Emacs-opas, luku 7 Viestintä:

Meiliohjelma Vm

Yleistä Vm:stä

Vm (view mail) on vaihtoehtoinen meiliohjelma Emacsiin. Toisin kuin vakiona tuleva Rmail, se käyttää viestien tallettamiseen Unixin normaalia meililaatikkoformaattia. Vm:stä löytyvät samat perustoiminnot kuin Rmailista, mutta käskyt saattavat olla eri näppäimen takana.

Vm:n käynnistäminen ja lopettaminen

Vm käynnistetään käskyllä M-x vm. Systeemin meililaatikossa olevat meilit luetaan kansioon INBOX ja esitetään käyttäjälle. Tässä yhteydessä kansio voidaan ymmärtää tiedostoksi, jossa useita viestejä säilytetään otsikkoineen.

Puskurissa näytetään ensimmäisen lukemattoman viestin otsikot ja käskyrivillä kerrotaan, kuinka monta lukematonta ja uutta viestiä kansiosta löytyy.

Viestin rungon saa esille välilyöntiä painamalla, ja viestin loputtua siirtyminen seuraavaan viestiin tapahtuu painamalla välilyöntiä tai näppäintä n.

Lopettaminen tapahtuu näppäimellä q, jolloin viestit siirretään kotihakemistoosi tiedostoon INBOX, tai x, jolloin ei muutoksia talleteta.

Apua!

Apua saa näppäimellä ?. Toisella painalluksella se herättää käskyn C-h m, toimintatilan kuvauksen. Muodostuvan *help*-ikkunan saa häivytettyä käskyllä C-x 1 tai siirtymällä *help*-ikkunaan käskyllä C-x o ja tappamalla puskurin käskyllä C-x k. Myös muut Emacsin sisäiset avunannot toimivat; käskyllä C-h ? saa listan vaihtoehdoista.

Myös Emacsin infopuussa on hyvät ja selkeät ohjeet Vm:n käytöstä.

Meilien lukeminen ja käsitteleminen

Kun ohjelma käynnistetään, näkyviin tulee ensimmäinen viesti, jota ei ole luettu. Näpppäimellä h saa näkyviin INBOX-Summaryn, joka listaa kaikista viesteistä lähettäjän, viestin otsikon ja viestin numeron. Voit siirtyä INBOX-Summary-puskuriin komennolla C-x o. Jos viestejä on paljon, voit suurentaa INBOX-Summary-ikkunan koko ruudun kokoiseksi käskyllä C-x 1.
SPC
Näyttää sen viestin, jonka kohdalla kursori on. Vierittää myös viestiä ruudullisen eteenpäin ja viestin loputtua siirtyy seuraavaan viestiin.
DEL, b
Vierittää viestiä ruudullisen taaksepäin.
n
Siirtyy seuraavaan viestiin.
p
Siirtyy edelliseen viestiin.
N
Kuten n, mutta näyttää myös jo luetut tai tuhottavaksi merkityt viestit.
P
Kuten p, mutta näyttää myös jo luetut tai tuhottavaksi merkityt viestit.
M-n
Siirtyy seuraavaan lukemattomaan viestiin.
M-p
Siirtyy edelliseen lukemattomaan viestiin.
RET
Kysyy viestin numeron ja siirtyy siihen.
TAB
Palaa viimeksi näytettyyn viestiin.
Jos uutta meiliä saapuu vanhoja käsiteltäessä, sen voi hakea systeemin meililaatikosta käsiteltäväksi näppäimellä g.

Meiliin vastaaminen ja viestien lähetys

Lähetettyyn viestiin voi vastata Vm:ssä joko vain lähettäjälle tai kaikille viestin vastaanottaneille, alkuperäistä viestiä lainaten tai ei. Myös kokonaan uuden viestin lähettäminen tai vanhan viestin jälleenlähetys ovat mahdollisia.
r
Vastaa vain viestin lähettäjälle (reply).
R
Vastaa vain viestin lähettäjälle lainaten viestiä.
f
Vastaa kaikille viestin saaneille.
F
Vastaa kaikille viestin saaneille lainaten viestiä.
z
Lähettää viestin edelleen annetuille tunnuksille (forward).
m
Aloittaa uuden viestin kirjoittamisen (mail).
Käskyt avaavat *mail*-puskurin ja asettavat tarvittavat kentät valmiiksi. Omia kenttiään voi lisätä ja alkuperäisiä muutella, kunhan varsinainen viestin teksti tulee rivin --text follows this line-- jälkeen. Katso lisäkenttien vaihtoehtoja kohdasta 7.2.8.

Valmis viesti lähetetään käskyllä C-c C-c. Jos haluaa lisätä kotihakemistostaan tiedoston .signature viestin loppuun, niin käsky on C-c C-w.

