Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Määrätty-tyyppisten muotojen käyttö

Sellaiset muodot kuin määrätty ja sidottu kuvattiin kieliopeissa ja kielen­huollossa aiemmin yksinkertaisesti menneen ajan passiivin partisiippeina, joiden tekijä on ajateltava persoo­nal­li­sek­si. Niinpä määrätty tarkoittaa sellaista, minkä joku on määrännyt tai jotkut ovat määränneet. Tätä kuvailee esimerkiksi Kielikellon 4/1989 artikkeli Passiivin käyttöä seuraavasti:

”Muuttolinnut seuraavat yleensä määrättyjä teitä.” ”Määrätyistä syistä hän ei ole ehtinytkään lähteä.” Tähän tapaan näkee joskus kirjoi­tet­ta­van. Sanalla määrätty on näissä lauseissa aivan erikoinen merkitys, joka periaatteessa jyrkästi poikkeaa taval­lis­ten passiivin 2. partisiippien sellaisten kuin annettu, maksettu, lähetetty mer­ki­tyk­ses­tä. Annettu lupaus merkitsee lupausta, jonka joku tai jotkut ovat an­ta­neet, mutta kuka olisi määrännyt muuttolinnuille tiet? Myöskään myö­häs­ty­mi­nen määrätyistä syistä ei edellytä, että joku olisi määrännyt, mistä syystä myö­häs­ty­mi­nen tapahtuu. Tällainen määrätty-sanan käyttäminen on ruotsin kielen vaikutusta, ja sitä olisi täysi syy välttää, sillä se rikkoo sitä järjestelmää, jonka mukaan passiivia kielessämme käytetään.

KKOO kuvaa (s. 200) jotkin partisiipit, kuten määrätty, ”kivettyneiksi” niin, että taustalle ei tulkita ihmistekijää. Vaikka KKOO ei asiaa mainitsekaan, niiden osalta on luovuttu myös siitä, että kyse olisi todellisesta, menneisyydessä tapah­tu­nees­ta muutoksesta.

KKOO kuvailee yleisesti:

Monilla tehty-tyyppisillä sanoilla on sekä varsinaista passiivikäyttöä että siitä irronnutta kuvailevaksi adjektiiviksi kivettynyttä käyttöä. Kivettymät saattavat joidenkuiden kielenkäyttäjien mielestä olla häiritseviä, koska passiivitulkinta (taustalla tekijänä ihminen) voi herkästi nousta pintaan. Neutraaliksi tarkoitetussa asiatyylissä näitä sanoja kannattaakin kivettyneessä merkityksessään käyttää säästeliäästi. Me ovat kuitenkin yleiskielen mukaisia.

KKOO mainitsee joukon ”kivettyneitä” partisiippeja, jotka on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on myös tietoja niiden esiintymisestä KSK:ssa (v:ien 2014 ja 2016 versioissa) joko hakusanoina tai esimerkeissä vastaavan verbin kohdalla. Taulukossa on myös joitakin sanoja, joita KKOO ei mainitse, mutta joita on muualla kuvattu samalla tavalla; nämä sanat ovat 1. sarakkeessa sulkeissa.

Sana Esiintyminen KSK:ssa
(alipalkattu) On v:sta 2012. Aiemmin suositeltiin sanaa alipalkkainen.
etuoikeutettu On. Syksyyn 2012 asti sanottiin: ”paremmin: etusijainen, etuoikeuksinen”.
itseoikeutettu On.
(kauko-ohjattava, kauko-ohjattu) On. Syksyyn 2012 asti sanottiin: ”paremmin: kauko-ohjauksinen”.
määrätty On, mutta hyväksyttävää käyttöä on vain matematiikassa merkityksessä ’defi­niit­ti­nen’. Esimerkiksi sellainen kuin määrätyissä tapauksissa esitetään kartettavana.
oikeutettu On.
perusteltu Ei, mutta perustella-verbin kuvauksen esimerkeissä on perusteltu-muodon ”kivettynyttä” käyttöä.
rajattu Ei.
rajoitettu On. Vielä v:n 2016 versiossa on huomautus ”paremmin toisin, kun kyse ei ole tahallisesta rajoittamisesta”, v:sta 2017 alkaen ei enää.
sidottu Ei. Sitoa-verbin kuvauksessa on useassa esimerkissä sidottu ”kivettyneessä” käytössä, huomautuksena ”paremmin: sitoutunut”, ”pitää olla: sitoutunut” tms.
(suljettu) Ei, mutta verbin sulkea kohdalla kuvataan osittain hyväksyttyä (esim. suljettu laitos), osittain epäsuotavaa (esim. suljettu talous) käyttöä.
tietty On, mutta ”muusta kuin selvästi tiedossa olevasta us. paremmin toisin”. Ks. Tietty.
uskallettu Ei. Uskaltaa-verbin kuvauksessa on esimerkki ”Uskallettu [paremmin: uskalias, uhkarohkea, rohkea] väite, asu.
varusteltu Ei.
(varustettu) Ei. Varustaa-verbin kuvauksessa on useita varustettu-muodon esiintymiä, joista jotkin voisi ehkä tulkita ”kivettyneeksi” käytöksi. Sellainen on ennen muuta seu­raa­va, mutta se on merkitty leikilliseksi: Terävällä älyllä varustettu nais­ihmi­nen.

Kielikellon 4/2014 artikkeli Rajattuja ongelmia puhutuilla sivuilla esittää olennaisesti samoja näkemyksiä kuin KKOO, paljolti samoin sanoin.

Vrt. kohtaan Pidetty-tyyppisten muotojen käyttö.