Termisanastoja Webissä

Valitettavasti termisanastojen osoitteita muutetaan melko usein, ja siksi osa tämän sivun linkeistä ei toimi. Tekijällä ei ole mahdollisuutta huolehtia linkkien järjestelmällisestä tarkastamisesta. Jos huomaat, että jokin sanasto on kadon­nut, voit yrittää löytää sen vanhan osoit­teen avulla jonkin arkistoversion sivus­tos­ta Internet Archive.

Tälle sivulle on koottu linkkejä Webissä oleviin termisanastoihin. Valintaperusteena on, että sivu sisältää joko lyhyehköjä suomen­kielisiä mää­ri­tel­miä termeille taikka muunkielisiä vas­ti­nei­ta suomen­kieli­sil­le termeille. Tarkoituksena on erityisesti auttaa kääntäjiä ja muita tiedon etsijöitä löytämään määri­tel­miä ja käännöksiä eri alojen termeille.

Linkit on luokiteltu aihepiireittäin yleisten kir­jas­to­jen luokitus­järjestelmän YKL:n mukaan. Ensimmäiseen luokkaan on viety linkit laaja-alaisiin sanastoihin, joissa on useaan pää­luok­kaan kuuluvia sanoja. YKL:n pääluokat ovat:

YKL on kuvattu osoitteessa finto.fi/ykl/fi/. YKL poikkeaa tieteellisissä kirjastoissa käytettävästä kymmen­luoki­tuk­ses­ta UDK:sta useassa kohdassa.

0 Yleisteokset. Kirja-ala. Kirjastotoimi. Yleinen kulttuuripolitiikka. Joukkotiedotus.

Laaja-alaisia sanastoja:
EU-sanastoja:
Yleiskielen sanakirjoja:

Katso myös koostetta Sanakirjoja Webissä.

Seuraavat sanakirjat ovat rajoitetussa käytössä sopimusten tai lisenssien perusteella:

00 Kirja-ala

02 Kirjastotoimi

06 Yleinen kulttuuripolitiikka

07 Joukkotiedotus

1 Filosofia. Psykologia. Rajatieto.

11 Filosofia

14 Psykologia

Ks. myös 59 Lääketiede.

15 Rajatieto

2 Uskonto

Sanastot on tässä luokiteltu pääasiallisen aihepiirinsä, ei tunnustuksellisuutensa tms. mukaan.

20 Yleinen uskontotiede

20.2 Kristinusko. Teologia

22 Raamattu. Raamatuntutkimus

28 Kristilliset kirkot ja yhteisöt. Kirkkohistoria

28.1 Roomalaiskatolinen kirkko

28.2 Ortodoksinen kirkko

28.7 Protestanttiset kirkot ja yhteisöt

28.8 Muut kristillisperäiset yhteisöt

29 Ei-kristilliset uskonnot ja mytologia

3 Yhteiskunta

Alaluokitus: 30 Yleinen yhteiskuntatiede - 31 Tilastotiede - 32 Valtio-oppi. Politiikka - 33 Oikeustiede - 34 Aluesuunnittelu. Aluepolitiikka - 35 Hallinto - 36 Taloustiede. Kansantaloustiede - 37 Sosiaalipolitiikka - 38 Kasvatus. Opetus - 39 Maanpuolustus.

30 Yleinen yhteiskuntatiede

30.1 Sosiologia

30.7 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka

30.8 Käytös- ja tapatieto

31 Tilastotiede

32 Valtio-oppi. Politiikka

32.1 Poliittiset järjestelmät

32.2 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa

32.3 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa

32.5 Kansainvälinen politiikka

32.51 Euroopan unioni

33 Oikeustiede

34 Aluesuunnittelu. Aluepolitiikka

35 Hallinto

36 Taloustiede. Kansantaloustiede

Katso myös 69 Liiketalous. Markkinointi. Kauppa. Liikenne.

36.1 Talouspolitiikka. Taloudelliset rakenteet

36.11 Talouspolitiikka. Taloudelliset rakenteet
36.111 Maa. Kiinteistöt. Tontit
36.13 Työ. Työelämä
Ks. myös 32.3 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa.

36.2 Raha. Valuutta

36.22 Pankkitoimi. Pörssitoimi

36.3 Vakuutustoimi

36.6 Kansainvälinen talous. Maailmankauppa

37 Sosiaalipolitiikka

Ks. myös 32 Valtio-oppi. Politiikka.

