Mittayksiköt, luku 16 Fysikaalinen kemia ja molekyylifysiikka:

Tiivistelmä pitoisuussuureista

Sanalla ”pitoisuus” voidaan tarkoittaa erilaisia asioita. Yleisesti se tarkoittaa sitä, kuinka paljon jotakin (kemiallista) ainetta on jossakin seoksessa, mutta tällä on eri merkityksiä sen mukaan, viitataanko massaan, tilavuuteen vai ainemäärään. Seuraava taulukko esittää kootusti edellä kuvatut pitoisuussuureet ja niiden samakantaiset yksiköt.

Pitoisuussuureita ja niiden samakantaisia yksiköitä
Massaa kohti Tilavuutta kohti Ainemäärää kohti
Massa Massaosuus
kg/kg = 1
Massakonsentraatio
kg/m³
Tilavuus Tilavuusosuus
m³/m³ = 1
Ainemäärä Ainemääräkonsentraatio
mol/m³
Ainemääräosuus
mol/mol = 1