituksen osa, luokka; lokerolaatikko kirjakkeita varten (kirjapainossa); vinolappeinen kasvilava ¶ Sanaa "kasti" käytetään etenkin Intian oloista. Intiassa kastijärjestelmä on nykyisin virallisesti kielletty mutta vaikuttaa edelleen käytännössä.

kastilia espanjan kieli ¶ Espanjaksi "castellano". Vrt. katalaani.

kastraatio kuohitseminen, kastroiminen

kastraatti kuohittu mies ¶ Lähinnä yhdyssanassa "kastraattilaulaja", joka tarkoittaa mieslaulajaa, jonka äänenmurros oli estetty kuohitsemalla.

kastroida kuohita ¶ Poistaa lisääntymiskyky siten, että myös sukupuolirauhaset (kivekset, munasarjat) poistetaan tai tehdään toimimattomiksi. Vrt. steriloida.

kasuaali = kasuaalinen; kasuaalinen osallistuja, johonkin tilapäisesti tai satunnaisesti osallistuva henkilö

kasuaalinen tilapäinen, satunnainen (osallistuja tms.); kevyt, rento (asu, tilaisuus tms.); tapauksittainen; tapahtumista riippuva, tapahtumanvarainen ¶ Sana on yleensä arkinen ja usein tulkinnanvarainen, ja se perustuu englannin sanaan "casual". Oikeustietessä sillä on termimerkitys: sopimuksen kasuaalinen ehto on sellainen, joka riippuu tulevista tapahtumista, ei osapuolten tahdosta.

kasuaalipuhe kirkollisen toimituksen yhteydessä pidettävä hengellinen puhe

kasuaari strutsilintuihin kuuluvia isoja lentokyvyttömiä lintuja, suku Casuarius

kasualismi käsitys, jonka mukaan kaikki tapahtuminen on sattumanvarasta ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

kasuistiikka [kasu'istiikka] yleisten moraalinormien soveltaminen yksittäistapauksiiin; (lääketieteessä) tapausaineisto

kasuistinen [kasu'istinen] tapauksittain, yksittäistapauksia (yksityiskohtaisesti) tarkasteleva

kasukka messupuku, joka puetaan messupaidan alle

kasööri kassanhoitaja, rahastonhoitaja ¶ Vanhentunut sana, nykyisin joskus leikillisesti käytetty.

kataari keskiajan suurimman kristillisen lahkon jäsen ¶ Lahko korosti hengellistä puhtautta ja piti katolista kirkkoa maallistuneena.

katafalkki koroke, jolle ruumisarkku pannaan siunaamista varten, ruumisarkkukoroke

kataklysmi tuhotulva; muu luonnonmullistus; (poliittinen t. sosiaalinen) mullistus ¶ Alkujaan sanaa on käytetty Raamatussa kuvatusta vedenpaisumuksesta.

katakombi maanalainen hautaluolasto ¶ Kristinuskon alkuaikoina myös kristittyjen kokoontumis- ja jumalanpalveluspaikkoja.

katal katalyyttisen aktiivisuuden yksikkö, moolia sekunnissa (mol/s) ¶ Tunnus: kat. Yksikkö otettiin SI-järjestelmään v. 1999 (Resolution 12 of the 21st CGPM).

katalaani eräs Espanjassa puhuttu romaaninen kieli ¶ Katalaania eli kataloniaa puhutaan lähinnä Katalonian alueella, ja se on eri asia kuin "kastilia", joka on espanjan kielen toinen nimitys.

katalektinen viimeisen runojalan osalta vaillinainen (säe runossa)

katalogi luettelo ¶ Etupäässä puhekielinen sana, usein "kataloki" t. "katalooki".

katalysaattori katalysoiva laite; katalyytti; (kuvaannollisesti:) jotakin asiaa t. tapahtumaa edistävä seikka, ihminen tms. ¶ Autossa katalysaattori on laite pakokaasujen puhdistin, joka katalyytin avulla hapettaa hään ja palamattomat hiilivedyt sekä pelkistää typen oksidit. Hyvin usein sanaa "katalysaattori" käytetään myös samassa merkityksessä kuin sanaa "katalyytti", mutta on selvempää eriyttää nämä sanat eri tarkoituksiin, laitteen ja aineen nimiksi. Kuvaannollisen käyttöön sopii laitteennimi paremmin.

katalysoida aiheuttaa katalyysin kautta

katalyysi ilmiö, jossa jokin aihe aiheuttaa kemiallisen reaktion t. nopeuttaa sitä mutta ei itse muutu siinä

katalyytti aine, joka vaikuttaa katalyysissa ¶ Vrt. katalysaattori.

katalyyttinen katalyysissä vaikuttava t. siihen liittyvä

katamaraani kaksirunkovene

katapleksia lihasjänteyden häviäminen äkillisen tunnereaktion kuten pelästymisen takia ¶ Suomenkieliseksi vastineeksi on ehdotetty "kauhujähmetys", mutta katapleksia voi johtua myös mm. suuttumuksesta tai ilosta,

kataplektinen katapleksiassa oleva; katapleksiaan kuuluva t. sen luonteinen

katapultti eräänlainen heittolaite, sota-aseena käytetty

katarakta vanhuudenkaihi ¶ Suomen kielessä käytetään myös nimityksiä kaihi ja harmaakaihi.

katarakti vesiputous, koski; = katarakta ¶ Varsinkin muinaisen Egyptin oloista ja Niilin putouksista puhuttaessa.

katarri limakalvon tulehdus (esim. hengitysteissä tai ruuansulatuskanavassa)

katarsis henkinen puhdistuminen ¶ Alkujaan lähinnä taiteenteorian käsite: tragedian näkemisen aikaansaama mielen puhdistuminen. Myös uskonnollisesta (henkisestä) puhdistautumisesta ja psykologiassa jännityksen ja ahdistuksen laukeamisesta. Myös sitaattilainan tavoin kirjoitettuna: katharsis.

katarttinen katarsiksen aiheuttava t. siihen kuuluva; (lääketieteessä:) ulostuttava

katasteri maakirja

katastrofaalinen tuhoisa, katastrofia merkitsevä

katastrofi täydellinen t. laaja tuho, luhistuminen; onnettomuus, vastoinkäyminen ¶ Sanaa käytetään usein arkistuneessa merkityksessä tarkoittamaan miltei mitä hyvänsä epämiellyttävää tapahtumaa.

katatonia skitsofrenian muoto, jossa potilas on liikkumaton ja puhumaton

katatonikko katatoniaa sairastava henkilö

katatoninen katatonian tilassa oleva

katedraali tuomiokirkko, hiippakunnan pääkirkko ¶ Sanaa käytetään yleensä vain katolisista ja ortodoksisista tuomiokirkoista (esim. Sevillan katedraali, Uspenskin katedraali), ja niistäkin osalle on vakiintunut muu nimitys (esim. Kölnin tuomiokirkko).

kateederi opettajan tai puhujan koroke; oppituoli, opetusvirka (yliopistossa) ¶ Usein vanhemmassa kirjoitusasussa "katederi".

kateetti suorakulmaisen kolmion suoran kulman viereinen sivu

kategoria luokka; (filosofiassa) peruskäsite t. -muoto; eräs matematiikan käsite

kategorinen ehdoton, tinkimätön

kategorioida luokittaa, sijoittaa luokkiin ¶ Johdos kategoria-sanasta. Kielitoimiston sanakirjassa on sen sijasta "kategorisoida". kategorisoida = kategorisoida

katekeettinen katekeesia koskeva

katekeesi kristillisen uskon perusasioiden opetus (alkujaan kasteeseen valmistautuville)

katekismus kristinuskon alkeisoppikirja luterilaisessa kirkossa ¶ Sanan vanhempi muoto: katkismus.

katenaatio peräkkäin yhteen liittäminen t. liittyminen, katenointi; sellaisen tulos, ketju, yhteenliittymä ¶ Kemiassa erityisesti: hiiliatomien sitoutuminen toisiinsa ketjuksi. Datatekniikassa mm. merkkijonojen yhteenliittämisestä: merkkijonojen "foo" ja "bar" katenaation tulos (eli katenaatio) on "foobar".

katenoida liittää peräkkäin yhteen, kytkeä toisiinsa jonoksi, tehdä katenaatio

katepillari arkikielessä telaketjutraktoreista virheellisesti käytetty nimitys ¶ Myös asussa "katerpillari". Väännelmä tavaramerkistä "Caterpillar".

katetri ohut putki, joka työnnetään elimistöön hoidon tai tutkimuksen vuoksi ¶ Katetreja käytetään mm. nesteiden poistamiseen elimistöstä ja suonensisäiseen ravinne-, lääke- tai muun nesteen antamiseen.

katetroida asettaa katetri t. käyttää katetria nesteen poistamiseen t. antamiseen

katgutti suolilanka, kirurgiassa käytetty ompelulanka

katharsis [katarsis] = katarsis

kationi hiukkanen, jolla on positiivinen sähkövaraus

katkismus = katekismus

katodi sähkökemiallisen reaktion se elektrodi, jonka sähkövaraus on negatiivinen

katolilainen (roomalais)katoliseen kirkkoon kuuluva ihminen

katolinen kristinuskon erääseen pääsuuntaukseen, paavin johtamaan (roomalais)katoliseen kirkkoon kuuluva t. liittyvä; yleinen, maailmanlaajuinen (kirkko tms.); katolilainen ¶ Sanaan kuuluu kaksi l-kirjainta. Sana "katollinen" on myös suomea mutta tarkoittaa 'sellainen missä on katto'. Sana "katolinen" on varsinaisesti adjektiivi, mutta sitä käytetään myös substantiivina sanan "katolilainen" sijasta. Tämä on hyväksyttävää, mutta hylättävänä kielenhuolto pitää sanan "katolilainen" käyttöä adjektiivina.

katolisuus katolinen uskonto

katrilli eräs seuratanssi, 5- tai 6-vuoroinen

kaukasialainen kaukasidi; Kaukasian asukas ¶ Sanaa on ruvettu käyttämään englannin sanan "Causasian" mallin mukaan rodun nimityksenä; vanhastaan on puhuttu valkoisesta rodusta t. euripideista.

kaukasidi valkoiseen rotuun kuuluva ihminen

kaukasidinen valkoiselle rodulle ominainen y. siihen kuuluva

kaukasologia kaukasialaisten kielten tutkimus ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

kausaali- sanan "kausaalinen" yhdyssanamuoto

kausaalinen syy-yhteyttä koskeva

kausaliteetti syysuhde

kausatiivinen aiheuttamista ilmaiseva (verbi), esim. "naurattaa". ¶ Sana sekaantuu joskus sanaan "faktitiivinen". Faktitiivisuus voidaan ymmärtää kausatiivisuuden erikoistapaukseksi, jossa aiheuttaminen on toisen ihmisen (tai organisaation tms.) saamista tekemään jotakin.

kaustinen syövyttävä, polttava ¶ Erityisesti termissä "kaustinen sooda", joka tarkoittaa lipeäkiveä eli natriumhydroksidia.

kautsu luonnonkumi, eräiden trooppisten kasvien maitiaisneste t. siitä tehty kumi

kavaljeeri naisen miesseuralainen esimerkiksi juhlissa; ritarikunnan jäsen, hovimies; kuningas Kaarle I:n kannattaja Englannin sisällissodassa (1642 - 51); eräänlainen linnake

kavalkadi [kavalkaadi t. kavalkadi] peräkkäin katsottavista kuvista, filmikatkelmista tms. tehty kooste; katselmus; ratsastajien juhlakulkue; kulkue

kaviaari sammen t. sammensukuisen kalan mäti (ruokana); yleensä mäti ruokana; mätiä jotenkin muistuttava ruo ¶ ka Lain mukaan kaviaarina saadaan myydä vain sampikalojen mätiä. Sanaa käytetään myös muista mädeistä (etenkin mustaksi värjätystä) ja jopa keinotekoisesta, mätiä muistuttavaksi tehdystä ruuasta.

kavitaatio onteloiden muodostuminen ¶ Joskus ehdotettu vastine: onttouma.

kaviteetti ontelo

kefiiri eräänlainen hapan maidosta valmistettu juoma ¶ Ei valmisteta enää Suomessa.

keisari suurten valtakuntien hallitsijoiden arvonimi ¶ Alkujaan muinaisen Rooman hallitsijoiden nimitys. Uudella ajalla suurten, kuningaskuntaa laajempien, usein monista kansallisuuksista koostuvien valtioiden hallitsijoiden ottama tai heille annettu arvonimi. Yhdyssanoissa usein kuvaannollisesti esittämässä suuruutta tai majesteettisuutta, esim. keisarikotka.

keisarileikkaus lapsen ottaminen kohdusta leikkauksella normaalin synnytyksen (alatiesynnytyksen) sijasta ¶ Suunnilleen yhtä yleisesti muodossa "keisarinleikkaus", mutta n:tön muoto on suomen kielen sanakirjojen mukainen.

keisi (yksittäinen) tapaus ¶ Esimerkiksi yksittäinen työtehtävä tai ongelma varsinkin palvelualoilla (jopa potilas "tapauksena") tai havainnollistamiseen tms. tarkasteltava yksittäistapaus. Sana on etenkin näin kirjoitettuna vielä aika arkinen ja slanginomainen; sitaattilainana kirjoitettuna "case" se kelpaa melko viralliseenkin kieleen. Joskus myös asussa "keissi".

keliaakikko keliakiaa sairastava

keliakia elimistön tila, jossa gluteeni aiheuttaa pahoja suolisto-oireita ¶ Luonteeltaan imeytymishäiriö, vaikka joskus käytetään nimitystä "vilja-allergia" Tunnetaan lääketieteessä myös nimellä gluteenienteropatia. Hoitona gluteeniton ruokavalio.

keltti eräisiin aiemmin laajalle Länsi-Eurooppaan levinneisiin kansoihin kuuluva; kyseisten kansojen kieli; silmätön pronssi- tai rautakirves; eräitä trooppisten merien rannikkokaloja

kelttiläinen keltti; kelteille ominainen, kelttien

kelvin lämpötilan mittayksikkö SI-järjestelmässä, tunnus K ¶ Yhtä suuri kuin celsiusaste, mutta kelvinasteikon nollapiste on ns. absoluuttinen nollapiste eli kylmin mahdollinen tila, -273,16 °C. Yksikön oikea nimi on "kelvin", ei "kelvinaste".

kemia tiede, joka tutkii aineiden ominaisuuksia, koostumusta, valmistusta ja muuttumista; sen alaan kuuluvat ilmiöt; kuvaannollisesti: ihmisluonteiden yhteensopimattomuus ("henkilökemia")

kemiallinen kemian alaan kuuluva

kemikaali kemiallinen valmiste, kemian teollisuuden tuottama aine ¶ Sanaa käytetään myös merkityksessä 'kemiallinen aine' (alkuaine tai yhdiste), siis myös luonnonaineista, osittain englannin vaikutuksesta.

kemikalio kemikaali; kemikaalikauppa ¶ Sana on vanhentunut eikä ole koskaan ollut virallinen nimitys.

kemisti kemian tutkija; (opiskelijakielessä myös:) kemian opiskelija

kemo- kemiallinen, kemiaan kuuluva t. perustuva

kemosynteesi kasveissa tapahtuva yhteyttäminen hapettumisreaktioista saadun energian (eikä valon) varassa

kemoterapia [kemo-terapia] kemiallinen hoito ¶ Varsinkin tartuntatautien hoito kemian teollisuuden tuottamilla lääkeaineilla, jotka vaikuttavat tauteja aiheuttaviin mikrobeihin.

kempo intialaisperäinen itsepuolustusmenetelmä ja urheilulaki

kenguru [kenŋŋuru] Australiassa eläviä, usein loikkimalla liikkuvia pussieläimiä ¶ Useissa kuvaannollisissa ilmauksissa, esim. "kengurukengät" 'kuntoilujalkineet, joiden pohjassa on jousi'.

kennel yritys, joka kasvattaa (ja kouluttaa) rotukoiria; yhdyssanoissa: koirankasvatusta koskeva

kenraali eräs korkea upseerinarvojen luokka; Pelastusarmeijan johtaja; yhdyssanoissa: yleis-, pää-, suur- ¶ Kenraalien arvoluokkaan kuuluvat (alimmasta ylimpään) prikaati(n)kenraali, kenraalimajuri, kenraaliluutnantti ja kenraali, joista viimeksi mainitusta saatetaan selvyyden vuoksi käyttää epävirallisesti nimitystä "täysi kenraali" ja virallisesti nimitystä, jossa on aselaji määritteenä, esim. "jalkaväenkenraali". Kenraalieversti on joissakin maissa käytetty arvo, jonka suhde muihin arvoihin vaihtelee. Yhdyssanoissa alulla kenraali- ei yleensä ole mitään tekemistä upseerinarvojen kanssa; esim. "kenraaliharjoitus" on 'yleisharjoitus, viimeinen harjoitus ennen ensiesiintymistä' (teatterissa).

kenraalikuvernööri maan tai muun laajan alueen käskynhaltija, periaatteessa hallitsijan edustaja

kentauri taruolento, jolla on hevosen ruumiiseen liittyvä ihmisen yläruumis

kenturio eräs upseerinarvo muinaisessa Roomassa ¶ Varhaisimpina aikoina sadan (latinaksi centum) miehen suuruisen yksikön, myöhemmin noin 60 miehen yksikön (centuria) päällikkö. Normien (Kielitoimiston sanakirja) mukainen asu on "senturio". Myös sitaattilainana kirjoittamista "centurio" esiintyy. Eräissä raamatunsuomennoksissa käännetty sanalla "sadanpäämies" tai "sadanpäällikkö".

keraami yhteisnimitys joukolle materiaaleja, joille on ominaista mm. kyky kestää korkeita lämpötiloja, pintakovuus ja kulutuskestävyys ¶ Keraamit ovat nykyisin laajassa käytössä mm. kaakeleissa, sähköteknisissä sovelluksissa ym.

keraaminen keraamista tehty, keraami-; savesta tehty, savi-; saviteollisuus- ¶ Alkujaan sana johtuu savea tarkoittavasta kreikan sanasta, mutta nykyään se viittaa yleisemmin keraameihin, jotka on nimetty saman sanan perusteella, koska raaka-aineina käytetään saven tapaisia aineita.

keramiikka savituotteet; saviesineiden tuotanto, saviteollisuus

kerato- sarveis-, sarveisaine-, sarvi-

keratometri sarveiskalvon kaarevuuden ja taittavuuden mittari

kerberos (ravintolan tms.) vartija, "portsari" ¶ Ilmaisu on puhekielinen ja viittaa alkujaan muinaisen Kreikan taruston manalan portinvartijan kolmipäiseen koiraan Kerberokseen.

kerettiläinen harhaoppinen, kirkon virallisesta kannasta ("tunnustuksesta") poikkeavaa uskonnollista oppia kannattava (t. sellaisena pidetty); kuvaannollisemmin: yleensä poikkeavaa käsitystä kannattava

keripukki C-vitamiinin puutteesta johtuva tautitila

kerosiini polttoöljy, etenkin lentokoneissa käytetty (lentopetroli)

kersantti eräs aliupseerinarvo; vastaava nimike tai nimikkeen osa muissa organisaatioissa ¶ Esim. palokunnassa "palokersantti".

kerubi enkeli(mäinen); eräänlainen siivekäs henkiolento (Raamatussa) ¶ Raamatussa mainitaan kerubit kanssa tavalla, joka antaa ymmärtää, että kyse on vaikuttavista, Jumalan sotajoukkoihin kuuluvista olennoista (esim. Moos. 3:20). Myöhemmin kerubit kuvattiin taiteessa "enkelimäisiksi", herttaisiksi, jopa lapsenomaisiksi hahmoiksi. Vrt. serafi.

kesuura säkeen sisällä esiintyvä tauko, tahtilepo, sesuura ¶ Nykysuomen sanakirja pitää asua "kesuura" hylättävänä ja suosittaa asua "sesuura", mutta "kesuura" on ilmeisesti muodostunut yleisemmäksi. Ks. Kikerointia vai siserointia?

ketchup [ketsup] = ketsuppi

keto- (arkik.) ketogeeninen ¶ Esim. ketopizzassa jauhot on kokonaan tai osittain korvattu aineilla, joissa hiilihydraatteja on vain vähän.

ketoaine eräänlaisia rasvahappojen aineenvaihdunnassa muodostuvia yhdisteitä

ketogeeninen vähähiilihydraattinen (ruokavalio) ¶ Nimitys johtuu siitä, että ruokavaliolla pyritään saamaan aikaan ketoosi.

ketoni eräitä orgaanisia yhdisteitä ¶ Ketoneja ovat mm. asetoni ja kamferi

ketoprofeeni eräs tulehduskipulääke

ketoosi aineenvaihdunnan tila, jolle ominaista ketoaineiden kohonnut määrä veressä ja virtsassa; eräitä sokereita

ketsuppi eräänlainen maustettu tomaattikastike ¶ Aikaisempi muoto: ketchup.

keynesiläinen [keinesiläinen t. keinziläinen] taloustieteilijä John Maynard Keynesin oppien mukainen ¶ Keynesiläisyyden mukaan markkinatalous ei luonnostaan turvaa työllisyyttä, vaan valtion on puututtava asioihin mm. lisäämällä kysyntää laskusuhdanteen aikana.

keynote- [kiinout] pää- ¶ Esim. keynote-puhuja = pääpuhuja (konferenssissa tms.).

khaki [kaki t. khaki] ruskeasävyinen puuvillakangas, jota käytetään mm. sotilas- ja työpukuihin varsinkin lämpimissä maissa; sellaisesta tehty puku; sellaisen kankaan väri

khat eräs pienehkö, usein pensaaksi leikattu puu, Catha edulis; sen lehdet t. oksat huumeeksi käytettyinä ¶ Perinteisesti Itä-Afrikassa ja Arabiassa käytetty. Luokitellaan Suomessa huumelainsäädännön piiriin kuuluvaksi ja siten laittomaksi. Kirjoitetaan joskus "kati" tai "qat". Vaikuttavat aineet ovat katinoli ja katiini.

khoi erääseen Afrikan eteläosassa asuvaan lyhytkasvuiseen kansaan kuuluva, hottentotti

kiasma risteys, ristikkäisyys; kiasmi ¶ Erityisesti: anatomiassa hermojen risteys; biologiassa vastinkromosomien kohta, josta ne kiinnittyvät toisiinsa meioosissa. Sana on tullut tunnetuksi etenkin nykytaiteen museon Kiasman nimenä.

kiasmi (tyyliopissa) ristikkäisasettelu ¶ Sanallisten ilmausten ristikkäisyys siten, että jossa osat esiintyvät ensin yhdessä järjestyksessä, sitten vastakkaisessa järjestyksessä. Esimerkiksi sananparressa "Veitsi vanhin hampaista, hammas vanhin veitsi" on kyse sanatason kiasmista (sanat toistuvat mutta päinvastaisessa järjestyksessä).

