Suomen kielen normien muutoksia, luku 14 Ääntämys:

Sydän-sanan taivutus: äännetäänkö mm vai m?

Sanan sydän taivutuksesta (ja johdoksista) on usein esitetty sellainen ohje, että pitää kirjoittaa vain yksi m, vaikka lausutaan kaksi, siis kirjoitetaan sydämen, vaikka sanotaan sydämmeen. Hokema ”Yhteen sydämeen ei mahdu kahta ämmää” on esitetty kirjoitusta koskevana.

Kirjoitussääntö on hyvin vakiintunut. Vielä Virittäjä-lehden numerossa 1/1897 s. 113 referoitiin kirjoituksessa Sydämen vai sydämmen Kotikielen seuran v. 1879 tekemää pää­tös­tä, jonka mukaan suositettiin sydämmen-tyyppisiä muotoja, ja uudempaa, v:n 1897 päätöstä, jossa se asetti sydämen-tyyppiset muodot suotavammiksi ”tuomitsematta kum­pia­kaan muotoja ehdottomasti poistettaviksi suorasanaisestakaan kirjakielestä”. Sen jälkeen on kielenhuolto kuitenkin asettunut varsin yksi­tuumaisesti sille kannalle, että kirjoituksessa sydämen on oikein ja sydämmen väärin.

Ääntämisen osalta tilanne on ollut paljon kirjavampi. Edellä mainittu kannanotto lienee tarkoitettu myös äänneasua koskevaksi, mutta opetuksessa on painotettu kirjoitussääntöä. Koska yleisesti lausutaan sydämmen, ohje on usein koettu kirjoitusta koskevaksi poikkeus­säännöksi: nämä muodot kirjoitettava toisin kuin lausutaan.

NSK ei mainitse mitään sanan sydän ääntämyksestä, joten ilmeisesti on tarkoitettu, että myös lausutaan sydämen. PSK:ssa ja KSK:ssa on kuitenkin maininta, että taivutus­muodois­sa äännetään ”-m- t. -mm-”. Samanlainen merkintä on PSK:ssa monissa johdoksissa ja yhdys­sanois­sa (esim. sydämellinen, sydämenahdistus), mutta ei kaikissa (esim. sydä­men­lyön­ti); KSK:ssa se on kaikissa paitsi sanassa sydämenmuotoinen.

Oppaissa on ollut kirjavuutta. Joissakin koko asia on jätetty mainitsematta tai se on esitetty vain taivutus­esimerkeillä ilman tietoa ääntämisestä. Aarni Penttilän ”Suomen kielen äänne- ja oikein­kirjoitus­oppi” vuodelta 1948 esittää (kohdassa 59.5), että ”sydän sanan eräissä taivutus­muodoissa ja johdannaisissa oleva m luetaan yleisesti geminaataksi”.

Kieli-ikkunassa Mitä sydämeen mahtuu? Maija Länsimäki kirjoittaa:

Sellaiset sanat kuin sydämensiirto, sydämellinen ja sydämetön kirjoitetaan siis yleis­kielessä yhdellä m-kirjaimella. Ne myös äännetään niin kuin kirjoitetaan. Ääntämystä ”sydämmensiirto”, ”sydämmellinen”, ”sydämmetön” ei kuitenkaan pidetä virheenä. Tällaisen suosituksen suomen kielen lautakunta on antanut vuonna 1979.

Suosituksesta ei ilmeisesti ole muutoin kerrottu julkisuudessa.

Kielikellon 1/2012 artikkelissa Hiha repesi poikkiommaan Heikki Hurtta kirjoittaa m:n kahdentumisesta eräissä sanoissa ja sitten laajentaa tarkastelua:

Tällaista m:n kahdentumista esiintyy murteissa muissakin sanoissa, esimerkiksi morsiammen, kirjaimmen. Samantapaisesta ilmiöstä on kyse myös laajalevikkisessä sydän-sanan murteellisessa taivutusmuodossa sydämmen.

Tämä voidaan tulkita niin, että ääntämys sydämmen on murteellinen, mutta laaja­levik­ki­nen. Toisaalta kirjoittaja saattaa murteellisuudella tarkoittaa vain murteissa esiintyvää, ei välttämättä yleiskielen vastakohtaa.

Toisaalta KOP:n sivu Kirjoitus- ja ääntöasu: sydämen vai "sydämmen"? ei ota kantaa eri ääntämysten paremmuuteen, ellei otsikossa olevia lainausmerkkejä tulkita kannanotoksi. Tekstissä se esittää näin:

Joissakin sanoissa tai sanojen taivutusmuodoissa voi puheessa kuulua pitkä m-äänne, vaikka kirjoitettaisiinkin vain yksi m, esimerkiksi:
sydämen
morsiamella
avoimuus

Tämä toisaalta voidaan tulkita niin, että myös ääntämykset morsiammella ja avoimmuus olisivat hyväksyttäviä. Sellaiseen ei missään aiemmissa ohjeissa viitattane.