Suomen kielen normien muutoksia, luku 12 Siirtokirjoitus:

Ukrainan, valkovenäjän ja bulgarian siirtokirjoitus

Kansallinen standardi Kyrillisten kirjainten translitterointi – Slaa­vi­lai­set kielet (SFS 4900) koskee kaikkia niitä slaavilaisia kieliä, joita kirjoitetaan kyrillisin kirjaimin, myös ukrainaa, valko­venäjää ja bulgariaa. Käytäntö on pitkälti ollut standardin mukainen. Standardin keskeinen sisältö on kuvattu verkkosivulla Venäjän ja muiden slaavilaisten kielten trans­litterointi.

Moniin nimiin on aiheuttanut muutoksia se, että Neuvosto­liiton hajottua alettiin Suomessa ja muual­la­kin käyttää Ukrainan, Valko-Venäjän ym. paikannimien asuja, jotka perustuvat ukrainan-, valkovenäjän- yms. kielisiin nimiin eivätkä venäjänkielisiin asuihin. Ks. kohtaa Paikannimien ”omakielisyys”. Tällöin myös siirto­kirjoitus­tavassa voi tapahtua muutoksia.

Toisentyyppinen muutos on, että Kielikellon 4/2012 artikkelin Yuliia, Julija, Yulia – Ukrainan, Valko-Venäjän ja Bulgarian omakielisten nimien latinaistaminen kuvaa suosit­ta­vaan sävyyn vuonna 2012 pidetyn YK:n paikan­nimi­konfe­rens­sin kannan­ottoja. Ne poik­kea­vat olennaisesti suomalaisesta standardista ja käytännöstä. Artikkeli lienee tulkittava normi­kannan­otoksi, jonka mukaan suomen kielessä tulisi noudattaa mainittua suositusta. Se esittää erikseen, että venäjän osalta ”voi vielä puoltaa” standardin ja vanhan käytännön noudattamista, mutta kysyy ”eikö olisi aika totutella myös YK:n suosittamaan venäjän latinaistukseen ja hyväksyä se rinnalle muissakin yhteyksissä kuin vieras­kielisessä tiedon­välityksessä”.

Toisaalta Kielikellon 1/2014 kirjoitus Ukrainan nimiä suomen kielessä sanoo, että suomalaisen standardin mukaista menettelyä ”voi yleiskielisessä viestinnässä käyttää edelleen”. Artikkelissa esitetyt esimerkit on kirjoitettu suomalaisen standardin mukaisesti.

YK:n konferenssin suositus poikkeaa suomalaisesta standardista seuraavasti (sulkeissa esitetään tässä esimerkki­sanat suoma­lai­sen standardin mukaisessa muodossa):

ukraina
valkovenäjä
bulgaria

Epäselvää on, missä määrin olisi tarkoitus muuttaa hyvin vakiintuneitakin asuja, esimerkiksi pitäisikö Jalta korvata asulla Yalta.

Kotoistus-hankkeen kannanotossa Kyrillisten aakkosten latinaistamisesta (10.9.2013) sanotaan:

– – YK:n suosittamat valkovenäjän, ukrainan, bulgarian ja venäjän latinaistukset so­vel­tu­vat käytettäviksi viranomaisten dokumenteissa ja vaihdettavissa tiedoissa, jois­sa tarvitaan kansain­välisesti keskenään samaa, hyvin suppealla aakkostolla esi­tet­tä­vis­sä olevaa latinalaisin kirjaimin esitettyä asua. Sen sijaan niitä ei tulisi käyttää tavallisessa tekstissä, kuten uutisissa tai kirjallisuudessa. Näissä yhteyksissä soveltuvat käy­tet­tä­vik­si aiemmat standardit (SFS 4900 ja ISO 9) – –.