Suomalainen monikielinen näppäimistö

Tämän sivun sisällys:
Standardin SFS 5966 mukainen suomalainen näp­päi­mistö­aset­te­lu on tarkoitettu

Asettelu määriteltiin vuonna 2006 Kotoistus-hankkeessa, ja Suomen Standardisoimis­liitto SFS vahvisti sen standardiksi 3.11.2008. Siihen tehtiin vuonna 2019 eräitä lisäyksiä.

Seuraava kuva esittää näppäinten merkitykset. Harmaat alueet kuvaavat ns. tarke­näppäin­toimintoja eli dead key -toimintoja.

(Näppäimistöasettelun kuva)

Useimpien tietokoneiden suomalainen näppäimistö­asettelu on kuitenkin suppeampi, vanhan käytännön mukainen, eikä saatavilla ole juuri ollut fyysisiä näppäimistöjä, jotka ottaisivat standardin huomioon. Asettelu on kuitenkin toteuttavissa nykyisillä suomalaisilla näppäimistöillä asentamalla tietokoneeseen sopiva pieni ohjelma (näppäimistöajuri). Asettelun käytön helppoutta voidaan kuitenkin paran­taa lisäämällä näppäimistöön eräitä lisäkaiverruksia. Uusia näppäimiä asetteluun ei sisälly.

Alt Gr -näppäin

Asettelussa keskeisessä asemassa on Alt Gr -näppäin (Alternate Graphic), joka sijaitsee väli­lyönti­näppäimen oikealla puolella. Sen avulla voidaan kirjoittaa monet merkit helposti muis­tet­ta­val­la tavalla.

Esimerkiksi saksan kaksois-s ß voidaan kirjoittaa yh­dis­tel­mäl­lä Alt Gr s. Lisäksi on toteutettu tarkkeiden (diakriit­tis­ten merkkien) valikoiman laajennus Alt Gr -näppäi­men avulla. Esimerkiksi hattu-s š tuo­te­taan painamalla ensin heitto­merkki­näppäintä niin, että Alt Gr -näppäin on alas pai­net­tu­na, ja sitten s-näppäintä. Vastaavalla tavalla voidaan tuottaa monia muitakin merkkejä, joissa on hattu tai muu tarke.

Kuvauksia

Toteutuksia

Seuraavista toteutuksista muut kuin ensimmäinen eivät tätä kirjoitettaessa vielä ole standardin uusimman, vaan alkuperäisen version mukaisia.

Seuraavat toteutukset pohjautuvat standardin alkuperäisen version mukaiseen asetteluun, mutta sisältävät laajennuksia siihen ja osittain poikkeuksiakin siitä:

Uusi versio

Standardia SFS 5966 oli ehdotettu laajennettavaksi seuraavasti:

Ehdotus oli lausuntokierroksella syksyllä 2019, ja se vahvistettiin 13.12.2019, joten uuden version (painoksen) tunnisteeksi tuli SFS 5966:2019.

Käyttöönotto Windowsissa

Helppo perusasennus

Kun näppäimistöasettelu on ladattu omaan koneeseen, puretaan aluksi pakattu kansio nap­saut­ta­mal­la sen kuvaketta (jos asettelua jaetaan pakattuna eli .zip-muodossa). Purkamisen jälkeen napsautetaan ohjelmakuvaketta setup.exe.

Minkä tahansa uuden näppäimistöasettelun käyttöönotto voi kuitenkin vaatia oikeuksia, joita tavallisella käyttäjällä ei aina ole varsinkaan yrityksen tietokoneissa. Silloin on parasta pyytää järjestelmistä vastaavia asentamaan tarvittavat asettelut kerralla kaikkiin tietokoneisiin.

Oletukseksi asettaminen

Uusi näppäimistöasettelu voidaan asentaa perus­asetukseksi (”ole­tuk­sek­si”). Tällöin se tulee käyttöön kaikissa uusissa ikkunoissa. Koska uusi asettelu on vain nykyisen asettelun laajennus, sen käytössä olosta ei yleensä ole muuta haittaa kuin se, että joskus tulee jäljempänä kuvattavia vahinkomerkkejä.

Tosin joissakin sovellusohjelmissa näppäimistöasettelu saattaa estää joidenkin näppäinkomentojen käytön. Esimerkiksi jos ohjelmassa normaalisti käytetään näppäilyä Ctrl Alt A jonkin toiminnon tekemiseen, on käy­tet­tä­vä muuta tapaa (kuten valikkokomentoa), sillä uuden näppäimistöasettelun ollessa käytössä tämä näppäily tarkoittaa samaa kuin AltGr A eli tuottaa ə-kirjaimen.

Oletukseksi asettaminen ja muu näppäimistömäärittelyjen käsittely on erilaista Windowsin eri versioissa. Ohessa on kuva eräästä versiosta. Asetuksiin pääsee Ohjauspaneelin kautta, mutta tavallisesti myös napsauttamalla näytössä (yleensä alhaalla) näkyvää kuvaketta FI tai FIN (viittaa suomen kieleen).

Joka tapauksessa valinta tehdään valitsemalla ensin kieli ja sitten jokin kyseistä kieltä varten tehdyistä näppäimistö­asetteluista. Suomenkielisessä Windowsissa on aina suomen kielelle asettelu, jonka nimi on ”suomi - suomalainen”, ”suomi - suomi” tai jotain vastaavaa; se tarkoittaa Microsoftin toimittamaa vanhaa asettelua.

