Nykyajan kielenopas, luku 11 Kirjoittaminen tietokoneella:

Merkkien välistys

Kohdassa Välilyönnit käsiteltiin erilaisia välilyöntimerkkejä. Tässä käsitellään niiden tuottamista tietokoneella sekä muunlaista merkkien välien säätämistä.

Välistyksen käsite

Välistys (engl. spacing) tarkoittaa peräkkäisten merkkien välisen etäisyyden säätämistä suuremmaksi tai pienemmäksi kuin se muuten muodostuisi. Merkkien väliin tulee tyhjää tilaa, tai merkit tulevat normaalia lähemmäs toisiaan ja voivat mennä päällekkäinkin.

Jos etäisyys säädetään normaalia suuremmaksi sanan kaikkien merkkien välillä, syntyy harvennettu sana. Välistyksen säätäminen normaalia pienemmäksi aiheuttaa tihennetyn sanan; tämä on harvinaista.

Yksittäisten merkkiparien välistys tulee kyseeseen etenkin silloin, kun merkkien muodot muuten aiheuttaisivat huonon ulkoasun. Esimerkiksi nolla tai O-kirjain, jota seuraa ajatusviiva (0–, O–), voi tuottaa asun, jossa merkit ovat kiinni toisissaan. Jos tätä ei tapahdu, syynä on usein ohjelman automaattisesti tekemä parivälistys (kerning), joka perustuu fontin sisältämään tietoon eri merkkiyhdistelmille tarvittavasta välistyksestä.

Puhutaan myös sanojen välistyksestä, joka tarkoittaa vastaavasti peräkkäisten sanojen välisen etäisyyden säätämistä.

Määrälevyiset välit Wordissä

Wordin Lisää/Merkki-komento avaa ikkunan, jonka on Erikoismerkit-välilehdellä mah­dol­li­suus lisätä mm. määrälevyisiä välilyöntimerkkejä. Valittavissa ovat em-väli, en-väli ja ¼ em -väli. Viimeksi mainitun eli neljännesvälin käytöllä ei useinkaan saavuteta mitään erityistä hyötyä, kuten seuraava esimerkkikin osoittaa. Sen sijaan ohut väli on hyödyllisempi, mutta sitä siis ei voi valita tätä kautta. Sille voi kuitenkin määritellä pika­näppäilyn: mainitun välilehden Pikanäppäin-painikkeella pää­see tekemään omia asetuksia. Esimerkiksi näppäilyn Ctrl+välilyönti voi määritellä sellaiseksi.

1 000 000 000 [tavallisia välilyöntejä]
1 000 000 000 [neljännesvälejä]
1 000 000 000 [ohuita välejä]

Välistys tekstinkäsittelyssä ja julkaisuohjelmissa

Tekstinkäsittelyssä ja julkaisuohjelmissa voi tekstin osien välistystä usein säädellä yksityis­kohtaisesti ohjelman toiminnoilla. Tällöin ei käytetä määrälevyisiä välilyöntejä, vaan oh­jel­mien komentoja. Esimerkiksi Wordissä voidaan harventaa sana seuraavasti:

Myös yksittäiseen merkkipariin voidaan vaikuttaa valitsemalla sen ensimmäinen merkki ja tekemällä sille edellä kuvattu toimenpide. Harventaminen tai tihentäminen tarkoittaa Wordissa käytännössä merkin (tai valitun merkki­jonon kunkin merkin) ja sitä seuraavan merkin välisen etäisyyden säätämistä. Siksi sanan harvennus lisää tyhjää myös sanan jälkeen.

Välistys verkkosivuilla

Määrälevyisten välilyöntien käyttö verkkosivuilla oli pitkään mahdotonta tai ongelmallista. Tilanne on kuitenkin muuttunut, ja nykyisin välistyksen lisääminen niillä toimii hyvin. Toisaalta niiden valikoima on melko suppea, eikä kaikilla ole täsmällisesti määriteltyä leveyttä. Ks. verkkosivua Unicode spaces.

Verkkosivuilla voi käyttää välien sää­tä­mi­seen myös tyyli­ohjeiden (CSS:n) tarjoamia keinoja: ominaisuus word-spacing lisää sanojen väliä, letter-spacing puolestaan merkkien väliä. Esimerkiksi merkkaus <span style=​"letter-spacing: 0.2em">​heippa​</span> esittää sanan ”heippa” niin, että sen kirjainten välissä on 0,2 em-yksikköä ylimääräistä tyhjää tilaa. Käytännössä lisätilaa tulee tällöin myös viimeisen kirjaimen jälkeen. Tämä voidaan estää jättämällä se elementin ulko­puolelle: <span style=​"letter-spacing: 0.2em">​heipp</span>a.

Yksittäisten merkkien välistyksen säätämiseen, kuten tilan lisäämiseen ajatusviivan edelle tai jälkeen, sopii paremmin margin-ominaisuus. Lisätietoja: Spacing of characters using CSS ja Verkkojulkaisun typografia.