Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Katolinen ja katolilainen

Yleensä katolilainen on substantiivi, katolinen taas adjektiivi. Puhutaan siis katolisesta kirkosta, uskosta, papista, maasta jne., mutta katoliseen kirkkoon kuuluvia sanotaan katolilaisiksi.

Toisaalta on otettu myös väljempi kanta, jonka mukaan sanaa katolinen voidaan käyttää myös substantiivina. Tällä linjalla ovat NSK ja KSK, kun taas PSK:ssa ja joissakin kielen­oppais­sa katolinen esitetään vain adjektiivina. NSSK on tulkinnanvarainen. Sen sijaan sanan katolilainen käyttöä adjektiivina ei liene hyväksytty missään ohjeissa,

Kielikellon 3/2001 artikkeli Ulkomaalainen ja ulkomainen viittaa otsikkonsa mukaisen asian käsittelyssä myös sanaan katolilainen seuraavasti:

Esimerkiksi Osmo Ikola on kuitenkin Nykysuomen käsikirjansa laitoksia uudis­taes­saan jo hieman väljentänyt ohjeen sanamuotoa. Niinpä vuoden 1971 laitoksen kohta ”Sanat katolilainen ja ulkomaalainen ovat yksinomaan substantiiveja – –” on vuoden 1977 laitoksessa muutettu muotoon ” – – tavallisesti substantiiveja ”.

Toisaalta Kieli-ikkunassa Ulkomaalaiset ja ulkomaiset ystävät esitetään:

Niinpä ulkomaalaisen rajaaminen vain substantiiviksi on ollut jopa suomen kielen yleisen käytännön vastaista; yhtä vaikeaa on esimerkiksi sanojen katolinen ja katolilainen käyttöalan rajaaminen. Suomen kielen lautakunta päättikin kokouk­ses­saan toukokuussa 2001, että sääntöä väljennetään.

Väljennys koskee ilmeisesti kuitenkin vain sanaa ulkomaalainen, ei sanan katolilainen käyttöä adjektiivina.

Antti Ijäs on käsitellyt blogikirjoituksessaan Katolinen ja katolilainen muun muassa kielen vanhaa käytäntöä, jossa katolinen esiintyy myös substantiivina.

Sanalla katolinen on NSK:n ja NSSK:n mukaan myös merkitys ”yleinen, kaikille avoin, yhteinen”. PSK:sta ja KSK:sta tämä on poistettu.

Sanaa katolinen on vanhastaan käytetty myös ortodoksisesta, etenkin vain sitä tarkoittavassa yhdyssanassa kreikkalais­katolinen, joka on NSK:ssa päähakusanan. NSK mainitsee, että oikeauskoinen eli ortodoksinen kirkko on kreikkalais­katolisen kirkon itsestään käyttämä nimitys. PSK:ssa tällainen käyttö on jo merkitty vanhentuneeksi.