Datatekniikka ja viestintä - Ohjelmistot ja dataformaatit:

Johdatus LaTeXiin

Sisällys

Esipuhe

Tämä dokumentti täydentää Jukka Korpelan kirjoittamaa TeXin ja LaTeXin yleisesitettä. Tavoitteena on esittää lyhyt johdatus LaTeXiin, joka riittäisi alkuun pääsemiseksi niillekin, joilla ei ennestään ole mitään kokemusta TeXistä tai LaTeXista. LaTeXin yleinen toimintaperiaate on selostettu mainitussa yleisesitteessä. Tässä dokumentissa keskitytään LaTeX-dokumentin perusrakenteeseen sekä eräisiin perusasioihin.

Esitys perustuu LaTeXin versioon 2e. Se tukee hyvin eri kieliä, myös suomea. Vanhempia versioita, varsinkaan niiden erilaisia "suometettuja" viritelmiä (esim. SLaTeX) ei enää kannata käyttää. Esitys on kirjoitettu Unix-ympäristöä ajatellen, mutta tällä on (toivottavasti) merkitystä vain sen kannalta, missä muodossa eräät komennot annetaan.

Pakolliset kuviot

Yleisesitteessä esitetään, että LaTeX-dokumentin alkuun tarvitaan seuraava aloitus (LaTeX-termistössä preamble)
\documentclass[a4paper]{xxx}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[latin1]{inputenc}
taikka, jos teksti on suomea,
\documentclass[a4paper,finnish]{xxx}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage{babel}
Edellä xxx tarkoittaa haluttua dokumenttityyppiä, joka on jokin seuraavista:
article
lyhyehköille artikkeleille; jos dokumentille tehdään otsikko \maketitle-rakenteella, niin otsikko tulee ensimmäisen sivun yläreunaan eikä erilliselle sivulle kuten muissa tyyleissä
report
pidemmille raporteille
book
kirjoille; LaTeX latoo tuloksen olettaen, että lopullinen ulkoasu on kirja, jossa tekstiä sivun molemmin puolin; tämä merkitsee, että parillisten sivujen marginaalit ovat erilaiset kuin parittomien
letter
kirjeille; tässä tyypissä on välineet kirjeen eri osien (osoite, päiväys, allekirjoitus ym.) helppoon muotoiluun
slides
kalvoille.
Edellä kuvatun aloituksen jälkeen voidaan antaa erilaisia määrittelyjä, jotka vaikuttavat dokumentin ulkoasuun. Tähän kannattaa yleensä paneutua vasta sitten, kun dokumentti alkaa olla valmis ja on katsottu, miltä se näyttää oletusmäärittelyjä käytettäessä. Seuraavassa on kuitenkin esimerkki mahdollisista määrittelyistä:
\pagestyle{empty}
\setlength{\textwidth}{140mm}
\setlength{\textheight}{240mm}
\setlength{\parindent}{0mm}
\setlength{\parskip}{3mm plus0.5mm minus0.5mm}
Nämä määrittelyt aiheuttavat seuraavan: Itse dokumentin sisältö aloitetaan rakenteella
\begin{document}
ja lopetetaan rakenteella
\end{document}
Dokumentin sisällön rakennetta tarkastellaan seuraavassa luvussa. Siinä käytetään määrittelyjä, jotka kuvaavat dokumentin jakautumisen osiin kuten lukuihin ja alalukuihin.

Kirjasinkoko on LaTeXissa oletusarvoisesti 10 pistettä, joka on melko pieni. Jos kokoa halutaan muuttaa, kirjoitetaan komentoon \documentclass valitsimeksi 11pt tai 12pt. Esimerkki:

\documentclass[a4paper,finnish,12pt]{article}
LaTeX tukee dokumentin peruskokona vain mainittuja kolmea peruskokoa 10, 11 ja 12 pistettä. Eksoottisempia kokoja saa aikaan kirjoittamalla itse dokumentin alkuun, siis rakenteen \begin{document} perään, seuraavantapaiset määrittelyt:
\fontsize{12pt}{13pt}\selectfont
Tässä esimerkissä asetetaan kirjasinkooksi 12 pistettä siten, että rivinväli vastaa 13 pisteen kirjasinkokoa. (Tulos on tällöin ilmavampi kuin jos toinenkin argumentti olisi 12pt.)