kibbutsi osuustoimintatila Israelissa

kickboard [kikbood] kokoontaitettava potkulauta, jossa on ohjaussauva; (uinnissa:) kelluva uimalauta, jonka päällä pidetään käsiä potkuharjoituksissa

kickboxing potkunyrkkeily

kicksit = kiksit

kidnapata kaapata, ryöstää ihminen (lunnaiden saamiseksi)

kidult [kidalt] lapsiaikuinen, tarkoituksellisen lapsenomaisesti (joissakin asioissa) käyttäytyvä aikuinen; lasten vaatetusta matkiva pukeutuminen ¶ Yhdistelmä sanoista "kid" ja "adult".

kiisseli makea, tavallisesti perunajauhoilla suurustettu jälkiruoka

kiisu mineraali, joka on kemiallisesti sulfidi

kiivi eräs köynnöskasvi (Actinidia sinensis) ja sen syötävä hedelmä; eräitä Uudessa-Seelannissa eläviä lentokyvyttömiä lintuja ¶ Alkujaan sitaattilainana "kiwi". Taipuu kiivi : kiivit : kiivin jne. Pitkävokaalinen muoto "kiivi" perustuu lähinnä ruotsin ääntämykseen. Vaikka sana on usein äännetty lyhytvokaalisena, pitkävokaalisuus on suositeltava etenkin siksi, että sana siten erottuu vanhasta sanasta "kivi".

kiksit (ark.) nautinto, huvi, jännitys ¶ Yleensä sanonnassa "saada kiksit jostakin". Johtuu englannin sanasta "kicks" 'potkut'.

kilo kilogramma; jargonissa myös: 1000 tai 1024 oktettia; etuliitteenä: tuhatkertainen tai 1024-kertainen, tunnus k ¶ SI-järjestelmässä kilo-etuliite (tunnus: k) tarkoittaa aina tuhannella kertomista. Datatekniikassa se voi tarkoittaa 1000:lla tai 1024:llä kertomista. Esimerkiksi "kilotavu" tai lyhyesti "kilo" tarkoittaa yleensä 1024 oktettia, kun taas "kilobitti" on useimmiten 1000 bittiä.

kilogramma massan yksikkö SI-järjestelmässä, puhekielessä "kilo"

kilokalori tuhat kaloria

kilopondi vanhentunut voiman yksikkö, n. 9,81 newtonia ¶ Voima, joka vastaa 1 kg:n massaiseen kappaleeseen vaikuttavaa painovoimaa maapallolla.

kilotonni ydinräjähteen voimakkuuden mittayksikkö, joka vastaa 1 000 000 kg trotyylia

kilta (historiassa) ammattikunta, jolla oli tarkka sisäinen järjestys; nykyisin monenlaisten yhdistysten nimitys ¶ Etäinen yhteys vanhaan merkitykseen on vielä esimerkiksi teknillisten yliopistojen ja korkeakoulujen opintosuuntakohtaisilla alayhdistyksillä, killoilla.

kiltti skotlantilainen miesten hame; keskiajalla maa-alueesta maksettu vero; sellaisen veron maksaja

kimaira eliö, jossa on perimältään erilaisia soluja ¶ Kimaira on kahden (tai useamman) perimältään erilaisen yksilön yhteensulautuma, yleensä kasvi. Myös asussa "kimeeri", joka on Kielitoimiston sanakirjassa rinnakkaismuotona. Aiemmin myös asussa "kimeera". Ehdotettu suomalaisempi vastine: "harhama".

kimono japanilainen väljähihainen, pitkähelmainen vaate; sellaista jäljittelevä naisten puku tai pusero

kineettinen liikkumista t. liikuttamista koskeva, liike-

kinegrammi virheellinen nimitys eräänlaisille turvahologrammeille ¶ "Kinegram" on rekisteröity tavaramerkki mm. rahojen turvallisuutta lisääville teknisille tuotteille. Sitä on ruvettu virheellisesti käyttämään yleissanana, jolla tarkoitetaan etenkin seteliin painettua heijastuskuviota, joka näyttää erilaiselta eri kulmista katsottuna.

kinemaattinen kinematiikkaan kuuluva

kinematiikka geometrinen liikeoppi

kinesioteippaus teippien kiinnittäminen iholle määrätavalla mm. kivun lievittämiseksi tai liikkuvuuden lisäämiseksi

kinesteettinen liikkeen aistimusta koskeva, liikeaisti-, kinestesia-

kinestesia liiketunto, liikeaisti, lihas- ja jänneaisti ¶ Ihmisen ja eläimen ne aistitoiminnot, jotka havaitsevat sen oman liikkumisen.

kinetiikka liikeoppi (fysiikan(fysiikka) osa-alue); kemian ala (reaktiokinetiikka), joka tutkii reaktio\iden nopeuksia ja mekanismeja ¶ Fysiikan osana kinetiikka tutkii voimia, jotka vaikuttavat kappaleiden liiketilan muutoksiin.

kineto- liike-, liikkuva

kinky [kiŋky t. kiŋki] seksuaalisesti poikkeava t. "erilaisia" kokemuksia etsivä

kino elokuvateatteri

kioski pienehkö myyntitila; julkisessa tilassa oleva laite, josta saa yhteyden nettiin ¶ Alkuperäisessä merkityksessä 'myyntikoju' sana on yleiskieltä ja oli jo vakiintunut, mutta merkitys on laajentunut ensin tarkoittamaan myös sisätiloissa toimivaa myymälää, jossa asioidaan ikkunan kautta. Myöhemmin sellaisiin myymälöihin rakennettiin myös tila, johon asiakkaat pääsevät, mutta kioski-nimitys säilyi. Lisäksi datatekniikassa sana on saanut uuden merkityksen: tietokone tai vastaava laite, joka on esimerkiksi yleisessä kirjastossa tai virastossa (melko) vapaasti käytettävissä nettiyhteyksiin.

kipsi kalsiumsulfaatti, johon on sitoutunut vettä; seebun vuota

kirahvi eräs afrikkalainen pitkäkaulainen märehtijä (Giraffa camelopardalis, ehdotettu jaettavaksi useaksi lajiksi)

kiro- käsi-

kirologia käsitutkimus; sormikieli ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

kiropraktiikka hoitotapa, jossa ulkoisesti käsitellään eräitä ruumiin kohtia, etenkin selkärankaa

kiropraktikko kiropraktiikan harjoittaja

kirroosi (etenkin maksan) kovettumistauti

kirurgi kirurgiaan erikoistunut lääkäri

kirurgia lääketieteellinen leikkaushoito

kirurginen kirurgiaan kuuluva; (kuvaannollisesti) äärimmäisen tarkka ¶ Koska kirurgia vaatii usein erittäin suurta tarkkuutta, on ruvettu käyttämään sellaisia ilmaisuja kuin "kirurgisen tarkka".

kisälli opinkäynyt käsityöläismestarin apulainen (ammattikuntalaitoksen aikana) ¶ Ei varsinainen sivistyssana vaan laina ruotsista (gesäll), johon sana on tullut saksasta (Geselle).

kitiini eräs aine (polysakkaridi), joka toimii useiden eliöiden tukiaineena ¶ Etenkin hyönteisten kuoressa mutta myös mm. sienten solunseinissä.

kitsch [kitš] rihkama ¶ Sanaa käytetään useimmiten halveksivasti veistoksista, maalauksista yms., joita pidetään taiteellisesti arvottomina koriste-esineinä. Sana on sitaattilaina saksasta. Myös suomalaistetussa asussa "kitsi".

kitsi = kitsch

kiwi [kivi t. kiivi] = kiivi

klaani heimoyhteisö Skotlannissa t. Irlannissa; sukua laajempi yhteisö, jonka sanotaan polveutuvan yhdestä kantaisästä

klaava metallirahan numeropuoli; sellaisen puolen jääminen ylös kolikkoa heitettäessä

kladi eliökunnan sukupuun haara, joka sisältää kaikki samasta kantamuodosta polveutuvat lajit, myös sukupuuttoon kuolleet; (aik.) muistiinpanokirja, johon tehdään aikajärjestyksessä merkintöjä liiketapahtumista

kladistiikka eliökunnan luokittelu kladeihin

kladistinen kladien mukainen biologinen luokitus

klamydia eräs bakteeri ja sen aiheuttama tauti, varsinkin sukupuolitautina

klarinetti yksikkölehdykkäinen puupuhallin

klassifikaatio luokitus

klassifioida luokittaa, luokitella

klassikko pysyvän, tunnustetun aseman saavuttanut taiteilija, filosofi tms. taikka teos; antiikin "kultakauden" kirjailija tms.; antiikin tutkija

klassillinen pysyvän, tunnistetun aseman kulttuurissa saavuttanut; tyypillinen, luonteenomainen, usein mainittu (esimerkki tms.); antiikin kulttuuria koskeva ¶ Rinnakkaismuoto: "klassinen"; ks. huomautuksia sanansisäisistä lyhentymistä. Tässä sanassa voisi pidempää kirjoitusasua perustella sen lievällä vanhahtavuudella, joka sopii sanan merkitykseen.

klassinen = klassillinen

klassisismi taidesuunta, joka jäljittelee antiikin loistokauden tuotteita ¶ Myös asussa "klassismi". Sukulaissanoista ks. ismi.

klastinen (geologiassa:) erillisistä kivenpalasista koostuva

klaustrofobia suljetun paikan kammo (sairaalloisena pelkona)

klausuuli pykälä (sopimuksessa tms.), erityisesti selittävä t. rajoittava lisäpykälä

klaviatuuri (soittimen) koskettimisto

klementiini eräs sitruspuu ja sen hedelmä ¶ Alkuperältään mahdollisesti mandariinin lajike tai sitten sen ja pomeranssin risteymä.

kleptomaani kleptomanian vallassa oleva

kleptomania sairaalloinen, pakonomainen varastamishalu

klerikaali pappisvallan kannattaja

klerikaalinen papistoa tai kirkkoa koskeva

klerikalismi pappisvaltaisuus

klientilismi järjestelmä, jossa virkamiehillä on vastavuoroisiin palveluksiin perustuvia henkilökohtaisia suhteita julkisen vallan ulkopuolisiin toimijoihin ("klientteihin") ¶ Klientilismiä on pidetty yhtenä lahjonnan muotona. Sukulaissanoista ks. ismi.

klientti (muinaisessa Roomassa ylimyksen) suojatti; asiakas; (datatekniikassa) käyttäjän puolesta asioita hoitava ohjelma ¶ Datatekniikassa "klientti" esiintyy englannin sanan "client" vastineena ja tarkoittaa etenkin ohjelmaa, joka tarjoaa käyttäjälle pääsyn johonkin palveluun; esim. web-selain on esimerkki klientistä; sanasto on vakiintumatonta, ja mm. sanoja "asiakas" ja "asiakasohjelma" sekä "klaientti" käytetään myös.

kliimaksi huipentuma, huippukohta; (tyyliopissa) ilmaisu, joka nousee loppua kohti

kliininen käytännöllistä lääkärintyötä koskeva (vastakohtana teoreettiselle); klinikka-; (kuvaannollisesti:) puhdas, pelkistetty, pelkkä, mielikuvitukseton ¶ Alkuperäisestä merkityksestä on johduttu kuvaannollisiin merkityksiin, kun "kliininen" on ymmärretty klinikan, sairaalan tms. puhtautta ja pelkistettyä sisustusta kuvaavaksi.

klikki pieni, eristäytyvä, usein valtaa tavoitteleva t. käyttävä ihmisjoukko ¶ Sana on arkikielinen ja sävyltään paheksuva.

klimakterium vaihdevuodet ¶ Ajanjakso, jolloin munasarjojen toimnta (ovulaatiot ja estrogeenin tuotanto) heikkenee ja lopulta päättyy. Vrt. menopaussi, joka tarkoittaa klimakteriumin viimeistä vaihetta t. viimeisiä kuukautisia.

klimatologia ilmasto-oppi, ilmastotiede ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

klinikka opetussairaala t. sen osasto; ensiapuasema

klinkkeri keraaminen tuote, joka on poltettu niin kuumassa, että sen pinta on osittain sulanut sileäksi; kovaksi poltettu tiili tai laatta

klisee kulunut sanontatapa; kuvalaatta ¶ Aiemmin s:n tilalla oli sh tai š: klishee tai klišee.

klitoris häpykieli ¶ Pieni paisuvaiskudosta sisältävä elin naisen virtsaputken aukon etupuolella. Klitoriksella on keskeinen merkitys naisen seksuaalisuudessa.

kloaakki (eräiden eläinten) yhteissuoli, viemärisuoli; likaviemäri

kloonata valmistaa klooni; tehdä kopio (erikoismerkityksissä) ¶ Tietokoneella tehtävässä kuvankäsittelyssä kloonaus tarkoittaa kuvan osan kopiointia tavalla, joka saa kopion rajat pehmeiksi niin, että tulos näyttää luonnolliselta. Tietokoneen kovalevyn kloonaus tarkoittaa levyn koko sisällön kopiointia toiselle levylle niin, että siitä voidaan saada nopeasti käyttöön toimintavalmis järjestelmä.

klooni monisoluinen eliö, joka on kasvanut toisen yksilön yhdestä solusta, joka ei ole sukusolu; samasta solusta jakautumalla muodostuneiden solujen joukko; kuvaannollisesti: (toiminnallisesti) tarkka kopio ¶ Nykyisin "klooni" tarkoittaa ehkä tavallisimmin kokonaista eliötä, joka on kasvatettu yhdestä solusta, joka on käsitelty kehittymään kuten hedelmöitynyt munasolu. Sellainen klooni on geeniensä suhteen täysin samanlainen kuin yksilö, jonka solusta se on kasvanut. Sanaa "klooni" on käytetty myös (vähättelevästi) tarkoittamaan ison tietokonevalmistajan tuotetta yksityiskohtaisesti jäljittelevää konetta.

kloorata käsitellä kloorilla t. klooripitoisella aineella ¶ Esim. lisätä veteen klooria (taudinaiheuttajien tuhoamiseksi). Synonyymi: kloorittaa. Kemiassa "kloorattu hiilivety" tarkoittaa yhdistettä, joka on muodostunut hiilivedystä, kun kloori on korvannut siinä olevan vedyn kokonaan tai osittain; kielellisesti oikeampi nimitys olisi "kloorihiilivety", jota jossain määrin käytetäänkin mm. EU-teksteissä.

kloori halogeeneihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki Cl ¶ Joskus virheellisesti nimellä "kloriini" englannin sanan "chlorine" 'kloori' mukaan.

klootti kirjankansien päällyskangas

kloroformi eräs aiemmin yleinen (hengitettävä) nukutusaine, trikloorimetaani

klorofylli lehtivihreä

klosetti käymälä

klovni pelle, ilveilijä (sirkuksessa tms.)

klubi kerho; kerhotila

klusiili umpiäänne ¶ Klusiilia äännettäessä ilmavirta hetkeksi katkeaa, koska äänne-elimet muodostavat sulkeuman. Esim. k, p ja t ovat klusiileja.

klusteri ryväs, kasautuma, (löyhä) yhteenliittymä; (musiikissa) useista yhtäaikaisista, vierekkäisistä pienistä intervalleista koostuva sävelryhmä ¶ Talousterminä "klusteri" tarkoittaa ajatusta toisiaan täydentävien yritysten ryppäästä, esimerkiksi yritystä, sen alihankkijoita ja näiden yhteyksiä.

klusteroida muodostaa klusteri

knalli kova, pyöreäkupuinen miesten hattu

knitteli ketju- tai kalikkasäe

knock-out [nok-aut] tyrmäys (nyrkkeilyssä)

knoppi hankala, usein jonkin "ansan" sisältävä kysymys; usein toistuva kysymys tenteissä tms. ¶ Johtuu ruotsin sanasta "knopp" 'nappi' eikä ole varsinainen sivistyssana (ei esiinny muissa kielissä).

knoppologia (opiskelijakielessä, leikillisesti:) knoppien tunteminen; kokoelma knoppeja ja niiden vastauksia; knoppien käyttö tenttikysymyksinä

knowhow [nou-hau] osaaminen ¶ Tätä englannin sanaa on ruvettu käyttämään suomessa, koska ei ole tiedetty, että englannissa ei ole nasevaa sanaa ilmaisemaan osaamista vaan on sanottava esim. "to know how to", josta sitten on muodostettu substantiivi "knowhow" tai "know-how". Suomenkieliset sepitteet "tietotaito" ja "taitotieto" ovat siis tarpeettomia.

koaguloitua juoksettua, hyytyä ¶ Ensisijaisesti lämmön t. kemikaalien aiheuttamista muutoksista valkuaisaineissa, jossa rakenne muuttuu kiinteämmäksi.

koaksiaalinen sama-akselinen, saman akselin ympärillä olevaa ¶ Sanaa on käytetty erityisesti koaksiaalikaapelista eli kaapelista, jossa on yhteisen "ytimen" ympärillä olevia (data)johtoja.

koala pussikarhu ¶ Pussieläimiin kuuluva, pientä karhua muistuttava eläin. Kielitoimiston sanakirjan mukaan taivutetaan kuten sanaa "kala" (esim. monikon genetiivi "kalojen" tai harv. "kalain"), mutta todellisuudessa taivutus noudattaa kolmitavuisten sanojen kuten "omena" mallia (esim. monikon genetiivissä useita vaihtoehtoja, mm. "koaloiden").

koalitio liittoutuma, liittouma, (tilapäinen) liitto ¶ Etenkin poliittisten puolueiden hallitusyhteistyötä varten solmima liitto.

koanosyytti kaulussiimasolu

kobra [koobra] silmälasikäärme, eräitä myrkkykäärmelajeja ¶ Usein myrkyllisyyden ja vaarallisuuden vertauskuvana.

kodeiini eräs lääkeaine, vaikutukseltaan huumaava ja kipua lievittävä

kodifikaatio kodifiointi; kodifioinnin tulos

kodifioida koontaa, yhtenäistää lainsäädäntöä kokoamalla erillisiä lakeja ja sääntöjä järjestelmälliseksi kokonaisuudeksi, koodeksiksi

kofeiini eräs piristävä aine, jota on mm. kahvissa, teessä ja joissakin virvoitusjuomissa

kognitiivinen [koŋnitiivinen] tiedollinen, tiedon ja ymmärryksen alaan kuuluva; tajunnallinen

kognitio [koŋnitio] tajunta, etenkin tajunnan sisältö kokonaisuutena

kognitivismi oppimisteoreettinen suuntaus, jonka mukaan ihminen muodostaa saamansa tiedon perusteella maailmasta ja sen ilmiöistä sisäisiä malleja, jotka vaikuttavat oppimiseen

koheesio koossapysyvyys t. sitä aiheuttavat voimat ¶ Erityisesti fysiikassa: molekyylien väliset sidosvoimat t. niiden vaikutus.

koherenssi kiinteys, yhtenäisyys, koossapysyvyys; yhteensopivuus ¶ Fysiikassa erityisesti: aaltoliikkeen erilaisten osien samanvaiheisuus (joka on mm. edellytys interferenssille).

koherentti sellainen, jolla on suuri koherenssi; samakantainen (mittayksikkö) ¶ Mittayksiköt ovat koherentteja, jos on muodostettu toisistaan käyttämättä minkäänlaisia kertoimia. SI-yksiköt ovat koherentteja.

kohortti muinaisen Rooman armeijan yksikkö, legioonan kymmenesosa; väestö- ja lääketieteessä: jonakin ajanjaksona syntyneiden t. muun ehdon täyttävien ihmisten joukko, jonka myöhempää kehitystä tutkitaan

kokaiini eräs huume ja lääke, jota saadaan kookapensaan lehdistä

kokainisti [koka'inisti] kokaiinia huumeena käyttävä ihminen

kokardi lakin etuosaan kiinnitettävä sotilaan t. virkailijan tunnusmerkki

koketeerata keimailla, keikailla

koketteria keimailu, keikailu

koketti keimailija, keikailija; (vaatteen) kaarroke ¶ Kaarroke on vaatteeseen (esim. paitaan) kuuluva, usein kaksinkertainen hartia- tai vyötärökappale, joka antaa tukevuutta ja johon (tavallisesti poimutettu tai laskostettu) miehusta kiinnitetään.

kokki pyöreä, pallomainen bakteeri

kokumi kuudes perusmaku (eräiden käsitysten mukaan), ¶ 1980-luvulta alkaen on esitetty, että viiden perusmaun (ks. umami) lisäksi on kokumi, jota sanotaan olevan ainakin kampasimpukoissa, sipulissa ja valkosipulissa ja joka aiheuttaa suuntäyteisyyden tunnun.

kola kolajuoma, eräiden hiilihapotettujen virvoitusjuomien nimitys ¶ Kolajuomat, arkikielessä kolat, ovat ruskeita ja makeutettuja ja sisältävät erilaisia kasvisuutteita, joissa on mm. kofeiinia. Nimi johtuu koolapähkinästä, mutta kirjoitusasu on lyhytvokaalinen lähinnä siksi, että se perustuu tuotemerkkeihin kuten Coca-Cola ja Pepsi-Cola.

koleerikko tarmokas- ja kiivasluonteinen, koleerinen ihminen

koleerinen tarmokas- ja kiivasluonteinen; alkujaan eräs temperamenttityyppi

kolera eräs kulkutauti, Vibrio cholerae -bakteerin aiheuttama suolistotauti; eräs perunan bakteeritauti, tyvimätä

kolesteroli eräitä ihmisen ja eläinten solukalvoissa esiintyviä aineita ¶ Kolesterolin saostuminen verisuonten seinämiin aiheuttaa ateroskleroosia. Kemialliselta rakenteeltaan steroli. Sana "kolesteroli" on alkujaan yhdyssana mutta ääntyy yleensä yhtenäisenä sanana (sivupaino ro-tavulla) ja esiintyy joskus myös lyhentyneenä muotoon "kolestroli". Sanan lopun kirjoitusasu on ns. -oli-säännön mukainen.

kolhoosi (historiassa) kollektiivitila Neuvostoliitossa

kolibakteeri eräs yleinen suolistobakteeri, Escherichia coli ¶ Kolibakteerien esiintymistä esimerkiksi vedessä käytetään mittarina arvioitaessa, missä määrin vedessä voi olla ulosteperäisiä saasteita.

koliikki ähky, vatsakipu, erit. pikkuvauvojen tuntemattomasta syystä johtuva kipuilu, ns. kolmen kuukauden koliikki

kollaasi eri aineksia yhdistelemällä tehty kooste (kuvataiteessa, musiikissa t. kirjallisuudessa) ¶ Aiemmin s:n tilalla oli sh tai š: kollaashi tai kollaaši.

