Nykyajan kielenopas, luku 4 Kirjoitusmerkit:

Välimerkit muissa kielissä

Välimerkkien käytön kielikohtaisuus

Tämän oppaan aiheena on suomen kielen kirjoittaminen, mutta muiden kielten käytöstä on hyvä sanoa muutama sana. Eri kielissä on hyvinkin erilaisia sääntöjä välimerkkien käytölle.

Ensinnäkin suomenkielisen tekstin sisältämät vieraskieliset lainaukset on pyrittävä kir­joit­ta­maan mahdollisimman tarkoin kyseisen kielen sääntöjen mukaan. Uloimmat lainaus­merkit kirjoitetaan tietysti suomen kielen mukaan, koska nehän vielä kuuluvat suomen­kieliseen tekstiin ja erottavat lainauksen siitä. Aihetta käsiteltiin edellä kohdassa Vieraskielinen lainaus.

Toiseksi tekstinkäsittelyohjelmia käytettäessä syntyy erittäin usein virheellistä jälkeä, kos­ka ohjelma ”älykkäästi” muuttaa lainausmerkit kielikohtaisiksi, mutta väärän kielen mu­kai­sik­si. Siksi on hyvä osata kiinnittää huomiota pieniinkin asioihin, kuten “englannin­kieli­siin” lainausmerkkeihin, jotta osaa korjata virheet.

Monet tekstinkäsittelyohjelmat toimivat englannin sääntöjen mukaan, ainakin ellei niitä erikseen ohjata muuhun. Word-ohjelmaa käytettäessä kannattaa ilmoittaa ohjelmalle tekstin kieli, jolloin Word muuntaa näppäimistöltä kirjoitetut pystyt lainaus­merkit (") kielen mu­kai­sik­si lainausmerkeiksi, siis esimerkiksi ”näin”, „wie hier“ ja « comme ici ». Tässä tar­vit­ta­via menet­te­ly­jä käsitellään oppaan viimeisessä luvussa.

Varsinkin lainausmerkit ovat eri kielissä erilaiset. Lisäksi saman kielen sisälläkin saattaa olla erilaisia käytäntöjä kuten suomessakin. Esimerkiksi ranskassa on myös huomattava, että välimerkkien yhteydessä käytetään tyhjiä välejä toisin kuin useimmissa muissa kielissä. Useat tekstinkäsittelyohjelmat osaavat tehdä tämän automaattisesti, jos ne tunnistavat kielen rans­kak­si.

Välimerkit englannin kielessä

Seuraavassa käsitellään lyhyesti englannin kielen välimerkkisääntöjä, koska monet kir­joit­ta­vat englanniksi tai ainakin lainaavat englanninkielistä tekstiä. Lisäksi on hyvä tuntea eng­lan­nin käytännöt, jotta ei vahingossa käytä niitä suomen kielessä, sillä muun muassa tieto­tek­nii­kan vaikutuksesta niitä esiintyy usein.

Lainausmerkit ovat englannin kielessä epäsymmetriset, siis sellaiset, että aloittava lai­naus­merk­ki on erilainen kuin lopettava. Yhdysvalloissa käytetään yleensä kaksin­kertai­sia lai­naus­merk­ke­jä, “this way”, Britanniassa usein yksinkertaisia, ‘this way’. Silloin, kun jou­du­taan rajoittumaan Ascii-merkistöön, jotkut käyttävät tyyliä ``this way" tai `this way', siis käyt­täen kahta tai yhtä gravismerkkiä aloittavan lainausmerkin tilalla. Tämä ei kuitenkaan ole kovin tavallista eikä loogista eikä edes tuota hyvää ulkoasua.

Kun lainausmerkkejä on sisäkkäin, ovat sisemmät ymmärrettävästikin toisenlaiset kuin ulommat. Täten Yhdysvalloissa kirjoitetaan yleensä tyyliin “in this ‘interesting’ way”, Britanniassa taas usein toisinpäin: ‘in this “interesting” way’.

Yhdysvalloissa käytetään yleisesti menettelyä, jossa välimerkki viedään lainaus­merk­kien sisään, vaikka se loogisesti ei ole osa lainattua tekstiä: He was known to his followers as “the guiding light.” Tällöin siis virkkeen lopettava piste on lainausmerkkien sisällä, vaikka on lai­nat­tu vain erillisiä sanoja, ei virkettä.

Ajatusviivana käytetään Yhdysvalloissa yleensä m-viivaa, jonka ympärillä ei ole tyh­jiä välejä: this is—as I already said—quite as­ton­ish­ing. Britanniassa taas yleensä käy­te­tään n-viivaa, jonka kummallakin puolella on tyhjä väli: this is – as I already said – quite as­ton­ish­ing. Kummassakin maassa käytetään raja­kohta­ilmauksissa n-viivaa, jonka ym­pä­ril­lä ei ole tyhjää väliä, esimerkiksi 1900–1950.