Mittayksiköt, luku 15 Ääni:

Ääniteho ja äänitehotaso

Ääniteho (sound power) tarkoittaa tietylle pinnalle tulevaa tai sen läpäisevää äänienergiaa aikayksikköä kohti. Sille käytetään samoja yksiköitä kuin yleensä teholle, joten sen sama­kan­tai­nen yksikkö on watti (W). Koska äänitehot ovat pieniä, käytetään yleisesti ker­ran­nais­ta pikowatti (pW).

Äänitehotaso määritellään äänitehon ja vertailukohdaksi määritellyn tehon 1 pW suhteen logaritmin avulla. SI-järjestelmässä käytetään kyseisen suhteen neliöjuuren luonnollista logaritmia. Jos siis ääniteho on P, niin äänitehotaso on ln(√(P/P0)), missä P0 = 1 pW. Täten äänitehotason yksikkö on luku 1, jolle CIPM on määritellyt tässä yhteydessä käytettävän erityisnimen neperi (engl. neper) ja tunnuksen Np.

Käytännössä tavallisempaa on määritellä äänitehotaso edellä mainitun suhteen 10-kantai­se­na logaritmina eli log10(P/P0) ja käyttää tässä yhteydessä luvulle 1 erityisnimeä beli (engl. bel) ja tunnusta B. Se ei kuulu SI-järjestelmään, mutta sitä saa käyttää yhdessä SI-yksi­köi­den kanssa. Käytännössä belin sijasta käytetään lähes aina sen ker­ran­nais­ta desibeli (dB, engl. decibel).

Eri logaritmien sekä neperin ja belin käyttöä ja suhdetta toisiinsa käsiteltiin kohdassa Logaritmiset asteikot ja suureet.