Suomen kirjoitusjärjestelmän epäsäännöllisyyksiä, luku 7 Muita kirjoittamisen kysymyksiä:

Symboleja tekstissä: sata euroa, 100 € vai 100 EUR?

Symbolit vastakohtana sanoille

Kaunokirjallinen teksti koostuu lähes yksinomaan kirjaimin kirjoitetuista sanoista, sana­väleis­tä ja välimerkeistä. Muunlaisissa teksteissä, etenkin tieteellisissä ja teknisissä, käytetään sanojen asemesta myös monenlaisia symboleita. Tietysti sanatkin ovat symboleja, mutta seuraavassa tarkoitan symbolilla tekstissä olevaa merkintää, jota ei lueta samojen sääntöjen mukaan kuin tavallisia sanoja.

Symboli voi kyllä esittää sanaa, mutta kirjoitettuna muuten kuin sanan äänteitä esittävillä kirjaimilla. Esimerkiksi merkin ”§” voi sanoa esittävän sanaa pykälä.

Käsitteeseen siis sisältyy, että symbolien käyttö väistämättä merkitsee poikkeamista foneemi­peri­aatteesta. Symboleja tietysti tarvitaan. Suomen kielessä ne voivat aiheuttaa erityisiä ongelmia siksi, että niihin on voitava liittää taivutus­päätteitä.

Lyhenteitä ja tunnuksia

Symboli voi olla kirjainjono, mutta sellainen, jota ei lueta ollenkaan foneemiperiaatteen mukaan, vaan kirjain­lyhenteenä kirjaimittain eli sanomalla kirjainten nimet peräkkäin (VTKK luetaan [vee tee koo koo]). Tavallisesti kyseessä on alku­kirjain­lyhenne, eli se on muodostettu sanojen alkukirjaimista.

Symboli voi olla myös lyhenne tai tunnus, joka lukijan pitää osata ”avata” jonkin koodiston mukaan. Esimerkiksi mmluetaan [millimetri(ä)], mm. luetaan [muun muassa] ja MM luetaan [mailmanmestaruus]. Eri aloilla ja eri asia­yhteyksissä voi olla erilaisia koodistoja, joten aivan sama lyhenne tai tunnus voi vaatia erilaisia luku­tapoja. Esimerkiksi IL tarkoittaa lehdistä puhuttaessa Iltalehteä, laitoksista puhuttaessa Ilmatieteen laitosta ja kansain­välisenä maa­tunnuksena Israelia.

Symbolit saattavat myös sisältää aivan muita merkkejä kuin kirjaimia. Esi­mer­kik­si © luetaan [kopirait] tai [tekijänoikeus], ja a + b luetaan [aa plus bee]. Myös numerot ovat symboleita, ja luku­tapa riippuu teksti­yhteydestä ja lukijan harkinnastakin; esimerkiksi 505 voidaan lukea viisisataaviisi tai viisi nolla viisi.

Alkukirjainlyhenteen lukutavat

Alkukirjainlyhenne voidaan periaatteessa lukea kolmella tavalla (tässä esimerkkinä entisen pankin nimen lyhenne SYP):

Mikään itse lyhenteessä ei kerro tarkoitettua luku­tapaa. Lyhenteeseen liitetty taivutus­pääte saattaa joissakin tapauksissa antaa vihjeen luku­tavasta. Lyhenne saattaa olla sellainen, että sen lukeminen sanana ei ole mielekästä, esimerkiksi pelkästään konsonanteista koostuva. Tämä on kuitenkin tulkinnan­varaista, ja sana lukeminen voi olla ”luovaa”; esimerkiksi lyhenne EBCDIC lausutaan usein [ebsdik], vaikka missään kielessä c-kirjain ei äänny s-äänteenä konsonantin edellä.

Taivutuspäätteen merkitseminen riippuu ainakin periaatteessa lukutavasta, koska se puolestaan vaikuttaa siihen, mikä on taivutuspäätteen asu:

Lyhenteiden avaaminen luettaessa ja sen mukainen päätteen merkitseminen on harvinaista. Jos todella halutaan, että tekstiä luettaessa sanotaan Suomen Yhdyspankissa, niin yleensä myös kirjoitetaan näin.

