Bridgesanastoa

Jukka Korpela

Alikuppi, alivarkaus. Varastaminen pienemmällä valtilla silloin, kun samassa tikissä toinen pelaaja on jo varastanut. Alikupilla ei tietenkään saa tikkiä. Alivarkaus voi tilanteen mukaan olla karkea huolimattomuusvirhe (esim. pelaaja ei huomaa, että tikkiin on jo pelattu valttia), pakon sanelema toimenpide (kun pelaajalla on kädessään vain valttia eikä mikään niistä ole isompi kuin edellinen valtti) tai joskus tekninen hienous (pelaajan käsi on sellainen, että muun maan pelaaminen johtaisi tikin menetykseen).

Arvokorttipiste (lyh. ap). Käden arvioinnissa käytettävä käsite. Ässästä lasketaan 4 ap:tä, kuninkaasta 3 ap:tä, rouvasta 2 ap:tä ja sotilaasta 1 ap. Jos kuitenkin muu kuva kuin ässä on singelton, lasketaan yksi piste vähemmän.

Bridge-lehti. Suomen bridgeliiton julkaisema aikakauslehti, jonka saa jäsenetuna, jos kuuluu johonkin kerhoon, joka kuuluu liittoon.

Cue. Melko epämääräinen termi, joka voi tarkoittaa joko yleensä tarjousta vastustajien tarjoamassa värissä (jolloin sillä on jokin erityinen merkitys, esim. Michael's cue) tai tarjousta, joka ei lupaa tarjottua väriä vaan kiinnioton (ässä, renonssi, kuningas tai singelton) siinä

Dubbelton (dubleton, "dubbeli"). Väri, jota kädessä tasan kaksi korttia, tai tällaiset kaksi korttia.

Haarukka. korttiyhdistelmä, jossa yhdistelmän muodostavien korttien silmälukujen erotus on kaksi, esim. AQ (ässä ja rouva) tai KJ (kuningas ja sotilas). Leikkaus vaatii aina haarukan. Slangi-ilmaus harava lienee yleisemmin käytetty ilmaus haarukasta. Jos pelaaja kääntää haarukkaan, temppu maksaa yleensä tikin.

Hakku. Pieni kortti; merkitys hiukan epämääräinen, mutta tavallisimmin kai: kymppiä pienempi kortti.

Harava. Slangi-ilmaisu haarukalle. Sanonta lyödä (kääntää) haraviin tarkoittaa haarukkaan kääntämistä.

Jakopiste (lyh. joskus jp). Käden arvioinnissa käytettävä käsite:

Jos yhteinen valttiväri on löytynyt, voidaan näitä arvioita korottaa (esim. 5, 3, 1). Toisaalta ennen yhteisen värin löytymistä kannattaa jakopisteisiin suhtautua varauksellisesti.

Kierrosvaatimus (tai lyhyesti: vaatimus; lyhenne: kv). Sellainen tarjous, joka käytetyn tarjousjärjestelmän mukaan vaatii partneria tarjoamaan siten, että kierrosvaatimuksen esittäjä saa mahdollisuuden tarjota vielä ainakin kerran. Pelin säännöistä johtuu, että partnerin on tarjottava seuraavalla vuorollaan jotakin muuta kuin pas, jos välissä oleva vastustaja passaa.

Kuppi, kuppaaminen. Varkaus. Eräissä ilmaisuissa sana kuppi tarkoittaa jotakin erityistä pelitapaa, engl. coup, esim. Wienin kuppi.

Kysely(tarjous). Tarjous, joka ei välttämättä lupaa mitään erityistä tarjoajan kädestä vaan pyytää (vaatii) partneria kuvaamaan omaa kättään jonkin erityisen sopimuksen mukaisesti. Tunnetuimpia kyselytarjouksia ovat Stayman ja Blackwood.

Leikkaus, leikkaaminen. Yritys ottaa tikkiä tavalla, joka vaatii tietyn kortin tietylle pelaajalle. Leikkauksessa hyödynnetään sitä, että tikkiin pelataan kortit tietyssä järjestyksessä (myötäpäivään). Esimerkki:

    Pohjoinen
    AQ
Länsi       Itä
K2        34
    Etelä (pelinviejä)
    56
Jos jossakin pelin vaiheessa väri on jakautunut yllä kuvatulla tavalla ja etelä on kiinni, hän saa kaksi tikkiä pelaamalla viitosen kädestään ja valitsemalla pohjoisen kortin vasta, kun länsi on pelannut. Jos länsi pelaa kakkosen, Pohjoisen kädestä pelataan rouva. Jos länsi pelaa kuninkaan, pohjoisen kädestä pelataan ässä. Koska kuningas voi olla myös idällä, leikkauksen onnistuminen on useimmiten onnesta kiinni.

Luonnollinen tarjous. Nimitys, joka voi tarkoittaa tarjousta, joka on luonnollisen tarjousjärjestelmän periaatteiden mukainen, taikka tarjousta, jonka merkitys on jotenkin "luonnollisesti" ymmärrettävissä. Erityisesti tarkoitetaan usein sitä, että

Luonnollinen tarjousjärjestelmä. Eräs hyvin yleinen tarjousjärjestelmä, oikeastaan järjestelmien perhe. Korostettakoon kuitenkin, ett Ei ole mitään yleisesti hyväksyttyä täsmällistä määritelmää sille, millainen järjestelmä on luonnollinen. Luonnollisen järjestelmän perusteista voidaan kuitenkin esittää eräitä yleisiä periaatteita.

