Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Pidetty-tyyppisten muotojen käyttö

Sellaisiin ilmauksiin kuin pidetty opettaja merkityksessä ”opettaja, josta pidetään” saattaa liittyä samoja ongelmia kuin partisiippeihin yleensä, ks. Määrätty-tyyppisten muotojen käyttö. Yleensä kuitenkin partisiippiluonne on melko selvä. Ongelmana on enemmänkin se, voiko passiivin partisiippia lainkaan käyttää intransitiivisesta verbistä eli verbistä, joka ei voi saada objektia. Esimerkiksi pitää on sinänsä transitiivinen, mutta ilmauksessa pidän opettajasta sitä käytetään ei-transitiivisesti: kohdetta ei ilmaista objektilla, vaan elatiivissa (-sta-sija) olevalla sanalla.

Kielilautakunta otti asiaan kantaa vuonna 1973. Kantaa on selostettu Kielikellon 7 (1974) artikkelissa Viitattu kohta seuraavasti:

Kielenhuolto on vieronut sellaista passiivin partisiippien käyttöä kuin esimerkissä viitattu tapaus: se ei näet liity transitiiviseen käyttöön kuten mainittu tapaus (mainita tapaus, mutta viitata tapaukseen).

– –

Keväällä 1973 kielilautakunta katsoi, että muutamat partisiipit näin käytettyinä olivat tulleet siksi yleisiksi, että ne oli hyväksyttävä, vallankin kun niiden kiertäminen usein veisi kömpelömpiin ilmauksiin. Hyväksyttävinä pidettiin seuraavia: huhuttu, kerrottu, keskusteltu, puhuttu (yhteydessä paljon puhuttu), viitattu (hieman epäröiden); luotettu, uskottu. Ne tarkoittavat jotakin puheena, keskustelun alaisena olevaa tai ollutta tai sitten määrätapaista suhtautumista. Pidetty-sanan tällaista käyttöä (pidetty opettaja) ei suositella, koska vastaava transitiivinen käyttö (pidetty puku) häiritsee.

Kannanotton lienee tarkoitus koskea myös vastaavia niin sanottuja agenttipartisiippeja kuten kertomamme. Artikkeli nimittäin mainitsee, että NSK on huomautuksetta ottanut mukaan esimerkin kertomallamme tavalla ’tavalla, josta kerroimme’. KKOO kuvaa (s. 241) intransi­tii­vis­ten verbien agentti­parti­siip­pe­ja kuten kokousväen keskustelema asia, kirjoittajan viittaama päätös ja pelaajien luottama joukkue kriittisesti, joskaan ei sano niitä virheellisiksi. KKOO sanoo, että sellainen ilmaisutyyppi on ”joskus tulkinnaltaan epäselvä” ja että ”selvyyden vuoksi vaihtoehtoisia ilmaisuja kannattaa suosia”.

KKOO kuitenkin esittää ilman huomautuksia esimerkit pidetty opettaja ja hyvin pidetty pelaaja. Se käyttää esimerkeissä myös partisiippeja kiistelty ja vaiettu sekä asuttu ja vierailtu. Niistä asuttu mainitaan jo NSK:ssa sanan asua kohdalla.