Mittayksiköt, luku 17 Hiukkasfysiikka:

Annosekvivalentti

Annosekvivalentti (equivalent dose) kuvaa ionisoivan säteilyn biologista vaikutusta kudokseen. Siitä on käytetty myös nimitystä ekvivalenttiannos.

Annosekvivalentti määritellään joulena kilogrammaa kohti kuten absorboitunut annos, mutta tällä yksiköllä on tässä yhteydessä erityisnimi sievert [siivert] ja tunnus Sv, ja sen arvo lasketaan absorboituneen annoksen perusteella käyttämällä eri painotuskertoimia tai laskentakaavoja eri säteilylajeille niiden biologisen vaarallisuuden mukaan.

Esimerkiksi röntgen- ja gammasäteille ja beetasäteille kerroin on 1. Alfasäteille se on 20, joten 1 Gy:n annos alfasäteilyä aiheuttaa 20 Sv:n annosekvivalentin.

Tavallinen alikerrannainen on millisievert (mSv), harvinaisempi mikrosievert (μSv).

Käytössä on myös yksikkö rem (tunnus myös rem), joka on määritelmän mukaan 0,01 Sv (siis sama kuin senttisievert, mutta tätä kerrannaista ei juuri käytetä).