Ohjelmointi Unixissa, luku 4 Komentotiedostot:

Mikä on komentotiedosto?

Komentotiedostolla tarkoitetaan tiedostoa, joka sisältää käyttöjärjestelmän komentoja ja joka mahdollistaa kyseisten komentojen suorittamisen kirjoittamalla vain komentotiedoston nimi.

Useissa käyttöjärjestelmissä komentotiedostojen nimille on jokin sääntö tai suositus, mutta Unixissa komentotiedoston nimi on vapaasti valittavissa.

Komentotiedosto saattaa pelkkien komentojen lisäksi sisältää myös kontrollirakenteita kuten ehdollisuutta ja silmukoita. Näistä piirteistä kuvataan seuraavassa vain ehdollisuus eli if-rakenne.