kollaboraatio yhteistyö, yhteistoiminta

kollaboraattori avustaja, apulainen; vihollisen kanssa yhteistyössä oleva henkilö etenkin miehitetyssä maassa, yhteistoimintamies

kollaboratiivinen yhteistoiminnallinen, yhteistyöhön perustuva

kollaboratööri (vanh.) yhteistoimintamies, kollaboraattori

kollageeni tukikudoksen säiemäinen valkuaisaine

kollapsi lysähdys, romahdus, äkillinen heikentyminen; kokoonpainuminen; (paperinvalmistuksessa) kuitujen litistyminen

kollega [kolleega t. kollega] virkaveli, saman alan ihminen ¶ Sanan virallisessa asussa on yksi e, mutta se usein ääntyy pitkänä.

kollegi = kollegio

kollegiaalinen virkaveljien kesken vallitseva t. tehtävä; kolleginen ¶ Sanaa käytetään erityisesti kollegioissa noudatettavista päätöksenteko- ja muista menettelyistä, vastakohtana yksittäisten virkamiesten päätöksille; sopivampi nimitys niille olisi "kolleginen" Erityisesti "kollegiaalinen äänestys" voi tarkoittaa joko yleensä kollegiossa äänestämistä tai erityistä äänestystapaa, jossa kollegion virkaiältään nuorin lausuu kantansa ensin, sitten seuraavaksi nuorin jne. ja tulokseksi tulee eniten ääniä saanut kanta. Tähän menettelyyn saattaa kuulua myös se, kannanoton osana pidetään sille esitettyä perustelua, jolloin enemmistön kanta saattaa jäädä häviölle, jos eri ihmiset ovat esittäneet kannalleen eri perustelut. Tästä on lähtöisin puhe yhtymisestä toisen lausumaan kantaan, joka tarkoittaa alkujaan, että kannatetaan samaa ratkaisua samoin perustein.

kolleginen kollegiossa noudatettava (menettely); vrt. kollegiaalinen

kollegio virastoa johtava monijäseninen, kokouksissa päätöksensä tekevä hallintoelin; virasto ¶ Erityisesti vastakohtana päällikkövirastolle, jolla on yksilöjohto. Etenkin arkikielessä usein muodossa "kollegi".

kollektiivi yhteisö, ihmisjoukko; kolhoosi; ryhmäsana, ryhmää tarkoittava sana

kollektiivinen yhteisöä, kollektiivia koskeva;

kollektivismi yhteisomistusta ja keskitettyä ohjausta kannattava poliittinen t. aatteellinen suunta (yleisesti) ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

kollektivisoida tehdä kollektiiviseksi; erityisesti: saattaa yhteisomistukseen ¶ Sanaa käytetään varsinkin Neuvostoliitossa 1920- ja 1930-luvulla toteutettua maatalouden kollektivisointia. Myös: kollektivoida t. kollektiivistaa.

kolli matkatavarayksikkö t. rahtitavarayksikkö ¶ Eri sana kuin uroskissaa tarkoittava "kolli".

kollisio yhteentörmäys

kolloidi hiukkanen, joka kuuluu hienojakeiseen aineeseen, joka on sekoittunut toiseen aineeseen, jonka hiukkaskoko on vielä pienempi ¶ Kyseessä olevat aineet ovat nesteitä, kutsutaan seosta emulsioksi.

kolloidinen hyytelömäisessä tai liimamaisessa tilassa oleva, kolloidejasisältävä

kollokvio erityisesti järjestetty tieteellinen keskustelutilaisuus ¶ Kollokvio on yleensä pienimuotoisempi ja aihepiiriltään rajatumpi kuin tieteellinen konferenssi, joka on enemmänkin esitelmien kokonaisuus kun taas kollokviossa on valmisteluja alustuspuheenvuoroja. Käytännössä kollokvion ja konferenssin ero on usein vain nimityskysymys.

kolofoni kirjan tms. lopussa oleva selostus kirjan synnystä yms., esipuhetta vastaava; havupuun hartsi

kolografia paksunsuolen röntgenkuvaus

kolonia siirtokunta, siirtomaa; yhdyskunta

kolonialismi siirtomaiden valloitus ja hyväksikäyttö t. sellaista kannattava aate ¶ Sanaa on käytetty etupäässä paheksuvassa tarkoituksessa. Sukulaissanoista ks. ismi.

kolonisaatio asuttaminen, varsinkin siirtokuntien perustaminen

kolonna marssirivistö (joka on järjestetty yhden johtajan alaisuuteen) ¶ Ilmaisu "viides kolonna" tarkoittaa valtiossa, järjestössä tms. olevaa ryhmittymää, joka on valmis liittymään vihollisiin. Alkujaan se tarkoitti Espanjan sisällissodan aikana tasavaltalaisten hallitsemassa Madridissa toimivia tasavaltalaisten vastustajia, joiden sanottiin muodostavan viidennen kolonnan, kaupunkia kohti etenevien neljän kolonnan lisäksi.

kolonni rakennuksen pyöreä kannatinpylväs; onton pylvään tapainen kemian tekniikan laite

kolonoskopia paksusuolen tähystys

koloratuuri nopea, koristeellinen sävelkulku

kolorismi maalaustaiteen suuntaus, jossa painotetaan värien käyttöä

koloristi taitavasti värejä käyttävä; ilmaisunsa etenkin värien käyttöön perustava taidemaalari

kolossaalinen valtava, suunnaton

kolossi jättiläispatsas; valtavan suuri rakennelma

kolportööri kuljeskeleva kirjojen ja lehtien kaupustelija, varsinkin uskonnollisen tai aatteellisen kirjallisuuden myyjä

kolumni lehden vakinaisen kirjoittajan lyhyehkö, yleensä ajankohtaista aihetta käsittelevä kirjoitus, jolle yleensä on lehdessä vakiopaikka; sarake; sivun lados; sivuotsikko

kolumnisti kolumnien kirjoittaja

kombinaatio yhdistelmä; yhdistely, kombinointiMatematiikassa erityisesti: äärellisen joukon osajoukko, siis alkioiden yhdistelmä, jossa järjestykseen ei kiinnitetä huomiota.

kombinaatti (suurehko) yhtymä, jossa on teollisuus- ja muita tuotantoyksiköitä (varsinkin ent. Neuvostoliitossa)

kombinatorinen kombinaatioita koskeva t. niihin perustuva

kombinoida yhdistää, yhdistellä (etenkin erilaisia aineksia, esineitä tms.)

kombo (arkik.) yhdistelmä, kombinaatio, kooste

komedia huvinäytelmä

komedienne huvinäytelmien näyttelijätär

komeetta eräänlainen aurinkoa tai muuta tähteä kiertävä taivaankappale, pyrstötähti; (kuvaannollisesti:) nopeasti julkisuuteen noussut ihminen

komendantti paikkakunnalla tai laitoksessa hallinnosta ja järjestyksestä vastaava upseeri

komiikka koominen taide; (tapahtumien) koomisuus

komisario eräs poliisipäällystön virkanimike ¶ Aiemmin ja leikillisesti myös "komisarius".

komissaari (korkea) virkamies, jolle on annettu erityisala hoidettavakseen ¶ Neuvostoliitossa kutsuttiin eräässä vaiheessa ministereitä kansankomissaareiksi. Nykyisin sanan tunnetuin merkitys viittaa Euroopan unionin komissaariin eli EU:n komission jäseneen, joka hoitaa määrättyä (laajaa) toimialuetta. Aiemmin myös komisarion nimityksenä oli "poliisikomissaari".

komissariaatti komissaarin virka t. virasto (vars. Neuvostoliitossa)

komissio toimikunta; valtuuskunta; eräänlainen (EU:n) hallitus; eräänlainen toimeksianto t. siitä maksettava palkkio ¶ Erityisesti: Euroopan unionin komissio, virallisesti Euroopan komissio, joka on luonnehdittavissa lähinnä EU:n hallitukseksi, joskin se jakaa hallitusvallan ministerikokousten kanssa. Komissiokauppa tarkoittaa, että joku (komitentti) on sopinut toisen (komissionäärin) kanssa, että tämä käy kauppaa omissa nimissään, mutta komitentin lukuun. Komissiokaupasta komissiönäärille maksettavaa palkkiota kutsutaan usein komissioksi.

komissionääri asiasmies, joka toimii päämiehen lukuun, mutta omissa nimissään; (virheellisesti:) komissaari ¶ Vanhastaan "komissionääri" tarkoittaa kaupallista edustajaa, joka hoitaa komissiota ei esiintyy asiakkaisiin päin omien liiketunnustensa alla mutta oikeudellisesti vain välittää kaupan päämiehen ja asiakkaan välillä. Nykyisin sana esiintyy myös komissaaria (englanniksi commissioner tarkoittamassa käännösvirheen takia.

komitatiivi eräs suomen kielen sijamuoto, ilmaisee kenen t. minkä kanssa jotain tehdään, esim. "puolisoineen" ¶ Aina monikkomuotoisena ja melko harvinaisena. Varsinainen pääte on -ne-, jota edeltää monikon tunnus -i- ja seuraa (useimmiten) omistusliite. Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: seuranto.

komitea (korkean tason) toimikunta, valiokunta

komitentti komissiokaupan osapuoli, jonka lukuun myynti tapahtuu

komittoida sitoa, varata (esim. rahoja johonkin tarkoitukseen) ¶ Tavallisimmin (talousalan kielessä) partisiippina "komittoitu" tarkoittamassa sidottua eli määrätarkoitukseen varattua rahaa tai luotonnosto-oikeutta.

komittoitua sitoutua (esim. henkisesti johonkin tavoitteeseen tai aatteeseen)

kommandiittiyhtiö yhtiömuoto, joka on avoimen yhtiön ja osakeyhtiön välimuoto ¶ Kommandiittiyhtiössä osa yhtiömiehistä vastaa henkilökohtaisesti yhtiön sitoumuksista (kuten avoimessa yhtiössä), osa on mukana vain sijoittamallaan pääomalla (kuten osakeyhtiössä).

kommanditääri kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies

kommando erikoistehtäviin koulutettu iskujoukko; sellaisen jäsen

kommentaari lain, kirjan tms. sisältöä yksityiskohtaisesti selittävä ja kommentoiva teos; kommentti

kommentaattori tulkintojen ja huomautusten (kommenttien) esittäjä

kommentoida esittää kommentti

kommentti huomautus, kannanotto; selitys, tulkinta ¶ Raja tekstin, tapahtumien tms. selittämisen ja kantaaottavien huomautusten välillä on usein epäselvä, ja varsin usein "kommentti" sisältää kumpiakin aineksia. Lisäksi selittäminen voi tarkoittaa toisen sanojen tulkitsemista mutta myös omien tekojen tai sanojen selittämistä (t. selittelyä); ilmaisu "en kommentoi" viitannee yleensä jälkimmäiseen. Tietokoneohjelmoinnissa kommentti tarkoittaa ns. lähdekielisessä ohjelmassa itsessään olevaa (yleensä lyhyttä) selitystä ohjelman jonkin kohdan tarkoituksesta, ideasta tms.; kommentit erotetaan ohjelmakoodista jollain sovitulla merkintätavalla.

kommodori (Suomessa:) eräs merivoimien upseerinarvo, vastaa everstiä; (muualla:) laivasto-osaston tilapäinen päällikkö; pursiseuran esimies

kommunikaatio viestintä; datansiirto ¶ Joskus käytetään vastinetta "tiedonvälitys", mutta kommunikaation käsite yleismerkityksessään sisältää myös tunteiden, toiveiden yms. esittämisen. Englannin sanan "communications" käyttöä jäljitellen on sanaa "kommunikaatio" (ja sanaa "viestintä") ruvettu käyttämään myös teknisessä merkityksessä, joka tarkoittaa datansiirtoa yleisesti etenkin toimialana.

kommunikaattori kehittynyt langattoman puhelinverkon tekniikkaa käyttävä (matka)viestin

kommunikatiivinen viestinnällinen, kommunikaatiota koskeva

kommunikea virallinen tiedonanto (esim. poliittisten johtajien tapaamisesta)

kommunikoida viestiä, harjoittaa kommunikaatiota

kommunismi eräs tuotantovälineiden (ja usein muunkin) yhteisomistusta ajava aatesuunta ja sen toteutus; sen mukainen yhteiskunnan ihannetila ¶ Sanalla on tarkoitettu monenlaisia oppeja, alkaen haaveilevasta ns. utopistisesta sosialismista, mutta 1800-luvulta alkaen ja erityisesti 1900-luvulla se tarkoitti marxismia ja sen toteutusta Venäjällä, Kiinassa ym. Sanaa käytettiin yleisesti myös vasemmistolaisuudesta yleensä etenkin leimaavana sanana. Sukulaissanoista ks. ismi.

kommunitaarinen kommunaristinen

kommunitarismi teoria ja aatesuunta, joka korostaa yhteisöllisyyttä ¶ Ks. esim. Sirkku Hellsten: Amerikkalainen Kommunitarismi ja 'Kolmas Poliittinen Tie'. Sukulaissanoista ks. ismi.

kommutatiivinen vaihdannainen, vaihdantalakia noudattava ¶ Matematiikassa operaattoria ¿ sanotaan kommutatiiviseksi, jos pätee a¿b = b¿a kaikilla a:n ja b:n arvoilla.

kommutoida tehdä kommutaatio(ita); kääntää sähkövirran suunta; (matematiikassa:) olla kommutatiivinen, noudattaa vaihdantalakia

kommuuni yhteisö (eräissä erikoismerkityksissä) ¶ Mm.: yhteisasumisen muoto, jossa tyypillisesti joukko nuoria vuokraa ison asunnon ja johon saattaa liittyä erilaisia yhteistalouden muotoja; "Pariisin kommuuni" 'Pariisissa v. 1871 kaksi kuukautta vallassa ollut vallankumoushallitus'; Neuvostoliitossa eräiden poliittisten muodostelmien nimityksissä, esim. "Karjalan työkansan kommuuni" 'Venäjän-Karjalaan v. 1920 perustettu hallintoalue'.

kompakti tiivis, yhtenäinen, osat pienessä tilassa sisältävä; (matematiikassa) joukko, joka on rajoitettu ja sisältää kaikki reunapisteensä

komparaatio vertailu, etenkin kieliopissa vertailuasteiden muodostus, komparointi

komparatiivi adjektiivin yksi vertailumuoto, osoittaa ominaisuuden suurempaa t. melko suurehkoa määrää ¶ Esim. "suurempi", "kauniimpi". Komparatiivi voi osoittaa myös suurehkoa määrää ilman varsinaista vertailua, joskin tällaista on suomessa pidetty vierasvoittoisuutena. Aikoinaan ehdotettu suomennos: voittoaste.

komparatiivinen vertaileva

komparoida muodostaa adjektiivista vertailuasteita (komparatiivi ja superlatiivi)

kompatiibeli yhteensopiva ¶ Jonkin kanssa toiminnallisesti yhteensopiva.

kompatibiliteetti yhteensopivuus, kompatiibelius

kompensaatio hyvitys, korvaus (esim. menetetystä edusta tai vastakauppa)

kompensatorinen hyvittävä, kompensaatiota antava

kompensoida hyvittää, antaa kompensaatiota

kompetenssi (asiantuntijan tms.) pätevyys; (tuomioistuimen, viraston tai virkamiehen) toimivalta, oikeus ratkaista jokin asia; kielenpuhujan sisäistämä kielen järjestelmä; alkiokudoksen kyky reagoida induktoriin ¶ Kaksi ensimmäistä merkitystä ovat siis erilaiset (toinen koskee osaamista, toinen muodollista valtuutta tehdä jotain) ja voivat haitallisesti sekaantua toisiinsa, joten selvyyden takia sanat "pätevyys" ja "toimivalta" ovat parempia. Kielentutkimuksessa kompetenssilla tarkoitetaan kieltä osaavan ihmisen, varsinkin kieltä äidinkielenään puhuvan, sisäistä kykyä käyttää kieltä oikein ilman tietoista harkintaa. Usein sillä tarkoitetaan erityisesti kykyä erottaa kieleen kuuluvat ja kielenvastaiset muodot toisistaan.

kompetentti sellainen, jolla on kompetenssi (tavallisesti siis: pätevä)

kompilaatio yhdistelmäteos, varsinkin eri kannanottojen tai eri teoksista otettujen otteiden yhdistelmä

kompiloida laatia yhdistelmäteos (kompilaatio)

kompleksi yhdistelmä, erilaisista osista koostuva kokonaisuus; sielunelämää häiritsevä miellesikermä, esim. alemmuudentunne ¶ Matematiikassa kompleksiluku tarkoittaa lukukäsitettä, jossa luku on kahden reaaliluvun parina (a,b), jollaisille on määritelty joukko laskutoimituksia; etuliite kompleksi- tarkoittaa matematiikassa yleensä samaa kuin kompleksiluku-.

kompleksinen mutkikas; kompleksin muodostava

komplementaarinen täydentävä, täydeksi tekevä; vastakkainen merkityksessä 'kaikki muu', komplementtina toimiva; (filosofiassa) sellainen, jossa vastakohdat edellyttävät toisiaan

komplementti täydennys; kaikki, mikä on jonkin osan ulkopuolella jossakin kokonaisuudessa; eräs tuoreessa veriherassa esiintyvä proteiiniryhmä ¶ Esimerkiksi kulman komplementtikulma on sellainen kulma, joka lisättynä kyseiseen kulmaan tuottaa suoran kulman (90°). Joukko-opissa joukon A komplementti koostuu niistä jonkin oletetun perusjoukon alkioista, jotka eivät kuulu A:han. Komplementtiväreiksi sanotaan vastavärejä eli värejä, joiden yhdistämisestä valon väreinä syntyy valkeaa, esim. sininen ja oranssi.

komplikaatio asian mutkistuminen, lisävaikeus; lääketieteessä sairauteen liittyvä lisätauti t. vamma tai synnytyksessä hoitoa vaativa poikkeustilanne; kellossa näkyvä tieto, joka ei kuulu ajan näyttämisen perustoimintoon

komplisoida mutkistaa, muuttaa mutkikkaammaksi

komplisoitua mutkistua, muuttua (odotettua) mutkikkaammaksi

komponentti (valmis) rakenneosa; yksi johonkin vaikuttavista seikoista; (matematiikassa) vektorin projektio jonkin akselin suuntaan ¶ Yhteistä merkityksille on ajatus jonkin kokonaisuuden osasta, usein siten, että kokonaisuus on ajateltavissa komponenttiensa summaksi. Tekniikassa komponentti kuitenkin usein tarkoittaa vain valmista laitetta, ohjelmakoodia tms., joka voidaan liittää osaksi isompaa kokonaisuutta kuin rakennuspalikka.

komposiitti kahden tai useamman materiaalin yhdistelmä, jossa ainekset toimivat yhdessä mutta eivät ole liuenneet eivätkä sulautuneet toisiinsa, etenkin muovin ja kuidun yhdistelmä; kokonaisuus, joka koostuu komponenteista

kompositio kokoonpano, sommittelu, rakenne; suunnitelma sellaiseksi; yhdistäminen, yhdistely; yhdistelmä; sävellys

komposti rakennelma eloperäisten jätteiden muuttamiseksi mullaksi ¶ Joskus sanan selitetään tarkoittavan samaa kuin "tunkio", mutta sanaan "komposti" sisältyy ajatus jätteiden hallitusta maaduttamisesta, usein erityisen kompostointiastian avulla, mutta kyseessä voi olla myös hoidettu avokomposti.

kompostoida panna kompostiin t. tehdä kompostiksi

kompostori laite, jolla saadaan aikaan komposti

komppania eräiden aselajien perusyksikkö; yhtiö, yhtymä, seura ¶ Jalkaväen komppanian vahvuus on tyypillisesti noin 200 miestä.

komppi säestys, taustarytmi ¶ Perussoitto, joka säestää musiikkikappaleen melodiaa tai jonkin instrumentin sooloa.

kompressio puristus, puristaminen t. puristuminen

kompressori kaasunpuristin (esim. jääkaapin koneiston osa)

kompromettoida saattaa huonoon valoon, epäilyksenalaiseksi

kompromissi sovitteluratkaisu

kompulsio pakkotoiminto; sellaisia aiheuttava pakkomielle, obsessio

kompulsiivinen pakkomielteinen, pakkomielteen aiheuttama t. pakkomielteen vallassa oleva, pakko-, kompulsio-

komtuuri hengellisen ritarikunnan aluepäällikkö ¶ Ritarikunnalle kuuluneen maatilan tai linnan päällikkö ja sitä ympäröivän isohkon alueen hallitusmies.

kondensaattori laite sähkön varaamiseksi

kondensoida väkevöidä (haihduttamalla vettä tms.)

kondensori valoa kokoava linssi t. linssiyhdistelmä; lauhdutin

kondiittori sokerileipuri, makeita leivonnaisia tekevä leipuri

konditionaali verbin eräs tapaluokka, "ehtotapa", esim. "olisin" ¶ Esittää usein tekemisen, tapahtumisen tai olemisen jostakin ehdosta riippuvaisena tai (jonkin ehdon täyttymättömyyden takia) epätodellisena ("olisin tehnyt"). Konditionaalia käytetään kuitenkin myös mm. vain kohteliaisuusmuotona (esim. "haluaisin..."), jolloin tosin voidaan ajatella jonkinlainen julkilausumaton ehto ("jos se teille sopii") taustalle.

konditionaalinen ehdollinen; konditionaalimuotoinen

konditoria kondiittorin myymälä ja siihen ehkä liittyvä kahvila

kondomi siittimen ylle vedettävä, ohuesta kalvosta tehty suojus ¶ Käytetään yhtäältä raskauden estämiseen, toisaalta sukupuolitautien tarttumisen estämiseen.

kondominaatti [kon-dominaatti] (alueen) yhteishallinta, yhteishallintoalue

kondottieeri palkkasoturijoukon päällikkö (Italiassa 1300 - 1500-luvulla)

kondro- rusto-

konduktööri junailija; aiemmin myös: raitiovaunun rahastaja

kondylooma visvasyylä

konfederaatio liittoutuma, (löyhähkö) liitto; erityisesti (usein isolla alkukirjaimella): Yhdysvalloista 1860-luvulla eronneiden valtioiden liitto, etelävaltiot

konferenssi laaja, yleensä kansainvälinen neuvottelukokous tai tieteellinen kokous

konfiguraatio konfiguroinnin tulos; konfigurointi toimintana

konfiguroida tehdä valinnat vaihtoehtojen välillä esimerkiksi laitteistoa tilattaessa tai ohjelman asetuksissa ¶ Laitteiston konfigurointi tarkoittaa ennen muuta sen päättämistä, mitä laitteita siihen hankitaan, esim. hankitaanko tietokoneeseen kirjoitin ja jos niin millainen. Ohjelman konfigurointi tehdään (ja on ehkä pakkokin tehdä) ohjelmaa tietokoneeseen asennettaessa, mutta useimmiten asetuksia voi myöhemmin muuttaa eli ohjelma voidaan konfiguroida uudelleen. Datatekniikan jargonissa usein: konffata.