Dokumentin jäsentäminen

Itse dokumentin sisältö, joka siis kirjoitetaan rakenteiden \begin{document} ja \end{document} väliin, jäsennetään osiin erityisten määrittelyjen avulla. Tällöin LaTeX huolehtii (haluttaessa) mm. osien numeroinnista, sisällysluettelon tuottamisesta ja osien otsikoiden tuottamisesta sopivalla tavalla (lihavalla, normaalia isommalla kirjasinlajilla tms.).

Käytettävissä ovat seuraavat rakenteet, jotka vastaavat dokumentin rakenteen eri tasoja ylimmältä tasolta alkaen:

\part
\chapter
\section
\subsection
\subsubsection
\paragraph
\subparagraph
Näistä kuitenkaan \chapter ei ole käytettävissä, jos dokumentin tyyppi on article. (Tästä rajoituksesta on omat etunsa. Se tekee helpommaksi sijoittaa article-tyyppinen dokumentti osaksi report-tyyppistä laajempaa dokumenttia.)

Yleensä \part-rakennetta ei käytetä paitsi hyvin isoissa dokumenteissa. Muutoin kunkin em. rakenteista tulee olla sitä lähinnä ylemmän rakenteen sisällä; dokumenttia ei siis voi esim. aloittaa \subsection-rakenteella. Toisaalta alimman tason rakenteita ei yleensä kannata käyttää, sillä hyvä nyrkkisääntö on, että dokumentissa pitäisi olla enintään kolme eri jäsennystasoa. Näin ollen suositeltava menettely on, että

Seuraava esimerkki havainnollistanee asiaa:
\documentclass[a4paper,finnish]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage{babel}
\begin{document}
\section{Perusteita}
\subsection{Rakenteet}
Article-tyyppinen dokumentti jäsennetään lukuihin (sections)
ja luvut tarvittaessa alalukuihin (subsections) ja nämä ehkä
vielä alemman tason yksiköiksi (subsubsections).
\subsection{Rakenteiden käyttö}
Rakenteen alku osoitetaan sitä vastaavalla määrittelyllä,
jossa myös ilmoitetaan, mikä tulee rakenteen otsikoksi.
Rakenteen loppua ei erikseen osoiteta, vaan rakenne loppuu,
kun tulee vastaan samantasoisen tai ylemmäntasoisen rakenteen
alku tai koko dokumentin loppu.
\section{Tyylistä}
\subsection{Rakenteiden koko}
Dokumentin rakenne ja sitä vastaava otsikointi auttavat
lukijaa jäsentämään dokumentin. Jotta tämä toimisi, ei rakenne
saa olla kovin lyhyt, esim. vain muutaman rivin mittainen,
mutta ei myöskään kovin pitkä. Sopiva nyrkkisääntö voisi olla,
että alimman tason rakenne on yhden tai enintään parin sivun
mittainen paperilla.
\subsection{Rakenteiden loogisuus}
Usein menetellään niin, että luvun alkuun tulee yleistä tekstiä
aiheesta ilman alaotsikkoa ja vasta sitten ensimmäinen alarakenne,
jolla on oma otsikkonsa.
Monet tyylioppaat pitävät tätä kuitenkin huonona, koska silloin
lukijan on vaikea jäsentää kokonaisuutta, varsinkin, jos
yleinen teksti on kovin pitkä.
Lyhyt motto tai parin rivin selostus luvun sisällöstä voitaneen
kuitenkin sallia.
\end{document}
Kun tämä tiedosto käsitellään LaTeXilla, saadaan tulokseksi dokumentti, jossa \section-rakenteiden tekstit ovat pääotsikoita ja \subsection-rakenteiden tekstit alemman tason otsikoita, ja otsikot on numeroitu rakenteen mukaisesti.

Merkistö ja muuta kirjoittamisen tekniikkaa

Alkuvaroitus

LaTeX käsittelee joitakin merkkiyhdistelmä omalla erikoisella tavallaan, jolle tosin voidaan esittää hyviä perusteluja. Useimmat näistä yhdistelmistä, esimerkiksi kaksi peräkkäistä yhdysmerkkiä (--), ovat sellaisia, että niitä tulee harvoin kirjoittaneeksi tavalliseen tekstiin.

Toinen, tärkeämpi seikka on, että eräät merkit toimivat LaTeXissa erikoismerkkeinä, jonka takia niitä ei voi sellaisinaan kirjoittaa tekstiin. Tavallisessa tekstissä yleisimmät tällaiset merkit lienevät prosenttimerkki % ja lainausmerkki ". Erikoismerkkien tarve johtuu tietenkin siitä, että LaTeX-tiedostoon on voitava kirjoittaa varsinaisen tekstin lisäksi muotoiluun vaikuttavia ohjeita, ja jollakin tapaa nämä ohjeet on erotettava varsinaisesta tekstistä.