Kopio meilistä itselle

Jos on tarpeen saada jostain viestistä kopio itselleen, voi laittaa itsensä vastaanottajalistalle, To:-kenttään pilkulla erotettuna, Cc:-kenttään tai Bcc:-kenttään. Voit katsoa kentistä lisää kohdasta 7.2.8.

Suositeltavampaa on erikseen harkita, onko viesti niin tarpeellinen, että siitä pitää säilyttää kopiota itsellään. Mutta myös kaikkien viestien kopioiminen on mahdollista. Automaattinen kaikkien viestien talteen ottaminen tapahtuu lisäämällä .emacsiin joko rivit

;; Tallettaa lähtevän meilin kotihakemistoon
;; tiedostoon Mail.Out
(setq vm-archive-file-name (expand-file-name "~/Mail.Out"))
tai rivit
;; Lähettäjän nimi lisätään Bcc:-kenttään automaattisesti, eli
;; jokainen lähtevä meili lähetetään itselle.
(setq mail-self-blind t)

Meilien tuhoaminen ja tallettaminen

Meilin käsittelyn nopeuttamiseksi kannattaa pitää INBOX-tiedosto lyhyenä ja tuhota pois tarpeettomat viestit ja tallettaa tarpeelliset viestit muihin kansioihin. Tässä yhteydessä kansio tarkoittaa talletuksessa olevia viestejä otsikoineen ja tiedosto ilman otsikkoja.
d
Merkitsee viestin tuhottavaksi (delete).
u
Poista tuhoamismerkinnän viestistä (undelete).
k
Merkitsee tuhottavaksi viestit, joilla on sama aihe (kill).
#
Tuhoaa merkityt viestit.
q
Tallettaa kansion ja lopettaa (quit).
s
Tallettaa viestin kansioon tai lisää sen jo olemassa olevan kansion perään (save).
w
Tallettaa viestin tiedostoon ilman otsikkotietoja tai lisää sen jo olemassa olevan tiedoston perään (write).
S
Tallettaa koko käsiteltävän kansion.
Jos talletukseen käytetään muita kansioita kuin INBOX, niihin voidaan kurkistaa käskyllä v (visit). Vm kysyy, mitä kansiota käytetään, ja näyttää kansion normaalisti. Lopetettaessa tämän kansion selailu q:lla tai x:llä palataan taas INBOX-kansioon.

Meilialiakset Vm:ssä

Vm:ssä voi määritellä oman meilialiaksen monimutkaisille osoitteille tai tietylle ryhmälle, jolle lähetetään usein meiliä. Aliakset säilytetään .mailrc-tiedostossa käyttäjän kotihakemistossa.

Aliasmäärittely on seuraavaa muotoa:

alias nimi lista

missä nimi on se nimi, joka aliakselle halutaan antaa, ja lista on lista osoitteista yhdellä rivillä välilyönnillä erotettuna.

Esimerkki alias-määrittelystä:

 alias itse viu@uta.fi viu@vehka.cs.uta.fi viu@vipunen \
 viu@niksula viu@pepperone
Huomaa, että \ tarkoittaa rivin jatkuvan vielä rivinvaihdonkin yli. Jos auto-fill-mode on päällä, jolloin Emacs katkaisee rivit automaattisesti, täytyy joko auto-fill-mode ottaa pois päältä tai tuhota rivinvaihto käsin.

Yhteenveto otsikkotiedoittain

Suuren meilimäärän käsittelyä helpottaa otsikkotiedoista luotava yhteenveto. Tällöin voi valita kiireellisimmän näköiset viestit ja jättää loput luettavaksi myöhemmin.

Käsky h (headers) järjestää meiliotsikot toiseen ikkunaan näyttäen lähettäjän, päiväyksen ja viestin aiheen:

  1    Jukka Korpela   Jun 18  8/362  "emacs"
  2    Joanna Kaarina Oj Aug 19  2/23  "testi1"
  3 U  Mail Delivery Sub Aug 23  14/349  "Returned mail"
  4    Joanna Kaarina Oj Aug 23  2/5   "Näyte"
-> 5 N  Joanna Kaarina Oj Sep 5  2/7   "myöskin"
Nuoli osoittaa, mikä viesteistä on seuraavana luettavissa. Lukeminen tapahtuu painamalla välilyöntiä. n siirtyy seuraavaan viestiin ja p edelliseen. M-n siirtyy suoraan seuraavaan lukemattomaan viestiin ja M-p edelliseen lukemattomaan viestiin.

Viestejä voi ryhmitellä käskyllä G (group). Mahdollisia järjestyksiä ovat mm. päivämäärä, viestin aihe, lähettäjä tai oletusarvoinen saapumisjärjestys. Listan vaihtoehdoista saa vastaamalla kehotteeseen välilyönnillä.