38 Kasvatus. Opetus

38.4 Yliopistot. Korkeakoulut

38.5 Koululaitos

38.55 Erityisopetus. Erityiskasvatus. Erityiskoulut

38.6 Aikuiskoulutus. Vapaa sivistystyö

38.7 Nuorisotyö

38.71 Partioliike

39 Maanpuolustus

4 Maantiede. Matkat. Kansatiede

40 Maantiede

Matkailu. Turismi

49 Kansatiede. Kulttuuriantropologia

5 Luonnontieteet. Matematiikka. Lääketiede.

Alaluokitus: 50 Luonnontieteet - 51 Matematiikka - 52 Tähtitiede. Geodesia - 53 Fysiikka - 54 Kemia - 55 Fyysinen maantiede. Geologia - 56 Biologia - 57 Kasvitiede - 58 Eläintiede - 59 Lääketiede.

50 Luonnontieteet

50.1 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu

51 Matematiikka

Katso myös: 31 Tilastotiede.

52 Tähtitiede. Geodesia

52.6 Geodesia. Maanmittaus. Kartoitus

53 Fysiikka

54 Kemia

55 Fyysinen maantiede. Geologia

56 Biologia

Ks. myös 67.8 Biotekniikka ja 67 Maa- ja metsätalous.

56.1 Sytologia. Solubiologia

56.4 Perinnöllisyystiede

56.9 Ekologia. Eliömaantiede

57 Kasvitiede

57.3 Levät. Jäkälät. Sienet. Sammalet

(Sienet eivät ole kasveja, mutta luokituksissa sienitiede on kasvitieteen osana.)

58 Eläintiede

Ks. myös kohtaa 67.4 Kotieläintalous. Kotieläinten hoito.

58.1 Selkärankaiset

58.11 Nisäkkäät
58.12 Linnut
58.13 Matelijat. Sammakkoeläimet
58.14 Kalat

59 Lääketiede

Alan sanastot ovat osittain hyvin vaikeasti luokiteltavissa YKL-luokituksen mukaan, joten monia varsin spesifisiäkin sanastoja on alussa olevassa yleisessä luettelossa.

59.2 Yleinen terveydenhoito

59.3 Henkilökohtainen terveydenhoito

59.32 Kylvyt. Sauna
59.34 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
59.35 Seksologia

59.4 Hoitomenetelmät

59.5 Elimet. Taudit

59.51 Tartuntataudit
59.53 Sisäelimet. Sisätaudit
59.54 Syöpätaudit
59.55 Hermosto. Neurologia
59.56 Psykiatria
59.561 Psyykkiset sairaudet
59.567 Päihteiden ja piristeiden käyttö
59.59 Aistinelimet. Silmätaudit. Kurkku-, nenä- ja korvataudit

59.6 Lasten terveydenhoito. Lastentaudit

6 Tekniikka. Teollisuus. Käsityö. Maa- ja metsätalous. Kotitalous. Liiketalous. Liikenne.

Alaluokitus: 60 Sovelletut tieteet. Teknologia - 61 ATK. Automaatio. Säätö- ja systeemitekniikka - 62 Metalliteollisuus. Konetekniikka. Liikennevälineet. Sähkötekniikka - 63 Kaivannaisteollisuus. Kemianteollisuus - 64  Puunjalostusteollisuus. Tekstiiliteollisuus. Nahkateollisuus. Hienomekaaninen teollisuus - 65 Käsityö. Kotiteollisuus - 66 Rakennustekniikka - 67 Maa- ja metsätalous. Elintarviketeollisuus - 68 Kotitalous. Laitostalous - 69 Liiketalous. Markkinointi. Kauppa. Liikenne.

60 Sovelletut tieteet. Teknologia

60.3 Standardit. Normit. Mittayksiköt

60.7 Tekniikka ja sovelletut tieteet harrasteena

60.8 Energia

61 ATK. Automaatio. Säätö- ja systeemitekniikka

62 Metalliteollisuus. Konetekniikka. Liikennevälineet. Sähkötekniikka

62.1 Mekaaninen teknologia. Metallin työstö

62.2 Konetekniikka. Voitelutekniikka

62.5 Liikennevälineet

Ks. myös 69.6 Liikenne.
62.51 Moottoriajoneuvot
62.52 Junat. Raitiovaunut. Metrovaunut
62.53 Polkupyörät
62.54 Vesikulkuneuvot
Ks. myös 69.63 Vesiliikenne.
62.58 Liikennevälineiden pienoismallit

62.6 Sähkötekniikka

62.67 Viestintätekniikka
62.671 Elektroniikka
62.676 Äänentoistotekniikka. Radiotekniikka
Audio- ja videosanastoja:
62.677 Kuvantoistotekniikka. Televisiotekniikka
Ks. myös edellä olevaa listaa audio- ja videosanastoista.
62.678 Tietoliikennetekniikka. Teletekniikka
Ks. myös Datatekniikan sanastoja. Paikannustekniikat on tässä luettelossa luokiteltu ryhmään 52.6 Geodesia. Maanmittaus. Kartoitus.

