Suomen kielen normien muutoksia, luku 2 Sanojen kirjoitusasu muutoin:

Ruuan ∼ ruoan

Yleisesti on opetettu, että sanan ruoka heikkoasteisiin muotoihin piti vanhojen sääntöjen mukaan kirjoittaa uo, vaikka lausutaan uu, esimerkiksi ruoan [ruuan], ruoissa [ruuissa]. Kuitenkin kieli­lauta­kunta päätti sellaisesta säännöstä vasta vuonna 1931, ja jo vuonna 1954 päätettiin hyväksyä myös ruuan. Myös näiden päätösten välisenä aikana kielen­oppaissa esiintyi eri kantoja. Esimerkiksi Aarni Penttilän kirjassa Suomen kielen äänne- ja oikein­kirjoitus­oppi (1948) esitetään (s. 38) seuraava:

Eräin kerroin kirjoitus horjuu tarkan merkinnän ja etymo­logisen, sanan eri muotojen keskinäistä yhteyttä osoittavan kirjoitus­tavan välillä. Esim. ruoka sanan eräissä muodoissa säilytetään usein kirjain­yhtymä uo huolimatta ääntämyksestä ū (ruoalla, tavallisin ääntämys: rūalla, jonka mukainen kirjoitus­asu ruualla myös on käy­tän­nös­sä.)

NSK (jonka osa O–R ilmestyi vuonna 1956) esittää sanan ruoka kuvauksen alussa sul­keis­sa seuraavan:

heikkoasteiset muodot ruoan jne. äännetään rūan jne. ja us. kir­joi­te­taan­kin ruuan jne.

Kuitenkin muutosta pidettiin pikemminkin rinnakkais­asun jonkin­laisena sietämisenä kuin varsi­naisena hyväk­sy­mi­se­nä. Kielikellon 2/1983 artikkeli Ruoka-alan sanaongelmia – Ruokasanoja suomalaisemmin selostaa muutosta näin:

Ruoka-sanassa tuottaa edelleen päänvaivaa se, onko parempi kirjoittaa ruoan vai ruuan. Vaikka yleisen ääntämyksen mukaiselle, tosin muuten kielen­vastaiselle, ”ruuan”-asulle annettiin periksi 50-luvulla, on ainakin painetussa tekstissä suo­si­tel­ta­vam­paa kirjoittaa ruoan. Näin jo senkin tähden, että muuten myös vuoka-sanan taivutus ryöstäytyy ”vuuan”-asuun, niin kuin on jo näkynyt.

KSK:n mukaan edelleenkin vain taivutus vuoka : vuoan on mahdollinen. Ääntämisestä ei ole mainintaa, joten ilmeisesti normit vaativat myös ääntämystä vuoan, vaikka se olisi foneettisesti hankala ja vaikka vallitseva ääntämys lienee vuuan. Kielikellon 4/1997 artikkeli Fileetä vai ”filettä” – ruoka-alan sanojen tai­vu­tuk­ses­ta kuvaa kannan näin: ”Hieman harvemmin esiintyvää sanaa vuoka taivutetaan kuitenkin vain vuoan, vuoassa jne. (siis ei ’vuuassa’). Sanassa on astevaihtelu, joten sellaiset muodot kuin ’vuokassa’ eivät ole kirjakielen mukaisia.” Tämä on toistettu Kielikellossa 1/2007.

Ääntämyksen mukaisen kirjoitusasun kuvaaminen ”kielenvastaiseksi” on erikoista. Ky­se­hän on siitä, että sanassa on tapahtunut äänteellinen muutos, jossa hankala äänne­yhdis­tel­mä uoa on yksin­kertaistunut. Oikeastaan yleis­kielinen ääntämys ruuan poikkeaa vanhojen murteiden ääntämyksistä. Niissä esiintyy muuan muassa yleisesti v-äänne k:n heikko­astei­se­na vastineena, mutta silti aina uu perus­muodon uo:n tilalla (ruuvan); uu esiintyy myös lyhentyneenä (ruvan, ruan).

Kielenhuollon linjan voidaan sanoa lieventyneen niin, että ruuan hyväksytään ehkä hiukan paremmin, mutta ei kuitenkaan kunnolla eikä varsinkaan ensisijaiseksi saati ainoaksi. Esimerkiksi Kielikellon 2/1992 artikkeli Lääketieteen termejä asiantuntijoille ja muillekin kommentoi paheksuvaan sävyyn kirjoitusasua ruuansulatus. Kuitenkin jo Kieli­kellon 4/1997 ruokasanastossa esitetään:

ruoka taivutusmuodot ruoan, ruoassa, ruoissa jne.; äännetään ja voidaan myös kirjoittaa ruuan, ruuassa, ruuissa jne.

Tässä siis jo selvästi puhutaan yksinkertaisesti ääntämyksestä eikä vain ”yleisestä” ään­tä­myk­ses­tä. Saman lehden kirjoituksessa Fileetä vai ”filettä” – ruoka-alan sanojen tai­vu­tuk­ses­ta toistetaan tämä ajatus hiukan toisin sanoin, tosin esittäen ruoan ”sään­nöl­li­se­nä” tai­vu­tuk­se­na, ja lisätään johdon­mukaisuus­suositus:

Tämä [sana ruoka] on niitä harvoja suomen sanoja, joissa ääntämys poikkeaa selvästi kirjoitusasusta, ja säännöllisen taivutuksen ruoan, ruoassa jne. rinnalla ovat mah­dol­li­sia myös ääntämykseen perustuvat kirjoitusasut ruuan, ruuassa. Yhteen tekstiin kan­nat­taa valita vain toinen oikeista muodoista.

Suositusta johdonmukaisuudesta kyllä vesittää Kielikellon 4/2008 kirjoituksessa Etsi ja korjaa: oikein­kirjoitus­ongelmia olevan toteamuksen sana usein: ”Samassa tekstissä on tietysti usein tyylikkäämpää käyttää vain jompaakumpaa.”