Datatekniikka ja viestintä - Lait - Tekijänoikeus:

Tekijänoikeuslain historiaa (ja tulevaisuuttakin)

Sisällys

Johdanto

Tämä dokumentti on Jukka Korpelan kirjoittaman tekijänoikeus-FAQ:n liite, joka käsittelee eräitä kohtia Suomen tekijänoikeuslain historiasta.

Nykyisin Finlex sisältää tekijänoikeuslain muutosten luettelon, johon liittyy linkkejä useisiin muutoslakeihin. Tämä dokumenttini lienee kuitenkin myös hyödyllinen, koska se sisältää tietoja lainmuutosten syistä ja taustoista. Finlexin palvelun käytöstä ja ongelmista kertoo dokumenttini Suomen lait Webissä.

Kansainvälisessä vertailussa pohjoismaat muistuttavat toisiaan huomattavasti tekijänoikeusjärjestelmän suhteen. Käytännössä Ruotsin tekijänoikeuslainsäädäntö on paljolti ollut esikuvana Suomessa. Viime vuosina on EU:n tekijänoikeusperiaatteilla ollut keskeinen merkitys tekijänoikeuslain muutoksissa.

Tekijänoikeuslain vaiheista 1980-luvulle asti

Tekijänoikeuslaki on alun perin säädetty vuonna 1961 (laki tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin 8.7.1961/404; nimike muutettu lailla 8.6.1984/442). Se korvasi vanhemmat tekijänoikeutta suojaavat säädökset: lain tekijänoikeudesta henkisiin tuotteisiin vuodelta 1927 ja asetuksen kirjailijan ja taiteilijan oikeudesta työnsä tuotteisiin vuodelta 1880. (Ensimmäisen kerran maassamme oli säädetty eräänlaisesta tekijänoikeudesta vuoden 1829 sensuuriasetuksessa.)

Tekijänoikeuslakia on sittemmin useaan otteeseen muutettu, aluksi seuraavilla laeilla: 23.8.1971/669, 31.7.1974/648, 19.12.1980/897, 17.12.1982/960, 8.6.1984/442, 27.7.1984/578, 24.1.1986/54, 13.3.1987/309, mutta erityisen runsaasti sitä on muutettu 1990-luvulla useista varsin erilaisista syistä, viime vuosina kuitenkin nimenomaan EU-direktiivien takia.

Muutokset 1990-luvulla

Seuraavassa on viitteet 1990-luvulla annettuihin hallituksen esityksiin tekijänoikeuslain muuttamisesta sekä vastaaviin lakeihin. Ne ovat aikajärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan hallituksen esityksen antamisen ajankohdan mukaan (mikä ei aina ole sama järjestys kuin lakien antamis- tai voimaantulojärjestys).

Jos seuraavassa olevat linkit hallituksen esityksiä kuvaaviin aineistoihin eivät toimi, voit etsiä kyseisiä tietoja Eduskunnan Web-palvelimen kohdan Valtiopäiväasiat alakohdan Haku eri valtiopäiväasioista tyypeittäin alakohdasta Hallituksen esitykset. Hakusanaksi sopii tekijänoikeuslain. Samalla löytyy myös yksityiskohtaisiakin tietoja eduskuntakäsittelystä (mm. valiokuntamietintöjä ja eduskuntapuheenvuoroja), joskin vain uudehkoista asioista (noin vuodesta 1995 eteenpäin).

HE 161/1990 Laeiksi yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin sekä tekijänoikeuslain, oikeudesta valokuvaan annetun lain ja patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan Web-palvelimessa on tästä esityksestä vain eräitä teknisiä tietoja sen käsittelystä valtiopäivillä, ei esim. itse esitystä. Ks. lyhennysotetta HE 161/1990:n perusteluista, joka sisältää kuvauksen esityksen pääsisällöstä sekä etenkin tietokoneohjelmiin liittyviä asioita.

Esityksen pohjalta säädettiin laki 34/1991.

