Suomen kielen normien muutoksia, luku 11 Merkit:

Heittomerkki vokaaliyhdistelmää selventämässä: ha’uissa

Aiempien ohjeiden mukaan oli mahdollista, ehkä jopa suositeltavaa, käyttää heittomerkkiä tavurajan osoittamiseen kolmen eri vokaalin yhdistelmissä. Myöhemmissä ohjeissa sellainen esitetään poikkeuksellisena tai jätetään kokonaan esittämättä.

Aarni Penttilän kirjassa Suomen kielen äänne- ja oikein­kirjoitus­oppi (1948) esitetään:

Jos kolmen tai neljän vierekkäisen vokaali­merkin yhtymässä on olemassa, varsinkin nopeasti lukiessa, mahdollisuus diftongittaa tavalla, jota ei tarkoiteta, on heitto­merkin tavu­rajalla käyttäminen paikallaan. Esim. (haku:) ha’uissa, (hauki:) hau’issa, (hyöky:) hyö’yissä, (ruko:) ru’oissa, (ruoka:) ruo’issa ( ∼ ruuissa), (täky:) tä’yillä. Sen­sijaan aion, auennut, huoistuu, huoistaa, kaiun, kieuin, kiuas, leuan jne., joissa mainittua mah­dol­li­suut­ta ei juuri ole, kirjoi­te­taan ilman heitto­merkkiä.

Hyvin samanlainen esitys oli jo Knut Cannelinin kirjassa Kieliopas (3. painos 1924). Esimerkit heitto­merkillisistä sanoista ovat suunnilleen samat; Cannelinilla on myös nä’yissä. Cannelinin mukaan luetelluissa tapauksissa ja niiden kaltaisissa ”on — oikean ääntä­myk­sen osoit­ta­mi­sek­si — heitto­merkin käyttö täysin paikoillaan”.

Esitys voidaan ymmärtää niin, että ei lainkaan pitäisi kirjoittaa hauista tai ruoissa ilman heitto­merkkiä, koska ne ovat kaksi­tulkintaisia. Ensimmäinen on jopa kolmi­tulkintainen, koska se voi olla myös sanan hauis partitiivi. Sen sijaan hyöyissä ja täyillä ovat yksi­tulkin­tai­sia; heitto­merkki voi kyllä auttaa hahmottamista. Kirjassa ei siis esitetä yksi­selitteistä yleistä säännöstöä siitä, missä tapauksissa heitto­merkkiä tulisi käyttää.

NSK ei varsinaisesti käsittele aihetta, mutta siinä on sanan ruko kuvauksessa esimerkissä muoto ru’oille, ja sanan ruoka kuvauksessa on maininta ”mon:n heikko­asteisissa muodoissa voidaan i:n edelle kirjoittaa heittomerkki: ruo’issa”. Hakusanoina ovat ruo(’)ikko ja ruo(’)isto näin kirjoitettuina.

Sanojen huoistaa ja huoistua kirjoitusasut ovat NSK:ssa j:lliset: huojistaa ja huojistua. PSK ja KSK mainitsevat molemmat asut, mutta suosittavat j:llisiä. Yleisesti vokaalien välisen siirtymä-äänteen merkitseminen kirjaimella j tai v poistaa kolmen vokaalin yhdistelmän hahmottamis­ongelman. Niin on känyt myös, kun sana­kirjoihin on otettu kirjoitus­asut ruovikko ja ruovisto, vaikka tässäkin poiketaan yleisestä peri­aatteesta k:n aste­vaihtelun merkitsemisessä.

Esimerkiksi sana hauissa voi olla joko sanan haku tai sanan hauki muoto. Tämä vai­kut­taa myös ääntämykseen, koska tavuraja sijaitsee eri paikoissa. Kielikellon 2 (1969) heitto­merkki­ohjeessa sanotaankin:

Heittomerkkiä käytetään – – joskus selvyyden vuoksi muutenkin, esim. ru’oissa (ruko), ha’uissa (haku).

Kielikellon 3/1998 heitto­merkki­ohje esittää saman ajatuksen:

Selvyyden vuok­si voi joskus olla tarpeen merkitä kahden eri vokaalinkin väliin osuva tavuraja.
ha’uissa (< haku)
hauissa (< hauki)

Uusimmat viralliset ohjeet eivät mai­nit­se tällaista heitto­merkin käyttöä. Kielikellon 2/2006 heitto­merkki­ohje ei sisällä sellaista mainintaa, ei myöskään standardi Numeroiden ja merk­kien kirjoittaminen (SFS 4175), KOKO eikä KOP:n heitto­merkki­ohje. Kuitenkin Osmo Ikolan Nykysuomen käsikirja esittää (3. pai­nok­ses­sa v. 1992 s. 195) selventävän heittomerkin jopa suositeltavana:

Selvyyden vuoksi on syytä käyttää heittomerkkiä lisäksi sellaisissa harvi­nai­seh­kois­sa muodoissa kuin haku : ha’uista (vrt. hauki : hauista) ja ruko : ru’oilla (vrt. ruoka : ruoilla).

Ikolan ja nykyisten ohjeiden linja siis ilmeisesti on, että kahden eri vokaalin välissä käytetään heitto­merkkiä vain harvoin: muutamissa harvinaisissa sanoissa erottamassa ne tavallisemmista sanoista. Tosin nykyisin ei sanan haku muoto hauistaha’uista ole mitenkään harvinainen, koska puhutaan paljon Internet-ha’uista, tieto­kanta­ha’uista yms.