Nykyajan kielenopas, luku 10 Lauseet ja virkkeet:

Millä virkkeen saa aloittaa?

Yleisiä kieltoja

Kielenoppaissa ja tyylioppaissa esitetään usein sääntöjä siitä, millaisilla ilmaisuilla ei saa aloittaa virkettä:

Kahden ensin mainitun osalta sääntö on yleensä hyvä, mutta sitä ei tarvitse pitää ehdot­to­ma­na. Kaksi muuta ovat lähinnä tyylikysymyksiä.

Jäljempänä käsitellään myös virkkeen aloittamista A eikä B -rakenteella ja virkkeen aloittamista matemaattisella symbolilla. Erikseen on käsitelty eli-sanaa aloitus­sanana.

Ja-sanalla tai vastaavalla aloittaminen

Varoituksia ja sallivuutta

Rinnastuskonjunktiolla ”mutta”, ”ja”, ”eli”, ”tai”, ”vai” tai ”vaan” aloittamisesta on yleisesti va­roi­tet­tu kielenopetuksessa ja oppaissa. Saatetaan sanoa, että siitä tulee pitkä miinus. Mutta vi­ral­li­sen kielenhuollon linja on sallivampi. Kielikellon numerossa 3/1999 esitetään ar­tik­ke­lis­sa Monenlaisia rinnastuksia: eli, tai, mutta seuraava:

Monet ovat oppineet, että kirjoitettaessa ei uutta virkettä saa aloittaa kon­junk­tiol­la. Ohjetta kuitenkin tulkitaan usein liian tiukasti, sillä esimerkiksi mutta tai ja aloittavat usein virkkeen kirjakielessäkin. Niiden tehtävänä on sitoa asiaa edellä olevaan, tässä tapauksessa laajempaan kokonaisuuteen kuin virkkeen sisällä. Varsinkin van­hem­mat Raamatun käännökset ovat totuttaneet luke­maan ja- ja mutta-alkuisia virk­kei­tä. Ne ovat tyypillisiä kertovalle tekstille, ja niinpä kaunokirjallisuudessa täl­lais­ta käyt­töä on paljon:

Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä.

Ja sitten me ryypättiin.

Myös asiatekstit ovat usein kertovia; vaikkapa tutkimustuloksia selostettaessa ja ja mutta ovat usein paikallaan myös virkkeen alussa. Se, että niitä kehotetaan vält­tä­mään, perustuu tyylisyihin, sillä varsinkin tiheästi käytettynä niistä tulee hel­pos­ti maneerimaisia ja tekstistä levotonta.

Hiukan koomista on, että tässä rinnastuskonjunktioiden käyttöä käsittelevässä ohjeenluonteisessa ar­tik­ke­lis­sa on tehty virhe predikaatin muodossa ilmaisussa, jossa subjekti sisältää rin­nas­tus­kon­junk­tion: ”mutta tai ja aloittavat”. Oikein olisi ”aloittaa”; ks. kohtaa tai-sanan vaikutuksesta predikaatin muotoon.

Tai-sanalla aloittaminen ei yleensä sovi kertovaankaan asia­tyyliin, mutta ei sitä ole kiellettykään. Nyky­suomen sana­kirja kuvailee: ”Esiintyy virkkeen alussa vain tyyli­syistä: kun edeltävät rinnastetut ilmaukset ovat pitkiä, kun halutaan osoittaa uuden vaihto­ehdon havaitsemisen yhtäkki­syyt­tä tms.” Niinpä esimerkiksi jonkun tekemään ehdotukseen voi kommentoida virkkeellä, joka alkaa ”Tai sitten voisimme…”

Tyylikysymys?

Kannanotto merkitsee, että mutta- tai ja-sanalla aloittaminen on lähinnä tulkinnan­varai­nen tyylikysymys. Rivien välistä voi lukea, että mutta- tai ja-alkuiset virkkeet ovat aivan hy­väk­syt­tä­viä kertovassa tekstissä mutta ehkä kyseenalaisia esimerkiksi analy­soi­vas­sa esi­tyk­ses­sä. Perimmältään kyse on ehkä siitä, että sellaiset virkkeet ovat puhekielenomaisia. Puhe­kie­li välttää pitkiä virkkeitä ja suosii irrallisia lauseita, jotka kuitenkin alussa saattavat il­mais­ta liittymisen aiempaan asiaan – esimerkiksi juuri mutta-sanalla. Joku voi sanoa, että virk­keen ja lauseen ero on usein vain välimerkkien käytössä, jota ei puheesta näe, mutta kyllä puhe­kieles­tä­kin voi erottaa virkkeitä. Jos mutta-sanan edellä on selvä vapaa­ehtoi­nen – puhu­jas­ta, ei häiriöstä johtuva – tauko, se aloittaa virkkeen.

