Erikoismerkkien kirjoittaminen
suomalaisella PC-näppäimistöllä

Sisällys:

Miten kirjoitetaan vaikkapa "38 °C" tai "¡Buenos días, señor!" tyypillisellä suomalaisella PC-näp­päi­mis­töl­lä? Tässä esitetään kooste aiheesta. Se kattaa ns. ISO Latin 1 -merkit sekä eräitä Windows-mer­kis­tön lisämerkkejä, joista jälkim­mäi­siin on syytä suhtautua vielä hiukan varauk­sel­li­ses­ti.

Erikoismerkkien oikeaa käyttöä sekä näiden ja muiden merkkien kirjoittamisen muita tapoja kuvaillaan Nyky­ajan kielenoppaassa.

Nykyisen suomalaisen standardin mukainen näppäimistö­asettelu tarjoaa monipuolisia lisämahdollisuuksia etenkin tarkkeellisten kirjainten tuottamiseen usein tässä kuvattuja tapoja helpommin.

Merkintöjen selityksiä

Shift näppäin, jolla saa aikaan isoja kirjaimia ja "ylätason merkkejä"; yleensä vasemmalla Ctrl-näppäimen yläpuolella.

Alt välilyöntinäppäimen vasemmalla puolella oleva näppäin.

Alt Gr välilyöntinäppäimen oikealla puolella oleva näppäin.

Yllä mainittuja näppäimiä on pidettävä alas painettuina samalla, kun kirjoitetaan ohjeessa mainitut muut merkit. Alt-näppäintä käytettäessä on numeromerkit (esim. 0167) näppäiltävä erillisestä numeronäppäimistöstä, joka on tavallisen näppäimistön oikealla puolella. MS Wordiä käytettäessä pitää tällöin näppäimistön tilan olla sellainen, että Num Lock -valo palaa. (Tarvittaessa paina Num Luck -näppäintä tätä varten.)

Seuraavassa tarkasteltavat aksenttinäppäin ja diereesinäppäin
ovat suomalaisen PC-näppäimistön perusosan oikeassa reunassa,
+-näppäimestä oikealle ja å-näppäimestä oikealle. Lisää merkintöjä:

[`´] aksenttinäppäin: tässä näppäimessä on akuutti aksentti (´) ja sen yläpuolella graavi aksentti (`).

[¨^] diereesinäppäin: tässä näppäimessä on diereesi eli treema (¨) ja sirkumfleksi (^) ja mahdollisesti niiden alla, näppäimen etusivulla, tilde (~).

 SP Välilyöntinäppäin (space bar): leveä näppäin edessä keskellä.

Kirjaimet, joissa on aksentti tai vastaava (esim. é ja ü)

Kirjaimet, joiden päällä on ns. diakriittinen merkki, kirjoitetaan käyttäen apuna aksenttinäppäintä tai diereesinäppäintä, mahdollisesti yhdessä shift- tai Alt Gr -näppäimen kanssa seuraavasti:

 [`´]atuottaa merkiná
Shift[`´]atuottaa merkinà
 [¨^]atuottaa merkinä
Shift[¨^]atuottaa merkinâ
Alt Gr[¨^]atuottaa merkinã

Isojen kirjainten aikaansaamiseksi käytetään lisäksi shift-näppäintä siinä vaiheessa.

Näin voidaan muodostaa aksentilliset ISO Latin 1 -merkit (eräitä vokaalin ja diakriittisen merkin yhdistelmiä sekä ñ). Sen sijaan esim. yritys tuottaa e-kirjain, jossa on tilde päällä, tuottaa vain yhdistelmän ~e, koska ISO Latin 1:een ei kuulu e:tä, jossa on tilde.

Muut ISO Latin 1 -merkit

Muiden merkkien osalta ohjeet ovat seuraavassa taulukossa, jossa 1. sarake esittää itse merkin isohkona, 2. sarake näppäilyn, jolla se tuotetaan, 3. sarake virallisen englanninkielisen nimen (Unicoden mukaan), joka toimii myös linkkinä kuvaukseen merkin merkityksestä ja käytöstä, ja 4. sarakkeessa on virallinen tai puolivirallinen suomenkielinen nimi.