konfirmaatio ripillepääsy, ensimmäinen ehtoollisellakäynti; vahvistaminen ¶ Kirkon opin mukaan konfirmaatio on kasteenliiton vahvistaminen. Sanaa käytetään jossain määrin myös muissa yhteyksissä vahvistamisesta, varmentamisesta, esim. väitteen todeksi tai todennäköiseksi osoittamisesta.

konfirmatorinen vahvistusta etsivä

konfirmoida päästää ripille eli konfirmaatioon; vahvistaa

konfiskaatio omaisuuden ottaminen (etenkin: valtiolle rikoksen takia) t. sitä merkitsevä päätös, menetetyksi julistaminen

konfiskatorinen konfiskaatiota merkitsevä

konfiskoida suorittaa konfiskaatio

konflikti selkkaus, kiista, ristiriita ¶ Joskus "konflikti" on kaunisteleva nimitys sodalle, jota ei haluta tunnustaa varsinaiseksi sodaksi.

konformaatio molekyylin vapaasti kiertyvien osien keskinäinen asento

konformismi mukautuminen vallitsevaan suuntaukseen ¶ Sukulaissanoista ks. ismi. Sana "konformisti" tarkoittaa myös erityisesti Englannin protestantteja, jotka hyväksyivät Elisabet I:n aikana anglikaanisuuden.

konfrontaatio vastakkaisuus, vastakkainasettelu; ristikuulustelu

konfrontoida asettaa vastakkain; ristikuulustella

konfutselaisuus vanha kiinalainen elämänkatsomus, johon liittyy uskonnon piirteitä ¶ Tämä on vanha suomenkielinen nimitys. Uudempi, nykyisin hiukan yleisempi on "kungfutselaisuus".

konglomeraatti [koŋlomeraatti] kivilaji, joka on syntynyt sorasta iskostumalla; monialayhtymä, monella toimialalla toimiva yritysyhtymä ¶ Sanaa käytetään myös muuten (näennäis)kuvaannollisesti, esim. tarkoittamaan erilaisten ainesten yhdistelmää.

kongressi [koŋressi] (laaja) kansainvälinen neuvottelukokous; kansanedustuslaitos eräissä maissa, mm. Yhdysvalloissa ¶ Yhdysvaltain kongressissa on kaksi kamaria: senaatti (Senate) ja edustajainhuone (House of Representatives). Useissa maissa (mm. Intiassa) on kongressipuolue-niminen puolue, jonka nimi on tarkoitettu viittaamaan laajapohjaisuuteen.

kongruenssi [koŋruenssi] yhteneväisyys, yhdenmukaisuus, mukautuvuus ¶ Kieliopissa: sanan mukautuminen toisen sanan muodon mukaan, esim. määritteen mukautuminen pääsanan sijamuotoon ja lukuun. (Esim. suomessa: "hyvän miehen", "hyville miehille"; mutta englannissa ilman kongruenssia: "a good man's", "to good men".) Matematiikassa: geometriassa kuvioiden yhtenevyys; lukuteoriassa eräs jaollisuuteen perustuva käsite.

kongruentti [koŋruentti] yhteneväinen, yhdenmukainen, mukautuva, kongruenssissa oleva

kongruoida [koŋruoida] mukautua, olla kongruenssissa

konioosi pölykeuhko

konjakki Ranskassa Cognacin maakunnassa valmistettu viinistä tislattu väkijuoma. ¶ Vrt. brandy.

konjektuura (turmeltuneen tekstin) oletettu lukutapa

konjektuuri olettamus, jota pidetään todennäköisesti oikeana (tieteessä), otaksuma ¶ Etenkin matematiikassa konjektuuriksi sanotaan yleistä väitettä, jonka oletetaan olevan tosi, koska se on havaittu todeksi suuressa määrässä tapauksia, mutta jota ei ole onnistuttu todistamaan.

konjugaatio verbin taivutus; sellaisen taivutuksen luokka; yksisoluisten eliöiden välinen perimäaineksen vaihto ¶ Useiden kielten kieliopeissa puhutaan I, II jne. konjugaatiosta, jolloin tarkoitetaan verbien taivutusluokkia eli taivutuskaavoja, konjugaation tapoja. Monet yksisoluiset eliöt kuten bakteerit vaihtavat tumien osia, mikä merkitsee perimäaineksen vaihtoa ja tuottaa uusia geeniyhdistelmiä, t.s. ajaa osittain saman asian kuin varsinainen sukupuolinen lisääntyminen.

konjunktiivi verbien eräs tapaluokka useissa kielissä, subjunktiivi ¶ Konjunktiivia käytetään mm. usein alistetuissa sivulauseissa sekä ehtolauseissa suomen konditionaalin vastineena. Vanhastaan on kieliopeissa käytetty konjunktiivi-nimitystä, mutta viime vuosikymmeninä on subjunktiivi-nimi yleistynyt mm. englannin ja ranskan vaikutuksesta.

konjunktio sidesana, esim. "ja", "kun", "että"; sanaa "ja" vastaava looginen operaattori t. sillä muodostettu lauseke; tähtitaivaan ilmiö, jossa planeetat tai tähdet näyttävät olevan hyvin lähekkäin

konjunktuuri suhdanne

konkaavi kovera

konkistadori Amerikan espanjalainen valloittaja

konklaavi suljettu kokous ¶ Varsinkin kokous, jossa kardinaalit valitsevat uuden paavin ja joka ei pääty, ennen kuin on päästy yksimieliseen päätökseen.

konkludenttinen (käyttäytymisestä tms.) pääteltävissä oleva, hiljainen ¶ Oikeustieteessä konkludenttiseksi eli hiljaiseksi kutsutaan sopimusta, jota ei ole nimenomaisilla lausumilla tai asiakirjoilla tehty mutta joka katsotaan osapuolten käyttäytymisellään tarkoittaneen tehdä (ja tehneen). Vastaa suunnilleen käsitettä "implisiittinen".

konklusiivinen päätelmää ilmaiseva; sitova, ratkaiseva ¶ Kieliopissa konklusiivisiksi kutsutaan sellaisia konjunktioita kuin "joten".

konkordaatti katolisen kirkon ja jonkin valtion välinen sopimus (kirkon ja valtion suhteesta)

konkordanssi yhdenmukaisuus, vastaavuus; luettelo t. tilasto sanojen t. asioiden esiintymistä tekstissä ¶ Ensin mainittu merkitys esiintyy etenkin geologiassa, jossa sana tarkoittaa kivi- tai maalajikerrosten yhdensuuntaisuutta eri kerrostumissa. Toinen merkitys esiintyy tekstien tutkimuksessa, jossa konkordanssi voi olla luettelo teoksen (esim. Raamatun) kohdista, joissa jokin sana tai asia esiintyy, tai vain luettelo kaikista tekstissä esiintyvistä sanoista tai sellainen luettelo, jossa on myös tiedot esiintymien määristä.

konkreettinen todellinen, esineellinen, aistein havaittava, kouriintuntuva; eräiden taidesuuntien nimi ¶ Vastakohta: abstraktinen. Usein sanaa "konkreettinen" käytetään vain vahvistavana, jonkin asian (väitettyä) todellisuutta korostavana, esim. "saimme konkreettisen todisteen". Hegelin filosofiassa konkreettinen tarkoittaa yhteyksiinsä kuuluvaa, irrallisen, erillisen vastakohtana. Konkreettinen musiikki on luonnonäänien, hälyjen ja soitinäänien muuntelua tekniikan keinoin. Konkreettinen taide on ei-figuratiivisen, abstraktisia (!) geometrisia muotoja käyttävän taiteen nimitys.

konkretia todellisuus, konkreettisuus ¶ Sana on epämääräinen muodoste, jota käytetään yleensä vaadittaessa konkretiaa sanomatta, mitä se olisi.

konkretismi konkreettinen taide; luonnonkansojen kielten konkreettisuus; eräs kirjallisuuden suuntaus ¶ Kirjallisuudessa konkretismi tarkoittaa ulkoisten seikkojen kuten teoksen rytmisten, foneettisten ja typografisten piirteiden painottamista. Sukulaissanoista ks. ismi.

konkretisoida tehdä yksityiskohtaise(mma)ksi; havainnollistaa (konkreettisella) esimerkillä; tehdä konkreettise(mma)ksi ¶ Teoriassa konkretisointi on "konkreettiseksi tekemistä", mutta konkretisoituna tämä yleensä merkitsee jonkinlaisen rajauksen ja valinnan tekemistä. Esimerkiksi "suunnitelman konkretisointi" tarkoittaa tavallisesti vain sen yksityiskohtien täsmentämistä eli esimerkiksi määrällisten suunnitelmien ("konkreettisten lukujen") lisäämistä. Toki tämä saattaa edistää suunnitelman toteuttamista todellisuudessa eli siinä esitettyjen asioiden konkreettisiksi tekemistä.

konkubiini jalkavaimo

konkurrenssi rikosten yhtyminen (oikeudellisena käsitteenä); (taloudellinen) kilpailu

konkurrentti kilpailija, kilpaileva yritys tai viranhakija tms.

konkurssi vararikko, omaisuuden jako velkojille; (arkikielessä myös:) maksukyvyttömyys, epäonnistuminen tms. ¶ Järjestely, jossa oikeuden päätöksellä velallisen koko omaisuus käytetään velkojen maksamiseen yhdellä kertaa, siinä määrin kuin mahdollista. Arkikielessä sanaa käytetään usein tilanteesta, jossa yritys on lakannut maksamasta velkojaan ja yleensä myös lopettanut toimintansa. Lisäksi konkurssiksi voidaan kutsua väljästi erilaisia epäonnistumisia ja vastoinkäymisiä.

konnektiivi lauseita tms. yhdistävä kielen ilmaisu, esim. "sen takia"; (logiikassa) lausumia yhdistävä t. niihin kohdistuva operaattori, esim. "ja" tai "ei"; (kasvitieteessä) lokeroside

konnotaatio sanan tai ilmaisun luoma mielle(yhtymä), oheismerkitys ¶ Vrt. denotaatio. Esimerkiksi sanan "ruusu" denotaatio on eräs kasvilaji (tai -ryhmä), mutta siihen liittyy monenlaisia konnotaatioita kuten mielleyhtymä ruususta rakkautta kuvaamassa, ruusujen antamisesta onnittelutarkoituksessa tai piikistä, joka piilee kauneimmankin ruusun alla. Konnotaatiot voivat eri ihmisille ja eri tilanteissa olla hyvin erilaisia.

konossementti asiakirja, jonka laivan päällikkö allekirjoittaa todisteeksi siitä, että alus on ottanut tavaran kuljetettavaksi ¶ Konossementti on kuitti rahdiksi otetusta tavarasta ja sitoumus siitä, että tavara kuljetetaan määrättyyn paikkaan ja luovutetaan määrätylle henkilölle.

konsekutiivinen seurausta ilmaiseva

konsekvenssi johdonmukaisuus; seuraus

konsekventalismi etiikan suuntaus, joka korostaa tekojen seurausten merkitystä niiden eettisyyden arvioinnissa ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

konsekventti johdonmukainen

konselji neuvosto, neuvoskunta; hallitus

konsensuaalinen sellainen (sopimus), joka ei edellytä määrättyä muotoa, vapaamuotoinen

konsensus yhteisymmärrys, (jonkinlainen) yksimielisyys ¶ Usein "konsensus" tarkoittaa tilannetta, jossa kaikki suostuvat johonkin tavoitteeseen tai ratkaisuun siinä mielessä, etteivät sitä erityisesti vastusta.

konsentraatio (liuoksen tms.) pitoisuus, väkevyys; keskitys, keskittäminen ¶ Kemiassa konsentraatio tarkoittaa aineessa olevan toisen aineen pitoisuutta, ilmaistuna ainemäärän ja tilavuuden tai massan suhteena, mooleina esimerkiksi litraa tai kilogrammaa kohti.

konsentraatti väkevöity liuos tms., väkevöite; tiivistelmä

konsentroida väkevöidä, tiivistää (neste tai kaasu)

konsepti (suunnitellut) periaatteet, toimintamalli; aie, suunnitelma; (kirjoituksen) luonnos ¶ Vanhemmat merkitykset viittaavat luonnosteluun, uudemmat (ja muodikkaammat) taas johonkin erityiseen toimintamalliin, joka voi itsessään olla hyvinkin kiinteä ja selvästi määritelty vaikka salliikin paljon vapauksia toteutustavoissa.

konseptio hedelmöityminen, sikiäminen; käsite, perusajatus, teoria, paradigma

konseptuaalinen käsitteellinen, konseptia koskeva

konserni suuryhtymä, ryhmä liikeyrityksiä, joiden toimintaa ohjataan osittain keskitetystä

konsertoida pitää konsertti

konsertti julkinen musiikkitilaisuus

konsertto sävellys soolosoittimelle, jota orkesteri säestää

konservaattori museon henkilö, joka huolehtii esineiden t. näytteiden kunnosta; ulkomailla myös museovirkamiehen arvonimi

konservatiivi olevien olojen säilyttämistä kannattava (konservatiivinen) henkilö

konservatiivinen olevat olot säilyttävä t. niiden säilyttämiseen tähtäävä; säilyttävä ¶ Sanaa "vanhoillinen" ehdotetaan usein tämän sanan vastineeksi, mutta se on sävyltään kielteisempi. Poliittinen konservatiivisuus ei merkitse olojen säilyttämistä sellaisenaan vaan varsinkin nykyisin uudistusten vähittäisyyttä ja rauhallisuutta ja olennaisimmiksi koettujen perusrakenteiden ja -arvojen säilyttämistä. Kirurgiassa konservatiivinen hoito tarkoittaa sellaista leikkaushoitoa, jossa pyritään säilyttämään (säästämään) tervettä kudosta mahdollisimman paljon. Fysiikassa "konservatiivinen voimakenttä" on sellainen, jossa kappaleen siirtämiseksi pisteestä toiseen tarvittava työ on reitistä riippumaton (t.s. työmäärä säilyy samana, vaikka reittiä muutetaan).

konservatismi olevien olojen säilyttämistä kannattava aatesuunta, konservatiivisuus ¶ Yleensä ei käytetä vastaavia -istinen- ja -isti-johdoksia kuten -ismi-sanoista yleensä vaan adjektiivina sanaa "konservatiivinen" ja substantiivina sanaa "konservatiivi".

konservatorio musiikkiopetusta (t. yleensä taideopetusta) antava oppilaitos

konservoida tehdä säilyväksi, säilöä

konsessiivinen myönnytystä ilmaiseva; myöntyvä, salliva

konsessio käyttöoikeussopimus; toimilupa t. perustamislupa

konsiili kirkolliskokous

konsistenssi sisäinen yhteensopivuus, konsistenttisuus; kiinteys, tiiviys; koostumus, laati

konsistentti sisäisesti yhteensopiva, ristiriidaton, johdonmukainen; kiinteä, tiivis

konsistori eräiden yliopistollisten ja kirkollisten hallintoelinten nimitys

konsoli pelien pelaamiseen tehty digitaalinen laitteisto; valvontapöytä tai -taulu; järjestelmän valvontaan käytetty tietokonepääte, joskus pääte yleensä; tietokoneohjelman toiminnan ohjaukseen ja valvontaan käytetty ikkuna kuvaruudulla; rakennuksen ulkonevaa osaa kannattava tuki, olkakivi; (rakennelman, huonekalun tms.) ulkoneva kattin, kannate; (yhdyssanassa konsolipöytä:) seinä- ¶ Pelikonsolin ja pelaamiseen käytettävän tietokoneen yhteinen ominaisuus on, että niihin voi ladata eri pelejä. Ero on siinä, että konsoli on tehty vain pelitarkoituksiin, ja peli ladataan yleensä kutakin konsolityyppiä varten tehdyltä tietovälineeltä.

konsolidaatio konsolidointi

konsolidoida vakiinnuttaa, vakauttaa, vahvistaa, lujittaa; yhdistää, koontaa ¶ Esim. yhdistää yksittäistilinpäätökset konsernitilinpäätökseksi tai alkuperäinen direktiivi ja sen muutokset muotoon, josta suoraan näkee direktiivin nykysisällön. EU-kielessä konsolidoinnilla tarkoitetaan virallisesti "yhteisön lainsäädännön kunkin perussäännöksen sekä siihen tehtyjen muutosten ja korjausten kokoamista yhdeksi epäviralliseksi asiakirjaksi". Myös lainojen yhdistämisestä yhdeksi lainaksi. Sanaa on ruvettu käyttämään myös mm. pelkästä tietojen kokoamisesta ja yhdistelemisestä.

konsolipöytä seinäpöytä ¶ Koruhuonekalu, joka on sijoitettu seinää vasten, usein pöydän kanssa yhteen kuuluvan pöydän alle. Usein käyräjalkainen.

konsonanssi tasasointu ¶ Sävelten tai äänien yhdistelmä, joka koetaan yhteensulautuvaksi ja riidattomaksi.

konsonantismi konsonantisto, kielen konsonantti

konsonantti äänne, joka ei yleensä voi muodostaa tavua yksinään vaan ainoastaan vokaalin kanssa ¶ Konsonantin määritelmän tekee suhteelliseksi mm. se, että eräissä kielissä esim. "l" ja "r" voivat olla tavuamuodostavia. Rinnakkaisnimitys "kerake" on nykyisin vanhahtava.

konsortio yhdistyksen tapainen organisaatioiden yhteenliittymä ¶ Konsortio on tyypillisesti yritysten muodostama yhteistoimintaelin jonkin sellaisen asian ajamiseksi, jonka edistäminen on niiden yhteinen etu.

konspiraatio salaliitto, salahanke

konstaapeli poliisimiehistöön kuuluva henkilö; purjelaivoissa alipäällystöön kuuluva henkilö, joka mm. huolehtii muonavaroista

konstanssi pysyvyys, vakioisuus

konstantti pysyvä, muuttumaton; vakio

konstellaatio tähdistö, tähtikuvio; taivaankappaleiden sijainti toisiinsa nähden; (poliittinen) asetelma, tilanne, "kuvio"

konstipaatio ummetus

konstituentti olennainen rakenneosa

konstituoida perustaa, asettaa, muodostaa

konstitutionaalinen konstituutiota koskeva t. siihen perustuva

konstitutionalismi perustuslaillinen valtiojärjestelmä

konstituutio perusrakenne, perusta ¶ Valtio-opissa perustuslaki, valtiosääntö, valtiovallan perusteita koskeva lainsäädäntö. Kirkollisella alalla eräiden kirkollisten säädösten nimitys. Kemiassa molekyylirakenne. Biologiassa eliön perimän määräämä perusrakenne. Ihmisestä puhuttaessa yleisrakenne, yleinen ruumiinrakenne. Filosofiassa välttämätön ehto tai perusta.

konstruktiivinen rakentava, käytännöllisiä ehdotuksia sisältävä; rakennetta tai rakentamista koskeva; keinotekoinen

konstruktio rakennelma; rakenne, kaavio

konstruktionismi eräs taiteellisen konstruktivismin haara

konstruktivismi rakenteellisuusoppi (eräiden suuntausten nimitys() ¶ Konstruktivismi oppimiskäsityksenä lähtee ajatuksesta, että oppimisen aikana oppija kokemustensa kautta konstruoi tietoa valikoiden ja tulkiten informaatiota ja jäsentäen sitä aikaisempien tietojensa ja näkemystensä yhteyteen. Filosofiassa käsitys, jonka mukaan inhimillinen tietämys rakentuu aiemmin omaksutun tietämyksen pohjalle. Konstruktivismi taidesuunnan nimityksenä on merkitykseltään vaihteleva; sitä on luonnehdittu "rakenteelliseksi taiteeksi". Se esiintyy mm. Venäjällä esiintyneen nonfiguratiivisen, geometrisia aineksia käyttäneen suunnan nimenä. Rakennustaiteessa se äärimmillään tarkoittaa suuntausta, jonka mukaan rakennuksen muodon määräävät yksinomaan sen välttämättömät rakenteet. Sukulaissanoista ks. ismi.

konstruoida rakentaa, muodostaa, sommitella

konsulaatti konsulinvirasto

konsulentti tuote-esittelijä; koulutettu neuvoja mm. maatalouden t. kotitalouden alalla

konsuli maansa etuja vieraassa maassa valvova ulkomaanedustuksen virkamies; eräs arvonimi; historiassa eräiden korkeiden virkojen nimitys ¶ Muinaisessa Roomassa tasavallan korkeimpina virkamiehinä oli kaksi konsulia. Ranskassa oli vallankumouksen jälkeen 1779 - 1804 tasavallan johdossa kolme konsulia. "Konsulinkyyti" tarkoittaa ulkomailta kotimaahan matkustamista edustuston avustuksella, kun asianomaisella ei ole varaa maksaa matkaansa.

konsultaatio neuvonpito, neuvottelu

konsultoida kysyä (asiantuntijan) neuvoa; neuvotella; antaa neuvoja ¶ Alkuperäisessä merkityksessä "konsultoida jotakuta" tarkoittaa neuvojen kysymistä joltakulta, yleensä ammattilaiselta. Suunnilleen samassa merkityksessä on joskus käytetty ilmaisutyyppiä "konsultoida jonkun kanssa" ('neuvotella'). Sanaa on ruvettu käyttämään myös merkityksessä 'antaa neuvoja, olla konsultoitavana', esim. "konsultoiva lääkäri" (oikeammin: "konsultoitava lääkäri"). Tämä on käytännössä hyväksytty suomen kielen lautakunnan kannanotossa v. 2000, ja se on ilmeisesti yleistyvä merkitys. Tämä merkitsee, että sana on käynyt hyödyttömäksi. Kun nykysuomessa A konsultoi B:tä, ei enää kukaan tiedä, kumpi neuvoo kumpaa. Tekisi mieli sanoa, että konsultoida-sana on käynyt muutosten takia hyödyttömäksi ja että se kannattaa korvata esimerkiksi ilmaisuilla "antaa neuvoja", "kysyä neuvoa" tai "neuvotella". Lääkäri- yms. kielessä, jossa ei haluta puhua neuvojen pyytämisestä tai antamisesta, voidaaan puhua lausunnon pyytämisestä tai antamisesta.

konsultti neuvoja antava asiantuntija, varsinkin yrityksille palvelujaan tarjoava

konsumerismi kuluttajan etuja ja tarpeita korostava ajatussuunta tai tarkastelutapa ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

kontakti kosketus, yhteys; yhteyshenkilö; taho, johon ollaan t. on oltu yhteydessä; (fysiikassa:) sähköä johtava kosketus; (geologiassa:) kahden erilaisen kivilajin kosketuspinta

kontaktoida ottaa yhteyttä, olla yhteydessä; saattaa yhteyteen ¶ Sana on uudehko ja tullut suomeen lähinnä englannin verbin "contact" vaikutuksesta.