Huomattavia muutoksia. Muun muassa tietokoneohjelmat erikseen mainitaan laissa, ja siinä on niitä koskevia erityissäädöksiä. Todettakoon kuitenkin, että vanha lakikaan ei sulkenut tietokoneohjelmia tekijänoikeussuojan ulkopuolelle; tekijänoikeusneuvosto oli ottanut jo v. 1986 kannan, jonka mukaan tietokoneohjelma voi saada tekijänoikeudellista suojaa, jos se on riittävän omaperäinen. (Lausunto 1986:3. Kyse oli tiedonhallintajärjestelmän teosluonteesta, johon suhtauduttiin kielteisesti, mutta järjestelmään sisältyvän yksittäisen atk-ohjelman katsottiin voivan saada suojaa teoksena, jos se on riittävän itsenäinen ja omaperäinen.)

HE 211/1992 Laeiksi tekijänoikeuslain ja tekijänoikeuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin muuttamisesta

Esityksen pohjalta säädettiin laki 418/1993.

ETA-sopimuksesta johtuvia muutoksia, joista suuri osa koskee tietokoneohjelmia ja perustuu direktiiviin 91/250/EEC. Huomattakoon erityisesti, että oikeus kopioida tietokoneohjelma yksityiseen käyttöön poistettiin.

HE 94/1993 Rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi

Esityksen pohjalta säädettiin laki 715/1995.

Kyseisen uudistuksen yleisten periaatteiden mukaisesti tekijänoikeusrikosta koskevat säädökset siirrettiin rikoslakiin; tekijänoikeuslakiin jäi säädös lievemmästä rikoksesta, tekijänoikeusrikkomuksesta.

HE 278/1994 Laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Esityksen pohjalta säädettiin laki 1254/1994.

Ns. kasettimaksuja koskevia muutoksia.

HE 287/1994 Laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja oikeudesta valokuvaan annetun lain kumoamisesta

Esityksen pohjalta säädettiin laki 446/1995.

Laaja muutos, johon sisältyi tekijänoikeuslain rakenteen (pykäläjaon) muutos ja se, että aiemmin erillisessä laissa olleet säädökset valokuvan suojasta liitettiin tekijänoikeuslakiin.

HE 8/1995 Laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta.

Esityksen pohjalta säädettiin laki 1654/1995.

Se aika, jonka tekijänoikeus on voimassa tekijän kuoltua, pidennettiin tekijänoikeutta koskevan EU-direktiivin mukaisesti 50 vuodesta 70 vuoteen.

HE 42/1995 Eräiden rikoslain kokonaisuudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvien lakien muutoksiksi

Esityksen pohjalta säädettiin laki 1024/1995.

Muutos oli lakitekninen ja liittyi salassapitoa koskevien säädösten uudelleenjärjestelyyn.

HE 185/1996 Laiksi tekijänoikeuslain 47 §:n muuttamisesta

Täsmennys lain 47 §:ään, joka koskee oikeutta korvaukseen äänitteiden käyttämisestä julkiseen esittämiseen: sanan "käytetään" eteen lisätään sanat "välittömästi tai välillisesti". Esityksen perusteluissa mainitaan, että "korvausoikeus ulottuu esimerkiksi diskoteekeissa ja äänilevyautomaateissa tapahtuvan välittömän käyttämisen lisäksi kaikkiin niihin tilanteisiin, joissa kahviloissa, ravintoloissa, hotelleissa, partureissa, kampaamoissa, linja-autoissa tai muissa vastaavissa paikoissa välitetään suojatuilla äänitteillä olevia esityksiä esimerkiksi radio- tai televisiovastaanottimien avulla yleisölle". Taustana oli se, että tekijänoikeusneuvosto oli lausunnoissaan 1995:19 ja 1995:20 ottanut lain aiemman sanamuodon pohjalta sellaisen kannan, ettei kampaamoita, myymälöitä, linja-autoja jne. voitu laskuttaa siitä, että niissä kuunneltiin radiolähetyksiä, joihin sisältyy suojattuja äänitteitä. Toisaalta EU:n vuokraus- ja lainausdirektiivin (92/100/ETY) tulkittiin ilman muuta edellyttävän myös välillisen käytön korvaamista. Vrt. neuvoston lausuntoon 1997:19.

