Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin, luku 1 Tekijänoikeuden perusteet:

Koskeeko tekijänoikeus ulkomaisia teoksia? Mitä on kansainvälinen tekijänoikeus?

Periaatteena laaja suoja

Tekijänoikeus koskee myös ulkomaisia teoksia. Vastaavasti Suomessa tehdyt teokset saavat tekijänoikeussuojan muissa maissa.

Kansainväliset sopimukset tekijänoikeudesta velvoittavat niihin sitoutuneet maat säätämään tekijänoikeussuojan muissa sopimusvaltioissa tehdyille teoksille. Vaikka joskus puhutaan ”kansainvälisestä tekijänoikeuslaista” tms., niin sopimuksiin sinänsä ei tekijä voi yleensä vedota, vaan vain kunkin maan omiin lakeihin – joiden tietysti pitäisi olla niiden sopimusten mukaisia, joihin maa on sitoutunut. Sopimuksiin voidaan kyllä yrittää vedota lain säädösten tulkinnassa.

Myös netissä tehtävät asiat ovat lakien piirissä, vielä monien maiden: koska vaikutus ulottuu eri maihin, voidaan netissä tehdyistä asioista nostaa oikeusjuttuja eri maissa.

Käytännön vaikeudet

Käytännössä omaan tekijänoikeuteen vetoaminen toisessa maassa tehtyä loukkausta vastaan on yleensä erittäin hankalaa. Sellaiseen ryhtyvätkin yleensä vain suuret kustantamot ja muut yritykset, joilla on voimavaroja oikeusjuttuihin muissa maissa.

Hankaluutena on muun muassa toisen maan lainsäädännön ja oikeuskäytännön selvittäminen ja oikeusjutun nostaminen ja hoitaminen. Tämä vaatii käytännössä ammattiapua, joka maksaa.

Jos tekijänoikeutta on loukattu Internetissä, on usein mahdollista ainakin saada laittomasti levitetty aineisto pois levityksestä esimerkiksi ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaan.

Useita sopimuksia

Kansainvälisiä tekijänoikeusalan sopimuksia ovat mm.

Suomi on liittynyt kaikkiin edellä mainittuihin sopimuksiin, ja tämän mukaisesti on säädetty tekijänoikeussuojasta muissa sopimusmaissa tehdyille teoksille. Suojasta on säädetty erityisillä laeilla ja asetuksilla sopimusten täytäntöönpanosta, ei suoraan tekijänoikeuslaissa.

Vastaavasti suomalaisen tekemä teos saa jonkinlaisen tekijänoikeussuojan useimmissa maailman maissa. Yk­si­tyis­koh­dis­sa on kirjavuutta, koska suojan laajuus ja sisältö riippuvat kunkin maan kansallisesta lain­sää­dän­nös­tä. Jos halutaan pelata todella varman pääl­le, voidaan teokseen liittää sopiva copy­right-mer­kin­tä.