kontaktori kelakytkin, sähkömagneetin ohjaama kytkin

kontaminaatio sekamuodoste, sanojen sekaantumisesta syntynyt muodoste; saastuminen

kontaminoitua sekaantua toisiinsa (sanoista t. ilmauksista); saastua

kontantti käteinen, käteisvarat; käteismaksu

konteksti asiayhteys; tekstiyhteys ¶ Voidaan tarkoittaa laajempaa yhteyttä, johon asia kuuluu, tai tekstiä, jonka yhteyteen teksti kuuluu. Usein on epäselvää, kumpaa tarkoitetaan.

kontekstoida asettaa (oikeaan) kontekstiin ¶ Teonnimi: kontekstointi.

kontekstuaalinen tekstiyhteyttä, kontekstia koskeva

kontemplaatio mietiskely

kontinentaalinen mannermainen, manner-Euroopalle ominainen, "suuren maailman" mukainen

kontinentti mannermaa, maanosa

kontingenssi kontingenttisuus, ei-välttämättömyys

kontingentti ei-välttämätön, olemukseen kuulumaton, "satunnainen"; kiintiö; erä ¶ Filosofiassa kontingentiksi sanotaan asiaa tai ominaisuutta, joka ei ole jonkin kokonaisuuden olennainen, olemuksellinen osa vaan "satunnainen" siinä mielessä, että se voi esiintyä tai olla esiintymättä. Sotilasalalla "kontingentti" tarkoittaa erää, kiintiötä, sotilaallisen voiman määrää, joka valtion tai alueen on lähetettävä yhteiseen armeijaan.

kontinuatiivinen jatkuvuutta, jatkuvaa toimintaa ilmaiseva

kontinuiteetti jatkuvuus

kontinuumi jatkumo ¶ Matematiikassa kaikkien reaalilukujen joukko tai kompakti ja yhtenäinen metrinen avaruus. Fysiikassa jatkuva spektri, jossa on mukana kaikkia aallonpituuksia. Kasvitieteessä kasvillisuuden vähittäinen muuttuminen siirryttäessä paikasta toiseen, vastakohtana selvärajaisille kasvustotyypeille.

kontra- vastaan-, vasta-, vastakkais- ¶ Vrt. contra.

kontra-altto matala alttoääni; sellaisen omaava laulajatar

kontra-amiraali merivoimien upseerinarvo, joka vastaa kenraalimajuria

kontrabasso matalin bassoääni; sellaisen omaava laulaja; bassoviulu

kontradiktio (looginen) ristiriita

kontrafaktuaalinen tosiasioiden vastainen, todellista poikkeavan asiaintilan t. kehityskulun olettava

kontrahti sopimus (vanhahtavassa kielessä ja puhekielessä)

kontraktiili (lääketieteessä:) supistuva, supistumiskykyinen ¶ Myös muodossa "kontraktiilinen".

kontraktio supistuminen, kutistuminen; supistuma, kutistuma

kontraproduktiivinen tuottavuutta heikentävä; sellainen, joka vaikuttaa toiseen suuntaan, kuin on tarkoitus

kontrapunkti sävellys, joka säestää toista sävellystä

kontraseptiivi ehkäisyväline tai -aine

kontrasti vastakohtaisuus, esim. tumman ja vaalean vastakohtaisuuden aste kuvaruudulla

kontrastiivinen vastakohtaisuutta korostava

kontrefori tukipilari

kontribuutio avustus, panos (johonkin)

kontrolleri talousjohtaja, talouspäällikkö; ohjain, säädin

kontrolli valvonta, ohjaus, tarkkailu, hallinta

kontrolloida valvoa, ohjata, tarkkailla, hallita

kontroversiaalinen (hyvin) kiistanalainen, kiistelty

kontto tili, lasku

kontuuri ääriviiva

konurbaatio [kon-urbaatio] kaupunkien yhteensulautuma, yhteen kasvaneiden kaupunkien kokonaisuus ¶ Usein sellainen, missä kaupungit ovat säilyneet hallinnollisesti erillisinä.

konvehti täytetty suklaa- tai sokerimakeinen

konveksi kupera

konvektio kuljettuminen, esim. lämmön tai sähkövarauksen siirtyminen ainehiukkasten mukana

konventio sopimus; sovinnainen tapa

konventionaalinen sopimuksenvarainen, sovinnainen; tavanomainen, tavallinen ¶ Aseista puhuttaessa "konventionaalinen" tarkoittaa ns. tavallisia aseita vastakohtana etenkin ydinaseille sekä kemiallisille ja biologisille aseille.

konventti (teinikunnan) illanvietto; teinikunta; kokous; (historiassa) kansalliskokous; luostarin munkki- tai nunnakunta

konvergenssi eri alkuperää olevien ilmiöiden t. olioiden samanlaistuminen, rinnakkaiskehitys; yhteensuuntautuminen, suppeneminen; vyöhyke, jossa vastakkaissuuntaiset tuulet kohtaavat ¶ Vastakohta: divergenssi. Mm. kielitieteessä ja biologiassa sanaa käytetään ilmiöstä, jossa synnyltään erilaiset asiat toisistaan riippumatta kehittyvät samaan suuntaan, jopa hyvinkin samanlaisiksi. Biologiassa syyksi selitetään eliöiden elämäntapojen samanlaisuus. Yhteiskuntatieteessä sanaa on käytetty erilaisten yhteiskuntajärjestelmien (väitetystä) kehittymisestä enemmän toistensa kaltaisiksi. Matematiikassa konvergenssi tarkoittaa suppenemista eli esimerkiksi sitä, että mentäessä lukujonossa eteenpäin luvut lähenevät rajatta jotakin raja-arvoa (esim. lukujono 1, 1/2, 1/3, 1/4, ... suppenee eli konvergoi kohti raja-arvoa 0).

konvergoida suuntautua yhteen tai samanlaiseen lopputulokseen; vrt. konvergenssi ¶ Myös muodossa "konvergoitua".

konversio muuntaminen, muuntuminen, muunnos, konvertointiPsykologiassa: torjuttujen psyykkisten ristiriitojen ilmeneminen elimellisinä oireina. Kielitieteessä: sanan käyttö toisen sanaluokan sanan. Kaupan alalla: mahdollisten asiakkaiden (esim. verkkosivulla kävijöiden) muuntuminen asiakkaiksi, etenkin tällaisen muuntumisen osuutta kuvaava prosentti- tai muu luku.

konvertoida muuntaa esim. esitysmuodosta tai mittayksiköstä toiseen ¶ Talousterminä mm. 'muuntaa lainaehdot toisenmuotoisiksi' ja 'vaihtaa rahasumma valuutasta toiseen'.

kooda sävellyksen tai sen osan päätösjakso ¶ Johtuu italian sanasta "coda" 'häntä'.

koodata muuttaa jonkin koodin mukaiseksi ¶ Erityisesti: kirjoittaa tietokoneohjelmaa.

koodekki laite tai ohjelma, joka muuntaa analogista dataa digitaaliseksi ja kääntäen ¶ Englanniksi codec, sanoista coder-encoder. Myös asussa "kodekki".

koodeksi yhtenäinen lakikokoelman, kodifioinnin tulos; käsin kirjoitettu (vanha) kirja

koodi sovinnainen symbolien järjestelmä; sellaisen mukainen ilmaus; jotakin asiaa koskevien tapojen t. vaatimusten järjestelmä ¶ Yleensä koodilla tarkoitetaan erityiseen sopimukseen tai määrittelyyn perustuvaa, usein hyvin täsmällisesti määriteltyä järjestelmää, esim. merkkikoodi 'sopimus kirjoitusmerkkien esittämisestä datatekniikassa' tai kielikoodi (järjestelmä, jossa kullekin kielelle on esim. kaksikirjaiminen koodi kuten fi = suomi) tai maakoodi. Usein sana tarkoittaa erityisesti tietokoneohjelmaa tai sellaisen osaa, ohjelmakoodia, harvemmin sitä järjestelmää ("ohjelmointikieltä"), jonka mukaisia ohjelmat ovat. Sanalla "koodi" voidaan tarkoittaa myös esimerkiksi kieltä kokonaisuutena tietyltä kannalta katsottuna. Lisäksi englannin sanan "code" vaikutuksesta sanalla on ruvettu tarkoittamaan myös joidenkin tapojen tai normien vaatimuksia kokonaisuutena, esim. "käyttäytymiskoodi" tai "moraalikoodi" tai "pukeutumiskoodi". Hankaluuksia on aiheuttanut mm. englannin sana "eurocode", joka tarkoittaa eräitä rakentamista koskevia normeja; sitä yleensä käytetään suomessa sitaattilainana, koska "eurokoodi" olisi liian helppo ymmärtää aivan väärin.

koodittaa = koodata

koolapuu [koola-puu] eräitä trooppisia puita (suku Cola)

koolapähkinä kookapuiden pähkinöitä ¶ Myös title="Lyhyt vai pitkä vokaali?" >lyhytvokaalisessa asussa "kolapähkinä".

koolon paksusuolen keskimmäinen osa; (vanh.) kaksoispiste ":" ¶ Umpisuolen ja peräsuolen välissä sijaitseva osa, joka muodostaa suurimman osan paksusuolesta. Usein paksusuoleen luetaan vain koolon, jolloin sen keskimmäisestä osasta käytetään nimitystä "varsinainen paksusuoli", mutta lääketieteen termistössä umpisuoli ja peräsuoli ovat paksusuolen osia.

koomikko koominen esiintyjä, huvittaja; huvinäytelmien näyttelijä

koominen hauskuttava, lystikäs, naurattava

kooperaatio [ko-operaatio] yhteistoiminta; osuustoiminta

kooperatiivinen [ko-operatiivinen] yhteistoiminnallinen, yhteistoiminta-, yhteis-; osuustoiminnallinen, osuustoiminta-

kooppi paljaalle värttinänvarrelle kehrätty käämi; kehräämön puola

koordinaatio yhteensovittaminen, etenkin hankkeen osien sovittaminen toimimaan yhdessä

koordinaatisto koordinaattijärjestelmä, akselisto

koordinaatti luku, joka yksin tai (yleensä) muiden koordinaattien kanssa ilmaisee tarkan paikan (pisteen sijainnin) ¶ Vanha rinnakkaismuoto: koordinaatta.

koordinaattori koordinoija, yhteensovittaja

kopeekka ruplan sadasosa; kuvaannollisesti: pieni raha

koplata (arkikielessä:) kytkeä, yhdistää ¶ Sanalla on usein kielteinen sävy siksi, että sitä on käytetty laittomista menettelyistä, joissa omien etujen ajaminen "koplataan" yhteen esim. virkatoimien kanssa.

koordinoida sovittaa yhteen, järjestää yhteen (vrt. koordinaattori)

kopio jäljennös, etenkin koneellisesti valmistettu tarkka jäljennös

kopioida jäljentää, valmistaa kopio; jäljitellä (esim. tyyliä)

kopolymeeri [ko-polymeeri] sekapolymeeri

kopra kookospähkinän siemenvalkuainen, etenkin kuivattuna

kopro- uloste-

koprofiili ihminen, jolla on koprofilia; (eläintieteessä:) lannansyöjä

koprofilia sairaalloinen kiinnostus ulosteisiin

kopteri = helikopteri

kopti Egyptissä asuvaan kristittyjen ryhmään kuuluva; heidän kielensä, joka on muinaisegyptistä kehittynyt

kopula verbi, joka vain yhdistää subjektin ja predikatiivin toisiinsa (tav. olla-verbi); yleisemmin lauseenjäseniä yhdistävä sana; side, haka, yhdysside; (biologiassa) paritteleva pari

kopulaatio yhdyntä, parittelu, kopulointi; yhdistäminen, yhdistyminen

kopulatiivinen yhdistävä

kopuloida olla sukupuoliyhdynnässä, paritella

koraali virsisävelmä, kirkkolaulu

Koraani islamin pyhä kirja

koralli eräiden onteloeläinten, korallieläinten (Anthozoa), tukiranko; siitä saatava materiaali koriste- ym. tarkoituksiin

koreografi koreografian tekijä

koreografia tanssin ja baletin suunnittelu ja ohjaus; sellaisen näkyvä tulos ¶ Kuvaannollisesti myös jonkin käytännöllisen toiminnan taidokkaista "kuvioista".

korintti pieni siemenetön rusinatyyppi

korinttilainen muinaisen Kreikan Korintin l. Korinton kaupunkiin liittyvä ¶ Korinttilainen pylväs tarkoittaa yhtä antiikin pylvästyyliä (tai sen jäljitelmää), jossa pylvään yläosa on koristeltu akanttikasvin lehtiä muistuttavilla aiheilla. Kahta Raamatun kirjaa sanottiin aiemmin korinttolaiskirjeiksi tai (Paavalin) kirjeiksi korinttolaisille; vuoden 1992 raamatunsuomennoksessa nimet ovat "Ensimmäinen kirje korinttilaisille" ja "Toinen kirje korinttilaisille".

kornetti eräs vaskipuhallin; ratsuväen alin upseerinarvo

korni (slangissa:) mauton, tyylitön, tylsä, banaali, tyhmä, typerä; eräs kelttiläinen kieli ¶ Kyse on kahdesta eri alkuperää olevasta sanasta: slangisana johtuu englannin sanasta "corny", kielen nimi taas sanasta "Cornish".

korollaari väittämä, joka on loogisesti (ja yl. helposti) johdettavissa teoreemasta

korona (arkikielessä) eräs koronavirus t. sen aiheuttama tauti covid-19 t. sen aiheuttamat poikkeukselliset olot; Auringon uloin kaasukehä t. sen näkyvä ilmentymä auringon valokehä, "kruunu"; koronapurkaus, sähkön kaasupurkays voimakkaassa sähkökentässä; eräs peli, jossa lyödään pyöreitä nappuloita kepeillä;

koronavirus eräs virustyyppi ¶ Koronavirukset aiheuttavat hengitystieinfektioita. Erään lajin on todettu aiheuttavan sarsia, toinen tunnetaan nimellä covid-19 (tai COVID-19).

korporaatio lailla järjestetty yhdistys, esim. ylioppilaskunta; alakohtainen järjestö korporatiivisessa järjestelmässä ¶ Joskus myös käännösteksteissä amerikanenglannin "corporation" 'osakeyhtiö' vastineena.

korporatiivinen alakohtaisiin työntekijöiden ja työnantajien järjestöihin perustuva ¶ Yleisesti korporatiivinen järjestelmä tarkoittaa sellaista, jossa ammatillisilla ja talouselämän järjestöillä on keskeinen asema valtiollisessa päätöksenteossa (ja kansanedustuslaitoksella ehkä vain nimellinen asema). Erityisesti Mussolinin Italiassa toteutettu järjestelmä, joka perustui korporaatioihin, joihin niin työnantajat kuin työntekijätkin kuuluivat.

korporativismi korporatiivinen järjestelmä; sellaiseen tähtäävä t. sellaista kannattava aate ¶ Usein myös muodossa "korporatismi", mutta tämä ei ole kielen normien mukainen.

korpraali sotamiestä ylempiarvoinen miehistöön kuuluva sotilas; alin aliupseerinarvo useiden maiden armeijoissa

korpus (laaja) tallennettu aineisto näytteitä jostakin kielestä sen tutkimista varten; eräs kirjasinkoko (10 pistettä)

korrehtuuri korjausvedos; korjausluku ¶ Korjausvedosta sanotaan yleiskielessä yleensä oikovedokseksi ja korjauslukua oikovedokseksi.

korrekti moitteeton, oikea, täysin asianmukainen

korrelaatio vastaavuus- tai riippuvuussuhde; sellaisen suuruutta kuvaava luku ¶ Tilastotieteessä on käytössä useita erilaisia, eri tavoin laskettavia korrelaatiokertoimia eli lyhyesti korrelaatiota; suurikaan korrelaatio ei itsessään osoita asioiden välistä riippuvuussuhdetta.

korrelaatti sana tai ilmaisu, johon pronomini viittaa ¶ Esimerkki: Virkkeessä "Tämä on talo, jonka rakensi Jussi" pronominin "jonka" korrelaatti on "talo". Ehdotettu suomalaisempi sana, joka ei kuitenkaan ole tullut käyttöön: vaste.

korrelatiivinen korrelaatioita tutkiva t. niihin perustuva t. liittyvä

korreloida olla korrelaatiosuhteessa

korrepetiittori harjoitussäestäjä, valmentajasäestäjä

korrespondenssi (ilmiöiden välinen) vastaavuus; kirjeenvaihto

korrespondentti kirjeenvaihtaja

korroosio (metallin) syöpyminen

korrugoida aallottaa, poimuttaa

korruptio lahjonta (etenkin yleisenä ilmiönä); turmelus, rappio

korruptoida lahjoa; saattaa taipuvaiseksi ottamaan vastaan lahjuksia; (datatekniikassa) pilata, turmella (esim. tietokannan sisältö)

korteksi kuoriosa, kuorikerros, esim. aivojen kuoriosa, cortex

kortikaalinen kuorta koskeva, kuori-

kortisoni eräs kemiallinen aine, lisämunuaisten tuottama hormoni, jota myös käytetään tulehdusreaktioita hillitsevänä lääkkeenä

kortteli neljän kadun rajoittama alue kaupungissa; vanha pituusmitta, noin 148 mm; vanha vetomitta, noin 0,327 litraa

koruna Tšekin ja Slovakian (ja ent. Tšekkoslovakian) rahayksikkö ¶ frJoskus suomalaistettu muotoon "kruunu".

korundi timantin jälkeen kovin mineraali, käytetään jalokiviin ¶ Kemiallisesti alumiinioksidi, Al2O3.

korvetti eräs pienehköjen sota-alusten tyyppi

košer juutalaisuudessa ruoka-aineita koskevat säännöt ja niiden mukainen ruoka ja juoma; yleistyneesti: oikeaoppinen, "puhdas" ¶ Sanan kuvaannollinen käyttö on yleistynyt varsinkin englannin vaikutuksesta, ja osittain siksi sana usein kirjoitetaan englantilaisittain "kosher".

kosher [košer] = košer

kosini eräs trigonometrian perusfunktioista, sinin komplementtifunktio

kosmeettinen kauneudenhoitoa koskeva; ulkomuotoa koskeva; (kuvaannollisesti) ulkonainen, pinnallinen, vain näkyviä asioita koskeva ¶ Vahingonkorvausoikeudessa "kosmeettinen haitta" tarkoittaa paitsi pelkkää ulkonäöllista haittaa myös esimerkiksi jäsenen menetystä.

kosmetiikka kauneudenhoito; siinä käytettävät aineet

kosmetologia kauneudenhoito ammattialana ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

kosminen maailmankaikkeutta koskeva, kaikenkattava; avaruus-

kosmogonia maailmankaikkeuden syntyä koskeva tutkimus, oppi tai käsitys ¶ Sanalla voidaan tarkoittaa tähtitieteen osa-aluetta mutta myös esimerkiksi vanhoja maailmansyntymyyttejä.

kosmogoninen kosmogoniaan kuuluva t. sitä koskeva

kosmologia maailmankaikkeutta kokonaisuutena tutkiva tieteenala; oppi tai käsitys maailmankaikkeudesta kokonaisuutena

kosmonautti neuvostoliittolainen t. venäläinen avaruuslentäjä (astronautti)

kosmopoliitti maailmankansalainen

kosmopoliittinen yleismaailmallinen, maailmanlaajuinen

kosmos maailmankaikkeus ¶ Sanaa "kosmoskynä" on käytetty lyijykynän tapaisesta, aniliinia sisältävästä kynätyypistä, jonka piirtoa ei voi poistaa. Oikeampi nimitys on "kopiokynä", sillä Kosmos on kynien rekisteröity tavaramerkki.

kossata pukeutua manga-sarjakuvien tai niiden tyylisten pelien mukaisiin asuihin ¶ Myös "cosplayata". Engl. cosplay.

kostyymi puku

kovenantti eräänlainen luottosopimuksen ehto; liitto, liittoutuma

koveri = cover

kraateri tulivuoren purkautumisaukko; meteoriitin tekemä kuoppa ¶ Virallinen kirjoitusasu: kraatteri; ks. Yksi vai kaksi konsonanttia? (Asu "kraateri" on puheessa paljon tavallisempi ja kirjoituksessakin yleinen.) Vrt. samaa alkuperää olevaan sanaan krateeri, joka sekin on esiintynyt myös asussa kraateri. Ks. Kraateri ~ kraatteri ja krateeri: sivistyssanasekoitus. Vrt. kaldera.

kraatteri [kraateri t. kraatteri] = kraateri

kraavi = graavi

krakata suorittaa krakkausta; (nyk. joskus) toimia krakkerina, kräkätä

krakkaus suurimolekyylisten hiilivetyjen kemiallinen pilkkominen pienimolekyylisiksi esim. bensiinin valmistuksessa; (nyk. joskus) krakkeritoiminta

krakkeri tietojärjestelmiin murtautuja ¶ Ihminen, joka pyrkii laittomasti pääsemään käyttämään tietokonetta, tietoverkkoa tai muuta tietojärjestelmää. Sitaattilainan "hacker" mukauttamisesta suomeen ks. Kirjoitus- vai äänneasun mukaan?.

kramppi kouristus

kranaatti (tykin t. heittimen t. käsin heitettävä) räjähtävä ammus ¶ Aiempi kirjoitusasu "granaatti".

kranio- kallo-

krapu rapu (eräissä yhteyksissä) ¶ Ks. Konsonanttiyhdistelmien yksinkertaistuminen. Alun kr- on säilynyt paitsi joissakin (läntisissä) murteissa mm. yhdyssanassa "maakrapu" sekä erikoiskäytössä kuten Kravun kääntöpiirin nimessä.

krapula kohmelo, kankkunen

krassi eräitä ruohokasveja, joista osaa kasvatetaan koristekasveina

krateeri viininsekoitusmalja (muinaisessa Kreikassa) ¶ Vrt. samaa alkuperää olevaan sanaan kraatteri.

kravatti solmio; eräs sidonta painissa

krediitti luotto; kuvitteellinen rahayksikkö (usein tieteiskirjallisuudessa)

kreatiini eräs aminohappo, jota on etenkin lihaksissa

kreationismi Oppi, jonka mukaan elollinen luonto on Jumalan luoma eikä (olennaisesti) evoluution tulosta ¶ Kreationismista on erilaisia muunnelmia, ja osa niistä pitää evoluutiota todellisena pienessä mittakaavassa ("mikroevoluutio"). Sukulaissanoista ks. ismi.

kreatismi Käsitys, jonka mukaan Jumala ihmisen syntyessä luo hänen sielunsa. ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

kredit [kredit t. kreedit] hyvityspuoli, tilikirjan oikea puoli, johon hyvitykset merkitään; luotto, credit ¶ Vrt. debet.

