Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

-aarinen vai -äärinen sivistyssanoissa

Sivistyssanoissa on esiintynyt vaihtelevasti sananloppu -aarinen tai -äärinen. Normien muutokset ovat tapahtuneet melko kauan sitten ja hiukan epämääräisesti. Kielenkäyttö ei ole vakiintunut. Yksi esimerkki:

Yleissuuntaus on ollut, että aiemmin -äärinen esitettiin normaalina tai tavallisempana, ehkä jopa ainoana vaihtoehtona, mutta nykyisin -aarinen esitetään tavallisempana.

Kielenhuolto ei ole ottanut asiaan selvää normikantaa, vaan ikään kuin pyrkien vain kuvaamaan käytäntöä. Kuvaukset eivät aina kuitenkaan osu aivan oikeaan eivätkä ole aivan johdonmukaisiakaan. Seuraavassa on kaksi kuvausta, jotka on esitetty Kielikellon 1 ar­tik­ke­lis­sa Vierasperäisten sanojen asu ja NSSK:ssa; kummankin kirjoittaja on Matti Sade­niemi.

Kielikello 1 (v. 1968) NSSK (v. 1973)
Parissa adjektiiviryhmässä esiintyy rinnan kahta vokaaliltaan erilaista loppua. Toinen vaihtelupari ovat loput -aarinen ja -äärinen; molemmat poh­jau­tu­vat perältään latinan arius-loppuun, mutta jälkimmäinen on kul­ke­nut ranskan kautta. Suurimmassa osassa näitä adjektiiveja on -aarinen val­lit­se­va­na, esim. aksillaarinen, atomaarinen, bifi­laa­ri­nen. Loppu -äärinen on har­vi­nai­sem­pi, ja näi­den sanojen rinnalla esiintyy taka­vokaa­li­nen, a:llinen asu, esim. pri­mää­ri­nen pri­maa­ri­nen, sekundäärinen sekun­daa­ri­nen, humanitäärinen humanitaarinen, auto­ri­tää­ri­nen autoritaarinen. Molemmat asut hyväksytään. Jois­ta­kin sanoista on lyhyempi ääri-loppu normaali: fami­liää­ri, populääri, vulgääri. Myös harvinaisempaa aari-asua pidetään mahdollisena.
Tämä kaksinaisuus johtuu lainan­antaja­kielistä: a pohjautuu latinaan (primarius, exemplaris,, saks. examplarisch, ruots. exemplarisk), ä ranskaan (primaire, saks. ja ruots. primär). Suurimmassa osassa näitä adjektiiveja on loppu -aarinen vallitseva, esim. aksillaarinen, ato­maa­ri­nen, bi­fi­laa­ri­nen. Jossakin on -äärinen hyvin tavallinen, esim. primäärinen, sekundäärinen. Lyhyem­piä­kin asuja esiintyy: familiaari ∼ familiääri, populaari ∼ populääri, vulgaari ∼ vulgääri. Tämä sana­kirja kuvastelee tässä nyky­käytän­töä.