Maski, maskaaminen. Slangi-ilmaus leikkaamiselle.

Michael's cue. Eräs sopimus eli konventio: tarjous vastustajan värissä lupaa ylimmän tarjoamattoman värin ja jonkin muun värin, molemmat vähintään 5 korttia. Siis esim. vastustajan tarjoukseen 1 hertta välitarjous 2 herttaa lupaa väh. 5 kortin padan ja väh. 5 kortin ristin tai ruudun.

Paneelistandardi. Bridge-lehden tarjouspaneelissa käytetty tarjousjärjestelmä, joka melko hyvin vastaa sitä, mitä useimmat suomalaiset pelaajat pitävät luonnollisena tarjousjärjestelmänä. Sitä voidaan pitää jonkinlaisena puolivirallisena "Suomen standardina". Huomattakoon, että kyseessä ei ole kaikenkattava järjestelmä, vaan standardin kuvaus jättää monet tärkeätkin asiat avoimiksi eli partnerin kanssa erikseen sovittaviksi. Lisäksi paneelistandardi elää ja muuttuu, joten ajan tasalla pysymiseksi kannattaa seurata säännöllisesti Bridge-lehteä.

Piste (lyh. p). Käden arvioinnissa käytetty apukäsite. Tavallisimmin lasketaan yhteen arvokorttipisteet ja jakopisteet.

Pieti. Sitoumuksesta puuttuva tikki. Jos sitoumus on esim. 3 sangia (siis on luvattu 9 tikkiä) mutta pelinviejä saakin vain 7 tikkiä, tuloksena on 2 pietiä. Ilmaisu mennä pietiin tarkoittaa, että sitoumukseen tulee yksi tai useampia pietejä.

Pito (sangipito). Sellainen yhdistelmä jossakin värissä, että sillä todennäköisesti päästään kiinni, jos päädytään sangipeliin ja vastustajat alkavat pelata kyseistä väriä. Tarkemmat vaatimukset vaihtelevat tilanteen ja tilannearvion mukaan. Ässä on tietysti varma pito, samoin KQ, mutta usein pidoksi joudutaan laskemaan sellaisetkin yhdistelmät kuin Kx ja Qxx ja huonommatkin. Joskus pelkkä pituuskin (xxxx) voidaan laskea pidoksi sillä perusteella, ettei ole luultavaa, että vastustajilla olisi kovin monta tikkiä otettavina siinä värissä!

Preferenssi. Valintatarjous eli tarjous, jolla pelaaja valitsee partnerin tarjoamista väreistä sen, joka sopii hänelle paremmin. Sopivuutta arvosteltaessa on tärkeämpää, montako korttia itsellä on kyseistä väriä kuin se, miten isoja ne kortit ovat. Jos siis partneri on tarjonnut herttaa ja pataa ja itsellä on hertassa 432 ja padassa AK, valitaan hertta.

Pukittaa. Saada sitoumus menemään pietiin.

Renonssi ("reno"). Väri, jota kädessä ei ole yhtään korttia.

Sakaus. kortin pelaaminen silloin, kun ei voi tunnustaa maata eikä voi tai ei halua pelata valttia. Sakaus voi, sen mukaan mitä on sovittu, kertoa partnerille jotakin informaatiota korteista; esim. jos sakaa pienen kortin jotakin maata, se voi kertoa, että on voimaa kyseisessä maassa; tai että on voimaa siinä, sen mukaan mitä on sovittu!

Singelton (singleton, "singeli"). Väri, jota kädessä on vain yksi kortti, tai tällainen kortti.

Tarjousjärjestelmä. Tarjoamista koskevien sopimusten kokonaisuus, koskivatpa sopimukset sitten yleisiä periaatteita tai erityisiä tilanteita. Usein tarjousjärjestelmällä tarkoitetaan nimenomaan tarjoamisen yleisiä periaatteita ja keskeisimpiä sopimuksia.

Tasainen (käsi t. jakauma). Käsi on tasainen (balanced), jos siinä ei ole renonssia eikä singeltonia eikä enempää kuin yksi dubbelton. Tämä merkitsee, että jakauma on 4-3-3-3, 4-4-3-2 tai 5-3-3-2.

Täyspelivaatimus (lyh. tpv). Sellainen tarjous, joka käytetyn tarjousjärjestelmän mukaan vaatii jatkamaan tarjoamista, kunnes on tarjottu täyspeli (tai kahdennettu vastustajien sitoumus). Täyspelivaatimus tietysti sisältää kierrosvaatimuksen.

Valttituki (tai lyhyesti: tuki). Sellainen yhdistelmä kortteja partnerin tarjoamassa värissä, että väri soveltuu yhteiseksi valtiksi; yleensä tämä edellyttää, että väriä on yhteensä vähintään kahdeksan korttia. Tarkat vaatimukset riippuvat mm. siitä, mitä partneri on luvannut kyseisessä värissä. Tavallisimmin ajateltaneen, että neljä korttia värissä riittää aina mutta kuva niiden joukossa tekee tuesta hyvän. Jos partneri on tarjonnut väriä niin, että hän on luvannut vähintään viisi korttia, riittää tueksi kolme korttia jne.

Varastaminen, varkaus. Valtin pelaaminen tikkiin silloin, kun tikki on aloitettu jollakin muulla maalla. Tämä on sallittua vain, jos pelaajalla ei ole lainkaan kyseistä muuta maata.

Ylikuppi, ylivarkaus. Varastaminen isommalla valtilla silloin, kun samassa tikissä toinen pelaaja on jo varastanut.