kreditiivi lähettilään valtuuskirje; pankin luottokirje, rahannostovaltakirja

kreemi eräänlainen kuorrutus- ja täyteaine, joka valmistetaan yleensä voista tms., sokerista ja kananmunista; kiisseli; (iho)voide ¶ Sanaa pidetään vanhahtavana tai arkisena muissa kuin ensin mainitussa merkityksessä

kreisi mieletön, pähkähullu; hullutteleva (elokuva t. näytelmä) ¶ Sana on arkinen varsinkin tässä kirjoitusasussa. Kirjakielessä sitä käytetään komediatyypin nimityksissä mutta yleensä sitaattilainana "crazy" (esim. "crazy-komedia").

kreivi eräs aatelisarvo, ruhtinaan ja vapaaherran välissä

krematorio tuhkauslaitos, tavallisesti rakennus, johon kuuluu siunauskappeli ja tuhkausuuni

krenatööri jalkaväen valiojoukkojen sotilas (eräissä maissa); (historiassa) 1600- ja 1700-luvulla sotilas, joka hyökkäsi joukon edellä heittäen käsikranaatteja

kreoli pidgin-kielestä kehittynyt kieli, jota jokin kieliyhteisö käyttää omana kielenään; Euroopasta tulleen väestön jälkeläinen latinalaisessa Amerikassa; Afrikasta tuotujen orjien jälkeläinen Länsi-Intiassa ¶ Sanaa käytetään nykyisin myös eurooppalaisen ja ei-eurooppalaisen väestön sekoittuessa syntyneeseen väestöön kuuluvasta.

kreolisaatio kreolikielen muodostuminen

kreppi epätasainen aaltopintainen kangas; jauhelihakastikkeella tms. täytetty ohukaiskäärö, crêpe, "ranskanlettu"

krestomatia lukemisto, etenkin vieraan kielen opetukseen tarkoitettu

kretiini kretinismiä sairastava

kretinismi eräs ihmisen poikkeavan pienikasvuisuuden muoto, johon liittyy henkinen jälkeenjääneisyys

kriisi vaaranaika, uhkatilanne; (poliittinen) jännitystila, vaikea tilanne; käänteentekevä muutos, käänne; talouspula

kriitikko arvostelija

kriittinen (kielteisesti) arvosteleva; harkitseva, tarkka; ratkaiseva, käänteentekevä; hyvin vaarallinen (tila tms.); täärkeä, keskeinen ¶ Fysiikassa ja tekniikassa merkitys on yleensä 'käänteentekevä, käännekohtaa t. rajakohtaa merkitsevä'. Esimerkiksi "kriittinen massa" tarkoittaa ydinfysiikassa massaa, jonka ylittymisen jälkeen ketjureaktio kuten ydinräjähdys on mahdollinen. Tämä ilmaus tarkoittaa toisaalta muissa yhteyksissä kuvaannollisesti jotain vähimmäismäärää (resursseja, toimijoita tai muita), jonka ylittyminen mahdollistaa jonkin toiminnan, kannattavuuden tms.

kriketti eräs englantilainen pallopeli

kriminaali rikollinen, rikoksentekijä; yhdyssanoissa myös: rikos-

kriminaalinen rikollinen; rikoksia koskeva, rikosopillinen

kriminalisoida säätää (lailla) rangaistavaksi, säätää rikokseksi

kriminalisti rikostutkimuksen asiantuntija; rikosoikeuden asiantuntija

krinologia = endokrinologia

kristalli kiteen muotoon hiottu lasi; sellaiseen käytettävä lasilaatu; kide ¶ Usein suomennoksissa englannin sanan crystal vastineena, koska kääntäjä ei tiennyt, että sitä yleensä vastaa suomen sana "kide". Sanakirjojen mukaan kristalli-sanalla on mineralogiassa merkitys 'kide', mutta yleensä sitä ei käytetä siten.

kristillinen kristinuskon piiriin kuuluva, kristinuskoon kuuluva

kristinusko uskonnon muoto, joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan pojaksi

kristitty kristinuskoa tunnustava; sen piiriin kuuluva

kristologia oppi Kristuksen olemuksesta ja persoonasta ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

kriteeri arviointi- tai ratkaisuperuste

kritiikki arviointi, arvostelu ¶ Sanan ymmärretään usein tarkoittavan nimenomaan kielteistä arvostelua.

kritikoida arvioida, esittää kritiikki; arvostella (kielteisesti) ¶ Vrt. kritisoida.

kritisoida arvostella (kielteisesti) ¶ Vrt. kritikoida. Sanojen ero ei ole täysin vakiintunut; ks. K vai s?

kroisos upporikas henkilö ¶ Lähinnä arkikielessä. Johtuu henkilönnimestä (Kroisos).

kroissantti voisarvi ¶ Lehtitaikinasta valmistettu sarvenmuotoinen leivonnainen, joka tarkoitettu varsinkin aamukahvilla nautittavaksi. Myös kirjoitusasussa croissant.

krokaani korkea, kruunumainen, koristeellinen makea leivonnainen

krokantti karamellisoidusta manteli-, pähkinä- tms. rouheesta tehty murske ¶ Käytetään etenkin jälkiruokien koristeluun ja maustamiseen.

kroketti eräs puupalloilla ja -mailoilla pelattava peli; kuorukka, perunasoseesta valmistettu pyörykkä

krokotiili eräitä suurehkoja matelijoita, Crocodilia ¶ Aiemmin myös "krokodiili". Ilmaisu "krokotiilinkyynel" tarkoittaa teeskenneltyä surua.

kromaattinen värejä koskeva, väri-; (musiikissa) puolisävelaskelinen

kromata päällystää kromilla t. kromiteräksellä, kromittaa

kromato- väri-

kromi eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Cr

krominanssi värisyys ¶ Värisävy ja värikylläisyys yhdessä.

kromosomi solun tuman osa, joka sisältää geenejä ¶ Kullakin lajilla on sille ominainen määrä kromosomeja, kromosomiluku. Kromosomi-sanalle on ehdotettu vastinetta "väririhma".

kronikka aikakirja; katsaus tapahtumiin; leikillinen runomuotoinen esittely

kronikoitsija kronikan kirjoittaja

krono- aika-, ajan-

kronologia esitys jostakin asiakokonaisuudesta aikajärjestyksessä; aikajärjestys; ajanlasku

kronologinen aikajärjestyksen mukainen; aikaa koskeva; ajanlaskua koskeva ¶ "Kronologinen ikä" tarkoittaa ikää tavallisessa merkityksessä, siis ikää vuosina, vastakohtana esimerkiksi "henkiselle iälle" tai "älykkyysiälle" (joka tarkoittaa sitä, minkä ikävaiheen keskimääräistä älykkyyttä yksikön ikä vastaa).

kronometri tarkkuuskello

kroolata uida kroolia

krooli ihmisen nopein uintitapa, jota käytetään vapaauinnissa

krooni Viron rahayksikkö, kruunu

kroonikko pitkäaikaispotilas

krooninen pitkäaikainen ¶ Etenkin lääketieteen terminä, vastakohtana akuutti. Myös arkikielessä, usein merkityksessä 'alituinen, pysyvä', esim. "krooninen rahapula".

krossi 12 tusinaa, 144 kappaletta

krusifiksi veistos (usein pienikokoinen, mukana kannettava), joka esittää Jeesusta ristiinnaulittuna

kruunu hallitsijan vallanmerkkinä oleva päänkoriste; yleensä vantaanmuotoinen päänkoriste; hallitsija, hallitusvalta, valtio; useiden maiden rahayksikkö; hampaan terän korvaava proteesi

kryo- kylmä-; jäätymis-

krypta kirkon kuorin alla oleva kappeli; katakombien laajennus

kryptata salakirjoittaa, salata

kryptinen salaperäinen, arvoituksellinen

krypto kuvaristikko, jossa vihjeet ovat vastausruutuihin merkittyjä kirjainten koodimerkkejä; yhdyssanoissa myös: sala-, salainen, salakirjoitus-

kryptoanalyysi salakirjoituksen t. muun sisällöltään tuntemattoman kirjoituksen selvittäminen ¶ Alkujaan sana tarkoitti etenkin kirjoitusjärjestelmältään tuntemattoman kielen analyysia. Nykyisin se tarkoittaa lähinnä datatekniikan menetelmin tehtävää salakirjoitusten tutkimista ja ratkaisemista. Vrt. kryptologia. Aiemmin myös asussa "kryptanalyysi".

kryptografia salakirjoittaminen; sen tekniikka; kryptologia

kryptografinen kryptografiaan kuuluva t. perustuva

kryptologia sanakirjoitustiede ¶ Usein sanoja "kryptologia" ja "kryptografia" käytetään suunnilleen samassa merkityksessä, mutta periaatteessa ensin mainittu tarkoittaa tieteenalaa, jälkimmäinen tekniikkaa ja käytäntöä. Toisaalta usein määritellään, tekemättä eroa tieteen ja tekniikan välille, että kryptologia = kryptoanalyysi + kryptografia. Sukulaissanoista ks. logia.

kryptorkia piilokiveksisyys ¶ Kiveksen tai kivesten jääminen yksilönkehityksen aikana ruumiinonteloon normaalin laskeutumisen sijaan. Sana esiintyy myös muodoissa "kryptorkidia", "kryptorkismi" ja "kryptorkidismi".

kräkkeri = krakkeri

kräkätä murtautua tietojärjestelmään, toimia krakkerina

ksanto- kelta-, keltainen

kseno- vieras-, muukalais-

ksenofobia muukalaisten pelko ¶ Usein vielä kirjoitettuna "xenofobia". Ks. huomautuksia vieraiden kirjainten käytöstä.

ksenon eräs jalokaasuihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki Xe

ksero- kuiva-; kuivakko-

kserografia sähköstaattinen kopiointi t. painatus ¶ Menetelmä, jossa väri siirtyy paperiin t. muuhun materiaaliin sähköstaattisten varausten avulla.

kserokopio kserografialla tehty kopio ¶ Sanan käyttö on vähentynyt; sen sijaan puhutaan yleensä valokopiosta, joka periaatteessa on laaja-alaisempi käsite. Vanha kirjoitusasu: xerokopio.

ksyleeni eräitä nestemäisiä aromaattisia hiilivetyjä

ksylitoli eräs makeutusaine, koivusokeri ¶ Ksylitolia pidetään hampaille edullisena sen kariesta ehkäisevän vaikutuksen takia. Usein kirjoitettuna "xylitoli". Sanan lopun asu noudattaa käytännössäkin ns. -oli-sääntöä.

ksylo- puu-, puuaines-

ksylofoni soitin, jossa on kaikuputkien päälle viritettyjä levyjä, joita lyödään pienellä pyöreäpäisellä nuijalla

kubismi taidesuunta, joka suosii geometrisia muotoja ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

kudu eräitä afrikkalaisia metsäantilooppeja

kulakki (suur)talonpoika ennen Venäjällä ¶ Sanaa käytti erityisesti kommunistinen propaganda tuhotessaan kulakit 1920- ja 1930-luvulla.

kuli raskasta työtä tekevä päiväpalkkalainen (Aasiassa); vanha venäläinen tilavuusmitta

kulinaarinen ruuanlaittotaitoa tai herkuttelua koskeva

kulinarismi ruuasta nauttiminen, herkuttelu

kulinaristi herkuttelija

kulissi näyttämön sivun tai takaseinän kuvapinta t. rakennelma, joka toimii lavastuksen osana; metsän kaistalehakkuussa kaatamatta jätetty kaistale; urallinen levymäinen kone-elin, jolla säädellään toisen koneenosan liikkeit ¶ Kuvaannollisena ilmaisu "kulissien takana" tarkoittaa 'julkisuudelta piilossa'; sama ilmaistaan nyk. usein epäloogisesti sanalla "kulisseissa". Muutenkin sanaa käytetään paljon kuvaannollisessa merkityksessä. Esimerkiksi "kulissiavioliitto" tarkoittaa muodollista avioliittoa, jossa ollaan vain "sosiaalisten kulissien" takia.

kulminaatio huipentuminen; huipentuma, huippukohta

kulminoitua huipentua, tulla huippukohtaan t. olla siinä

kultivaattori eräänlainen maanmuokkausväline (maa- ja metsätaloudessa)

kultivoida sivistää, tehdä hienommaksi; muokata maata kultivaattorilla

kultti palvonta(menot) ¶ Sanaa käytetään sekä uskontojen kuvauksessa että poliittisia, aatteellisia ilmiöitä kuvattaessa (etenkin niitä arvosteltaessa). Nykyisin sanaa käytetään myös kevyemmin, kuvaamaan jonkin harrastajapiirin keskuudessa arvostetun, "palvotun" aseman saaneita ilmiöitä, esim. "kulttielokuva".

kulttuuri ihmiselle ominainen toiminta ja sen tuotteet; sivistys, "hengenviljely"; arvojen, tapojen yms. kokonaisuus; joskus: viljely ¶ Sana "kulttuuri" on monimerkityksinen, ja usein sillä tarkoitetaan ensisijaisesti taiteen, toissijaisesti myös tieteen ja uskonnon alaan kuuluvia asioita, mutta esimerkiksi arkeologiassa se tarkoittaa oikeastaan kaikkea ihmisen toimintaa mutta käytännössä sellaista, josta jää aineellisia jälkiä, esim. työkaluja. Alun perin latinan "cultura" tarkoittaa viljelyä, ja kulttuurista on etenkin ennen puhuttu "hengenviljelynä". Alkuperäinen merkitys näkyy vielä esim. ilmaisussa "bakteerikulttuuri" 'bakteeriviljelmä'; tosin tällaiset ovat ehkä luokiteltavissa lähinnä käännösvirheiksi. Ilmaisussa "kulttuurimaisema" viljelyn merkitys on vielä vahvasti mukana. Uudempaa käytäntöä edustavat sellaiset ilmaisut kuin "yrityskulttuuri", "nuorisokulttuuri", joissa väljästi tulkiten on kyse "alakulttuurista" mutta käytännössä vain arvojen, ajatustapojen, käytänteiden yms. kokonaisuudesta tai jopa vain muodista.

kulttuuridiversiteetti kulttuurinen monimuotoisuus ¶ Ihmisen kulttuurien diversiteetti eli vaihtelevuus, etenkin asiana, jota suojellaan.

kulturelli [kultturelli t. kulturelli] (usein leikillisesti t. ivallisesti) sivistynyt, hienostunut; kulttuuri-, kulttuuriin kuuluva ¶ Sanakirjojen mukaan sana pitäisi korvata ilmauksella "kulttuurinen" tai "kulttuuri-". Käytännössä sanalla on kuitenkin oma sävynsä.

kummeli valaisematon, tavallisesti valkea merimerkki

kumulaatio kasautuminen, kertyminen

kumulatiivinen kasautuva, kertyvä

kumuloitua kertyä, kasautua

kungfu yleisnimitys Kiinasta peräisin oleville aseettomille taistelulajeille ¶ Myös kirjoitusasuissa "kung-fu" ja "kung fu".

kungfutselaisuus = konfutselaisuus

kupletti humoristinen, ajankohtaisia asioita käsittelevä laulelma, jolle on ominaista sävelen ja säkeiden kertautuminen

kuraattori valvoja (esim. osakunnassa); järjestäjä, järjestelijä; laivoissa työskentelevien sielunhoitajien ja kriisityöntekijöiden ammattinimike

kurantti kaupaksi käyvä, myytäväksi kelvollinen; nykyisin toimiva, nykyinen, kelvollinen ¶ Sana on ehkä sävyltään lievästi arkinen.

kuratoida keräillä ja valikoida (verkon) sisältöjä uudeksi kokonaisuudeksi; toimia kuraattorina, etenkin taidenäyttelyn järjestelijänä

kuriiri pikalähetti; diplomaattisen postin kuljettaja

kuriositeetti erikoisuus, poikkeavuus ¶ Usein kuriositeetin mainitseminen tarkoittaa, että esitetään jokin itse asiaan juurikaan kuulumaton seikka, jonka kuitenkin oletetaan poikkeuksellisuutensa takia tai muutoin kiinnostavan lukijaa tai kuulijaa.

kursiivi oikealle kalteva kirjoitustapa ja kirjasinlaji, vinokirjoitus

kursiivinen jatkuva, katkeamaton ¶ Käytössä terminä venäjän kieliopissa, jossa sana tarkoittaa verbien aspektia, joka ilmaisee jatkuvaa tekemistä.

kursivoida esittää kursiivilla; muuttaa teksti kursiiviseksi

kursori tietokoneen kuvaruudulla näkyvä kohdistin tai muu osoitin

kursorinen päällisinpuolinen (lukeminen), pikainen, silmäilevä

kurssi suunta; oppimäärä; järjestetty opetusjakso; (osakkeen, valuutan tms.) käypä hinta (pörssissä)

kurtiini muuri, joka yhdistää kaksi bastionia

kurtisaani kevytkenkäinen nainen, joka liikkuu ylhäisöpiireissä

kurtiseerata liehitellä, keimailla, hakkailla, flirttailla

kuskus eräänlainen vehnäsuurimo (tai muusta viljasta tehty suurimo); siitä ja lihasta, vihanneksista tms. valmistettu pohjoisafrikkalainen ruokalaji; eräs pussikiipijälaji, Phalanger maculatus, t. sille läheistä sukua oleva laji ¶ Taivutus Suomen kielen perussanakirjan mukaan kuskus : kuskuksen, mutta uudempi Kielitoimiston sanakirja sallii myös taivutuksen kuskus : kuskisin

kustavilainen Kustaa III:n aikainen

kustos tohtorinväitöstilaisuuden virallinen valvoja; kirjaston, kokoelman tms. hoitaja

kutteri eräs yksimastoinen pienehkö purjealustyyppi; eräiden puuntyöstökoneiden ja niiden terien vanha nimitys; makkaratehtaan lihanhienonnuskone

kutyymi kauppatapa, liiketapa, käytänne

kuunari eräs tavallisesti kaksimastoinen purjealustyyppi

kuvernementti hallintoalue eräissä maissa, mm. ennen Venäjällä

kuvernööri eräiden hallintovirkamiesten nimitys, Suomessa aiemmin läänin johdossa

kvadrantti (ympyrän t. tason) neljännes; taivaankappaleiden korkeuden mittaukseen aiemmin käytetty koje

kvadratuuri (matematiikassa:) integrointi, integraalin laskeminen; (tähtitieteessä:) aspekti, jossa kulmaetäisyys on 90°; (sähköopissa:) 90°:n vaihe-ero

kvadriljoona miljoonan neljäs potenssi, 1024 eli biljoona biljoonaa ¶ Käännösvirheiden takia joskus = tuhat biljoonaa, vrt. triljoona. Ks. Numerosokeus - kansainvälinen vitsaus.

kvalifikaatio laatuvaatimusten täyttyminen (kelpoisuus) t. sen tutkiminen, täyttyvätkö ne; sopivuus, soveliaisuus

kvalifioida ilmaista t. määrittää laatu

kvalifioitua pätevöityä

kvalitatiivinen laadullinen, laatua koskeva

kvaliteetti laatu(ominaisuus)

kvantifioida ilmaista määränä, esittää määrällisesti, määrällistää

kvantisoida jakaa määräsuuruisiin osiin; laskea tai tarkastella kvanttimekaniikan keinoin; digitalisoida; kvantifioida ¶ Varsinaisesti tämä sana tarkoittaa määräosiin ("kvantteihin") jakamista tai kvanttimekaanista tarkastelua (engl. quantize), mutta se on osittain sekaantunut sanaan "kvantifioida" (engl. quantify). Lisäksi sanaa saatetaan käyttää datan digitaaliseen muotoon muuntamisesta.

kvantitatiivinen määrällinen, määrää koskeva

kvantiteetti määrä, paljous; äänteen suhteellinen pituus, kesto

kvantittua jakautua kvanteiksi, esiintyä vain kvantteina

kvantti sähkömagneettisen säteilyn pienin mahdollinen osanen; kuvaannollisesti yleisemminkin: pienin mahdollinen määrä jotakin

kvanttimekaniikka fysiikan ala, joka tutkii kvantti-ilmiöitä

kvarkki (nykykäsityksen mukaan) pienimpiä aineellisia hiukkasia; maitorahka (vanhentunut nimitys)

kvartaali vuosineljännes, neljännesvuosi, neljännes ¶ Yleensä nimenomaan kalenterivuoden neljäsosa (esim. tammi-maaliskuu on 1. kvartaali). Tunnuksena usein Q. "Kvartaalitalous" tarkoittaa yritysten toiminnan ohjautumista neljännesvuoden aikajänteellä eli lyhyen aikavälin tulosta painottaen.

kvartaarinen neljäsasteinen, neljänteen asteeseen, tasoon tms. kuuluva; (kemiassa:) kvaternaarinen

kvarteeri lippukunnan alayksikkö (sotahistoriassa)

kvartetti neljän soittajan t. laulajan yhtye; yleensä jokin neljästä koostuva, nelikko

kvartetto sävellys, joka on tarkoitettu kvartetin esitettäväksi

kvartiljoona = kvadriljoona

kvartsi eräs mineraali, piidioksidi

kvartti (musiikissa) intervalli, jonka sävelten värähdysluvun suhde on 4:3

kvartto paperiarkin koko, joka syntyy, kun painoarkki taitetaan neljään osaan

kvartääri viimeisin (nykyinen) geologinen kausi, alkoi n. 1,81 milj. vuotta sitten; yhdyssanoissa myös: kvartäärinen ¶ Myös pidemmin "kvartäärikausi".

kvartäärinen kvartäärikautinen; kvartaarinen

kvasi- näennäis-; liki-, lähes ¶ Johtuu latinan sanasta "quasi" 'ikään kuin; lähes'. Merkitys on kuitenkin hämärtynyt, ja usein kvasi-etuliitettä käytetään paheksuvassa merkityksessä. Vrt. pseudo-.

kvassi venäläinen kotikaljan tapainen juoma

kvaternaarinen neljästä alkuaineesta muodostunut (kemiallinen yhdiste); sellainen (orgaaninen emäs), jossa neljä vetyatomia on korvautunut esim. alkyyleilla ¶ Myös asussa "kvaternäärinen", ks. Mistä kielestä? (binäärinen vai binaarinen?).

kvaternio eräs lukukäsitteen yleistys matematiikassa, koostuu neljästä komponentista

kveekari erääseen 1600-luvulla Englannissa syntyneeseen uskonsuuntaan kuuluva ¶ Nimitys oli alkujaan haukkumasana (engl. quakers, 'vapisijat'), mutta kveekareita on myöhemmin arvostettu korkeana pidetyn moraalinsa takia.

kvekto- SI-järjestelmän etuliite, joka vastaa kerrointa 10−30 ¶ Tunnus q. Englanniksi quecto-.

kverulantti valittaja, ruikuttaja ¶ Erityisesti: turhia, usein muotoseikkoihin puuttuvia valituksia viranomaisille tehtaileva, "ammattivalittaja".

