Mittayksiköt, luku 26 Hakemisto:

z, Z

z tsepto-
Z = tsetta-
Z = ytimen t. alkuaineen järjestysluku
zebi = tsebi-
zepto- tsepto-
zetta- = tsetta-
Zi = tsebi-