Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin, luku 1 Tekijänoikeuden perusteet:

Tekijänoikeuden siirtyminen

Tekijänoikeus syntyy Suomen lain mukaan aina ihmiselle, joka tekee teoksen. Se voi kuitenkin siirtyä toiselle henkilölle tai oikeushenkilölle sopimuksen tai yksipuolisen luovutuksen kautta. Usein siirtyminen liittyy työsuhteeseen.

Siirtyminen voi olla täydellistä tai osittaista. Joskus käytetään ilmausta ”kaikki siirrettävissä olevat oikeudet”. Tällöin viitataan siihen, että moraaliset oikeudet jäävät periaatteessa aina alkuperäiselle tekijälle.

Sen, joka väittää saaneensa toiselta tekijänoikeuden kokonaan tai osittain, on voitava osoittaa se toteen. Laissa on erikseen säädetty, että pelkkä teoksen kappaleen luovutus ei merkitse tekijänoikeuden luovutusta (27 §). Vaikka teos olisi tehty tilauksesta tilaajan erityiseen tarkoitukseen, tekijänoikeus jää tekijälle, ellei muuta ole sovittu.

Käytännössä sopimuksia tulkitaan niin, että tekijänoikeus osittain luovutetaan toiselle osapuolelle, jos sopimusta muutoin olisi pidettävä ilmeisen mielettömänä. Yleensä ei voida ajatella, että yritys maksaisi teoksen tekemisestä saamatta siihen minkäänlaista oikeutta. Toisaalta tällainen olosuhteista pääteltävä tekijänoikeuden luovutus on lähtökohtaisesti suppea: se sisältää käyttöoikeuden tarkoitetussa normaalissa käytössä, ei esimerkiksi yksinoikeutta käyttöön.

Esimerkiksi käännöksistä tehtyjä sopimuksia tulkitaan yleensä siten, että tilaaja saa vapaan käyttöoikeuden, esimerkiksi oikeuden julkaista useita painoksia. Tämä poikkeaa kustannussopimuksesta, joka koskee vain yhtä painosta, ellei muuta ole sovittu. Tällainen alan käytännön pitäminen sopimuksen veroisena saa tukea tekijänoikeusneuvoston lausunnosta 2005:14, jossa sanotaan:

Tekijänoikeuden siirtymistä koskeva sopimus voi olla kirjallinen, suullinen tai konkludenttinen eli hiljainen sopimus. Esimerkiksi osapuolten välillä tai jollakin alalla vakiintuneen käytännön perusteella voidaan katsoa, että oikeuksien siirtymisestä tietyssä laajuudessa on sovittu tai katsottava sovitun osapuolten kesken.