Esityksen pohjalta säädettiin laki 365/1997.

HE 43/1997 laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Kyseessä ovat muutokset, joilla direktiivin 92/100/ETY mukaisesti annetaan tekijälle oikeus korvauksiin siitä, että elokuvaa tai äänitettä vuokrataan yleisölle. Lakiteknisesti esitys sisälsi uuden pykälän 29 a sekä tästä lisäyksestä johtuvan viittausmuutoksen 45 §:n 4 mom:iin.

Esityksen pohjalta säädettiin laki 967/1997.

HE 170/1997 laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun 1 §:n  muuttamisesta

Kyseisten säädösten tarkoituksena on panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/9/EY tietokantojen oikeudellisesta suojasta (directive 96/9/EC, direktiivi 96/9/EY).

Tietokannat saavat erityisen suojan samaan tapaan, kuin luetteloilla, valokuvilla ym. nykyisin on ns. tekijänoikeuden lähioikeuden suoja siinäkin tapauksessa, että ne eivät ylitä teoskynnystä. Asian taustasta ks. EU Leads World Towards Database Protection (Law Journal, July/August 1997).

Tietokannan käsite jätetty määrittelemättä suomalaisessa laissa. Direktiivissä sanotaan:

'database' shall mean a collection of independent works, data or other materials arranged in a systematic or methodical way and individually accessible by electronic or other means.

Hallituksen esityksessä olevan tulkinnan mukaan ns. raakadata jäisi yleensä suojan ulkopuolelle. Tämä perustuisi ilmeisesti lähinnä sanan independent tulkintaan: "Ne eivät muodostu 'itsenäisistä aineistoista' vaan edustavat luonnossa toisiinsa tietyssä suhteessa olevia asioita." Näin tulkittuna sanalla "tietokanta" olisi selvästi suppeampi merkitys kuin yleensä; vrt. esim. whatis.comin määritelmään sanalle database.

Suoja-aika on 15 vuotta työn valmistumisesta. Tietokantoja koskee (väistyvä) säädös oikeuden siirtymisestä työnantajalle samaan tapaan, kuin jo aiemmin oli säädetty tietokoneohjelman tekijänoikeuden siirtymisestä. Digitaalisia tietokantoja ei koske oikeus kopioida yksityiseen käyttöön.

Esitys annettiin eduskunnalle 17.10.1997. Direktiivin määräaika toteuttamiselle päättyi vuoden 1997 lopussa, mutta eduskuntakäsittely päättyi vasta 17.3.1998, jolloin eduskunta hyväksyi esityksen muuttamattomana. Tasavallan presidentti vahvisti lain 3.4.1998 määräten, että laki tulee voimaan 15.4.1998.

Eduskunnan päätökseen liittyy seuraava lausuma:

Eduskunta edellyttää, että opetusministeriö selvittää tietoverkossa saatavilla olevan aineiston käyttöön liittyvät kysymykset ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin niin, että tietoverkoissa saatavilla olevan aineiston käyttömahdollisuudet erityisesti opetuksessa voidaan turvata.

Kiintoisa on myös seuraava sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvä kannanotto:

Valiokunta korostaa myös sitä, että [40 b §:n] säännöstä sovelletaan vain tietokantaan, joka aineiston valinnan tai järjestämisen perusteella muodostaa teoksen. Suojan kohde on tietokannan rakenne, ei sen sisältö. Suoja koskee vain sitä abstraktia rakennetta, jonka voi kuvitella jäävän jäljelle, kun tietokannasta poistetaan kaikki sen sisältämä aineisto. Näin ollen valiokunta katsoo hallituksen esityksen olevan hyväksyttävissä.