Editorin käytöstä

LaTeX-tiedoston perustamiseen voidaan käyttää mitä tahansa editoria - tai muuta sopivaa ohjelmaa, kunhan sillä voidaan tallettaa tiedosto tekstimuotoisena (Text Only) eikä jossakin ohjelman omassa sisäisessä esitysmuodossa.

Vinkkejä niille, jotka käyttävät editorina Emacsia (hyvä valinta!):

Perusmerkistö

Periaatteessa LaTeX-dokumenttiin voi kirjoittaa lähes kaikkia kahdeksanbittisen ISO-Latin-1 -merkistön merkkejä. Poikkeukset kuvataan jäljempänä. Käytännössä kuitenkin monille merkeille voi käydä hullusti siinä teknisesti varsin monivaiheisessa tapahtumaketjussa, jossa LaTeX-dokumentti muuntuu muotoilluksi dokumentiksi ja tulostuu kuvaruudulle tai paperille. Monet erikoismerkit saattavat jäädä tulostumatta tai tulostua väärin, koska jokin ohjelma tai laite ei tue sitä kunnolla. Niinpä kannattaakin toistaiseksi käyttää lähinnä vain merkistön alkupään merkkejä eli Ascii-merkkejä:
  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
@ A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
` a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z { | } ~ 
(eikä näistäkään ihan kaikkia sellaisinaan, ks. jäljempää) sekä skandinaavisia kirjaimia å, ä ja ö. Muut merkit kannattaa esittää symbolisessa muodossa eikä sellaisinaan.

LaTeXin erikoismerkkien esittäminen tekstissä

Erikoisasemassa ovat seuraavat merkit, joilla on LaTeXissa oma erityismerkityksensä ja joita ei pidä kirjoittaa sellaisinaan, jos niitä haluaa sisällyttää dokumenttiin:

lainausmerkki "
Tätäkin LaTeX käsittelee omana erikoismerkkinään, vaikka asiaa ei kovinkaan hyvin kuvata käsikirjoissa. Jos haluaa käyttää tekstissä ns. Ascii-lainausmerkkiä sellaisenaan, esim. ohjelmakoodinäytteessä, niin se voidaan esittää muodossa \symbol{'42}. Kirjallisessa esityksessä normaalit lainausmerkit, kuten suomen kielen mukaiset lainausmerkit, saa aikaan kirjoittamalla kaksi peräkkäistä heittomerkkiä eli puolilainausmerkkiä, siis ''. (Käytetty editori saattaa automaattisesti tuottaa sellaisen merkkiparin, kun kirjoitat näppäimistöltä Ascii-lainausmerkin; esim. Emacs tekee niin TeX-moodissa.) LaTeX tuottaa yhdistelmästä '' yhden lainausmerkin, joka on sen tyylinen, kuin käytetty kieli vaatii.
ristikkomerkki ("risuaita") #
Esitettävissä tekstissä merkinnällä \# (kenoviiva ristikkomerkki).
dollarimerkki $
Esitettävissä tekstissä merkinnällä \$ (kenoviiva dollarimerkki).
prosenttimerkki %
Esitettävissä tekstissä merkinnällä \% (kenoviiva prosenttimerkki).
et-merkki &
Esitettävissä tekstissä merkinnällä \& (kenoviiva et-merkki).
kenoviiva (engl. backslash) \
Esitettävissä tekstissä merkinnällä \symbol{'134} (tai \textbackslash)
sirkumfleksi ^
Esitettävissä tekstissä merkinnällä \^{}
alaviiva _
Esitettävissä tekstissä merkinnällä \_ (kenoviiva alaviiva).
alkuaaltosulku {
Esitettävissä tekstissä merkinnällä \{ (kenoviiva alkuaaltosulku).
loppuaaltosulku }
Esitettävissä tekstissä merkinnällä \} (kenoviiva loppuaaltosulku).
tilde ("mato") ~
Esitettävissä tekstissä merkinnällä \~{}

Muiden erikoismerkkien aikaansaaminen

LaTeXissa voi esittää suuren määrän erilaisia erikoismerkkejä, muitakin kuin ISO-Latin-1:een kuuluvia. Esitystavoista on kuvaukset käsikirjoissa. Seuraavassa muutamia esimerkkejä usein tarvittavista erikoismerkeistä:

Kappaleen vaihto

Kappaleen vaihto saadaan aikaan tyhjällä rivillä. Usealla peräkkäisellä tyhjällä rivillä on sama vaikutus kuin yhdellä.

