Mittayksiköt, luku 17 Hiukkasfysiikka:

Efektiivinen annos

Efektiivinen annos (effective dose) on Kansainvälisen säteilysuojelukomission (International Commission on Radiological Protection, ICRP) määrittelemä suure, joka tarkoittaa annos­ekvi­va­lent­tia painotettuna kertoimilla, jotka kuvaavat eri elinten erilaista herkkyyttä säteily­vaurioil­le. Esimerkiksi ihoon kohdistunut annosekvivalentti kerrotaan uusimman, v. 2012 määritellyn ICRP:m taulukon mukaan 0,01:lla, keuhkoihin kohdistunut 0,12:lla.

Määrittelystä johtuu, että efektiiviselle annokselle käytetään samoja yksiköitä kuin annosekvivalentille, yleensä sievertiä ja millisievertiä.

Säteilyturvakeskuksen (STUK) arvion mukaan suomalaisen keskimääräinen efektiivinen säteily­annos on noin 5,9 millisievertiä vuodessa.

Joskus käytetään myös käsitettä kollektiivinen efektiivinen annos tai lyhyesti kol­lek­tii­vi­nen annos, jolla tarkoitetaan johonkin joukkoon kuuluvien ihmisten saamien efektiivisten annosten summaa. Sille olisi loogista käyttää samoja yksiköitä kuin annosekvivalentille ja efektiiviselle annokselle, mutta käytössä on yksikkö man-sievert eli mansievert (jolle ei ole suomenkielistä nimeä) ja tunnus manSv.