Mittayksiköt, luku 25 Viitteitä:

Muita viitteitä

Yhdysvaltain standardointijärjestö NIST on tuottanut laajan aineiston SI-järjestelmästä. Se on saatavilla osoitteesta physics.nist.gov/cuu/Units/ ja sisältää muun muassa ohjeen The NIST Guide for the use of the International System of Units.

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut SI-oppaan, joka esittää järjestelmän keskeisiä periaatteita ja perusteita. Se sisältää myös eräitä suosituksia asioista, joita stan­dar­dit eivät käsittele. Se on kuitenkin melko suppea, ja siinä on virheitäkin, muun muassa standardien vastaisia ohjeita merkintä­tavoista. Uusin versio on 7. painos vuodelta 2019. SI-oppaan voi ostaa SFS:n verkko­kaupasta. Sen vanhempia versioita löytyy PDF-muodossa Archive.orgista: 5. painos (2001, korjattu 2002) ja 6. painos (2013).

EU:n mittayksikködirektiivi (80/181/ETY) säätää SI-järjestelmän ensisijaiseksi kaupal­li­ses­sa toiminnassa, mutta sallii joukon poikkeuksia. Alun perin se salli mm. eräiden anglo­saksis­ten yksiköiden käytön Yhdistyneessä kuningaskunnassa siirtymäaikana. Lopulta kuitenkin tätä muutettiin sallimalla tämä poikkeus pysyvästi. Lisäksi on yleisesti sallittua ilmaista suure myös muita kuin SI-yksikköjä käyttäen, kunhan sen ohella suure ilmoitetaan SI-yksikköjä käyttäen vähintään yhtä suurilla merkeillä. Direktiivit ovat saatavissa EU:n verkkopalvelusta, tätä kirjoitettaessa palvelimesta eur-lex.europa.eu. Direktiiviin on tehty useita muutoksia; ns. konsolidoitu versio sisältää direktiivin voimassaolevassa muodossa eli muutokset huomioon otettuina.

Mittayksiköiden käyttöä Suomessa säätelevät myös laki mittayksiköistä ja mitta­normaali­järjestelmästä ja valtioneuvoston asetus mittayksiköistä eli mittayksikköasetus. Lain asettama velvoite SI-jär­jes­tel­män noudattamisesta on seuraavansisältöinen: ”Lainsäädännön nojalla tehtävien mit­taus­ten tulee perustua kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän mukaisiin mittayksiköihin. Lisäksi mittaustulosten tulee perustua mittayksiköihin, kun mittauksella on merkitystä talou­del­li­ses­ti taikka sillä on vaikutuksia yleiselle turvallisuudelle tai terveydelle. Valtio­neuvoston asetuksella voidaan säätää erityisaloilla käytettäviksi muita kuin kansain­väliseen mitta­yksikkö­järjes­tel­mään perustuvia mittayksiköitä.” Asetuksessa on säädetty joukko SI-järjestelmän ulkopuolisia yksiköitä sallituiksi, esimerkiksi jalka ilmailun alalla.

Englannin kielen tyylioppaat sisältävät ohjeita muun muassa mittayksiköiden käytöstä. Tämä on merkityksellistä etenkin silloin, kun joudutaan käyttämään anglosaksisia yksiköitä. Amerikanenglannin arvostetuin tyyliopas on The Chicago Manual of Style, ja se sisältää laajasti ohjeita suureiden arvojen esittämisestä.