Maneerimaisuuden ja levottomuuden vaara on kyllä huomionarvoinen. Wordin oiko­luvussa on mahdollisuus ns. kieliopin tarkistukseen ”tiukan tyylin” mukaan, jolloin se varoit­taa mutta-alkuisista virkkeistä. Tätä mahdollisuutta kannattaa usein käyt­tää, sillä monet meistä todellakin käyttävät liiaksi rinnastus­konjunktioita virkkeen alussa.

Ongelman kiertämisen keinoja

Usein mutta-sanalla alkavan virkkeen voi yhdistää edeltävään virkkeeseen. Vaihto­ehtoi­ses­ti voi mutta-sanan korvata kuitenkin-sanalla, joka sijaitsee virkkeen hiukan myö­hem­mäs­sä kohdassa. Tämä on ehkä sopivampi menettely, jos virkkeiden yhdistäminen johtaisi kovin pitkään ja polveilevaan virkkeeseen.

Palasin katsomaan lintua. Mutta se oli jo lähtenyt. [kömpelö ilmaus]
Palasin katsomaan lintua, mutta se oli jo lähtenyt. [parempi ilmaus]
Palasin katsomaan rääkkähaikaraa, joka näillä seuduin on melkoinen harvinaisuus. Mutta se oli jo lähtenyt. [hiukan kömpelö ilmaus]
Palasin katsomaan rääkkähaikaraa, joka näillä seuduin on melkoinen harvinaisuus. Se oli kuitenkin jo lähtenyt. [hiukan parempi ilmaus]

Virkkeen aloittaminen konjunktiolla yleisesti

Joissakin ohjeissa saatetaan varoittaa yleisesti virkkeen aloittamisesta konjunktiolla. Tällöin ei kuitenkaan tarkoiteta esimerkiksi virkkeen aloittamista jos- tai kun-sivu­lauseella, jota seuraa päälause, vaan esimerkiksi seuraavanlaista rakennetta: Jos Hän tulee ensi kesänä. Jos tulee. Sellaistakaan ei nykyisin pidetä ehdottomasti virheenä; ks. Kieli­toimiston ohje­pankin sivua Konjunktiot virkkeen alussa.

Esimerkiksi huudahdus Että pitikin sattua! on lähinnä puhekielinen. Siinä että ei toimi konjunktiona, joka kytkisi lauseen toiseen lauseeseen, vaan pikemminkin tunnetta, sävyä tms. ilmaisevana.

Joten-sanalla aloittaminen

Virallisissa ohjeissa ei liene suoraa kieltoa aloittaa virke joten-sanalla, mutta Kielitohtori-palvelun sivu Voiko virkkeen aloittaa sanalla "joten", esim. "Joten, kun vierailija luo"...? perusteli kieltävän vastauksensa hyvin. Joten-sanan luonteeseen kuuluu, että sitä edeltää syytä ilmaiseva lause, joka kuuluu samaan virkkeeseen. Tämä voidaan riittävän hyvin päätellä sanakirjoista ja kieliopeista. Vapaassa puheessa virkerakenne on paljon epäselvempi kuin kirjakielessä, ja siksi vapaassa kirjoittelussakin saatetaan jakaa ilmaisu virkkeiksi niin, että joten-sana joutuu virkkeen alkuun.

Toinen mahdollinen tulkinta on, että joten-sana on lauseita yhdistävä rinnastus­konjunktio, joka poikkeaa esimerkiksi ja-sanasta olennaisesti vain niin, että se ilmaisee seurausta. Jos näin tulkitaan, joten-sanalla aloittamista on hyvä välttää samoista syystä kuin edellä kuvattua rinnastus­konjunktiolla aloit­tamista.

Mainittu sivu ehdotti myös useita vaihtoehtoisia ilmauksia, joita voidaan käyttää seu­raus­ta ilmaistaessa ja jotka sopivat myös virkkeen alkuun: ”näin ollen, siksi, siten, siitä (tai tästä) syystä, sen seurauksena/johdosta/takia/tähden/vuoksi”. Lisäksi virkkeen aloittamisen joten-sanalla voi korjata yhdistämällä virkkeitä:

Olen tutkinut asian tarkasti. Joten päätökseni on lopullinen. [huono, virheellinenkin ilmaus]
Olen tutkinut asian tarkasti. Täten päätökseni on lopullinen. [yksi mahdollinen korjaus]
Olen tutkinut asian tarkasti, joten päätökseni on lopullinen. [toinen mahdollinen korjaus]