Esityksen pohjalta säädettiin laki 250/1998.

HE 34/1998 televisio- ja radiotoimintaa koskevaksi lainsäädännöksi

Kyseinen lakikokonaisuus sisältää yhtenä yksityiskohtana tekijänoikeuslain 25 i §:n muuttamisen. Kyseessä on lakitekninen muutos: tekijänoikeuslaissa ollut viittaus aiempaan lakiin korvataan viittauksella uuteen lakiin.

Esityksen pohjalta säädettiin laki 748/98, joka tuli voimaan vuoden 1999 alussa.

EU:n direktiivi "tekijänoikeudesta tietoyhteiskunnassa"

EU:n direktiivi 2001/29/EY "tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa" piti panna kansallisesti täytäntöön 2002-12-22 mennessä. Toteutus kuitenkin venyi niin, että lainmuutokset tulevat voimaan vuonna 2006.

Vireillä olevia muutoksia

Enforcement-direktiivi

Direktiivi 2004/48/EY teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta (ns. enforcement-direktiivi) vaatii muutoksia myös tekijänoikeuslakiin. Aiheesta on olemassa luonnos hallituksen esitykseksi.


Muutoslakien voimaantulosäädöksiä

Niiden lakien voimaantulosäädöksillä, joilla tekijänoikeuslakia on muutettu, saattaa olla merkitystä. Teoksen valmistumishetkestä saattaa riippua, sovelletaanko siihen voimassaolevan lain asemesta jotakin aiempaa lakia.

Voimaantulosäädökset 1980- ja 1990-luvulla säädettyjen muutosten osalta ovat seuraavat:

19.12.1980/897

Tämä laki tulee voimaan 29 päivänä joulukuuta 1980.

17.12.1982/960

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983. Sitä sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa tekijänoikeuden luovutuksesta tehtyihin sopimuksiin.

8.6.1984/442

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1984.

27.7.1984/578

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1984.

24.1.1986/54

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1986.

13.3.1987/309

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1987.

11.1.1991/34

Huom. alkuperäisen voimaantulosäännöksen 2. momentti on myöhemmin muutettu sellaiseksi kuin seuraavassa esitetään! Ks. lain 7.5.1993/418 voimaantulosäännöksiä.

Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä tammikuuta 1991.

Tämän lain 23 §:n 2 momenttia ei sovelleta ennen tämän lain voimaantuloa luotuun tietokoneohjelmaan siltä osin kuin kysymys on tietokoneohjelman lainaamisesta yleisölle. Muilta osin tämän lain soveltamisesta ennen tämän lain voimaantuloa luotuun tietokoneohjelmaan säädetään erikseen. ((7.5.1993/419))

Esittävän taiteilijan kirjallisen tai taiteellisen teoksen esitys, laite, jolle ääni on otettu, sekä radio- tai televisiolähetys, joka on tallennettu tai lähetetty 1 päivän syyskuuta 1961 jälkeen, on suojattu siten kuin tässä laissa säädetään.

Joka on ryhtynyt toimenpiteisiin sellaisen esityksen, äänitteen tai radio- tai televisiolähetyksen, jonka suoja on lakannut ennen tämän lain voimaantuloa, käyttämiseksi tekijänoikeuslain 45, 46 tai 48 §:ssä tarkoitetulla tavalla, saa 3 momentin säännösten estämättä käyttää mainittua suoritusta kahden vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jona tämä laki tuli voimaan.

Jos tämän lain voimaan tullessa suojaa nauttivan tekijänoikeuslain 49 §:ssä tarkoitetun työn valmistamisvuoden päättymisestä on kulunut 15 vuotta, suoja lakkaa tämän lain tullessa voimaan.

7.5.1993/418

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. Lain 23 §:n 3 momentti tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1993.