Tekstin rivijako, sanojen välit ja tavutus

LaTeX-tiedoston jaolla eri riveille ei ole merkitystä, tyhjien rivien käyttöä lukuun ottamatta. Muodollisesti sanottuna: yksittäisellä rivinvaihdolla LaTeX-tiedostossa on sama vaikutus kuin välilyönnillä. LaTeX muotoilee dokumentin rivijaon omalla tavallaan Tiedoston editoinnin helpottamiseksi kannattaa käyttää suhteellisen lyhyitä rivejä.

Jos välttämättä halutaan pakottaa rivinvaihto johonkin kohtaan - mikä yleensä ei ole hyvä ajatus - voidaan käyttää merkintää \\. Tällöin LaTeX jättää rivin vajaaksi

LaTeX-tiedostossa sanoja ei saa jakaa eri riveille. Jos tiedostossa on esimerkiksi yhden rivin lopussa kirja- ja seuraavan rivin alussa kauppa, niin LaTeX ei suinkaan tulkitse niitä yhdeksi sanaksi kirjakauppa vaan kahdeksi eri sanaksi, joiden väliin tulee tyhjää ja joista ensimmäisen loppuun jää yhdysmerkki.

LaTeXia voi kieltää jakamasta tekstiä eri riveille kahden sanan välistä käyttämällä LaTeX-tiedostossa niiden välissä välilyönnin asemesta tildeä. Monien mielestä ei esim. ole tyylikästä, että sentapainen ilmaisu kuin s. 42, kuva 5, J. K. Paasikivi tai 120 000 jakautuu kahdelle riville. Jaon voi estää kirjoittamalla s.~42, kuva~5, J.~K.~Paasikivi tai 120~000

Muotoiluun sisältyy myös se, että LaTeX tuottaa erisuuruisia sananvälejä tarpeen mukaan tasatakseen tekstin oikean reunan. Sillä, miten monta välilyöntiä sanojen välissä on LaTeX-tiedostossa, ei ole vaikutusta lopputulokseen.

Englanninkielistä tekstiä käsitellessään LaTeX pyrkii tuottamaan virkkeen perään suuremman välin kuin normaaleihin sananväleihin. LaTeX kuitenkin tunnistaa virkkeen lopun melko kaavamaisella tavalla, joka melko usein johtaa virheellisiin tuloksiin. Virheiden vaikutukset ovat lähinnä esteettisiä, mutta jos tuloksen tyylikkyys on tärkeää, kannattaa tietää seuraava. LaTeX olettaa, että piste (tai kysymysmerkki, huutomerkki tai kaksoispiste), jota seuraa välilyönti (tai rivinvaihto), lopettaa virkkeen, paitsi jos sitä edeltää iso kirjain. Oletus on virheellinen mm. silloin, kun piste kuuluukin lyhenteen loppuun; tällöin siis lopputulokseen tulee harhaanjohtavan iso väli. Ongelmia voidaan ehkäistä tai korjailla seuraavasti:

LaTeX osaa yleensä tavuttaa melko hyvin. Tunnetuista yhdyssanaongelmista se ei kuitenkaan selviä, vaan se saattaa tavuttaa kansa-nedustaja. Tällaisista ongelmista selviää kirjoittamalla LaTeX-tiedostoon tavukohtavihjeen, jollaisena käytetään merkkiparia \-, siis esim. kansan\-edustaja.

Jos suomenkielisessä tekstissä esiintyy sanoja, joihin kuuluu yhdysmerkki, esimerkiksi kuu-ukko tai Unix-tietokone, kannattaa yleensä kirjoittaa ne LaTeX-tiedostoon käyttäen yhdysmerkin tilalla merkkiparia "-, esimerkiksi kuu"-ukko tai Unix"-tietokone. Tulokseen tällä ei ole muuta vaikutusta kuin se, että LaTeX osaa tavuttaa sanan tarvittaessa muustakin kohdasta kuin yhdysmerkin kohdalta.

LaTeXin kehittyneemmästä käytöstä

Seuraavassa kuvataan lyhyesti muutamia LaTeXin tarjoamia mahdollisuuksia.

