Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Etuliitteet rahayksiköiden yhteydessä: kiloeuro, MEUR ym.

Aiemmin pidettiin sopimattomana liittää SI-mittayksikköjärjestelmän yksiköiden etu­liit­tei­tä kuten kilo-, mega- ja giga- rahayksiköiden nimiin, tunnuksiin tai lyhenteisiin. Esi­mer­kik­si jo Kielikellossa 10 (v. 1978) oli Sanasuosituksia-osassa kuvaus, jonka mukaan ilmauk­sen miljoona markkaa tavallisen lyhenteen milj. mk ohella voidaan käyttää ”vielä typis­te­tym­pää lyhennettä” Mmk, mutta selostus jatkuu:

Esimerkiksi 8 Mmk luetaan kuitenkin aina ”kahdeksan miljoonaa markkaa” (ei ”kahdeksan megamarkkaa”).

Tämä on luonnollista ymmärtää niin, että M-kirjain oli tässä yhteydessä tulkittava sanan miljoona lyhenteeksi eikä SI-etuliitteen tunnukseksi. Kuitenkin Kielikellon 2/1999 artikkelissa Miljoona ja tuhat euroa sanotaan:

Miljoonasta markasta on käytössä myös lyhyempi lyhenne Mmk, johon iso M (= mega eli miljoonakertainen) on lainattu SI-järjestelmän etuliitteistöstä, vaikka markan ly­hen­ne ei SI-järjestelmään kuulukaan. Jos samaa muodostustapaa sovelletaan euron lyhenteisiin, saadaan tulokseksi lyhenteet M€ ja Me (sekä MEUR). Ne eivät kui­ten­kaan ole uutuutensa ja lyhyytensä vuoksi yhtä selviä kuin pitemmät muodot eli milj. € jne. Juoksevassa tekstissä näitä lyhenteitä ei siksi kannata käyttää. Tau­lu­kois­sa ja kuvioissakin tilan löytäminen useimmiten onnistuu järjestelyn avulla.

Ilmauksiin M€ ja MEUR suhtaudutaan siis varsin kriittisesti, mutta ei ehdottoman tor­ju­vas­ti. (Kielitoimiston lyhenneluettelo sanoo kyllä lyhenteestä MEUR yksioikoisesti: ”perimmin: milj. euroa”.) Sen sijaan vastaavat tuhannen euron merkinnät k€ ja kEUR eivät artikkelin mukaan ole suositeltavia, olennaiseksi siksi, että etuliitteen k merkitystä ei pidetä yleisesti tunnettuna.

Kielikellon 3/1998 artikkelissa Rahayksiköt ja valuutat esitetään periaatteellisemmalta pohjalta jyrkempi kanta:

Rahayksiköt eivät kuulu kansainvälisen SI-mittayksikköjärjestelmän piiriin (Système International d’Unités), eikä rahayksiköihin voi sen vuoksi liittää SI-järjestelmän etuliitteitä kilo, mega jne. Siispä puhutaan tuhansista markoista ja miljoonista eurois­ta, ei ”kilomarkoista” tai ”megaeuroista” (ei myöskään ”KFIM”, ”MEUR”).

Saman ajatuksen esittää tiiviimmin standardi Numeroiden ja merkkien kirjoittaminen, SFS 4175:2006.

Tilanne on kuitenkin muuttunut, koska vuonna 2013 vahvistettu standardi SFS-ISO 80000-1 (Suureet ja yksiköt. Osa 1: Yleistä) nimenomaisesti sallii SI-järjestelmän etu­liit­tei­den käytön rahayksiköiden yhteydessä:

HUOM. 2 SI-etuliitteitä käytetään myös ISOn valuuttatunnusten kanssa. Esimerkkejä:
1 kEUR = 1 000 EUR (euro)
1 kGBP = 1 000 GBP (Englannin punta)
1 MUSD = 1 000 000 USD (Yhdysvaltain dollari)
1 GSEK = 1 000 000 000 SEK (Ruotsin kruunu).

Tämä on sikäli erikoinen kannanotto, että rahayksiköt eivät lainkaan kuulu mitta­yksikkö­standar­dei­hin. Taustalla on ehkä se, että standardi ottaa kantaa muuhunkin etuliitteiden käyttöön muualla kuin SI-yksiköiden yhteydessä, ja tässä taustalla on pyrkimys täs­mäl­li­syy­teen: tietotekniikassa esimerkiksi kilo- tarkoittaa vaihtelevasti joko 1000-ker­tais­ta tai 1024-kertaista, ja standardin mukaan vain 1000-kertaisuus on oikea merkitys.

SFS:n julkaisema SI-opas (6. painos, 2013) menee pitemmälle ja esittää, että etuliitteitä voi käyttää myös euron merkin edessä:

Etuliitteitä voidaan käyttää muidenkin yksiköiden – –, myös esimerkiksi raha­yksi­köi­den ja valuuttakoodien kanssa (esimerkki 13). Tällöin on, erityisesti kansain­väli­sis­sä yhteyksissä, vältettävä kansallisia merkintä­tapoja, kuten £, $, kr ja fr (frangi), koska on käytössä monia eri puntia, dollareita, kruunuja ja frangeja.
– –
Esimerkki 13. 15 M€ = 15 000 000 € – –