Muut erikoiskirjaimet
æ Alt0230 LATIN SMALL LETTER AE pieni tanskalainen ä
Æ Alt0198 LATIN CAPITAL LETTER AE iso tanskalainen ä
ø Alt0248 LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE pieni tanskalainen ö
Ø Alt0216 LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE iso tanskalainen ö
ð Alt0240 LATIN SMALL LETTER ETH pieni eth
Ð Alt0208 LATIN CAPITAL LETTER ETH iso eth
þ Alt0254 LATIN SMALL LETTER THORN pieni thorn
Þ Alt0222 LATIN CAPITAL LETTER THORN iso thorn
ç Alt0231 LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA pieni c ja sedilji
Ç Alt0199 LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA iso c ja sedilji
ß Alt0223 LATIN SMALL LETTER SHARP S saksalainen kaksois-s
ª Alt0170 FEMININE ORDINAL INDICATOR feminiinisen järjestysluvun merkki
º Alt0186 MASCULINE ORDINAL INDICATOR maskuliinisen järjestysluvun merkki
Rahayksiköiden symbolit
$ Alt Gr4 DOLLAR SIGN dollarin merkki
¢ Alt0162 CENT SIGN sentin merkki
£ Alt Gr3 POUND SIGN punnan merkki
¥ Alt0165 YEN SIGN jenin merkki
¤ Shift4 CURRENCY SIGN valuuttamerkki
Välimerkit
[ Alt Gr8 LEFT SQUARE BRACKET vasen hakasulje
] Alt Gr9 RIGHT SQUARE BRACKET oikea hakasulje
{ Alt Gr7 LEFT CURLY BRACKET vasen aaltosulje
} Alt Gr0 RIGHT CURLY BRACKET oikea aaltosulje
\ Alt Gr+ REVERSE SOLIDUS kenoviiva
| Alt Gr< VERTICAL LINE pystyviiva
¦ Alt0166 BROKEN BAR katkopystyviiva
« Alt0171 LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK vasemmalle osoittava kaksinkertainen kulmalainausmerkki
» Alt0187 RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK oikealle osoittava kaksinkertainen kulmalainausmerkki
¡ Alt0161 INVERTED EXCLAMATION MARK ylösalainen huutomerkki
¿ Alt0191 INVERTED QUESTION MARK ylösalainen kysymysmerkki
· Alt0183 MIDDLE DOT rivinkeskinen piste
­ Alt0173 SOFT HYPHEN pehmeä tavuviiva
Matemaattiset merkit
± Alt0177 PLUS-MINUS SIGN plus-miinus-merkki
× Alt0215 MULTIPLICATION SIGN kertomerkki
÷ Alt0247 DIVISION SIGN jakomerkki
¬ Alt0172 NOT SIGN negaation merkki
¹ Alt0185 SUPERSCRIPT ONE yläindeksi yksi
² Alt0178 SUPERSCRIPT TWO yläindeksi kaksi
³ Alt0179 SUPERSCRIPT THREE yläindeksi kolme
¼ Alt0188 VULGAR FRACTION ONE QUARTER neljäsosan merkki
½ Shift§ VULGAR FRACTION ONE HALF puolikkaan merkki
¾ Alt0190 VULGAR FRACTION THREE QUARTERS kolmen neljäsosan merkki
° Alt0176 DEGREE SIGN asteen merkki
µ Alt Grm MICRO SIGN mikro-merkki
Muut merkit
@ Alt Gr2 COMMERCIAL AT ät-merkki
© Alt0169 COPYRIGHT SIGN tekijänoikeusmerkki
® Alt0174 REGISTERED SIGN rekisteröidyn tavaramerkin merkki
Alt0182 PILCROW SIGN kappaleen merkki
¯ Alt0175 MACRON viiva-aksentti
~ Alt Gr¨ SP TILDE tilde
^ Shift¨ SP CIRCUMFLEX ACCENT sirkumfleksi
¨ ¨ SP DIAERESIS treema
´ ´ SP ACUTE ACCENT akuuttiaksentti
` Shift´ SP GRAVE ACCENT gravisaksentti
¸ Alt0184 CEDILLA sedilji
  Alt0160 NO-BREAK SPACE sitova välilyönti

Windows-merkistön lisämerkit

Seuraavat merkit eivät kuulu ISO Latin 1:een. Niitä ei ole syytä käyttää esimerkiksi Web-sivuilla eikä muissa viesteissä kuin sellaisissa, jotka lähetetään vastaanottajalle, jonka käyttämän ohjelman tiedetään näyttävän nämä oikein. Lisätietoja: Mikrojen merkistöjen aiheuttamista ongelmista Webissä. Sen sijaan näitä voi käyttää esim. dokumenteissa, jotka kirjoitetaan vain paperille tulostettavaksi tai esim. MS Wordillä edelleen käsiteltäviksi.