Kokonaan versaalilla kirjoitetut lyhenteet luetaan usein kirjaimittain, mutta versaalin käyttö yksinään ei riitä osoittamaan luku­tapaa. Esimerkiksi HUS luetaan sanana, [hus], ja USA luetaan vaihtelevasti joko kirjaimittain [uu ess aa] tai (lähinnä arki­kielessä) sanana [usa].

Lyhenteestä sanaksi

Jos lyhenne luetaan aina tai yleisimmin sanan tavoin, voidaan jo puhua lyhenne­sanasta. Voi tapahtua, että alku­peräisestä nimestä luovutaan ja lyhenne­sana otetaan uudeksi nimeksi tai uuden nimen osaksi. Näin voi käydä silloinkin, kun lyhenne luetaan kirjaimittain. Esimerkiksi VR oli alkujaan nimen Valtion­rauta­tiet lyhenne, mutta vanhaa nimeä ei enää käytetä, ja yhtymän nimessä VR-Yhtymä osa VR voidaan lukea vain [vee är].

Lyhenne esim. luetaan usein ”sellaisenaan” eikä avattuna sanaksi esimerkiksi. Se voisi kehittyä sanaksi, joka sitten tietysti kirjoitettaisiin ilman pistettä (esim).

Kirjainten nimet

Kirjaimen nimenä käytetään kirjoituksessa yleisimmin kirjainta itseään eikä sen äänneasua, siis esi­mer­kik­si c eikä see. Molempia käytäntöjä voidaan perustella. Jälkimmäinen olisi foneemi­periaatteen mukainen, ja se on käytännöllisempi taivutusmuodoissa, esimerkiksi seetä eikä c:tä.

Jos kirjaimen nimi kirjoitetaan äänne­asun mukaan, olisi konsonanttiin loppuvat nimet perusteltua kirjoittaa eri tavoin sen mukaan, alkaako seuraava sana vokaalilla. Esimerkiksi s-kirjaimen nimi on äs tai ässä, mutta jos mainitaan peräkkäin s- ja a-kirjain, niin lyhyempää nimeä käytettäessä äänne­asun mukaista olisi kirjoittaa äss aa.

Päätteiden merkitseminen

Taivutuspäätteiden liittäminen sellaisiin kirjoitetun kielen ilmaisuihin, joita ei lueta normaalien sanojen tapaan, tuottaa usein hankaluuksia sekä kirjoittajalle että lukijalle. Perus­sääntöhän on, että ilmaisuun liitetään kaksoispiste ja sen jälkeen taivutuspääte, esimerkiksi USA:ssa.

Jos kuitenkin päätteeseen kuuluu vokaalin pidentymä, kirjoitetaan kaksi vokaalimerkkiä, vaikka niistä oikeastaan ensimmäinen kuuluu sanan vartaloon. Tällainen tilanne voi esiintyä partitiivissa ja illatiivissa, esi­mer­kik­si x:ää, IBM:ään.

Säännöt voivat olla hankalia sekä kirjoittajille että lukijoille. Kirjoittajan on tunnistettava, mikä ilmauksessa on päätettä, eikä tämä suinkaan aina ole selvää. Ääntämyksen ja kirjoituksen suhde on usein mutkikas, ja se riippuu myös ilmauksen perus­muodon äänne­asusta, jota ei voi pelkistä kirjoitus­merkeistä päätellä. Esimerkiksi lyhenteen IBM normaali äänne­asu on [ii bee äm], mutta taivutettua muotoa luettaessa on osattava tulkita, että viimeinen kirjain ääntyykin tässä [ämmä]. Siihen liitetään merkitty pääte ään ottaen huomioon edellä mainittu sääntö pitkän vokaalin merkinnästä, jolloin päädytään asuun [ii bee ämmään].

Numerot symboleina

Myös numeroita voi pitää symboleina: ne eivät tarkoita äänteitä, vaan numero tai numeroiden jono luetaan yleensö luku­sanoja käyttäen. Tämä on suurelta osin säännöllistä, joskin säännöt ovat melko mutkikkaat.

Lisäksi vain osa numero­jonoista luetaan luku­sanoina, osa (esimerkiksi puhelin­numerot) luettelemalla numerot peräkkäin; esimerkiksi 123 voidaan lukea [satakaksikymmentäkolme] tai [yksi kaksi kolme].

