Yhdysvaltain osavaltioiden nimet suomeksi
(Names of US states in Finnish)

Yhdysvaltain osavaltioille ei ole virallisia suomenkielisiä nimiä, toisin kuin itsenäisille valtioille. Siksi olen laatinut tämän koosteen, jossa esitän käsitykseni siitä, mitä nimiä osavaltioista yleisesti tai vähemmän yleisesti käytetään suomen kielessä. Ongelmallisinta tässä on ääntämys, joka vaih­te­lee huomattavasti eikä useinkaan noudata tietosanakirjoissa yms. esitettyjä, yleensä englannin mukaisia ääntämisohjeita.

Nykyisin on olemassa Kotimaisten kielten keskuksen ohjepankin sivu Yhdysvaltain osavaltiot. Ei ole kuitenkaan selvää, onko se ohjeellinen varsinkaan ääntämyksen osalta. Joka tapauk­ses­sa sen esitys englannin­kielisistä ääntämyksistä on kyseenalainen, ja se jättää avoimeksi suomen­kielisen ääntämyksen useissa tapauksissa. Sen kuvaus suomen­kielisestä ään­tä­myk­ses­tä poikkeaa tässä esitetystä muun muassa joidenkin vokaalien pituuksien osalta.

Melko vakiintuneena voidaan pitää nimiasuja Kalifornia ja Havaiji sekä sanojen North, South ja West korvaamista etuliitteillä Pohjois-, Etelä- ja Länsi-. Muutoin on tavallisinta kirjoittaa osavaltioiden nimet kuten englannissa. Käsitykseni mukaan voitaisiin hyväksyä sovinnais­nimiksi lisäksi ainakin Teksas ja Uusi-Meksiko, joita jonkin verran käytetäänkin.

Seuraavassa taulukossa ei erikseen kuvata ääntämystä silloin, kun tavallisin ääntämys on käsitykseni mukaan sellainen, että nimi ”luetaan niin kuin kirjoitetaan” suomen sääntöjen mukaan. Muissa tapauksissa esitän kuvaukseni ääntämyksestä suomen kirjoitusjärjestelmän mukaan, kuitenkin käyttäen w-kirjainta kuvaamaan samaa äännettä kuin englannin kirjoi­tuk­ses­sa. Yhtäläisyysmerkki ”=” toisessa sarakkeessa tarkoittaa, että suomessa nimi on kirjoitus­asultaan sama kuin englannissa.

Englanniksi Suomenkielinen nimi Huomautuksia
Alabama= [alaba(a)ma]  
Alaska= 
Arizona= [aritsona] 
Arkansas= [arkansas t. arkansoo] 
California=, KaliforniaKalifornia on selvästi tavallisempi
Colorado=, Kolorado [kolora(a)do]K:llinen asu on harvinainen.
Connecticut= [konektikat] 
Delaware= [delavare] 
Florida= 
Georgia= [georgia t. džoodžia] 
HawaiiHavaiji, Havaji, HawaijiHavaiji on oikeana pidettävä muoto.
Idaho= [idaho t. aidaho]  
Illinois= [illinois t. ilinoi] 
Indiana= [indiaana] 
Iowa= [aiova t. aiowa] 
Kansas= 
Kentucky= [kentaki] 
Louisiana= [luisiaana] 
Maine= [maine t. mein] 
Maryland= [meöriländ t. meriländ] 
Massachusetts= [mäsätšuusets] 
Michigan= [mitšigän] 
Minnesota= [min(n)eso(u)ta]  
Mississippi=, Missisippi [Mis(s)isip(p)i]Mississippi on yleisempi.
Missouri= [missuuri] 
Montana= [monta(a)na] 
Nebraska= 
Nevada= 
New Hampshire= [njuu hämpšiö] 
New Jersey= [njuu džöösi] 
New Mexico= [njuu meksiko], Uusi-MeksikoNew Mexico on selvästi tavallisempi.
New York= [nyy jook] 
North CarolinaPohjois-Carolina [-kärolaina], Pohjois-KarolinaK:llinen asu on harvinainen.
North DakotaPohjois-Dakota 
Ohio= 
Oklahoma= [oklaho(u)ma] 
Oregon= 
Pennsylvania= [pensilveinia] 
Rhode Island= [roud ailänd] 
South CarolinaEtelä-Carolina [-kärolaina], Etelä-KarolinaK:llinen asu on harvinainen.
South DakotaEtelä-Dakota 
Tennessee= [tenesii] 
Texas=, TeksasTexas lienee katsottava oikeaksi.
Utah= [utah t. juutah t. juutaa] 
Vermont= 
Virginia= 
Washington= [wošington] 
West VirginiaLänsi-Virginia 
Wisconsin= [wiskonsin] 
Wyoming= [waioming] 