Tätä lakia sovelletaan myös sellaiseen tietokoneohjelmaan, joka on luotu ennen tämän lain voimaantuloa. Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin toimiin ja hankittuihin oikeuksiin sovelletaan kuitenkin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Mitä 2 momentissa säädetään, koskee tämän lain voimaan tultua myös tekijänoikeuslain muuttamisesta 11 päivänä tammikuuta 1991 annetun lain (34/91) tietokoneohjelmia koskevien säännösten soveltamista, lukuun ottamatta säännöksiä tietokoneohjelmien lainaamisesta yleisölle.

16.12.1994/1254

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

24.3.1995/446

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995.

Tätä lakia sovelletaan myös sellaisiin teoksiin sekä 45, 46, 48 ja 49 a §:ssä tarkoitettuihin suojan kohteisiin, jotka on luotu, tallennettu tai valmistettu ennen tämän lain voimaantuloa ja jotka ovat edelleen suojattuja. Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin toimiin ja hankittuihin oikeuksiin sovelletaan kuitenkin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Esittävän taiteilijan ennen tämän lain voimaantuloa elokuvaamisesta tai äänen tallentamisesta tekemä sopimus kattaa oikeuden levittää elokuvan ja äänitteen kappaleita yleisön keskuuteen, jollei toisin ole sovittu.

Äänitteen tuottajan ennen tämän lain voimaantuloa tekemä sopimus äänitteen sisällyttämisestä elokuvaan kattaa oikeuden levittää elokuvan kappaleita yleisön keskuuteen, jollei toisin ole sovittu.

Tämän lain 25 f §:n ja 64 a §:n säännöksiä sovelletaan ennen lain voimaantuloa teosten ja esitysten yleisradioinnista satelliitin välityksellä tehtyihin sopimuksiin 1 päivästä tammikuuta 2000.

21.4.1995/715

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

21.8.1995/1024

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

22.12.1995/1654

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Lakia sovelletaan myös teoksiin, jotka on luotu ennen tämän lain voimaantuloa.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin ja hankittuihin oikeuksiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Teoksen kappaleita, jotka on valmistettu ennen tämän lain voimaantuloa tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti, saa edelleen levittää ja näyttää julkisesti. Lain 19 §:n 2 - 4 momentin ja 2 b luvun säännöksiä sovelletaan kuitenkin myös ennen tämän lain voimaantuloa valmistettuihin kappaleisiin.

Joka on ennen tämän lain voimaantuloa valmistamalla kappaleita teoksesta tai saattamalla teosta yleisön saataville tavalla, joka on vaatinut olennaisia toimenpiteitä, ryhtynyt käyttämään sellaista teosta, jonka suoja on lakannut ennen tämän lain voimaantuloa, saa tämän lain säännösten estämättä saattaa aloitetun käytön loppuun tavanomaisessa ja käytön kannalta tarpeellisessa laajuudessa 1 päivään tammikuuta 2003 mennessä. Mitä edellä säädetään aloitetun käytön loppuun saattamisesta, koskee myös sitä, joka on vastaavissa olosuhteissa ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin valmistaakseen teoksesta kappaleita tai saattaakseen teosta yleisön saataviin. Näiden säännösten perusteella valmistettuja kappaleita saa edelleen levittää ja näyttää julkisesti. Niihin sovelletaan kuitenkin lain 19 §:n 2 - 4 momentin ja 2 b luvun säännöksiä.

Jos teos sisältyy tallenteeseen, jonka lähettäjäyritys on suojan lakattua tallentanut nimenomaan käytettäväksi radio- tai televisiolähetyksissä, ja jos tallennus on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, saadaan teosta edelleen käyttää lähetyksissä tämän lain säännösten estämättä 1 päivään tammikuuta 2003 asti. Tämä koskee julkisen esittämisen osalta myös teoksia, jotka on otettu elokuvaa sisältävään tallenteeseen.

Mitä edellä 2 - 6 momentissa säädetään, sovelletaan vastaavasti lain 45, 46, 46 a ja 48 §:ssä tarkoitettuihin suojan kohteisiin.