63 Kaivannaisteollisuus. Kemianteollisuus

64 Puunjalostusteollisuus. Tekstiiliteollisuus. Nahkateollisuus. Hienomekaaninen teollisuus

64.1 Puunjalostusteollisuus

64.3 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus

65 Käsityö. Kotiteollisuus

66 Rakennustekniikka

Ks. myös 36.111 Maa. Kiinteistöt. Tontit.

Katso myös: 72 Arkkitehtuuri.

67 Maa- ja metsätalous. Elintarviketeollisuus

67.1 Maatalouspolitiikka

67.3 Maanviljelys. Puutarhanhoito. Hyötykasvit. Hedelmä- ja marjakasvit. Koristekasvit. Viljelymenetelmät. Kasvinsuojelu

Ks. myös kohtaa 57 Kasvitiede.

67.4 Kotieläintalous. Kotieläinten hoito

Ks. myös kohtaa 58 Eläintiede.
67.41 Hevosten hoito
Ks. myös 79.15 Ratsastus ja hevosurheilu.
67.45 Lemmikkieläinten hoito
67.451 Koirat
67.46 Poronhoito

67.5 Metsätalous. Puukauppa. Marjastus. Sienestys

67.6 Metsästys. Kalastus

Ks. myös kohtaa 58 Eläintiede.

67.7 Elintarviketeollisuus. Nautintoaineteollisuus

67.8 Biotekniikka

68 Kotitalous. Laitostalous

69 Liiketalous. Markkinointi. Kauppa. Liikenne

Katso myös: 36 Taloustiede. Kansantaloustiede.

69.1 Liiketalouden hallinto

69.3 Markkinointi. Kauppa

69.33 Materiaalitoiminnot
69.34 Asiakaspalvelu. Myyntityö
69.35 Mainonta

69.6 Liikenne

62.62 Maaliikenne
69.63 Vesiliikenne
Ks. myös 62.54 Vesikulkuneuvot.
62.64 Ilmaliikenne

69.7 Tietoliikenne

69.71 Postimerkkeily

7 Taiteet. Liikunta. (Myös pelit ja leikit.)

Alaluokitus: 70 Taiteentutkimus. Yleinen taidehistoria - 72 Arkkitehtuuri - 75 Grafiikka. Valokuvaus - 77 Näyttämötaide. Elokuvataide - 78 Musiikki - 79 Liikunta. Urheilu. Leikit. Huvit.

70 Taiteentutkimus. Yleinen taidehistoria

72 Arkkitehtuuri

Katso myös: 66 Rakennustekniikka.

75 Grafiikka. Valokuvaus

77 Näyttämötaide. Elokuvataide

77.3 Tanssi

77.4 Elokuva

78 Musiikki

79 Liikunta. Urheilu. Leikit. Huvit

79.1 Liikunta. Urheilu

79.12 Talviurheilu
79.13 Uinti. Sukellus. Lainelautailu
79.15 Hevosurheilu. Ratsastus
Ks. myös 67.41 Hevosten hoito.
79.16 Miekkailu
79.17 Ammunta
79.18 Voimailu
79.181 Itämaisperäiset lajit
79.182 Paini
79.183 Nyrkkeily

79.2 Voimistelu

79.3 Palloilu

79.31 Jalkapallo

79.32 Pesäpallo

79.34 Golf

79.35 Tennis

79.36 Keilailu

79.37 Jääkiekko. Jääpallo

79.4 Retkeily. Ulkoilu. Suunnistus. Vuorikiipeily

79.5 Lentourheilu. Moottoriurheilu

79.7 Muut urheilu- ja liikuntamuodot. Moniottelut. Skeittaus. Rullaluistelu. Biljardi. Tikanheitto

Liitokiekko

79.8 Pelit. Leikit. Keräily

Bridge
Flipperit
Neppikset
Pokeri
Blackjack
Roolipelit
Šakki
Sanaristikot
Taikatemput

8 Kaunokirjallisuus. Kirjallisuustiede. Kielitiede.

84 Kertomakirjallisuus

85 Sadut. Kuvakirjat. Sarjakuvat

87 Kielitiede

9 Historia. Elämäkerrat