Yhdysvaltain pääkaupunkialue, joka ei ole osavaltio eikä kuulu mihinkään osavaltioon vaan on suoraan liittovaltion alainen piirikunta, tunnetaan mm. nimillä District of Columbia ja Washington D.C., usein myös Washington. Kahta viimeksi mainittua on käytetty myös suomen­kieli­sessä tekstissä, ja virallisissakin luetteloissa on Yhdysvaltain pääkaupungiksi ilmoitettu yksinkertaisesti Washington. Lisäksi on käytetty mm. ilmaisuja Columbian piiri­kunta, Columbian liittopiirikunta ja liittopiirikunta.

Nimien vaihtelusta

Nykyinen kielenhuollon linja on, että alueista pyritään käyttämään niiden ”omakielisiä” nimiä. Jotkin vakiintuneet suomalaistetut asut kuitenkin yleensä sallitaan, mutta uusiin suoma­lais­tuk­siin suhtaudutaan hyvin pidättyväisesti. Tätä linjaa, jota kuvailen Nykyajan kielen­oppaan kohdassa Nimet, olen arvostellut kirjoituksessani Pitäisikö vieraita nimiä sittenkin suomentaa?

Nimissä määritteinä esiintyvät sanat West, South ja North korvataan suomessa yleensä vastaavilla suomen sanoilla, jotka liitetään pääsanaan yhdysmerkillä. Jonkin verran käytetään kuitenkin englanninkielisiä nimiä sellaisinaan ja kirjoitetaan siis esimerkiksi West Virginiasta.

Erityisiä huomautuksia osavaltioiden nimistä:

Vaikka osavaltion nimestä käytettäisiin suomeen mukautunutta kirjoitusasua, esiintyy alkuperäinen asu usein osana jotain pitempää, sitaattilainana käytettyä nimitystä seuraavaan tapaan:

Tervetuloa Teksasiin, aukean maan ja avaran taivaan osavaltioon, paikkaan jossa Texas Rangerit valvovat ankaralla kädellä lakeja – –

Nimien ääntämyksestä

Suomenkielisissä hakuteoksissa esiintyy usein ääntämisohjeita, jotka opastavat ääntämään osavaltioiden nimiä englannin kielen mukaan, esimerkiksi (IPA-merkintöjä käyttäen) ”Alabama [ælə'bæmə]”. Käytännössä ääntämys on kuitenkin toisenlainen, kuten voidaan päätellä virallisista taivutusohjeista. Niiden mukaan a- ja o-loppuisia englanninkielisiä ja useimpia muunkinkielisiä nimiä käsitellään loppuvokaalin osalta suomalaistettuina eli taivutetaan esimerkiksi Alabamaan ja Idahoon. Ks. Nykyajan kielenoppaan kohtaa Vieraiden nimien taivutus.

