Suomen kielen normien muutoksia, luku 11 Merkit:

Yhdysmerkki käyttö selvyyden vuoksi

Eri ohjeissa on käsitelty eri tavoin sitä, voidaanko yhdys­sanan osien välissä käyttää yhdys­merkkiä sanan selventämiseksi myös tapauksissa, joissa mikään ohje ei vaadi sitä. Voi­daan­ko esimerkiksi kirjoittaa pii-levä sen selventämiseksi, että kyseessä on tietty levien tyyppi eikä piillä-verbin partisiippi?

Lyhyissä ohjeissa on usein jätetty kokonaan mainitsematta tällaiset kysymykset. Tähän on voinut vaikuttaa se, että tapaukset on arvioitu harvinaisiksi; ehkä on myös ajateltu, että epämääräisen poikkeuksen esittäminen hämmentäisi esimerkiksi oppilaiden mieltä kou­lus­sa. Niinpä kansalaisten kannan­otoissa oikein­kirjoitus­asioihin saatetaan esittää jokai­nen sellainen yhdys­merkki virheelliseksi, jota mikään sääntö ei vaadi.

Kielikellon 1/2010 artikkelissa Yhdysmerkin käytön ja paikannimien oikeinkirjoituksen vaiheita viitataan E. N. Setälän Suomen kieliopin (1898) esitykseen yhdys­merkin käytöstä. Kirjaa lainataan artikkelissa osittain puutteellisesti. Kirjan (1. painoksen) yhdys­merkkiä käsittelevä kohta on kokonaisuudessaan seuraava:

60 § Yhdysmerkkiä (-) käytetään:

1. Sanoja jaettaessa kahdelle riville.

2. Kun yhdistetystä sanasta jätetään toistamatta se osa, joka sillä on yhteinen edelläkäyvän tai seuraavan sanan kanssa, esim. luku- ja kirjoitustaito, syntymäpaikka ja -aika.

3. Yhdistettyjen sanojen yhdysosien välillä selvyyden vuoksi: a) jos yhdistyksen eri osat ovat yhdenarvoiset (rinnastettu yhdistys), esim. saksalais-suomalainen sanakirja, Helsingin suomalais-ruotsalainen seurakunta, historiallis-kielitieteellinen osasto; b) jos edellisen yhdysosan loppuvokaali on sama kuin jälkimäisen alkuvokaali, esim. esi-isä, raha-asia; c) joskus muutenkin, etenkin jos yhdistys on harvinainen tai satunnainen, jos yhdistys tulee kovin pitkäksi tai jos muuten selvyys sitä vaatii, esim. lakitta-olija, 7-vuotinen, sananlennätin-virkamies, maa-ilma (vrt. maailma).

1 muist. Yhdistetyssä sanassa, joka ei ole rinnastettu yhdistys, ei koskaan saa olla muuta kuin yksi yhdysmerkki ja se oikealla paikalla yhdysosien välillä (vrt. 169 §, 2), esim. rahaasiain-toimituskunta (vrt. yllä 3 kohta, b); väärin: raha-asiaintoimituskunta ja vielä enemmän: raha-asiain-toimitus-kunta).

2 muist. Useat käyttävät yhdysmerkkiä runsaammalti, kuin mitä yllä on esitetty; yleensä ei sen runsaampi käyttäminen kuitenkaan ole tarpeellinen.

Setälän esityksen 1. muistutus edustaa linjaa, josta luovuttiin virallisesti v. 1942, kuten Kielikellon kirjoitus kuvaa.

Myöhemmin siis kannanotot ovat vaihdelleet. Esimerkiksi Aarni Penttilän kirjassa Suomen kielen äänne- ja oikein­kirjoitus­oppi (1948) oleva yli kuusi sivua pitkä selostus yhdys­merkin käytöstä esittää tässä tarkastellusta aiheesta seuraavan:

Yhdysmerkkiä käytetään yhdyssanoissa myös milloin yhdys­sana pituutensa tai epä­taval­li­suu­ten­sa vuoksi kaipaa luku­osviittaa taikka milloin grafeemin yhdys­sanan luonne ei ilman yhdys­merkin osoitusta ole selvä. Esim. kuolemavaravakuutus-maksu, laulu-ilta (vrt. lauluilta), pii-levä (vrt. piilevä), valo-itu, huolto-alue, ei-jäsen, ei-ruotsalainen, ei-kenenkään-maa, se-on-niinkuin-sakki-päättää-henkeä, vihjaava ei-nyt-näin-lasten-läsnä-ollessa-katse, kahvi-ja-leipäannos, niin-tai-näinkanta, vesi-ja-leipä-rangaistus, antaa-mennä-periaate, koivu-luomi-haapa-pihlajalehto. Tällaiset tapaukset ovat verraten harvinaisia.

Esimerkeissä on mukana sanoja, jotka nykyisten sääntöjen mukaan kirjoitetaan toisin (esimerkiksi antaa mennä ‑periaate) tai joita koskevat erityiset säännöt (kuten viimeinen esimerkki, jossa on rinnasteisia määrite­osia).

Tosin Penttilä mainitsee myös, että yhdys­merkkiä käytetään ”sellaisissa yhdys­sanoissa, joiden ensimmäisenä osana on nomina­tii­vis­sa oleva vieras sana tai eris­nimi ja jotka ovat suhteellisen outoja”, esimerkksi douglas-kuusi.

Toisaala varsin minimalistisen säännön esittää Kielikellossa 2 (1969) julkaistu väli­merkki­ohjeisto. Sen yhdys­merkkiä koskeva osuus on melko laaja, mutta esittää puheena olevan poikkeus­säännön hyvin tiiviinä (ellei sen alaan lueta myös sääntöä, jonka mukaan yhdys­merkkiä käytetään ”joskus yhdys­sanoissa, joiden alku­osa on sitaatin­luonteinen vieras sana: bébé-tyyppinen”): ”Tarpeen mukaan yhdys­merkkiä voidaan muutenkin tila­päi­ses­ti käyttää selvyyttä lisäämään, esim. perus-lauseenmerkitsijä.” Esimerkissä on siis varsin erikoinen kolmi­osainen yhdys­sana, ja siinä yhdys­merkin ilmeinen tarkoitus on ohjata jäsentämään se oikein (eikä osista peruslauseen ja merkitsijä koostuvaksi).

Kirjassa Kielen­huol­lon juurilla kuvataan (s. 258–), miten ohjeisiin lisättiin erityisiä sääntöjä siitä, millaisissa sanoissa on käytettävä yhdys­merkkiä. Tällöin ohjeiden c-kohta siirtyi myöhemmäksi, mutta säilyi ajatukseltaan samana.

Myöhemmin asia on esitetty vaihtelevilla tavoilla, usein sävynä se, että kyseessä ovat harvinaiset poikkeus­tapaukset. Setälän kuvauksesta saa kuitenkin sen käsityksen, että esimerkiksi pitkässä, etenkin moniosaisessa yhdys­sanassa selventävä yhdys­merkki voisi useinkin olla tarpeen.

Nykyisten sääntöjen sisältöä selostetaan Nykyajan kielenoppaan kohdassa Yhdysmerkki yhdyssanaa selventämässä.