Mitä edellä 2 - 6 momentissa säädetään, sovelletaan

  1. teoksiin, joiden alkuperämaa on Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio,
  2. edellä 7 momentissa tarkoitettuihin suojan kohteisiin, jotka ovat peräisin Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta ja joiden suojasta Suomessa on erikseen säädetty, sekä
  3. Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskevan liitesopimuksen (SopS 5/95) 14 artiklan 1, 2 ja 4 kappaleiden mukaisiin äänitteitä koskeviin oikeuksiin siten kuin sanotun artiklan 6 kappaleessa on määrätty.
Muihin kuin edellä 8 momentissa tarkoitettuihin teoksiin ja muihin suojan kohteisiin tätä lakia sovelletaan ainoastaan, mikäli ne ovat suojattuja tämän lain voimaan tullessa.

25.4.1997/365

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1997.

31.10.1997/967

Tämä laki tulee voimaan 10 päivänä marraskuuta 1997.

Lakia sovelletaan myös sellaisiin teoksiin, jotka on luotu ennen lain voimaantuloa ja jotka ovat edelleen suojattuja.

Ennen lain voimaantuloa tehtyihin toimiin sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Lain 29 a §:ää sovelletaan aikaisintaan 19 päivänä marraskuuta 1992 tehtyihin sopimuksiin. Ennen 1 päivää heinäkuuta 1994 tehtyjen sopimusten osalta oikeus korvaukseen on kuitenkin vain, jos tekijä on tehnyt tätä koskevan vaatimuksen ennen 1 päivää tammikuuta 1997.

Mitä 2­4 momentissa säädetään, sovelletaan vastaavasti esittäviin taiteilijoihin ja 45 §:ssä tarkoitettuihin suojan kohteisiin.

3.4.1998/250

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1998.

Lakia sovelletaan myös teoksiin, jotka on luotu ennen lain voimaantuloa, ja lain 49 §:ssä tarkoitettuihin suojan kohteisiin, jotka on valmistettu ennen lain voimaantuloa.

Lain 49 §:ssä tarkoitetut suojan kohteet, jotka on valmistettu 31 päivän joulukuuta 1982 jälkeen, ovat suojattuja 1 päivään tammikuuta 2013.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin toimiin sekä hankittuihin oikeuksiin ja tehtyihin sopimuksiin sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Lain 49 §:ssä tarkoitettujen suojan kohteiden kappaleita, jotka on valmistettu ennen tämän lain voimaantuloa tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti, saa edelleenkin levittää ja näyttää julkisesti. Tekijänoikeuslain 19 §:n 2 momentin säännöksiä sovelletaan kuitenkin tämän lain 49 §:n 3 momentin mukaisesti myös suojan kohteiden kappaleisiin, jotka on valmistettu ennen tämän lain voimaantuloa.

Joka on ennen tämän lain voimaantuloa valmistamalla kappaleita sellaisesta 49 §:ssä tarkoitetusta suojan kohteesta, joka ei ollut suojattu ennen tämän lain voimaantuloa, tai saattamalla sellaista yleisön saataviin tavalla, joka on vaatinut olennaisia toimenpiteitä, ryhtynyt käyttämään sellaista suojan kohdetta, saa lain säännösten estämättä saattaa aloitetun käytön loppuun tavanomaisessa ja käytön kannalta tarpeellisessa laajuudessa vuoden 1999 loppuun mennessä. Mitä edellä säädetään aloitetun käytön loppuun saattamisesta, koskee myös sitä, joka on vastaavissa olosuhteissa ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin valmistaakseen suojan kohteesta kappaleita tai saattaakseen sitä yleisön saataviin. Näiden säännösten perusteella valmistettuja kappaleita saa edelleenkin levittää ja näyttää julkisesti. Niihin sovelletaan kuitenkin tekijänoikeuslain 19 §:n 2 momentin säännöksiä tämän lain 49 §:n 3 momentin mukaisesti.

9.10.1998/748

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.