Suomen kielen normien muutoksia, luku 6 Taivutusmuotojen käyttö:

Rakastan tehdä ∼ rakastan tekemistä t. teen mielelläni

KKOO hyväksyy (s. 106) infinitiivin käytön sellaisissa ilmauk­sissa kuin rakastan maalata kukkia. Aiemmin on kehotettu välttämään sitä ja kirjoittamaan rakastan kukkien maa­laa­mis­ta. KKOO esittää (s. 108), että ”joissakin aiemmissa oppaissa ilmaustyyppiä rakastaa tehdä on pidetty vieras­voittoi­se­na ja siksi kartettavana”. Sen oma kanta jää melko epä­mää­räi­sek­si (s. 107):

Tunneverbien rakastaa, vihata ja inhota kohde esitetään tavallisimmin partitiivi­muotoi­sel­la ilmauksella – –. Tunteen kohdetta näkee ilmaistavan myös verbin perus­muodol­la eli tehdä-muodolla: rakastan kokeilla erilaisia kasvis­ruokia, vihaan olla kameran edessä. Tämä ilmaus­tyyppi on suhteellisen tavallinen erityisesti nuorten kirjoituksissa. Sitä on pidetty vieraana vaikutuksena, mutta muoto­valinta liittyy myös laajempaan kieli­opilliseen ilmiöön eli tehdä-tyyppisen verbin­muodon käytön lisään­ty­mi­seen ylipäänsä (vrt. puhekieliset pystyy tehdä, joutuu mennä – –).

– –

Teksteissä, joissa kirjoittajan oma persoona voi tunne­peräisesti­kin näkyä, verbejä rakastaa, vihata ja inhota voi tehdä-muodon yhteydessä pitää raja­tapauksina – –. Neutraaliksi tarkoitetussa asia­tekstissä rakenne saattaa herättää kielteistä huomiota.

Lisäksi suomen kielessä on vanhastaan käytetty sanaa rakastaa etupäässä vain ihmisen rakastamisesta ja siitäkin säästeliäästi. Tästä ei liene varsinaista normia ollut, mutta yleen­sä on käytetty muita ilmauksia silloin, kun englannissa käytetään sanaa love jostakin teke­mi­seen, esineisiin, asioihin tms. kohdistuvasta.

Esimerkiksi Terho Itkosen ja Sari Maamiehen Uusi kieliopas antaa seuraavan ohjeen (vielä 4. painoksessa v. 2011; hakemistossa sanan rakastaa kohdalla):

rakastaa: vieraanvoittoista käyttöä mm. »rakastan käydä [par. käyn mielelläni] teatterissa»

Kielenhuollon nykykanta jää hiukan epäselväksi, koska KSK:n v:n 2017 versiossa on sanan rakastaa kuvauksessa seuraava kohta: ”Rakasti olla yksin us. paremmin: rakasti yksinoloa, oli mielellään yksin”. Siinä on vastaavasti sanan vihata kuvauksessa seuraava kohta: ”Vihaan nousta aikaisin us. paremmin: aikaisin nousemista”.