Asettelun vaihto näppäimistöä käyttäen

Näppäimistöasetusten yhteydessä on painike ”Näppäinasetukset” tai vastaava. Sillä pääsee sää­tä­mään sitä, mikä näppäin­yhdistelmä vaihtaa eri näp­päi­mistö­aset­te­lu­jen välillä. Ole­tuk­se­na on, että Alt Vaihto (Alt Shift) vaihtaa näppäimistö­aset­te­lun seuraavaksi (käy­tet­tä­vis­sä ole­vien asettelujen listassa). Li­säk­si voi määritellä, että esi­mer­kik­si Ctrl 1 vaihtaa mää­rät­tyyn asetteluun, Ctrl 2 jo­hon­kin toiseen jne.

Tästä on hyötyä silloin, kun ha­lu­taan käyttää eri kirjoitus­jär­jes­tel­mil­le suun­ni­tel­tu­ja asetteluja, esimerkiksi kreikkalaista tai venä­läis­tä (ks. esim. Venäläinen näp­päi­mistö­aset­te­lu suomalaiselle näppäimistölle). Latinalaista kir­jai­mis­toa käyttävien kielten kir­joit­ta­mi­seen uusi suomalainen asettelu on yleensä riittävä. Poik­keuk­sen muodostaa lähinnä vietnam, jonka kirjoittamista varten kannattaa ottaa käyt­töön viet­na­mi­lai­nen asettelu.

Käytön ongelmia

Asettelun kielikohtaisuus

Windowsissa näppäimistöasettelu liittyy aina johonkin kieleen. Tästä aiheutuu ongelmia etenkin Word-ohjelmassa. Jos olet esimerkiksi kirjoittamassa englanninkielistä tekstiä ja Wordin kieli­asetuksena on asianmukaisesti englanti, niin näppäimistöasettelun vaihtaminen suomalaiseksi monikieliseksi näppäimistöksi muuttaa myös Wordin kieliasetuksen suomeksi!

Wordin kieliasetus taas vaikuttaa mm. lainausmerkkien muuntamiseen kielen mukaisiksi, oikein­kirjoi­tuk­sen ja kieliopin tarkistamiseen jne. Kieliasetus näkyy Wordin ikkunan alarivillä ja on muutettavissa esi­merkiksi sitä napsauttamalla, mutta tämä on hiukan vaivalloista ja se saattaa unohtua.

Vahinkomerkit

Koska uusi asettelu on vanhan laajennus, kaikki normaalit näppäilyt toimivat kuten ennenkin. Erikoistilanteissa voi kuitenkin syntyä ongelmia:

Virtuaalinen näppäimistö

Windowsissa on (vähän tunnettu) mahdollisuus saada kuvaruudulle virtuaa­li­nen näppäimistö eli näppäimistön kuva (On-Screen Keyboard). Sen näppäimiä nap­saut­te­le­mal­la voi kirjoittaa tekstiä. Painamalla AltGr-näppäintä saa kuvaan näkyviin ne merkit, jotka voi kirjoittaa AltGr-näppäimen avulla. (Valitettavasti tällä tavoin ei saa esille niitä merkkejä, jotka saa aikaan käyttämällä saman­aikai­ses­ti vaihto- eli shift-näppäintä ja AltGr-näppäintä.) Virtuaalinen näppäimistö saadaan esille valitsemalla Käynnistä-valikosta Suorita-kohta (Vistassa Apuohjelmat-osassa), kirjoittamalla osk ja painamalla enter-näp­päin­tä. Windows 7:ssä osk-ohjelma kuitenkin näyttää järjestelmän perus­asettelun, ei valittua asettelua. Windows 10:ssä ohjelman nimi on Näyttö­näppäimistö.

Muunnelma fimultxt

Olen laatinut edellä kuvatun näppäimistön muunnelman, jossa on erityisesti otettu huomioon suomenkielisen tekstin kirjoittamisen lisätarpeita. Siinä esimerkiksi heittomerkkinäppäin tuot­taa suoraan suomen kielen mukaisen heittomerkin eikä pystysuoraa eli Ascii-heitto­merk­kiä. Muun­nel­ma ei siten sovi tieto­kone­koodin kirjoittamiseen, mutta tämä voidaan hoitaa vaih­ta­mal­la tarvittaessa toiseen näppäimistöasetteluun. Muunnelman koodinimi on fimultxt ja selväkielinen nimi Finnish multilingual layout with text entry enhancements. Muunnelma on saatavissa zipattuna pakettina fimultxt.zip. Muutokset ovat seuraavat:

Näppäily Merkitys muunnelmassa Merkitys alkuperäisessä
Vaihto+2” (suomalainen lainausmerkki)" (Ascii-lainausmerkki)
'’ (heittomerkki)' (Ascii-heittomerkki)
Vaihto+yhdysmerkki− (miinusmerkki)_ (alaviiva)
Vaihto+4(Unicoden) pehmeä tavuviiva¤ (valuuttamerkki)
¨ 2² (yläindeksi 2)määrittelemätön, käytännössä ¨2
¨ 3³ (yläindeksi 3)määrittelemätön, käytännössä ¨3
AltGr+C©määrittelemätön
AltGr+R®määrittelemätön

Muita asetteluja

Sivu Windowsiin kuuluvia ja ladattavissa olevia näppäimistöasetteluja kuvailee vaihtoehtoja eri kielille ja muutoin eri tarkoituksiin. Siinä mainitaan myös ohjelmointinäppäimistöjä, jotka voivat auttaa välttämään joitakin uuden suomalaisen näppäimistön ongelmia ohjelmoinnissa.