Mittayksiköt, luku 16 Fysikaalinen kemia ja molekyylifysiikka:

Tiivistelmä pitoisuussuureista

Sanalla pitoisuus (tai liuoksista puhuttaessa väkevyys) voidaan tarkoittaa erilaisia asioita. Yleisesti se tarkoittaa sitä, kuinka paljon jotakin (kemiallista) ainetta on jossakin seoksessa, mutta tällä on eri merkityksiä sen mukaan, viitataanko massaan, tilavuuteen vai ainemäärään.

Myös sanaa konsentraatio käytetään eri merkityksissä. (SFS:n SI-oppaan aiemmissa painoksissa se tarkoitti ainemäärä­konsentraatiota.)

Seuraava taulukko esittää kootusti edellä kuvatut pitoisuussuureet ja niiden samakantaiset yksiköt. Lisäksi siinä on sulkeissa viittauksia suureisiin, jotka dimensionsa takia voisivat ilmaista pitoisuuksia, mutta joita käytetään muihin tarkoituksiin.

Pitoisuussuureita ja niiden samakantaisia yksiköitä
Massaa kohti Tilavuutta kohti Ainemäärää kohti
Massa Massaosuus
kg/kg = 1
Massakonsentraatio
kg/m³ (vrt. tiheys
(Moolimassa, kg/mol, on kemiallisen aineen ominaisuus)
Tilavuus Tilavuusosuus
m³/m³ = 1
Ainemäärä (Molaalisuus, mol/kg, on liuenneen aineen ja liuottimen suhde) Ainemääräkonsentraatio
mol/m³
Ainemääräosuus
mol/mol = 1