Nykysuomen sivistyssanakirja, joka julkaistiin vuonna 1973, sisältää lopussa luettelon Ulkomaiden paikannimiä. Se sisältää paljon nimiä, jotka myöhemmässä kielenohjailussa on pyritty korvaamaan toisilla nimillä tai kirjoitusasuilla, eikä se muutoinkaan kuvasta nykyisiä normeja. Toisaalta vieraiden nimien ääntämyksestä suomen kielessä on kovin vähän mitään normintapaistakaan, joten seuraavassa taulukossa esitetään mainitun luettelon ne kohdat, joissa on kyse Yhdysvaltain osavaltioista. Kirjan luettelon esipuheesta on pääteltävissä, että jos ääntämisohjetta ei ole, nimi luetaan kuten se olisi olisi suomen sana, siis lausutaan niin kuin kirjoitetaan. Jos taas erikseen mainitaan jokin ääntämys englannin mukaiseksi (engl.), se tarkoittanee, että tällainen ääntämys on suomessakin mahdollinen, sillä kaikista nimistä ei englanninmukaista ääntämystä esitetä. Tässä taulukossa on teknisistä syistä korvattu ääntämysohjeissa käytetty pituusmerkki (viiva vokaalin päällä) vokaalin jälkeen kirjoitetulla kaksoispisteellä. Akuuttimerkki ”´” tarkoittaa, että edeltävä vokaali on painollinen. Merkki ”ə” tarkoittaa epämääräistä keskivokaalia, ja merkki ”ŋ” tarkoittaa äng-äännettä.

Taulukossa esitetään myös Uuden kielioppaan (kirjoittanut Terho Itkonen, tarkistanut Sari Maamies, julkaistu v. 2000 ja uutena muuttamattomana painoksena v. 2002 ja tarkistettuna painoksena v. 2007) kuvaus Yhdysvaltain osavaltioiden nimien ääntämyksestä, niiltä osin, kuin kirja sen kuvaa – muutamia nimiä se ei mainitse lainkaan.

Osavaltion nimi Nykysuomen sivistyssanakirja Uusi kieliopas
Alabama
Alaska
Arizona [-tso:na][-tsona t. -tso:na]
Arkansas[engl. arkənso:, suom.arkansas]
Colorado [k-][k-]
Connecticut [kone´ktikət][kone´tikət]
Delaware [engl. deləueər][delavare, engl. deləueər]
Etelä-Carolina [karoli:na]
Etelä-Dakota
Florida
Georgia
Havaiji
Idaho [engl. aidəhou][idaho, engl. aidəhou]
Illinois [engl. iləno´i][-nois t. -noi, engl. iləno´i]
Indiana [-a:na][-a:na]
Iowa [engl. aiouə][iova, engl. aiouə]
Kalifornia
Kansas[kansas, engl. känzəs]
Kentucky [-taki] Kentaki yleensä vain nimityksessä kentakilainen kakku.
Louisiana [luisia:na][luisia:na]
Länsi-Virginia
Maine [mein][mein]
Maryland [meəriländ][meəriländ]
Massachusetts [mäsətšu:sits][masatšu:sets, engl. mäsətšu:sits]
Michigan [miši-][miši-]
Minnesota
Mississippi
Missouri [missu:ri][missu:ri, engl. mizu´əri]
Montana [-ta:na][-ta:na]
Nebraska[nebraska, engl. nibrä´skə]
Nevada
New Hampshire [nju: hämpšiə]
New Jersey [nju: džə:zi][nju: džə:zi]
New Mexico [nju: -kou][nju: -kou]
New York [nju: jork t. jo:k][n(j)u: jork t. jo:k]
Ohio [engl. ouha´iou][ohio, engl. ouha´iou]
Oklahoma[oklahoma, engl. oukləhou´mə]
Oregon
Pennsylvania[pensilvania, engl. pensilve´injə]
Pohjois-Carolina [karoli:na]
Pohjois-Dakota
Rhode Island [roud ailənd][roud ailänd]
Tennessee [ten(n)es(s)i:][ten(n)es(s)i:]
Texas
Utah [ju:-][ju:tah, engl. ju:ta:]
Vermont
Virginia
Washington [uošiŋton][uošiŋton, engl. uo´šiŋtən]
Wisconsin [visk-, uisk-][viskon-, engl. uisko´n-]
Wyoming [ua´iomiŋ][uaio´umiŋ]

Vieraat nimet yleisesti mukautuvat suomen kielessä melko lailla suomen omaan äänne­järjes­tel­mään. Tätä tarkastelee kirjoitus Sitaattilainojen ääntämyksen helpottumat. Edellä ei ole erikseen mainittu esimerkiksi sitä, että vieraat äänteet yleensä mukautuvat suomen kieleen eriasteisesti. Esimerkiksi b ääntyy usein lähes tai täysin soinnittomana, p:nä, ja g vastaavasti k:na. Edellä ž:lla merkitty soinnillinen suhuäänne korvautuu yleisesti soinnittomalla, š:llä, tai jopa tavallisella s:llä.