kvestori talousasioista vastaava virkamies; hallintoasioita hoitava luottamusmies ¶ Muinaisessa Roomassa kvestorit (quaestores) hoitivat alkujaan lakiasioita, myöhemmin talousasioita. Tämän muistona eräissä yliopistoissa kutsutaan kvestuurin päällikköä kvestoriksi. EU:ssa kvestorit ovat Euroopan parlamentin puhemiehistöön valittuja henkilöitä, jotka vastaavat lähinnä jäseniä suoraan koskevista hallinnollisista asioista.

kvestuuri yliopiston keskushallinnon talousasioita hoitava osa

kvetta- SI-järjestelmän etuliite, joka vastaa kerrointa 1030 ¶ Tunnus Q. Englanniksi quetta-.

kvintessenssi "viides alkuaine", kaikkialla olevaksi oletettu perusaine; asian olennaisin sisältö, ydin; maailmankaikkeuden laajenemisen aiheuttava tuntematon voima ¶ Alkujaan peräisin ilmaisusta quinta essentia 'viides alkuaine', jolla pythagoralaiset filosofit tarkoittivat eräänlaista kaikkialla olevaa perusainetta, jonka he olettivat olevan olemassa Aristoteleen käsitysten mukaisten neljän alkuaineen (maa, tuli, ilma, vesi) lisäksi. Sittemmin sana sai kuvaannollisen merkityksen 'asian olemus'. Uuteen käyttöön sana otettiin fysiikassa kuvaamaan oletettua tuntematonta voimaa, joka selittää, miksi maailmankaikkeus laajenee.

kvintetti viiden soittajan t. laulajan yhtye

kvintetto sävellys, joka on tarkoitettu kvintetin esitettäväksi

kvintti (musiikissa) intervalli, jonka sävelten värähdysluvun suhde on 3:2

kvootti osuus, kiintiö, jollekin osoitettu määrä

kyber- virtuaalinen; verkko- ¶ Etuliite kyber- on melko epämääräinen ilmaisu, joka on lyhentymä sanasta "kyberneettinen" mutta viittaa yleisesti datatekniikkaan ja etenkin virtuaalisuuteen, käytännössä usein verkkoon (Internetiin). Esim. "kyberavaruus" olisi loogisesti ottaen lähinnä 'virtuaalinen tila', mutta merkitys on useammin 'verkkoavaruus, Internet tilaksi käsitettynä'.

kyberneetikko kybernetiikan tutkija

kyberneettinen kybernetiikkaan kuuluva

kybernetiikka erilaisten järjestelmien säätö- ja viestintätapahtumia tutkiva tiede

kyborgi (kuviteltu) olento, jossa "kyberneettisiä" tekniikoita yhdistyy laajassa mitassa elävään olentoon (organismiin) ¶ Kyborgiksi saatetaan toisaalta tulkita myös olento, johon on liitetty yksittäinenkin nykyaikaisen tekniikan laite, kunhan kyse on "sisäisestä" kytkennästä, esimerkiksi ihminen, jolle on asennettu kuuloimplantti.

kyklooppi yksisilmäinen jättiläinen (etenkin muinaisen Kreikan tarustossa)

kymbaali = symbaali

kymnaasi lukion (t. lukiota vastaavan oppilaitoksen) vanha nimitys

kyrillinen eräästä kirjaimistosta käytetty nimitys ¶ Kyrilliset kirjaimet perustuvat kreikkalaiseen aakkostoon, mutta kirjainten muodot ovat muuttuneet ja mukaan on otettu lisämerkkejä. Suomessa puhutaan usein venäläisistä kirjaimista, mutta kyrillisillä kirjaimilla kirjoitetaan paitsi venäjää myös useita muita slaavilaisia ja ei-slaavilaisiakin kieliä, ja kirjainvalikoima vaihtelee kielen mukaan.

kyno- koira-

kynologia koiraoppi ¶ Oppi koirista, niiden jalostuksesta ja kasvatuksesta. Sukulaissanoista ks. logia.

kypressi sypressin vanha nimitys

kyretti kaavin (lääketieteessä)

kyrillinen kirjaimistosta, jota käytetään mm. venäjän kirjoittamiseen ¶ Kyrillinen kirjaimisto on kehitetty lähinnä kreikkalaisista kirjaimista eräiden slaavilaisten kielten kirjoittamiseen, mutta myöhemmin sitä on käytetty muidenkin kielten kirjoitusjärjestelmiin. Siitä on useita erilaisia muunnelmia.

kysta rakkula, rakko; eräiden eläinten suojakseen erittämä kalvo; sellainen eläin ¶ Lääketieteessä kysta tarkoittaa kudoksen sisään muodostunutta, nesteen täyttämä umpionteloa.

kystinen rakkomainen, rakko-, rakkula-

kysto- virtsarakko-; rakko-

kyvetti pieni malja ¶ Varsinkin kemiassa ja valokuvankehityksessä.

kyynikko kyyninen ihminen; erään filosofisen koulukunnan jäsen ¶ Muinaisen Kreikan kyynikot olivat Sokrateen oppilaan Antistheneen perustama koulukunta, jonka vastustajat leimasivat tavalla, jota nykyisin edustaa sana "kyyninen". Koulukunta edusti pyrkimystä mahdollisimman yksinkertaiseen elämään. Kuuluisin edustaja: Diogenes.

kyyninen välinpitämätön, elämän t. asioiden arvon kieltävä; häikäilemätön, tunteista piittaamaton; ivallinen; kyynikkojen koulukuntaan kuuluva t. liittyvä

kölninvesi alkoholipitoinen raikastus- ja puhdistusvesi, eau de Cologne

köö biljardikeppi

kööri (leikillisesti) kuoro

la dolce vita [la dóltše víita] = dolce vita

laager eräs oluttyyppi, johon useimmat suomalaiset oluet kuuluvat

laapis hopeanitraatti, jota käytetään mm. syylien hoitoon ja silmätipoissa

laardi sulatettu ja puhdistettu sian rasva

laaser = laser

labiaali huuliäänne

labiaalinen huulta tai huulia käyttäen äännettävä, huuliäänne-

labiili horjuva, muuttuva, epävakaa ¶ Fysiikassa tasapainotila on labiili, jos potentiaalienergia siinä on suurempi kuin sen ympäristössä. Täten labiilista tilasta hiukankin poikkeutettu kappale lähtee siitä poispäin.

labio- huuli-

labiodentaalinen huulilla ja ylähampailla äännettävä

laboraatio kokeiden yms. suorittaminen laboratoriossa

laboraattori laboratoriossa työskentelevä henkilö, varsinkin työnjohtaja

laborantti laboratoriossa käytännöllisiä töitä tekevä henkilö

laboratorio kokeellisiin (tieteellisiin t. teknisiin) tutkimuksiin käytetty tila; sellaisia tutkimuksia tekevä laitos tai yksikkö; eräiden korkeakoulujen toimintayksikkö ¶ Arkikielessä käytetään laboratorio-sanan tilalla usein sanaa "labra".

labour [leibö] Ison-Britannian toinen suurpuolue, työväenpuolue ¶ Myös pitemmin: labour party [paati].

labyrintti sokkeloinen rakennus, rakennelma t. kuvio; korvasokkelo

lacrosse [lakrosse t. lakrós] haavipallo ¶ Haavipäisillä mailoilla pelattava joukkuepeli.

lady [leidi] (hieno) nainen; (ylhäis)aateliin kuuluva nainen ¶ Alkujaan "lady" on brittiläinen arvo- ja puhuttelunimi, joka kuuluu määrätyissä aatelisarvoissa olevien miesten puolisoille, ja tämä merkitys sillä edelleen on etunimen edellä käytettynä. Muutoin sanaa käytetään ylipäänsä kohteliaana naista tarkoittavana sanana. Arkikielessä sillä, varsinkin suomalaistetussa kirjoitusasussa "leidi", on joskus vähättelevä tai arvosteleva sävy (esim. 'hienosteleva nainen').

laguuni pitkänomainen, rannansuuntainen lahti, jonka hiekkasärkkä tai koralliriutta erottaa merestä; atollin sisällä oleva vesialue ¶ Vrt. haffi.

laisser aller [lesealée] "antaa mennä", huolettomuus, välinpitämättömyys

laissez faire [leseféer] "antaa mennä", taloudellisen liberalismin iskulause ¶ Alkujaan ilmaisuna periaatteelle, jonka mukaan valtion ei pidä puuttuu talouselämän toimintaan vaan antaa sen kehittyä, mennä eteenpäin omilla ehdoillaan. Myöhemmin muustakin vastaavasta puuttumattomuudesta tai sallivuudesta. Ilmaisu on sitaattilaina ranskasta, sananmukaisesti "antakaa mennä" tai "antakaa tehdä". Usein kirjoitusasussa "laissez-faire". Aiemmin käytettiin ilmaisussa myös ranskan verbin infinitiiviä: "laisser faire".

lakeeri kiiltonahka

lakeija (livreepukuinen) miespalvelija; (kuvaannollisesti:) nöyrä käskyläinen, nöyristelijä

lakmus sininen väriaine (ja sitä sisältävä liuska), jota käytetään happamuuden tai emäksisyyden (pH:n) määrittämiseen

lakoninen (nasevan) lyhytsanainen

lakritsi erään kasvin juuresta valmistettu musta makeisaine ja rohdos; sitä sisältävä makeinen

laksatiivi ulostusaine

laksatiivinen ulostamista edistävä

lakseerata ulostuttaa, edistää ulostustoimintoja

laktaasi laktoosia hajottava entsyymi

laktaatio maidoneritys

lakto- maito-

laktoferriini eräs mm. maidossa esiintyvä proteiini, joka sitoo rautaa ja estää bakteerien kasvua

laktoosi maitosokeri, eräs maidossa luonnostaan esiintyvä hiilihydraatti

laktoosi-intoleranssi maitosokerin imeytymättömyys ¶ Laktaasin vähyydestä tai puutteesta johtuva elimistön tila, jossa laktoosi ei imeydy suolistosta, mistä aiheutuu vatsavaivoja, jos ravinto sisältää laktoosipitoisia aineita.

lakto-ovovegetaarinen sellainen (ruokavalio), joka voi sisältää kasvikunnan tuotteita, maitotuotteita ja munia ¶ Vrt. vegetaarinen, laktovegetaarinen.

laktovegetaarinen sellainen (ruokavalio), joka voi sisältää kasvikunnan tuotteita ja maitotuotteita ¶ Vrt. vegetaarinen.

lamalaisuus buddhalaisuuden tiibetiläinen muoto

lambada eräs brasilialaisperäinen tanssi, joka oli muodissa 1990-luvulla

lambda eräs kreikkalainen kirjain (Λ, λ) ¶ Fysiikassa λ on aallonpituuden tunnus. Tästä johtuu, että "lambdaverkko" tarkoittaa valokuituyhteyksistä muodostettua verkkoa, jossa käytetään useita valon aallonpituuksia.

lamee kangas, johon on kudottu metallilankoja

lamelli ohut levy (etenkin monikerroksisessa rakenteessa); pitkänomaisen talon osa ¶ Kerrostalossa lamelli tarkoittaa portaikkoa huoneistoineen, porrasjaksoa, rivitalossa itsenäisen asuntokokonaisuuden muodostavaa osaa.

laminoida päällystää suojakalvolla t. -levyllä; panna tuotteeseen paperi-, kangas- tai muita kerroksia, jotka tekevät sen perusmassan lujemmaksi; valmistaa kangasta liimaamalla tai huopauttamalla

lanseerata tehdä (yleisesti) tutuksi, tuoda esiin, tuoda käyttöön; julkistaa, mainostaa ¶ Sana on alkujaan sävyltään arkinen mutta yleistynyt talousuutisissa yms.

laparoskopia vatsaontelon tähystys

lapilli laavapisarasta jähmettynyt siru

lapis = laapis

lapsus pikkuvirhe, lipsahdus, varsinkin kielenkäytössä ¶ Sana esiintyy useiden sitaattilainoiksi katsottavien latinankielisen ilmaisujen alkuosana, esim. lapsus linguae 'kielivirhe', lapsus memoriae 'muistivirhe' ym.

laptop [läp-top] kannettava (tietokone), "läppäri" ¶ Kevyehkö, muodoltaan salkkumainen tietokone, joka toimii akuilla ja yleensä myös verkkovirralla. Nimitys johtuu englannin sanoista laptop computer, sananmukaisesti 'sylissä pidettävä tietokone'. Suomen kieleen on ehdotettu sanaa "sylitietokone". Enemmän on käytetty sanaa "matkatietokone", mutta se tarkoittaa nykyisin myös pienempiä, jopa taskuun mahtuvia laitteita. Arkikielessä tavallinen on laptop-sanasta kehitelty "läppäri".

largo hitaasti ja leveästi (esitettävä sävellyksen osa)

larva (hyönteisen) toukka

laryngaali kurkunpää-äänne

lasagne [lasanje] eräs italialaisperäinen uuniruoka(tyyppi); siihen käytetty pastalevy ¶ Italian kielessä lasagna tarkoittaa isohkoa vehnätaikinasta valmistettua levyä. Sanan monikko on lasagne, ja lasagna al forno tai lasagne al forno (oikeastaan 'uunissa valmistetut lasagnat') tarkoittaa uunissa paistettua ruokaa, jossa on vuorotellen lasagnelevyjä ja paksua jauheliha- tai muuta kastiketta. Sana kirjoitetaan suomessa joskus harvoin "lasanje", eräissä muissa kielissä (kuten virossa) säännöllisemmin.

laseeraus kuullotus, maalaaminen ohennetuilla, läpikuultavilla väreillä

laser [laser t. laaser] eräs tekniikka ja laite, joka tuottaa erittäin terävän valonsäteen ¶ Laseria käytetään useissa erilaisissa sovelluksissa, mm. paperille tulostamisessa, äänen ja muun datan tallentamisessa levyille, leikkauksissa, hologrammien tuottamiseen ja esittämiseen yms. Usein puhekielessä pelkkä "laser" tarkoittaa jotakin erityistä teknistä laitetta, jonka toiminnassa lasertekniikka on yksi olennainen osa (esim. lasertulostinta). Sanan tavallisin (ja Suomen kielen perussanakirjan mukainen) asu on lyhytvokaalinen, vaikka pitkävokaalisuus olisi yleisten sääntöjen mukainen, jos sana tulkitaan ruotsista lainatuksi. Kielilautakunta hyväksyy myös muodon "laseri". Sana "laserlevy" on enimmäkseen korvautunut ilmaisulla "cd-levy" tai vain "cd" (tai muilla jotakin erityistä laserlevyn tyyppiä tarkoittavilla ilmaisuilla).

laskari (historiassa:) eurooppalaisessa laivassa palveleva intialainen ¶ Laskuharjoituksia tarkoittava opiskelijakielen sana "laskarit" on eri alkuperää.

lateksi kumipuun t. muun vastaavan kasvin maitiaisneste, "kumimaito"; siitä tehty tuote; vastaava synteettinen tuote; lateksimaali

lateksimaali eräs yleinen maalityyppi, joka soveltuu lähes kaikille pinnoille

latenssi piilevyys, latenttisuus

latentti piilevä, uinuva; salainen

lateraali laideäänne; yhdyssanojen alkuosana = lateraalinen ¶ Laideäänne on konsonantti, joka syntyy siten, että ilma virtaa kielen laiteiden kautta ulos suusta; esimerkiksi "l".

lateraalimerkki vesiväylän reunan osoittava merkki

lateraalinen sivulla oleva, sivu-, reuna-, laita-

latifundium suurtila muinaisessa Roomassa

lati Latvian rahayksikkö

latiivi eräs sijamuoto, ilmaisee jonnekin tulemista ¶ Eräitä suomen adverbien muotoja, esim. "ulos", "rannemmas" ja "luo" on pidetty muinaisen, s- tai k-päätteisen latiivin jäänteinä.

latina eräs kieli, jota on käytetty laajalti hallinto- ja kulttuurikielenä ¶ Latinaa puhuttiin aluksi muinoin Rooman seuduilla, sitten laajalti Rooman valtakunnassa. Se oli Euroopan yhteinen kulttuurikieli keskiajalla ja vielä pitkälle uudella ajalla.

latinalainen romaanista kieltä puhuvaan maahan t. kulttuuripiiriin kuuluva; romaaninen; latinankielinen; latinan kieleen liittyvä; roomalaiskatolinen; roomalainen ¶ Esim. "latinalainen Amerikka" tarkoittaa espanjan- ja portugalinkielisiä Amerikan maita. Latinalaisilla kirjaimilla tarkoitetaan usein englannin kielen kirjaimia (a - z), yleisemmin sellaisten kirjaimistojen kirjaimia, jotka perustuvat latinan merkistöön mutta saattavat sisältää tarkkeita ja lisämerkkejä, esim. ä, é. Latinalaisiksi nimiksi sanotaan usein (osittain harhaanjohtavasti) eliöiden tieteellisiä nimiä kuten Homo sapiens.

latinismi latinan mukainen ilmaisu muussa kielessä

latinisti latinan kielen tutkija

latino latinalaista alkuperää oleva henkilö varsinkin Amerikassa

latitudi leveysaste

latte eräs italialaisperäinen maitokahvityyppi ¶ Sana tarkoittaa italiassa maitoa, mutta ilmaisu "caffè latte" on suomessa lyhentynyt muotoon "latte". Taivutus: latte : latten jne. Latte on usein mainittu esimerkkinä suuntautumisesta "mannermaisiin" kahvitapoihin, jopa yleensä elämäntyylistä.

laudatur [laudaattur t. laudáatur] eräiden arvosteluasteikkojen(approbatur) ylin arvosana, 'kiitetään'; oppiaineen ylimmän tason opintojen yhteisnimitys vanhassa korkeakoulujen perustutkintojen järjestelmässä ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Arkikielessä "ällä", joskus "lavi".

lavetti tykin alusta

laviini lumivyöry

lavuaari pesuallas (kasvojen ja käsien pesua varten) ¶ Aiemmin muodossa "lavoaari", joka on nykyisin kirjakielessäkin harvinainen. Muodossa "lavuaari" se taas on melko tavallinen mutta hiukan puhekielinen. Ks. Kirjoitus- vai äänneasun mukaan?

layout [leiaut] (julkaisun) taitto, sommittelu, "leiska", "leijari"

leadership [liideršip] johtajuus, johto(asema)

lean [liin] solakka, hoikka (prosessi, organisaatio tms.) tietynlaisen johtamisajattelun mielessä ¶ Sana viittaa erilaisten tuottamattomien toimintojen poistamiseen, joustavuuden lisäämiseen ym. toiminnan tehostamiseksi. Sanaa käytetään yleensä yhdyssanan alkuosana, esimerkiksi lean-ajattelu.

leasing [liisiŋ t. liiziŋ] = liisaus

Lebensraum [leebensraum] elintila, elämiseen sopiva alue ¶ Sana on sitaattilaina saksasta ja sillä on kolkko kaiku, koska natsi-Saksa perusteli sotaisia laajenemispyrkimyksiään tarpeella hankkia Saksan kansalle elintilaa (varsinkin idästä).

lectio praecursoria [lektio prekurso(o)ria t. leektioo preekursóoria] lektio ¶ Ilmaisu on sitaattilaina latinasta ja nykyisin yleensä korvattu lektio-sanalla.

ledi puolijohteisiin perustuva ohjattava valonlähde, valodiodi ¶ Käytetään mm. numeronäytöissä. Sana on peräisin lyhenteestä LED (light emitting diode), ja i:tön lyhennesana "led" tai "LED" on edelleen tavallisempi.

leegio suuri joukko, lukematon joukko ¶ Alkujaan muunnelma sanasta "legioona". Merkitys johtuu ennen muuta Raamatun kertomuksesta miehestä, joka sanoi, että hänessä on legioona riivaajahenkiä; suomennokseen otettiin asu "legio", mutta myöhemmin yleistyi ääntämyksenmukainen "leegio".

leesio (ihmisen) vamma, vaurio, vioittuma, loukkaantuma

leeviläinen (alempiarvoinen) pappi aiemmin juutalaisuudessa; Leevin heimoon kuuluva juutalainen

legaalinen laillinen, lainmukainen ¶ Myös "legaali"; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?

legaatti erityisjälkisäädös t. sillä testamentattu omaisuus; suurlähettilään arvoinen paavin lähettiläs; eräiden arkkipiispojen arvonimi ¶ Testamentista puhuttaessa legaatti tarkoittaa määräystä, joka koskee selvästi määrätyn omaisuuden (määräesineen tms.) antamista jollekulle, vastakohtana määräykselle, joka koskee esim. puolta tai muuta määräosaa kaikesta omaisuudesta.

legalismi (liioittelevan) tiukka laista kiinni pitäminen, "lakiusko"; (teologiassa:) oppi siitä, että ihminen voi pelastua Jumalan lakia noudattamalla, hyviä tekoja tekemällä ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

legalisoida laillistaa

legaliteetti lainmukaisuus, lakien noudattaminen, legaalisuus

legato [legaatto t. legáato] (musiikissa) sitoen (esitettävä sävellyksen osa) ¶ Periaatteessa sitaattilaina italiasta.

legenda perätön tarina, et. kaunisteltu kertomus; ihailtu kuuluisuus; juttu, jutustelu; pyhimyskertomus; eeppis-lyyrinen sävellys; merkintöjen selitykset; sepitetty elämäntarina ¶ Sanan alkuperäinen merkitys on yksinkertaisesti 'luettava(t)'. Kristillisessä perinteessä se tarkoittaa kertomusta pyhimyksestä, ihmeestä tai muusta hurskaasta aiheesta. Myöhempinä aikoina sellaisia kertomuksia on usein ruvettu pitämään perättöminä tai ainakin kaunisteltuina tai muuten epäilyttävinä; tätä heijastaa suomenkielinen vastine "pyhimystaru". Sitten sanaa on ruvettu käyttämään kaunistelluista tai ihannoivista kertomuksista, myöhemmin myös merkityksessä 'perätön juttu, pötypuhe' (mm. "urbaani legenda") ja (slangissa) neutraalina sanana juttelua yleensä tarkoittavana. Toisaalta varsinkin urheilukielessä on tavallaan palattu alkuperäiseen merkitykseen: "legenda" on ruvennut tarkoittamaan jostakin maineikkaasta suorituksesta tai henkilöstä kertovaa tarinaa, joka on tosi (tai ainakin totena pidetty) mutta sisältönsä takia "tarunomainen". Sitten sanaa on ruvettu käyttämään myös ihmisestä, josta kerrotaan sellaisia, etenkin ilmaisuissa "elävä legenda" ja "legenda jo eläessään". Poliisin toiminnassa "legenda" tarkoittaa peitehenkilöllisyydelle sepitettyä elämäntarinaa, jonka turvin poliisi soluttautuu rikollispiireihin.

legendaarinen legendanomainen, tarunhohteinen, maineikas

leggingsit tiukasti jalanmyötäiset trikoiset pitkäthousut ¶ Myös asussa "legginsit" ja arkikielisenä muunnelmana "leggarit".