Tekstin korostaminen ja eri kirjasinlajit

LaTeX tulostaa automaattisesti otsikot näkyvämmin kuin normaalitekstin.

Jos itse tekstin joitakin osia halutaan korostaa, voidaan käyttää mm. seuraavanlaista rakennetta:

\textbf{teksti}

jolloin teksti näkyy lopputuloksessa lihavoituna (boldface).

Kursivointi (italics) saadaan aikaan vastaavasti näin:

\textit{teksti}

Niin sanottua teletype-tekstiä, jossa kaikki merkit ovat samanlevyisiä ja joka soveltuu etenkin tietokoneen tulostamien tekstien esittämiseen, saadaan näin:

\texttt{teksti}

Useita rivejä pitkät tietokonetulosteet kannattaa esittää toisella tavalla: käyttäen verbatim-ympäristöä:

\begin{verbatim}
tuloste
\end{verbatim}

jolloin tuloste näkyy teletype-tekstinä ja lisäksi juuri sillä tavalla rivitettynä, kuin se on LaTeX-tiedostossa. (Tämä siis on poikkeus siihen perussääntöön, että LaTeX-tiedoston rivityksellä ei ole vaikutusta lopputulokseen.)

Matematiikkamoodissa käytetään merkinnän \textbf asemesta merkintää \mathbf jne.

Monia muitakin kirjasinlajeja on käytettävissä. Kannattaa kuitenkin välttää kovin monien lajien käyttöä ja muutenkin noudattaa kohtuutta korostusten ja kirjasinlajien käytössä.

Luetelmat

Luetelmien esittämiseen käytetään konekirjoitustekstissä yleensä ns. ranskalaisia viivoja. Niiden asemesta LaTeXissa käytetään erityistä luetelmaympäristöä seuraavaan tapaan:
Suomessa esiintyy kolmea joutsenlajia:
\begin{itemize}
\item laulujoutsen
\item kyhmyjoutsen
\item pikkujoutsen.
\end{itemize}
Vaikka näin saatavan luetelman ulkoasu poikkeaakin konekirjoitustekstin luetelmasta (ranskalaisen viivan tilalla on pallukka), on syytä soveltuvin osin noudattaa luetelmia koskevia kielenhuollon suosituksia.

Vastaavalla tavalla mutta käyttäen itemize-sanan tilalla sanaa enumerate saadaan aikaan numeroitu luetelma.

Sisällysluettelo

Kirjoittamalla LaTeX-tiedostoon käsky \tableofcontents saadaan LaTeX tuottamaan dokumentin sisällysluettelo kyseiseen kohtaan. Normaalipaikka on tietysti dokumentin alussa, kohdan \begin{document} jälkeen ja ennen ensimmäistä otsikkoa.

Sisällysluettelon tekeminen on siis varsin helppoa. LaTeX poimii rakenteissa \chapter, \section ym. olevat otsikot ja selvittää itse, mille sivuille ne tulevat sekä tekee sisällysluettelon näiden tietojen perusteella. Tähän kuitenkin sisältyy teknisiä ongelmia, joiden takia usein täytyy suorittaa latex-komento kahdesti, jotta sisällysluettelo tulisi oikein. Näin pitää joka tapauksessa tehdä ainakin, kun dokumenttia ensin kerran käsitellään latex-komennolla, ja myöhemmin aina, kun sen sisältöä on muutettu niin paljon, että sivujako olennaisesti muuttuu.

Hakemiston tekeminen

Mitä laajempi dokumentti on kyseessä, sitä suositeltavampaa on liittää siihen hakemisto. LaTeX tarjoaa tähän kohtuullisen hyvät välineet. Hakemiston teko edellyttää kuitenkin sitä, että LaTeX-dokumenttiin tehdään erityinen määrittely jokaiseen kohtaan, josta halutaan merkintä hakemistoon. (Ei siis voi yksinkertaisesti esim. sanoa, että määrätyn sanan kaikki esiintymät tulevat hakemistoon, puhumattakaan täysin automaattisesta hakemiston luonnista.) LaTeX vain tuottaa itse hakemiston niiden määrittelyjen mukaisesti, ja tämäkin vaatii useita käyttäjän toimenpiteitä.

Menettely on seuraava:

Kolme viimeksi mainittua toimintaa toistetaan aina, kun dokumentista muutosten jälkeen halutaan tuottaa uusi versio.