Infinitiivillä aloittaminen

Virkkeen aloittaminen I infinitiivillä, esimerkiksi ”Olla ihmisenä läsnä ihmiselle on elämän tar­koi­tus” on vieraan esikuvan jäljittelyä eikä juuri koskaan tarpeellista. Se on kuitenkin pe­siy­ty­nyt joihinkin kirjoitetun kielen muotoihin aika vahvasti. Lisäksi sitä usein käytetään juh­la­vuut­ta tavoittelevassa tyylissä niin, että sen korvaaminen luontevammalla ilmauksella vaa­ti­si virk­keen uudelleen­kirjoittamisen. Lähtö­kohtana voidaan kuitenkin pitää, että sellaiset infi­ni­tiivi-ilmaukset kuin ”olla läsnä” ovat subjekti­asemassa yleensä korvattavissa sujuvammilla substantiivi-ilmauk­sil­la, kuten ”läsnä oleminen” tai ”läsnäolo”.

E. A. Saarinen kirjoittaa Kielenoppaassaan (6. painos, s. 151–152) tiukasti:

Subjektina olevaa ensimmäistä infinitiiviä ei ole pantava predikaatin edelle, esim. Nähdä itsensä kuvattuna on yleisön kaipuuna. Voidaan sanoa esim. Itsensä nä­ke­minen kuvattuna jne. Nauttia jostakin väkevästi vaatii keskitettyä ja syvää an­tau­tu­mista (väkevä nauttiminen jostakin).

Saarimaan ehdottamat korjaukset ovat nekin melko lailla kömpelöitä ja raskaita. Miksi ei voisi kirjoittaa esimerkiksi Yleisö haluaa nähdä itsensä kuvattuna ja Jotta voisi nauttia jostakin väkevästi, siihen pitää antautua keskitetysti ja syvästi?

Monikäyttöiseksi fraasiksi muodostunut Ollako vai eikö olla väännelmineen on sekin il­meis­tä käännöskieltä, joka kysymysliitteitä -ko ja -kö lukuun ottamatta noudattaa or­jal­li­ses­ti esi­kuvaa To be or not to be. Vierasta vaikutusta on myös kieltosanaan käyttö infinitiivin edessä: eihän normaalisti sanota hän halusi ei olla vaan hän halusi olla olematta.

A eikä B -tyyppinen aloitus

Kielteinen virke aloitetaan usein tyyppiä ”A eikä B” olevalla ilmauksella, vaikka kielen sään­nöt vaativat, että mukana on sen ensimmäiseenkin jäseneen liittyvä kieltosana: ”ei A eikä B”. Sana ”eikä” vastaa oikein käytettynä sanoja ”ja ei”.

Ei koti eikä koulu ole tästä vastuussa. [Väärin: Koti eikä koulu ole tästä vastuussa.]

Ilmaisutyyppi ”A eikä B” tarkoittaa suomessa vanhastaan ’juuri A, ei siis B’, ja sen käyt­tä­mi­nen merkityksessä ’ei A eikä B’ saa aikaan, että vasta keskellä lausetta alkaa lukijalle valjeta (predikaatin muodon perusteella), että lauseen rakenne ja merkitys on ihan toisenlainen kuin miltä aluksi näytti.

Koti eikä koulu on tästä vastuussa. [= Koti on tästä vastuussa, ei koulu]

Virkkeen aloittaminen matemaattisella symbolilla

Virkkeen aloittaminen matemaattisella symbolilla ei ole hyvää tyyliä, mutta sitä ei kielletä suomen kielen yleisissä normeissa. Tuomas Nurmen, Henri Pesosen ja Heikki Ruskeepään Opas mate­ma­tii­kan aineiden ja tutkielmien kirjoittamiseen esittää:

Virke ei saa alkaa matemaattisella kaavalla, lausekkeella tai symbolilla; ei siis ”n-rivis­tä matriisia kerrottaessa on huomattava, että ...”, vaan esimerkiksi ”Kerrottaessa n-rivistä matriisia ...”

The Oxford Style Manual on samalla kannalla ja perustelee sitä sillä, että näin vältetään epätietoisuus virkkeen alussa olevan versaalikirjaimen merkityksestä. Jos virkkeen alkuun kirjoitetaan n, se näyttää oudolta, ja jos taas kirjoitetaan N, lukija ei heti näe, tarkoittaako se tunnusta N vai tunnusta n. The Chicago Manual of Style on sekin samalla linjalla ja esittää sen perusteen, että virkkeiden raja jää vaikeasti hahmottuvaksi etenkin, jos virke loppuu tun­nuk­seen ja seuraava virke alkaa tunnuksella.