Suomen kielen normien muutoksia, luku 6 Taivutusmuotojen käyttö:

Objektin sija I infinitiivin yhteydessä: näytti tavan sulkea kuoren ∼ kuori

Objektin sijamuodon valinnasta on useita vanhoja sääntöjä, mutta KKOO sanoo (s. 127): ”Omanlaistaan objektin muotovaihtelua esiintyy raken­teel­taan mutkikkaissa lauseissa, joissa objekti ei suoraan liity lauseen pääverbiin [= predikaattiin], esim. Opettaja näytti näppärän tavan sulkea piirakan kuori ∼ kuoren.” Esimerkissä objekti kuorikuori määrittää infinitiiviä sulkea eikä lauseen predikaattia näytti.

Edellä kuvatussa tilanteessa kysymys on siitä, onko infinitiiviin liittyvä yksiköllinen objekti perusmuodossa eli nominatiivissa vai n-päätteisessä genetiivissä. Genetiiviä on tässä yhteydessä tapana kutsua päätteelliseksi muodoksi ja nominatiivia päätteettömäksi.

Aiemmin säännöt olivat pääosin päätteellisen muodon (esimerkki­tapauk­ses­sa kuoren) kannalla. Päätteetön (kuori) on vanhan säännön mukaan oikein seuraavissa tapauksissa:

Mikään näistä poikkeuksista ei koske edellä esitettyä KKOO:n esimerkkiä, joten vanhojen sääntöjen mukaan siihen kuuluu päätteellinen objekti, kuoren.

Käytännössä päätteetön muoto on muo­dos­tu­nut yleisemmäksi kuin vanha normi sallii. Sääntöjä onkin asteittain väljennetty, muun muassa Kielikellon 3/1986 artikkelissa Infinitiivin objektin muodosta niin, että monissa tilanteissa sallitaan molemmat vaihto­ehdot:

Lisäksi objekti voi olla päätteettömässä muodossa myös sel­lai­sis­sa tapauksissa, joissa infinitiivi objekteineen on etäällä ja lauseen rakenteen kannalta irrallaan lauseen predikaatista. Mitä etäämmällä ja mitä irrallisempi lauseen predikaatista infinitiivi on, sitä luontevampi on päätteetön muoto. Käytäntö kuitenkin horjuu, eikä täsmällisiä sääntöjä voida antaa.

KKOO viittaa (s. 134) edellä lainattuun artikkeliin, mutta KKOO:n tulkinta on väljempi. Sen esimerkkilauseessa Hän alkoi taas toivoa saavansa tilaisuuden lähettää kirjeen ∼ kirje eivät infinitiivi ja sen objekti ole etäällä ja irrallaan predikaatista, mutta päätteetön objekti siis kuitenkin sallitaan. Lisäksi KKOO sanoo (s. 133), että sekä päätteetöntä että päät­teel­lis­tä muotoa ”käytetään sekä lyhyissä että pitemmissä ilmauksissa”.

KKOO:n mukaan päätteetöntä muotoa käytetään, kun infinitiivi ja sen objekti ”on mah­dol­lis­ta nähdä pääverbistä irrallisena rakenteena”. Esimerkkilauseessa lähettää kirje voi­tai­siin tulkita sellaiseksi.

Vaikka KKOO enimmäkseen sallii päätteettömänkin objektin tapauksissa, joissa ennen vaadittiin päätteellistä, se ottaa myös vanhoille ohjeille täysin vastakkaisen kannan yhden rakenteen osalta. Tätä rakennetta ei määritellä täsmällisesti, mutta se kuvataan (s. 132) sellaiseksi, jossa infinitiivi ”kiinnittyy” substantiiviin, joka on ”abstrakti”. Esimerkkeinä esitetään esitys, halu, kunnia, kyky, lupa, mahdollisuus, oikeus, pyrkimys, päätös, syy, toimi­valta, toive, valtuudet, yritys. Tällöin ”perustapauksessa” infinitiivi rakenne on ”itsenäinen siten, että lauseen pääverbi ei vaikuta sen objektin muoton”, vaan objekti on päätteetön. Täten sanotaan esimerkiksi toive lopettaa suhde ja toive saada pysyvä työpaikka siitä lauseyhteydestä riippumatta.

Asiasta KKOO:ssa esitetyt esimerkit ovat sellaisia, että niihin tulee päätteetön objekti vanhojenkin sääntöjen mukaan: Petetyllä osapuolella on oikeus lopettaa suhde ja Hänen toiveensa saada pysyvä työpaikka ei toteutunut. (Niissä infinitiivi rakenne riippuu lauseen subjektista, joka on ensimmäisessä oikeus ja toisessa hänen toiveensa.) Annetusta yleisestä ohjeesta kuitenkin seuraa, että esimerkiksi lauseessa Tämä antaa petetylle osapuolelle oikeuden lopettaa suhde vain päätteetön objekti on oikein, kun taas vanhat säännöt vaativat päätteellistä (suhteen).