Muutoinkin voi ääntämys vaihdella enemmänkin kuin edellä on kuvattu. Etenkin alku­peräi­sen ja suomalaistuneen ääntämyksen monenlaisia välimuotoja esiintyy. Esimerkiksi sana New voi ääntyä brittienglannin tapaan [njuu], amerikanenglannin tapaan [nuu] tai ruotsalaistyylisesti [nyy]. Tutuimmassa nimessä New York lienee viimeksi mainittu tavallisin.

Jos osavaltion nimi (tai: englannin ilmaisu, jota käytetään myös Yhdysvaltain osavaltion nimenä) esiintyy osana englanninkielistä nimeä, esimerkiksi New York Times tai Indiana Jones, on melko tavallista lausua nimi kokonaisuudessan englannin mukaan niin hyvin kuin osataan. Ilmaisu saatetaan kokea silloin selvästi vieraskieliseksi. Siihen, missä määrin ääntämys on englannin­mukainen, vaikuttaa myös se, esiintyykö nimi suhteellisen erillisenä perusmuodossaan vai lauseyhteydessä taivutettuna. Esimerkiksi Alabama voidaan erillisenä lausua englannin mukaan, mutta ilmaisuissa Alabaman kuvernööri tai matkustin Alabamaan sellainen lausuminen olisi melkoisen keinotekoista.

Yhdysvaltain osavaltioiden viralliset kaksikirjaintunnukset (koodit), joita käytetään mm. posti­osoit­teis­sa (esim. MA = Massachusetts), löytyvät Yhdysvaltain postihallinnon sivulta Two-Letter State and Possession Abbreviations.

Vyöhykkeiden nimet

Yhdysvaltain alueen yhtenäinen pääosa, ns. 48 osavaltion alue (Alaska ja Havaiji pois luettuina) on jaettu neljään aikavyöhykkeeseen. Niille on määritelty suomenkieliset nimet CLDR-tietokannassa, jota tietokoneohjelmien valmistajat laajasti käyttävät lokalisoinnissa, joskaan eivät vielä kattavasti. Nämä nimet eivät kuitenkaan ole kovin onnistuneita. Seuraavassa taululukossa on ehdotus kuvaa­vam­mik­si nimiksi.

Englanninkielinen nimi CLDR:n suomennos Kuvaavampi suomennos
Eastern Standard Time Yhdysvaltain itäinen normaaliaika (Yhdysvaltain) itärannikon aika
Central Standard Time Yhdysvaltain keskinen normaaliaika (Yhdysvaltain) keskiosan aika
Mountain Standard Time Kalliovuorten normaaliaika (Yhdysvaltain) Kalliovuorten aika
Pacific Standard Time Yhdysvaltain Tyynenmeren normaaliaika (Yhdysvaltain) länsirannikon aika

Kuvaavampien nimien pohjalta on helppo muodostaa sopivat nimitykset kyseisille vyöhykkeille maantieteellisenä jakona, jossa ei ajatella kellonaikoja:

Pelkkä ”itärannikko” tai ”länsirannikko” ei olisi sopiva nimi, koska kyse on laajoista, syvälle sisämaahan ulottuvista alueista. ”Tyynenmeren alue” tms. olisi outo, kuten myös ”Tyynen­meren normaaliaikakin” on outo, koska Tyynimeri ranta-alueineen käsittää noin puolet maapallon pinnasta. Suomen kielessä on varmaankin luontevampaa ja tavallisempaa puhua (Yhdysvaltain) länsirannikon alueesta kuin (Yhdysvaltain) Tyynenmeren (rannikon) alueesta tms.