legio [leegio] = leegio

legioona muinaisen Rooman sotajoukkojen yksikkö, n. 6000 miestä; (ulkomaalaisista) vapaaehtoisista määrätarkoituksen perustettu sotilasyksikkö (esim. Ranskan muukalaislegioona); leegio

legioonalaistauti erään bakteerin (Legionella pneumophila) aiheuttama keuhkokuume

legitiimi laillinen; oikeutettu ¶ Sana tarkoittaa periaatteessa laillista, laillisesti oikeutettua. Sitä on käytetty myös tarkoittamassa sellaista, jonka oikeutusta ei voi kiistää. Mm. presidentti Paasikivi käytti ilmaisua "legitiimi intressi" tarkoittaessaan Neuvostoliiton sotilaallisia intressejä eli turvallisuusetuja.

legitimiteetti laillisuus, legitiimiys; aviollinen syntyperä

legitimoida antaa jollekin (laillinen) oikeus, oikeuttaa, laillistaa, tehdä legitiimiksi

lehteri kokoushuoneen t. kirkon parveke; proomu; kahdelta puolelta veistetty ohut rakennuspuu

lehtoraatti lehtorin virka

lehtori useissa oppilaitoksissa käytössä oleva opettajan virkanimike; kirkon virkaan oikeuttavan tutkinnon suorittanut nainen; (aiemmin:) esilukija kirkossa ¶ Lehtoreita on niin peruskoulussa kuin yliopistoissakin, ja selvyyden tai arvovallan vuoksi on ruvettu käyttämään mm. sellaisia ilmaisuja kuin "yliopistonlehtori". Suomen luterilaisessa kirkossa lehtorit olivat käytännössä eräänlainen naispappeuden esimuoto ennen varsinaisen naispappeuden toteuttamista.

leidi nainen (arkikielinen kirjoitusasu, vrt. lady)

leishmanioosi [leišmanioosi] eräiden siimaeliöiden (Leishmania) aiheuttama sairaus

lejeerinki metalliseos ¶ Aiemmin myös asussa "legeerinki".

lekseemi sana kielen sanaston osana, jota sanakirjassa edustaa sanan perusmuoto ¶ Lekseemiin viitataan yleensä sanan perusmuodolla, esimerkiksi kissa, vaikka se edustaa sanan kaikkia muitakin muotoja (kissat, kissoinemme ym.).

leksikaalinen sanastoa koskeva, sanastollinen, sanasto-; sanakirjaa koskeva, sanakirja-

leksikko sanakirja; (kielen) sanasto, sanavarasto

leksikografi sanakirjantekijä

leksikografia sanakirjojen tekeminen t. sitä koskevat periaatteet ja opit

leksikografinen sanakirja- ¶ Erityisesti: leksikografinen järjestys (sanakirjajärjestys) tarkoittaa datatekniikassa merkkijonojen sellaista järjestystä, jossa jonojen ensimmäisten toisistaan poikkeavien merkkien keskinäinen järjestys aakkostossa määrää merkkijonojen järjestys. Esimerkki: 11115, 112, 18, 500, 90; tämä tietysti poikkeaa järjestyksestä, joka saadaan, jos numerojonot tulkitaan luvuiksi ja järjestetään ne "numerojärjestykseen" (oik. lukujen suuruuden mukaan).

leksikologia sanastontutkimus ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

lektio väitöksen esittely ¶ Väittelijän yleistajuinen, lyhyt esitelmä väitöstutkimuksen taustoista ja kiinnostavimmista asioista väitöstilaisuuden alussa.

lemma edellytys, oletus; apulause ¶ Logiikassa todistuksen premissi. Matematiikassa lause eli todistettava väittämä, joka on jonkin laajemman päättelyn osa ja itsessään suhteellisen vähäinen.

lemniskaatta eräs kahdeksikon tapainen matemaattinen käyrä

lemuri eräitä puoliapinoita; vainajahenki muinaisten roomalaisten uskonnossa ¶ Lemureiksi on joskus kutsuttu kaikkia puoliapinoita, suppeammin yläheimoa Lemuroidea tai heimoa Lemuridae (makit).

leninismi leniniläisyys, V. I. Leninin kehittämä marxismin muoto ¶ Kannattajien tavallisesti marxismi-leninismiksi kutsuma.

lentivirus isäntäsolussaan hitaasti kehittyvä virus

lento (musiikissa) hitaasti (esitettävä sävellyksen osa) ¶ Taivutus lento : lenton.

lepra pitaali, eräs vaikea bakteerin aiheuttama tauti ¶ Jo Raamatussa kuvattu ja edelleen kehitysmaissa esiintyvä tauti, jonka oireisiin kuuluu jäsenten joutuminen kuolioon ja irtoaminen.

leptiini eräs hormoni, joka säätelee ruokahalua ja energiatasapainoa

lepto- kevyt-, hento-; kaita-

leptoni kevyt alkeishiukkanen

leptosominen hentorakenteinen, hintelä (ruumiinrakenne)

lesbo homoseksuaalinen nainen ¶ Tämä sana on alkujaan arkikielinen mutta vakiintumassa myös kirjakieleen.

letaali tappava, kuolemaan johtava ¶ Varsinkin sellainen geeni, joka kaksinkertaisena esiintyessään aiheuttaa kuoleman yksilönkehityksen varhaisessa vaiheessa.

letterbox mustia palkkeja käyttävä menetelmä TV-kuvaa leveämmän aineiston esittämiseen TV:ssä ¶ Esim. laajakangaselokuvaan lisätään kuvan ylä- ja alareunaan mustat palkit. Vrt. anamorfinen.

leukemia verisyöpä, valkoveritauti ¶ Yhteisnimitys syöpätyyppisille verisairauksille, jotka saavat alkunsa luuytimestä.

leuko- valko-

leukosyytti (veren) valkosolu, valkoinen verisolu

leviitta leeviläinen; katolisen papin apulainen

leviraatti lankousavioliitto ¶ Toistensa kanssa lankoussuhteessa olevien ihmisten välinen avioliitto.

levitaatio leijuminen, levitointi

levitoida leijua ¶ Sanaa käytetään väitetystä ihmisen leijumisesta tahdonvoimalla tms. mutta myös todellisista ilmiöistä kuten magneettisesta levitaatiosta, johon ns. maglev-junat perustuvat.

lex laki ¶ Etenkin sellaisissa ilmaisuissa kuin "lex Kallio", joissa laki(ehdotus) on nimetty sen henkilön mukaan, joka on sitä ehdottanut tai erityisesti ajanut. Joissakin tapauksissa merkitys on 'sen-ja-sen tapauksen takia säädetty laki', esim. "lex Helsingius".

liaani yleisnimitys suurikokoisille, usein puuvartisille köynnöskasveille (sademetsässä)

liberaali liberaalinen, vapaamielinen henkilö

liberaalinen vapaamielinen, vapautta kannattava; suvaitsevainen, salliva; vapauksia ottava ¶ Sana on erittäin monimielinen; merkitys riippuu muun muassa siitä, mitä vapautta kannatetaan ja korostetaan. Politiikassa sana voi viitata joko kansalaisvapauksien ajamiseen tai taloudellisen toiminnan vapauden (vapaan kilpailun) kannattamiseen, usein toki molempiin yhtä aikaa. Arkikielessä sana voi viitata mm. yleiseen avarakatseisuuteen tai välinpitämättömyyteen.

liberalismi liberaalinen aate ¶ Vrt. libertarianismi. Sukulaissanoista ks. ismi.

liberalisoida liberaalistaa, tehdä liberaalisemmaksi

libertaari libertarianistinen henkilö

libertaarinen libertarianistinen

libertarianismi eräs yhteiskunnallinen suuntaus, joka korostaa vapaata markkinataloutta ¶ Vastustaa (yleensä) valtion puuttumista talouselämään ja haluaa vähentää valtion tehtävät minimiin ("yövartijavaltio"). Myös nimityksiä "libertarismi" ja "uusliberalismi" on käytetty. Sukulaissanoista ks. ismi.

libido halu, vietti, varsinkin sukupuolivietti

libretto (musiikissa) näyttämöllä esitettävän laajan musiikkiteoksen kuten oopperan teksti

libristi määrätutkinnon suorittanut kirjakaupan myyjä

lifestyle [laifstail] elämäntyyli

ligamentti (anatomiassa:) side, nivelside

ligandi (kemiassa:) kompleksiyhdisteen osanen, joka on sitoutunut keskusatomiin

ligatuura suonensidonta; sidelanka

ligatuuri kahden tai useamman merkin esitys yhdistelmänä, jossa merkit yleensä osittain limittyvät; samantasoisten nuottien sitominen kaarella; ryhmä samalla tavulla laulettavia merkkejä; soittimen kiristin ¶ Eräissä ladontakäytännöissä esimerkiksi kirjainparin "fi" esitys on sellainen, jossa "f" ja "i" ikäänkuin sulautuvat yhteen. Aiemmin tällainen tuotettiin erityisellä kirjasimella, johon oli valettu yhteen "f" ja "i" määrätavalla. Ligatuuriksi kutsutaan myös erillisiksi merkeiksi tulkittavia kahden (tai joskus useammankin) merkin yhdistelmänä syntyneitä merkkejä kuten æ (alkujaan a:n ja e:n yhdistelmä).

ligniini [liŋniini] eräs kasvisolujen seinämissä esiintyvä aine ¶ Ligniini on polymeeri, joka lisää solunseinän kovuutta, ja sitä on erityisen paljon puiden rungoissa. Sille on joskus käytetty suomalaista vastinetta "puuaine".

liidi potentiaalisen asiakkaan yksinkertainen yhteystieto, esimerkiksi nimi ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite ¶ Johtuu englannin sanasta "lead". Taustalla on ajattelus, jonka mukaan jonkinlaisen kiinnostuksen ilmaisseen henkilön tai organisaation yhteystieto voi olla kuin johtolanka, jota seuraamalla voidaan saada uusi asiakas.

liiga liitto, yhdistys; palloilussa: sarja

liila vaaleansinipunertava väri ¶ Hyvin yleisesti kirjoitettuna "lila", mutta normien mukainen asu on pitkävokaalinen.

liira eräiden maiden, mm. Turkin (aiemmin myös Italian) rahayksikkö

liisaus irtaimen omaisuuden pitkäaikaisvuokraus, johon usein liittyy muita järjestelyjä ¶ Usein vuokralle antava yritys ostaa tavaran vain antaakseen sen vuokralle, joten liisaus voidaan käsittää myös rahoitusjärjestelyksi. Verbi: liisata. Esimerkiksi työnantaja usein liisaa auton työntekijänsä käyttöön.

likvida l- ja r-äänteiden yhteisnimitys

likvidi maksuvalmis; käteinen raha t. sitä vastaava t. helposti käteiseksi muutettava

likviditeetti maksuvalmius, riittävä likvidien varojen olemassaolo

likvidoida teloittaa; poistaa, hävittää; maksaa (velat pois)

likvori aivoselkäydinneste

likööri runsaasti sokeria sisältävä, maustettu, väkevähkö alkoholijuoma

lila [liila t. lila] = liila

lilliputti kuviteltu hyvin pieni ihminen, peukaloinen; (kuvaannollisemmin:) hyvin pieni olento, organisaatio tms.

limbinen reunalla sijaitseva, reuna- ¶ Erityisesti ilmaisussa "limbinen järjestelmä", joka tarkoittaa aivojen reunaosissa sijaitsevaa aivotoiminnan järjestelmää, jolla on suuri merkitys mm. tunteiden kokemisessa.

limbo (ark.) ala-arvoinen esitys, "rimanalitus"; urheilunomainen matalalle asetetun vaakariman alittaminen; aiemmin eräs tanssi, johon kuului sentapaisia liikkeitä; kulmanmittauslaitteen asteikkoympyrän reuna; taivaankappaleen näkyvä reuna; limbus

limbus katolisen kirkon opin mukaan paikka, jonne päätyvät kastamattomina kuolleet lapset sekä Vanhan testamentin hurskaat; eräiden tähtitieteellisten kojeiden ympyrän reuna, jossa on astejaotus; (anatomiassa:) reunus, reuna ¶ Kuvataan joskus "välitilaksi" (taivaan ja helvetin välillä) ja sekoitetaan usein kiirastuleen, mutta katolisessa opissa limbus kuvataan lopulliseksi paikaksi, kiirastuli taas on siirtymävaihe.

lime [laim] limetti; limettimehu; limetinvihreä, vahvan vaaleanvihreä

limerikki leikkisä pikkuruno, jonka ensimmäinen riimisana on yleensä paikannimi tai muu erisnimi

limes [limes t. liimes] muinaisen Rooman valtakunnan rajamuuri; (matematiikassa) raja-arvo, lyh. "lim" ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

limetti eräs sitruspuu, Citrus aurantifolia; sen hedelmä

limiitti raja (yl. yläraja), joka on sovittu kaupalle, luotolle, pörssikurssille tms.

liminaalinen välissä oleva, väli-, välitila-, raja-

limited [limitid] osakeyhtiö, jossa osakkailla on rajoitettu vastuuvelvollisuus ¶ Usein yritysten englanninkielisissä nimissä, tavallisesti lyhennettynä "Ltd.".

limno- järviä t. yleensä suolatonta luonnonvettä koskeva, järvi-

limnologia järvien tutkimus ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

limonadi [limonaadi t. limonadi] virvoitusjuoma, joka on maustettu hedelmä- tms. esansseilla ¶ Sanaa käytetään etupäässä vain virallisluonteisessa kielessä. Kirjaimen a äännösvastineen pituus vaihtelee. Myös suomalaistetummassa muodossa "limonaati", joka on lähinnä leikillisessä käytössä. Puhekielessä "limsa", "limppari" tms.

limousine [limusiin t. limuzín] limusiini; eräs nautakarjarotu, arvostettua lihakarjaa

limusiini vähintään nelipaikkainen umpiauto

lineaarinen viivallinen, viivasuora, suorankaltainen ¶ Alkeismatematiikassa suureiden x ja y riippuvuus on lineaarinen, jos y = a&mdot;x + b, missä a ja b ovat vakioita; tällöin riippuvuuden kuvaaja on suora viiva tasossa. Korkeammassa matematiikassa ja fysiikassa sanaa "lineaarinen" käytetään tätä jollakin tapaa muistuttavista riippuvuussuhteista. Yhdyssanamuoto "lineaari-" esiintyy monissa termeissä, esim. "lineaari-A" ja "lineaari-B" ovat eräille muinaisille kirjoitusmuodoille annettuja nimityksiä, ja sotahistoriassa "lineaaritaktiikka" tarkoittaa taistelutapaa, jossa joukot on ryhmitetty rivistöiksi.

linearisoida muuttaa lineaariseksi

lingua franca yhteiskieli, yhteinen kansainvälinen kieli ¶ Ilmaisu tarkoitti alkujaan keskiaikaista sekakieltä, jota kauppiaat käyttivät Välimeren alueella. (Ks. A Glossary of Lingua Franca - Introduction.) Myöhemmin on lingua francaksi kutsuttu useita kielimuotoja, joita on käytetty kansainvälisessä viestinnässä.

lingvisti [linŋvisti] kielentutkija

lingvistinen kielentutkimukseen, lingvistiikkaan kuuluva

lingvistiikka [linŋvistiikka] kielentutkimus, erityisesti yleinen kielitiede

linimentti iholle siveltävä nestemäinen lääkevalmiste ¶ Kansankielessä myös: "linjamentti".

linni = blini

linoleum(i) korkkimatto ¶ Myös lyhentyneenä muodossa "linoli".

lipidi luonnossa esiintyviä rasvoja ja rasvamaisia aineita ¶ Aiemmin myös muodossa "lipoidi".

lipo- rasva-

liposomi rasvapallo ¶ Rasva-aineista koostuva pallomainen ontto rakenne, jota käytetään lääketeollisuudessa.

liposuktio rasvaimu ¶ Rasvakudoksen pois imeminen (laihdutushoitona).

lisensiaatti henkilö, joka on suorittanut korkeakoulussa määrätyn perustutkintoa ylemmän tutkinnon (lääketieteessä perustutkinnon)

lisensioida = lisensoida

lisensoida myöntää lisenssi; hankkia lisenssi ¶ Sanalla on siis kahtalainen käyttö; vertaa sanaan "lainata", joka voi tarkoittaa lainaksi antamista tai lainaksi ottamista. Käytännössä lisensointiin yleensä liittyy rahakorvaus eli kyse on lisenssin myymisestä tai ostamisesta. Suomen kielen perussanakirja esittää sanan asuksi ensisijaisesti "lisensoida", rinnakkaismuodoksi "lisensioida", ja merkitykseksi vain 'myöntää lisenssi' (joka on käytännössä yleisempi, mutta ei ainoa=. Myös asua "lisenssoida" käytetään.

lisenssi määrätarkoitukseen myönnetty lupa ¶ Sanaa käytetään mm. eräistä viranomaisen myöntämistä luvista kuten tuonti- ja vientiluvista sekä tietokoneohjelman valmistajan myöntämästä käyttöluvasta, käyttöoikeudesta.

listeria eräitä bakteereita (suku Listeria); niiden aiheuttama tauti, listerioosi

listerioosi listeriabakteerin aiheuttama tauti ¶ Esiintyy nautaeläimissä ja voi tarttua ihmiseenkin etenkin saastuneen ruuan kautta. Vaarallinen mm. sikiölle ja vastasyntyneelle. Arkikielessä käytetään yleensä nimitystä "listeria".

litania määräsisältöinen kirkkorukous; ikävystyttävä pitkä (puhuttu) teksti, varsinkin luettelo

liti Liettuan rahayksikkö

litium eräs alkuaine, kemiallinen merkki Li

lito kivipiirros (= litografia); yhdyssanojen alkuosana: kivi-

litografi kivenpiirtäjä, painopinnan valmistaja kivipainossa

litografia kivipainotaide; kivipiirros; kivipaino

litokystotomia rakkokivileikkaus ¶ Virtsakivien poistamiseksi tehtävä leikkaus.

littera todistus tai lippu, jota käytetään puolustusvoimien henkilö- ja tavarankuljetuksessa; kirjain, varsinkin tunnus- tai järjestyskirjain

litteroida siirtää (puheesta) kirjoitusasuun (vrt. translitteroida); varustaa (tunnus)kirjaimella eli litteralla

litterääri (kauno)kirjallinen (tav. halventavassa mielessä käytetty sana)

liturgi alttaripalveluksen suorittaja

liturgia jumalanpalveluskaava; jumalanpalvelustoimitukset; (kuvaannollisesti) poliittisen kielenkäytön tyhjät t. kaavamaiset ilmaukset ¶ Sanaa on käytetty kuvaannollisesti etenkin kaavamaisista jotakin ylistävistä t. kannattavista lausunnoista.

liturginen liturgiaan kuuluva t. sitä koskeva

live (musiikki- tms. esityksen) yleisön t. (pelin) muiden osallistujien läsnä ollessa esitetty ¶ Itsenäisenä sanana "live" on Kielitoimiston sanakirjan mukaan arkinen, mutta yhdyssanojen (esim. livealbumi, liveroolipeli, liveäänitys) alkuosana ei. Sanan "livemusiikki" sijasta käytetään myös ilmausta "elävä musiikki". "Live" on myös eri alkuperää oleva murresana, joka tarkoittaa lipeää (mm. sanassa "livekala").

livree miespalvelijan virkapuku, joka on koristeltu punoksin ja napein ¶ Myös: liveri.

lobata harjoittaa lobbausta

lobbaus järjestelmällinen vaikuttaminen poliittisiin päättäjiin kahdenkeskisillä tapaamisilla yms. ¶ Ilmiö (ja sana) on syntynyt Yhdysvalloissa, jossa se tarkoittaa etenkin erilaisten eturyhmien ammattimaista vaikuttamista yksittäisiin kongressin jäseniin. Englannin sanasta "lobbying". Useita suomennosehdotuksia on esitetty (mm. "käytäväpolitiikka"), mutta "lobbaus" tuntuu vakiintuneen suomeen, ja erikoista kyllä verbissä on astevaihtelu: "lobata":"lobbaa" jne. (Myös vaihtelematonta bb:tä esiintyy.)

lobotomia lohkoleikkaus, eräs aivoleikkaus, jota aiemmin käytettiin psykiatrisena hoitona ¶ Lobotomiassa katkaistiin aivojen otsalohkon hermoratoja, koska tämän oli havaittu rauhoittavan potilaita. Menetelmästä on luovuttu mm. siksi, että se myös muutti persoonallisuutta, heikensi aloitekykyä ym.

locus paikka, kohta, sijainti ¶ Sana on sitaattilaina latinasta ja esiintyy yleensä pitempien latinankielisten ilmaisujen osana esim. ilmaisussa "locus classicus" 'klassillinen paikka', joka tarkoittaa varsinaisesti sitä jonkin vanhan tekstin kohtaa, jossa jokin asia on esitetty tavalla, johon yleisesti viitataan. Vrt. lokus.

loft-asunto asuntokäyttöön muunnettu, alun perin muuhun tarkoitukseen tehty tila ¶ Tyypillisesti avara ja korkea asunto, joka on tehty entiseen teollisuusrakennukseen.

logaritmi eräs matemaattinen funktio, potenssifunktion käänteisfunktio; sellaisen arvo ¶ Luvun a k-kantainen logaritmi logka on sellainen luku b, jolle pätee kb=a. Esim. log101000 = 3, koska 103 on 1000.

logaritminen logaritmiin perustuva ¶ Logaritminen asteikko on sellainen, jossa suuretta kuvataan logaritmillaan. Tämä on eduksi mm. silloin, kun suureesta on esitettävä samalla asteikolla sekä hyvin pieniä että hyvin suuria arvoja.

logi = loki

logia tieteenala, oppi ¶ Lähes yksinomaan sivistyssanojen jälkiosana. Alkuosa on tavallisesti silloin myös peräisin kreikasta. Vastaava adjektiivi on -loginen-loppuinen ja tarkoittaa paitsi vastaavaan -logiaan kuuluvia asioita myös siihen aihepiiriin kuuluvia ilmiöitä, joita -logia tutkii. Esimerkiksi "biologinen" tarkoittaa paitsi 'biologiaan kuuluva, sille ominainen' myös 'elolliseen luontoon kuuluva, sille ominainen' (etenkin erotukseksi elottoman luonnon ilmiöistä tai ihmisen "keinotekoisesti" tekemistä esineistä ja aineista); välittävä merkitys on tällöin 'biologian alaan kuuluva'. Erään käsityksen mukaan tällainen merkityksen väljyys on haitallista ja pitäisi käyttää muunlaisia sanoja, esim. "bioottinen", silloin, kun ei ole tarkoitus viitata -logiaan. Kirjakielessä -logi-loppuinen sana tarkoittaa ihmistä, joka tutkii vastaavaa -logiaa, yleensä työks