Suomen kielen normien muutoksia, luku 2 Sanojen kirjoitusasu muutoin:

Evankelis-luterilainen ∼ evankelisluterilainen

Suomen kielen lautakunta päätti 13.5.2016, että aiemmin suositellun kirjoitusasun evankelisluterilainen lisäksi hyväksytään myös yhdys­merkillinen evankelis-luterilainen. Päätöstä on selostettu Kielikellon 2/2016 artikkelissa Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? ja sen taustaa Kielikellon 1/2016 artikkelissa Evankelisluterilainen: suosituksen taustaa.

Yhdysmerkillinen asu on ainoana asuna NSK:ssa, ja se on myös evankelis-luterilaisen kirkon käyttämä asu. Sitä käytetään myös perustuslaissa ja kirkkolaissa. Sana on vanhastaan tulkittu rinnasteiseksi yhdyssanaksi, jollaiseen yleensä kuuluu yhdysmerkki.

Lautakunnan aiempi, vuonna 1986 tekemä kannanotto merkitsi siis selvää muutosta normiin. Kannanottoa on selitetty Kielikellon 3/1998 väli­merkki­suosi­tus­ten kohdassa Yhdysmerkki sillä, että kyseessä on yhdys­sana, jossa ”osat eivät ole rinnasteiset vaan toinen määrittää toista”. Sama ajatus on Kieli­kellon 2/2006 yhdys­merkki­ohjeissa, joissa erikseen mainitaan, että kyseessä on suomen kielen lauta­kunnan suosittama asu. Aiemmissa väli­merkki­suosituksissa vuonna 1993 selitettiin erikseen: ”ei ole evankelinen ja luterilainen vaan evankelisesti luterilainen”. Ajatuskulku on varsin outo.

Käytännössä kyse ei ole mistään evankelisesta luterilaisuudesta vastakohtana jollekin muulle lu­te­ri­lai­suu­del­le, vaan siitä, että uskonsuuntaa kutsutaan kaksoisnimellä. Alkuosa korostaa evan­ke­liumi­kes­kei­syyt­tä, toinen taas suunnan syntyyn keskeisesti vaikuttanutta henkilöä. Jos sana evankelinen tul­ki­taan laa­jas­ti niin, että se tarkoittaa yleisesti ns. uskonpuhdistuksessa syntyneitä käsityksiä ja uskonsuuntia, niin looginen nimitys olisi oikeastaan luterilaisevankelinen!

Vuoden 1985 kannan­otto on vaikuttanut lainsäädäntöön niin, että lakiteksteissä esiin­tyy molempia kirjoitusasuja – säädöksiin tehtyjen muutosten takia jopa saman sää­dök­sen sisällä, esimerkiksi kirkkojärjestyksessä.

Vuoden 2016 kannanotto muutti normia uudelleen, mutta ei siis vanhalle kannalle.