Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Johtuen- yms. muotojen käyttö postpositioina

KKOO esittää (s. 148):

[Syyn tai perustelun ilmaisemiseen] käytetään verbin tehden-​tyyppi­sen muodon pohjalta kiteytyneitä postpositioita, kuten johtuen, perustuen ja pohjautuen. Tällaiset ilmaukset ovat sinänsä yleiskielen mukaisia, mutta ne saattavat turhaan lisätä teks­tin abstraktisuutta ja vaikuttaa sen hahmotettavuuteen (ks. tarkemmin s. 230–):
Elintarvikealan lakoista johtuen ruokalistaan saattaa tulla muutoksia. – Vä­hem­män abstraktisti: Elintarvikealan lakkojen vuoksi ∼ takia – –. Mihin lakiin pe­rus­tuen Kela voi näin menetellä? – Vaihto­ehtoi­ses­ti: Minkä lain perusteella ∼ mukaan – –?

Aiemmin sellaista käyttöä on pidetty virheellisenä. KKOO sanoo (s. 231): ”Aiemmissa op­pais­sa riippuen-sanan kivettynyttä käyttöä on kehotettu välttämään” ja ”Aiemmissa op­pais­sa johtuen-sanaa on kehotettu kokonaan välttämään”. Vielä Kielikellon 3/2010 ar­tik­ke­lis­sa Asiaa koskien, toimen­piteitä edellyttäen esitetään:

Toisen infinitiivin instruktiivin käyttöön liittyy muutamia tavallisia kompastus­kiviä: – –
3) Infinitiivillä on eri tekijä kuin predikaatilla.
”Päivityksen asennuksen jälkeen ohjelma saattaa lakata toimimasta johtuen muutoksista palomuurin asetuksissa.”
”Johtokunta päättänee hyväksyä hankesuunnitelman koskien hiomakoneen korvaamista pyöräsorvilla.”
Autosta riippuen vaijeria on helppo säätää.”
Ohjelma ei johdu muutoksista, eikä johtokunta koske mitään. Vaijerin säätäjäkään ei toivottavasti riipu autosta.

KKOO käsittelee myös (s. 149) sanojen koskien ja liittyen käyttöä post­posi­tioi­na melko kriittisesti, mutta esittämättä sitä suoraan sääntöjen vastaisena. KKOO:n mukaan ne ”voivat epämääräistää tekstiä”, ja ”merkitykseltään täysin yksiselitteinenkin kokonaisuus on usein paperinmakuinen”. Se esittää seu­raa­vat esimerkit tyyliltään huonoina, mutta ei siis suo­ras­taan vir­heel­li­si­nä: Muutos varhaiskasvatus- ja esiopetus­suunnitelman lukuun yhdeksän koskien oppilashuoltoa (tässähän ei edes ole predikaattia, jota koskien voisi määrittää) ja VM teki tietopyynnön – – koskien selvitystä – – (vanhojen sääntöjen mukaan väärin, koska VM ei kos­ke­nut selvitystä).

KOP:n sivu Post- ja prepositiot: koskien, liittyen, sisältyen (epäselviä tulkintoja) on samoilla linjoilla: mm. koskien ja liittyen ”ovat kivettyneet tehden-tyyppisestä verbi­muodosta post- tai prepositio­käyttöön”, mutta ne ”voivat synnyttää tulkinnaltaan epäselviä ilmauksia” ja ”niiden sijaan kannattaa tavallisesti käyttää jotain muuta ilmaus­tyyppiä”.

Toisaalta KSK:ssa on edelleen sanan liittyä kuvauksessa seuraava kannanotto:

Tähän asiaan liittyen [paremmin: tämän asian yhteydessä t. lisäksi] on muistettava, että – –.

KKOO ei käsittele sitä, minkä kaikkien verbien tehden-tyyppisiä muotoja (eli II infinitiivin instruktiiveja) voi käyttää postpositioina. KSK esittää muutamat sellaiset muodot omina hakusanoinaan, joista postpositioita ovat seuraavat: alkaen, johtuen, lukien, lähtien, nähden, pitäen, riippuen. Sanasta johtuen se esittää ”us. paremmin” -huomautuk­sen. KSK kuvaa nähden-sanan illatiiviin liittyvänä postpositiona, mutta jakaa käyttöesimerkit kahteen ryhmään, joista jälkimmäisessä esitetään kustakin esimerkistä paremmin-huomautus.

KSK ei esitä sanaluokkatietoja, mutta edellä mainituista on huomautus ”Sana on taipumaton tai vaillinaisesti taipuva”, joten sanan katsotaan irronneen verbin taivutuskaavasta. Käyttöesimerkeistä selviää, että sanaa käytetään postpositiona. Kuitenkin sanasta alkaen mainitaan myös käyttö pre­po­si­tio­na nominatiivin edessä, esimerkiksi ”alkaen 25 €” ja pidetään sitä vältettävänä: ”paremmin: 25 €:sta alkaen t. alkaen 25 €:sta”.

Esimerkiksi alkaen on kuvattu jo NSK:ssa asiallisesti ottaen post­positiona, mutta muodollisesti alkaa-verbin kuvauksessa sen tietyn muodon ”adverbiaalisena käyttö­tapana”.

KSK:ssa ei ole hakusanoina sanoja koskien ja liittyen, vaikka niitä KKOO:n mukaan käytetään postpositioina. Verbin koskea kuvauksessa KSK esittää seuraavan esimerkin: ”Kirjeenne koskien [paremmin: joka koskee] tilaustamme.” Verbin liittyä kuvauksessa on esimerkki ”Tähän asiaan liittyen [paremmin: tämän asian yhteydessä t. lisäksi] on muistettava, että – –.” Ainoa muu esimerkki, jossa liittyen-muoto esiintyy, on Edelliseen puhujaan liittyen kannatan ehdotusta, jossa sillä on predikaattia määrittävän infinitiivin tehtävä. Esimerkki taitaa kuitenkin olla sana­kirjaa varten sepitetty eikä todellisesta kielen­käytöstä.

Lisäksi tehden-tyyppinen muoto esiintyy seuraavissa kiteytyneissä ilmauksissa, jotka ovat KSK:ssa hakusanoina: alun alkaen, alun pitäen, hellävaroen, huomioon ottaen, juurta jaksaen, likipitäen, silmällä pitäen, verraten, yllättäen. On myös joitakin konsonanttivartaloisia muotoja kuten tieten, jota nykyinen kieli­taju ei kokene verbin­muodoiksi. Sana hellävaroen on muodoltaan adjektiivin ja varoa-verbin yhdistelmä, josta vielä PSK esittää huo­mau­tuk­sen ”paremmin: hellävaraisesti, hellävaroin”; KSK:ssa tällaista kannan­ottoa ei ole.

Kielenhuollon suhtautumista johtuen-tyyppisten muotojen käyttöön on käsitelty pro gradu -työssä E-infinitiivin instruktiivin käyttö kielenhuollon näkökulmasta.