Seuraava taulukko esittää merkin virallisen Unicode-nimen, merkin näppäilyn Windows-ympäristössä, itse merkin sikäli kuin selaimesi näyttää oikein sen oikean esitystavan Web-sivuilla sekä merkin koodiarvon Unicodessa.

left double quotation mark            Alt0147  U+201C
right double quotation mark           Alt0148  U+201D
left single quotation mark            Alt0145  U+2018
right single quotation mark           Alt0146  U+2019
single low-9 quotation mark           Alt0130  U+201A
double low-9 quotation mark           Alt0132  U+201E
single left-pointing angle quotation mark   Alt0139  U+2039
single right-pointing angle quotation mark  Alt0155  U+203A
en dash                               Alt0150  U+2013
em dash                               Alt0151  U+2014
horizontal ellipsis                   Alt0133  U+2026
bullet                                Alt0149  U+2022
dagger                                Alt0134  U+2020
double dagger                         Alt0135  U+2021
modifier letter circumflex accent     Alt0136  ˆU+02C6
small tilde                           Alt0152  ˜U+02DC
per mille sign                        Alt0137  U+2030
Latin capital letter S with caron     Alt0138  ŠU+0160
Latin small letter s with caron       Alt0154  šU+0161
Latin capital letter Z with caron     Alt0142  ŽU+017D
Latin small letter z with caron       Alt0158  žU+017E
Latin capital ligature OE             Alt0140  ŒU+0152
Latin small ligature oe               Alt0156  œU+0153
Latin capital letter Y with diaeresis Alt0159  ŸU+0178
trade mark sign                       Alt0153  U+2122
Latin small letter f with hook        Alt0131  ƒU+0192
euro sign        Alt0128  U+20AC

Huom.: Euron merkki sekä hattu-z:t eivät ole käytettävissä vanhoissa Windows-järjestelmissä ilman ns. europäivitystä. Euron merkin saa usein aikaan myös yhdistelmällä Alt Gre tai Alt Gr5.

Huomautuksia menetelmien käytettävyydestä

Tässä kuvatut menetelmät soveltuvat "tavalliseen" tietokoneen käyttöön eli tyypillisen mikron (PC:n) käyttöön, kun näppäimistö on tavanomainen Suomen oloihin sovitettu näppäimistö. Ne toimivat myös esimerkiksi Word-ohjelmassa, mutta Word sisältää myös kätevämpiä lisä­mahdol­li­suuk­sia. Esimerkiksi copyright-merkki © voidaan Wordin sisällä tuottaa yhdistelmällä Ctrl Alt C ja sitova välilyönti yhdistelmällä Ctrl Shift välilyönti. Tällaisia lisämahdollisuuksia kuvaa dokumentti Erikoismerkkien kirjoittaminen Microsoft Word -ohjelmalla.

Kaikki Suomessa käytettävät näppäimistöt eivät tietenkään ole samanlaisia. Jos näppäimistössäsi on ä- ja ö-näppäin, niin näppäimistösi todennäköisesti on sellainen, mitä tässä tarkoitetaan. Kannettavasta tietokoneesta kuitenkin useimmiten puuttuu erillinen numeronäppäimistö, jota tässä kuvattavista menetelmistä osa vaatii. Koneen ohjeista löytyy kuitenkin todennäköisesti tieto siitä, millä näppäimellä tai näppäinyhdistelmällä saa näppäimistön tilaan, jossa jotkin tavallisista näppäimistä toimivat numeronäppäiminä. Näppäimiin on usein merkitty eri väreillä numeroita ja erikoismerkkejä osoitukseksi siitä, millaisina numeronäppäimistön näppäiminä ne toimivat kyseisessä tilassa.

Ohjeet koskevat lähinnä Windows-käyttöä. Linuxin käyttäjien kannattaa lukea Finnish HOWTOn kohta Merkistö.