Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Ajan yksiköiden lyhenteet ja tunnukset: onko tunti h vai t?

Kielenhuollon vanha kanta on, että ajan yksiköistä sekunti, minuutti ym. olisi käytettävä niiden suomenkielisten nimien lyhenteitä. Kuitenkin ne alettiin jo 1900-luvun alku­puolella kirjoittaa ilman pistettä, toisin kuin lyhenteet yleensä. Tämän takia ”s” ja ”min” voidaan tulkita yhtä hyvin suomen­kielisiksi lyhenteiksi kuin standardoiduiksi tunnuksiksi. Sen sijaan tunnin lyhenne on ”t”, mutta tunnus on ”h”, ja vuorokauden lyhenne on ”p” tai ”vrk”, mutta tunnus on ”d”.

Vielä Kielikellon 3/1998 artikkelissa Ajan ilmaiseminen sanotaan:

Ajan yksiköistä käytetään yleiskielisessä tekstissä suomenkielisiä lyhenteitä.
– –
Kansainvälisen SI-mittayksikköjärjestelmän mukaisia tunnuksia ovat h (tunti), d (vuorokausi) ja a (vuosi). Niiden käyttöä ei suositella tavallisessa yleis­kielisessä tekstissä.

Todellisuudessa tunti, vuorokausi ja vuosi eivät ole SI-yksiköitä. Minuutti, tunti ja vuorokausi ovat sallittuja lisäyksiköitä, jotka on määritelty ajan yksikön sekunnun perusteella. Vuosi ei edes ole yksi­käsitteinen ajan yksikkö. SI-järjestelmän sääntöjen mukaan yksiköiden tunnuksia kuten h ja d ei koskaan kursivoida.

Kuitenkin Kielikellon 4/2009 artikkelissa Tunti, tonni ja päivä on toinen linja, joka sallii h:n käytön tunnin tunnuksena:

Yleiskielisten lyhenteiden ja ajan SI-yksiköiden tunnusten välisessä työnjaossa Kieli­toimisto suosittaa edelleen noudatettavaksi seuraavaa yleisperiaatetta:

Julkisessa viestinnässä tulisi käyttää ajan mittayksikköjen tunnusten (a, d) ase­mes­ta yksikön nimeä kokonaan kirjoitettuna (vuosi, vuorokausi) tai, jos lyhen­tä­mi­nen on tarpeen, näihin sanoihin pohjautuvia lyhenteitä v, vrk. Myös ajan ilmaus tunti olisi pyrittävä yleiskielessä kirjoittamaan lyhentämättömänä. Jos tämä ei ole mah­dol­lis­ta, on tapauksittain harkittava, vaatiiko asiayhteys käyttämään yleis­kielis­tä lyhen­net­tä (t) vai mittajärjestelmän mukaista tunnusta (h).

Vrt. taustakuvaukseen kohdassa Mittayksiköiden merkitseminen.