Mittayksiköt, luku 16 Fysikaalinen kemia ja molekyylifysiikka:

Happamuus ja emäksisyys: pH

Tunnus pH on poikkeuksellinen, koska sitä käytetään sekä suureen nimenä (lausutaan ”peehoo”) että suureen tunnuksena. Suureen yksikkö on luku yksi. Voidaan siis sanoa esimerkiksi ”Liuoksen pH on 6,1” tai kirjoittaa lyhyemmin ”pH = 6,1”, kun on selvää, mitä liuosta tarkoitetaan.

Suure pH on määritelty standardissa ISO 80000-9, mutta sen suhdetta SI-järjestelmään ei ole määritelty.

Suure määritellään kymmenkantaisena logaritmina −log10aH, missä aH on vetyionien (oksoniumionien H3O+) aktiivisuus vesiliuoksessa.

Usein käytetään likimääräistä määritelmää pH = −log10(cH/(1 mol/L)), missä cH on vetyionien ainemääräkonsentraatio.

Liuosta sanotaan neutraaliksi, jos sen pH on 7, happameksi, jos sen pH on alle 7, ja emäksiseksi, jos sen pH on yli. Arkikielessä pH:sta käytetään usein nimitystä happamuus, jolla toisaalta voidaan tarkoittaa myös nimenomaan sellaista pH:ta, joka on alle 7.