Erityisen poikkeaman säännöllisyydestä aiheuttaa se, että numero­jono (tai numero­jono, jota seuraa piste) luetaan lause­yhteyden mukaan joko perus­muodossa olevana luku­sanana tai sellaisena, jonka sija­muodon määrää seuraava sana. Esimerkiksi 11 luetaan yleensä [viisitoista], mutta ilmauksessa 11 tapauksessa se luetaan [viidessätoista]. Tästä on se poikkeus, että partitiivin pääte merkitään aina, esimerkiksi 11:tä tapausta [yhtätoista tapausta]; ilmaus 11 tapausta luettaisiin [yhtätoista tapausta].

Poikkeama johtuu siitä, että on haluttu helpottaa lukuja sisältävien ilmausten kirjoittamista. Luku­sanoja käytetään hyvin usein niin, että ne ovat samassa sijassa kuin seuraava sana, jota luku määrittää, esimerkiksi sadalla eurolla ja kahdelletoista hengelle. Päätteiden järjestelmällinen merkitseminen tuottaisi sellaisia ilmauksia kuin 100:lla eurolla ja 12:lle hengelle. Yleensä normien mukaiset asut 100 eurolla ja 12 hengelle ovat vaikeuksitta luettavissa, vaikka kirjoituksen ja ääntämisen suhde on hyvinkin epäsäännöllinen.

Joissakin tapauksissa kirjoitettua tekstiä on vaikea lukea siksi, ettei ole ilmeistä, tarkoittaako numero­merkintä luku­sanaa, joka on seuraavan sanan mukaisessa sija­muodossa. Joskus 100 eurolla onkin lause­yhteydessä, jossa se on luettava [sata eurolla]. Kirjoitus­järjestelmässä ei kuitenkaan ole tapaa ilmaista, että numerot on luettava taivuttamattomana lukuna.

Joukko ongelmia vältettäisiin ja kirjoitus saataisiin paremmin ääntämistä vastaavaksi, jos numeroin merkittyyn lukuun aina liitettäisiin taivutus­pääte, paitsi tietysti silloin, kun numerot on luettava perus­muotoisena lukuna. Tämä ei kuitenkaan ole realistinen ajatus, mutta voi kysyä, olisiko joissakin tilanteissa parempi merkitä pääte tyyliin 100:lla eurolla. Ei ole aivan selvää, sallivatko normit sen. Voidaan nimittäin tulkita, että säännöt vain sallivat päätteen merkinnän pois jättämisen, eivät vaadi sitä.

Kun numerot on luettava järjestyslukuna, merkitään kaksois­pisteen jälkeen sekä järjestys­luvun tunnus että sija­pääte, esimerkiksi 8:nneksi [kahdeksanneksi]. Tällaiset merkinnät ovat hankalia kirjoittaa ja lukea, ja nykyisin esimerkiksi sellainen ilmaus kuin kahdeksanneksi paras kirjoitetaan lyhyesti 8. paras, vaikka tämä ei olekaan sääntöjen mukaista.

Joissakin tapauksissa lukuilmaus voidaan tulkita kahdella tavalla. Esimerkiksi 6:tta luetaan [kuudetta], joka voi olla perus­luvun kuusi abessiivi (’ilman kuutta’) tai järjestys­luvun kuudes partitiivi. Tässä siis merkitykset ovat erilaisia, mutta luku­tapa sama. Sen sijaan 3:tta voidaan lukea joko [kolmetta] (perusluvun abessiivi) tai [kolmatta] (järjestys­luvun partitiivi). Käytännössä abessiivit ovat harvinaisuuksia, joten tulkinta on yleensä selvä.

Roomalaiset numerot aiheuttavat oman ongelmansa, koska niissä käytetyt merkit ovat myös versaali­kirjaimia. Esimerkiksi II voi olla myös nimi Ii versaaleilla kirjoitettuna tai alku­kirjain­lyhenne. Tästä on aiheutunut todellisia ongelmia, kun navigaattori­ohjelmat saattavat sanoa [olet tiellä kehä ii] eikä [olet tiellä kehä kaksi].