Suomen kielen normien muutoksia, luku 6 Taivutusmuotojen käyttö:

Rakastan tehdä ∼ rakastan tekemistä t. teen mielelläni

Rakastaa-sanaan liittyvä infinitiivi

Sellaisiin verbeihin kuin rakastaa, vihata ja inhota liittyvä sana on yleis­kielen vanhan käytännön mukaan partitiivissa: rakastan sinua, eikä tällöin kyseeseen tule verbi, vaan verbin sijasta käytetään sen teon­nimi­johdosta, esimerkiksi rakastan uimista.

KKOO hyväksyy (s. 106) verbin infinitiivin käytön sellaisissa ilmauk­sissa kuin rakastan maalata kukkia. Aiemmin on kehotettu välttämään sitä ja kirjoittamaan rakastan kukkien maa­laa­mis­ta. KKOO esittää (s. 108), että ”joissakin aiemmissa oppaissa ilmaustyyppiä rakastaa tehdä on pidetty vieras­voittoi­se­na ja siksi kartettavana”. Sen oma kanta jää melko epä­mää­räi­sek­si (s. 107):

Tunneverbien rakastaa, vihata ja inhota kohde esitetään tavallisimmin partitiivi­muotoi­sel­la ilmauksella – –. Tunteen kohdetta näkee ilmaistavan myös verbin perus­muodol­la eli tehdä-muodolla: rakastan kokeilla erilaisia kasvis­ruokia, vihaan olla kameran edessä. Tämä ilmaus­tyyppi on suhteellisen tavallinen erityisesti nuorten kirjoituksissa. Sitä on pidetty vieraana vaikutuksena, mutta muoto­valinta liittyy myös laajempaan kieli­opilliseen ilmiöön eli tehdä-tyyppisen verbin­muodon käytön lisään­ty­mi­seen ylipäänsä (vrt. puhekieliset pystyy tehdä, joutuu mennä – –).

– –

Teksteissä, joissa kirjoittajan oma persoona voi tunne­peräisesti­kin näkyä, verbejä rakastaa, vihata ja inhota voi tehdä-muodon yhteydessä pitää raja­tapauksina – –. Neutraaliksi tarkoitetussa asia­tekstissä rakenne saattaa herättää kielteistä huomiota.

KOP esittää asian lähes samoin sanoin sivulla Rektioita: rakastaa uuden kokeilemista vai rakastaa kokeilla uutta?

Rakastaa tehdä -tyyppinen rakenne ei ole uusi. Se mainitaan jo NSK:ssa, hylättävänä, rakastaa-sanan kuvauksen lopussa.