LaTeX tulostaa hakemiston siten, että se alkaa uudelta sivulta ja että sillä on otsikko Hakemisto (tai vastaava ilmaisu muulla kielellä, sen mukaan, mikä kieleksi on määritelty).

Hakemisto ei tule mukaan sisällysluetteloon. Jos se halutaan mukaan, tarvitaan erityisiä temppuja. Esimerkiksi article-tyyppisen suomenkielisen dokumentin osalta tällainen temppu on lisätä \printindex-käskyn eteen seuraavat:

\newpage
\addcontentsline{toc}{section}{Hakemisto}

Kaksipalstaisuus

Dokumentin osan saa kaksipalstaiseksi seuraavaan tapaan:
\begin{multicols}{2}
kaksipalstaiseksi haluttu osa
\end{multicols}

Matemaattiset kaavat

TeXin ja LaTeXin yleisesitteessä on esimerkin avulla selostettu matemaattisten kaavojen tuottamista. Ja perusmenetelmä on, että siirrytään matematiikkamoodiin, jossa LaTeX tunnistaa suuren määrän erityisiä merkintätapoja matemaattisille symboleille ja rakenteille. Matematiikkamoodia voi käyttää sekä tekstin seassa että erikseen ladottavissa kaavoissa: Seuraavassa esitettävät merkinnät toimivat vain matematiikkamoodissa.

LaTeX tulostaa matemaattisissa kaavoissa esiintyvät kirjaimet oletusarvoisesti kursiivilla, kuten matematiikassa yleensä on tapana. Tästä seuraa, että jos kaavassa esiintyy funktionnimiä, jotka matematiikassa on tapana esittää normaalilla kirjasinlajilla, ne esitetään tyyliin \exp ja sin. Tavallisimmille matemaattisille funktioilla on siis määritelty omat erityiset merkintätapansa LaTeXissa. Kirjasinlajien eron ansiosta ei funktion argumenttia tarvitse kirjoittaa sulkuihin, jos argumenttina on esim. yksi muuttuja, vaan voidaan kirjoittaa esim. vain \cos x.

Alaindeksi muodostetaan alaviivan _ avulla. Indeksi on syytä varmuuden vuoksi kirjoittaa aaltosulkujen sisään tähän tapaan: x_{5}. (Aaltosulut eivät tule näkyvään tulokseen, vaan ne vain kertovat LaTeXille, mikä kaikki kuuluu alaindeksiin.) Yläindeksi ja eksponentti (joiden välillä LaTeX ei tee eroa) muodostetaan vastaavasti sirkumfleksin ^ avulla, esim. (a+b)^{2}.

Murtolauseke voidaan muodostaa vinoviivan eli jakoviivan / avulla, esim. (m+n)/2. Tällöin tuloksessakin on jakoviiva, ja jaettava ja jakaja ovat samalla rivillä. Jos halutaan, että jaettava on jakajan yläpuolella ja vaakasuora jakoviiva niiden välissä, käytetään hieman monimutkaisempaa rakennetta:
\frac{jaettava}{jakaja}

Kolme pistettä, joita matematiikassa yleisesti käytetään, voidaan tuottaa rakenteella \ldots, esim.
x_{1}, \ldots, x_{n}

Sigma-merkillä esitetty summa voidaan rakentaa seuraavaan tapaan:
\sum{i=1}^{n} x_{i}
jossa siis summausrajat (i=1 ja n) ajatellaan ala- ja yläindeksiksi, vaikka LaTeX latookin ne eri tavalla (sigman alle ja päälle) kuin tavalliset ala- ja yläindeksit.

Varsin monilla matemaattisilla ja muillakin merkeillä on LaTeXissa omat symbolinsa. Seuraavassa on vain muutamia tyypillisiä esimerkkejä mahdollisuuksien havainnollistamiseksi:

\delta
pieni kreikkalainen delta-kirjain
\Delta
iso kreikkalainen delta-kirjain
\infty
äärettömän merkki
\pm
plus-miinus (plus- ja miinusmerkki päällekkäin)
\rightarrow tai \to
oikealle osoittava nuoli
\heartsuit
herttasymboli (korttipakan maan merkkinä).

Matematiikkamoodista on huomattava, että

Jatkolukemista

TeXin ja LaTeXin yleisesitteen lopussa kerrotaan, mistä saa lisätietoja LaTeXista. Tämän lyhyen johdatuksen jälkeen seuraavaksi lukemiseksi soveltunee parhaiten yleisesitteessä mainittu pitempi johdatus LaTeX2e:hen.